SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vivabolig Østparken, Afd. 3, Samsøgade Samsøgade Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her. Med venlig hilsen Steen Balslev-Olesen Moe & Brødsgaard A/S Tørringvej 7, 2610 Rødovre tlf Mulighederne for Samsøgade 22, 9000 Aalborg Varmt vand VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælderen er udført som stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. FORBEDRING Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 2,72 ton CO₂ Varmeanlæg VARMEANLÆG Der er supplerende varmeforsyning i form af elradiatorer i et antal rum i solcentret i Samsøgade 22 stuen. Elradiatorer indgår i beregning sammen med fjernvarme. Andel til elradiatorer er indregnet i det forhold disse bidrager rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal. FORBEDRING Konvertering af el-opvarmningen i solcentret til den eksisterende fjernvarme, som allerede forefindes i bygningen. Der installeres det nødvendige antal radiatorer. Antallet af el-radiatorer er uvis, da flere rum var i brug eller aflåst ved besigtigelsen. Rørene trækkes fra de allerede installerede rør i bygningen. Der bør inden arbejdet igangsættes, undersøges nærmere ang. omfanget af nye radiatorer og selve rørføringen kr kr. 12,30 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 Ydervægge MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Væg mod uopvarmet loftsrum består af 24 cm massiv teglvæg (halvstens væg) og indvendig pladebeklædning. FORBEDRING Isolering af væg mod uopvarmet rum til i alt 100 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg og fastholdes med tråd kr kr. 6,56 ton CO₂ Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE Bygningens energimærke ligger på en skala fra A1 til G. A1 repræsenterer lavenergibygninger med et meget lille forbrug, A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglementets krav til nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger med stadig højere energiforbrug. På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke og energimærket for en ny bygning. Beregnet varmeforbrug per år: ,3 m³ fjernvarme kwh elektricitet kr. 149,66 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft LOFT Loft mod uopvarmet tagrum i trappeopgange er isoleret med 100 mm mineraluld. FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af loft mod uopvarmet tagrum i trappeopgange til i alt 300 mm. Inden Isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. 400 kr. 0,18 ton CO₂ LOFT Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 mm mineraluld. FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm. Inden Isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen kr. 2,88 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 LOFT Skråvægge i tagetagen i trappeopgange er isoleret med 150 mm mineraluld. FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af skråvægge til i alt 300 mm isolering. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. 300 kr. 0,14 ton CO₂ Ydervægge HULE YDERVÆGGE Ydervægge i gavle er udført som ca. 60 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. FORBEDRING VED RENOVERING Montering af ny isoleringsvæg på indvendige massive mure til i alt 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning kr. 54,22 ton CO₂ MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge som brystninger mod vest består af anslået ca.30 cm letbetonvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Energimærkningsnummer

7 MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Væg mod uopvarmet loftsrum består af 24 cm massiv teglvæg (halvstens væg) og indvendig pladebeklædning. FORBEDRING Isolering af væg mod uopvarmet rum til i alt 100 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg og fastholdes med tråd kr kr. 6,56 ton CO₂ Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Oplukkelige og faste vinduer med 1 eller fler fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude. FORBEDRING VED RENOVERING Der monteres fortsatsrude med energiglas i træramme på eksisterende ruder og ovenlysvinduer kr. 13,93 ton CO₂ VINDUER Oplukkelige vinduer med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags energirude. Det blev oplyst at ca. 1-2 vinduer pr. lejlighed, er monteret med energiruder. Resten af vinduerne er monteret med termoruder. YDERDØRE Massiv dør til loftrummet er uisoleret. FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af yderdøre til loftsrum til nye med isolerede fyldninger kr. 0,53 ton CO₂ YDERDØRE Yderdør med sidepartier til solcenter er med 2 lags termoruder og isoleret fylding. Yderdør med 1 rude og isoleret fylding. Vindue er monteret med 2 lags termorude. FORBEDRING VED RENOVERING Der monteres forsatsrude/rammer med energirudeglas. Energiruderne skal være med varm kant kr. 4,68 ton CO₂ Energimærkningsnummer

8 YDERDØRE Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Vindue er monteret med 2 lags termorude. FORBEDRING VED RENOVERING Der monteres forsatsrude/rammer med energirudeglas. Energiruderne skal være med varm kant. 400 kr. 0,18 ton CO₂ YDERDØRE Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Gulve ETAGEADSKILLELSE Etageadskillese mod uopvarmet kælder anslås isoleret med 50 mm isolering, og på undersiden med forskalling, rør og puds. FORBEDRING Isolering af etageadskillelse til i alt 100 mm. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde kr kr. 3,20 ton CO₂ ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod det fri består af beton med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med anslået 100 mm mineraluld. Ventilation VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. I tandlægen på 1. sal og i solcentret i stueetagen på Samsøgade 22 forefindes tillige udsugningsventilatorer. Disse er regnet som del af den naturlige ventilation, da de vurderes ikke at køre i døgndrift. Energimærkningsnummer

9 VARMEANLÆG Varmeanlæg VARMEANLÆG Der er supplerende varmeforsyning i form af elradiatorer i et antal rum i solcentret i Samsøgade 22 stuen. Elradiatorer indgår i beregning sammen med fjernvarme. Andel til elradiatorer er indregnet i det forhold disse bidrager rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal. FORBEDRING Konvertering af el-opvarmningen i solcentret til den eksisterende fjernvarme, som allerede forefindes i bygningen. Der installeres det nødvendige antal radiatorer. Antallet af el-radiatorer er uvis, da flere rum var i brug eller aflåst ved besigtigelsen. Rørene trækkes fra de allerede installerede rør i bygningen. Der bør inden arbejdet igangsættes, undersøges nærmere ang. omfanget af nye radiatorer og selve rørføringen kr kr. 12,30 ton CO₂ FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Veksleren forefindes som Parca Spirvex, type RV25 nr FORBEDRING VED RENOVERING Der etableres ny fjernvarmeforsyning, som direkte anlæg. Aalborg Fjernvarmeforsyning og en VVS installatør bør kontaktes før en evt. konvertering, også til nærmere undersøgelse af omfang og pris. En evt. udskiftning af radiatorer skal tillægges prisen. 300 kr. 0,12 ton CO₂ VARMEPUMPER Energikonsulenten har vurderet om det vil være rentabelt at etablere varmepumpe på ejendommen. Konklusionen er at det ikke umiddelbart vil være rentabelt, da bygningen er fjernvarmeopvarmet, og at fjernvarmeprisen i området er forholdsvis lav. SOLVARME Energikonsulenten har ligeledes vurderet om det vil være rentabelt at etablere solvarme på ejendommen. Konklusionen er at det ikke umiddelbart vil være rentabelt, da bygningen er fjernvarmeopvarmet, og at fjernvarmeprisen i området er forholdsvis lav. Energimærkningsnummer

10 Varmefordeling VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Dog er der opsat enkelte elradiatorer i solcentret i stueetagen i Samsøgade 22. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. VARMERØR Varmefordelingsrør er udført som stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 400 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE Model A. AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Energimærkningsnummer

11 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND Brugsvandsforbruget er vurderet til "lavt forbrug". VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælderen er udført som stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. FORBEDRING Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 2,72 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er udført som stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarme med 50 mm rørskåle eller lamelmåtter. 100 kr. 0,03 ton CO₂ VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med manuel trinregulering med en max effekt på 90 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS B180. Pumpen forefindes i teknikrummet i kælderen. I dag er der kun cirkulation af det varme brugsvand i kælderen. Lodrette rør har eltracing. FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at eksisterende pumpe kan erstattes med ny pumpe med lavere effekt. Fremtidigt skal cirkulationen op i hver opgang, og el-tracingen stoppes kr kr. 9,62 ton CO₂ Der installeres nye cirkulationsledninger af typen rør i rør i hver opgang, således at el-tracingen ikke benyttes mere. Nye ledninger isoleres med 50 mm isolering. en er skønnet, og bør undersøges nærmere før arbejdet opstartes. VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via en isoleret gennemstrømningsvandvarmer. Gennemstrømningsvandvarmeren forefindes i teknikrum i kælder. Energimærkningsnummer

12 EL El BELYSNING Belysningen i kælderen består af lysarmaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Lyset er tændt altid. FORBEDRING Montering af bevægelsesmelder, som aktiveres ved indgang til kælder og ved færdsel i kælder. Det bør undersøges nærmere ang. omfanget og antallet af bevægelsesmeldere, og om hele kælderen skal have samme styrimgsform overalt kr kr. 6,85 ton CO₂ BELYSNING Belysningen i trappeopgangene består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med skumringsrelæ, og med trappeautomatik om dagen. Belysningen i erhvervet på 1. sal, Samsøgade 22, består generelt af lysstofrør og spots. Manuel styring. Belysningen i erhvervet i stueetagen, Samsøgade 22, består generelt af nedhængte lamper og spots. FORBEDRING I trappeopgangene installeres trappeautomatik hele døgnet kr kr. 1,72 ton CO₂ SOLCELLER Etablering af et solcelleanlæg er ikke medtaget i dette energimærke, da bygningerne ikke har den rette orientering, hvormed det ikke er rentabelt. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Denne energimærkning er gældende for Viva-bolig, Østparkens afdeling 3 med adressen Samsøgade 22-36, 9000 Aalborg. Bygningen er ifølge BBR opført i 1949, og om- eller tilbygget i 1997, og i betragtning af dette i normal isoleringsmæssig stand. Der kan udføres flere energiøkonomiske rentable forbedringer i bygningen. Det drejer sig om "Isolering af væg mod uopvarmet loftsrum", på "Nye lysarmaturer med rør og bevægelsesmelder i kælderen", på "Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg, og montering af nye cirkulationsledninger", på konvertering af el-opvarmning i solcentret til fjernvarme", på montering af trappeautomatik hele døgnet, på efterisolering af etageadskillelsen mod den uopvarmede kælder og på "Teknisk isolering". Grunden til at sforslag, der vedrører klimaskærmen, har ringe rentabilitet og lang tilbagebetalingstid skyldes billig opvarmningsform. Energimærkningsnummer

13 I forbindelse med renovering kan der angives flere forslag. Forslag der har længere tilbagebetalingstider end 10 år, kan med fordel udføres alligevel, da forbedringerne tit giver komfortforbedring. Nogen forslag kan også udbedres med forventning om stigende energipriser. Der skal gøres opmærksom på, at alle angivende sforslag, udelukkende omhandler selve det energisforslag og ikke alle øvrige udgifter i form af fx. nye lofter og andet. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Ved opmåling af bygningens arealer er plan- snit og facadetegninger anvendt. Energimærkningsnummer

14 Ejendommens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER Lejligheder á m² Bygning Adresse Samsøgade Samsøgade 22-36, 9000 Aalborg. m² 79 Antal 69 Kr./år 0 Lejligheder á 87 m² Bygning Samsøgade Adresse Samsøgade 22-36, 9000 Aalborg. m² 87 Antal 1 Kr./år 0 Lejligheder á m² Bygning Adresse Samsøgade Samsøgade 22-36, 9000 Aalborg. m² 102 Antal 6 Kr./år 0 Erhvervslejemål á 62 m² Bygning Adresse Samsøgade Samsøgade 22-36, 9000 Aalborg. m² 62 Antal 1 Kr./år 0 Erhvervslejemål á 119 m² Bygning Adresse Samsøgade Samsøgade 22-36, 9000 Aalborg. m² 119 Antal 1 Kr./år 0 Erhvervslejemål á 181 m² Bygning Adresse Samsøgade Samsøgade 22-36, 9000 Aalborg. m² 181 Antal 1 Kr./år 0 Energimærkningsnummer

15 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Bygning i energienheder Massive vægge mod uopvarmede rum Isolering af væg mod uopvarmet loftsrum til i alt 100 mm kr. 870,0 m³ kwh el kr. Etageadskillelse Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder til i alt 100 mm kr. 423,8 m³ 612 kwh el kr. Varmeanlæg Varmeanlæg Konvertering af elopvarmningen til vandbårne radiatorer kr. -504,7 m³ fjernvarme kwh el kr. Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm kr. 29,1 m³ kwh el kr. Varmtvandspum per Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan kr. -113,3 m³ fjernvarme kwh el kr. Energimærkningsnummer

16 udskiftes til en pumpe med lavere effekt. Der installeres nye cirkulationsledninger af typen rør i rør i hver opgang, således at el-tracingen ikke benyttes mere. Nye ledninger isoleres med 50 mm isolering. en er skønnet, og bør undersøges nærmere før El Belysning Nye lysarmaturer med rør og bevægelsesmeldere i kælderen kr kwh el kr. Belysning Trappeopgangene installeres med trappeautomatik kr kwh el kr. Energimærkningsnummer

17 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. en til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Priser er inkl. moms Emne Forslag i energienheder Tag og loft Loft Isolering af loft mod uopvarmet tagrum i trappeopgange til i alt 300 mm. 23,3 m³ fjernvarme 34 kwh el 400 kr. Loft Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm. 382,2 m³ fjernvarme 552 kwh el kr. Loft Isolering af skråvægge til i alt 300 mm. 18,8 m³ fjernvarme 28 kwh el 300 kr. Massive ydervægge Efterisolering af massive ydervægge til i alt 100 mm ,1 m³ fjernvarme kwh el kr. Vinduer Montering af forsatsrude med energiglas på eksisterende termoruder ,3 m³ fjernvarme kwh el kr. Yderdøre Montage af nye massive, isoleret yderdøre til loftsrum. 69,6 m³ fjernvarme 101 kwh el kr. Yderdøre Yderdøre og dør til solcenter monteres med forsatsruder af energiglas. 620,8 m³ fjernvarme 897 kwh el kr. Yderdøre Terrassedøre med 1 rude og isoleret fyldning monteres med forsatsruder af energiglas 24,4 m³ fjernvarme 36 kwh el 400 kr. Energimærkningsnummer

18 Varmeanlæg Fjernvarme Etablering af fjernvarmeanlæg uden veksler. 18,0 m³ fjernvarme 300 kr. Varmt vand Varmtvandsrør Efterisolering af tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer op til 50 mm. 4,1 m³ fjernvarme -1 kwh el 100 kr. Energimærkningsnummer

19 BAGGRUNDSINFORMATION OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter... 0 kr. i afregningsperioden Fast afgift... 0 kr. i afregningsperioden Varmeudgift i alt... 0 kr. i afregningsperioden Varmeforbrug ,0 m³ fjernvarme i afregningsperioden Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter... 0 kr. per år Fast afgift... 0 kr. per år Varmeudgift i alt... 0 kr. per år Varmeforbrug ,1 m³ fjernvarme per år CO2 udledning... 50,84 ton CO₂ per år KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Der er stor forskel mellem det oplyste og det beregnede varmeforbrug. Forskellen skyldes sikkert at bygningens brugere har et andet forbrugsmønster end forudsat i beregningerne. Bygningen er er en flerfamilie-bygning, hvormed erhvervet ikke belaster bygningen uden for deres brugstid. Forskellen kan tildels også skyldes. at der er insatlleret et antal el-radiatorer i solcentret. Disse radiatorer belaster ikke fjernvarmemåleren, da de kører på elektricitet. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme... 12,30 kr. per m³ fjernvarme kr. i fast afgift per år for fjernvarme El... 2,00 kr. per kwh Vand... 45,00 kr. per m³ FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

20 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Hovedbygning Adresse... Samsøgade 22 BBR nr Bygningens anvendelse Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Elvarme Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Erhvervsareal opvarmet... 0 m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... E KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Moe & Brødsgaard A/S Tørringvej 7, 2610 Rødovre tlf Ved energikonsulent Steen Balslev-Olesen Energimærkningsnummer

21 KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

22 Energimærke for Samsøgade Aalborg Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 3. september 2012 til den 3. september 2022 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 4520-010-01 Viva-Bolig, Limfjordens afd. 24, Saxogade 14A-14C Saxogade 14A 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rughaven 1A 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Viva-Bolig, Østparken, Afd. 1 Saltholmsgade 14 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. juli 2012 Til den 5. juli

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kærby Hvilehjem Ny Kærvej 16 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. november 2012 Til den 16. november 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehus Hørsholmsgade 28 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2012 Til den 14. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 4520-010-01 Viva-Bolig, Limfjordens Afd. 29/59 Skydebanevej 24A Skydebanevej 24A 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J.nr.: 955 Strandparken 6 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. december 2012 Til den 21. december 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enghave Plads 1 1670 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. februar 2013 Til den 10. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trepkasgade 10 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hjelmensgade 27 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. marts 2013 Til den 1. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 954 Strandparken 4-5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. december 2012 Til den 21. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Viva-bolig Østparken afd. 9 Gundorfslund 13A 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juli 2012 Til den 3. juli

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Viva-Bolig, Limfjordens Afd. 20 Blegkilde Alle 4M 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2012 Til den 27.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Randersvej 43 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2013 Til den 21. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 1-15 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd. 18-1 Moldevej 7 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd 10 Uldalsvej 11 Uldalsvej 11 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2012 Til den 20. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 17-31 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 32-43 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjulhøj Allé 28 2720 Vanløse ens energimærke: Gyldig fra 22. marts 2013 Til den 22. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031770

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Cedervænget Cedervænget 35 2830 Virum Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 18-2 Moldevej 29 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd. 18-3 Moldevej 51 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jagtvej 12 5000 Odense C Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2013 Til den 24. maj 2020. Energimærkningsnummer 310041442

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jægergårdsgade 58B 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. marts 2013 Til den 27. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Torvet 4 4850 Stubbekøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. september 2012 Til den 5. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hjermvej 67 7560 Hjerm Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2022. Energimærkningsnummer 310002996

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Norupvej 14 9550 Mariager Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. juni 2013 Til den 8. juni 2023. Energimærkningsnummer 311002638

Læs mere