Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg"

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Lars Erik Hornemann, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud: Masoum Moradi, Tina Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Socialudvalgets budgetopfølgning pr. juni SU takstoversigt Opfølgning på kvalitetskontrakter - SU Reform af førtidspension og fleksjob Aktivt medborgerskab Til efterretning Lukket - Tillægsdagsorden - Lokaleleje...116

2 Socialudvalget s møde den Socialudvalgets budgetopfølgning pr. juni /8198 Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. juni Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 for Socialudvalget forelægges. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: Åben - BK pr. 30. juni SU Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Masoum Moradi (løsgænger) og Tina Petersen (O) var fraværende. 2. SU takstoversigt /6693 Beslutningstema: Forslag til takstoversigt på Socialudvalgets område foreligger til politisk behandling. Sagsfremstilling: I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale for 2013, har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt 2013 på Socialudvalgets område til behandling i udvalget forinden fremsendelse til 1. behandling af budget 2013 i Økonomiudvalget den 11. september Takstoversigten viser taksten for 2013 sammenholdt med taksten for 2012 på madservice, dagcenter kørsel, gæsteboliger/pårørendeboliger samt huslejen i de kommunale almene boliger. Da taksten i 2013 for madservice beregnes på baggrund af regnskab 2012, foreligger den endelige takst for 2013 først foråret Huslejen i de kommunale almene boliger foreligger først endeligt pr. september 2012, hvorfor oversigten alene viser huslejen i Huslejen for 2013 vil være klar til 1. behandlingen. Økonomiske konsekvenser: 111

3 Socialudvalget s møde den Indgår i det samlede budgetforslag Lovgrundlag: Styrelseslovens 37 og 41 a. Indstilling: Direktionen indstiller, at forslag til takstoversigt fremsendes til 1. behandling. Bilag: Åben - SU takstoversigt 2013 Beslutning i Socialudvalget den : Fremsendes. Taget til efterretning. Masoum Moradi (løsgænger) og Tina Petersen (O) var fraværende. 3. Opfølgning på kvalitetskontrakter - SU 12/21110 Beslutningstema: Opfølgning på udvalgets kvalitetskontrakter Sagsfremstilling: Opfølgning på nuværende kvalitetskontrakter: Svendborg Kommune har fastlagt, at fagudvalgene - i forbindelse med halvårsregnskabet pr. 30. juni følger op på udvalgenes nuværende kvalitetskontrakter. Opfølgningsredegørelsen forelægges på fagudvalgenes møder i september, og godkendes på Byrådets møde den 25. september Kvalitetskontrakter 2013: I budgetproceduren indgår det, at fagudvalgene i september drøfter forslag til eventuelt nye kvalitetskontrakter gældende for Som led i moderniseringsaftalen ophører kravet om, at kommunerne skal udarbejde kvalitetskontrakter med udgangen af Til Økonomiudvalgets møde den 11. september 2012 vil Økonomi og Indkøb udarbejde oplæg til, hvorledes Svendborg Kommune fremadrettet vil arbejde med at opstille mål for kvalitets- og serviceudvikling. Som følge heraf, skal fagudvalgene ikke udarbejde forslag til kvalitetskontrakter for Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk

4 Socialudvalget s møde den Indstilling: Det indstilles, at vedlagte opfølgningsredegørelse tages til efterretning. Bilag: Åben - SU Kvalitetskontrakter 2012 Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Masoum Moradi (løsgænger) og Tina Petersen (O) var fraværende. 4. Reform af førtidspension og fleksjob 12/25438 Sagsfremstilling: Regeringen indgik 30. juni 2012 en aftale om reform af førtidspensions og fleksjob med Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti. Ændringerne træder i kraft 1. januar Den samlede aftaletekst er vedlagt dagsordenen. Vedlagt er endvidere Beskæftigelsesministeriets informationsmateriale: - Initiativer i reformen - Hvad sker der på fleksjobsområdet? - Hvad sker der på førtidspensionsområdet? - Ressourceforløb I det efterfølgende punkt gives en kort orientering om hovedelementerne i reformen, for den samlede reform henvises til aftaleteksten og de øvrige bilag. Reformens overordnede mål er, at flere skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet og undgår varig, passiv forsørgelse. Der skal være et større fokus på den enkeltes ressourcer og mulighed for udvikling af arbejdsevnen. Et af hovedelementerne i reformen er, at der skal etableres rehabiliteringsteam i alle kommuner. Rehabiliteringsteamet skal være et dialog- og koordineringsforum med repræsentanter for relevante kommunale forvaltningsområder, beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og for unge under 30 år; undervisningsområdet. Desuden skal regionerne repræsenteres ved en sundhedskoordinator. Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Unge under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, men skal tilbydes et eller flere individuelt tilrettelagt ressourceforløb i op til 5 år 113

5 Socialudvalget s møde den ad gangen. Ressourceforløbene skal have fokus på, gennem en tværfaglig indsats, at udvikle den enkeltes ressourcer. Personer på over 40 år skal også gennemgå et ressourceforløb inden der kan tildeles førtidspension. Dog gælder det, at for personer både over og under 40 år, at kravet om ressourceforløb kan fraviges, hvis det vurderes åbenlyst formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Et andet element i reformen er en målretning af fleksjobsordningen, til personer med mindst arbejdsevne samtidig med at der skabes en større tilskyndelse til at øge antallet af arbejdstimer for den enkelte. Fleksjob bliver som udgangspunkt midlertidige. Unge under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob fem år af gangen, hvorefter bevillingen revurderes. For personer over 40 år bliver det første fleksjob midlertidigt i fem år, hvorefter der kan bevilges et permanent fleksjob, hvis kriterierne er opfyldt. Arbejdsgiverne skal fremover kun betale for den arbejdsindsats der ydes, hvorefter kommunen supplerer lønnen med et tilskud. Tilskuddet aftrappes med en modregningssats på 30 pct., således at borgeren belønnes for at øge timeantallet. En medarbejder kan først blive ansat i fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads, såfremt de har været ansat under de sociale kapitler i minimum 12 måneder forud. Det forventes, at der fremsættes lovforslag i november måned, der bliver vedtaget inden jul, med forventet ikrafttrædelse 1. januar Tilpasning af kommunens administration, indsats og økonomi som følge af reformen forelægges til politisk beslutning i takt med udmøntning af aftalen. Indstilling: Det indstilles, at: orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Aftaletekst Åben - Oversigt over initiativer i reformen.pdf Åben - Hvad sker der på fleksjobsområdett.pdf Åben - Hvad sker der på førtidspensionsområdet.pdf Åben - Ressourceforlob.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Til efterretning Lene Munter var fraværende under behandling af punktet Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Masoum Moradi (løsgænger) og Tina Petersen (O) var fraværende. 114

6 Socialudvalget s møde den Aktivt medborgerskab 12/11868 Beslutningstema: Drøftelse Sagsfremstilling: I forbindelse med Socialudvalgets arbejde med temaet aktivt medborgerskab, drøftede Socialudvalget på sit møde den 13. august 2012 status på mødeaktivitet mellem Socialudvalget og kommunes råd, med henblik på en udvidelse af samarbejdet omkring aktivt borgerskab. På baggrund af udvalgets drøftelse har administrationen udarbejdet et princip-forslag til et årshjul, til illustration af hvordan aktivt medborgerskab kan udfoldes i Socialudvalget. Årshjulet tager sit afsæt i den eksisterende samarbejdsstruktur med kommunens råd. Herudover lægges der op til 2 årlige borgermøder samt 2 årlige møder med kommunens dialogfora og bruger-/pårørenderåd. Indstilling: Til drøftelse. Bilag: Åben - Årshjul Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. Masoum Moradi (løsgænger) og Tina Petersen (O) var fraværende. 6. Til efterretning 12/26120 Beslutningstema: Til efterretning. Sagsfremstilling: 1. Orientering ved udvalgsformanden 2. Orientering ved udvalgets medlemmer 115

7 Socialudvalget s møde den Orientering ved administrationen a. Orientering om Udsatte akademi b. Dialog med KFUM vedr. økonomisk rådgivning Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Masoum Moradi (løsgænger) og Tina Petersen (O) var fraværende. 7. Lukket - Tillægsdagsorden - Lokaleleje 116

8 Socialudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 117

9 Bilag: 1.1. BK pr. 30. juni SU Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

10 Side 1 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 524,5 536,0 542,2 538,8-3,4 Myndighedsafdelingen 124,3 233,5 237,1 235,0-2,1 Hjemmepleje Øst 69,4 21,1 21,5 20,7-0,8 Hjemmepleje Vest 71,0 23,7 23,2 22,6-0,6 Plejecenter Øst 135,3 130,5 131,6 132,0 0,4 Plejecenter Vest 124,5 127,2 128,8 128,5-0,3 Socialområdet exl. takstinstitutioner 228,1 258,1 256,9 254,6-2,3 Socialfagligt center 210,7 241,4 236,0 231,8-4,2 Handicap 4,7 3,2 7,0 9,1 2,1 Psykiatri 9,1 10,0 10,4 10,2-0,2 Misbrug 3,6 3,5 3,5 3,5 0,0 Socialområdet incl. takstinstitutioner 215,1 247,2 248,3 244,8-3,5 Takstinstitutioner -13,0-10,9-8,6-9,8-1,2 Sekretariatet -8,3-14,2-14,0-13,0 1,0 Serviceudgifter i alt 731,3 769,0 776,5 770,6-5,9 Indkomstoverførsler 3,9-4,8-4,8-4,8 0,0 Socialudvalget i alt 735,2 764,2 771,7 765,8-5,9 Heraf overføres til ,6 Anlæg: Socialudvalget 24,0 4,0 15,8 13,1-2,7 Anlæg i alt 24,0 4,0 15,8 13,1-2,7 Heraf overførs til ,8 Socialudvalget i alt 755,3 773,0 792,3 783,7-8,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

11 Side 2 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Organisationspulje (0,3%) 1,7 Barselspulje midler 0,5 Reduktion af indkøbsbesparelse - diabetes (netto) 0,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - generelt 0,5 Diverse reguleringer (f.eks.telefoni) 0,1 Omfordeling af tolkebudgettet til B&U, KP og AU -0,9 Trepartsmidler til voksen elevløn 3,8 Overførsel fra 2011 vedr. statsfinansierede projekter 1,5 Bidrag fra div. Udvalg til Tilgængelighedspuljen - lette og bedre adgang for handicappede 0,2 Unge & Rusmidler - SFU`s bidrag til etablering af ungeenhed 0,1 Lånetilpasning Vindeby Pilevej -0,3 Driftsbevillinger i alt 7,5 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra ,4 Bevilling til Trappebæksvej 7,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab Socialudvalget forventede pr. marts et budget i balance. Pr. juni er forventningen steget til 5,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på demografipuljen Fra Barn til Voksen og en forbedring af ældreområdets løn- og driftsbudgetter. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Socialudvalget forventer pr. juni et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. takstinstitutionerne, der er forbeholdt institutionerne. Desuden er det i forbindelse med revision af demografipuljen Fra Barn til Voksen konstateres, at puljen kan reduceres med 3,3 mio. kr. i 2012, hvilket tilgår kassen (negativ tillægsbevilling). Socialudvalgets mindreforbrug er således reelt 1,4 mio. kr. I forbindelse med regnskab 2011, blev der restancebogført 3,5 mio. kr. vedrørende to ankesager, der forventeligt bliver afgjort i Det er endnu ikke faldet nogen afgørelse i de to sager pr. juni. Mindreforbrug pr. juni 2012 Heraf takstinstitutioner Heraf negativ tillægsbevilling vedr. reduktion af demografipuljen Fra Barn til Voksen Reelt mindreforbrug 5,9 mio. kr. -1,2 mio. kr. -3,3 mio. kr. 1,4 mio. kr.

12 Side 3 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., der primært vedrører: fritvalgspuljen, der har et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. merforbrug på hjælpemidler på 1,3 mio. kr. merforbrug på SOSU-uddannelsen på 1,2 mio. kr. mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på puljen vedr. dyre enkeltsager mindreforbrug på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter på 1,3 mio. kr. Socialområdets budget har et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr., der primært vedrører: reduktion i puljen Fra barn til voksen på 3,3 mio. kr. mindreudgift til Borgerstyret Personlig Assistancer (BPA) ordninger på 0,7 mio. kr. mindreforbrug på takstinstitutionerne på 1,2 mio. kr. mindreforbrug på behandling af misbrugere på 1,8 mio. kr. merforbrug på hjemmevejledere, handicap på 2,0 mio. kr. merudgift til forsorgscentre på 0,7 mio. kr. merforbrug på ophold i botilbud på 0,8 mio. kr. Sekretariatet har et merforbrug på 1,0 mio. kr., der primært vedrører: tomgangshusleje i ældreboliger på 1,4 mio. kr. og mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på ca. 0,4 mio. kr. Indkomst overførselsområdet forventes at balancere. Indkomstoverførsler består af hhv. statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager (indtægtsbudget) samt et udgiftsbudget til kontante ydelser til sociale formål. I ovenstående økonomisk oversigt er de to budgetter lagt sammen, hvilket giver et netto indtægtsbudget på indkomstoverførselsområdet. Anlæg: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Socialudvalgets anlægsbudget i 2012 fordeler sig primært til færdiggørelse af om- og udbygningen af Vindeby Pilevej samt renoveringen af boliger på Tvedvej, der blev bevilget i forbindelse med budget Desuden bevilgede Byrådet 8,6 mio. kr. ultimo marts 2012 til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej, hvoraf den kommunale udgift er 1,5 mio. kr., der finansieres af mindreforbruget fra Projektet forventes afsluttet primo Der er forelagt slutregnskab for Vindeby Pilevej på udvalgets august møde. Slutregnskabet viser et mindreforbrug på den kommunale del (servicearealer) på 0,8 mio. kr. ex. moms og 1,1 mio. kr. incl. moms på boligdelen. Førstnævnte mindreforbrug på 0,8 mio. kr. tilgår kassen. Der forventes pr. juni et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på anlægsbudgettet, hvoraf de 1,9 mio. kr. vedrører afslutningen af Vindeby Pilevej. Resten fordeler sig med 0,4 mio. kr. på Trappebæksvej og 0,4 mio. kr. på Tvedvej.

13 Side 4 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Ældreområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket fordeler sig med mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 1,3 mio. kr. på hjemmeplejens- og plejecentrenes løn og driftsbudgetter. Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes primært et mindreforbrug på fritvalgspuljen på knap 3,0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. på puljen dyre enkeltsager, der modsvares af et merforbrug på 1,3 mio. kr. på hjælpemidler og 1,2 mio. kr. på SOSU uddannelsen. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Forventet 2012 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer (opstart 1. september 2011) Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med indførelse af projekt Nye Veje september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2012 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca timer. Det forventes på nuværende tidspunkt, at forbruget i 2012 lander på ca timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på godt Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre. Udgiften til projekt Nye Veje i 2011 er forholdsmæssigt mindre i 2011 end i Dette skyldes, udgiften i 2012 er med helårseffekt, mens den i 2011 alene vedrører 4 måneder. Desuden er indsatsen i projekt Nye Veje øget i perioden.

14 Side 5 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere (1) Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmeplejen (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at projekt Nye Veje ikke indgår. Projekt Nye veje til et aktivt liv har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra til modtagere i juni Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Forventet 2012 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Antallet af borgere der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af projekt Nye veje til et aktivt liv har antallet af modtagere og antal timer af praktisk hjælp fra private leverandører imidlertid været uændret. De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 20% af det samlede timetal leveret til praktisk bistand i I både første og andet kvartal 2012 udgjorde andelen 22%.

15 Budgetkontrol juni 2012 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Socialområdet har pr. 30. juni 2012 en forventet mindreudgift på 3,5 mio. kr. På området er der en del afvigelser, hvor de største er en reduktion i puljen Fra barn til voksen, mindreudgift til takstinstitutioner, BPA ordninger og behandling af misbrugere. Mindreudgiften modsvares af en forventet merudgift til hjemmevejledere til handicapområdet, botilbud samt ophold i forsorgscentre. Mindreforbruget på takstinstitutionerne, er forbeholdt takstinstitutionerne. De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Puljen Fra barn til voksen Takstinstitutioner BPA ordninger Behandling misbrugere Merforbrug: Beløb -3,3 mio. kr. -1,2 mio. kr. -0,7 mio. kr. -1,8 mio. kr. Beløb Hjemmevejledere, handicap 2,0 mio. kr. Botilbud Ophold i forsorgscentre 0,8 mio. kr. 0,7 mio. kr. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. udg socialpædagogisk bistand , BPA , Misbrug døgn , Beskyttet beskæftigelse , Samværstilbud , Midlertidig botilbud , Længerevarende botilbud ,0 734 Sidste kolonne er den gennemsnitlige årlige udgift i 2011 pr. foranstaltning i kr. Side 6 af 7 Acadresag:

16 Side 7 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2012 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Sekretariatet Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært tomgangshusleje på ældreboligerne med 1,4 mio. kr., der modsvares af et mindreforbrug på de mellemkommunale betalinger på 0,4 mio. kr. Tomgangshuslejen skyldes bl.a. Hessely med 0,4 mio. kr., der forventes solgt inden udgangen af På de mellemkommunale betalinger skyldes mindreforbruget en øget tilgang af borgere fra andre kommuner - og et fald i antallet af egne borgere. Tiltag til budgetoverholdelse: Udgifter i forbindelse med ældreboligområdet, herunder tomgangshusleje, er fremsendt som en uomgængelig udgift til B2013.

17 Bilag: 2.1. SU takstoversigt 2013 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

18 SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Pensionisters betaling for madservice*: Almindelig hovedret portion 42,00 42,00 0,00% Lille hovedret portion 38,00 38,00 0,00% Biret portion 13,00 13,00 0,00% Hoved- og biret portion 55,00 55,00 0,00% * Endelig takst for 2013 beregnes på baggrund af regnskab 2012 og godkendes politisk foråret Dagcenter kørsel - tur/retur dag 32,00 33,00 3,13% Boligbetaling i beskyttede boliger: Byparken måned Udm. fra SAB Boligerne udgår ved ledighed, der er pt. 10 boliger tilbage. Betaling for serviceydelser på gæsteophold (forplejningen) max. dag 113,00 115,00 1,77% Pårørendeboliger dag 102,00 104,00 1,96% Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden) Huslejen for 2013 er færdig beregnet pr. september 2012, hvorfor huslejen i 2013 pt. ikke er angivet i oversigten. Boligareal i m² Aldersro ,00 0,00-100,00% - 1, ,00 0,00-100,00% - 2, 3, 4, ,00 0,00-100,00% Aldersro 8 2, ,00 0,00-100,00% - 3, 4, 5, ,00 0,00-100,00% - 1, ,00 0,00-100,00% Aldersro ,00 0,00-100,00% - 2, ,00 0,00-100,00% - 3, ,00 0,00-100,00% - 1, ,00 0,00-100,00% Aldersro 4 St. 3, 4, ,00 0,00-100,00% - 1. sal, lejl. 4, 5, ,00 0,00-100,00% - 2. sal, 4, 5, ,00 0,00-100,00% - st. 2, 1. sal 3, 2. sal ,00 0,00-100,00% - 1. sal 1, 2, 2. sal 1, ,00 0,00-100,00% Vindeby Pilevej Alle lejemål ,00 0,00-100,00% Vindeby Pilevej 26 lejl. 1 til ,00 0,00-100,00% - lejl. 10 til ,00 0,00-100,00% Tingmarken Alle lejemål ,00 0,00-100,00% Caroline Amalie Vej 13 St. 1 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 2 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 3 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 4 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 5 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 6 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 7 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 8 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 9 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 10 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 11 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 12 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 13 St. lejl ,00 0,00-100,00% SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV

19 ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Caroline Amalie Vej 13, fortsat pris uden fællesstue St. 14 St. lejl ,00 0,00-100,00% St. 15 St. lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% sal, lejl ,00 0,00-100,00% Syrenvej 24 1 til ,00 0,00-100,00% - 15 til ,00 0,00-100,00% og ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% - 14 og ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% Østergade Alle lejemål ,00 0,00-100,00% Kærvej 8 (tidl. Damgården) ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% - 2, 4, ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% - 3, 10, ,00 0,00-100,00% - 5, 6, 13, 14, 15, ,00 0,00-100,00% - 12, 17, ,00 0,00-100,00% - 16, 20, ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål ,00 0,00-100,00% Bjerreby Møllebakke Alle lejemål ,00 0,00-100,00% Bergmannsvej 17 5, ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% - 2, 3, 6, 7, 23-29, ,00 0,00-100,00% - 1, 8, 10, 21, ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% - 4,13-20, ,00 0,00-100,00% Mærskgården Alle lejemål 58???? Skovbrynet 3 Alle på 1. sal ,00 0,00-100,00% Alle i stueetagen ,00 0,00-100,00% Skovsbovej 103 B, H, E, M ,00 0,00-100,00% A, C, D, F, G, K, L, N ,00 0,00-100,00% Trappebæksvej Alle lejemål 62 Hyttebyen Alle lejemål , ,00 0,00% Hostrupvej 1 1A-8A ,00 0,00-100,00% 1B-12B ,00 0,00-100,00% 1C-10C ,00 0,00-100,00% 1D-10D ,00 0,00-100,00%

20 ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV 1E-10E ,00 0,00-100,00% 1F-8F ,00 0,00-100,00% Svendborgvej 16 16A, lejl.3.11, 16B, lejl ,00 0,00-100,00% - 16A, lejl.3.12, 16B, lejl ,00 0,00-100,00% - 16A, lejl ,00 0,00-100,00% - 16A, lejl ,00 0,00-100,00% - 16B, lejl. 1.1, ,00 0,00-100,00% - 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, ,00 0,00-100,00% - 16B, lejl , , 16B, lejl. 3.4, 3.7, ,00 0,00-100,00% - 16B, lejl. 1.8, ,00 0,00-100,00% - 16B, lejl ,00 0,00-100,00% - 16B, lejl ,00 0,00-100,00% - 16B, lejl. 3.5, ,00 0,00-100,00% - 16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, ,00 0,00-100,00% 16C, lejl. 12, 13, 22, 23,32, ,00 0,00-100,00%

21 Bilag: 3.1. SU Kvalitetskontrakter 2012 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

22 KVALITETSKONTRAKTER Svendborg Kommune Socialudvalget September 2012

23 Serviceområde: Ældreområdet Fokusområde: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Tema: Befolkningsudviklingen og udviklingen i medarbejdersammensætningen gør det på sigt nødvendigt med en proaktiv indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet i Svendborg Kommune. For fortsat at kunne yde optimal service inden for kommunens rammer har ældreområdet udarbejdet en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Mål: Strategien er at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet. Målet med strategien er, at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel, lavt sygefravær og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet. Veje til målet: Ældreområdet vil nå målene via: Trivselsmåling hvert 3. på ældreområdet. På baggrund af trivselsundersøgelsen udarbejdes der handleplaner på identificerede problemstillinger, og der tilbydes undervisning i at arbejde med det gode arbejdsmiljø. Gennemførsel af førskoleforløb med introduktion til ældreområdet via uddannelse og praktik. Deltagere med velgennemførte forløb tilbydes ansættelse og uddannelse. Etablering af mentoruddannelse i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen. Alle nyansatte får stillet en mentor til rådighed. Ligeledes tilbydes elever en mentor i deres praktikperiode. Status for målopfyldelse: Der er foreløbigt uddelt Arbejdsglædens Pris én gange i 2012 til pedel Aage Jensen på sektion Ådalen og sektion Gudbjerg. De mange initiativer, der allerede foretages indenfor området, er blevet gennemarbejdet og set i en større sammenhæng. To rekrutterings- og fastholdelsesstrategier er blevet udarbejdet (en for ældreområdet og en for handicaphjælperområdet), og en række nye tiltag er sat i søen. Ældreområdet har oplevet et stigende ansøgertal siden projektets start. I 2011 og 2010 var der ansøgere til samtlige stillinger, modsat 2009 hvor ca. 3 % af de opslåede stillinger ikke havde nogle ansøgere. Opfølgning på målopfyldelse: Der er månedlige opfølgninger på sygefraværet vha. ledelsesrapporterne Essentia. Desuden udarbejdes der en kvartalsrapport indeholdende en oversigt over hver sektions sygefravær, herunder eventuelle initiativer iværksat for at reducere sygefraværet. Endvidere indeholder kvartalsrapporten en status på antallet af ansøgere til ledige stillinger inden for ældreområdet. Der vil igen i 2013 blive udarbejdet en årsrapport for det foregående år, som skal lægge op til en statusvurdering i forhold til såvel udvikling som behov for revurdering eller yderligere initiativer. Kommentarer: Aktuelt er der ikke rekrutterings og fastholdelsesproblemer på ældreområdet men i forhold til den forventede demografiske udvikling, vil problematikken blive aktuel igen i 2015/2016. Videreføres.

24 Fokusområde: Kostpolitik Tema: Sund og ernæringsrigtig kost er afgørende for de ældres sundhed, funktionsevne og dermed trivsel og livskvalitet. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på disse aspekter. Svendborg kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Mål: Fokus på mad og måltider hele døgnet Mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet Samarbejdet omkring mad og måltider skal integreres i alle aspekter - både forebyggelse, omsorg, pleje og behandling. Veje til målet: Kostpolitikkens hovedtemaer er: Målrettet indsats omkring mad og måltider skal ske i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner Årligt fokusområde vedr. mad og måltider for hele ældreområdet. Årligt tilbud om ernærings screening til alle borgere ældreområdet 2 årlige temaeftermiddage for kost- og ernæringsfaglige og superbrugere ift. kostpolitikken, generelt samarbejde og årets fokusområde Årlig tilfredshedsundersøgelse om mad og måltider for borgere på ældreområdet. Status for målopfyldelse: I 2010 var fokusområdet borgere med et BMI under 24 - i dårlig ernæringstilstand eller i risiko for samme. Resultatet viste, at 38% af de screenede borgere var i risiko for dårlig ernæringstilstand eller i dårlig ernæringstilstand, med BMI under det anbefalede. I 2011 var fokus området Ernæringsscreening og hvad så. Der blev udarbejdet materiale til medarbejderne, der guider til relevante handlinger afhængigt af screeningsresultatet. I 2012 er fokus området øget faglighed for superbrugerne. Dette i form af 6 dages uddannelse til alle superbrugere og temaeftermiddage med faglig undervisning. Opfølgning på målopfyldelse: Fokusområder, brugerundersøgelser og temaeftermiddage er gennemført som planlagt. I 2011 var fokus området Ernæringsscreening og hvad så. Der blev udarbejdet materiale til medarbejderne, der guider til relevante handlinger afhængigt af screeningsresultatet. Kommentarer: Videreføres.

25 Fokusområde: Seniorlivspolitik Tema: Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet og visionær seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området. Mål: Den overordnede seniorpolitik vil være det bærende element i fremtidens udvikling af ældreområdet. Målet er at udfordre, inddrage og understøtte en udvikling, hvor seniorernes mange ressourcer i form af tid, viden, evner og erfaringer bliver sat i spil samt at skabe tryghed og sikkerhed for de borgere, der har behov for hjælp og støtte. Veje til målet: Seniorpolitikken koncentrerer sig om 6 emner; 1) Aktivt seniorliv, 2) Omgivelser og boliger, 3) Pleje og omsorg, 4) Mødet med borgeren, 5) Sundhed og forebyggelse og 6) Trafik, transport, tilgængelighed Seniorpolitikken beskriver mål og indsatser inden for hvert af de ovenstående emner. Status for målopfyldelse: Indenfor sundheds og forebyggelses området blev rehabiliteringstilbuddet Mit liv tilbage til hverdagen startet op for borgere med kræft og hjertekar sygdomme i foråret 2010, og fra d. 1. marts 2011 fik borgere med KOL og diabetes ligeledes dette rehabiliteringstilbud. Der er således et tilbud inden for 4 store sygdomsområder. Derudover er der i 2011 etableret sygeplejeklinikker, så borgerne kan komme til sygeplejerskerne, og ikke behøver at sidde i eget hjem og vente på at sygeplejersken kommer. I løbet af 2011 kunne 12 nye demensboliger og 8 nyindrettede gæsteboliger tages i brug på Vindeby Pilevej. Pleje og omsorgs sektoren udvikles også kontinuerligt. Gæstebolig projektet er nu implementeret, og der også i 2011 gennemført kurser for personalet. Desuden er der foretaget beskrivelse af sygeplejerskeprofiler for at styrke og udvikle sygepleje i kommunen til gavn for borgere og pårørende. I foråret 2011 kom en væsentlig udbygning af informationen omkring kommunes plejecentre på Svendborg Kommunes hjemmeside. Implementering af gæsteboligprojektet samt kurser for personalet ift. rehabiliteringstankegangen. Beskrivelse af sygeplejerskeprofiler for at styrke og udvikle sygepleje i kommunen. I foråret 2011 kom en væsentlig udbygning af informationen omkring kommunes plejecentre på Svendborg Kommunes hjemmeside. Opfølgning på målopfyldelse: Målene i seniorlivspolitikken vil blive tænkt og arbejdet ind i enhver sammenhæng, hvor det er relevant. Områderne, som politikken beskriver, er alle i udvikling, og Svendborg Kommune støtter og medvirker til denne udvikling. Ældrerådet har i 2011 vurderet, at seniorlivspolitikken fortsat indeholder de elementer, der er relevante for et godt seniorliv, og at det fortsat er en politik, der er relevant at inddrage i arbejdet på ældreområdet. Ældrerådet finder det ikke aktuelt relevant at evaluere på seniorlivspolitikken. Kommentarer: Videreføres.

26 Fokusområde: Bolighandlingsplan Tema: Ældreområdet i Social og Sundhed følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Mål: At Svendborg Kommune både nu og i fremtiden kan leve op til de udfordringer, der kommer af den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Veje til målet: Administrationen har en sammenhængende plan for udbygning af boligmassen på ældreområdet, som til stadighed opdateres for at give mulighed for en proaktiv indsats i forhold til udviklingen. En årlig opdateret bolighandlingsplan skal give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv samt give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger. Status for målopfyldelse: Der er i 2011 foretaget forskellige initiativer i forhold til ommærkninger af boliger fra f.eks. ældreboliger til demensboliger og ældreboliger uden center til ældreboliger med center. I efteråret 2011 blev 12 nye demensboliger og 8 nye gæsteboliger på Vindeby Pilevej taget i brug. Disse initiativer forventes at sikre, at boligmassen svarer til boligbehovet. Svendborg Kommune har siden indførelse af ventelistegarantien i 2009 skulle overholde lovkravet om, at ingen borgere på garantiventeliste til pleje- og demensboliger må vente over 2 måneder. Denne garanti har Svendborg Kommune også kunne overholde i Opfølgning på målopfyldelse: Socialudvalget vil, afhængig af hvad en opdateret bolighandlingsplansanalyse peger på, i 2013 blive præsenteret for yderligere initiativer på boligområdet. Behovet for at etablere et nyt plejecenter i Tankefuld vil i denne forbindelse ligeledes blive revurderet i Kommentarer: Videreføres. Fokusområde: Velfærdsteknologi Tema: Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Mål: Ældreområdet ønsker at være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver i forhold til arbejdskraftbesparende teknologier. Veje til målet: Social og Sundhed tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Vi vil arbejde med velfærdsteknologi ved at, Udnytte eksisterende teknologi og sikre at vi følger udviklingen på området Præge udviklingen ved at indgå aktivt i udvalgte projekter med eksterne aktører Præge udviklingen ved selv aktivt at idéudvikle og opstarte innovative processer. Status for målopfyldelse: Der er iværksat en række konkrete projekter Borgere, som er visiteret til rengøring, kan tilbydes en robotstøvsuger i stedet for hjælp til støvsugning og fejning, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til business casen. Projekt omkring automatiske vaske- og tørretoiletter, som kan monteres i borgerens hjem.

27 Der afprøves nye hjælpemidler til påtagning af støttestrømper Ændret teknologi og økonomi i forhold til indkøb af loftlifte har gjort det muligt, at flere borgere får loftlifte, og kan forflyttes af én person i stedet for to personer Håndholdte enheder i sygeplejen, der fotograferer sår og videresender dette til læge og sårplejeenheder, så de kan vurdere på sårene uden at se patienten Opstart af projekt omkring Tale til tekst i forhold til dokumentation på ældreområdet. Ansøgninger til div. fonde ift. velfærdsteknologiske løsninger. Opfølgning på målopfyldelse: Det er politisk besluttet at robotstøvsugere og vaske- og tørretoiletter er et tilbud til borgere der er visiteret varig hjemmehjælp. Ordningen vedrørende robotstøvsugere er udvidet til også at omfatte ældreboliger. Pt. har 49 borgere lånt en robotstøvsuger. Der er politisk besluttet, at der skal iværksættes et projekt på ældreområdet omkring visitation til træning og hjælpemidler, i stedet for hjemmehjælp. Projektet hedder Nye veje til aktivt liv. Det er besluttet at arbejdet med velfærdsteknologi indarbejdes i dette projekt, som en selvstændig arbejdsgruppe. Kommentarer: Indgår i projektperioden, som en del af projektet Nye veje til aktivt liv. Fokusområde: Nye veje til aktivt liv Tema: Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre, hvilket i fremtiden vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne. Fortsætter den nuværende demografiske udvikling, vil der i løbet af 15-årig periode være en fordobling af borgere over 70 år, der modtager hjemmehjælp. Mål: På ældreområdet er der fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes, på en anden og mindre ressourcekrævende måde. Der har i de senere år været øget fokus på mulighederne for rehabilitering og velfærdsteknologi, og der er i flere af landets kommuner sat konkrete projekter i gang, med rigtig gode resultater. Veje til målet: Socialudvalget i Svendborg Kommune besluttede derfor i februar 2011 at Nye Veje til aktivt liv skulle være et af Socialudvalgets fokusområder i resten af byrådsperioden. Formålet er: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Status for målopfyldelse: Projektet implementeres i 3 faser: Fase 1 Nye borgere der henvender sig til kommunen Fase 2 Borgere på plejecentre og i ældreboliger Fase 3 Borgere i hjemmeplejen Projektet fase 1 (de nye borgere) gik i drift pr Status i juni 2012 var, at ca. 75% af borgerne i træningsforløb bliver selvhjulpne. De borgere, der er målt livskvalitet på, har fået en bedre livskvalitet efter deltagelse i projektet, og samtidig er det sektionsledere, projektterapeuter og hjemmetræneres oplevelse, at langt de fleste borgere, beskriver glæde ved at deltage i projektet. Projektets fase 2 (Borgere på plejecentre og i ældreboliger) gik i drift i januar 2012.

28 Projektets Fase 3 (Borgere i hjemmeplejen) gik i drift i juni 2012 Der er endnu ikke evalueret på fase 2 og fase 3. Opfølgning på målopfyldelse: Projektplanen holder. Projektet er i drift i alle 3 faser. I forhold til Fase 1 viser tallene at projektet er medvirkende til: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp I forhold til projektets øvrige faser, vil vi først have datamateriale til at vurdere på dette længere henne i projektet. Kommentarer: Nye veje afsluttes som projekt i juni Forinden vil der blive lavet indstillinger til, hvilke dele af projektet det er hensigtsmæssigt overgår til daglige drift. Serviceområde: Socialområdet Fokusområde: Social bolighandlingsplan Tema: Bosætning og udvikling af botilbud inden for det sociale område. Mål: Det er Svendborg Kommunes målsætning at kunne tilbyde en bred og differentieret vifte af boligtilbud, der sikrer målgruppen mulighed for en livsførelse så tæt på egne idealer som muligt. For at sikre tilstrækkelige kapacitet på området er der udarbejdet en bolighandlingsplan for det sociale område. Bolighandlingsplanen giver et samlet overblik over kommunens behov for boliger til handicapede, sindslidende og socialt udsatte borgere. I bolighandlingsplanen er der opstillet følgende mål: 1. udvide antallet af midlertidige boliger til handicappede 2. udvide antallet af midlertidige boliger til sindslidende 3. etablere 6-8 boliger til handicappede borger med behov for en længerevarende boforanstaltning 4. renovere husvilde boligerne på Trappebæksvej og Tved 5. udvide antallet af boliger til socialt udsatte borgere der ikke kan bo i tæt bynær beboelse, 3-5 boliger Veje til målet: For punkt 1 og 2 gælder, at der Socialafdelingen har påbegyndt arbejdet med at finde egnede løsninger. Bolighandlingsplanen peger på at der findes løsninger med fokus på synergi og fleksibilitet, så tilbuddene kan åbnes op og lukkes ned i takt med udviklingen i efterspørgslen, så fagligheden kan tilpasses borgernes behov og så den økonomiske risiko reduceres. I forbindelse med budgetforlig 2012, blev der i budget 2013 og budget 2014 afsat midler til opførelse af 10 nye boliger til handicappede borgere med behov for længerevarende botilbud. I 2012 opføres der nye tidssvarende boliger på Trappebæksvej, og boligerne på Tvedvej renoveres. Status for målopfyldelse: Der er udarbejdet kommissorier for punkt 1 og 2.

29 Der er igangsat en behovsanalyse vedrørende etablering af nye handicapboliger. Det forventes, at boligerne står færdige i Ombygningen af Trappebæksvej og renoveringen af Tvedvej er igangsat. Det forventes, at boligerne er klar til indflytning i foråret Der er fundet egnede boliger, til den planlagte udvidelse af antallet af midlertidige botilbudspladser til handicappede og sindslidende borgere. Det forventes, at boligerne kan tages i brug omkring årsskiftet Der er ligeledes fundet egnet placering til anlæg af nyt længerevarende botilbud til handicappede borgere. Boligerne placeres i umiddelbar nærhed af eksisterende boliger på Ryttervej. Boligerne forventes færdige i foråret Kommentar: Videreføres.

30 Bilag: 4.1. Aftaletekst Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 03. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

31 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Indledning Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at det er nødvendigt at nytænke førtidspensions- og fleksjobområdet, så flere får mulighed for at realisere deres potentiale i et aktivt arbejdsliv og være en del af fællesskabet. Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor at reformere de to ordninger for at sikre, at der også i fremtiden er ordentlige levevilkår for de mennesker, der ikke kan arbejde, og et rummeligt arbejdsmarked med bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv for mennesker med en begrænset arbejdsevne. Forudsætningerne for den reform af førtidspension og fleksjob, som et bredt flertal i Folketinget aftalte tilbage i 2000 med en efterfølgende justering af fleksjob i 2006, har vist sig ikke at holde. Målet med reformen var at fastholde flest muligt på arbejdsmarkedet helst i ustøttet beskæftigelse. Det er ikke lykkedes. I dag er der knap flere personer på førtidspension og i fleksjobordningen end forventet, da reformen blev indgået, og samfundet brugte i 2010 over ni milliarder kroner mere end forventet på ordningerne. Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende principper for en reform: Reformens overordnede mål er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Udviklingen på området skal vendes, så flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed adgang til at forsørge sig selv, og færrest muligt ender på varig, passiv forsørgelse. Flest muligt skal ansættes på det ordinære arbejdsmarked uden offentlig støtte. Reformen skal sikre, at der fremover er større fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Fleksjobordningen målrettes, og tilskuddet omlægges. Formålet er at sikre, at også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen, og at personer med en høj indkomst ikke får det højeste tilskud. Adgangen til førtidspension begrænses, og der indføres ressourceforløb, der skal sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats. Forløbene kan vare fra et til fem år. Nogle skal vare i et år, nogle i tre år og andre i fem år. Det er afgørende, at de i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes behov.

32 Aftalepartierne er enige om, at aftalen ikke får konsekvenser for de personer, der i dag er på førtidspension, medmindre de fremover flytter uden for EU/EØS. Aftalepartierne forpligter sig til at nå de økonomiske forudsætninger i aftalen, herunder et provenu på 1,9 mia. kr. i Såfremt reformens forudsætninger viser sig ikke at holde, er aftalepartierne forpligtet til at genforhandle aftalen. Forligspartierne vil derfor følge udviklingen indgående. Regeringen vil årligt udarbejde en statusredegørelse for udviklingen på området fra og med Forligspartierne er enige om, at provenuet på 1,9 mia. kr. i 2020 anvendes til medfinansiering af udgifter forbundet med realiseringen af regeringens uddannelses- og forskningsmålsætninger. Regeringen medregner provenuet i sin målsætning om en offentlig forbrugsvækst på 0,8 pct. årligt. Forligspartierne vil i efteråret 2012 drøfte den videre udmøntning. 2

33 1. Ressourceforløb forebyggelse af førtidspension Aftalepartierne er enige om, at der i højere grad skal være fokus på den enkelte og dennes ressourcer. Borgeren og dennes arbejdsevne skal være i centrum, og det skal ske via en indsats, hvor der i højere grad investeres i den enkelte via en tværfaglig indsats, der er tilpasset og målrettet den enkeltes behov. Rehabiliteringsteam i alle kommuner Der skal etableres rehabiliteringsteam i alle kommuner. Formålet med rehabiliteringsteamet er at sikre, at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering i komplekse sager. Arbejdet i rehabiliteringsteamet skal medvirke til, at den enkelte borger kommer i centrum i egen sag, at der sker en parallel afklaring af den enkelte borgers beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige ressourcer og udfordringer med fokus på uddannelse, job og selvforsørgelse. Det skal sikre, at den enkelte borger får en helhedsorienteret indsats, herunder relevante tilbud på tværs af forvaltninger/myndigheder, samt at de samlede ressourcer anvendes effektivt. Det er et helt centralt omdrejningspunkt, at rehabiliteringsteamets arbejde har et beskæftigelses- og uddannelsesfokus, og at indsatsen i videst muligt omfang medvirker til, at den enkelte borger får fodfæste på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet skal være et dialog- og koordineringsforum og skal være sammensat af repræsentanter fra relevante kommunale forvaltningsområder, herunder: a) beskæftigelsesområdet b) sundhedsområdet c) socialområdet d) undervisningsområdet (for under 30-årige og ad hoc for personer over 30 år). For at sikre en mere hensigtsmæssig kommunal brug af sundhedsfaglige ressourcer skal kommuner og regioner etablere et samarbejde, hvor et centralt omdrejningspunkt er en sundhedskoordinatorfunktion, som repræsenterer regionen i teamet. Med denne funktion sikres kommunerne en entydig og koordineret adgang til rådgivning og vurdering i det regionale sundhedsvæsen. Kommunerne finansierer udgifter til sundhedskoordinatorfunktionen og rådgivning/vurdering fra regionens kliniske funktion. Adgang til ydelser i det behandlende sundhedsvæsen sker for personer i ressourceforløb, som det sker for alle andre. Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Ressourceforløb for unge Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension. De skal i stedet i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, der kan vare et til fem år ad gangen med mulighed for flere forløb, hvis det er nødvendigt med en mere langvarig hjælp. Det er afgørende, at de i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes behov. Målgruppen for ressourceforløbene er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension. Personerne er kendetegnet ved at have betydelige, komplekse problemstillinger, som ikke har 3

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Ældreområdet Socialområdet

Ældreområdet Socialområdet Side 1 af 14 I 2011 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet Udmøntet I 2011 har fastholdelses- socialområdet: og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Årsregnskab 2012 Socialudvalget

Årsregnskab 2012 Socialudvalget Side 1 af 17 Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Socialudvalgets ansvarsområde

Socialudvalgets ansvarsområde 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-09-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer Beskæftigelsesregion Syddanmark Førtidspensions- og fleksjobreformen plæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer isposition Baggrund og intentioner Indhold i indsatserne Processen før og under indsatserne

Læs mere

Årsberetning 2015 Social- og Sundhedsudvalget

Årsberetning 2015 Social- og Sundhedsudvalget Side 1 af 15 Økonomisk oversigt Ældreområdet Rehabilitering, ældreområdet: Der er i alt 724 borgere, der har afsluttet et hverdagsrehabiliteringsforløb i 2015, heraf er 55% blevet selvhjulpne. Måltallet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel:

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel: Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Byrådets medlemmer Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om førtidspensions- og fleksjobreform Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet:

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet I 2010 har ældreområdet: - I fortsat 2010 har udmøntningen socialområdet: af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien - videreført Gennemført seniorlivspolitikken omstrukturering

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere