SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndre Ringvej Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. november 2012 Til den 16. november Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her. Med venlig hilsen Jan Holm Møller Botjek-Frederiksberg ApS Æblevej 12, tlf Mulighederne for Søndre Ringvej 10, 4000 Roskilde Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Husets faste såvel som oplukkelige vinduer er monteret med traditionelle 2 lags termoruder, og enkelte på 1. sal har 3-lags termoruder. Det anbefales, at bygningens nuværende traditionelle termoruder udskiftes til lavenergi-termoruder kr kr. 1,4 ton CO₂ Varmeanlæg VARMEANLÆG Huset opvarmes med El i stueetagens lejlighed, og tildels i 1. sals lejligheden, hvor den primære opvarmning er Brændeovn. El- opvarmningen er med traditionelle væghængte el-paneler, og i stuelejlighedens kælder er der el-baseret gulvvarme i badeværelset. Da der er god grund til at konvertere El-opvarmningen til anden opvarmningsform i ejendommen, og fjernvarmeledninger forefindes i gaden, anbefales det at konvertere til opvarmning med fjernvarme. Det forudsættes i forslaget at der etableres et tilslutningsanæg i isoleret kabinet, inklusivt Modulerende lavenergipumpe, udetemperatur kompenserende Automatik, og endvidere fordelingssystem med radiatorer m.m., og at der installeres en ny varmtvandsbeholder kr kr. 6,8 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 De anførte priser på konvertering er kun vejledende. De reelle omkostninger kan variere og det anbefales at indhente priser forud for beslutning om investering. en vil medføre en væsentlig lavere varmeudgift end den nuværende Elvarme. El SOLCELLER Der er ikke installeret solcelleanlæg, solvarme, varmepumpe eller anden form for vedvarende energi. Det bør overvejes at etablere solcelleanlæg på husets sydvendte tagflade. Det skal bemærkes at nye skatteregler betyder, at du i dag kan afskrive hele investeringen i solcelleanlægget kr kr. 1,9 ton CO₂ NB: Anlægget forudsættes etableret som fælles for de 2 lejligheder. Da der kan være evt. restriktioner mod solvarmeanlæg solcelleanlæg i området/lokalplanen, er det op til husejere at undersøge om dette er tilfældet. I forslaget er regnet med et 3,6 Kw anlæg på 20 m² af typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Et sådant anlæg dækker en del af husets årlige forbrug af strøm - især såfremt øvrige spareforslag gennemføres. Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE Bygningens energimærke ligger på en skala fra A1 til G. A1 repræsenterer lavenergibygninger med et meget lille forbrug, A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglementets krav til nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger med stadig højere energiforbrug. På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke og energimærket for en ny bygning. Beregnet varmeforbrug per år: 4 kløvet rummeter brænde kwh elvarme kr. 8,71 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Ydervægge YDERVÆGGE Ydervægge vurderes at være 36 cm massiv mur med formur og bagmur i tegl. Ydermuren vurderes jf. bygningens opførelsestidspunkt i 1912 at være uden hulrum, men at være indvendigt efterisoleret med ca. 50 mm isolering bag pladebeklædning. Det samme er tilfældet med ydervæggene i ca. halvparten af den opvarmede kælder. Bag badeværelset i kælderen er skillevægge af 10 cm letbeton med 100 mm ophængt mineraluld. Kælderydervæggene iøvrigt vurderes at være udført som 36 cm pladsstøbt beton uden egentlig terrænisolering jvnf. opførelsestidspunktet. Gulve GULVE Etageadskillelsen mod krybekælderen i husets Østlige halvdel er et træbjælkelag. Den underliggende krybekælder, der er uden adgangsåbning, er fyldt op med Styroporgranulat. ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelsen mod både den uopvarmede og opvarmede del af kælderen er træbjælkelag, der er efterisoleret med 50 mm mineraluld. Det anbefales at efterisolere etageadskillesen mod den uopvarmede del af kælderen ved ophængning af yderliger 100 mm isolering under kælderloft kr. 316 kr. 0,1 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 Tag og loft LOFT Hanebåndsloftet over 1.sals lejigheden er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge, skunkvægge og skunkgulve - der var uden adgangsåbninger - skønnes isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Nugældende krav til isoleringsniveau for lofter er 400 mm. Det anbefales at efterisolere loftet til dette niveau med samtidig etablering af hævet gangbro. Det anbefales ligeledes at efterisolere Skunkvægge og Skunkgulve til dette niveau med forudgående etablering af adgangslemme. Der gøres opmærksom på, at der alle steder skal være luft mellem isolering og undersiden af taget kr kr. 0,5 ton CO₂ At efterisolere Skråvæggene i tagetagen med yderligere mm isolering kræver ombygning i tagetagen, og den omstændighed giver en høj pris på arbejdet og forringede rumforhold. I forbindelse med en tagrenovering vil det kunne gennemføres, uden de negative følgevirkninger. Forslag om dette indgår derfor ikke i Energimærket. Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Husets faste såvel som oplukkelige vinduer er monteret med traditionelle 2 lags termoruder, og enkelte på 1. sal har 3-lags termoruder. Det anbefales, at bygningens nuværende traditionelle termoruder udskiftes til lavenergi-termoruder kr kr. 1,4 ton CO₂ Ventilation VENTILATION Huset har naturlig ventilation, og mekanisk i køkken og toliet/baderum. Huset er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Energimærkningsnummer

7 VARMEANLÆG Varmeanlæg VARMEANLÆG Huset opvarmes med El i stueetagens lejlighed, og tildels i 1. sals lejligheden, hvor den primære opvarmning er Brændeovn. El- opvarmningen er med traditionelle væghængte el-paneler, og i stuelejlighedens kælder er der el-baseret gulvvarme i badeværelset. Da der er god grund til at konvertere El-opvarmningen til anden opvarmningsform i ejendommen, og fjernvarmeledninger forefindes i gaden, anbefales det at konvertere til opvarmning med fjernvarme. Det forudsættes i forslaget at der etableres et tilslutningsanæg i isoleret kabinet, inklusivt Modulerende lavenergipumpe, udetemperatur kompenserende Automatik, og endvidere fordelingssystem med radiatorer m.m., og at der installeres en ny varmtvandsbeholder kr kr. 6,8 ton CO₂ De anførte priser på konvertering er kun vejledende. De reelle omkostninger kan variere og det anbefales at indhente priser forud for beslutning om investering. en vil medføre en væsentlig lavere varmeudgift end den nuværende Elvarme. Energimærkningsnummer

8 VARMT VAND Koldt vand KOLDT VAND Husets toiletter er med spareskyl. Armaturer har lavt og middel forbrug. I forbindelse med den almindelige nedslidning af armaturer og toiletter anbefales løbende udskiftning til vandsparende typer. Varmt vand VARMTVANDSBEHOLDER Hver lejlighed har El-opvarmet 60 liters varmtvandsbeholder. Energimærkningsnummer

9 EL El SOLCELLER Der er ikke installeret solcelleanlæg, solvarme, varmepumpe eller anden form for vedvarende energi. Det bør overvejes at etablere solcelleanlæg på husets sydvendte tagflade. Det skal bemærkes at nye skatteregler betyder, at du i dag kan afskrive hele investeringen i solcelleanlægget kr kr. 1,9 ton CO₂ NB: Anlægget forudsættes etableret som fælles for de 2 lejligheder. Da der kan være evt. restriktioner mod solvarmeanlæg solcelleanlæg i området/lokalplanen, er det op til husejere at undersøge om dette er tilfældet. I forslaget er regnet med et 3,6 Kw anlæg på 20 m² af typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Et sådant anlæg dækker en del af husets årlige forbrug af strøm - især såfremt øvrige spareforslag gennemføres. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Ikke alle rum var tilgængelige, idet skunkrum var uden adganslemme. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af bygningsdele, idet tilladelse dertil ikke forelå. Ved besigtigelsen forelå: Lidt tegningsmateriale, men uden oplysninger om konstruktionernes opbygning, eller de tekniske installationer. Kælderen er medregnet i det opvarmede areal. Det opvarmede beboelsesareal udgør 144 m² hvoraf Toilet/Badeværelse på 13 m² i kælderen er medregnet i stuelejlighedens boligenhed. Den øvrige opvarmede kælder udgør ca. 12 m². 1. sals lejligheden udgør 61 m². Det samlede opvarmede areal udgør således 156 m². Energimærkningsnummer

10 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Bygning i energienheder Etageadskillelse Efterisolering af gulv mod kælder kr. 1,0 kwh el 138,0 kwh 316 kr. 0,1 kløvet rummeter Loft Efterisolering af loftrum og skunkrum kr. 0,0 kwh el 679,0 kwh kr. 0,3 kløvet rummeter Vinduer Udskiftning af ruder til lavenergiruder kr. 1,0 kwh el 2146,0 kwh kr. 0,8 kløvet rummeter Varmeanlæg Varmeanlæg Installation af fjernvarme i bygningen kr. -13,2 MWh fjernvarme kr. 1,0 kwh el Energimærkningsnummer

11 13136,0 kwh elvarme -0,1 kløvet rummeter El Solceller Etablering af nyt solcelleanlæg kr. 2848,0 kwh el kr. 0,0 kwh elvarme 0,0 kløvet rummeter Energimærkningsnummer

12 BAGGRUNDSINFORMATION OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Elvarme (kwh) Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift... Ingen Varmeudgift i alt kr. i afregningsperioden Varmeforbrug kwh i afregningsperioden Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift... Ingen Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug kwh elvarme pr. år 0 pr. år CO2 udledning... 9,26 ton CO₂ pr. år KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Der forelå ved besigtigelsen alene det oplyste varmeforbrug for stuesals lejligheden. Dette var på kwh og kr ,37,-. Herfra trækkes som standard 4500 kwh, og udgiften til opvarmning udgør således 8587 kwh og kr ,47,-. Forbrug i brændeovnen i 1. sals lejligheden er uspecificeret, men angivet som ca. 1 rummeter kløvet brænde, og der forelå ikke forbrugsoplysninger for lejlighedens El-varmeforbrug. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme... 1,89 kr. pr. kwh elvarme 960 kr. pr. kløvet rummeter brænde El... 2 kr. pr. kwh el Vand kr. pr. m3 De foreslåede forbedringer, priser og årlige r er kun vejledende. Det anbefales at indhente tilbud på forbedringsarbejder, fordi de kan afvige fra de oplyste priser. FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

13 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Adresse... Søndre Ringvej 10 BBR nr Bygningens anvendelse... Etagebolig Opførelses år År for væsentlig renovering... 0 Varmeforsyning... Elvarme (kwh) Supplerende varme... Brænde (Klv.) Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Boligareal opvarmet Erhvervsareal opvarmet... 0 Opvarmet areal i alt Heraf tagetage opvarmet Heraf kælderetage opvarmet Uopvarmet kælderetage... 8 Energimærke... F KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Ejendommen er en Villa i en etage med delvis kælder og udnyttet tagetage. Ydervægge er massiv mur made facader i pudset tegl. Tagkonstruktionen er saddeltag med hanebåndsspær. Tagbelægningen er betonsten. Etageadskillelsen mod kælderen er træbjælkelag. Gulvkonstruktionen i den opvarmede kælder er betondæk. Huset opvarmes med El, samt brændeovn i 1.sals lejligheden. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Botjek-Frederiksberg ApS Æblevej 12, tlf Ved energikonsulent Jan Holm Møller Energimærkningsnummer

14 KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

15 Energimærke for Søndre Ringvej Roskilde Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 16. november 2012 til den 16. november 2022 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Løvefoden 1-15, 2-12 Løvefoden 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2012 Til den 3. december 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hængebøgen 2 Hængebøgen 2 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. december 2012 Til den 26. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Slagterivej 18 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Torvet 4 4850 Stubbekøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. september 2012 Til den 5. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solskinshøjen 33 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2013 Til den 13. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderdalen 35 Sønderdalen 35 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2013 Til den 29. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG Energimærkningsrapport Sandholmsvej 13-15 Sandholmsvej 13 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. maj 2012 Til den 8. maj 2019. Energimærkningsnummer 310000121 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søstrenes have 7-11 Søstrenes have 7 5560 Aarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. februar 2013 Til den 14. februar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport factum2 odense Højrupvej 38 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juli 2013 Til den 12. juli 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Runevænget 6 3300 Frederiksværk Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Milebuen Milebuen 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grænsevej 66 2650 Hvidovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. oktober 2012 Til den 11. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enfamiliehus Antaresvænget 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. maj 2013 Til den 30. maj 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB afd. 22 Skolevej 33 Skolevej 33 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. november 2012 Til den 26. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ingemannsvej 4 Ingemannsvej 4 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. maj 2012 Til den 31. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Donstedvej 61 9352 Dybvad Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. april 2015 Til den 27. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 4520-010-01 Viva-Bolig, Limfjordens Afd. 29/59 Skydebanevej 24A Skydebanevej 24A 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stenhøjparken 21 4140 Borup Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. august 2015 Til den 9. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Duedalen 15 5240 Odense NØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2012 Til den 4. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ahornvej 1 6520 Toftlund Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. maj 2013 Til den 2. maj 2023. Energimærkningsnummer 310037852

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehus Hørsholmsgade 28 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2012 Til den 14. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enfamiliehus Slotsvænget 29 3400 Hillerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. januar 2015 Til den 14. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bavnevej 179 8930 Randers NØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. juni 2013 Til den 7. juni 2020. Energimærkningsnummer 311002602

Læs mere