Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:"

Transkript

1 Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999, og hvor dommen i medfør af retsplejelovens 366a, stk. 2, er affattet uden fuldstændig sagsfremstilling, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Strib Vandværk A.m.b.a. v/ formanden F, dømt til at betale kr. med procesrente fra sagens anlæg. Sagsøgte har påstået frifindelse. I tiden omkring 1987 blev det af sagsøgte besluttet at opstille vandmålere hos samtlige andelshavere. I 1987 blev der installeret en vandmåler på sagsøgerens ejendom. Vandmåleren blev installeret i en målerbrønd med et isoleret dæksel, der vejede mellem 5 og 6 kg. Det er ubestridt, at måleren kunne have været installeret i huset, men dette ville have været mere omkostningskrævende. Sagsøgeren er i dag 84 år gammel. I tiden efter installeringen udsendte sagsøgte årligt aflæsningskort, hvorpå andelshaverne skulle anføre årsforbruget efter selvaflæsning. Sagsøgeren har i alle årene indsendt STrOOOOf6SOl -5TO1-K 194-T7-

2 STL70pOLØ$i31 -ST91-K 194-T3- dette kort. I 1997 var der et større vandudslip på sagsøgerens ejendom, efter at vandrøret på et sted under huset - og altså efter vandet havde passeret måleren - var sprunget. Af sagsøgerens selvaflæsning i december samme år fremgår det, at hendes vandforbrug havde været på m3 mod gennemsnitligt 81,5 m3 de foregående fire år, hvilket kan beskrives sådan, at sagsøgeren dette år havde et forbrug, der svarede til 33 års normalforbrug. Det er ubestridt, at sagsøgte har et vandspild på ledningsnettet på vej til andelshaverne, der overstiger 10 % af samtlige udpumpede vandmængder. Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort følgende gældende: "At den vandmængde, der i forbindelse med det hos sagsøgeren konstaterede brud på dennes vandledning under huset af det samlede for den relevante periode opkrævede beløb fra sagsøgte på kr ,63 passende skønsmæssigt kan ansættes til kr ,00. At vandmåleren på sagsøgerens ejendom er opsat af sagsøgte eller en af sagsøgte antaget selvstændig håndværker, hvorfor opsætningen og dennes placering er sket på sagsøgtes ansvar. At vandmåleren er placeret i en målerbrønd udenfor sagsøgerens hus i forhaven i en dybde på ca cm under jordniveau og under et betonbrønddæksel. At for at sagsøgeren skal kunne aflæse vandmåleren, skal hun fjerne brønddækslet, lægge sig på knæ og derefter aflæse måleren ved brug af lommelygte for at lyse ned i det mørke hul. At den af sagsøgte foretagne montering af vandmåleren er foretaget på en så utilgængelig måde, at aflæsning for sagsøgeren er ekstremt vanskelig om end ikke umulig. At den skete anbringelse af vandmåleren i den beskrevne målerbrønd under det omtalte betondæksel er en uforsvarlig anbringelse, der har gjort det umuligt for sagsøger ved aflæsning af måleren at opdage et rørbrud med deraf følgende udsivning forinden rørbruddet gav sig synligt udslag ved selve vandudtrængningen. At sagsøger som følge af den konkrete anbringelse af vandmåleren ikke har haft mulighed

3 for at opdage vandudtrængningen på et tidligere tidspunkt end sket og således ikke har haft mulighed for at begrænse vandudtrængningen og dermed det økonomiske tab. At sagsøgte som følge af den konkrete anbringelse af vandmåleren er nærmest til at bære den økonomiske skadevirkning af bruddet på sagsøgerens vandledning, der ikke kan til skrives sagsøgeren som culpøst - også når henses til, at sagsøgte kan bære denne økonomiske skadevirkning uden omkostninger, da der i forbindelse med opkrævning af afgift fra told- og skatteregionen er taget højde for et vandspild på 10 % af den samlede fra sagsøgtes værk udpumpede mængde. At et eventuelt generelt vandspild fra sagsøgtes værk i forsyningsnettet ud til de enkelte målere overstigende 10 % af de udpumpede mængder ikke skal komme sagsøgeren til skade i nærværende sag, idet dette vandspild alene beror på sagsøgtes egne forhold. At den af told- og skatteregionen etablerede 10 % 's regel, hvorved værket alene opkræves afgift af 90 % af den samlede udpumpede mængde blandt andet netop er etableret, for at værket i en situation som den konkrete foreliggende kan undlade at opkræve betaling hos den enkelte bruger." Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort følgende gældende: "1) Sagsøger bærer risikoen for ledningsbrud på den private jordledning fra stophanen (principielt placeret i skel) til og med husinstallationerne, herunder med forpligtelse til at betale det af et sådant ledningsbrud forårsaget vandspild jfr. Vandforsyningslovens 50 og 51 samt Normalregulativet for Strib Vandværk A.m.b.a. pkt. 6.5., 6.6 og ) Det er uden relevans for erstatningsproblematikken, om der er tale om et målt vandspild eller et på anden måde opgjort vandspild jfr. Retten i Fjerritslev's tilkendegivelse i sagen mod Halvrimmen vandværk (bilag D) samt bilag A. 3) Det er vandværkets ret jfr. bilag B pkt. 7 at beslutte, om en vandmåler skal anbringes i hus eller i målerbrønd, som det i øvrigt er sket i en lang række tilfælde inden for vandværkets forsyningsområde jfr. udskrift (bilag E). I det konkrete tilfælde er beslutning om anbringelse af vandmåler i en målerbrønd begrundet med, at den private jordledning forgrener sig til flere vandindførsler på ejendommen, hvorfor målerbrønden blev placeret før jordledningens forgrening. En anderledes placering ST )lrr01-x194-t3-

4 af vandmåleren ville have medført en bekostelig omlægning af grundejerens forsynings-ledningssystem jfr. skitse (bilag F). Det bestrides, at der er tale om en fejlagtigt placeret målerbrønd. 4) Sagsøger har ikke tidligere rejst spørgsmål over for vandværket om vandmålerens placering i målerbrønd, hvor den har siddet siden 1987/88. 5) Målerbrøndens dæksel er et letvægtsdæksel, som nemt lader sig fjerne ved måleraflæsning eller målerkontrol. Sagsøgerens egne fysiske muligheder for at kontrollere målerens udvisende er uden relevans for betalingspligten. 6) Det bestrides, at en forbruger har krav på eftergivelse for betaling svarende til 10 % af det målte vandforbrug med henvisning til Lov om afgift af ledningsført vand. I øvrigt overstiger det samlede vandspild fra vandværket i %-grænsen." Under sagen har vidnerne F og V afgivet forklaring. Forklaringerne fremgår af retsbogen. Rettens bemærkninger: Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at anbringelse af en vandmåler i målerbrønd i sig selv er uforsvarlig. Tværtimod må det lægges til grund, at dette er en hensigtsmæssig og sædvanlig fremgangsmåde, der på tilstrækkelig vis tillader adgang til aflæsning af måleren. Da det endvidere findes uden betydning for bedømmelsen af forsvarligheden, om ejeren af ejendommen af personlige grunde - for eksempel alderdomssvækkelse, blindhed eller lammelse - er ude af stand til at aflæse målerstanden, er der herefter ikke noget grundlag for at anse sagsøgte erstatningsansvarlig for placeringen af måleren. Vandspildet på ledningsnettet fra udpumpningen på værket til de enkelte andelshavere overstiger 10 %. Det kan i hvert fald under disse omstændigheder ikke pålægges sagsøgte at tilbagebetale den opkrævede vandafgift, hvilken tilbagebetaling

5 ville have den konsekvens, at afgiften på det vand, der løb ud som følge af en defekt på sagsøgerens rør, skulle overvæltes på de øvrige andelshavere. Som følge af det anførte frifindes sagsøgte. Der forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt, idet der er taget hensyn til, at domsforhandlingen har været afholdt over to dage efter en udsættelse. Thi kendes for ret: Sagsøgte Strib Vandværk A.m.b.a. frifindes. Sagsøgeren A skal inden 14 dage betale kr. til sagsøgte i sagsomkostninger. Claes hersland retsassessor Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Middelfart, den 18. januar Nete Mikkelsen, kontorfuldmægtig SFDOp7(ØSOI- S1f I.K 194-

6 N O T A Rejseudgift kr ,00 Hotelophold kr. 860,00 Transport Taxa kr. 136,00 Vidnegodtgørelse kr. 107,28 Lokal advokatbistand til Forberedende retsmøde kr. kr. 375,00 Mit honorar for sagens gennemførelse, herunder 3 retsmøder af domsforhand- lingskarakter i Middelfart samt møde kr ,00 med Dem Moms 25 % kr ,00 I alt kr ,28 Heraf tilkendt fra sagsøger - kr ,00

7 Saldo i min favør kr hvilket beløb venligst bedes tilsendt mig.

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Retten i Århus DOM afsagt den 6. september 2004 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag nr. BS 8-3533/2003: S m o d Hinnerup Vandværk I/S Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Under

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag B.s. 390/91 e Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og G1. Kirkebjerg Andelsvandværk v/formand E mod H afsagt sålydende D 0 M:

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)).

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). 22. afd. a.s. nr. B-329-02: A (advokat

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Lyngby DOM Afsagt den 31. oktober 2011 i sag nr. BS 150-1538/2009: A mod B Sagens baggrund Sagen er indbragt for retten ved stævning modtaget den 4. juni 2009. Sagen vedrører spørgsmålet, om A

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen 118 4040 Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere