FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening"

Transkript

1 FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

2 Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag 2005 DANVA sekretariat Vandhuset Danmarksvej Skanderborg Tryk og indbinding: DANVA Sekretariatet Vandhuset Danmarksvej Skanderborg ISBN

3 Forord Formålet med denne rapport er at sikre et ensartet grundlag for anvendelse af observationer fra en TV-inspektion af afløbsledninger til beregning af skadesprocenter og deraf afledte værdier for Fysisk Indeks og Renoveringsindeks. Fysisk Indeks er et forholdstal, der anvendes af mange bygherrer til en første vurdering og prioritering af, hvilke dele af afløbssystemet der skal saneres eller renoveres først. Fysisk Indeks er en størrelse, der kan gengives på TV-inspektionens rapporteringsskema, såfremt denne er udført efter forskrifterne i DANVA s Vejledning nr. 57: Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger (Fotomanualen). Der er derfor opstået et behov for at præcisere, hvordan Fysisk Indeks beregnes på et ensartet grundlag samt til stadighed sikre, at forudsætningerne for denne beregning vedligeholdes af en central myndighed. DANVA s Afløbskomité har påtaget sig dette ansvar. DANVA s Afløbskomité har i samarbejde med Fotomanualgruppen udarbejdet denne rapport, som foreskriver, hvordan Fysisk Indeks beregnes i forbindelse med udførelse af TV-inspektion af afløbsledninger efter Fotomanualen. Denne rapport er 1. udgave, men det må forventes, at en revision kan blive nødvendig inden for en kort årrække, f.eks. som følge af indkomne erfaringer med anvendelse af den nye Fotomanual eller behov for at udarbejde Fysisk Indeks for brønde. Rapporten har ikke været sendt i offentlig høring. Rapporten udgives og distribueres af DANVA, Skanderborg. Juni 2005 DANVA s Afløbskomité Claus Møller Pedersen Fotomanualgruppen Bo Laden Juni 2005 Side 1

4 Side 2 Juni 2005

5 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse af Fysisk Indeks Beregning af Fysisk Indeks Sammenligning af Fysisk Indeks beregnet i DAS5 og DAN-DAS Juni 2005 Side 3

6 Side 4 Juni 2005

7 Anvendelse af Fysisk Indeks 1. Anvendelse af Fysisk Indeks I 2004 blev Fotomanualen revideret på væsentlige punkter. Revisionen har omfattet såvel indførelse af nye observationstyper, ændring af eksisterende som sammenlægning af mindre hyppigt anvendte observationer. I samme forbindelse er en del definitioner ændret fra en subjektiv vurdering (lille, middel, stor) til en objektiv vurdering med nøjagtig beskrivelse af, hvad observationen dækker. Desuden er klassedeling korrigeret i nogle observationer, såvel ved indførelse af faste intervalgrænser som ved forøgelse eller reduktion i antallet af klasser. Det har derfor været nødvendigt at angive nye pointværdier til de respektive klasser i de enkelte observationstyper til anvendelse i forbindelse med beregning af prioriteringsværktøjernes parametre: Skadesprocent og Fysisk indeks. Denne rapport angiver retningslinier for, hvordan Skadesprocent og Fysisk Indeks skal beregnes, såfremt TV-inspektionen udføres som beskrevet i DAN- VA s vejledning nr. 57, Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger. Desuden indeholder rapporten afslutningsvis en undersøgelse, der dokumenterer, at beregning af Fysisk Indeks efter Fotomanualen 2004 ikke giver væsentlige ændringer i forhold til beregning af Fysisk Indeks efter Fotomanualens 4. udgave fra 1997 (DAS 5). Med andre ord kan gamle rapporter og nye rapporter sammenlignes, og en prioritering ledningerne imellem kan fastholdes. Hvornår anvendes begrebet Fysisk Indeks? Fysisk Indeks kan anvendes til at sammenligne tilstanden af flere ledninger. Beregning af Fysisk Indeks bygger på, at antallet og størrelsen af skader på et ledningssystem er et direkte mål for ledningens tilstand. Fysisk Indeks har eksisteret som beregningsparameter i mange år, og er i sin tid udelukkende udviklet til anvendelse på gamle, eksisterende ledninger TV-inspektion af nye og gamle ledninger, stikledninger og fornyede ledninger foregår fra 2005 efter den samme fotomanual, blandt andet som en konsekvens af, at det er den samme type af observationer, der kan forekomme i alle ledningstyper. DANVA s Afløbskomité og Fotomanualgruppe har i den forbindelse besluttet: Fysisk Indeks beregnes ens for alle ledningstyper i drift Det anbefales, at der ikke beregnes Fysisk Indeks på kortere ledningsstrækninger Det anbefales, at Fysisk Indeks ikke beregnes for nye og fornyede ledninger Det anbefales, at Fysisk Indeks kun beregnes med maksimalt én decimal Metode til udregning af Renoveringsindeks medtages i rapporten. Samme beregning i alle ledningstyper i drift Fysisk Indeks beregnes ens i alle kloakledninger i drift, uanset alder, materiale, dimension og funktion. Ved beregning af Fysisk Indeks behandles stikledninger, forede ledninger og hovedledninger således ens. Ved en ledning i drift forstås en ledning, der er overtaget af en Kloakforsyning. Det bemærkes, at der vurdering af Produktionsfejl (PF) skelnes mellem observationer, der begrænser det frie tværsnitsareal, og observationer, der har en kosmetisk udstrækning på rørvæggen. Juni 2005 Side 5

8 Anvendelse af Fysisk Indeks Observationer, der vurderes i forhold til en indskrænkning af tværsnitsarealet, er af typerne D defekt svejsevulst F folder I løs inderfolie Observationer, der vurderes i forhold til en udstrækning på rørvæg med forventet begrænset indvirkning på bæreevnen, er af typerne R stenreder, støbefejl, porøse rør H hvide mærker (plast) M misfarvning Observationer af anden type (A) er af DANVA fastlagt til sidste gruppe, ligesom produktionsfejl, der kun er angivet med L, C eller S som typebetegnelse. Der er således indført specielle vægtninger for observationer af produktionsfejl (PF) med typebetegnelserne (D, F, I) i forhold til andre typebetegnelser ved denne observationstype. Fysisk Indeks bør ikke anvendes på kortere ledningsstrækninger På grund af division med ledningslængden i beregningsformlen for Skadesprocenten, vil en beregning af Fysisk Indeks på meget korte ledningsstrækninger (under 1 meter) blive misvisende og ikke-sammenlignelig med beregninger på øvrige ledninger. Erfaringsmæssigt vides, at også korte ledningsstrækninger kan medføre et højt Fysisk Indeks betinget af 2-3 observationer, som på en længere strækning vil give en betydeligt mindre værdi. DANVA anbefaler på denne baggrund, at Fysisk Indeks som prioriteringsværktøj ved korte ledningsstrækninger anvendes med omtanke. Fysisk Indeks bør ikke beregnes ved nye og fornyede ledninger Vurderingen af, om et anlæg er acceptabelt eller ej, er vidt forskellig for nye og gamle anlæg. Ved nye anlæg vil bygherren typisk have opstillet acceptkriterier, der skal overholdes som dokumentation for, at nyanlægget er etableret på en acceptabel måde. I den forbindelse kan f.eks. henvises til Teknologisk Instituts udgivelse: Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion. Rørcenteranvisning 008, maj Nye ledninger er i denne forbindelse defineret som ledninger, der er bestilt af en Kloakforsyning hos en entreprenør, men endnu ikke overtaget gennem en afleveringsforretning. ved nye ledninger skelnes ikke mellem stikledninger, forede ledninger eller hovedledninger. DANVA anbefaler, at vurdering af, om et nyanlæg er acceptabelt eller ej, bør ske ud fra en konkret vurdering af de aktuelle observationer, og derfor IKKE med anvendelse af Fysisk Indeks. Fysisk Indeks bør kun beregnes med 1 decimal Beregning af Fysisk Indeks er en meget grov beregningsmodel, som først og fremmest har til formål at foretage en første sortering og prioritering af, hvilke ledninger der bør saneres eller renoveres først. Fysisk Indeks kan angives på rapporteringsskemaet for TV-inspektion med 1 decimal. DANVA anbefaler brugeren at forholde sig konkret til antal anvendte decimaler, da der er tale om en grov beregningsmodel. Side 6 Juni 2005

9 Anvendelse af Fysisk Indeks Udregning af Renoveringsindeks Principperne for udregning af Renoveringsindeks (RI), som kan angives i flere eksisterende EDB-programmer, er gengivet i denne rapport. Juni 2005 Side 7

10 Anvendelse af Fysisk Indeks Side 8 Juni 2005

11 Beregning af Fysisk Indeks 2. Beregning af Fysisk Indeks Såfremt det antages, at antallet og karakteren af observationer i et ledningssystem er et direkte mål for ledningens tilstand, så kan der simpelt opbygges en beregningsmetode, hvor hver observation tillægges en vægtning (en pointværdi). Disse vægtninger summeres og gøres relative i forhold til ledningens længde. Fastsættelse af pointværdier (vægtninger) Vægtningerne fastsættes ud fra en vurdering af, hvilken effekt den enkelte observation i den konkrete klasse har på ledningens samlede funktion. I nedenstående tabel ses de vægtninger, som DANVA anbefaler, der anvendes, når TV-inspektionen udføres efter den nyeste udgave af Fotomanualen. Observation Point (Vægtning p) Enhed Vand VA 0,00 0,01 0,05 0,20 0,60 Meter Revner/brud RB 0, Tværgående: stk. Langsgående: m Overflade- OB 0,05 0, Meter beskadigelse Produktionsfejl PF 0, Stk. (Type: D, F, I) Produktionsfejl PF 0,01 0,05 0,1 0,2 Stk. (Type: A, H, M, R) Deformation DE 0,10 0,50 1,00 2 Tværgående: stk. Langsgående: m Forskudt samling FS 0,05 0, Stk. Indhængende IS 0,15 0,20 0,75 3 Stk. samlingsmateriale Rødder RØ 0,15 0, Stk. (samling) Indsivning IN 0,05 0,15 0,75 6 Stk. (samling) Aflejring AF 0,05 0,25 0,50 1,00 Meter Belægning BE 0,05 0,50 1,50 3 Punkt: stk. Fortløbende: m Forhindring FO 0,00 1,00 1,50 3 Stk. Grenrør, stik GR 0,00 1,00 Stk. Sadelgrenrør SG 0,00 0,25 1,00 Stk. Påhugning, stik PH 0,00 0, Stk. Påboring PB 0,00 0, Stk. Opskæring af stik OS 0, Stk. Tilslutning med OP 0,00 0,5 2 6 Stk. overgangsprofil Overgang ved OK 0,00 0,00 0,2 3 9 Stk konstruktionsændring Juni 2005 Side 9

12 Beregning af Fysisk Indeks Observationsklasserne inden for VA er opdelt således ved tildeling af ovenstående vægtning: VA 0 Klasse 0 VA 1-20 Klasse 1 VA Klasse 2 VA Klasse 3 VA Klasse 4 Beregning af Skadesprocenten S Pointværdierne indsættes i en lineær formel, som udregner den såkaldte "Skadesprocent". S = 100 x (p1 x L1 + p2 x L2 +...pn x Ln) L hvor S = Skadesprocenten L = Ledningens længde L n = Længden i m eller antallet af stk. af n te observationstype p n = Vægtningen af den n te observation (efter ovenstående tabel). Beregning af Fysisk Indeks F Ved hjælp af den logaritmiske formel F = 5 x log (S + 1) hvor F = Fysisk indeks S = Skadesprocent omregnes skadesprocenten til et tal mellem 0 og 10. Dette tal kaldes "Fysisk Indeks" og er et mål for, hvor god ledningens tilstand er. Erfaring med anvendelse af Fysisk Indeks viser, at de mest kritiske observationer i afløbssystemet ikke altid vægtes tilpas højt. Der er derfor indført følgende undtagelser: Side 10 Juni 2005

13 Beregning af Fysisk Indeks En tilstedeværelse på den konkrete ledningsstrækning af observationen FS4 medfører F= 9 IN4 medfører F=10 OB4 medfører F=10 OS4 medfører F=10 RB4 medfører F=10 Fysisk Indeks kan angives på rapporteringsskemaet for TV-inspektion med op til 1 decimal. Det anbefales brugeren at forholde sig konkret til antal anvendte decimaler, da der er tale om en grov beregningsmodel. Beregning af Renoveringsindeks (RI) Hvis en Kloakforsyning ønsker at inddrage andre parametre, f.eks. kloakkens beliggenhed i veje med betydelig trafikal belastning, i den indbyrdes prioritering af ledningstilstanden, så kan en model med beregning af Renoveringsindeks (RI) anvendes. Denne model, der også kan tage højde for ledningens afløbsmæssige betydning, har i perioder været anvendes af enkelte større kommuner. I det følgende er modellen beskrevet nærmere med de vægtninger, der har ligget til grund for anvendelsen. De anførte vægtninger er DANVA s anbefalinger, men det er muligt at fastsætte andre vægtninger efter eget valg. Beregning af Renoveringsindeks (RI) for hver ledningsstrækning er baseret på følgende formel: RI = f*f + d*d + k*k + e*e + g*g hvor F = Ledningen fysiske tilstand beregnes ud fra TV-inspektion (0-10) D = ledningens driftstilstand fastlægges manuelt (0-10) K = Konsekvens ved sammenbrud beregnes ud fra informationer om vejtype og ledningsdimension (0-10) E = Fri parameter G = Fri parameter f, d, k, e og g = Vægte, hvis sum skal være 1. Vægtning af parametre Vægtningen af parametrene f, d, k, e og g kan gøres individuelle, men anbefalet af DANVA er følgende vægtninger: f = 0,70 d = 0,12 k = 0.08 e = 0,05 g = 0,05 Parameter F F (ledningens fysiske tilstand) udregnes på basis af den aktuelle skadesprocent, S, ud fra TV-inspektionsrapporten. Beregningsudtrykket for F, der også kaldes Fysisk Indeks, er: F = 5 * log (S + 1) Parameter D D (ledningens driftstilstand) skal ikke vurderes ud fra TV-inspektionsrapporten (dette er indregnet ved parameter F), men ud fra den aktuelle eller reelle Juni 2005 Side 11

14 Beregning af Fysisk Indeks driftsaktivitet på ledningen. Følgende overordnede værdier kan foreslås (baseret på driftspersonalets erfaringer): Ledning med akutte driftsproblemer: D = 10 Ledning med store driftsproblemer: D = 6 Ledning med mindre driftsproblemer: D = 3 Ledning uden driftsproblemer: D = 0 Parameter D gælder specifikt for den enkelte ledningsstrækning, hvorfor denne fastsættes manuelt. Parameter K K (konsekvens ved sammenbrud) udregnes på basis af informationerne i databasen om vejtype og ledningsdimension. De trafikale forhold (vejtype) fastsætter følgende værdier for K: Indfaldsvej/overordnet hovedgade K = 10 Hovedveje/hovedgader K = 6 Andre K = 3 Ledningsdimension d (mm) fastsætter følgende værdier for K: d 400 mm K = mm < d < 400 mm K = 6 d 250 mm K = 3 Ved bestemmelse af K sidestilles ledningens afløbsmæssig betydning (dimension) med de trafikale forhold (vejtype), som ledningen ligger under. Det vil sige, at K bestemmes som den højeste af de to værdier, som ledningen vurderes til ved brug af ovenstående. Som et kuriosum kan nævnes, at parameter K kun anvendes i visse EDBprogrammer til beregning af RI, hvis ledningens fysiske tilstand F > 4. Begrundelsen herfor er, at der er meget lille sandsynlighed for, at der forekommer sammenbrud i en ledning, hvor F < 4. Side 12 Juni 2005

15 Sammenligning af Fysisk Indeks 3. Sammenligning af Fysisk Indeks beregnet i DAS5 og DAN-DAS På grund af ændring af observationer samt af definitionen i flere klasser i den seneste udgave af Fotomanualen er det meget vanskeligt at overskue om indførelse af de nye pointværdier (vægtninger) vil give væsentlige ændringer i Fysisk Indeks, og det er vanskeligt at overskue, om man i fremtiden kan sammenligne Fysisk Indeks i gamle og nye TV-inspektionsrapporter. I dette kapitel er der gengivet en oversigt over ligheder og forskelle i vægtningerne på hovedledninger mellem gammel og ny fotomanual. Desuden er Skadesprocent og Fysisk Indeks beregnet efter gammel og ny model for en række ledningsstrækninger, så det er muligt at se, at indførelse af nye pointværdier ikke har væsentlig indflydelse på beregningen af Fysisk Indeks nu og før. Det er valgt udelukkende at fokusere på Fysisk Indeks i ikke-forede hovedledninger, da dette har været det primære anvendelsesområde tidligere. Pointangivelser og beregnede eksempler er i dette notat angivet for henholdsvis DAS 5 (Fotomanualen, 4. udgave) og DAN-DAS (Den seneste udgave af Fotomanualen, 5. udgave). Nedenstående tabel viser pointsystemet, som er tilpasset DAN-DAS og Fotomanualen seneste udgave. Observation Point (Vægtning) Kommentarer Vand 0,00 0,01 0,05 0,20 0,60 Revner/brud 0, Overfladebeskadigelse 0,05 0, Produktionsfejl 0,01 0,05 0,1 0,2 Ny klasse 3 Deformation 0,10 0,50 1,00 2 Ny klasse 3 Forskudt samling 0,05 0, Indhængende samlingsmateriale 0,15 0,20 0,75 3 Ny klasse 2 Rødder 0,15 0, Ny klasse 3 Indsivning 0,05 0,15 0,75 6 Ny klasse 1 Aflejring 0,05 0,25 0,50 1,00 Ny klasse 3 Belægning 0,05 0,50 1,50 3 Ny klasse 3 Forhindring 0,00 1,00 1,50 3 Ny klasse 3 Grenrør, stik 0,00 1,00 Sadelgrenrør 0,00 0,25 1,00 Påhugning, stik 0,00 0, Påboring 0,00 0, Opskæring af stik 0, Tilslutning med 0,00 0,5 2 6 overgangsprofil Overgang ved konstruktionsændring 0,00 0,00 0,2 3 9 Juni 2005 Side 13

16 Sammenligning af Fysisk Indeks Hovedprincippet er, at pointværdier fra den største klasse i DAS 5 er overført til den største klasse i den nye fotomanual. Under kommentarer er det angivet, hvor der er sat ny klasse med nye point ind. Ændringer i forhold til DAS 5 er markeret med fed i tabellen. Ændringer i Fotomanualen I det følgende er gengivet en kort gennemgang af de enkelte observationer i Fotomanualen, og ændringer i forhold til DAS 5 kommenteres. Rørenes tilstand For de fleste observationers vedkommende er der ikke sket ændringer i forhold til DAS 5, hverken med hensyn til definitioner eller pointværdier. Det gælder: Revner/brud, Overfladebeskadigelse (tidligere korrosion), Forskudte samlinger (tidligere forskudte og åbne samlinger) samt Vand. Ved Produktionsfejl og Deformationer er der indført en ny klasse 3, og i Indhængende samlingsmateriale en ny klasse 2. Ingen af disse observationer har stor betydning ved vurdering af gamle ledninger. På ledninger, hvor det er rørenes fysiske tilstand, der er afgørende, vil der således ikke være stor forskel i Fysisk Indeks mellem DAS 5 og DAN-DAS. Driftstilstanden Her er observationerne præciseret i den nye Fotomanual, men de er dog sammenlignelige med grundlaget for beregning af Fysisk Indeks i DAS 5. I DAN-DAS er pointværdierne for de største klasser uændret, hvorfor Fysisk Indeks formentlige være blive af uændret størrelse. Observationen Forhindring (FO) er også defineret anderledes i den nye Fotomanual, men er pointmæssig sammenlignelig. På ledninger, hvor det er driftstilstanden der er afgørende, vil der således ikke være stor forskel i Fysisk Indeks mellem DAS 5 og DAN-DAS. Specielle konstruktioner For Påhugning, Påboring, Opskæring af stik og Tilslutning med overgangsprofil er der ingen ændring i pointværdier mellem DAS 5 og DAN-DAS. Definitionerne er lidt anderledes i den nye Fotomanual (f.eks. kan stikkets indragning i hovedledning være 5 % større). Grenrør er den observation, der afviger mest mellem DAS 5 og DAN-DAS. I DAS 5 vil et grenrør med meget kritiske observationer (klasse 3) blive tildelt pointværdien 1. Det samme får et grenrør i den nye fotomanual, hvis orienteringen er forkert. Hvis den kritiske observation i grenrøret skyldes revner, overfladebeskadigelse (korrosion) eller andet, der påvirker hovedledningen, skal dette i DAN-DAS rapporteres ved siden af, hvilket vil påvirke Fysisk Indeks meget i opadgående retning. Grenrør med kritiske observationer som f.eks. revner/overfladebeskadigelse (korrosion) vil i DAN-DAS give højere Fysisk Indeks end i DAS 5. Beregninger på tænkte og virkelige eksempler Til dokumentation af ovenstående er der udvalgt 14 tilfældige ledningsstrækninger fra Århus Kommunes afløbssystem. Ingen af disse strækninger har observationer af den type, hvor der er sket væsentlige ændringer, hvorfor der ikke konstateres forskel på Fysisk Indeks beregnet i DAS 5 og i DAN-DAS. De 14 ledningsstrækninger er gengivet i tabellen øverst på næste side. Side 14 Juni 2005

17 Sammenligning af Fysisk Indeks Ledningsbeskrivelse Fysisk Indeks Nr. Observationer (DAS5-notation) DAS 5 DAN-DAS 1 2PH2 2,3 2,3 2 31FS1, 1FS2, 37AL1, 40VA1, 2VA2 5,1 5,1 3 3FS1, 22VA1 2,2 2,2 4 8FS1, 1ÅS1, 1UF1, 1UF2, 36VA1 3,4 3,4 5 1FS1, 1FS2, 1UF1 1,3 1,3 6 4FS1, 1FS2, 1ÅS1, 3UF1, 16VA1 2,0 2,0 7 1FS2, 1AS1, 16VA1, 1AL1 2,9 2,9 8 1RB3, 1PH RB1, 1FS1, 1ÅS1, 2VA1 1,3 1,3 10 3ÅS1, 12AF1, 3VA1 3,3 3,3 11 1FS2, 1ÅS1, 11AF1, 2UF1, 2KO3, 38VA1 6,0 6,0 12 1RB2, 6VA1 3,3 3,3 13 1RB1, 2RB2, 14RB3, 10FS1, 11FS2, 1FS3, 3ÅS1, 1RØ1, 1IN1, 20UF1, 95VA VA2, 7VA3, 4ST1, 1PH1, 1RB3, 2FS1, 3FS2, 1FS3, 7VA1, 5VA2, 2AL1 9,8 9, Som yderligere dokumentation er der foretaget beregninger på tænkte ledningsstrækninger med hver sine karakteristiske observationer. Ledningsbeskrivelse Fysisk Indeks Nr. Observationer DAS 5 DAN-DAS 1 5RB1, 5RB2, 3RB3 9,3 9,3 2 5KO1, 5KO2, 5KO3 (KO=OB i DAN-DAS) 7,6 7,6 3 5FS1, 5FS2, 5FS3 8,6 8,6 4 5IS1, 5IS2, 3IS3 (DAS5) 7,2 5 5IS1, 5IS2, 3IS4 (DAN-DAS) 6,8 6 5RØ1, 5RØ2, 3RØ3 (DAS 5) 8,0 7 5RØ1, 5RØ2, 3RØ4 (DAN-DAS) 8,0 8 5IN1, 5IN2, 3IN3 (DAS 5) 9,0 9 5IN1, 5IN2, 3IN4 (DAN-DAS) 9,0 10 5AL1, 5AL2, 3AL3 (DAS 5) 5,0 11 5AL1, 5AL2, 3AL4 (DAN-DAS) 5,0 12 5UF1, 5UF2, 3UF3 (DAS 5) 7,0 13 5BE1, 5BE2, 3BE4 (DAN-DAS) 7,0 14 5FO1, 5FO2, 3FO3 (DAS 5) 7,3 15 5FO1, 5FO2, 3FO4 (DAN-DAS) 7,3 16 5PH1, 5PH2, 3PH3 6,7 6,7 17 5PB1, 5PB2, 3PB2 6,7 6,7 18 5GR2, 5GR3 (DAS 5) 5, GR1, 5OB2, 5OB3 (DAN-DAS) 7, GR1, 5RB2, 5RB3 (DAN-DAS) 10 Juni 2005 Side 15

18 Sammenligning af Fysisk Indeks For alle observationer vedrørende ledningens tilstand er der ingen forskel, bortset fra observationen IS, der får lidt lavere Fysisk Indeks. For alle observationer vedrørende driftstilstand er der ingen forskel overhovedet. Vedrørende specielle konstruktioner er der en mindre forskel ved PH og PB, mens grenrør kan give store forskelle. Eksempel 18 viser Fysisk Indeks ved grenrør med kritiske observationer i DAS 5. Eksempel 19 illustrerer samme strækning i DAN-DAS, hvis de kritiske observationer ved grenrørene f.eks. er OB klasse 2-3, og eksempel 20 er samme strækning, hvis observationerne er RB klasse 2-3. Dette slår, som det fremgår af tabellen, tydeligt igennem på Fysisk Indeks, fordi alle observationer i hovedledningen skal rapporteres særskilt i den nye fotomanual. Side 16 Juni 2005

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Ny fotomanual. Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK

Ny fotomanual. Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK Hvorfor nu det havde vi ikke nok? Den eksisterende fotomanual, 4. udgave,

Læs mere

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen Acceptkriterier Beton og plastledninger Morten Steen Sørensen Betonledninger Acceptkriterier baseret på de observationer, der fremkommer ved at udføre en TVinspektion i nyanlagte ledninger af beton. Observationer

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

DANVA 25. februar 2014 Kommende FM. Peter Hjortdal, Aarhus Vand

DANVA 25. februar 2014 Kommende FM. Peter Hjortdal, Aarhus Vand DANVA 25. februar 2014 Kommende FM Peter Hjortdal, Aarhus Vand DANVA vedligeholder vores vejledninger DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har nedsat en gruppe, kaldet Fotomanualgruppen, som varetager

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA Acceptkriterier ved forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger Dette afsnit har til formål at opstille forslag

Læs mere

Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger

Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 57, JANUAR 2010 Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger 6. udgave, 1. oplag 2010 DANVA

Læs mere

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6 Oversigt over observationsklasser i DND ver. 2.4.6 Observationsklasser Type Beskrivelse Vandforekomst: Vand V Vandstanden registreres i % ngen typer Rørenes fysiske tilstand: Revner/brud fskalninger Revner

Læs mere

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger

Læs mere

Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger

Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 57, JANUAR 2015 Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger 7. udgave, 1. oplag 2015 DANVA

Læs mere

Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger

Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 57, JANUAR 20102015 Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger 67. udgave, 1. oplag 20102015

Læs mere

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier Peter Christensen Baggrund Bygherren har altid et ønske om at overtage et nyt eller fornyet anlæg uden fejl og mangler. Bygherren beslutter,

Læs mere

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Høring af Fotomanual Indkomne bemærkninger til Fotomanualen i høringsperioden 19/3 16/4 2009 1 Forside Claus Vangsager Fotomanualgruppen Forsidebillede Det foreslås, at der indsættes et nyt foto på forsiden

Læs mere

Revisionsliste, Fotomanualen Før ekstern høring, 15. januar 2014

Revisionsliste, Fotomanualen Før ekstern høring, 15. januar 2014 Revisionsliste, Fotomanualen Før ekstern høring, 15. januar 2014 1. Forslag til ændring af Fotomanualen Nr. Side Beskrivelse Besvarelse 1 - Fotomanualgruppen (møde 29.05.12) Der er udkommet en ny CEN-standard.

Læs mere

DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder. Beskrivelse. Produkter. Udbud og bestilling af TV-inspektion. Udførelse af TV-inspektion

DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder. Beskrivelse. Produkter. Udbud og bestilling af TV-inspektion. Udførelse af TV-inspektion DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder Produkter Beskrivelse Udbud og bestilling af TV-inspektion Forslag til særlige betingelser (SB-TV), Vejledning nr. 59 (2006) Bestillermodul (under

Læs mere

Oversigt over observationsklasser i DANDAS format

Oversigt over observationsklasser i DANDAS format Oversigt over observationsklasser i DND format Observationsklasser 0 1 2 3 4 Type Vandforekomst: Vand V Vandstanden registreres i % ngen typer ørenes fysiske tilstand: evner/brud fskalninger evner Brudstykker

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger VELKOMMEN Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger v/ Salgsingeniør Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik Dias 3 Økonomiske konsekvenser Skaderne og de økonomiske konsekvenser ved skybrud kan være

Læs mere

Rapportering, CEN, DS, Fysisk index og DANDAS

Rapportering, CEN, DS, Fysisk index og DANDAS Rapportering, CEN, DS, Fysisk index og DANDAS Der er et lille yndigt og dygtigt land. Denne dag viser hvor meget styr vi har på registrering af ledningsdata, hvor standardiserede vi er. Og skulle vi ikke

Læs mere

Juni Bygherrevejledning. Generelle krav og retningslinjer for kloak, der ønskes overtaget af Hedensted Spildevand

Juni Bygherrevejledning. Generelle krav og retningslinjer for kloak, der ønskes overtaget af Hedensted Spildevand Juni 2016 Bygherrevejledning Generelle krav og retningslinjer for kloak, der ønskes overtaget af Hedensted Spildevand Indhold 1. INDLEDNING 2 1.1 Orientering 2 2. BYGGEMODNINGSAFTALE 3 3. OPSTART AF PROJEKT

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Brøndmanualen Inspektion og registrering af brønde

Brøndmanualen Inspektion og registrering af brønde røndmanualen Inspektion og registrering af brønde DNV Dansk Vand- og Spildevandsforening DNV VEJLEDNING NR. 58, JNUR 2010 røndmanualen Registrering og tilstandsvurdering 6. udgave, 1. oplag 2010 DNV sekretariat

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING. Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND

BYGHERREVEJLEDNING. Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND BYGHERREVEJLEDNING Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND Juli 2011 INDLEDNING Nedenstående ses Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

at regulere indtægten på service og vedligehold med gennemsnitlig 50% for at kunne håndtere de øgede udfordringer modellerne står overfor.

at regulere indtægten på service og vedligehold med gennemsnitlig 50% for at kunne håndtere de øgede udfordringer modellerne står overfor. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Til: Forsyninger, rådgivere o.a., der anvender én eller flere af DANVAs datamodeller DANVAND, DANDAS og D&V. Skanderborg, den 6. september 2011 Ændring af prissætningsstrategi

Læs mere

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side 2 1.1

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Vejle Spildevand A/S Drift og anlæg Dato: 29.april 2014 Revision: 4 Indledning Vejle Spildevand har mange forskellige samarbejdspartnere,

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Overtagelse Forudsætningen for overtagelse af et privat spildevandsanlæg er, at bestemmelserne

Læs mere

Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune.

Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune. Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune. Grænseflader mellem offentlig og privat kloak 24. november 2006 /CN Indledning I det følgende er illustreret en række eksempler på grænsefladen

Læs mere

DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR.

DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. 63 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Udgiver: Dansk Vand- og Spildevandsforening

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Kravspecifikation Krav til TV-rapportering.

Kravspecifikation Krav til TV-rapportering. Revideret 17-02-2016 17. februar 2016 Kravspecifikation Krav til TV-rapportering. TV-inspektion udført for Middelfart Spildevand som slutbruger skal overholde nedenstående. Såfremt det ikke overholdes

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune. December 2008

Ikast-Brande Kommune. Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune. December 2008 Ikast-Brande Kommune Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune December 2008 COWI A/S Nupark 51 7500 Holstebro Telefon 96 13 72 30 Telefax 97 41 30 28 www.cowi.dk Ikast-Brande Kommune Overordnet

Læs mere

Funktionsløn Juli 2014

Funktionsløn Juli 2014 Funktionsløn Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger 11. maj 2015 Retningslinjer for overtagelse af kloakker Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser Nye kloakledninger Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 med tillæg skal

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-32-9 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E G R U N D E J E R F O R E N I N G E N SØHOLM Udarbejdet af Haraldshus as i samarbejde med Ai-gruppen A/S G R U N D E J E R F O R E N I N G E N S Ø H O L M

Læs mere

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Ordningen gælder i Furesø Kommune for de ejendomme, der er tilsluttet Værløse Kloakforsyning. Baggrund

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune Delentreprise 1 Planlagte opgaver Arbejdsbeskrivelse (AB) Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE FORHOLD...3 1.1 Rammeaftalens omfang...3

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

D1 1 Partikelformede bjergarter

D1 1 Partikelformede bjergarter D1 1 Partikelformede bjergarter Af Kurt Kielsgaard Hansen Sigteanalyse Kornstørrelser kan defineres ved hjælp af sigter med trådvæv med kvadratiske masker. Et korn, som ved en nærmere specificeret forsøgsprocedure

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloak

Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloak Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloak Signaturer: Der er anvendt følgende signaturer i illustrationerne: Bygning Skelgrænse Offentligt vejareal Privatejet vejareal Vejbrønd Drænledning

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling

Pris- og produktivitetsudvikling Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2018 og 2019 September 2017 Version 3 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl

Læs mere

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Fornyelsesplanlægning Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Bolig Kommune Industri Fornyelsesplanlægning en sikker investering Kært barn har mange navne Sanering, renovering, reparation,

Læs mere

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering 19. februar 2016 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Performance benchmarking

Performance benchmarking Formål I vandsektorloven er indført i krav om, som vil blive et krav fra foråret 2018 med data for 2017. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for indhentning af data og præsentation af resultatet. Det

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Investeringsomkostninger

Investeringsomkostninger Formål Fokusområde investeringer skal give deltagerne et overblik over såvel afskrivninger som udgifter til investeringer. Omkostningerne bliver fordelt ud på delområder og giver derved mulighed for at

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Afløbsledninger i isolering under gulv.

Afløbsledninger i isolering under gulv. Johs. Pedersen Afløbsledninger i isoleringslaget under gulv Acceptkriterier ved TV inspektion af afløbsledninger Dræning af bygværker mv. Status på rottesikring af afløbsinstallationer Det gode galleri

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Metoder til fornyelse og afpropning af stik

Metoder til fornyelse og afpropning af stik Metoder til fornyelse og afpropning af stik Side 6 Side 6 Side 7 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Fornyelse med Aarsleff Strømpeforing 5 Aarsleff Hatprofil 5 Side 7 Kort Hatprofil fra 6 Lang Hatprofil

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012 1 Bilag E Maj 2012 89-13765/II Overordnet beskrivelse af evalueringsmodellen for modtagne tilbud på leje af prøvepladser for vindemølle proto-typer ved Prøvestationen ved Testcenter Østerild ---------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e :

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e : 932/14 Den 3. februar 2014 blev i sag nr. 84.463: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx mod Privatsikring Gl. Kongevej 60 1790 København V afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har husforsikring i

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere Netværksmåling - Samarbejdspartnere Juni 211 Svarprocent: 45% (133 svar ud af 294 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering Vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 N O T AT 18. september 2009 J.nr. 2501/1211-0003 Ref. jdi Generel energipolitik og energibesparelser Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 Håndbog for Energikonsulenter 2008 version3,

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere