Referat af Generalforsamling 28. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling 28. januar 2013"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling 28. januar 2013 Dirigent: Arne Bech Referent: Poul Werner Odér Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen, mandag den 28. januar Valg af dirigent Formanden Erik Petersen (EP) bød velkommen og omtalte initiativerne for at få lidt flere til at møde op såsom omtale i Hvidovre Avis og invitation til spisning. Bestyrelsen havde indstillet Arne Bech (AB) som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater. AB konstaterede, at generalforsamlingen jf. foreningens love var lovligt indkaldt. Der var mødt 25 stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelsen til generalforsamlingen fremgår af appendiks A. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretninger. 2. Beretninger Formandens beretning blev fremlagt af Erik Petersen suppleret af Eliteformand Mads B. Søndergaard (MBS) og Breddeformand Allan Petersen (AP). Formandens beretning fremgår af appendiks B. Eliteformandens beretning fremgår af appendiks C. Breddeformandens beretning fremgår af appendiks D. Formandens (EP) beretning: EP indledte sin beretning med at orientere generalforsamlingen om, at foreningen i 2012 havde mistet to trofaste støtter tidligere ungdomsformand Bent Schønnemann og Allan Fredskov, der som formand for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg har været en stor støtte for HIF og sporten i Hvidovre generelt. Generalforsamlingen afholdt et minuts stilhed til ære for Bent og Allans minde. Kommentarer til beretningerne: Dirigenten indledte debatten med at kommentere det store engagement fra klubbens ledere og det arbejde, der var lagt i fremlæggelsen af beretningerne. HIF s fodboldafdeling er noget særligt i Hvidovre, f.eks. større end alle spejderne tilsammen og med et godt foreningsliv. Det er således berettiget med de tilskud, som kommunen tildeler HIF. Ebbe Bay (EB): Takkede for den fyldestgørende beretning med uddannelsen som den røde tråd. EB håbede også på, at tiltagene med samarbejdet med de øvrige Hvidovre klubber ville bære frugt. EB savnede dog samariteruddannelsen som led i den generelle uddannelse og nævnte mulighederne for tilskud. EB ville også gerne assistere. Richard Andersen (RA): RA uddybede, hvorfor HIF havde modtaget de mange hædringer, idet HIF som en af de få klubber både formåede at håndtere bredde- og elitearbejdet. RA omtalte også det gode samarbejde, han selv som ungdomsleder i Bredden havde med elitekoordinatoren Henrik Dau. Hans Østergaard (HØ) opfordrede til, at HIF var mere aktive på HGK s (HIF s Gamle Kæmper) markedsdage. Thorvald Jensen (TJ) glædede sig over, hvor godt det gik i klubben, og bad om at bringe takken videre til trænere og ledere, som det også ville være rart at se som deltagere ved generalforsamlingen, så det må bestyrelsen godt arbejde på. TJ var ikke helt enig med HØ, da trænere og ledere havde nok at tage sig til. Michael Weiss (MW) roste Eliten for at skaffe et stort beløb til arbejdet, medens tilskuddet fra HIF s Gamle Kæmper (HGK) til Eliten på kr måske ikke var så meget råbe højt om. Formanden rundede af og gav bl.a. udtryk for, at man ville overeje samariterkurserne. Generalforsamlingen kunne herefter godkende beretningerne. 1

2 Indlæg ved HFAS: Martin Krogh-Jensen (MKJ) gav indledningsvis en status for HFAS. MKJ glædede sig over, at man nu var i stand til at skrive kontrakter og gav herefter ordet til Per Nielsen (PN) for at fortælle om, hvorledes dette skulle udnyttes. PN skulle allerede sidste år have givet et indlæg på generalforsamlingen og fortalte derfor kort om, hvordan han kom til HIF. PN fortalte, at nu drejer det sig om at udvikle spillerne og skabe et slagkraftigt hold, der kan bringe os videre. Den store udfordring er den lange pause, inden vi kommer i gang med forårssæsonen, hvor der kan forsvinde spillere, ligesom kravene til spillerne måske er lidt anderledes end i Brøndby, hvor PN jo har fået sin uddannelse. Det har været vigtigt at skabe et koncept, som spillerne var indforstået med. Måske kostede det nedrykningen fra 1. division, men hvis det var det primære mål at undgå nedrykningen, så skulle man have hyret en anden træner. Omklædningsrummet var også et vigtigt begreb for PN. Spillerne skal have det godt, kunne lide hinanden, den måde der trænes på. Mange ringer for at være med, især i denne lange pause, men også mange bliver afvist. De skal passe ind i Omklædningsrummet. Lige nu arbejdes der på den meget klare målsætning om at rykke op til sommer. Sidste år mistede vi nogle væsentlige profiler, men i år er det indtil videre lykkedes at fastholde nøglespillerne. Måske bliver truppen suppleret med 3-4 spillere mere. Disse prøves pt af i træningskampene. Der er mange dygtige spillere derude, men hvis de ikke passer ind i PNs omklædningsrum, så dur de ikke her. Der forestår stadig 2½ måneds træning og 12 træningskampe, inden det går løs i den første vigtige kamp mod Næstved. MKJ supplerede med, at der var indgået 10 kontrakter, 2 af dem på to år, og en ungdomskontrakt (Nicklas Halse). MKJ fortalte også, at Bøje Sandgaard (BS) nu var gået ind med et større sponsorbeløb. EB konstaterede, at det var første gang, at han havde mødt en fornuftig mand fra Brøndby! EB var også enig i omklædningsrums princippet. Dirigenten supplerede med, at BS godt ville have været her i aften, ligesom han var til stede ved HGK s generalforsamling. BS yder i første halvår en halv mkr. 3. Regnskab og Budget Karsten Halse (KH) fremlagde regnskabet, som på trods af manglen på en kasserer udviste et overskud. KH gav Jytte Kuscu en stor del af æren herfor som følge af den stramme økonomistyring på kontoret. Resultat; overskud kr , der fremkommer som følge af et ordinært resultat på kr , hvortil kommer hensættelser på kr og finansielle poster kr Eliten har hensat årets transferindtægter på kr De væsentligste afvigelser svarer til det lidt større overskud ift budgettet i form af større aktivitetstilskud (kr ), DBU B-licens (kr ) og kontingent (kr ). Resultatet er kr bedre end budgetteret Efter at HIF sidste år for første gang i mange år opnåede en positiv egenkapital, er egenkapitalen i år vokset til kr Det kommunale lån er nu reduceret til kr Alt i alt et sundt regnskab. Budgettet for 2013 forventes at ligge på samme niveau som i Kontingentet fastholdes uændret ift de sidste 4-5 år. KH roste JK for det store arbejde omkring regnskabet og styr på økonomien. MW spurgte, om man havde overvejet en indeksregulering af kontingentet, så man ikke igen skulle ud i en stor forhøjelse. MW kommenterede og roste Eliten, der selv havde skaffet stadig større midler de sidste 3 år, medens tilskuddet fra HGK var faldet tilsvarende. Valther Bang Andersen (VBA) fra HGK omtalte den givne støtte og de begrænsede muligheder. RA kommenterede honoraret til breddelederne, som man bør overveje at ændre, således at man i højere grad tilgodeser blandt andet dem, som vil uddanne sig. Dirigenten roste det fremlagte materiale og den måde, man gennem årene havde reduceret det kommunale lån til en tiendedel. Dirigenten roste også klubbens budget, som viste en stor orden og 2

3 soliditet. KH kommenterede dette med, at vi i vid udstrækning baserede os på de kendte indtægter og udgifter, hvortil kommer ekstra aktiviteter, der kan generere indtægter og udgifter. EP tog RA s bemærkninger ad notam og vil bringe det op på næste bestyrelsesmøde. EB opfordrede også bestyrelsen til at gå videre med MWs kontingentforslag, som formanden også havde noteret. Regnskab, budget og kontingentregulativ blev herefter godkendt. 4. Indkomne Forslag. Formanden gennemgik bestyrelsens forslag om at få tilrettet klubbens love, så de blev korrekte hvad angår til indkaldelsen til generalforsamling. Forslaget blev godkendt. 5. Valg Formanden (Erik Petersen), sekretæren (Lars Cramer-Larsen) og Eliteformanden (Mads B. Søndergaard) var villige til genvalg. Næstformanden (Poul Werner Odér) og breddeformanden (Allan Petersen) var ikke på valg. Bestyrelsen fik generalforsamlingens godkendelse til fortsat at lade kassererposten være vakant, indtil den rette person var fundet. Karsten Halse fortsætter indtil videre som støtte for kontor og bestyrelse hvad angår klubbens økonomi De to revisorer (Valther Bang Andersen og Michael Weiss) var på valg. Michael Weiss genopstillede, medens Valther ønskede at trække sig tilbage. I stedet stillede Morten Leininger Petersen op. Allan Jensen stillede op som ny suppleant Der var ingen indvendinger fra generalforsamlingen til de opstillede kandidater, som alle efterfølgende blev enstemmigt valgt. Poul Werner Odér blev valgt som medlem til hovedbestyrelsen, og som de ti medlemmer til hovedafdelingens repræsentantskab blev Mads B. Søndergaard, Lars Cramer-Larsen, Allan Petersen, Allan Jensen, Anders Holmgreen, Michael Weiss, Michael Hentrich, Richard Andersen, Casper Cleemann og Allan Eckstrøm valgt. 6. Eventuelt HN benyttede lejligheden til at takke Valther Bang Andersen for hans mangeårige indsats som revisor for hovedafdelingen. EP benyttede også lejligheden til at takke VBA for hans mangeårige indsats for HIF. Dirigenten ønskede HIF tillykke med et meget fint år, måske det bedste i mange år. Endelig takkede dirigenten for god ro og orden, inden han gav ordet til formanden, der kunne takke dirigenten for en fremragende indsats. 3

4 Appendiks A Indkaldelsen til generalforsamlingen 9. januar 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen mandag den 28. januar 2013, kl i Stadion Restauranten Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger 3. Regnskab 4. Indkomne forslag Se side 2 5. Valg Formand Erik Petersen (genopstiller) Næstformand Poul Werner Odér (ikke på valg) Sekretær Lars Cramer-Larsen (genopstiller) Kasserer Vacant Breddeformand Allan Petersen (ikke på valg) Eliteformand Mads B. Søndergaard (genopstiller) 2 revisorer Valter Bang Andersen (genopstiller ikke) og Michael Weiss (genopstiller) Derudover skal der vælges 1 revisorsuppleant Morten Leininger Petersen 1 medlem til hovedbestyrelsen Poul Werner Odér 10 medlemmer til hovedafdelingens repræsentantskab 6. Eventuelt p.b.v. Erik Petersen Formand Regnskabet kan afhentes på kontoret fra den 21. januar Check dog lige inden du begiver dig af sted. NB: Kun adgang for medlemmer og mod forevisning af gyldig legitimation. Der serveres en let anretning inden generalforsamlingen kl i Stadion Restauranten. Tilmelding skal ske til formanden på adressen senest onsdag den 16. januar

5 Ændringsforslag til HIF s love som de fremgår af HIF s hjemmeside på linket Af lovenes 7 fremgår det, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske ved annoncering på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klublokalerne med mindst 2 ugers varsel. Da denne ændring blev gennemført på generalforsamlingen 31. januar 2011 burde også 2. afsnit efter dagsordenens punkter, der lyder således: Forslag offentliggøres ved opslag i klublokalerne senest 2 uger før generalforsamlingen og tilsendes i øvrigt medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. være ændret til følgende: Forslag til behandling på generalforsamlingen offentliggøres sammen med indkaldelsen til denne. 5

6 Appendiks B Formandens beretning Beretningen for året 2012 En trofast HIF er er desværre afgået ved døden i år Det er Bent Schønnemann, der sad i bestyrelsen fra og de to sidste år som ungdomsformand. HIF vil også minde Kultur og Fritids formand Allan Fredsgaard, som var en stor HIF fan og altid trofast til HIF s hjemmekampe. Jeg vil gerne bede Generalforsamlingen om at rejse sig og holde 1 minuts stilhed til ære for Bent Schønnemann og Allan Fredsgaard. Æret være Bent Schønnemann og Allan Fredsgaards minde. Bestyrelsen har traditionelt valgt i år at opdele beretningerne i formand, breddeformand og eliteformanden - beretningerne godkendes som én samlet beretning. Årets 2012 har været det bedste i år efter den nye bestyrelse kom til for 4 år siden. Bestyrelsen Bestyrelsen har igen arbejdet på mange ting igennem året, hvor vi har valgt at tage et par punkter ud. Allan Petersen og Mads Søndergaard kommer med en beretning for Bredde og Elite. Det er første år uden kasserer posten er besat, men Karsten Halse har arbejdet i et udvalg med Jytte Kusku. Karsten har været til et par bestyrelsesmøder under punktet kassereren. Jytte har udsendt regnskab til bestyrelsen hver måned, og hvor bestyrelsen havde mulighed for at stille spørgsmål. Jeg er rigtig glad for det stykke arbejde bestyrelsen har lavet i det forgangne år både indenfor og udenfor bestyrelsen. Årets Børneklub i DBU København og Årets Børneklub i Danmark HIF vil være en visionær klub og tilbyde medlemmerne noget nyt og et andet koncept i forhold til andre lignende foreninger. Det store arbejde begyndte med den gamle bestyrelse for 4-5 år siden med kontingent ændringer, og vi fik opdelt organisationen med elite- og breddeformand og gruppeleder samt mange andre funktioner. Udover de ovennævnte planer var yderligere grunden til, at Hvidovre IF blevet Årets Børne klub 2012 blandt andet implementering af Holdninger og handlinger DBU s anbefalinger til børnefodbold i samtlige årgange, ligesom al træning er blevet lavet til årgangstræning med fokus på stationstræning uden niveaudeling samt aldersrelateret træning. HIF har stor fokus på uddannelse af klubbens trænere og ledere, forældreinvolvering og rekruttering / fastholdelse af ledere. Der blev sat og fokus og med stor succes blev Pigefodbolen en af de bedste i Hvidovre IF historie. Det er dog ikke kun børnene, der tænkes på i Hvidovre IF. Det er også HIFs ledere og børnenes forældre der spiller en vigtig rolle og involveres aktivt i klubben. Forældretrænere opfordres til at tage DBU s trænerkurser. Ligeledes bliver der gjort meget ud af at forventningsafstemme med 6

7 forældre og trænere ved opstart i klubben, så alle i klubben har en fælles tilgang til børnefodbold. Der bliver afholdt stævner 3-5 mandshold uden resultater. Det er meget fortjent, at vi i Hvidovre IF bliver udnævnt til Årets Børnefodboldklub på baggrund af klubbens store og flotte børnearbejde igennem mange år og som nu har båret frugt I Hvidovre. Hvidovre IF er den rigtige ambassadørklub for børnefodbolden i 2012 vi kan alle være stolte af dette mesterværk og specielt vores trænere/ledere har udviklet sig på højt niveau som man langt fra ser andre steder. Hvidovre IF trænere / ledere er de bedste i Danmark, og det kan de notere på deres CV. Hvidovre IF har modtaget fra DBU: 40 bolde, Børnetræningslitteratur til en værdi af kr. 8000,-, Diplom, pokal og flag med titlen Årets Børnefodboldklub 2012 og et DBU København Børnetrænings-inspirationskursus til en værdi af kr. 5500,- Årets breddeklub Vi blev indstillet af DBU København til Årets breddeklub som vi takker for Hvidovre IF blev overrasket ved en tale fra Borgmesteren Helle Adelsborg for HIFs frivillige ledere på Hvidovre Stadion. TV2 sporten var til stede da TV2 News helikopter landede på Hvidovre Stadion. Her kom Morten Ankerdal ud og overrækte Statuetten til Hvidovre IF som årets breddeklub 2012 og vi blev igen kåret ved Dansk Fodbold Award med en fantastisk optakt fra Hvidovre. Hvidovre IF har arbejdet målrettet med at udbrede sporten i vores lokalområde med andre fodboldforeninger. HIF har arbejdet på "Klar, parat fodbold" fokus på pigesatsning, Code of Conduct, kom godt i gang og HIF har desuden sikret, at fodbolden afvikles i et sikkert og positivt miljø for vores medlemmer. Hvidovre IF har det unikke at kunne integrere samarbejdet mellem bredden og eliten fodbolden i samme forening. Alt i alt opleves HIF som en moderne, professionel og handlekraftig fodboldklub, der mere end lever op til de ønsker DBU har for den gode børne- og breddefodbold. Holdninger og Handlinger er en gave til HIF som tør at gøre op med tidligere tiders tankegange. HIF har enorm succes og har taget dette skridt fuldt ud! Denne succes skyldes både en handlekraftig bestyrelse samt et fantastisk engagement fra alle de mange HIF frivillige trænere og ledere. Hvidovre Kommune og Hvidovre IF kom på landkortet og vi har fået mange store hilsner fra hele Danmark fra dem som har haft berøring med foreningen. Borgmester Helle Adelsborg og Kommunalbestyrelsen samt Hvidovre Kommunen har anerkendt det store arbejde, som Hvidovre IF har udført og er meget stolte af vores måde at gøre tingene på med hele tiden at udvikle os og tør prøve noget nyt i stedet for altid at gøre det samme. HIF har igen vist vejen som kan inspirere andre klubber i kommunen. Disse kåringer er et fantastisk cadeau til det arbejde, der er blevet gjort i Hvidovre IF de seneste mange år. Kåringen gør det endnu mere meningsfuldt at forsøge at gøre en forskel i det daglige, og jeg er sikker på, den har stor betydning for vores mange frivillige. Hvidovre IF gjorde rent bord i

8 Medlemsstatistik 2012 Senior herre 159 Senior damer 17 (Ungdom 455 Fordelt således ungdomsafd.250 Børneafd. 148 mikro afd. 91) Pige afd. 130 Passive 97 Passive træner/leder 89 Forældre årg År Ungdom sen/oldb Passive I alt Årshjulet HIF Årshjulet blev introduceret og er blevet taget godt imod. Der kommer mange input af aktiviteter til årshjulet. Det har givet en godt kommunikation, koordination og planlægning samt viden om, hvad der sker i organisationen. Årshjulet kan selvfølgelig også ses på hjemmesiden. Årshjulet Fodboldskole august. Mikrofodboldskole maj. Pigeraketten 22. Maj B1 HIF Klubkursus marts og marts. C-licenskurser: 7. januar, 20. januar, 10. februar, 3. marts, 10. marts, 12. marts og 19. marts. B kursus: april og maj. HIF sæsonafslutning den 23/6 i forbindelse med HIF's sidste hjemmekamp (kl. 15:00) Afholdelse af HIF Licensstævne i august Afholdelse af Projekt mål!-camp (29. juli til 1. august) 8

9 Tøj udvalget Tøj udvalget HIF/HFAS har indkøbt tøj og materialer hos Unisport for 1 million kr. i vejledende priser det er det største beløb i HIFs historie.-aftale. Aftalen fungerer i det daglige og der har næsten ingen problemer været med leveringen. Info-udvalg Stadig mange besøgende på hjemmesiden, men det kniber med at rekruttere web ere Verden omkring os er forandret i form af mange sociale medier, applikationer på nettet og Apps på smartphones En tilpasning hertil kunne også betyde en alternativ hjemmeside løsning/leverandør Der skal også tages højde for bestyrelsens arbejde med en ny kommunikationsstrategi Klubbens IT I foråret 2012 blev alle data flyttet ud i skyen og den gamle server slukket I november flyttede vi vor medlemshåndtering til KlubOffice Kontingentopkrævning via Betalingsservice Fremtidssikret i forhold til DBU krav - dvs at det forventes at DBU vil forlange, at man enten bruger KO's medlemssystem eller som minimum uploader sine medlemsdata til KO en gang i kvartalet. Tanken er, at al licensstyring m.m. flyttes dertil. Ved årsskiftet er vort regnskabssystem flyttet til KlubOffice Kontoret kan nu næsten køres fra et vilkårligt sted, bare der er en mobiltelefon og en pc. Julefrokost & Årets HIF er Til den traditionelle julefrokost var vi ca. 115 deltagere. Vi fik en rigtig god aften med sjov og ballade. Der blev uddelt nåle til de personer som har opnået 5 og 10 års nåle. Det var også her årets HIF er blev kåret Det blev Uno Apold, som har ydet en fantastisk indsats i året der er gået - både udenfor og indenfor banen. Uno har i 6 år været træner i HIF og er om nogen manden, som har taget H&H til sig og indført det på banen. Uno er engageret, målrettet og seriøs i sin tilgang til fodbolden, og han er blandt de bedste børnetrænere vi har i HIF. Han får alle med og hjælper de mindre gode lige så meget som han hjælper de gode. Uno var også spydspids på pigesatsningen I hverdagen knokler Uno med U12 drengene og har uddannet sig helt fra børnefodboldens basis over B1 og B2 og nu A. En fornøjelse. Havde det ikke været for Uno, så var 2001-årgangen ikke blevet så god som den er i dag. Biograftur for ungdomshold (Aktivitetsudvalget) AKTIVITETER 9

10 Igen i år afholdte aktivitetsudvalget en fantastisk biograftur for 173 personer i Ishøj Kultur Cafe. De så Max pinlig 3. Ishøj kultur cafe leverede en fantastisk indsats igen i år, og vi har allerede booket biografen til lørdag den 4/ HIF dagen (Aktivitetsudvalget) HIF dagen for vores medlemmer har været en succes igen igen. Det var et flot program, der var lagt for dagen med over 300 deltagere og vellykket med hoppeborg, ny sjov fodboldbane, europæisk klubturnering, teknik og medaljer samt trøjeoverrækkelse til spillerne samt gruppefoto. Rejseudvalget Vores årlige udlandstur for bredden gik til Holland hvor vi var 6 hold afsted og over 100 personer, havde en fantastisk tur i påsken 2012 Nykøbing Falster Pinsecup De 3 fodboldskoler for de små og store samt Pige Raketten var alle en kæmpe succes med fuldt hus af deltagere. Microfodboldskolen var der også fuldt hus til med børn og ivrige forældre. Billetterne blev som altid revet væk på kort tid, og vi kunne igen give 72 børn fra HIF og andre Hvidovre-klubber en fantastisk weekend den maj med dygtige og engagerede HIF-trænere. Pige Raketten var igen på besøg. Pigerne var en tur ude at flyve i raketten og var derefter på besøg på ni forskellige planeter, hvor de prøvede mange forskellige aktiviteter. Rekord mange deltagere - nemlig 111. En af de største i Danmark. Vi har fortsat medlemsfremgang næsten hele vejen op på pigeårgangene. I den store fodboldskole var der 144 børn - Det var en af de bedste fodboldskoler i landet og godt styret af fodboldskole lederne. Store træneraften HIF fik afholdt temaaften for de forskellige træner grupper. Christian Bordinggaard havde et foredrag & debat om hvad er god børnefodbold Flemming Jensen havde et foredrag debat om teenagetræning Samarbejde med De Gamle Kæmper HIF s bestyrelse og HIF s Gamle kæmpers bestyrelse mødes 2 gange årligt for en status og for at afstemme forventningerne til de næste 6 måneder. Her bliver planerne fremlagt og lederne som har aktiviteterne har en god dialog med HIF s Gamle kæmper og får afstemt forventningerne. HIF har ikke fået så meget støtte som de andre år fra HIF s Gamle Kæmper, men vi er glade for den støtte vi har fået og opbakningen til vores 2. senior. HIF håber det bliver mere i det kommende år. Samarbejde med HFAS 10

11 HIF ungdomsafdeling leverer spillere til Hvidovres flagskib som ligger nr. 1 i 2. division. HIF har stor tiltro til dette arbejde som HFAS laver og støtter op omkring med vores frivillige arbejdsindsats. Der er mange hold, som ønsker at være maskotter til første holdenes hjemmekampe hvilke er meget positivt. Pigefodbolden på tværs af foreningerne HIF har været med i det store pigeprojekt på tværs af foreningerne Klubsamarbejdet er mellem Avedøre IF, Rosenhøj BK, GFC (Girls Football Club - et super godt projekt på tværs af foreningerne, som også blev omtalt ved sidste års generalforsamling. HIF har efter gentagne møder på bestyrelses niveau måtte melde fra dette projekt pga. kontingent forskellen. DBU Københavns Formandsklubben (DBU København) mødes 6 gange om året, hvor jeg er i styregruppen og hvor formålet er at skabe flere faciliteter og samarbejde mellem foreningerne og arbejde mere med politikkerne i kommunerne og DBU. DBU København-udvalg Bo Vangsgård (børneudvalget), Richard Andersen (ungdomsformandsklubben), Erik (formandsklubben). Brugerråd Brugerrådet mødes 4 gange om året, og mødes om de opgaver der har relation til stadion og de øvrige klubber hasteopgaver tages efter behov for det. Brugerrådet er stedet, hvor primært stadioninspektøren orienterer om diverse tiltag suppleret af klubbernes repræsentanter. Møderne er også med til at fastholde et godt samarbejde mellem klubberne på stadion. Idrætsrådet Hvidovre Hvidovre IF har igen en del spillere med til Hæder for Hvidovres idrætsfolk Eliteafdelingen som blev hædret med udtagelser til diverse DBU hold. HIF fik også årets ungdomsidrætsleder pris, som gik til 16 årige Leander Teis Rasmussen samarbejdet har i 2012 været kendetegnet ved at projektet er gået fra planlægning og tilrettelæggelse, til reel gennemførelse. Ved det første trænermøde der blev gennemført i idrættens hus i brøndby, deltog trænere og ledere fra alle involverede klubber. Vært ved mødet var hvidovre idrætsråd, ved formand ena christiansen; som grundlæggende må roses for en beundringsværdig indsats igennem hele projektet A-licens og t+ træner martin johansen afviklede sidenhen møder med trænere fra de andre klubber for at tilrettelægge forløbet. 11

12 Martin johansens positive og imødekommende natur, samt en generel interesse og positiv deltagelse fra klubberne, har bidraget positivt til projektet og det det kan konstateres at projektet har været og fortsat er en stor succes. Sideløbende med træningssamlingerne har martin johansen gennemført en række dbu c-licens uddannelser for de øvrige klubbers trænere, hvilket har bidraget positivt til de øvrige klubbers udvikling på trænerområdet. Der er i såvel blandt styregruppens medlemmer som i blandt trænerne enighed om at udvide fokusområdet i 2013, således der fremadrettet trænes med flere årgange fra u10 niveauet og op. Kunststofbane Kunstgræsbane Det var super flot at Kommunalbestyrelsen, de politiske partier og idrætsrådet, at vi fik to nye kunststofbaner i Hvidovre Kommune. Otte millioner kroner på anlægsbudgettet for 2013, betyder at banerne kan anlægges men at der fra styregruppen formentlig skal arbejdes på at skaffe ca ,- kroner Det er sandsynligt at det konstruktive og positive samarbejde der har været i 2650 samarbejdet, har haft en afsmittende positiv effekt på politikerne da beslutningen skulle træffes Det er et faktum at styregruppen har haft et om end meget positivt samarbejde med kultur- og fritidsudvalget, samt med politikerne på rådhuset herunder i direkte dialog og involvering med borgmester helle adelborg. I samarbejde med stadioninspektøren, er styregruppen nu overgået til projektimplementering, og projketet skal være fædiggjort inden den 01. September 2013 hvorfor planlægningen af projeketet tilrettelægges baglæns for at imødekomme dette krav. Det planlægges indledningsvis at lyset på den eksisterende kunstbane opgraderes til 250lux således den lever op til licenskravene, hvilket er væsentligt for hif tildeling af elitelicens. Der skal laves en undersøgelse af drænene på en af grusbanerne, hvor der ofte konstateres meget vand. Dette udbedres først Der etableres to baner på de eksisterende grusbaner, hvoraf den ene vil leve op til minimumskravene jf. Dbu kriterier. Den fjerneste bane vil være mindre end minimumskravene, hvorfor den overvejende vil blive anvendt til træning og kampe på sekundaniveau. Banerne vil blive driftet af kommunen. Der tegnes op for 7-mandsbaner på begge baner. Det forventes at styregruppen vil fortsætte en form for driftssamarbejde, dels for at imødegå problemstillinger når der tildeles banetider, samt med henblik på at undersøge om der kan etableres en salgsbud ved banerne som klubberne kan bruge på skift, til gavn for spillere og tilskuere på banerne. Endeligt vil banerne formentlig blive brugt som aflastningsbaner for græsbanerne i sommerhalvåret, hvorfor der givet vil blive spillet fodbold på anlægget hele året. 12

13 Appendiks C Eliteformandens beretning Opsummering på 2012 Fantastisk år for ungdomseliten For indledningsvist at opsummere på 2012 kan jeg konstatere, at det har været et rigtigt flot år for ungdomseliten, både holdmæssigt og udviklingsmæssigt set. Således kan vi se tilbage på et år, hvor U21 vandt deres slutspil, hvorefter først U17 og dernæst U15 hjemtog pokaltitlen. Især U15 s pokaltitel hæfter jeg mig ved, da man i finalen mødte et rigtig stærkt FCK-mandskab, men sikrede sig pokalen efter forlængelse og straffespark. Derudover er det heller ikke gået ubemærket hen, at U19 strøg igennem foråret uden at tabe en eneste kamp. Men i ungdommen betyder resultater mindre end udvikling. Derfor hæfter jeg mig også ved, at vi fortsat er i stand til at udvikle spillere til DBU s udvalgte talentcentre og landshold. Tre spillere fra årgang 1997 deltog i foråret på DBU s talentcentre, hvoraf to efterfølgende blev udtaget til U/16- bruttolandsholdstruppen. Den ene af disse to, nemlig Nicklas Halse, fik debut på U/16-landsholdet i november mod Portugal, og Nicklas er faktisk netop hjemvendt fra en turnering med U/16- landsholdet i Tyrkiet. Stort tillykke med landsholdsdebuten. Derudover har vi i 2012 fortsat dygtiggørelsen af vores trænere både de, der er nået langt i deres udvikling og derfor har været klar til at gennemgå DBU s elitetrænerforløb, men også de trænere, der er i starten af deres karriere har vi fået uddannet via DBU s træneruddannelser. Endelig kan jeg også konstatere et 2012, hvor vi fik styrket setup et omkring eliteafdelingen. Her tænker jeg særligt på tilknytningen af en 100 % talentansvarlig, idet Henrik Dau i sommer skiftede trænerjobbet ud med lederjobbet som talentansvarlig. Det har gjort det muligt for os at arbejde endnu mere i dybden både med udviklingen af spillerne og af trænerne. Derudover har Martin Johansen i efteråret udelukkende fungeret som T+-træner, hvilket især har været givtigt for træningen i Elite 2650-samarbejdet. Med tilknytningen af Henrik og Martin ser vores organisationsdiagram nu således ud. Evaluering af holdene i Eliteafdelingen U19A og U17A Som jeg nævnte før, gik U19 ubesejret gennem foråret og blev klart forårets hold i den landsdækkende U19 Division. Selvom sommerferien naturligvis betød et farvel til spillerne fra årgang 1993 og goddag velkommen til spillerne fra årgang 1995, har U19 fortsat de flotte takter og sluttede således 1. halvsæson af med at ligge nummer 1. Et af formålene med et godt U19-hold er at levere spillere til vores 1. senior. Og det må man sige er lykkes til fulde i Således er hele fire spillere fra årgang 1993 rykket op i 1. seniortruppen, og tre af disse fik faktisk debut allerede som U19-spiller. Og her i efteråret må man sige, at flere af dem har fået deres gennembrud. Jeg tænker naturligvis på Christopher Østberg og Christian Grecko Jakobsen, der har vakt publikums begejstring i efteråret, hvilket er en stor cadeau til det arbejde, som Dennis Eliasen og Karsten Garde har udført med spillerne de seneste par år. 13

14 U17A sluttede som sagt foråret af med at vinde pokaltitlen efter straffesparkskonkurrence. Derudover har U17 ligesom U19 haft et resultatmæssigt rigtig flot efterår og ligger ved vinterpausen nummer 2. Efteråret har været brugt til at integrere 1. års spillerne fra årgang 1997, for hvem det er første år med dobbeltårgange. Yngste Elite På U14 og U15-årgangene spillerne man fortsat om kvalifikation til den øverste fællesrække under DBUK og DBUS, 1. division Øst. Det er der nok mange, der mener, ikke er det mest optimale for spillernes udvikling (på U17 og U19 tæller resultaterne ikke direkte). Ikke desto mindre forholder det sig fortsat således, at man skal spille om kvalifikation, men vi prioriterer fortsat udviklingen frem for resultaterne. Det har måske været medvirkende til, at U14 (årgang 1998) ikke formåede at kvalificere sig til 1. division Øst fra efterårets start. De gik dog gennem efteråret med lutter sejre og er derfor at finde i den øverste række fra forårets start. Desuden kan vi glæde os over, at flere af spillerne i årgang 1998 er med på DBU s talentcenter. Derudover har vi i 2012 gjort os endnu flere erfaringer med overgangen fra børnefodbold til ungdomsfodbold. Denne gang med årgang Selvom vi nu har arbejdet med denne overgang nogle år, bliver vi fortsat skarpere til at gøre overgangen så gnidningsfri som muligt. Endelig har vi fået nyt trænerteam på både U13 og U14. Trænerudvikling Som nævnt i indledningen fortsætter vi med at få sendt vores trænere på kursus. Således har vi som klub afholdt B1-kursus og været medarrangør af et C-licenskursus i samarbejde med Elite 2650 og de øvrige Hvidovreklubber. C-kurset er et nyt kursus fra DBU, henvendt primært til børnetrænere. Derudover sender vi kontinuerligt vores elitetrænere på DBU s 1-årige A-træneruddannelse. Her i januar har både Martin Johansen og U17-træner, Søren Feddersen, gennemført uddannelsen, medens U15-træner Karsten Stiig Nielsen netop er startet på den. Vi forventer også, at vores U14- trænere, Steen og Uno, bliver optaget til efteråret. Den trænermæssige udvikling kommer ligeledes til udtryk ved, at vi i Eliteafdelingen hele tiden har fokus på hvilke trænere i bredden, der måske skal videre i deres trænerudvikling. Det betyder, at vi først og fremmest kigger internt, når vi sammensætter trænerteams. DBU s licens 2011/2012 var første sæson med færre ungdomslicensklubber. Til gengæld indførte DBU i 2012 en talentlicens for de klubber, der gør et glimrende arbejde med de yngre spillere på U13-U15. Som ungdomslicensklub er HIF automatisk tildelt en T-licens; en licens der indebærer, at man skal have en decideret T-træner ansat, hvilket vi har i Martin Johansen. Ellers har vi talentmæssigt kørt med samme setup udover den væsentlige tilførelse af Henrik Dau som talentansvarlig. Det betyder også, at vi fortsat har en fuldtidsansat træner i Dennis Eliasen. Hvis vi fortsat skal leve op til kravene til en ungdomslicensklub og køre med minimum samme setup, skal vi fortsat investere i talentudviklingen, da kravene kontinuerligt bliver strammere bl.a. som følge af, at flere klubber investerer i talentarbejdet. Derfor er det også vigtigt, at vi som klub 14

15 kan skaffe flere midler til ungdomsarbejdet, så vi fortsat kan være en talentudviklingsklub på højt plan. Der føromtalte T-licens indebærer også, at man skal stå for samarbejdet med de øvrige klubber i kommunen. Vi gør det i rammen af 2650-samarbejdet, som ligger helt i tråd med både licensen, og hvad vi gerne vil. På spillersiden har vi således en træningssamarbejde med Avedøre, Rosenhøj og Friheden på U13-niveau, medens vi på trænersiden samarbejder om både C- og B-kurser. Kommunal støtte Vi blev i 2012 forsat flot støttet af Hvidovre Kommunes elitemidler. Vi havde en forventning om at modtage et beløb af samme størrelsesorden som de foregående år, hvilket også skete. Faktisk blev fodboldklubberne i Hvidovre Kommune for andet år i træk tilgodeset med kr til Elite samarbejdet. Kommunen har derfor haft en væsentlig rolle i opbygningen af det samarbejde, som formelt blev skudt i gang her i januar, men som har kørt et par gange i efteråret med praktisk træning. Vi er således stadig rigtig glade for den flotte opbakning, som kommunen giver til talentudviklingen i Hvidovre Kommune på fodboldsiden, og det er en uvurderlig hjælp til det at drive en eliteklub, og det setup, der kræves. Vi håber også på fortsat støtte fra kommunen, da det er en kæmpe hjælp for klubben i arbejdet med de unge talenter. Udfordringer 2012 har været fantastisk for hele klubben. Men der er naturligvis også nogle udfordringer. Især omkring faciliteterne har vi nogle forbedringsmuligheder. Her tænker jeg især på antallet af kunstgræsbaner samt vores styrketræningsfaciliteter. Det første punkt ser ud til at blive imødekommet her i Således har kommunen afsat midler til to nye kunstgræsbaner, som forhåbentlig kan tages i brug allerede fra efteråret. Omkring styrketræningsfaciliteter har vi som klub eget styrketræningslokale, men for at kunne optimere den fysiske træning i højere grad, trænger disse til en udvidelse. Måske det kunne være relevant for kommunen at investere i et større styrketræningsanlæg til brug for kommunens eliteidrætsudøvere. En anden udfordring er, at vi med vores placering i Københavnsområdet stadig er udsat for, at vores dygtige spillere tiltrækker sig opmærksomhed for de større klubber. Vi mener selv, at vi har et enestående talentudviklingsmiljø, og selvom flere spillere med tilbud udefra også deler den opfattelse og derfor bliver, mister vi fortsat enkelte spillere til de etablerede superligaklubber. Hvor det de seneste år primært har været på de yngste årgange, oplever vi det nu også på de ældre årgange, hvilket netop vidner om, at vi også på her formår at udvikle spillernes færdigheder, så de overhaler spillerne i de større klubber, hvilket vi jo må se som et stort skulderklap til vores talentudviklingsmiljø. Endelig arbejder vi som sagt fortsat på at optimere overgangen fra U12 til U13. Et af nøgleordene er forventningsafstemning, så både spillere og forældre ved, hvad der sker, når man går fra et U12- hold og måske kommer med i en elitetrup med nogle lidt anderledes forventninger til spillerne bl.a. i form af en øget træningsmængde. Vi har to års empiri nu, og vi er allerede godt i gang med at gøre overgangen for årgang 2001 så let som mulig. 15

16 Hvad skal der ske i 2013? Som altid vil det første kvartal blive brugt på licensarbejde og ansøgning til elitemidlerne i Hvidovre Kommune på det administrative plan. På det sportslige plan er trænerne på de enkelte hold i gang med at forberede forårssæsonen. Som i 2012 kommer både U15 og U17 på udlandsture som en del af forberedelserne til forårssæsonen. Derudover vil vi igen forsøge at afholde HIF Licensstævne, som har været en kæmpe succes de seneste to år. Endelig har vi videreudviklet Projekt mål!, som til sommer kommer til at foregå som en decideret camp for alle, der har lyst. Læs mere på Ellers er der bare tilbage at sige tak til de mange trænere og ledere i ungdomseliten og klubben generelt samt tak til de forskellige samarbejdspartnere, vi har haft i 2012, herunder HIF s Gamle Kæmper, HFAS, DBU, spillernes uddannelsesinstitutioner og naturligvis Hvidovre Stadion og Hvidovre Kommune. 16

17 Appendiks D Breddeformandens beretning 2012 overordnet 2012 blev i sagens natur præget af vores fine titler Årets Børneklub i DBU København og DBU samt Årets Breddeklub i DBU. Det er velfortjent cadeau til klubbens ledelse, der har lagt grunden til dette og ikke mindst de mange frivillige, som gennem de seneste år hver dag har knoklet for, at HIF er nået til, hvor klubben er i dag. Breddeafdelingen har stadig medlemsfremgang og har stort set lukket alle huller, således at vi har hold i alle årgange. Eneste undtagelse er vist efterhånden et oldboys-hold, som dog ser ud til at blive en realitet i DBU s Holdninger & handlinger er fuldstændig implementeret i HIF og har vist sin rigtighed og bæredygtighed, men det kræver ledere og trænere, som er dedikerede til denne måde at tænke, træne og spille børnefodbold. De største udfordringer ligger i faciliteter. De mange hold og de begrænsede faciliteter på Hvidovre Stadion betyder, at man må deles om pladsen og at nogle hold træner på blandt andet skolebanerne ved Risbjergskolen. Det fungerer i kraft af et godt samarbejde i breddeafdelingen. I det hele taget betyder klubånd, gensidig respekt og godt samarbejde, at HIF er så god og eftertragtet en klub. Organisation Den bærende struktur i breddeafdelingen er gruppelederne, der har det overordnede ansvar for deres afdeling, hvad angår sammenhold i afdelingen, implementering af klubbens kultur og måde at spille fodbold på, rekruttering af trænere og medlemmer samt samarbejde på tværs i breddeafdelingen og med eliteafdelingen. Gruppelederne spiller en nøglerolle i HIF og trækker et stort læs. I ungdommen er de ikke bare gruppeledere, men træner også hver især et eller flere hold. I gammelmandsafdelingen er der skiftet ud på gruppelederposten ved årsskiftet, idet Allan Jensen overtager fra Vidar Skinnes, der flytter til Jylland. Vidar vil blive savnet som en behagelig samarbejdspartner både som gruppeleder og som dommeransvarlig. Allan Jenser er en erfaren mand i klubben, og vi ser frem til et godt samarbejde. Breddeafdelingen havde frem til sommerferien en eksternt tilknyttet sportslig koordinator. Ordningen var god, men blev nok ikke udnyttet i det omfang, som den burde. Denne ordning blev ikke forlænget i sommerferien, hvorfor disse opgaver i høj grad er blevet varetaget af gruppelederne i efteråret. Den afgørende forskel i dagligdagen er selvfølgelig de mange frivillige især trænerne, som trækker det store læs og er dem, som medlemmerne møder i hverdagen. Vi kan glæde os over, at vi i breddeafdelingen kan mønstre omkring 120 dygtige og engagerede trænere, holdledere og andre frivillige. 17

18 Enkelte steder mangler der en træner eller to. Så vi skal naturligvis hele tiden være opmærksomme på, at trænerne ikke nødvendigvis kommer af sig selv, uden at vi gøre et arbejde. Heldigvis er der flere og flere forældre, som gerne vil tage en trænertjans, og som får smag for det og bliver hængende. Det gode samarbejde i bestyrelsen og den professionelle opbakning fra kontoret er naturligvis også af stor værdi. Afdelingerne Gammelmandsafdelingen er velfungerende, selvkørende afdeling. Her har man i nogle år forsøgt at få stablet et oldboyshold på benene. Til næste generalforsamling kan vi formentlig konstatere, at det er lykkedes med tilgang af et hold udefra. I seniorafdelingen har der været stor fokus på 2. holdet, hvor der har været arbejdet målrettet på at få holdet op fra serie 2, hvor et andet seniorhold i en klub af HIF s størrelse og historie naturligvis ikke hører til. Med Peter Lassen som en dedikeret træner lykkedes første trin i foråret med oprykning til serie 1. I efteråret forsatte holdet stilen med en nuværende placering som nr. 2. Derfor er der selvfølgelig store forhåbninger, om at holdet klarer endnu en oprykning, så det hedder Københavnsserien efter sommerferien På dette hold har Hvidovres Gamle Kæmper vist en meget målrettet og koncentreret støtte i indsatsen for at vende udviklingen for 2. holdet. Ved sommerpausen var der også håb om at få et 3. seniormandskab som supplement til nogle velkørende, lukkede seniorhold. Et åbent ekstra seniorhold er vigtigt for at holde på vores breddespillere, der kommer op fra ungdomsafdelingen. Det har været noget af en udfordring at stille hold, men vi giver ikke op og vil give denne indsats ekstra fokus i Ungdomsafdelingen har trodset en tendens til, at flere unge falder fra på breddeholdene. I HIF s ungdomsafdeling er det faktisk lykkedes at få lukket et årgangshold i og med, at der blev etableret et U15-hold ja, faktisk blev det i løbet af efteråret til to hold. Dermed kan alle årgange mønstre to hold bortset fra U13, hvor man har til tre hold, mens U19 ligger og vipper mellem et og to hold. Til gengæld kan U19 supplere 3. senior. I ungdomsafdelingen har man fokus på, hvordan man optimere samarbejdet med eliteafdelingen specielt i forhold til brug af A-spillere på B-holdene. Her er der kommet en god dialog i gang, og der bliver arbejdet på at finde nogle brugbare retningslinjer. På drengesiden fra U9-U12 er man nu nået til, at DBU s Holdninger & handlinger er implementeret hele vejen rundt. Det fungerer godt, og skulle der være en enkelt træner eller nogle forældre, som er ved at få det til at køre af sporet, så bliver der hurtigt rettet op. Det er nogle store årgange, og HIF er en attraktiv klub, men det lykkes at få rekrutteret trænere, så ventelisterne efterhånden bliver tømt. På U12 er der ligesom i ungdomsafdelingen fokus på samarbejdet med eliten, da det jo er på dette tidspunkt, at man får tilbud om at komme til at spille eliteforhold eller fortsætter med breddefodbold. Også her glæder man sig blandt breddeafdelingens ledere og trænere over, at dialogen og samarbejdet er blevet væsentligt styrket, hvilket ikke mindst kommer drengene til gode, men også både elite- og breddeafdelingen. I mikroafdelingen U5-U8 står drengene i kø for at spille fodbold i HIF. Her vil de fleste derfor opleve at komme på venteliste. Inden indmeldelse er der en klar forventningsafstemning med forældrene om, hvordan HIF træner og spiller fodbold, og hvad man forventer af forældrene og drengene. Det er meget værdifuldt, og der opleves en stor forældreopbakning, således at der konstant kan rekrutteres forældretrænere. Mikroafdelingen er udvidet med et voksen- /barnhold, 18

19 hvor de 4-5-årige kan komme til at lege fodbold. Tilbuddet, som kører for andet år, foregår hen over vinteren i Dansborghallen med et meget engageret trænerteam. I år er 19 drenge og 2 piger tilmeldt, og håbet er selvfølgelig, at de fortsætter med rigtig fodboldtræning til april. I pige-/dameafdelingen har den største udfordring i 2012 været vurderingen af Hvidovre Pigefodboldprojektet, hvor HIF s U15- og U18-spillere har været tilknyttet. Dette projekt er omtalt under formanden beretning. Her skal det derfor blot konstateres, at vi vil gøre alt for, at de pigehold, som nu er tilbage i egne rækker, kommer til at føle sig godt tilpas og fortsat kan se en stor værdi i at spille fodbold i HIF. Det ser foreløbig ud til, at U15-holdet er komme rigtig godt i gang i HIF, hvor de to trænere er fortsat med samme store engagement. På U18 er der umiddelbart større udfordringer, idet vi her har nogle små årgange. Lige nu er tilknyttet to erfarne trænere, som sammen med de tilbageværende piger, kæmper for at stable et godt tilbud på benene det får naturligvis fuld opmærksomhed fra klubben. Ellers kan det konstateres, at der er stor tilgang i pigeafdelingen med store årgange stort set hele vejen fra U15 og nedefter. Ture og stævner Også i 2012 var der stor rejselyst blandt børne- og ungdomsholdene. Man tager på weekend- og helligdagsstævner rundt om i landet og det nære udland som fx Sverige. Og så var der igen ungdomstur til Holland, hvor 6 hold og over 100 mennesker var af sted i påsken. Det er en god tur, som ligger i fin køreafstand, men flere oplever, at de spiller mod andre danske hold også nogle de møder til daglig i turneringen hjemme i København. Derfor kigges der efter andre muligheder i På de hjemlige kanter har de yngste drenge igen deltaget i Hvidovrestævnerne, der er en god anledning til at møde de andre drengehold i Hvidovre. Stævnerne kører naturligvis efter Holdninger & handlinger. I det afsluttende stævne i oktober på Hvidovre Stadion var over 300 drenge og et enkelt HIF-pigehold i kamp og alle fik en flot pokal med hjem. Hvidovre Stadion lagde også baner til DBU Københavns sidste runde for unionens pigeturneringer fra U7 til U11. Det var på den sidste søndag i september, hvor over 100 københavnske pigehold var i aktion. Det var så i øvrigt også dagen, hvor DBU kom for at overrække os prisen som Årets Børneklub i Danmark. Uddannelse Træneruddannelse er et HIF s fokuspunkter, hvor vi ikke vil gå på kompromis med kvaliteten. Det betyder, at vi afsætter mange kræfter og midler på at uddanne klubbens trænere. Sammen med økonomisk støtte fra Hvidovre Kommune betyder det, at vi får mange trænere gennem forskellige uddannelser hvert år. Heldigvis er der stor interesse blandt næsten alle trænere for at blive dygtigere. I 2012 har over 30 trænere enten gennemført eller er gået i gang med en træneruddannelse. I bredden ligger fokus primært på DBU s børnetræneruddannelse samt B1 og B2. De første kan føre til UEFA s C-licens og B-kurserne til UEFA B-licensen. 19

20 I 2012 var et par trænere gennem B2. 12 trænere var på B1. 11 var på Børnefodboldens Basis. Og endelig er 8 trænere gået i gang med et kursusforløb i 2650-regi sammen med trænere fra Rosenhøj, Friheden og Avedøre, som skal føre til UEFA C-licens. Træneruddannelse er væsentlig for at øge kvaliteten i træningen både for at gøre børnene og de unge til bedre fodboldspillere, men fordi god uddannelse også giver redskaber til at fastholde og rekruttere medlemmer. Endelig kan vi ved at lægge fundamentet på breddesiden være med til uddanne trænere med klubfølelsen på rette sted, som senere kan gå ind på trænerposter i eliteafdelingen. Derudover er fire U18-piger i gang med uddannelsen Klar-parat-fodbold, som er en flersidet uddannelse, der blandt andet sigter på at gøre pigerne klar til en træner-/lederrolle i klubben. Her i 2013 er to af klubbens to aktive kvinder påbegyndt en fælles uddannelse mellem DBU Sjælland og DBU København med fokus på at uddanne og rekruttere flere kvindelige ledere i klubberne. Fokus 2013 Vi skal naturligvis fortsat holde fast i at være Danmarks bedste bredde- og børneklub. Priserne skal ikke være en sovepude. Vi kan stadig blive endnu skarpere. Fokusområder i år vil derfor blandt andet være: Rekruttering og fastholdelse især på seniorsiden. Bredere og stærkere organisation, som sikrer hjælp og opbakning til gruppeledere og trænere. Udvikling af træningskoncepter i børneafdelingen blandt andet med opmærksomhed på spillemæssige og sociale færdigheder. Fortsat fokus på træner-/lederuddannelse. Aktiviteter i år: Dem, som er kendte allerede nu, er blandt andet: DBU Fodboldskole i uge 32 DBU Mikrofodboldskole maj DBU Pigeraketten 22. maj HIF-dagen den 23. juni Berlintur for ungdommen i påsken 20

Generalforsamling 2013. Generalforsamling

Generalforsamling 2013. Generalforsamling Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Punkt 2 - Beretninger

Læs mere

Generalforsamling Generalforsamling

Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Punkt 2 - Beretninger

Læs mere

Generalforsamling Generalforsamling

Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Beretning a. Formanden b. Breddeformanden c. Eliteformanden 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg Dagsorden 6. Eventuelt Generalforsamling

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen Sollentuna Alle Hvidovre. Generalforsamling 2017 Skriftlig beretning

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen Sollentuna Alle Hvidovre. Generalforsamling 2017 Skriftlig beretning Generalforsamling 2017 Skriftlig beretning 1 Om beretningen og generalforsamlingen Denne skriftlige beretning er et supplement til den mundtlige beretning, som aflægges af foreningens formand på generalforsamlingen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening Fodboldafdelingen, mandag den 31. januar 2011.

Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening Fodboldafdelingen, mandag den 31. januar 2011. Referat af Generalforsamling 31. januar 2011 01-02-2011 Dirigent: Arne Bech Referent: Lars Cramer-Larsen Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening Fodboldafdelingen, mandag den 31.

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre 1 Om beretningen og generalforsamlingen Denne skriftlige beretning er et supplement til den mundtlige beretning, som aflægges af foreningens formand på generalforsamlingen den 29. januar 2015. Den mundtlige

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen, mandag den 30. januar 2012.

Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen, mandag den 30. januar 2012. Referat af Generalforsamling 30. januar 2012 01-02-2012 Dirigent: Arne Bech Referent: Poul Werner Odér Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen, mandag den 30.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Fremad Valby. Formandens beretning 2015

Fremad Valby. Formandens beretning 2015 Fremad Valby Formandens beretning 2015 Hjulene drejer stadig rundt fremad valby kører i højt gear og der er i året blevet arbejdet på mange fronter Ungdoms afdelingen Senior afdelingen De gamle Svømme

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2015 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2015 i Team Viborg Onsdag, den 30. marts 2016, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : MS blev foreslået og valgt som dirigent. MS kunne konstaterer,

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr februar 2008.

FB Nyhedsbrev. nr februar 2008. FB Nyhedsbrev. nr. 5. - februar 2008. Så er FBs ungdomsafdeling på banen med årets første Nyhedsbrev. FB håber at alle klubbens medlemmer, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, trænere og ledere,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg Hovedforeningens formand Steen Glaring bød velkommen til generalforeningen, og gik over til punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017 Kolding Boldklub Visionsplan År r 2017 VISION Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får blot tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan bevæge verden. KB er en verden fuld

Læs mere

Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00

Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00 Velkommen til trænermøde 1. marts 2012 Kl. 19.30-21.00 Side 1 5. marts 2012 Program Præsentation af Ungdomsudvalget Præsentation af strategien Præsentation af aktiviteter 2012 Orientering om udvalg Trænerudviklingssamtaler

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 04. februar 2017 kl. 15.30 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne U10, U11, U12 og U13 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte.

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. Referat fra generalforsamlingen fredag den 6. marts 2015. Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. 1. Valg af dirigent Morten Esmann

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSTRUP IF FODBOLD.

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSTRUP IF FODBOLD. REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSTRUP IF FODBOLD. 15. NOVEMBER 2012 KL 19:00 i MOSEN 1. Valg af dirigent a. Ole Pilgaard valgtes som dirigent. Ole konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere