Afbud: Sarah Robinson, Helge Suneson, Leonardo Cecchini Dato: 2. maj 2015 Ref: Lone Plougmann Iversen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Sarah Robinson, Helge Suneson, Leonardo Cecchini Dato: 2. maj 2015 Ref: Lone Plougmann Iversen"

Transkript

1 Møde den: Onsdag den 8. april 2015 kl Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale , Emdrup lokale D120 Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 2/2015) Referat Godkendt 15.juni 2015 Medlemmer: Nina Javette Kofoed (formand), Johnny Laursen (konst. dekan), Svend Andersen, Martijn van Beek, Henrik Bødker, Søren Christensen, Niels Christian Hansen, Jens Erik Kristensen, Jeppe Kaas, Jeppe Læssøe, Pernille Bruun Madsen, Bjarke Skærlund Risager, Alice Sahinkuye, Karen-Margrethe Simonsen, Lieve Vermeulen Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Lise Skanting, Bente Kejser Gæster: Institutledere Niels Lehmann og Claus Holm samt viceinstitutleder Helle Juel under punkt 4, prodekan Anne Marie Pahuus deltog under punkt 6, administrationschef Ole Jensen og repræsentant fra ACA Knud Holt Nielsen deltog under punkt 8 og 9. Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) Afbud: Sarah Robinson, Helge Suneson, Leonardo Cecchini Dato: 2. maj 2015 Ref: Lone Plougmann Iversen Referat mødet i Akademisk Råd den 8. april 2015 Side 1/9 J.nr Punkter til beslutning 1. Godkendelse af dagsorden, herunder velkomst til og præsentation af nyt medlem af Akademisk Råd Bjarke Skærlund Risager Dagsordenen blev godkendt og der blev budt velkommen til Bjarke Skærlund Risager, hvorefter der var en præsentationsrunde. 2. Godkendelse af referat fra møde den 2. februar 2015, herunder revideret årshjul Der medtages et punkt om uddannelseskvalitet under referatets punkt 5 og på årshjulet i efteråret Ph.d.-bedømmelsesvejledning På mødet i Akademisk Råd den 2. april 2014 drøftede rådet et notat om Rådets kompetence i sager om tildeling af ph.d.-graden. Baggrunden herfor var, at Akademisk Råd foranlediget af forskellige enkeltsager og på baggrund af den nye ph.d.-bekendtgørelse havde fremsat ønske om at få tydeliggjort sin beslutningskompetence i sager vedrørende tildeling af ph.d.-graden. Rådet fremsatte samtidig ønske om en klarere vejledning til bedømmelsesudvalg og en styrkelse af arbejdet med legalitets- og kvalitetskontrol af indstillingerne. Dekanen fremlagde til Akademisk Råds godkendelse en sådan vejledning, der har været behandlet i såvel Ph.d.- skolerådet som i Ph.d.-udvalget. Vejledningen supplerer den eksisterende beskrivelse af ph.d.-uddannelsen på Arts, og skal læses i den sammenhæng. Dekanatet, Arts Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C domraader/ar/

2 Afsnit om bedømmelses formål bør sættes først i vejledningen og formål og selve opgaven skal foldes mere ud. Der er tale om en videnskabelig bedømmelse, som vil kunne indeholde kritiske punkter også selvom bedømmelsen bliver godkendt. Side 2/9 Det er vigtigt at teksten rettes til i relation til at den retter sig mod eksterne/udenlandske bedømmere. Sendes først efter legalitetskontrol Der er ikke som sådan indsigelsesret fra den studerende, men det er muligt at komme med kommentarer til bedømmelsen, som bedømmelsesudvalget kan vælge at tage gøre noget ved eller ej. Der er ønske fra Akademisk Råd om, at ph.d.-skolen orienterer Akademisk Råd såfremt der er sagen hvor der er kommentarer til bedømmelsen. Det skal fremgå af notatet, hvad der sker såfremt der indsendes sådanne kommentarer. Der bør tilføjes med mindre andet aftales i relation til hvornår forsvaret skal foregå efter afhandlingens indlevering. Forfatterne skal redgøre for rettes til har mulighed for, teorier og metoder slettes. Akademisk Råds rolle blev drøftet i forbindelse med godkendelsen. Danske Universiteter har fået en tolkning, hvorfra formuleringen er taget, dvs. at det normale vil være at Akademisk Råd godkender indstillingen, Dette omformuleres. Akademisk Råd skal vurdere baggrunden for/ argumentationen for at tildele graden, altså ikke den faglige vurdering. Det blev aftalt at konkrete forslag til korrekturmæssige ændringer sendes til sekretæren. Punkter til drøftelse 4. Opfølgning på universitetsledelsens beslutninger af 22. oktober 2014 i relation til ansættelsesprocedurer Formanden bød velkommen til institutledere Niels Lehmann og Claus Holm samt viceinstitutleder Helle Juel, der deltog i sagens behandling. Dekanen redegjorde for, at der efter universitetsledelsens beslutninger den 22. oktober 2014 i forlængelse af problemanalysen blev der opstillet principper for inddragelse af medarbejdere i forbindelse med ansættelser.

3 For at sikre, at både Arts politik, strategi og praksis vedrørende ansættelser efterlever principperne om medarbejderinddragelse, er dette blevet drøftet på møder i fakultetsledelsen den 9. oktober 2014, da universitetsledelsens beslutningsforslag var i høring og den 4. december 2014, da universitetsledelsens beslutninger forelå. Side 3/9 Der forelå til Akademisk Råds drøftelse en beskrivelse af dels hvilken praksis der følges ift. at rådføre sig med en faglig gruppe af peers forud for nedsættelsen af et bedømmelsesudvalg samt inden der sendes en indstilling til dekanen om ansættelse, dels hvordan institut-/centerledelsen forud for opslag af nye stillinger rådfører sig med relevante fagpersoner. Dekanen påpegede, at de af universitetsledelsen vedtagne i høj grad svarer til den praksis, der allerede var på Arts. Formanden bad de 3 gæster om at redegøre for de fremadrettede planer på området på de 3 institutter. Niels Lehmann, IÆK fortalte, at der er 2 niveauer i drøftelsen, dels udarbejdelse af de overordnede bemandingsplaner hvor der sker en bred inddragelse bl.a. på baggrund af diverse nøgletal og dels de konkrete ansættelser, hvor afdelingslederne fremadrettet vil være de centrale aktører, som bl.a. skal sikre, at der er passende deltagelse i fastlæggelse af bedømmelses- og ansættelsesudvalg. Dette har tidligere været uddannelsesledernes opgave, hvorfor der ikke er den store ændring i praksis. Helle Juel, IKS supplerede, at processerne på IKS svarer meget til det, man gør på IÆK. Det er afdelingslederen, der foreslår, hvem der skal være formand for bedømmelsesudvalg. Ansættelsesudvalg er ofte mere end 4 på IKS. Claus Holm, IUP orienterede om processen på IUP med implementering af universitetsledelsens beslutninger. Institutledelsen har udarbejdet er papir, der beskriver principper og kriterier for ansættelser på IUP. Papiret blev udsendt i februar og afdelingslederne blev i denne forbindelse anmodet om at indsende ønsker til fremtidige ansættelser (i første omgang 2015). Det blev fremført, at det er meget vigtigt med transparens så medarbejderne kan se hvilke prioriteringer der foretages. Der er også behov for inddragelse fra afdelingslederniveau og til de enkelte medarbejdere i afdelingen. Der blev spurgt til hvad relevante medarbejdere er Dekanen sagde, at det giver instituttet mulighed for selv at definer hvem der er relevant i det enkelte tilfælde.

4 Det blev fremført, at der mangler forskningsprogrammernes inddragelse i bemandingsplaner og ansættelser. Side 4/9 Det bemærket, at bemandingsplaner forelægges de enkelte organer og herunder også i forskningsprogrammer. I den forbindelse gives de studerende også mulighed for at komme med deres indspil. Størrelsen af ansættelsesudvalget blev drøftet, idet det blev gentaget, at ansættelsesudvalget rådgiver institutleder der efterfølgende indstiller til dekanen. Dekanen svarede, at der ikke længere er krav om, at prodekaner skal deltage i ansættelsessamtaler. Det er institutlederens afgørelse. Dekanen sagde også, at det er fakultetsledelsen, der godkender bemandingsplanerne for at sikre at der et taget de nødvendige hensyn på tværs af fakultetet. 5. Ligestilling på Arts og AU, første drøftelse Formanden indledte sagen med at redegøre for, hvorfor hun ønsker, at rådet allerede nu tager hul på at drøfte ligestilling, idet der tages udgangspunkt i spørgsmålet hvorfor ligestilling er vigtig. Der var vedlagt et oplæg til at rammesætte diskussion, hvor nedennævnte punkter indgik: Er det for at få de bedste talenter? Er det for mangfoldighedens skyld, fordi forskellige forskningsperspektiver giver bedre forskning? Eller er det for at give kvinderne lige muligheder? Er det fordi, det er et politisk krav? Diskussionen var tænkt som en indledende diskussion, der skal tjene til at afklare, hvordan Akademisk Råd på Arts ønsker at bidrage til diskussionen af ligestilling på universitetet. Det er vurderingen, at Akademisk Råd på Arts, om ønsket og med beslutsomhed, vil have mulighed for at sætte standarden for diskussionen på AU og tegne mulige tiltag. Desuden bedes det drøftet, om rådet ønsker at etablere en bredere diskussion om emnet på fakultetet og i givet fald hvordan og hvornår. Dekanen fortalte, at universitetsledelsens beslutninger ikke Dekanen sagde, at emnet må tænkes at være relevant også for FSU og FAMU. 6. Evaluering af forskningsprogrammerne Formanden bød velkommen til prodekan Anne Marie Pahuus, der deltog i sa-

5 gens behandling. Side 5/9 Anne Marie Pahuus fremlagde sagen og indledte med at erindre om, at forskningsprogramevalueringen indledende blev diskuteret i Akademisk råd d. 2. februar Den nu foreslåede proces tager udgangspunkt i, at da evalueringen kommer til at ligge i umiddelbar forlængelse af den interne reorganisering på institutterne er det vurderingen, at en kvalitativ erfaringsopsamling med henblik på fremtidige beslutninger vil være mere hensigtsmæssig end en bagudrettet effektmåling på f.eks. forskningsoutput. Der er tale om en intern selvevalueringsproces, der kan gennemføres indenfor en tidsplan der betyder, at resultatet kan foreligge i august og indgå i beslutninger om den fremtidige organisering. Det blev fremført at tidsplanen skal være realistisk i forhold til at man kan nå at bruge de mange svar, der vil komme fra VIP erne. Spørgsmålet om fremmelse af instituttets strategi Hvorfor hedder det selv-evaluering, det er jo en medarbejder-evaluering. Der er brug for en evaluering/refleksion på forskningsprogramniveauet. Anne Marie Pahuus oplyste, at det er forskningsprogramlederen, der samler svarene sammen, og at han/hun måske kunne indskrive denne refleksion. Det blev fremført, at det ikke nødvendigvis vil komme med, hvis der ikke specifikt spørges til det. Dekanen gjorde opmærksom på at spørgsmålene skal tilrettes de enkelte institutter. Der blev spurgt til forholdet mellem forskning defineret på fakultetsniveau og på instituttet. Hvad skal forskningsprogrammet evalueres i forhold til? Hvad er alternativet? Dekanen svarede, at det er op til institutterne at beskrive det. Opfølgning på Arts eftersynet, herunder Akademisk Råds rolle og inddragelse samt status for udredning af muligheder for samarbejde mellem CUDiM og IUP I forbindelse med Arts-eftersynet blev der 12.december 2014 truffet 16 beslutninger i fakultetsledelsen. Status for deres implementering og de fortsatte processer var vedlagt til orientering. Generelt er institutternes frister ændret fra 1.april til 1.maj. Dekanen orienterede om den igangværende proces vedrørende undersøgelsen af mulighederne for en tættere forbindelse mellem CUDiM og de relevante miljøer på IUP. Efterfølgende drøftede rådet hvorledes rådet kan inddrages i åbne beslutnings-

6 processer på fakultetet. Dekanen havde med mødematerialet formuleret forslag til principper for inddragelse af Akademisk Råd i de beslutningsforberedende processer. Disse principper blev drøftet som baggrund for udarbejdelse af et notat herom: Side 6/9 Dekanen drøfter med Akademisk Råds formand hhv. næstformænd i FSU og FAMU i god tid dagsordenen for organernes følgende møde. I drøftelserne af dagsordenen giver dekanen er bred orientering af forestående beslutninger og handlingskrævende spørgsmål, som falder inden for det relevante samarbejdsorgans ansvarsområde. I økonomiske og budgetmæssige spørgsmål gælder en udvidet forpligtelse til orientering, således at dagordener og mødeindhold i videst mulige omfang afspejler væsentlige forhold af betydning for det pågældende samarbejdsorgan. Dekanen kan dog i visse situationer give en sådan orientering med krav om fortrolighed. Samarbejdsorganernes dagsordener skal regelmæssigt rumme åbne punkter om større emner af aktuel betydning for fakultetet. Punkterne skal drøftes så betids, at samarbejdsorganets synspunkter i væsentlig grad kan informere det beslutningsforberedende arbejde. Væsentlige undersøgelser og beslutningsforberedende arbejder som f. eks. arbejdsgrupper m.v. meddeles samarbejdsorganet så betids, at synspunkterne fra de relevante møder kan informere beslutningsforberedelsen. Dekanen er forpligtet til regelmæssigt at orientere samarbejdsorganerne om konkret viden om eller forventninger til større lovgivningsinitiativer eller andre statslige politisk-administrative tiltag af betydning for det pågældende samarbejdsorgan. Formanden for Akademisk Råd og næstformændene for FSU og FAMU kan overfor dekanen rejse anmodning om administrativ bistand til at belyse sager af væsentlig betydning for det pågældende samarbejdsorgan. Man kan tilsvarende i samarbejde med dekanen arrangere konferencer, workshops eller andre arrangementer mhp. belysning af de emner, som ligger indenfor samarbejdsorganernes ansvarsområde. Møderne skal planlægges således, at der er tilstrækkelig tid til udveksling af synspunkter om de større emner. Formanden for Akademisk Råd og næstformændene for FSU og FAMU kan ligesom de menige medlemmer af de pågældende samarbejdsorganer til enhver tid anmode dekanen om at lade væsentlige spørgsmål indenfor samarbejdsorganets ansvarsområde belyse ved en mundtlig eller skriftlig redegørelse. Dekanen skal i samarbejde med formanden for Akademisk Råd og næstformændene for FSU og FAMU foranstalte, at institut- og centerledere hhv. administrative chefer deltager i møderne, hvor deres deltagelse i væsentlig grad kan bidrage til belysning af de emner, som det pågældende samarbejdsorgan har på dagsordenen. Der var tilslutning til de punkter, som dekanen havde fremlagt som basis for samarbejdet, herunder det at der sker tidlig inddragelse.

7 Dekanen orienterede kort om status for processen for undersøgelse af et muligt tættere samarbejde mellem CUDiM og IUP. Dekanen fortalte i den forbindelse, at det desværre har Side 7/9 Der har været afholdt separate møder på CUDiM og IUP hvor man lokalt har drøftet mulighederne for samarbejds- og/eller udviklingsmuligheder. Det fremgår af referatet fra møderne, at der er et begrænset kendskab til hinanden, men der er en positiv holdning til at drøfte mulige samarbejder. Der afholdes fællesmøde den 14. april, og det forventes, at fakultetsledelsen kan drøfte et oplæg til det videre forløb primo maj. I den forbindelse skal den fremtidige placering af RSE afklares i universitetsledelsen. Status på eftersyn af den administrative organisering Formanden bød velkommen til administrationschef Ole Jensen og repræsentant fra ACA Knud Holt Nielsen, der deltog i sagens behandling. Ole Jensen fremlagde status, der var en opfølgning på en drøftelse på fællesmøde mellem Akademisk Råd og FSU den 13. januar Her blev der redegjort for, at der vil blive udarbejdet handlingsplaner for samarbejdet mellem institutter/center/fakultetssekretariat indenfor følgende tre indsatsområder: Samarbejde /ramme for dialog Ydelser og aftaler Kulturkvalitet og værdier Handlingsplanerne var vedlagt som bilag, og status arbejdet marts 2015 er, at de aftalte initiativer er igangsat på langt de fleste områder. Ole Jensen sagde, at det er ambitionen, at til sommer er planerne som sådan implementeret, hvorefter man som sådan går i daglig drift. Det blev fremført at det er rart med en systematisk tilgang til at forsøge at løse nogle af de problemer, der har været. Knud Holt fremførte, at det bliver en udfordring i de kommende år at løse opgaverne med stadig færre ressourcer, da det forudsættes en administrativ reduktion på 2 % om året pr. år Dekanen supplerede med at man hidtil har forsøgt at effektivisere arbejdsgange m.m. for at opnå de ønskede besparelser. Det er nu relevant at drøfte tiltag indenfor det akademiske område som f.eks. at reducere i antallet af titallet af tilvalg for derigennem

8 Det blev udtrykt, at der i dagligdagen i miljøerne opleves et forbedret samarbejde med administrationen Side 8/9 Psykisk APV Status på handleplan 2014 og plan for 2015 Dekanen redegjorde for, at det er aftalt med formændene for FSU og FAMU at der blev lavet en status for implementerede tiltag i 2014, og samtidig blev det aftalt, at der skulle laves en ny plan for tiltag Akademisk Råd tog status for implementerede tiltag til efterretning og drøftede Akademisk Råds rolle at spille i relation til indsatserne i Det blev fremført, at der er behov at være opmærksomme på, at når der iværksættes diverse nye initiativer, er det en kilde til stress. Dekanen var enig i dette, og sagde at et fakultet ikke skal have for mange strategiske satsninger på samme tid, og det samme vil gælde på institutter. Der vil dog være ting, der kommer udefra, og som ikke er til forhandling f.eks. fremdriftsreformen. Det blev fra Knud Holt fremført, at det ikke nødvendigvis er travlhed, der giver stress, men i højere grad situationer hvor rammer og mål er uklare, og hvor der er uklar ledelse. Der var opfordring til at mellemledere uddannes til at løfte opgaven. Dekanen svarede, at der gennemføres kurser for de nye afdelingsledere og at der derudover i 2015 er afsat kr. pr institut og ACA til generel kompetenceudvikling. Dekanen sagde samtidig at det bliver vigtigt at holde fast i den organisering, der nu er fastlagt for at skabe de faste rammer, der kan imødegå stress. Generelt er papiret meget generelt med ord om understøtte og hjælpe med men hvad betyder det generelt. Det er vigtigt, at der faktisk forsvinder administrative opgaver fra VIP. Kollegaers og leders daglige tilstedeværelse bør indskrives. Formanden takkede Knud Holt og Ole Jensen for deltagelse i sagen. Punkter til orientering 10. Orientering fra formand og dekan, herunder - Status vedrørende uddannelseseftersyn Dekanen orienterede Sandbjerg seminar om uddannelseseftersyn. Der henvises til denne nyhed: Dimensionering og nye uddannelser Solidaritet hvis et institut skulle blive særligt hårdt ramt. Der nedsættes 4 administrative grupper og 2 faglige grupper under UUA, der

9 skal omhandle: Der lægges ikke op til en egentlig reform af uddannelsesstruktur. Når AU er institutionsakkrediteret vil det være AU selv, der akkrediterer sine krav om Side 9/9 - Status vedrørende fremdriftsreformen Det forventes ikke, at der vil blive ændret grundlæggende i reformen. Det vil være et tema på Folkemødet på Bornholm i juni, hvor universitetsledelsen vil være til stede. - Opslag af stilling som institutleder på IUP Der er lavet en tidsplan, der sigter på en ansættelse pr. 1. november Specialeperiode Dekanen orienterede om, at AU vil værne om specialet om en tid til fordybelse og til samarbejde med eksterne parter. Der vil komme en kronik fra rektor med argumenter for en længere speciale periode. 11. Næste møde Næste møde i Akademisk Råd er 15. juni 2015 fra kl til Obs: ændret mødedag 12. Eventuelt Punkter til skriftlig orientering 13. A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden 21. januar 2015 til marts Bilag 13a: Sagsfremstilling Mødet sluttede kl Nina Javette Kofoed Formand Lone Plougmann Iversen Referent

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU Forebyggelse af stress Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIORITERING 2 Karrierevejledning

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 27. januar 2015, 16.15 18.20 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd samt kommende studentermedlemmer Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato:

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. november 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse December 2013 januar 2014: Analysepanelet og ekspertgruppen

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 6. april 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved Jørn

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Afbud: Birgit Eriksson, Stefan Iversen, Gitte Pape Ludvigsen, Rikke Toft Nørgaard,

Afbud: Birgit Eriksson, Stefan Iversen, Gitte Pape Ludvigsen, Rikke Toft Nørgaard, Møde den: Fredag den 29. september 2017 kl. 9.30-11.30 Sted: Sandbjerg Gods Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.4/2017) Referat Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Hanne Bruun, Krestina

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PRÆSENTATION FOR HEALTH S ANSATTE PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. nov. 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse Dec. 2013 jan. 2014:

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 27. august 2014 kl. 14.00-16.00 D118 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang, Eva Viala Medlemmer

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 13. november 2013 kl. 13.00-15.00 D118 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen (afbud), Mette Mejlvang, Claus Holm Medlemmer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 13. juni 2013 kl. 10.00-12.00 D118 Deltagere: Hanne Løngreen, Hanne Knudsen, Ida Juul, Steen Nepper Larsen, Asger Sørensen,

Læs mere

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN OVERSIGT 1. Diagnosen ekspertgruppens og analysepanelets 2. Uni- og fakultetsledelsens forslag 3. ARTS-strukturens historik 4. Hvilke principper og målsætninger

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST FOKUSPUNKTER PÅ ST Fakultetsledelse, institutledelse, nærvær og delegering ST økonomimodel Ansættelsesprocesser Medinddragelse Organisering, faglig identitet og sammenhæng

Læs mere

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab Møde torsdag den 23. februar 2017, kl. 13.00-17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2017) Udkast til referat Mødet blev holdt i Frandsensalen Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Referat godkendt 18. december 2013

Referat godkendt 18. december 2013 Møde: Torsdag den 14. november kl. 13.00-15.00 Sted: Emdrup lokale D118, Aarhus Bygning 1431 lokale 013-015 Emne: Møde i Akademisk Råd (5/2013) Referat godkendt 18. december 2013 Medlemmer af Akademisk

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

2. Godkendelse af mødets dagsorden samt referatet af mødet 23. maj 2008 Begge dele blev godkendt.

2. Godkendelse af mødets dagsorden samt referatet af mødet 23. maj 2008 Begge dele blev godkendt. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Den 26-11-2008 J. nr. AUrsy/ Professor Mogens Nielsen (NAT) Dekan Svend Hylleberg (SAM) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager (TEO) Professor Michael

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

Afbud: Hanne Knudsen, Katrine Solvang, Søren Sandager Sørensen, Jette Baagø Klockmann, Mark Sedgwick, Joachim Slot Larsen,

Afbud: Hanne Knudsen, Katrine Solvang, Søren Sandager Sørensen, Jette Baagø Klockmann, Mark Sedgwick, Joachim Slot Larsen, Møde den: Onsdag den 14. december 2016 kl. 13.30-16.30 Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015 Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.7/2015) Referat Godkendt 10. januar 2017 Medlemmer: Merete Wiberg (formand),

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Udkast til referat AARHUS UNIVERSITET. Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

Udkast til referat AARHUS UNIVERSITET. Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2016) Udkast til referat I mødet deltog: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 24. november 2014 kl. 9.00-11.00 D118 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Claus Holm, Mette Mejlvang, Eva Viala (afbud),

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

HEALTH AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30. juni 2016 kl. 13.00-16.00 Frokoststuen 1260 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Charlotte

Læs mere

1. Velkomst og præsentation af Akademisk Råds medlemmer Dekanen bød velkommen til det nye råd, og der var en præsentationsrunde.

1. Velkomst og præsentation af Akademisk Råds medlemmer Dekanen bød velkommen til det nye råd, og der var en præsentationsrunde. Møde den: Mandag den 1. februar 2016 kl. 12.30-15.30 Sted: Aarhus bygning 1431, lokale 21-23 og Emdrup lokale D118 Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 1/2016) Referat Medlemmer: Dekan Johnny Laursen,

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 25. februar 2015, kl. 13.30 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Steen

Læs mere

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB FSU-MØDE PROCES Korte oplæg Drøftelse i trioer Plenumdrøftelse Afrunding ved dekanen FSU-MØDE KORTE OPLÆG Steen Harrit Jakobsen: De tre vigtigste pointer i ekspertgruppens

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS 29.01.15 Tabel 1: Ledelsesdelegering og nærvær LEDELSESDELEGERING OG NÆRVÆR AR BSS ST HE Dekaner uddelegerer ansvar til prodekaner og institutledere

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen

Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen Tak fordi I alle så resolut har meldt jer til mødet i dag. Det varsler godt. Vi ved alle, hvorfor vi

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 5. november 2013 kl. 14.00-15.00 D347 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang Medlemmer B-siden: Charlotte

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde torsdag den 3. december 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde torsdag den 3. december 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde torsdag den 3. december 2015, kl. 13.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 6-2015) Referat Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder Tuborgh (næstformand),

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST VORES ST ET VÆKSTHUS ET STED HVOR TING TRIVES OG GROR! VORES ST MÅLET ER TILFREDSE OG STOLTE MEDARBEJDERE DER HAR MEDEJERSKAB FOR ST. TILBAGE TIL RØDDERNE: FORSKNING, UDDANNELSE,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 15. december 2014 kl. 10.00-12.00 D118 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Claus Holm, Mette Mejlvang, Eva Viala (afbud),

Læs mere

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed:

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: 14.15 16.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Godkendt i LSAU 19. august 2013 Nedenstående handleplan følger op på den psykiske APV med konkrete organisatoriske tiltag. Men

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 2. september, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen Janni Mosgaard Jensen Annette Bachmann Eva Therkildsen Niels Trolle Lene Maria

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. august 2013 kl. 10.00-12.00 D118 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Jørn Bjerre (afbud), Hanne Knudsen, Charlotte

Læs mere

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Godkendt i LSAU 19. august 2013 Nedenstående handleplan følger op på den psykiske APV med konkrete organisatoriske tiltag. Men

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 14.01.2013 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensens (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA) Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Charlotte

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ DAGSORDEN Dimensionering og fremdriftsreformen Status på de økonomiske effekter af reformerne Processer på fakultet og institut Instituteftersyn og uddannelseseftersyn Forskningstilsyn,

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt.

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt. Psykisk APV Handlingsplan for CUDiM Udarbejdet 04.07.2013 Koder: Grøn = igangsat Blå = afsluttet Ajourført: den 18.11.2013 - den 28.05.2015 - den 30.06. Indsatsområder Behov Tiltag Ansvar (og evt hjælper)

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT Møde den: 15. juni 2017 kl. 13.00 16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Claus Vinther

Læs mere

Møde afholdt: onsdag den 12. maj 2010 kl

Møde afholdt: onsdag den 12. maj 2010 kl DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. JUNI 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: onsdag den 12. maj 2010 kl. 13-15 Referent: Kirsten Breddam

Læs mere

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt.

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt. Møde den: 4. november Rektoratets mødelokale Møde i udvalget for Uddannelse Referat Til stede: Berit Eika, Peder Østergaard, Tom Vindbæk Madsen, Aske Dahl Sløk, Liza Strandgaard, Kristian Thorn, Christian

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv Informationsmøde 3. November Den faglige udviklingsproces - Set fra en institutleders perspektiv Dias 2 Dagsorden Hvor er vi? Analysearbejdet Institutstruktur, overordnet struktur Det nye institut Nye

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 23. februar 2016, kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077 Dato: 13. juni 2017 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl. 13.00-15.15 i mødelokale 077 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere