HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1-30/ HIMMERLAND FORSIKRING GS CVR-NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1-30/ HIMMERLAND FORSIKRING GS CVR-NR"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1-30/ HIMMERLAND FORSIKRING GS CVR-NR

2 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 LEDELSESBERETNING 8 MODERSELSKAB RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 12 BALANCE 14 5-ÅRS OVERSIGT 17 KONCERN RESULTATOPGØRELSE 18 BALANCE 20 5-ÅRS OVERSIGT 23 HIMMERLAND FORSIKRING GS Himmerlandsgade Aars Tlf Fax CVR-nr

3 VELKOMMEN DIN TRYGHED OG SIKKERHED Himmerland Forsikring gs. er ikke, som forsikringsselskaber er flest. I alt hvad vi gør, har vi fokus på kunderne - naturligt nok - for som gensidigt forsikringsselskab er det dem, der ejer os. Det er vores kunders tryghed og sikkerhed, det hele handler om, hvad enten du er ung eller ældre, del af en familie eller enlig, privat eller erhvervsdrivende. Netop tryghed i livet er helt grundlæggende for, at vi alle har overskud til at skabe livskvalitet - på hver vores måde. Og vi mener, at spørgsmål om så vigtigt et emne som forsikringer kræver menneskelig kontakt. Derfor tror vi også på værdien i, at du kan komme ind fra gaden og få en snak i en af vores butikker. Et tilbud, der gør alt det om forsikringer nemmere og mere overskueligt - tæt på og ligetil OLE FÆRCH Adm. direktør 3

4 4

5 SELSKABSFORHOLD DIREKTION OLE FÆRCH Adm. direktør BESTYRELSE ERLING SØRENSEN Formand NIELS QUIST-JENSEN Næstformand BJARNE MØLLER BERTELSEN TORBEN SØGAARD JENSEN HELLE AAGAARD SIMONSEN KRESTEN HYLDAHL KRISTIAN BOLLERUP REVISIONSUDVALG TORBEN SØGAARD JENSEN Formand ERLING SØRENSEN KRISTIAN BOLLERUP* DATTERVIRKSOMHEDER (ALLE 100 %-EJEDE) CONCORDIA DOMICIL AS Tietgens Allé Odense M Aktivitet: Ejendomsselskab CONCORDIA FORSIKRING AS Tietgens Allé Odense M Aktivitet: Forsikringsselskab HIMMERLAND EJENDOM OG BOLIG AS Himmerlandsgade Aars Aktivitet: Ejendomsselskab HIMMERLAND SALG & SERVICE AS Himmerlandsgade Aars Aktivitet: Konsulentvirksomhed HIMMERLAND-IT APS Himmerlandsgade Aars Aktivitet: IT-virksomhed HIMMERLAND DOMICIL AS Himmerlandsgade Aars Aktivitet: Ejendomsselskab * uafhængigt bestyrelsesmedlem med særlige kvalifikationer inden for regnskab PENGEINSTITUT JUTLANDER BANK A/S Aars DATTERVIRKSOMHEDER (EJ 100 %-EJEDE) GENSAM DATA A/S Bjørnholms Allé Viby Aktivitet: IT-virksomhed (ejerandel 91,23 %) REVISOR DELOITTE Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Silkeborg ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S Farvervej 1, 1.tv Viborg Aktivitet: Forsikringsselskab 5

6 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. januar juni 2016 for Himmerland Forsikring gs. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet og koncernen står over for. Selskabets statsautoriserede revisorer har ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten. Aars, den 18. august 2016 DIREKTION OLE FÆRCH Adm. direktør BESTYRELSE ERLING SØRENSEN Formand NIELS QUIST-JENSEN Næstformand BJARNE MØLLER BERTELSEN TORBEN SØGAARD JENSEN HELLE AAGAARD SIMONSEN KRESTEN HYLDAHL KRISTIAN BOLLERUP 6

7 7

8 LEDELSES- BERETNING FOR PERIODEN 1/1-30/ Det skal indledningsvist bemærkes, at der grundet ændring af regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med virkning fra 1. januar 2016 er sket ændring i anvendt regnskabspraksis. Af hensyn til sammenligneligheden er sammenligningstal for 1. halvår 2015 angivet i halvårsrapporten, herunder også ledelsesberetningen, således omregnet, så de er opgjort efter samme regnskabspraksis, som er anvendt ved opgørelse af resultaterne for 1. halvår Nærmere herom fremgår af ledelsesberetningens afsnit vedr. anvendt regnskabspraksis i det følgende. Første halvår af 2016 viser efter omstændighederne et tilfredsstillende resultat for Himmerland Forsikring gs. og giver et overskud efter skat på 4,4 mio. kr. mod et overskud på 31,9 mio. kr. året før. Af periodens nettoresultat kan 4,3 mio. kr. henføres til det forsikringstekniske resultat mod kr. året før, mens kr. hidrører fra investeringsvirksomheden mod 33,7 mio. kr. i 1. halvår

9 LEDELSESBERETNING FOR PERIODEN 1/1-30/ Udviklingen i præmieindtægterne viser i 1. halvår en fremgang på 6,1 % i bruttopræmieindtægterne, som er steget fra 93,7 mio. kr. til 99,4 mio. kr., hvilket finder sin baggrund i øget salg til nye kunder gennem forsikringsbutikkerne, samtidigt med at den fortsatte servicering af forsikringstagerne begynder at vise sin værdi i form af fastholdelse af samme. Præmieindtægterne for egen regning er steget i 1. halvår 2016 fra 71,6 mio. kr. året før til 80,5 mio. kr. Bruttopræmieindtægterne på koncernbasis er steget fra 182,4 mio. kr. til 190,8 mio. kr., svarende til 4,6 %, hvilket i den nuværende markedssituation er tilfredsstillende. Der påregnes en fortsat vækst på privatforsikringsområdet i andet halvår. Erstatningsudgifterne for egen regning udgør i 1. halvår ,0 mio. kr. mod 47,9 mio. kr. året før. Dette svarer til en skadeprocent for egen regning på 64,6 mod 66,9 i 1. halvår Bruttoskadeprocenten er 61,4 mod 56,3 i På koncernbasis er bruttoskadeprocenten 73,7. Der har i 1. halvår været en stabil udvikling i erstatningsudgifterne, som er grundlaget for fortsat at kunne give konkurrencemæssige fordele for selskabets mange forsikringstagere. De forsikringsmæssige driftsomkostninger androg 26,6 mio. kr. mod 26,0 mio. kr. i 1. halvår Bruttoomkostningsprocenten er dermed faldet fra 27,7 til 26,7. Selskabet er kommet langt i en større omstillingsproces, hvor der er investeret i de kommende års forretningsgrundlag på privatforsikringsområdet. Lignende tiltag iværksættes på øvrige forretningsområder. På koncernbasis er bruttoomkostningsprocenten 21,6. Denne udvikling er mindre tilfredsstillende, men er en afsmittet virkning af nævnte forhold, herunder tilsvarende indsats i datterselskab. Samlet set er det tilfredsstillende at konstatere, at implementering af nye tiltag i tilknytning til en fortsat udbygning af IT-løsninger skaber grundlaget for den forøgede forretningsmæssige udvikling, som derfor fortsættes. Genforsikringsafgivelsen har for perioden andraget 19,0 mio. kr., hvorefter selskabets selvbehold udgør 80,9 % af bruttopræmierne. Skadeprocenten på den samlede afgivne forretning er 47,9 mod 22,1 året før. Forsikringsvirksomheden viser herefter et samlet overskud på 4,3 mio. kr. Combined ratio er opgjort til 95,6 og operating ratio til 95,7. De finansielle indtægter har i 1. halvår 2016 været præget af en mindre tilfredsstillende udvikling i resultatet af datterselskabsdrift og resultat fra associeret virksomhed. Ligeledes har det voldsomme rentefald gennem halvåret sammen med udfaldet af den engelske brexit-afstemning påvirket renteindtægter og negative kursreguleringer på fondsbeholdningen markant. Samlet har investeringsafkastet givet et resultat på kr. mod 33,7 mio. kr. året før, hvilket isoleret set er utilfredsstillende. Egenkapitalen pr. 30. juni 2016 udgør 706,5 mio. kr. Selskabets solvenskapitalkrav opgjort pr. 30. juni 2016 sammenholdt med kapitalgrundlaget opgjort for samme periode betyder, at Himmerland Forsikring har en solvensdækning på 3,5, og dermed fortsat er et meget velkonsolideret selskab, hvilket vil have en positiv indflydelse på koncernens fremtidige udvikling. Datterselskabet Concordia Forsikring har haft en mindre tilfredsstillende forretningsmæssig udvikling, hvilket i 1. halvår 2016 har medvirket til et forsikringsteknisk resultat på -0,7 mio. kr. og et perioderesultat efter skat på 1,3 mio. kr., hvorefter Concordia Forsikrings egenkapital andrager 218,4 mio. kr. Datterselskabets solvensdækning er pr. 30. juni 2016 opgjort til 1,8. Koncernens solvensdækning er pr. 30. juni 2016 opgjort til 2,9. Der er en naturlig usikkerhed i de regnskabsmæssige skøn ved opgørelsen af selskabets samlede forsikringsforpligtelser. Herudover er det ledelsens vurdering, at der ikke er særlige usikkerheder ved indregning og måling af selskabets aktiver og gældsforpligtelser. SELSKABETS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETSOM- RÅDER Selskabets hovedaktivitet er at drive gensidig forsikringsvirksomhed i alle forsikringsbrancher undtagen livsforsikring, mens arbejdsskadeforsikring indtegnes til Forsikringsselskabet Nærsikring, hvor selskabet er aktionær. Forsikringsselskabet Nærsikring indgår derfor som associeret virksomhed i selskabet. RISIKOSTYRING Himmerland Forsikring betragtes som en forholdsvis ukompliceret virksomhed, hvis forretningsområde fortrinsvis består af produkttyper med mindre risikoprofil enkeltvis. Selskabet tegner forsikringer i Danmark for private, landbrug og mindre erhvervsvirksomheder. Selskabets acceptpolitik indeholder regler for hvilke typer og størrelser af risici, der kan indtegnes. Med henblik på at undgå, at en enkelt begivenhed kan medføre et uacceptabelt tab af kapital samt for at begrænse størrelsen af udsving i det forsikringstekniske resultat, vedtager bestyrelsen årligt et reassuranceprogram, som bl.a. indeholder hvilke typer af forretning, der skal tegnes reassurance på, ligesom størrelsen af selskabets egetbehold ved forskellige skadebegivenheder fastlægges. På investeringsområdet har selskabet en løbende opfølgning, og der er en god spredning af investeringerne fastsat i den gældende investeringspolitik samt de begrænsninger og anvisninger, der er gældende i henhold til lov om finansiel virksomhed. Investeringspolitikken fastsætter de nærmere bestemmelser for finansforvaltningen, herunder likviditet. Som led i styringen af de finansielle risici får bestyrelsen en løbende rapportering om eksponeringen. Der er på koncernplan etableret et tværgående risikoudvalg, som deltager i arbejdet med koncernens risikostyring med det formål at sikre koordination og ensartethed i forhold til påtagelse, opgørelse, overvågning og rapportering af risici på tværs af de enkelte forretningsområder i de to forsikringsselskaber. Risikoudvalget arbejder hen over året med vurdering af egne risici i form af identifikation og håndtering af risici, opgørelse af kapitalbehov til afdækning af risici samt vurdering af behovet for risikomindskende tiltag, f.eks. gennem forretningsgange og systemmæssige kontroller. Risikoudvalget består af en række 9

10 LEDELSESBERETNING FOR PERIODEN 1/1-30/ repræsentanter for selskabernes forskellige forretningsområder og funktioner og arbejder tæt sammen med koncernens risikostyringsfunktion, compliancefunktion og aktuarfunktion. Der er i koncernen og de enkelte selskaber løbende fokus på vurdering og kontrol af, hvorvidt koncernens og de enkelte selskabers arbejdsmetoder er tilstrækkelige og betryggende. For at sikre den løbende opfølgning af selskabernes risikopåtagelse er der under hensyntagen til det enkelte selskabs størrelse, kompleksitet og forretningsomfang etableret de nødvendige retningslinjer, forretningsgange, kontroller og funktionsadskillelse til sikring heraf, hvor ansvaret er samlet hos selskabets direktion med efterfølgende rapportering til bestyrelsen. Heri indgår også den løbende rapportering om selskabets udvikling i forsikringsportefølje, skader og investeringer. Oversigt over selskabets væsentligste risici Selskabets væsentligste risici er inden for følgende risikoklasser: Skadeforsikringsrisici Markedsrisici Modpartsrisici Operationelle risici REVISIONSUDVALG Selskabet etablerede i 2009 et revisionsudvalg, hvis arbejdsopgaver er fastlagt i et kommissorium. Revisionsudvalget støtter bestyrelsen i dens arbejde, og udvalgets opgaver omfatter bl.a. arbejde og tilsyn med årsrapporten, intern kontrol og risikostyring, den eksterne revisions arbejde samt dennes observationer og konklusioner. SELSKABETS KAPITALFORHOLD OG SOLVENS Selskabets solvenskapitalkrav er opgørelsen af det nødvendige kapitalkrav til sikring af, at selskabet har tilstrækkelig kapital til rådighed for at kunne dække de forsikringsmæssige forpligtelser og dermed minimere risikoen for, at selskabets kunder lider tab. Solvenskapitalkravet afspejler således selskabets risiko opgjort i henhold til standardmodellen, jf. Solvens II og viser kravet til selskabets kapitalgrundlag. Selskabet foretager herudover mindst én gang årligt en vurdering af egen risiko og solvens (ORSA) på baggrund af selskabets forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser og dækkende den strategiske planlægningsperiode. I vurderingen vil bestyrelsen bl.a. tage stilling til, om det opgjorte solvenskapitalkrav i henhold til standardmodellen har taget tilstrækkelig højde for alle væsentlige risicis virkning på kort og lang sigt. Resultatet af vurderingen offentliggøres i en årlig rapport. Bestyrelsen forholder sig løbende til selskabets risici og solvenskapitalkravet, og det er bestyrelsens vurdering, at alle selskabets væsentligste risici, der skal imødegås ved kapital, er afdækket betryggende ved anvendelse af standardmodellen, jf. Solvens II. Selskabets solvenskapitalkrav er pr. 30. juni 2016 opgjort til 203,8 mio. kr. mod 199,2 mio. kr. pr. 31. marts 2016, som er selskabets forrige opgørelse af solvenskapitalkravet i henhold til Solvens II reglerne. Selskabets kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet udgør på samme tidspunkt 706,5 mio. kr. svarende til en overdækning på 502,7 mio. kr. Datterselskabet Concordia Forsikrings solvenskapitalkrav er pr. 30. juni 2016 opgjort til 120,7 mio. kr., mens kapitalgrundlaget for samme periode er opgjort til 218,4 mio. kr. svarende til en overdækning på 97,7 mio. kr. På koncernplan er solvenskapitalkravet pr. 30. juni 2016 opgjort til 240,7 mio. kr. mod 237,3 mio. kr. pr. 31. marts Koncernens kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet udgør på samme tidspunkt 699,1 mio. kr. svarende til en overdækning på 458,4 mio. kr. FORVENTNING TIL 2016 Selskabet forventer for hele året et bedre forsikringsteknisk resultat end i 1. halvår, mens det samlede resultat påregnes at være på et lavere niveau end året før, bl.a. påvirket af udviklingen i de finansielle indtægter. Præmieindtægterne forventes fortsat at udvise fremgang. Der påregnes en mindre præmieindtægt på erhvervsforsikringsområdet, men dette forventes at blive opvejet af en større præmiefremgang på privatforsikringsområdet, hvor der indføres nye IT-løsninger, som fremmer digitalisering af bl.a. kommunikation om forsikringsdækninger og skadeudbetalinger m.v. KONCERNENS RESULTAT OG FORVENTNING TIL FREMTIDEN Koncernens combined ratio er opgjort til 98,0 og operating ratio til 98,1. Det forsikringstekniske resultat for 1. halvår 2016 udviser et overskud på 3,6 mio. kr. mod 10,9 mio. kr. året før. På koncernplan påregnes en fortsat vækst. Udviklingen ventes dog som helhed moderat, idet den skærpede konkurrencesituation ventes at fortsætte. Den langt fremskredne omstillingsproces i moderselskabet videreføres i Concordia Forsikring i den kommende periode. Samtidigt udbygges en række interne funktioner løbende. Selskabet har frem mod ikrafttrædelse af Solvens II reglerne pr. 1. januar 2016 været i aktiv forberedelse, og koncernen har til brug fra 1. januar 2016 implementeret en ny beregningsmodel til brug for opgørelse af solvenskapitalkrav, minimumskapitalkrav samt kapitalgrundlag. Beregningsmodellen anvender beregningsparametrene fra standardmodellen under Solvens II. Den nye beregningsmodel blev taget i brug første gang ved opgørelsen pr. 31. marts 2016 og er ligeledes anvendt ved opgørelsen pr. 30. juni De gennemførte beregninger efter standardmodellen under Solvens II har ikke givet anledning til bekymring for hverken selskabet eller koncernen. Samlet er det selskabets forventning, at de nye krav - såvel europæiske som danske - kan medvirke til en yderligere styrkelse af 10

11 LEDELSESBERETNING FOR PERIODEN 1/1-30/ selskabets konkurrencedygtighed på en måde, der tillige vil kunne give nye forretningsmæssige muligheder. Oplysning om koncernens selskaber, herunder juridisk, ledelsesmæssig og organisatorisk struktur fremgår af Himmerland Forsikrings hjemmeside. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabstallene for 1. halvår 2016 er opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed samt regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Regnskabsbekendtgørelsen er ændret med virkning 1. januar Ændringerne i regnskabsbekendtgørelsen er med et overordnet formål om tilpasning til Solvens II, herunder indførelsen af en ny rentekurve fastlagt af EIOPA. Selskabets forsikringsmæssige hensættelser er således diskonteret ved brug af EIOPAs offentliggjorte risikofrie rentekurve uden volatilitetsjustering. Samtidig er posterne i resultatopgørelsen tilpasset til de nye regler for præsentation af diskonteringseffekten, herunder den ændrede metode for beregning af forsikringsteknisk rente, hvor der alene beregnes rente af præmiehensættelser mod tidligere beregning af såvel præmie- som erstatningshensættelser. Som en del af tilpasningen til Solvens II er der i den ændrede bekendtgørelse medtaget nye regnskabsposter i forhold til 1. halvår 2015 i form af risikomargen og fortjenstmargen. Diskontering Diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser sker nu ved brug af EIOPAs risikofrie rentekurve uden volatilitetsjustering mod tidligere den af Finanstilsynet offentliggjorte rentekurve. Ændring har medført en forøgelse pr. 1. januar 2016 af hensættelserne på 0,2 mio. kr. for moderselskabet og 0,5 mio. kr. for koncernen. 11,2 mio. kr. for Nærsikring A/S. Sidstnævnte har tilsvarende effekt på egenkapitalen i koncernen. Skat Den skattemæssige effekt af de ovenfor anførte ændringer har forøget egenkapitalen pr. 1. januar 2016 med 1,1 mio. kr. for moderselskabet og 2,2 mio. kr. for koncernen. Øvrige bemærkninger Ved ændringen er alle berørte poster, herunder sammenligningstal, tilrettet således, at halvårsregnskabet er udarbejdet som om, den nye metode hele tiden havde været anvendt. Tallene i 5-års oversigten er dog alene omregnet for 2015, da det ikke har været muligt at omregne tallene for de tidligere år. For solvensdækningen har det alene været muligt at oplyse solvensdækningen for året i 5-års oversigten, idet der er sket ændring i metode for opgørelse af solvenskapitalkravet ved ikrafttrædelse af Solvens II pr. 1. januar De anførte ændringer i anvendt regnskabspraksis har samlet set forøget egenkapitalen i moderselskabet og i koncernen pr. 1. januar 2016 med 3,3 mio. kr. Det har ikke været muligt at oplyse om den resultatmæssige effekt af den anvendte regnskabspraksis på resultatet for 1. halvår 2016, idet den tidligere anvendte rentekurve ikke længere offentliggøres. Der er ikke indtruffet begivenheder efter halvårsrapportens afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets eller koncernens økonomiske stilling. Risikomargen Risikomargen er det beløb, som selskabet forventeligt vil skulle betale en anden forsikringsvirksomhed for, at denne vil overtage risikoen for, at omkostningerne ved at afvikle selskabets skadeforsikringsforpligtelser afviger fra de beløb, der faktisk er afsat til præmie- og erstatningshensættelser. Risikomargener skal opgøres separat for præmiehensættelser og erstatningshensættelser. Egenkapitalen reduceres således pr. 1. januar 2016 med den opgjorte risikomargen, der tidligere alene har været fradraget ved opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital. Medtagelse af risikomargen for de forsikringsmæssige hensættelser har medført en forøgelse pr. 1. januar 2016 på 4,6 mio. kr. for moderselskabet og 9,7 mio. kr. for koncernen. Fortjenstmargen I forhold til fortjenstmargen har selskabet besluttet at anvende den simple metode i regnskabsbekendtgørelsens 69a til opgørelse af præmiehensættelserne. Metoden er i store træk uændret i forhold til den metode, selskabet tidligere har anvendt. Ved anvendelse af den forenklede metode skal der ikke afsættes fortjenstmargen. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder I selskabets kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder er der foretaget tilsvarende ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af den ændrede regnskabsbekendtgørelse. Ændringen heraf har ændret egenkapitalen i Himmerland Forsikring pr. 1. januar 2016 med -4,2 mio. kr. fra Concordia Forsikring as. og 11

12 RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1/1-30/ MODERSELSKAB DKK 1.000, Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i risikomargen Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Forsikringsteknisk resultat

13 RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1/1-30/ MODERSELSKAB DKK 1.000, Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendom Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter 0-12 Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed Investeringsafkast Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter Resultat før skat Skat Periodens resultat Anden totalindkomst 0 0 TOTALINDKOMST I ALT

14 BALANCE PR. 30. JUNI 2016 MODERSELSKAB AKTIVER DKK 1.000,- 30/ / Driftsmidler Domicilejendom Materielle aktiver i alt Investeringsejendom Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Pantesikrede udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender ifm. direkte forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 0 0 Tilgodehavender i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt AKTIVER I ALT

15 BALANCE PR. 30. JUNI 2016 MODERSELSKAB PASSIVER DKK 1.000,- 30/ / Grundfond Reservefond Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Risikomargen for skadesforsikringskontrakter Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Anden gæld Gæld i alt Periodeafgrænsningsposter 1 0 PASSIVER I ALT

16 16

17 5-ÅRS OVERSIGT MODERSELSKAB 1. HALVÅR Hovedtal DKK 1.000, Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter* Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af afgiven forsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter Periodens resultat Afløbsresultat brutto Afløbsresultat for egen regning Forsikringsmæssige hensættelser i alt* Forsikringsaktiver i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt * Sammenligningstallene for er ikke sammenlignelige som følge af ændring af anvendt regnskabspraksis pr. 1. januar Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 61,4 56,3 53,9 51,5 43,7 Bruttoomkostningsprocent 26,7 27,7 23,9 20,7 19,8 Combined ratio 95,6 100,0 87,0 85,0 84,3 Operating ratio 95,7 100,0 86,8 84,8 83,9 Relativt afløbsresultat 0,6-2,5 5,7 0,4 15,2 Egenkapitalforrentning i procent 0,6 4,6 7,2 5,6 5,5 Solvensdækning* 3, * Fra 1. januar 2016 beregnes solvensdækning ud fra forholdet mellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav iht. Solvens II-regelsættet. Det er derfor ikke muligt at beregne solvensdækningen for tidligere perioder. Formler Bruttoerstatningsprocent: Bruttoerstatningsudgifter x 100 Bruttopræmieindtægter Bruttoomkostningsprocent: Bruttoforsikringsmæssige driftsomkostninger x 100 Bruttopræmieindtægter Combined ratio: (Bruttoerstatninger + bruttodriftsomkostninger + genforsikringsresultat) x 100 Bruttopræmieindtægter Operating ratio: (Bruttoerstatninger + bruttodriftsomkostninger + genforsikringsresultat) x 100 Bruttopræmieindtægter + forsikringsteknisk rente Relativt afløbsresultat: Afløbsresultat for egen regning x 100 Erstatningshensættelser for egen regning primo Egenkapitalforrentning i procent: Periodens resultat x 100 Periodens gennemsnitlige egenkapital Solvensdækning: Kapitalgrundlag Solvenskapitalkrav 17

18 RESULTATOPGØRELSE 1/1-30/ KONCERN DKK 1.000, Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i risikomargen Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Forsikringsteknisk resultat

19 RESULTATOPGØRELSE 1/1-30/ KONCERN DKK 1.000, Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter 0-12 Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed Investeringsafkast Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Periodens resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat PERIODENS RESULTAT

20 BALANCE PR. 30. JUNI 2016 KONCERN AKTIVER DKK 1.000,- 30/ / Udviklingsprojekter Immaterielle aktiver i alt Driftsmidler Domicilejendomme Materielle aktiver i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Pantesikrede udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender ifm. direkte forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 0 0 Tilgodehavender i alt Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt AKTIVER I ALT

21 BALANCE PR. 30. JUNI 2016 KONCERN PASSIVER DKK 1.000,- 30/ / Grundfond Reservefond Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Risikomargen for skadesforsikringskontrakter Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Anden gæld Gæld i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER I ALT

22 22

23 5-ÅRS OVERSIGT KONCERN 1. HALVÅR Hovedtal DKK 1.000, Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter* Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af afgiven forsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter Andre omkostninger Periodens resultat Afløbsresultat brutto Afløbsresultat for egen regning Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsaktiver i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt * Sammenligningstallene for er ikke sammenlignelige som følge af ændring af anvendt regnskabspraksis pr. 1. januar Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 73,7 61,7 59,4 53,5 54,9 Bruttoomkostningsprocent 21,6 23,0 19,6 20,1 20,2 Combined ratio 98,0 93,9 84,8 81,5 87,2 Operating ratio 98,1 94,0 84,6 81,2 86,6 Relativt afløbsresultat -1,7-2,3 1,4 4,2 14,4 Egenkapitalforrentning i procent 0,6 4,6 7,2 5,6 5,5 Solvensdækning* 2, * Fra 1. januar 2016 beregnes solvensdækning ud fra forholdet mellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav iht. Solvens II-regelsættet. Det er derfor ikke muligt at beregne solvensdækningen for tidligere perioder. Formler Bruttoerstatningsprocent: Bruttoerstatningsudgifter x 100 Bruttopræmieindtægter Bruttoomkostningsprocent: Bruttoforsikringsmæssige driftsomkostninger x 100 Bruttopræmieindtægter Combined ratio: (Bruttoerstatninger + bruttodriftsomkostninger + genforsikringsresultat) x 100 Bruttopræmieindtægter Operating ratio: (Bruttoerstatninger + bruttodriftsomkostninger + genforsikringsresultat) x 100 Bruttopræmieindtægter + forsikringsteknisk rente Relativt afløbsresultat: Afløbsresultat for egen regning x 100 Erstatningshensættelser for egen regning primo Egenkapitalforrentning i procent: Periodens resultat x 100 Periodens gennemsnitlige egenkapital Solvensdækning: Kapitalgrundlag Solvenskapitalkrav 23

24 Tæt på og ligetil Himmerland Forsikring gs. Himmerlandsgade Aars CVR-nr Tlf: Himmerland Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab vi er ejet af vores kunder. Gennem mere end 125 år har vi kun haft ét fokus: Kunderne! Det betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, og at vores rådgivning altid bygger på personlig kontakt og en reel interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den optimale forsikringsløsning og den bedste service. Det er derfor, vi siger: Himmerland Forsikring tæt på og ligetil.

halvårsrapport for perioden 1/1-30/ concordia forsikring as

halvårsrapport for perioden 1/1-30/ concordia forsikring as halvårsrapport for perioden 1/1-30/6 2017 concordia forsikring as CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold 4 Ledelsespåtegning 5 Ledelsesberetning 6 regnskab Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr. 37 03 42 82 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2016 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR HALVÅRS RAPPORT Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR HALVÅRS RAPPORT Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2016 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2016 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Lokalt forankret i det sønderjyske

Lokalt forankret i det sønderjyske Halvårsrapport 2015 Lokalt forankret i det sønderjyske Med hovedkontor i Sønderborg og filialer i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Kolding samt repræsentation i Esbjerg er vi meget tæt på vore kunder. Og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015 HIMMERLAND FORSIKRING GS CVR-NR

ÅRSRAPPORT 2015 HIMMERLAND FORSIKRING GS CVR-NR ÅRSRAPPORT 2015 HIMMERLAND FORSIKRING GS CVR-NR. 14 94 40 79 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 MODERSELSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2015

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2015 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. APRIL 2017 HIMMERLAND FORSIKRING GS CVR-NR

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. APRIL 2017 HIMMERLAND FORSIKRING GS CVR-NR VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. APRIL 2017 HIMMERLAND FORSIKRING GS CVR-NR. 14 94 40 79 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING Himmerland Forsikring gs. afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011

Halvårsrapport 1. halvår 2011 Halvårsrapport 1. halvår 2011 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 3: Hovedtal Side 4: Beretning for 1. halvår 2011 Side

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Himmerland Forsikring gs. CVR-NR ÅRSRaPPORT 2013

Himmerland Forsikring gs. CVR-NR ÅRSRaPPORT 2013 Himmerland Forsikring gs. CVR-NR. 14 94 40 79 ÅRSRaPPORT 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR

ÅRSRAPPORT 2015 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR ÅRSRAPPORT 2015 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Ledelsesberetning for første halvår 2014

Ledelsesberetning for første halvår 2014 !! "!#$! Ledelsesberetning for første halvår 2014 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Forbundets hovedaktivitet er at drive lovpligtig arbejdsskadeforsikring for arbejdsgivere indenfor dansk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Himmerland Forsikring gs. CVR-NR ÅRSRaPPORT 2011

Himmerland Forsikring gs. CVR-NR ÅRSRaPPORT 2011 Himmerland Forsikring gs. CVR-NR. 14 94 40 79 ÅRSRaPPORT 2011 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr Halvårsrapport 2017 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr. 35 99 27 15 Halvårsrapport 2017 Perioderapport: Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2017 Status

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR ÅRSRAPPORT 2013

Concordia Forsikring as. CVR-NR ÅRSRAPPORT 2013 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2010

Halvårsrapport 1. halvår 2010 Halvårsrapport 1. halvår 2010 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Hovedtal Side 4: Beretning for 1. halvår 2010 Side 6: Selskabsoplysninger

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere