Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf"

Transkript

1 Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

2 Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

3 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Baggrundsspørgsmål til alle respondenter 6 3 Spørgsmål til underviserne Spørgsmål til historieunderviserne Spørgsmål til religionsunderviserne Spørgsmål til samfundsfagsunderviserne 24 4 Spørgsmål til mundtlige censorer Spørgsmål til historiecensorerne Spørgsmål til religionscensorerne Spørgsmål til samfundsfagscensorerne 41

5 1 Indledning Dette bilag til EVA s rapport: Kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Fagevalueringer 2007 indeholder i tabelform resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer i kultur- og samfundsfagsgruppen på hf på hf. Spørgeskemaundersøgelsen er en blandt flere dokumentationskilder i evalueringen af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf på hf som EVA gennemførte i 2007 og offentliggjorde den 26. februar Bilaget indeholder en oversigt over svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i det spørgeskema som underviserne og censorerne fik tilsendt pr medio juni Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor underviserne og censorerne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Som det fremgår af tabellerne, er der stor variation i antallet af personer der har besvaret de enkelte spørgsmål. Hvor mange der har besvaret et bestemt spørgsmål, afhænger først og fremmest af om spørgsmålet er stillet til alle eller kun til bestemte undergrupper af respondentgruppen. For overskuelighedens skyld fremgår det i nogle tabeller ikke hvor mange der i alt har besvaret det spørgsmål som tabellen viser svarfordelingerne for. Det gælder spørgsmål hvor respondenterne har kunnet afgive mere end et svar hvorfor antallet af svar overstiger antallet af respondenter. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på at tabellerne kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke. Tabelrapport 5

6 2 Baggrundsspørgsmål til alle respondenter Hvor mange år har du været lærer på en gymnasial uddannelse? 5 år eller derunder 70 22, år 22 7, år 48 15,2 over 15 år ,6 Total ,0 Hvilke(t) af de tre fag i kultur- og samfundsfagsgruppen har du undervisningskompetence i? (Sæt gerne flere markeringer) Religion ,0 Samfundsfag ,6 Historie ,6 Tabelrapport 6

7 3 Spørgsmål til underviserne Hvordan er timerne i kultur- og samfundsfagsgruppen fordelt på din skole/uddannelsesinstitution på de hold/de klasser du har til eksamen i eksamensterminen 2007? Alle timerne er afviklet i løbet af et enkelt år 45 14,3 Alle timerne har været afviklet over 1½ år 13 4,1 Alle timerne har været afviklet over 2 år ,8 Det skifter fra hold til hold 12 3,8 Total ,0 Er der på din skole/uddannelsesinstitution planer om i fremtiden at afvikle timerne i kultur- og samfundsfagsgruppen på en anden måde? Nej ,2 Ja, over 1 år 9 3,3 Ja, over 1½ år 60 21,9 Ja, over 2 år 18 6,6 Total ,0 Er timerne i dit fag/dine fag i kultur- og samfundsfagsgruppen koncentreret på bestemte perioder? Nej ,6 Ja 73 23,4 Total ,0 Er der på din skole/uddannelsesinstitution fælles retningslinjer for den nærmere tilrettelæggelse af undervisningsforløbet mht: - Antallet af flerfaglige forløb? Nej ,4 Ja ,6 Total ,0 Tabelrapport 7

8 - Samarbejde mellem de involverede lærere? Nej ,0 Ja ,0 Total ,0 Mener du, fagligt set, at det er en god eller dårlig idé at en skole har fælles retningslinjer for undervisningen i kultur- og samfundsfagsgruppen? God ide ,1 Fortrinsvis en god ide ,6 Fortrinsvis en dårlig ide 50 16,1 Dårlig ide 38 12,2 Total ,0 I hvilken grad har der været et samarbejde mellem lærerne i kultur- og samfundsfagsgruppen på tværs af holdene/klasserne på skolen? I høj grad 93 29,4 I nogen grad ,5 I mindre grad 83 26,3 Slet ikke 31 9,8 Total ,0 Samarbejdet har: Fortrinsvis været knyttet til alle de tre fag der indgår ,0 Fortrinsvis været indenfor fagene hver især 6 3,0 Været både og 76 38,0 Total ,0 Hvis du har undervist på flere hold i kultur- og samfundsfagsgruppen der skal til eksamen i denne eksamenstermin, skal du besvare de følgende spørgsmål ud fra dine erfaringer på det af dine hold der kommer først i skolens holdnummerering. Hvilke(t) af fagene underviser du i på det pågældende hold/ i den pågældende klasse? (Sæt gerne flere markeringer) Religion 99 29,0 Samfundsfag ,6 Historie ,5 Tabelrapport 8

9 Hvor mange lærere indgik i kultur- og samfundsfagsgruppen på det pågældende hold/i den pågældende klasse udover dig da undervisningen sluttede? Ingen anden 2,6 En udover mig 44 13,9 To udover mig ,4 Total ,0 I hvilken grad har du og dine kolleger/din kollega undervist efter en fælles plan for hele undervisningsforløbet? I høj grad ,2 I nogen grad ,4 I mindre grad 52 16,7 Slet ikke 2,6 Total ,0 I hvor mange timer af det samlede undervisningsforløb i kultur- og samfundsfagsgruppen har flere af holdets/klassens lærere i faggruppen været til stede samtidigt? Ingen timer 28 8,9 1-5 timer , timer , timer 22 7,0 Total ,0 I hvilken grad har samarbejdet ført til nye prioriteringer i den måde du arbejder med dit eller dine fag? I høj grad ,9 I nogen grad ,1 I mindre grad 44 14,1 Slet ikke 3 1,0 Total ,0 Tabelrapport 9

10 I hvilken grad har du og dine kolleger på holdet/ i klassen koordineret arbejdet med den løbende evaluering af den enkelte kursists indsats og udbytte i kultur- og samfundsgruppen? I høj grad 50 15,9 I nogen grad ,4 I ringe grad 91 29,0 Slet ikke 21 6,7 Total ,0 I hvilken grad har du og din kollega/kolleger koordineret arbejdet med den løbende evaluering af undervisningen (fx mht. indhold, materialer og arbejdsformer)? I høj grad 50 15,9 I nogen grad ,1 I mindre grad 99 31,5 Slet ikke 14 4,5 Total ,0 I hvilken grad har den løbende evaluering fokuseret på: - Det særfaglige indhold? I høj grad 46 15,4 I nogen grad ,3 I mindre grad 81 27,2 Slet ikke 24 8,1 Total ,0 - Det flerfaglige indhold? I høj grad 80 26,1 I nogen grad ,3 I mindre grad 62 20,3 Slet ikke 10 3,3 Total ,0 Er der tildelt kursisttid til skriftligt arbejde i kultur- og samfundsfagsgruppen? Nej ,4 Ja ,6 Total ,0 Tabelrapport 10

11 Har nogle af kursisterne på holdet samtidig haft samfundsfag på B-niveau? Nej 81 25,7 Ja ,3 Total ,0 Vurderer du at det har påvirket tilrettelæggelsen af undervisningen at nogle kursister har haft samfundsfag B? Ja 50 21,5 Nej ,5 Total ,0 Har det påvirket undervisningen i overvejende positiv eller overvejende negativ retning? Overvejende positiv retning 35 72,9 Overvejende negativ retning 13 27,1 Total ,0 Har nogle af kursisterne på holdet samtidig haft religion på B-niveau? Nej ,6 Ja 39 12,4 Total ,0 Vurderer du at det har påvirket undervisningen at nogle kursister har haft religion B? Ja 10 26,3 Nej 28 73,7 Total ,0 Har det påvirket undervisningen i overvejende positiv eller overvejende negativ retning? Overvejende positiv retning 10 90,9 Overvejende negativ retning 1 9,1 Total ,0 Tabelrapport 11

12 I hvilken grad vurderer du at læreplanens fokus på metode og kompetencer har bidraget til at skabe synergieffekter mellem fagene i faggruppen? I høj grad 14 4,5 I nogen grad ,0 I mindre grad ,6 Slet ikke 62 19,9 Total ,0 Hvilket af følgende udsagn synes du bedst karakteriserer undervisningen i kultur- og samfundsfagsgruppen på det pågældende hold? Undervisningen har i hele forløbet været præget af høj integration af fagene 28 9,0 Undervisningen har skiftet mellem særfaglige forløb og integrerede forløb ,0 Undervisningen er forløbet tematisk parallelt uden større integration af fagene ,1 Total ,0 Har et eller flere fag været styrende i kortere eller længere perioder af forløbet? Nej ,7 Ja ,3 Total ,0 Hvilket af følgende udsagn vurderer du bedst karakteriserer undervisningen i kultur- og samfundsfagsgruppen på holdet? De enkelte fag har været styrende på skift 56 40,9 Et af fagene har været styrende 81 59,1 Total ,0 Tabelrapport 12

13 I hvilken grad har du benyttet hvert af de følgende redskaber til at sikre progression i undervisningen: - Antal af fag der deltager i forløbet? I høj grad 34 11,4 I nogen grad 92 30,8 I mindre grad 87 29,1 Slet ikke 86 28,8 Total ,0 - Materialernes omfang og/eller sværhedsgrad? I høj grad 75 24,4 I nogen grad ,6 I mindre grad 35 11,4 Slet ikke 8 2,6 Total ,0 - De metoder kursisterne introduceres til? I høj grad 80 26,0 I nogen grad ,2 I mindre grad 47 15,3 Slet ikke 11 3,6 Total ,0 - De faglige mål der sættes for forløbet? I høj grad 83 26,9 I nogen grad ,9 I mindre grad 49 15,9 Slet ikke 7 2,3 Total ,0 - Graden af selvstændighed i projekter? I høj grad ,8 I nogen grad ,1 I mindre grad 48 15,6 Slet ikke 11 3,6 Total ,0 Tabelrapport 13

14 - Karakter og omfang af elevprodukter? I høj grad 71 23,4 I nogen grad ,2 I mindre grad 69 22,8 Slet ikke 20 6,6 Total ,0 - Vejledning og tilbagemelding til kursisterne på deres præstationer? I høj grad ,2 I nogen grad ,8 I mindre grad 40 13,0 Slet ikke 6 2,0 Total ,0 I hvilket omfang har du udnyttet muligheden for at inddrage kultur- og samfundsfagsgruppen i værkstedsundervisningen? I høj grad 32 10,4 I nogen grad ,3 I mindre grad 94 30,4 Slet ikke 80 25,9 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at kursisterne på holdet er inddraget i valg af problemstillinger? I tilstrækkelig grad 38 12,3 I overvejende tilstrækkelig grad 67 21,6 I overvejende utilstrækkelig grad ,5 I utilstrækkelig grad 98 31,6 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at kursisterne på holdet er inddraget i valg af arbejdsformer? I tilstrækkelig grad 48 15,6 I overvejende tilstrækkelig grad ,0 I overvejende utilstrækkelig grad 96 31,2 I utilstrækkelig grad 44 14,3 Total ,0 Tabelrapport 14

15 Hvor mange af kursisterne på holdet har skrevet større skriftlig opgave hvor det eller de fag du har undervist i på holdet, er indgået? Jeg har ikke haft kursister i kultur- og samfundsfagsgruppen der skulle skrive ,0 SSO (Skriv antal) Jeg har ikke haft kursister i kultur- og samfundsfagsgruppen der skulle skrive SSO 81 34,0 Total ,0 Hvor mange af kursisterne på holdet har udarbejdet eksamensprojekt hvor det eller de fag du har undervist i på holdet, er indgået? Jeg har ikke haft kursister i kultur- og samfundsfagsgruppen der skulle udarbejde ,2 eksamensprojekt. (Skriv antal) Jeg har ikke haft kursister i kultur- og samfundsfagsgruppen der skulle udarbejde 18 7,8 eksamensprojekt Total ,0 Hvor let eller svært vurderer du at det er at sikre at undervisningen i kultur- og samfundsfagsgruppen giver kursisterne - Bidrag til et fagligt fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i samfundet? Let 22 7,6 Overvejende let ,5 Overvejende svært 98 33,8 Svært 67 23,1 Total ,0 - Viden om og forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling? Let 14 5,5 Overvejende let 82 32,2 Overvejende svært ,5 Svært 43 16,9 Total ,0 Tabelrapport 15

16 - Viden om og forståelse af det moderne samfunds kompleksitet og dynamik? Let 17 6,2 Overvejende let 85 30,8 Overvejende svært ,8 Svært 56 20,3 Total ,0 - Viden om og forståelse af forskellige religioner kulturelle værdier og livsanskuelser? Let 12 5,0 Overvejende let 98 41,2 Overvejende svært 89 37,4 Svært 39 16,4 Total ,0 - Forståelse af sammenhængen mellem fagene i faggruppen med hensyn til deres ligheder og forskelligheder? Let 5 1,7 Overvejende let 55 18,3 Overvejende svært ,2 Svært ,9 Total ,0 - Studiekompetence? Let 9 3,2 Overvejende let 87 30,7 Overvejende svært ,3 Svært 73 25,8 Total ,0 Hvor let eller svært har det været at nå de forskellige mål om at kursisterne skal kunne: - Anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg? Let 4 1,3 Overvejende let 50 16,8 Overvejende svært ,0 Svært 89 29,9 Total ,0 Tabelrapport 16

17 - Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng? Let 9 3,1 Overvejende let ,5 Overvejende svært ,5 Svært 46 15,8 Total ,0 - Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende? Let 4 1,7 Overvejende let 47 20,1 Overvejende svært ,7 Svært 76 32,5 Total ,0 - Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier? Let 27 9,0 Overvejende let ,8 Overvejende svært ,4 Svært 35 11,7 Total ,0 - Anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i danmarkshistorien? Let 4 1,6 Overvejende let 50 20,0 Overvejende svært ,0 Svært 76 30,4 Total ,0 - Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning? Let 8 3,6 Overvejende let 45 20,4 Overvejende svært 99 44,8 Svært 69 31,2 Total ,0 Tabelrapport 17

18 - Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre? Let 4 1,6 Overvejende let 67 27,6 Overvejende svært 94 38,7 Svært 78 32,1 Total ,0 - Indsamle, analysere og kritisk anvende forskellige materialetyper? Let 2,7 Overvejende let 63 22,5 Overvejende svært ,1 Svært ,7 Total ,0 - Skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier der ligger til grund for egne og andres udsagn? Let 7 2,3 Overvejende let 79 26,5 Overvejende svært ,3 Svært 71 23,8 Total ,0 - Gennemføre en flerfaglig empirisk undersøgelse? Let 3 1,1 Overvejende let 39 14,9 Overvejende svært 94 36,0 Svært ,9 Total ,0 - Formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig terminologi? Let 5 1,7 Overvejende let 54 18,3 Overvejende svært ,2 Svært 88 29,8 Total ,0 Tabelrapport 18

19 - Argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konsekvenserne af et synspunkt? Let 5 1,7 Overvejende let 58 19,6 Overvejende svært ,0 Svært 82 27,7 Total ,0 Har du undervist i kultur- og samfundsfag på flere hold/klasser der er begyndt på uddannelsen senere end det hold du her har svaret ud fra? Ja 99 32,2 Nej ,8 Total ,0 I hvilken grad oplever du at der er sket en udvikling med hensyn til integration af fagene på de senere hold/klasser? I høj grad 12 12,5 I nogen grad 37 38,5 I mindre grad 25 26,0 Slet ikke 22 22,9 Total ,0 I hvilken grad vurderer du - samlet set - at hf's praksis- anvendelsesorienterede profil kommer til udtryk i kultur- og samfundsfagsgruppen? I høj grad 28 9,3 I nogen grad 94 31,2 I mindre grad ,5 Slet ikke 51 16,9 Total ,0 Tabelrapport 19

20 3.1 Spørgsmål til historieunderviserne Hvordan vurderer du de enkelte dele af kernestoffet med hensyn til hvor let eller svært det har været at dække dem i undervisningen: - Dansk historie og identitet? Let at dække 33 26,6 Overvejende let at dække 61 49,2 Overvejende svært at dække 21 16,9 Svært at dække 9 7,3 Total ,0 - Hovedlinjerne i Europas historie fra antikken til i dag? Let at dække 24 19,4 Overvejende let at dække 43 34,7 Overvejende svært at dække 38 30,6 Svært at dække 19 15,3 Total ,0 - Natur, teknologi og produktion i et historisk og et nutidigt perspektiv? Let at dække 9 7,3 Overvejende let at dække 39 31,5 Overvejende svært at dække 56 45,2 Svært at dække 20 16,1 Total ,0 - Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv? Let at dække 25 20,5 Overvejende let at dække 68 55,7 Overvejende svært at dække 24 19,7 Svært at dække 5 4,1 Total ,0 Tabelrapport 20

21 - Ideologiernes kamp i det 20. århundrede? Let at dække 31 25,0 Overvejende let at dække 60 48,4 Overvejende svært at dække 24 19,4 Svært at dække 9 7,3 Total ,0 - Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden? Let at dække 35 28,2 Overvejende let at dække 66 53,2 Overvejende svært at dække 17 13,7 Svært at dække 6 4,8 Total ,0 Tabelrapport 21

22 3.2 Spørgsmål til religionsunderviserne Hvordan vurderer du de enkelte dele af kernestoffet med hensyn til hvor let eller svært det har været at dække dem i undervisningen: - Kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår nutidige tekster samt tekster fra det Gamle og det Ny Testamente? Let at dække 16 16,7 Overvejende let at dække 30 31,3 Overvejende svært at dække 37 38,5 Svært at dække 13 13,5 Total ,0 - Islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst? Let at dække 30 31,3 Overvejende let at dække 48 50,0 Overvejende svært at dække 15 15,6 Svært at dække 3 3,1 Total ,0 - Udvalgte sider af yderligere en religion? Let at dække 20 20,8 Overvejende let at dække 41 42,7 Overvejende svært at dække 27 28,1 Svært at dække 8 8,3 Total ,0 - Religionernes centrale fænomener som myte, ritual, kult, etik, lære, den religiøse erfaring og religionernes organisering? Let at dække 18 19,1 Overvejende let at dække 32 34,0 Overvejende svært at dække 32 34,0 Svært at dække 12 12,8 Total ,0 Tabelrapport 22

23 - Etiske eller filosofiske problemstillinger? Let at dække 13 13,5 Overvejende let at dække 33 34,4 Overvejende svært at dække 37 38,5 Svært at dække 13 13,5 Total ,0 - Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid? Let at dække 22 22,9 Overvejende let at dække 37 38,5 Overvejende svært at dække 31 32,3 Svært at dække 6 6,3 Total ,0 Tabelrapport 23

24 3.3 Spørgsmål til samfundsfagsunderviserne Hvordan vurderer du de enkelte dele af kernestoffet med hensyn til hvor let eller svært det har været at dække dem i undervisningen: - Politiske ideologier? Let at dække 59 53,2 Overvejende let at dække 44 39,6 Overvejende svært at dække 7 6,3 Svært at dække 1,9 Total ,0 - Demokrati og menneskerettigheder, herunder betydningen af retssystemet? Let at dække 45 40,2 Overvejende let at dække 49 43,8 Overvejende svært at dække 13 11,6 Svært at dække 5 4,5 Total ,0 - Politiske beslutninger og deltagelsesmuligheder? Let at dække 33 29,5 Overvejende let at dække 49 43,8 Overvejende svært at dække 25 22,3 Svært at dække 5 4,5 Total ,0 - Identitetsdannelse og socialisation? Let at dække 59 52,7 Overvejende let at dække 45 40,2 Overvejende svært at dække 7 6,3 Svært at dække 1,9 Total ,0 Tabelrapport 24

25 - Sociale og kulturelle forskelle, herunder velfærd og fordeling? Let at dække 46 41,4 Overvejende let at dække 52 46,8 Overvejende svært at dække 11 9,9 Svært at dække 2 1,8 Total ,0 - Økonomiske sammenhænge og styringsinstrumenter? Let at dække 26 23,2 Overvejende let at dække 29 25,9 Overvejende svært at dække 44 39,3 Svært at dække 13 11,6 Total ,0 Tabelrapport 25

26 4 Spørgsmål til mundtlige censorer Vi vil bede dig besvare den næste del af spørgeskemaet ud fra præstationerne på det sidste hold du var censor på i sommerterminen På hvilken type uddannelsesinstitution foregik den censorerfaring du besvarer spørgeskemaet ud fra? På en gymnasieskole med hf-kursus 10 58,8 På et hf-kursus 3 17,6 På et voksenuddannelsescenter 3 17,6 Anden type uddannelsesinstitution 1 5,9 Hvilken undervisningskompetence indgik som baggrund for din beskikkelse som censor på det pågældende hold? Religion 5 29,4 Samfundsfag 4 23,5 Historie 8 47,1 I hvilken grad vurderer du at undervisningen i kultur- og samfundsfagsgruppen har givet kursisterne: - Bidrag til et fagligt fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i samfundet? I høj grad 1 6,3 I nogen grad 9 56,3 I mindre grad 5 31,3 Slet ikke 1 6,3 Total ,0 Tabelrapport 26

27 - Viden om og forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling? I høj grad 2 13,3 I nogen grad 6 40,0 I mindre grad 7 46,7 Total ,0 - Viden om og forståelse af det moderne samfunds kompleksitet og dynamik? I høj grad 1 6,3 I nogen grad 10 62,5 I mindre grad 5 31,3 Total ,0 - Viden om og forståelse af forskellige religioner kulturelle værdier og livsanskuelser? I høj grad 1 6,3 I nogen grad 9 56,3 I mindre grad 6 37,5 Total ,0 - Forståelse af sammenhængen mellem fagene i faggruppen med hensyn til deres ligheder og forskelligheder? I nogen grad 5 29,4 I mindre grad 7 41,2 Slet ikke 5 29,4 - Studiekompetence? I høj grad 2 13,3 I nogen grad 6 40,0 I mindre grad 5 33,3 Slet ikke 2 13,3 Total ,0 Tabelrapport 27

28 I hvilken grad vurderer du at de enkelte mål samlet set er blevet opnået blandt kursisterne på det pågældende hold? Kursisterne skal kunne: - Anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg Er i høj grad indfriet 1 5,9 Er i nogen grad indfriet 5 29,4 Er i mindre grad indfriet 9 52,9 Er slet ikke indfriet 2 11,8 - Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng Er i nogen grad indfriet 9 52,9 Er i mindre grad indfriet 8 47,1 - Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Er i nogen grad indfriet 6 50,0 Er i mindre grad indfriet 5 41,7 Er slet ikke indfriet 1 8,3 Total ,0 - Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier Er i høj grad indfriet 2 12,5 Er i nogen grad indfriet 9 56,3 Er i mindre grad indfriet 5 31,3 Total ,0 - Anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i danmarkshistorien Er i høj grad indfriet 2 13,3 Er i nogen grad indfriet 6 40,0 Er i mindre grad indfriet 7 46,7 Total ,0 Tabelrapport 28

29 - Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning Er i høj grad indfriet 2 13,3 Er i nogen grad indfriet 7 46,7 Er i mindre grad indfriet 3 20,0 Er slet ikke indfriet 3 20,0 Total ,0 - Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre Er i høj grad indfriet 1 8,3 Er i nogen grad indfriet 4 33,3 Er i mindre grad indfriet 4 33,3 Er slet ikke indfriet 3 25,0 Total ,0 - Indsamle, analysere og kritisk anvende forskellige materialetyper Er i nogen grad indfriet 3 27,3 Er i mindre grad indfriet 5 45,5 Er slet ikke indfriet 3 27,3 Total ,0 - Skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier der ligger til grund for egne og andres udsagn Er i høj grad indfriet 2 11,8 Er i nogen grad indfriet 4 23,5 Er i mindre grad indfriet 8 47,1 Er slet ikke indfriet 3 17,6 - Gennemføre en flerfaglig empirisk undersøgelse Er i nogen grad indfriet 1 12,5 Er i mindre grad indfriet 4 50,0 Er slet ikke indfriet 3 37,5 Total 8 100,0 Tabelrapport 29

30 - Formidle faglige sammenhænge ved anvendelse af faglig terminologi Er i nogen grad indfriet 7 41,2 Er i mindre grad indfriet 8 47,1 Er slet ikke indfriet 2 11,8 - Argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konsekvenserne af et synspunkt Er i høj grad indfriet 1 6,3 Er i nogen grad indfriet 9 56,3 Er i mindre grad indfriet 5 31,3 Er slet ikke indfriet 1 6,3 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at det pågældende holds kursister samlet set har kunnet: - Dokumentere en eller flere faglige problemstillinger? I høj grad 2 11,8 I nogen grad 7 41,2 I mindre grad 8 47,1 - Anlægge forskellige faglige syn synsvinkler på det udleverede materiale? I høj grad 2 11,8 I nogen grad 5 29,4 I mindre grad 9 52,9 Slet ikke 1 5,9 - Karakterisere og analysere materiale, herunder skelne mellem beskrivelse og vurdering? I høj grad 2 11,8 I nogen grad 8 47,1 I mindre grad 6 35,3 Slet ikke 1 5,9 Tabelrapport 30

31 - Anvende og kombinere viden fra fagenes kernestof? I høj grad 1 5,9 I nogen grad 6 35,3 I mindre grad 10 58,8 - Anvende og kombinere begreber, teorier og metoder fra faggruppens fag? I nogen grad 5 31,3 I mindre grad 9 56,3 Slet ikke 2 12,5 Total ,0 - Indgå i faglig dialog? I høj grad 3 17,6 I nogen grad 7 41,2 I mindre grad 6 35,3 Slet ikke 1 5,9 - Perspektivere til relevant kernestof og emneområder fra undervisningsbeskrivelsen? I høj grad 3 18,8 I nogen grad 4 25,0 I mindre grad 9 56,3 Total ,0 - Formulere sig selvstændigt og kritisk om faglige problemstillinger? I høj grad 2 12,5 I nogen grad 5 31,3 I mindre grad 9 56,3 Total ,0 - Fremstille et sagsforhold på en klar og overskuelig måde? I høj grad 2 12,5 I nogen grad 7 43,8 I mindre grad 7 43,8 Total ,0 Tabelrapport 31

32 - Disponere og strukturere eksaminationstiden? I høj grad 3 18,8 I nogen grad 6 37,5 I mindre grad 7 43,8 Total ,0 I hvilken grad oplever du at prøveformen er egnet til at belyse om de faglige mål i læreplanen er indfriet? I høj grad 3 18,8 I nogen grad 6 37,5 I mindre grad 4 25,0 Slet ikke 3 18,8 Total ,0 I hvilken grad oplever du at den undervisningsbeskrivelse du modtog fra det pågældende hold fungerer som kilde til information om undervisningen til dig som censor? I høj grad 7 41,2 I nogen grad 5 29,4 I mindre grad 4 23,5 Slet ikke 1 5,9 Hvor mange eksaminatorer deltog i eksaminationerne på det pågældende hold? Tre eksaminatorer ved alle eksaminationer 6 35,3 To eksaminatorer ved alle eksaminationer 9 52,9 En eksaminator ved alle eksaminationer 1 5,9 Det skiftede fra hold til hold 1 5,9 Valgte nogle af holdets kursister at gå til forberedelse i gruppe? Nej 1 5,9 Ja 16 94,1 Tabelrapport 32

33 På hvilken måde var der efter din vurdering forskel på resultaterne for de elever der valgte at gå til eksamen henholdsvis i grupper og enkeltvis? Angiv hvilket udsagn du mener, karakteriserer denne forskel bedst: Kursister der forberedte sig i grupper fik typisk højere karakterer 3 25,0 Der var typisk ingen forskel 9 75,0 Total ,0 Ved gruppeforberedelse - Hvordan vurderer du betydningen af at nogle gruppemedlemmer blev eksamineret senere end andre? Det havde stor betydning 3 18,8 Det havde nogen betydning 5 31,3 Det havde mindre betydning 6 37,5 Det havde ingen betydning 2 12,5 Total ,0 Hvordan vurderer du bilagsmaterialets omfang? For stort 7 41,2 Passende 10 58,8 I hvilken grad vurderer du at der var en tydelig sammenhæng mellem bilagsmaterialets overordnede tema og undervisningen som den er beskrevet i undervisningsbeskrivelsen? I høj grad 10 58,8 I nogen grad 5 29,4 I mindre grad 2 11,8 I hvilken grad vurderer du at synopserne fungerede som et velegnet udgangspunkt for eksaminationerne? I høj grad 2 11,8 I nogen grad 10 58,8 I mindre grad 4 23,5 Slet ikke 1 5,9 Tabelrapport 33

34 I hvilken grad inddrog synopserne et tydeligt flerfagligt perspektiv? I høj grad 4 23,5 I nogen grad 10 58,8 I mindre grad 3 17,6 I hvilken grad blev forskelle og ligheder mellem de forskellige faglige tilgange inddraget i selve eksaminationen? I høj grad 2 11,8 I nogen grad 6 35,3 I mindre grad 9 52,9 I hvilken grad vurderer du at elevernes indsigt i og erfaringer med at gennemføre en flerfaglig empirisk undersøgelse blev inddraget i eksaminationerne? I nogen grad 1 5,9 I mindre grad 9 52,9 Slet ikke 7 41,2 I hvilken grad vurderer du at kursisterne - bedømt ud fra deres eksamenspræstationer - har været undervist i at udarbejde synopser? I høj grad 9 52,9 I nogen grad 3 17,6 I mindre grad 4 23,5 Slet ikke 1 5,9 Diskuterede du og eksaminator forskellige former for vægtning ved karakterfastsættelsen fx om nogle flerfaglige mål skulle tillægges større betydning end andre? Ja, ofte 6 35,3 Ja, men kun en gang imellem 6 35,3 Nej, aldrig eller kun sjældent 5 29,4 Tabelrapport 34

35 Mener du at det var vanskeligere at nå til enighed om bedømmelsen ved prøven i kultur- og samfundsfagsgruppen end du har været vant til som censor? Ja 6 35,3 Nej 11 64,7 I hvilken grad vurderer du at prøveformen i kultur- og samfundsfagsgruppen ændrer censorrollen mht.: - Dialogen mellem censor og eksaminator(er) forud for eksaminationen? I høj grad 4 23,5 I nogen grad 6 35,3 I mindre grad 2 11,8 Slet ikke 5 29,4 - I forbindelse med godkendelsen af spørgsmål og bilagsmateriale? I høj grad 3 17,6 I nogen grad 2 11,8 I mindre grad 7 41,2 Slet ikke 5 29,4 - Under selve eksaminationen? I høj grad 8 47,1 I nogen grad 9 52,9 - I forbindelse med karakterfastsættelsen? I høj grad 5 31,3 I nogen grad 6 37,5 I mindre grad 4 25,0 Slet ikke 1 6,3 Total ,0 Tabelrapport 35

36 I hvilken grad har du oplevet væsentlige forskelle mellem kursisternes præstationer på de hold du har været censor for i kultur- og samfundsfagsgruppen? I høj grad 6 75,0 I nogen grad 1 12,5 I mindre grad 1 12,5 Total 8 100,0 I hvilken grad har den nye faggruppe, efter din vurdering, ændret kursisternes evne til at tænke i komplekse sammenhænge? I nogen grad 8 47,1 I mindre grad 6 35,3 Slet ikke 3 17,6 Hvordan vurderer du ambitionsniveauet i læreplanen på baggrund af dine erfaringer som censor? Læreplanen er for ambitiøs i forhold til målgruppen 13 86,7 Læreplanens ambitionsniveau er passende i forhold til målgruppen 2 13,3 Total ,0 Tabelrapport 36

37 4.1 Spørgsmål til historiecensorerne I hvilken grad vurderer du på baggrund af eksamen at de enkelte dele af kernestoffet er dækket på det pågældende hold? - Dansk historie og identitet I høj grad dækket 4 50,0 I nogen grad dækket 2 25,0 I mindre grad dækket 2 25,0 Total 8 100,0 - Hovedlinjerne i Europas historie fra antikken til i dag I høj grad dækket 4 50,0 I nogen grad dækket 2 25,0 I mindre grad dækket 2 25,0 Total 8 100,0 - Natur, teknologi og produktion i et historisk og et nutidigt perspektiv I nogen grad dækket 1 16,7 I mindre grad dækket 5 83,3 Total 6 100,0 - Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv I høj grad dækket 3 37,5 I nogen grad dækket 4 50,0 I mindre grad dækket 1 12,5 Total 8 100,0 - Ideologiernes kamp i det 20. århundrede I høj grad dækket 4 50,0 I nogen grad dækket 2 25,0 I mindre grad dækket 2 25,0 Total 8 100,0 Tabelrapport 37

38 - Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden I høj grad dækket 5 62,5 I nogen grad dækket 2 25,0 I mindre grad dækket 1 12,5 Total 8 100,0 Tabelrapport 38

39 4.2 Spørgsmål til religionscensorerne I hvilken grad vurderer du på baggrund af eksamen at de enkelte dele af kernestoffet er dækket på det pågældende hold? - Kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår nutidige tekster samt tekster fra det Gamle og det Ny Testamente I nogen grad dækket 2 40,0 I mindre grad dækket 2 40,0 Ikke dækket 1 20,0 Total 5 100,0 - Islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst I nogen grad dækket 3 60,0 I mindre grad dækket 2 40,0 Total 5 100,0 - Udvalgte sider af yderligere en religion I nogen grad dækket 1 20,0 I mindre grad dækket 2 40,0 Ikke dækket 2 40,0 Total 5 100,0 - Religionernes centrale fænomener som myte, ritual, kult, etik, lære, den religiøse erfaring og religionernes organisering I nogen grad dækket 1 20,0 I mindre grad dækket 4 80,0 Total 5 100,0 - Etiske eller filosofiske problemstillinger I mindre grad dækket 3 100,0 Tabelrapport 39

40 - Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid I nogen grad dækket 2 40,0 I mindre grad dækket 3 60,0 Total 5 100,0 Tabelrapport 40

41 4.3 Spørgsmål til samfundsfagscensorerne I hvilken grad vurderer du på baggrund af eksamen at de enkelte dele af kernestoffet er dækket på det pågældende hold? - Politiske ideologier I høj grad dækket 1 25,0 I nogen grad dækket 1 25,0 I mindre grad dækket 1 25,0 Ikke dækket 1 25,0 Total 4 100,0 - Demokrati og menneskerettigheder, herunder betydningen af retssystemet I høj grad dækket 1 25,0 I nogen grad dækket 1 25,0 I mindre grad dækket 1 25,0 Ikke dækket 1 25,0 Total 4 100,0 - Politiske beslutninger og deltagelsesmuligheder I høj grad dækket 1 25,0 I mindre grad dækket 3 75,0 Total 4 100,0 - Identitetsdannelse og socialisation I høj grad dækket 2 50,0 I nogen grad dækket 1 25,0 I mindre grad dækket 1 25,0 Total 4 100,0 - Sociale og kulturelle forskelle, herunder velfærd og fordeling I høj grad dækket 2 50,0 I nogen grad dækket 1 25,0 I mindre grad dækket 1 25,0 Total 4 100,0 Tabelrapport 41

42 - Økonomiske sammenhænge og styringsinstrumenter I høj grad dækket 1 25,0 I nogen grad dækket 1 25,0 I mindre grad dækket 2 50,0 Total 4 100,0 Tabelrapport 42

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 Bilag 14 Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på htx indeholder i tabelform

Læs mere

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie KS konference 17. marts 2011 Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie Disposition Faggruppens identitet Faglighed og fagligt samspil Lærerplansændringerne: Slankning af fællesfagligt indhold og kernestof

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Mandag den 26. november, kl.11.50 12.30, i auditoriet: Skolen informerer 2hf om KS-eksamen, og eleverne får udleveret denne skrivelse. KS-eksamen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk B på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på hhx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på hhx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Kursistmanual Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Sommereksamen 2017 2 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om eksamen og eksamensforløbet s. 4 II. Vejledning s. 4 III. Synopsen s. 5 IV.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Kursistmanual Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Sommereksamen 2016 2 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om eksamen og eksamensforløbet s. 4 II. Vejledning s. 4 III. Synopsen s. 5 IV.

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN Indholdsfortegnelse KS efter reformen... 2 Modultal, timefordeling og omfang af fagligt stof... 3 1. semester... 4 Første enkeltfaglige forløb for historie... 4 2. semester...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

2013-2013: KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB

2013-2013: KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 2013-2013: KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB Timefordeling: 1. semester: Historie 1,5 lektioner pr. uge 2. - 4 semester: Historie 1,5 lektion, religion 1 lektion og historie 1 lektion

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Kursistmanual. Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Kursistmanual Eksamensprojektet i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Sommereksamen 2015 2 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om eksamen og eksamensforløbet s. 4 II. Vejledning s. 4 III. Synopsen s. 5 IV.

Læs mere

Kultur og samfundsfaggruppen. Kursus i fagenes samspil v. Lene Madsen Fredericia d

Kultur og samfundsfaggruppen. Kursus i fagenes samspil v. Lene Madsen Fredericia d Kultur og samfundsfaggruppen Kursus i fagenes samspil v. Lene Madsen Fredericia d. 19.12.2008 KS: Et formaliseret samarbejde mellem 3 fag Faggruppens identitet Tilrettelæggelse og årets gang Synopsisvejledning

Læs mere

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål Kulturfag B - 2018 1. Fagets rolle Fagets rolle er at give eleverne en forståelse for egen kultur såvel som andre kulturer gennem teorier, metoder, cases og ud fra praksis. Faget omfatter forskellige tilgange

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

PENSUM. Politiske ideologier partiernes ståsted. Medier. Ligestillling

PENSUM. Politiske ideologier partiernes ståsted. Medier. Ligestillling STUDIEPLAN Fag: SAMFUNDSFAG Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus: 10. klasse 2017-18 HF-merit. EMNE OG OMFANG Titlen Omfang: 50 klokketimer HF-PENSUM Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Studieplan HF. Holdnummer: 9reb2f10 (fjernundervisning) Religion C-B Lærer: Troels Lemming Petersen Fagets start og slut: 8. januar

Studieplan HF. Holdnummer: 9reb2f10 (fjernundervisning) Religion C-B Lærer: Troels Lemming Petersen Fagets start og slut: 8. januar Studieplan HF Holdnummer: 9reb2f10 (fjernundervisning) Religion C-B Lærer: Troels Lemming Petersen Fagets start og slut: 8. januar 2017 11. maj 2017 Uddannelsestid: 125 timer Faglige mål: Eleverne skal

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

2010-2012 :KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB

2010-2012 :KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 2010-2012 :KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 1. HF: Timefordeling: Samlet lektionstal: Ca. 1121 Historie 56 lektioner, religion 28 lektioner og samfundsfag 28 lektioner 2. HF: Timefordeling:

Læs mere

Kultur og samfundsfaggruppen

Kultur og samfundsfaggruppen Kultur og samfundsfaggruppen Kursus i fagenes samspil Lene Madsen, VUC Århus 09.05.2008 KS: Et formaliseret samarbejde mellem 3 fag Faggruppens identitet Tilrettelæggelse og årets gang Synopsisvejledning

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF &VUC Vestegnen Hf 2. år Kulturfag (religionsfagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

2012-2014:KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB

2012-2014:KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 2012-2014:KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN: STRUKTUR AF TOÅRIGT FORLØB 1. hf: Timefordeling Samlet lektionstal: Ca. 120 Historie 56 lektioner, religion 32 lektioner og samfundsfag 32 lektioner 2. hf: Timefordeling

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Elevmanual. Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Elevmanual. Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Elevmanual Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) 2p, Vintereksamen 2018/2019 2 Indhold: I. Generelt den interne flerfaglige prøve og det forberedende forløb s. 4 II. Vejledning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2018 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 KS historie B Michael

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Eksamen og eksamensbilag :

Eksamen og eksamensbilag : Eksamen og eksamensbilag : 24 timers forberedelse 3 timers forberedelse Institutionen vælger for det enkelte hold en af følgende to prøveformer: Prøveform a): Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag

Læs mere

Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018

Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018 Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018 Eksamen og eksamensspørgsmål Jette Hannibal, fagkonsulent Side 1 Eksamen generelt Undervisningsbeskrivelsen dokumenterer eksaminationsgrundlaget!

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina Bisgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina Bisgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-december 2018 Institution VUC Holstebro-Struer og Lemvig Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Samfundsfag A stx, august 2017

Samfundsfag A stx, august 2017 Bilag 125 Samfundsfag A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler Tabelrapport INDHOLD Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 1 Indledning 4 2 Frie grundskoler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, skoleåret 2017-2018 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Samfundsfag C ved jea Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Samfundsfag C Jens Andresen (jea) 1mt16 Forløbsoversigt (7) Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Erhvervsskolerne Aars Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Samfundsfag C Michael Harritsø Frederiksen (mf) 1ab18 Forløbsoversigt (7) Forløb 1 Forløb

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport praktiklærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for historie (stx/hfe) i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 09.30-10.00: Kaffe, the og morgenbrød

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Samfundsfag C ved jea Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Samfundsfag C Jens Andresen (jea) 1y16 Forløbsoversigt (7) Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2016 Institution Hf og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau HF Samfundsfag C Lærer(e) Michael

Læs mere

Historie i fagligt samspil

Historie i fagligt samspil Historie i fagligt samspil Histories særlige forpligtelse Faget historie indgår i samtlige studieretninger og får derfor et særligt ansvar for at medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i gymnasieforløbet.

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

Eksamen og eksamensbilag. 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse

Eksamen og eksamensbilag. 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse Eksamen og eksamensbilag 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse Prøveform i stx Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt prøvemateriale af 10-15 normalsiders omfang,

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2019 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Baggrund for kampagnen om fælleskab, demokrati og medborgerskab

Baggrund for kampagnen om fælleskab, demokrati og medborgerskab Gymnasiet Baggrund for kampagnen om fælleskab, demokrati og medborgerskab Undersøgelser peger på, at danske unge nok har en stor viden om demokratiske processer, men at denne viden ikke nødvendigvis omsættes

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 06 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag C Anders

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere