Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer"

Transkript

1 Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved

2 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer" 5Etkvalitativstudieafdetsundhedsfagligepersonaleserfaringermedhver5 dagsrehabilitering Bachelorprojektiergoterapi Januar2015 Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Vejleder Camilla Pyndt Jacobsen Antal ord: Denneopgaveerudarbejdetaf(en)ergotera5 peutstuderendevedergoterapeutuddannelsen Næstved,UCSJ,somledietuddannelsesforløb. Denforeliggerurettetogukommenteretfraud5 dannelsens'side'og'er'således'et'udtryk'for' den/destuderendesegnesynspunkter. Denne%opgave% eller$dele$heraf$ må# kunoffentliggøresmedden/destude5 rendestilladelse,jf.lovomophavsretaf

3 Forord Vivilretteensærligtaktildepersonersomharvilledeltageiprojektet,samt taktildetokommunersomharvillestilledeltageretilrådighed. VivilogsågernetakkebibliotekarernepåUCSJNæstvedtilhjælpmedlittera5 tursøgning,bestillingafartiklerogaltidharværetbehjælpeligemedatbesva5 revoresspørgsmål. LigeledesvilvigernetakkesildekassenogMetteAndresenforhjælpoginspi5 rationgennemprocessenipressedesituationer. SærligtvilvitakkevoresvejlederCamillaPyndtJacobsenforkonstruktivkri5 tikogaltidbrugbarvejledning.

4 Resume Problembaggrund DetforventesatderskerenstigningafældreiDanmark.Denforventedelængerelevetid, vilstillekravtildetdanskesundhedsvæsensforebyggendeogbehandlendeindsatserover fordeældre.derforharkommunerneværetnødsagettilattænkeiandrebaner,somresul5 teredeiinnovativetiltag,herunderhverdagsrehabilitering. HverdagsrehabiliteringerblevetenudbredtindsatsiflerekommuneriDanmark.Største5 delenaflandetskommunerarbejdermedhverdagsrehabilitering. Ihverdagsrehabiliteringarbejderterapeuterogplejepersonaletværfagligt,omfællesmål forborgeren. Problemformulering Hvilkeerfaringerhardetsundhedsfagligepersonalemedhverdagsrehabilitering? Metode Viharanvendtdenkvalitativemetode.Dererudførtfiresemistruktureredeinterviewsaf sundhedsfagligtpersonaleitokommuner,somdækkertoforskelligefaggrupper.inter5 vieweneerblevettransskriberede.analysenerudarbejdeteftermalterudsmeningskon5 densering. Resultat Ivoresresultaterharvifundetfremtilfemtemaer:fordeleforborgeremedhverdagsrehabi0 litering,udfordringer,tværfagligtsamarbejde,kulturændringforfaggrupperneogtidsfaktor. Samtsubgrupper:Borgereogpårørende,detsundhedsfagligepersonaleskollegaskab,æn0 dringafarbejdsopgaver,overlapningaffaggrupperne,samarbejdemellemfaggrupperne, kommunikation,ændringerforfaggrupperneogændringerforborgerne. Konklusion Informanterneoplever,atborgerneblivermereselvstændigeoguafhængigeafsystemet. Samtidigkanpersonaletopleveudfordringeriforholdtilborgere,pårørendeogdetsund5 hedsfagligepersonale.informanternemener,atdettværfagligesamarbejdeervigtigti

5 hverdagsrehabilitering.dererdeltemeningeromtidsfaktoreniarbejdetmedhverdagsre5 habilitering.informanternebeskriver,atderersketenkulturændringindenforplejenog deergåetfraat gørefor borgerentilat gøremed. Perspektivering Kommunerneskalblivevedmedatsparepenge,ogsåpåældreområdet,hvordertænkes hverdagsrehabiliteringsomensparemetodepåhjemmeplejen. Samtidigtmedatborgernebliverudskrevetfrahospitalernetidligereendnormaltoggen5 optræningenrykkermereudkommunalt.derforkandetværerelevant,atinddragedet personalesomarbejdermedhverdagsrehabilitering.foratfåderessynogeventuelleidéer til,hvordanhverdagsrehabiliteringkanimplementerespåenbedstmuligmådeforbåde borgerogpersonale. Søgeord Hverdagsrehabilitering,detsundhedsfagligepersonaleserfaringerogtværfagligtsamar5 bejde. Antalord:329

6 Abstract Background AriseofelderlypeopleinDenmarkisexpected.Thelonglifeexpectancywillmakede5 mandsonthedanishhealthauthoritiespreventiveandtreatingeffortstotheelderlypeo5 ple.becauseofthisthemunicipalitieshavebeenforcedtochangecoursewhichhasresulted ininnovativesteps,5forinstanceeverydayliferehabilitation.everydayliferehabilitationis acommoneffortinmostmunicipalsindenmark.themajorityofthemunicipalsinthe countryworkwitheverydayliferehabilitation.ineverydayliferehabilitationtherapists andnursesworkinterdisciplinarywithcommontargetsforthecitizen. Problemstatement Whichexperienceshasthehealthcarestaffwitheverydayliferehabilitation? Method Wehaveusedthequalitativemethod.Wehavedonefoursemistructuredinterviewswith healthcarestaffintwomunicipalscoveringtodifferentprofessions.theinterviewshave beentranscribed.theanalysisiscompiledaccordingtomalterudsmeaningofcondensa5 tion. Result Inourresultswehavefoundfivesubjects:Advantagesforthecitizenswitheverydaylifere0 habilitation,challenges,interdisciplinaryco0operation,culturechangesfortheprofession groupsandfactoroftime.alsosubgroups:citizensandrelatives,thecolleagueshipofthe healthcarestaff,changingofworktasks,theoverlapoftheprofessiongroups,co0operation betweentheprofessiongroups,communication,changesfortheprofessiongroupsandchang0 esforthecitizens. Conclusion

7 Theinformantsexperiencethatthecitizensbecomemoreautonomousandlessindepend5 entofthesystem.meanwhilethestaffexperiencechallengesinproportiontothecitizens, therelativesandthehealthcareprofessionals.theinformantsconsiderthattheinterdisci5 plinaryco5operationisimportantineverydayliferehabilitation.therearedifferentopin5 ionsaboutthefactoroftimeintheworkwitheverydayliferehabilitation.theinformants describeaculturechangewithinthecarewheretheyhavegonefrom doingsomethingfor to doingsomethingwith thecitizen. Perspectives Themunicipalities cutsdownexpensesalsoregardingservicestotheelderlypeopleand thereforetheeverydayliferehabilitationisoftenthoughtasawaytopracticeeconomy.at thesametimetheelderlycitizensaredischargedfromthehospitalsearlierthannormaland therehabilitationisdoneinthemunicipals.thereforeitisrelevanttoinvolvethestaffwho workswitheverydayliferehabilitation.thisisdonetogettheirpointofviewandideason howeverydayliferehabilitationinthebestwayisimplementedforboththecitizenandthe staff. Keywords Everydayliferehabilitation,theexperiencesofthehealthcarestaff,interdisciplinaryco5 operation. Wordcount:400

8 Indholdsfortegnelse- 1.0Problembaggrund 1 1.1Samfundsudvikling 1 1.2Hverdagsrehabilitering0enudbredtindsatsiDanmark 1 1.3Nuværendeerfaringeromhverdagsrehabilitering 2 1.4Detsundhedsfagligepersonale 3 1.5Tidligerestudier 3 1.6Forløb 4 1.7Formål 4 1.8Forforståelse 4 2.0Problemformulering 6 2.1Definitionafnøgleord 6 3.0Litteraturgennemgang 7 3.1Litteratursøgning 7 3.2Artikelkriterier 7 3.3Kaskadeoghåndsøgning 9 4.0Teoriogmodeller Rehabilitering Hemrehabiliteringoghverdagsrehabilitering Tværfagligtsamarbejde Paradigmeskift Stagesofchange Metode Design Fænomenologi Valgafinformanter Dataindsamling Udarbejdelseafinterviewguide Pilotinterview Forberedelseafinterviewsituationen Interviewsituation Etiskeretningslinjer Databearbejdning Transskription Analysemetode Resultater Fordeleforborgernemedhverdagsrehabilitering Udfordringer 26

9 8.2.1Borgereogpårørende Detsundhedsfagligepersonaleskollegaskab Tværfagligtsamarbejde Ændringafarbejdsopgaver Overlapningaffaggrupper Samarbejdemellemfaggrupperne Kommunikation Kulturændringforfaggrupperne Tidsfaktor Opsummeringafresultater Diskussion Diskussionafresultater Fordeleforborgernemedhverdagsrehabilitering Udfordringer Tværfagligtsamarbejde Kulturændring Tidsfaktor Diskussionafmetode Design Fænomenologi Valgafinformanter Udarbejdelseafinterviewguide Forberedelseafinterviewsituationoginterviewsituation Etiskeretningslinjer Transskription Analyse Validitetogreliabilitet Validitet Reliabilitet Konklusion Perspektivering Referenceliste Bilag 54 Bilag10SøgningerfraPubmed,CinahlogCochcrane 54 Bilag20interviewguide 61 Bilag30Informeretsamtykke 64 Bilag40Infobrevtilinformanter 66 Bilag50Retningslinjerfortransskribering 68

10 1.0Problembaggrund 1.1Samfundsudvikling Derersketenstorstigningafantalældreover65åriDanmark.Ifølgeældresagenerantal5 letafældrestegetmed27,6%deseneste10år(1). AleneiJanuar2014varder personerover65år,hvorimodderi2013var personer(1).Detbetyderatdenældrebefolkningifremtidenvilhaveenstørre andelibefolkningen.detteskyldesatmiddellevetidenstigerogforventesatstigeyderligere ifremtiden(2).ifølgedanmarksstatistiksbefolkningsprognoseforventesdet,atderi2035 vilværeenstigningafældremed25%fraår2009.denforventedelængerelevetid,vilstil5 lekravtildetdanskesundhedsvæsensforebyggendeogbehandlendeindsatseroverforde ældre(3). Udfraovenståendestårsamfundetderforoverforudfordringer.Ifremtidenvildervære mindreplejepersonaletilatvaretagedevelfærdsopgaver,somdertidligereharværetres5 sourcertil,pågrundafkommunernesbesparelser(4).derforharkommunerneværetnød5 sagettilattænkeiandrebaner,somresulteredeiinnovativetiltag,herunderhverdagsre5 habilitering. 1.2HverdagsrehabiliteringYenudbredtindsatsiDanmark HverdagsrehabiliteringerblevetenudbredtindsatsiflerekommuneriDanmark,iarbejdet meddeældre.ifølgekommunerneslandsforeningvurdererman,at96kommunerudaf landets98kommunerarbejdermedhverdagsrehabiliteringtildeældre,påenelleranden måde(5). InspirationentilhverdagsrehabiliteringiDanmarkkommerfraSverige. ÖstersundkommuneiSverigevardeførstetilatudvikleogimplementereentværfaglig modelforhverdagsrehabilitering,indenfordenkommunaleældreindsats.koncepteti Östersundvaratvendetankenomatskullegivetræningogplejepåplejehjemmeneog 1

11 genoptræningscentrene,tilistedet,atydehverdagsrehabilitering.hermødtemanborgerne medethandicapellerfunktionsnedsættelseudeideresegethjem,iettværprofessionelt samarbejde.hervarmåletatudvikle,genvinde,bibeholdeellerforebyggefaldifunktions5 ogaktivitetsevner. EnafdeførstekommuneriDanmarkderfikinspirationafÖstersund5modellenvarFrederi5 ciakommune.destartedederesegetprojekt Længstmuligtiegetliv.Deprøvedeattænke innovativtoganderledesindenforplejeområdet,vedatprøveatnedsættebehovetforple5 je,oggøredeældreborgeremereselvhjulpne(6). Pådenmådehåbededeatkunnefastholdeborgernesfysiske,socialeogkognitivefunktio5 ner,sådenaldersbetingedesvækkelseudskydes. Resultatetaf Fredericiamodellen visteenbesparelsepåomkring13millionerkr.påårs5 basis,hvilketsvarertil13,9%pr.borgerihjemmeplejenpådensamledeudgiftforborge5 ren(7). Påbaggrundafderesresultat,begyndteandreaflandetskommunerattagehverdagsreha5 biliteringstankegangentilsig(8). 1.3Nuværendeerfaringeromhverdagsrehabilitering Udfratidligereprojekteromhverdagsrehabilitering,erderblandedeerfaringeromimple5 menteringenafindsatsenudeikommunerne. Hvishverdagsrehabiliteringskalværeensucces,kræverdetatmanindsætterenmassiv udviklingsindsats,dettebeskriverseniorforskerforkorapiakjellberg(5). Foratmedarbejderneikkeskalassocierehverdagsrehabiliteringmedbesparelser,erdet vigtigtatkommunerneomtalerhverdagsrehabilitering,sometprojekttilatforbedreplejen ogomsorgenforborgerne.hvismedarbejderneopfatterdetsometspareprojekt,kandet påvirkederesmotivationogengagement,dadeharfrygtforatmistederesjob,pga.debe5 sparelsersomhverdagsrehabiliteringkanmedføre.dettebeskrivesienpublikationfraso5 cialstyrelsen(9). Andreerfaringerviserat,fagpersonaletopleverdetermeningsfuldtatfålovtilatarbejde medselvhjulpenhedsomerdetdeflesteborgerskalhavehjælptil,ogathverdagsrehabili5 2

12 teringsætterfokuspåmåletogikkehvorlangtidpersonaletmåbrugehosborgeren.hver5 dagsrehabiliteringskabergoderammeriforholdtildettværprofessionellearbejdeomkring borgeren(9). 1.4Detsundhedsfagligepersonale Detgrundlæggendeergoterapeutiskearbejdetagerudgangspunktimenneskerslivskvali5 tet,deresdeltagelseidagligdagsaktiviteter,oghvordandetpåvirkesafdebetydningsfulde aktiviteter(10).samtidigermuliggørelsenafmenneskersbetydningsfuldeaktiviteteren ergoterapeutiskkernekompetence(10).dettestemmeroverensmed,atihverdagsrehabili5 teringerdetborgerensomsætterogprioriteresineegnemål,isamspilmeddetsundheds5 professionellepersonaleogpårørende(11).derforermannødttilatkunnearbejdepå tværsafdeforskelligearbejdsopgaverogsættefællesmålforborgeren,detteforatkunne tilgodesedenenkeltesbehov(12). Imangeårharplejepersonaletarbejdetmultidisciplinærtudeikommunerneogharikke væretendelafdentværfagligeindsats,irehabiliteringenomkringborgeren.medimple5 menteringenafhverdagsrehabilitering,arbejderterapeuterogplejepersonaleudfrafælles målisamspilmedborgeren(9).dettekanmedføreudfordringerpersonaletimellem,fordi plejepersonaletharderesvanerogrutinerideresarbejdeogkanse,terapeuternesrådog vejledningsombelærendeogforstyrrendeideresrutiner(9). Ihverdagsrehabiliteringerergoterapeuterogfysioterapeuter,blevetenbærendedeliar5 bejdet,omkringdeældreborgereikommunerne.dettekansesistigningenafantalletaf ansættelser,afergoterapeuterogfysioterapeuterilandetskommunerfra (13). 1.5Tidligerestudier IetstudiefraSverigeviserdetatfællesmål,kommunikationenogforståelseafhinandens roller,iforholdtiltværfagligtsamarbejde,ermedtilatfremmerehabiliteringsprocessen. Derudoverbelyserstudietatrehabiliteringiegethjemereffektivt.Istudietbeskriverdel5 tagerneatsparringenmellemfaggruppernefremmesved,atdeharfælleskontor(14). 3

13 1.6Forløb Voresudgangspunktvaratundersøgeerfaringermedimplementeringafethverdagsreha5 biliteringsprojektienkommune.dettelykkedesdesværreikkeiførsteomgang,davores gatekeeperikkemeldtetilbageirettetid.dettegjordeatvitogkontakttilenandenkom5 munehvorhverdagsrehabiliteringikkevaretprojekt,menendelafderesetableredear5 bejde.derefterblevvikontaktetafvoresgatekeeperfradentidligerekommune,somtilbød atvikunnekommeoginterviewenogetafpersonaletalligevel.pådenmådeharvifåetind5 samletinformanterfratokommuner. 1.7Formål Sominspirationfradetsvenskestudie,vildetværespændendeatundersøge,hvilkeerfa5 ringerdetsundhedsfagligepersonaleharmedhverdagsrehabilitering,itoforskelligekom5 muneridanmark.vimeneratdeterrelevantatundersøge,dahverdagsrehabiliteringbli5 vermereogmereudbredtidanmark.itaktmedatantalletafældreforventesatstigepå sigt,kanhverdagsrehabiliteringbliveenforebyggendeindsatsirehabiliteringenafdenæl5 drebefolkning.dadeterdetsundhedsfagligepersonalesomudførerhverdagsrehabilite5 ring,erdetrelevant,atsepådereserfaringerogeventuelleidéertilhvordanhverdagsreha5 biliteringkanimplementeres,pådenbedstmuligemådeforbådeborgerogpersonale. Gennemvoreslitteratursøgning,harviikkefundetdanskevidenskabeligestudierogartik5 lerindenforområdet.dogharvifundetpublikationeromkringerfaringermedrehabilite5 ringpåældreområdet. 1.8Forforståelse Udfratidligereerfaringerfraenpraktikperiodeienkommune,hvorhverdagsrehabilitering kørtesometprojekt,erdetoplevet,atplejepersonaletvarbekymretforatmistederesar5 bejde.detteersetiforholdtilatborgerenblivermereselvhjulpen,ogderforvilhavebehov formindrepleje. Vigårindidetteprojektmedenforforståelseom,athverdagsrehabiliteringerettværfag5 ligtsamarbejdemellemergoterapeuter,fysioterapeuter,sygeplejerskerogsocial5ogsund5 hedspersonale.viharenforestillingomatdetsundhedsfagligepersonaleerblevetpålagtat 4

14 arbejdetværfagligt,ogderhermedkanværeændredearbejdsgangeforfaggrupperne.der5 udoverharvihaftenforestillingom,atdetprimærtkunerergoterapeuterderhardestør5 stearbejdsopgaveriarbejdetmedhverdagsrehabilitering,damanblandtandetarbejderud fraborgerensønskeomatværeselvhjulpenidagligdagsaktiviteter. Viharvalgtatbenyttedenfænomenologisketankegang,hvorvierklaroveratviskallægge voresforforståelsetilside. Påbaggrundafvoresproblembaggrundogforforståelseønskervi,atundersøgedetsund5 hedsfagligepersonaleserfaringermedhverdagsrehabilitering.hvordandeoplever,atar5 bejdemeddetudbredtefænomenidanmark.derforerviendtudmednedenståendepro5 blemformulering. 5

15 2.0Problemformulering Hvilkeerfaringerhardetsundhedsfagligepersonalemedhverdagsrehabilitering? 2.1Definitionafnøgleord 5 Erfaringer:Videnogoplevelsersomdetsundhedsfagligepersonaleoplever. 5 Sundhedsfagligepersonale:Terapeuterogplejepersonale. 5 Hverdagsrehabilitering:Hartilformålatstøtteborgereniatværelængstogbedst muligtideresnærmiljø. 6

16 3.0Litteraturgennemgang Idetteafsnitvilvikommeindpåvoreslitteratursøgningmed,hvoroghvordanviharfun5 detvoreslitteratur. 3.1Litteratursøgning Viharlavetlitteratursøgningerivalgtedatabasersom:PubMed,CumulativeIndextoNur5 singandalliedhealth(cinahl)ogthecochranelibrary,foratfinderelevantvidenskabelig litteratur,somkanværemedtilatbelysevoresemne. Pubmederentidsskriftdatabase,somdækkerbl.a.sundhedsvæsenet,sygeplejeogmedicin (15)(16).Herkanvibrugedetiforholdtildettværfagligearbejde,hvorsygeplejerskerneer endelafdetsundhedsfagligepersonaleihverdagsrehabiliteringen. ViharsøgtpåCinahlfordideterensundhedsfagligdatabase,derhenvendersigtilsygeple5 jerskerogterapeuter(15)(16).idenforbindelsefindervidetrelevant,atsøgeicinahldavi ønsker,atsepådetsundhedsfagligepersonaleserfaringermedhverdagsrehabilitering. Dahverdagsrehabiliteringeretforebyggendetiltag,fandtvidetrelevantsøgepåCochrane, damanicochranekansøgevidenombehandlendeogforebyggendeindsatserindenfor sundhedsvæsenet(15). Meddennyestevidenharviforsøgtatværeheltopdateretindenforområdet. Viharudarbejdetenrækkeartikelkriterier,foratindskrænkevoressøgning,oghermedfå dennyestevidenindenfordetvalgteemnet(17). 3.2Artikelkriterier 5 Sprog:dansk,engelsk,norskellersvensk 5 Skalindeholdeforskningindenfordeseneste10år 5 StudierfradeleafEuropa,Canada,USAogAustralien Publikationstype Problemstilling Intervention Outcome (RCT,CaseStu5 (Sundhedsfagligtperso5 (Hverdagsrehabilite5 (Erfaringer) die,systematisk nale5tværfagligete5 ring) 7

17 Review) ams) Alle Multidisciplinary Everydaylife Experience teams rehabilitation Knowledge Healthteam Community5 Interdisciplinary basedrehabili5 Teamwork tation Tabel1:Søgematrix. Vihariallesøgedatabaseranvendtdensammesøgematrix(setabel1)foratsøgningerblev såenssommuligt(bilag1). Voressøgemetodeeropbyggetomkringdeboolskeoperatorer,hvorsøgeordeneerblevet kombineretmedandogor(18). ViharivoressøgningbrugtoperatorenAND,forførstogfremmestatsikre,atdatabasen finderdeartiklerhvorallesøgeordindgår.meddennemetodefårvienafgrænsetsøgning.i fåtilfældeharvibrugtoperatorenor,somindeholderentendetenesøgeord,detandet søgeordellerbeggesøgeord.detgøratvifårenbredsøgning,dadatabasenfinderallede artikler,hvorentendetenesøgeordellerdetandetsøgeordindgår. Søgeordeneervalgt(bilag1),dadeterdesøgeordvifandtrelevanteiforholdtilandrepro5 jekterssøgeord,menogsåvidenskabeligeartiklerdervarindenforområdet. Alleabstractsblevgennemlæstogherfandtvitorelevante.Veddesøgningersomvedbrug aforgavmangeresultater,blevsøgningendeltop.detteblevgjortforatsikreatalleartik5 lerpåområdetblevfundet. Toafdevidenskabeligeartiklerblevfundetvedbrugafsøgemaskiner.Dogblevdeneneaf artiklerneogsåfundetvedenkaskadesøgningefterfølgende. Tilanalyseafvoresartikler,harvivalgtatbenytteanalyseskemaetfraLawet.al.1998(19), ogerudvikletafmcmastersuniversityoccupationaltherapyevidence5basedpracticere5 searchgroup.analyseskemaetbrugestilenkritiskvurderingafkvalitativeogkvantitative 8

18 studier,samtvurdererdemiforholdtilvaliditetogreliabilitet.blandtandetharvibrugt analyseskemaettilatbelysestudietstroværdighedogergoterapeutiskrelevans. Udoveratsøgepåvidenskabeligedatabaser,hardetværetnødvendigtatlavekaskadeog håndsøgningerforatafdækkeområdet. 3.3Kaskadeoghåndsøgning Viharforetagetkaskadesøgning,hvorvilavetensystematiskgennemgangafrelevantear5 tiklersreferencelister.dettegavosandetrelevantlitteratur,som Multiprofessionalcollabo0 rationpromotinghomecareclients personalresources:perspectivesofolderclients (20)og Multidisciplinaryteam,workingwithelderlypersonslivinginthecommunity:asystematic literaturereview (21).Udoverdetharvifundetenartikelfraetandetbachelorprojekts referenceliste,vifandtrelevant, Theconsultativeworkofoccupationaltherapistsworkingin municipalhealthcare (22). Viharlavethåndsøgningeritidsskrifter.Herunderbladet Ergoterapeuten,somudgivesaf dendanskeergoterapeutforening(etf)ogidetnorske Ergoterapeuten.Vifandtdetre5 levantatsøgeidissetidsskrifter,dadetblandtandeterdemsomudgiverartiklerindenfor hverdagsrehabilitering(17). Viharbenyttet google søgninger,foratafdækkevidensområdetomhverdagsrehabilite5 ring.dettegjordevidakoncepteterrelativtnytogderendnuikkeerudarbejdetmange studierpåområdet. Google søgningengavosetoverblikoverhvadforeksempel Frederi5 ciamodellen gårudpåoghvordanhverdagsrehabiliteringforegåridanmark,samthvor mangekommunerderharimplementeretkonceptet. Udoverdetteharvisøgtpåfølgendeinternetsider:www.etf.dk, Allesøgningerneblevforetagetiperiodenfraoktobertildecember

19 4.0Teoriogmodeller Følgendeafsniterudarbejdetefterindsamlingafdata.Detteergjortforatintervieweneog dermedprojektetsresultater,ikkeskulleværeprægetafteorierneogpådenmådeforsøge, atbibeholdedenfænomenologisketilgangiprojektet. Idetfølgendeafsnitvilderblivebeskrevetteoriersomomhandlerrehabilitering,hemreha0 biliteringoghverdagsrehabilitering,tværfagligtsamarbejde,paradigmeskifteogmodellen stagesofchange. 4.1Rehabilitering Derharmangletendefinitionogensamletforståelseafrehabiliteringsbegrebet.Ofteerdet blevetbrugtiforholdtilgenoptræning,behandlingogrevalidering,menudgørikkehele rehabiliteringsbegrebet.hvidbogenharbeskrevetrehabiliteringsbegrebetsom: Rehabiliteringerenmålrettetogtidsbestemtsamarbejdsprocesmellemenborger,pårørende ogfagfolk.formåleteratborgeren,somharellereririsikoforatfåbetydeligebegrænsninger isinfysiske,psykiskeog/ellersocialefunktionsevne,opnåretselvstændigtogmeningsfuldtliv. Rehabiliteringbaserespåborgerenshelelivssituationogbeslutningerogbestårafenkoordi0 neret,sammenhængendeogvidensbaseretindsats. (23,s.4) Rehabiliteringskalderforforståssomenproces,hvorbehandlingoggenoptræningkanvæ5 reendelafdet,menhvordersamtidigerbehovforatfåtilgodesetflerebehovellerpro5 blemstillingerhosdenenkelte.dettekræverentværfagligindsatsderskalkoordineres (24). 4.2Hemrehabiliteringoghverdagsrehabilitering Hverdagsrehabiliteringstammerfradetsvenske hemrehabilitering.hemrehabilitering foregåriborgerensegethjemognærmiljø.formåletmedhemrehabiliteringer,atborgerne skalbibeholde,genfindeogudvikle,ellerundgåyderligerefunktionsnedsættelse. 10

20 MarithaMånsson(2009)giverudtrykfor,atansvaretforhemrehabiliteringskalværehos plejepersonalet,dadeborgeredererendelafhemrehabiliteringermodtagereafhjemme5 hjælp.ifølgemånsson(2009),driverogudviklerterapeuternerehabiliteringsarbejdet sammenmeddeøvrigeplejepersonale.hunmener,athemrehabiliteringkansparepenge påsigt,derskaldogtageshensyntilfølgendefaktorer:ressourcetilskud,træningstid,tea5 metihjemmetsrehabiliterendearbejde,samtborgerensegenformåenogvilje(25). Ergo5ogfysioterapeuterneskalværelettilgængelige,dadeharenvejledendeogstøttende rolleiforholdtildetdagligearbejde.forergoterapeuterneskaldetværeennaturligdel,at overdragearbejdsopgavertilhjemmeplejen.samarbejdetmellemdeforskelligefaggrupper erenforudsætningforatdererenfællesstrukturiarbejdet,somalleparterkendertil(25). HverdagsrehabiliteringbeskrivesifølgeETFsometkoncept,hvorborgerenermedtilselv atprioriterersineegnehverdagskvaliteter,hvorderheletidenskerenudviklingafmotiva5 tionogborgerensegnemål,detteskergennemdeltagelseidagligdagen(26). DerudoverbyggerhverdagsrehabiliteringifølgeFOA,påideenomatgåfrahjemmehjælptil selvhjælp(27). Hverdagsrehabiliteringforegåriborgerensegethjemellernærmiljø,hvorformåleterat udskydebehovetforhjælptilpersonligplejeellerpraktiskhjælp,samtathjælpeborgertil atopnåmestmuligfunktionsevneogautonomi.derskertypiskeniværksættelseafhver5 dagsrehabiliteringnårborgerenbegynderatopleveproblemermedatkunneklaredaglige gøremål(26). FOAudarbejdedeifebruar2013enundersøgelseafdetsmedlemmer,hvor1.157medlem5 merdeltog.dettesvaredetilensvarprocentpå62%afantalletafmedlemmer.dissedelta5 gendemedlemmervaralleendelafarbejdetmedhverdagsrehabilitering.næstenhalvdelen afmedlemmerneoplyste,atdeinogengradudførteopgaverforborgernesomborgerne selvbørudføre,ogfireudaftimedlemmeroplysteatdeinogengradudførteopgaverude hosborgernesomdevurderedeatborgerneselvvillekunneløse.undersøgelsenviserder5 udoveratdeterdenmanglendetid,dererårsagentilatmedlemmerneudførteopgaverfor borgerne.deældreerlængeretidomatgøretingene,ogmedlemmerneharikketidtilat ventepåatopgavenbliverudførtafborgerenselv.halvdelenafmedlemmerneerdelvist 11

21 enigei,atborgernefølersigpressedetilatudføreopgaver,deikkesynes,deeristandtil. Derudoveropleversyvudaftimedlemmer,atborgerneerpositiveoverforarbejdsmeto5 den(28). 4.3Tværfagligtsamarbejde Derfindesforskelligedefinitionerpåtværfagligtsamarbejdeogviharvalgtattageud5 gangspunktibøgerne Rehabilitering5teoriogpraksis (24)og Sundhedsvæsenetpå tværs (12),dadissehenvendersigtilforskelligefaggrupper. Begrebettværfaglighedhandleromsikresamspilogsamarbejdeunderskiftendevilkårved atskaffeværdier,videnogmetoderforatløsedeopgaverognådemålmanharsatsigfor (12).Nårmanarbejdertværfagligtbetyderdetatmansamarbejderpåtværsaf,ellermel5 lemfag.dogkansamarbejdsformenvariereraltefterhvilkensituationmanbefindersigiog hvilkeopgaverderskalløses(24). Dererfireniveauerindenfordettværfagligesamarbejde:multidisciplinær0,interdiscipli0 nær0,transdisciplinæryogkrydsdisciplinærtværfaglighed(12). Multidisiplinærtværfaglighederhvormankombinereforskelligefagsforskelligeperspekti5 ver,hvormanarbejderparalleltomopgaveløsningudenetfællesmålogvidensudvikling. Denmestanvendtesamarbejdsformgenereltset,erdetinterdisciplinæresamarbejde(24). Samarbejdsformensesvedatfaggruppernearbejdermodetfællesmålogværdiersamt udvekslervidenogerfaring(12). Itransdisciplinærtværfaglighedbliverfageneintegreretihinanden,hvorderermulighed forudviklingaffællesfaglighed,udviskningafdetenkeltesfagskompetencer. Idenkrydsdisciplinæretværfaglighedkanopgaverneikkeløsesideenkeltefaggrupperog derskerenkrydsningaffaggruppernesviden,foratfindefremtilenløsning(12). 4.4Paradigmeskift ViharvalgtattageudgangspunktiThomasKuhnsbeskrivelseafparadigmeskifte,davi menerdettegiverdetbedstemuligebeskrivelseafbegrebet.ligeledesharvivalgtatind5 drageartiklen Hjemmeeretuniktstedattræne (29)fraErgoterapeuten,foratfåenfaglig vinkelfradetsundhedsfagligepersonale. 12

22 VidenskabsteoretikerenogfilosoffenThomasKuhnbeskriveretparadigmeskiftesomet afgørendebrudmedtraditionerogrutiner,hvilketførstogfremmestkanfindested,efter5 håndensomfortalerenfradettidligereparadigmedørud.brugenafparadigmeskiftebe5 grebetindikerer,atderskerændringersomerstoreogfundamentale(24). IfølgeenartikelfraErgoterapeutenbliverdetherbeskrevetatderermangedertaleromat derersketetparadigmeskifteikommunernessynpåborgerne.detereksempelvisnytat sættemålfordensvageældreborger,ogdeternytatsepåborgerensoménderharres5 sourcertilatfastholdeselvstændigheden,istedetforénmanskaldrageomsorgfor.skiftet frapassivtilaktivhjemmehjælpkanbliveenmådeatafhjælpefremtidensressourcepro5 blemmedflereældreogfærreunge,påsamfundsplan(29). Nogleafvoresinformanterharbeskrevetimplementeringenafhverdagsrehabiliteringsom enkulturændringforplejepersonalet.derforkanplejepersonalethaveværetnødsagettilat ændrederesadfærdoggennemgåenpersonligforandringsproces. 4.5Stagesofchange StagesofChangeerenmodel,derblevudarbejdeti1980 erneafpsykologerneprochaska ogdiclemente(30).modellenbrugestilatbeskriveogforståmenneskersforandringspro5 cessergennemseksforskelligetrin:førovervejelsesstadiet,overvejelsesstadiet,forberedelses stadiet,påbegyndelsesstadiet,vedligeholdelsesstadietogtilbagefaldsstadiet.modellenbliver oftebrugtvedlivsstilsændringer(30). Vifinderdeleafdennemodelrelevantveddetsundhedsfagligepersonalesændringafderes vanerogrollerihverdagsrehabilitering. Modellensprimæreformåleratfåenmålrettetpersonligproces,hvordereretaktivtønske omforandring. Førovervejelsesstadieterhvorpersonerneeruvidendeomeventuelleændringer,hvilken betydningændringenkanhaveforfremtidenogderforikkeønskeratændreadfærd. Overvejelsesstadieterhvormanbegynderaktivtatoverveje,atskulleændreadfærden.Det5 tegøresvedatsøgeinformationellerpåopfordringfraandreomadfærdsændringen,men erikkeistandtilatrealiseredenikkeendnu. 13

23 Forberedelsesstadietermantætterepåenafklaringogharintentioneromatændreens adfærdidennærmestefremtid.deropsøgesvidenhvorfokusseterpådefordelesomen adfærdsændringvilkunnemedføre. Påbegyndelsesstadietermanigangmedatændreadfærden.Omlægningenafvaneroglivs5 stilfyldermeget,ogdererfokuspåatholdefastidenplanlagtestrategi.derkanidettesta5 digogsåværefokuspårisikoforatundgåeventuelletilbagefald. Vedligeholdelsesstadieterdernuskabtenændringafadfærd.Bibeholdelsenafændringen kanværeenlangproces,ogdetervigtigtatholdefokuspåfordelene,dadetkanværeen motivationforatundgåeteventuelttilbagefald. Tilbagefaldsstadieterdetikkelykkedesatopretholdedennyeadfærdsændring,ogderkan sommetiderværebehovforatgåtilbagetilmodellenstidligerestadier.dettevilgiveen mulighedforatkunneopnåændringen(30). 14

24 5.0Metode Ifølgendeafsnitbeskrivesprojektetsvalgtedesign,tilrettelæggelse,dataindsamlingogbe5 arbejdningsmetoderafdata. 5.1Design Voresdesigntagerudgangspunktienhumanvidenskabeligtilgangderbeskæftigersigmed forståelseogfortolkningafmennesketslevevis(31). Foratfåbesvaretvoresproblemformuleringbenyttervidetkvalitativedesign.Herharvi mulighedforatfåenmeredybdegåendeindholdsmæssigviden,omkringdesundhedsfagli5 gepersonaleserfaringermedhverdagsrehabilitering,gennemsemistruktureretinterviews (32). Vedetsemistruktureretinterview,kanspørgsmålenevariererfraåbneellerlidtstrukture5 redespørgsmål,tilatinterviewetbliverendialogmelleminformanterogintervieweren. Meddetsemistruktureredeinterviewkanderværevariationi,omdeterstyretafinter0 vieweren,elleromintervieweterblevetsåmegetendialogellersamtale,atdetbliverstyret afinformanten(33). Nårdertalesomdatamætningikvalitativeinterviews,erdetforskelligthvornårderkan talesomdatamætning.noglebeskriver,atnårmanbegynderatfådesammesvarfraens informanterogikkefårnogennyviden,erdertaleomdatamætning(34).samtidigkandet væresvært,attaleomdatamætningnårdertalesmenneskeligeerfaringer,dadekanændre sigogværeforskellige. Detervigtigtidetkvalitativedesign,atalleensvalgikkeerskjulteellerunderforståede,for atsikrevaliditetenafresultatet.dettekangøresved,athaveenrødtrådgennemheleop5 gaven,sådemderskallæseopgaven,kanbedømmeoghandle,udfradennyeviden(31). Daviivoresproblemformuleringsøgervidenommenneskeligeerfaringerharviderfor valgtatbenytteedmundhusserlsfænomenologisketankegang. 15

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! ! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning! !! SUNDE! SKRALDEMÆND!! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!! SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden (Projekt33:2014:03/20140016513! SofieLund&HenrietteJensen KræftensBekæmpelse SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden

Læs mere

Oplevelsen af gruppetræning fra borgerens perspektiv - Et kvalitativt studie

Oplevelsen af gruppetræning fra borgerens perspektiv - Et kvalitativt studie 2016 Oplevelsen af gruppetræning fra borgerens perspektiv - Et kvalitativt studie University College Sjælland Ergoterapeut uddannelsen Næstved Et bachelorprojekt Oplevelsen af gruppetræning fra borgerens

Læs mere

Bassintræning til borgere med Parkinsons Disease et evalueringsstudie

Bassintræning til borgere med Parkinsons Disease et evalueringsstudie Bassintræning til borgere med Parkinsons Disease et evalueringsstudie!nja + 'USTAVUSSEN s *ULIE " (ANSEN s #ATHRINE 3 -IKKELSEN Abstrakt Abstract ! Problembaggrund- 3! Formål! 4! Problemformulering! 5!

Læs mere

Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest(

Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest( Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest( Bachelorprojekt( Modul(14(>(Hold(12A( (Fysioterapeutuddannelsen(>(UC(Syddanmark(Esbjerg( Metode(vejleder:HeleneFuglsang+Damgaard

Læs mere

Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse

Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse School&of&Medicine&and&Health& FredrikBajersVej7 9000Aalborg Telefon99409940 http://hst.aau.dk Titel:Seksuelrisikoadfærdblandtdanske unge

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

forbindelse*med* patientuddannelse* relateret*til*type*2* diabetes*

forbindelse*med* patientuddannelse* relateret*til*type*2* diabetes* Deltagerfrafald*i* forbindelse*med* patientuddannelse* relateret*til*type*2* diabetes* Dataregistreringogkvalitetsudvikling* * * * * * * * Mette$Daapan$og$Anna$Emilie$Livbjerg Institut*for*Sundhedsvidenskab*og*:teknologi*

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Hverdagsrehabilitering: Fysisk funktion, livskvalitet og autonomi hos ældre

Hverdagsrehabilitering: Fysisk funktion, livskvalitet og autonomi hos ældre Hverdagsrehabilitering: Fysisk funktion, livskvalitet og autonomi hos ældre Et kvantitativt studie om tendenserne af hverdagsrehabilitering på plejecentre i Varde Kommune herunder beboernes fysiske funktion,

Læs mere

Forfatteransvar... 4. 1.0 Resumé/Abstract... 5. 1.1 Resumé... 5. 1.1.1 Titel... 5. 1.1.2 Problembaggrund... 5. 1.1.3 Formål... 5

Forfatteransvar... 4. 1.0 Resumé/Abstract... 5. 1.1 Resumé... 5. 1.1.1 Titel... 5. 1.1.2 Problembaggrund... 5. 1.1.3 Formål... 5 Bachelorprojekt En kvalitativ undersøgelse af den subjektive oplevelse af, hvilke faktorer der påvirker unge voksne personer med en psykisk lidelse, i forbindelse med arbejde. Forfatter(e): Mia Malene

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Ældre vs. Digitalisering

Ældre vs. Digitalisering Ældre vs. Digitalisering Et kvalitativt studie om fremme af digital inklusion af ældre gennem deltagelse i Hjerneloungen Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Udarbejdet af: Nanna

Læs mere

NEUROLOGISK REHABILITERING I

NEUROLOGISK REHABILITERING I FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN UCN, F10V 7. SEMESTER, 14. MODUL NEUROLOGISK REHABILITERING I EGET HJEM ET KVALITATIVT STUDIE OM FAGPERSONERS OPLEVELSER OG ERFARINGER MED NEUROLOGISK REHABILITERING Bachelorprojekt

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Livet er en gave men det er også en opgave

Livet er en gave men det er også en opgave Bachelorprojekt i ergoterapi Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Livet er en gave men det er også en opgave - En kvalitativ undersøgelse af hvordan borgere med multipel sclerose

Læs mere

Arbejdets!indflydelse!på! aktivitetsidentitet!

Arbejdets!indflydelse!på! aktivitetsidentitet! Bachelorprojekt Hold:E12V 7.Semester Modul14 Arbejdetsindflydelsepå aktivitetsidentitet JIforbindelsemedendtforløbpåRySclerosehospital AnneBøndingKvistgaard BetinaChristensenKyed CarinaMiddelhedeKragh

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2 Indholdsfortegnelse Forord...1 Læsevejledning...2 1.0 Problemstilling...3 1.1.0 Problembaggrund... 3 1.2.0 Problemformulering... 6 1.2.1 Hypoteser... 6 1.2.2 Nominelle definitioner... 6 1.2.3 Operationelle

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Abstrakt. Resultater. Konklusion

Abstrakt. Resultater. Konklusion Abstrakt Problembaggrund Hvert år rammes cirka 12.000 personer af apopleksi, dette svarer til at hver sjette dansker rammes af sygdommen. Apopleksi er den største årsag til invaliditet i voksenalderen

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Ændret body image hos unge patienter med malignt melanom

Ændret body image hos unge patienter med malignt melanom Opgaveløser: Sarah Outzen og Sofie Ran Lindhardt Bossen Klasse: 09IIE Modul: 14 Opgavetype/fag: Bachelorprojekt Antal tegn: 72.524 Vejleder: Maria Heide Rosenberg Afleveringsdato: 2.1.2013 Ændret body

Læs mere

Livet med Multipel Sclerose med fokus på specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb

Livet med Multipel Sclerose med fokus på specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb Bachelorprojekt, Februar 2014 Livet med Multipel Sclerose med fokus på specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb Camilla Møller Hansen En2010S Ergoterapeutuddannelsen University College Sjælland

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress - Et kvalitativt studie om oplevelsen af at skrive Tidsgeografisk dagbog Bachelorprojekt Ergoterapeutuddannelsen 2014 Bachelor gruppe 2 Vejleder: Hans Jørgen Bendixen Mette Rye

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Hold E11s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tema Ergoterapeutisk udviklingsarbejde... 3 2. Fordeling af fagområder og ECTS point... 3

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

- Et kvalitativt studie om kvinder og stressinkontinens. Vejleder: Lise Eckardt Hansen Antal tegn inkl. mellemrum:

- Et kvalitativt studie om kvinder og stressinkontinens. Vejleder: Lise Eckardt Hansen Antal tegn inkl. mellemrum: Bachelorprojekt - Et kvalitativt studie om kvinder og stressinkontinens University College Nordjylland Fysioterapeutuddannelsen Helene Ingrid Kalstrup Kjellberg Tina Winther Tellefsen Anne Fogsgaard Christiansen

Læs mere

Fysioterapeutisk arbejde med Eden på et plejecenter

Fysioterapeutisk arbejde med Eden på et plejecenter Fysioterapeutisk arbejde med Eden på et plejecenter A physiotherapist s work with Eden at a nursing home Et kvalitativt case studie Bachelorprojekt Januar 2014, FA10SX Udarbejdet af:, FA10155 Mia Astrup

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Forfattere: Adrian Vynne Muschinsky Frederik Diget Jensen

Forfattere: Adrian Vynne Muschinsky Frederik Diget Jensen Forfattere: Adrian Vynne Muschinsky Frederik Diget Jensen University College Nordsjælland Fysioterapeutuddannelsen F13, Modul 14, 7. semester Bachelorprojekt Afleveringsdato d. 14.06.2016 Vejleder: Nils

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt. Modulets tema. Den studerendes læringsudbytte. Indledning.

Modulbeskrivelse. Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt. Modulets tema. Den studerendes læringsudbytte. Indledning. Modulbeskrivelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen nr. 832 af 13/8/2008 (herunder

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015.

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015. Modul 13 Valgmodul August 2015 Side 1 af 9 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Denne opgave, eller dele deraf, må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jf. lov om ophavsret.

Denne opgave, eller dele deraf, må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jf. lov om ophavsret. Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, på 14.modul, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger rettet og ukommenteret fra skolens side og er således

Læs mere

Det er svært at blive gammel...

Det er svært at blive gammel... Det er svært at blive gammel... En kvalitativ undersøgelse af ensomhedens påvirkning på ældres dagligdag UDARBEJDET AF ANETTE BISGAARD, ELKE BOYSEN, SANNE CARSTENSEN, SØREN KRISTENSEN & CHARLOTTE LINDHOLM

Læs mere

Ergoterapeuter i socialpsykiatrien

Ergoterapeuter i socialpsykiatrien December 2007 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Hold 2004B Bachelorgruppe 4 Ergoterapeuter i socialpsykiatrien - En kvalitativ undersøgelse af hvordan ergoterapeuter oplever

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Brystkræft en forandret livsverden Et kvalitativt studie baseret på kvinders oplevelse af et rehabiliteringsforløb

Brystkræft en forandret livsverden Et kvalitativt studie baseret på kvinders oplevelse af et rehabiliteringsforløb Brystkræft en forandret livsverden Et kvalitativt studie baseret på kvinders oplevelse af et rehabiliteringsforløb Min kvindelighed blev væk håbet om fremtiden blev væk Ville jeg nogensinde blive mig selv

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Smertehåndtering. Bachelorprojekt Juni 2015

Smertehåndtering. Bachelorprojekt Juni 2015 Smertehåndtering Hvilke problemstillinger oplever fysioterapeuter i forhold til håndtering af smertepatienter, og hvilke specifikke redskaber og didaktiske tilgange gør de brug af? Bachelorprojekt Juni

Læs mere

Vi vil gerne starte med at takke følgende personer for hjælp og vejledning i forbindelse med dette projekt:

Vi vil gerne starte med at takke følgende personer for hjælp og vejledning i forbindelse med dette projekt: Forord Vi vil gerne starte med at takke følgende personer for hjælp og vejledning i forbindelse med dette projekt: Jørgen Bruun, vejleder og master i rehabilitering. Mange tak for god og konstruktiv vejledning

Læs mere

The management of Low Back Pain patients with Fear Avoidance which choices do Physiotherapists make and why?

The management of Low Back Pain patients with Fear Avoidance which choices do Physiotherapists make and why? The management of Low Back Pain patients with Fear Avoidance which choices do Physiotherapists make and why? University College Syddanmark Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 3. juni 2014 Vejleder: Charlotte

Læs mere

Fysioterapeutens arbejde med det hele menneske Et studie om privatpraktiserende fysioterapeuters arbejde med psykiske gener.

Fysioterapeutens arbejde med det hele menneske Et studie om privatpraktiserende fysioterapeuters arbejde med psykiske gener. Fysioterapeutens arbejde med det hele menneske Et studie om privatpraktiserende fysioterapeuters arbejde med psykiske gener Omgivelser Krop Psyke Kvalitativt bachelorprojekt juni 2016 Engelsk titel: Physiotherapists

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Det skriger langt væk af, at her er en handicappet

Det skriger langt væk af, at her er en handicappet 2013 Det skriger langt væk af, at her er en handicappet Det skriger langt væk af, at her er en handicappet - Et kvalitativt studie af hvordan stigmatisering påvirker brugen af hjælpemidler og derved aktivitetsudøvelsen

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Vurdering af kvantitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvantitative videnskabelige artikler Vurdering af kvantitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Brug TAB/shift-TAB til at komme frem og tilbage mellem tekstfelterne)

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Af Karina Nickelsen & Stine Ulsøe Rasmussen

Af Karina Nickelsen & Stine Ulsøe Rasmussen Unge med erhvervet hjerneskade - hvad har de behov for ifm. rehabilitering? - En kvalitativ undersøgelse af unge med erhvervede hjerneskader og deres oplevelse af det modtaget rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser

Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser Doris Overby Christensen Louise Aaholm Hansen Malene Laue Poulin Mette Møller Nielsen Januar 2010 Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser en undersøgelse af hvordan selvstigmatisering

Læs mere

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT!

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT! OPFATTELSERAF EMPOWERMENTVIASUNDHEDS3IT "en"teknoantropologisk"undersøgelse"af"borgeres"udbytte"af" adgang"til"personlige"sundhedsdata"via"sundhed.dk" " " " Teknoantropologisk.kandidatspeciale.fra.Aalborg.Universitet.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Forglemmigej. Oplevelsen af at være ægtefælle til en yngre person med demens. Lavet af. Line Ottosen. Lærke Petersen

Forglemmigej. Oplevelsen af at være ægtefælle til en yngre person med demens. Lavet af. Line Ottosen. Lærke Petersen Forglemmigej Oplevelsen af at være ægtefælle til en yngre person med demens Lavet af Line Ottosen Lærke Petersen Ergoterapeutuddannelsen Næstved, 2014 Forglemmigej Oplevelsen af at være ægtefælle til en

Læs mere

Sådan én som mig, der er fysioterapeut, burde vide bedre

Sådan én som mig, der er fysioterapeut, burde vide bedre Sådan én som mig, der er fysioterapeut, burde vide bedre Et kvalitativ studie af, hvordan fysioterapeuter, der er overvægtige, eller har gennemgået et tydeligt vægttab, oplever deres overvægt og dens betydning

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Er apps fremtidens træningsredskab?

Er apps fremtidens træningsredskab? Er apps fremtidens træningsredskab? VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Januar 2013 Projektets deltagere: Naja Beninga Jensen, Marianne Juhl Rasmussen, Ann-Louise Stricker og Anne

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Innovative tiltags betydning for det tværfaglige samarbejde

Innovative tiltags betydning for det tværfaglige samarbejde Innovative tiltags betydning for det tværfaglige samarbejde Praksisforskningprojekt Bachelorprojekt juni 2015 University College Lillebælt 11 juni 2015 Innovative tiltags påvirkning for det tværfaglige

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL i Odense UCN i Aalborg UCSj i Næstved UCSj - i Roskilde

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Kvalitetsudvikling i det ambulante KOL-skoleforløb. - Anbefalinger til ergoterapeutisk klinisk retningslinje

Kvalitetsudvikling i det ambulante KOL-skoleforløb. - Anbefalinger til ergoterapeutisk klinisk retningslinje Kvalitetsudvikling i det ambulante KOL-skoleforløb - Anbefalinger til ergoterapeutisk klinisk retningslinje Ergoterapeutisk Bachelorprojekt Juni 2008 Kvalitetsudvikling i det ambulante KOL-skoleforløb

Læs mere

Når arbejde er meningen med livet - Arbejdsløshed set fra flygtninges perspektiv

Når arbejde er meningen med livet - Arbejdsløshed set fra flygtninges perspektiv Når arbejde er meningen med livet - Arbejdsløshed set fra flygtninges perspektiv Forfattere: Jane Hedevang, Charlotte Pétursson & Niels Bjerre Sejbjerg Data for aflevering: 16-6-2016 Metodevejleder: Anne

Læs mere

Fravalg af bækkenbundstræning hos patienter med Multibel Sclerose

Fravalg af bækkenbundstræning hos patienter med Multibel Sclerose Fravalg af bækkenbundstræning hos patienter med Multibel Sclerose - Et kvalitativt studie på baggrund af interview Bachelorprojektet er udarbejdet af: Rie Knudsen Januar 2012 Britt Sølvhøj Vejleder: Lotte

Læs mere

Ergoterapeuterne griber hverdagen

Ergoterapeuterne griber hverdagen Ergoterapeuterne griber hverdagen - En kvalitativ, empirisk interviewundersøgelse Bachelorprojekt i ergoterapi Anslag: 73.841 Karen Thomsen, Tina Sørensen, Eva Jeppesen og Kirsten Friis-Hansen Bachelorprojekt

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

At!være!patient!i!weekenden!kontra!hverdagen!

At!være!patient!i!weekenden!kontra!hverdagen! ! At!være!patient!i!weekenden!kontra!hverdagen!!!!!!!!!!!!!!!!2!et!kvalitativt!studie!af!patienters!oplevelser!!!!!!!!! Opgaveløsere:! Nina! Ravnborg! 166021!! Malene! Skov! Torp! 166275!! Katrine! Frikke!

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Aktive overvægtige børns oplevelse af fysisk aktivitet

Aktive overvægtige børns oplevelse af fysisk aktivitet Aktive overvægtige børns oplevelse af fysisk aktivitet - Et kvalitativt studie Bacheloropgave på fysioterapeutuddannelsen, UCN, Modul 14 F12V Udarbejdet af Mathilde Vej Lauridsen, Kenneth Poulsen og Signe

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Læsevejledning... 2 Figurliste... 4. Indledning... 5. Kapitel 1 - Problembaggrund... 6

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Læsevejledning... 2 Figurliste... 4. Indledning... 5. Kapitel 1 - Problembaggrund... 6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 2 Figurliste... 4 Indledning... 5 Kapitel 1 - Problembaggrund... 6 Kapitel 2 - Problemformulering... 10 2.1 Problemformulering... 10 2.2 Operationalisering

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

FUNKTIONEL EL- STIMULATION I ET ACL- REHABILITERINGSFORLØB

FUNKTIONEL EL- STIMULATION I ET ACL- REHABILITERINGSFORLØB FUNKTIONEL EL- STIMULATION I ET ACL- REHABILITERINGSFORLØB - ET KVALITATIVT STUDIE OM PATIENTERNES OPLEVELSER ANITA ANDERSEN FYS 511 Casper Casper Schjoldager Bachelorprojektet er udarbejdet af: Anita

Læs mere

Bachelorprojekt i ergoterapi

Bachelorprojekt i ergoterapi Bachelorprojekt i ergoterapi Det lyder så banalt, men det er det der med at have alt ud i ét - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+ Lavet af: Gayatri Katja Jørgensen

Læs mere

Kvinder med gestationel diabetes mellitus

Kvinder med gestationel diabetes mellitus Kvinder med gestationel diabetes mellitus En kvalitativ undersøgelse Women with Gestationel Diabetes Mellitus A Qualitative Survey Sanne Denker Pedersen Lisbeth Vester Sørensen Rikke Uldahl Bertram Daugaard

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Arbejdet med genoptræningsplan i det kommunale og regionale regi

Arbejdet med genoptræningsplan i det kommunale og regionale regi Arbejdet med genoptræningsplan i det kommunale og regionale regi Ergoterapeutuddannelsen University College Nordjylland Michelle Riisager, Morten Rye Olsen, Nadia Dam Jensen & Ulla Rygaard E13V Modul 14

Læs mere

Forventningers betydning for behandlingseffekt

Forventningers betydning for behandlingseffekt Forventningers betydning for behandlingseffekt Et kvalitativt interviewstudie med fokus på Non-specific Chronic Low Back Pain patienters oplevelser En professionsbacheloropgave udarbejdet af: Sandra Adzersen

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Bilag 27 Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Policyspørgsmål: Hvilke teknologier er effektive i forhold til at forbedre

Læs mere

Implementering af 10 m gangtest til patienter med apopleksi - Et kvalitativt studie om fysioterapeuters erfaringer og ønsker

Implementering af 10 m gangtest til patienter med apopleksi - Et kvalitativt studie om fysioterapeuters erfaringer og ønsker Campus Aarhus N Fysioterapeutuddannelsen Bachelorprojekt Juni 2014 Implementering af 10 m gangtest til patienter med apopleksi - Et kvalitativt studie om fysioterapeuters erfaringer og ønsker Implementation

Læs mere

Naturens Rige og Den aktive borger i Sundhed og Omsorg

Naturens Rige og Den aktive borger i Sundhed og Omsorg Naturens Rige og Den aktive borger i Sundhed og Omsorg Processen Enhedsledernes projekt. Det er dem der driver processen frem i deres egen enhed. De kender området bedst Ejerskab Mig Kick off arrangement

Læs mere

Fysisk aktivitet til børn med ADHD ved inklusion i den alm. folkeskole

Fysisk aktivitet til børn med ADHD ved inklusion i den alm. folkeskole Fysisk aktivitet til børn med ADHD ved inklusion i den alm. folkeskole - Et kvalitativt studie Udarbejdet af: Maria Lyngsø- Petersen og Christine Helene Jebach 1 Fysisk aktivitet til børn med ADHD ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Begrebsafklaring Fremgangsmåde Metodeanalyse

Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Begrebsafklaring Fremgangsmåde Metodeanalyse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering... 5 3 Problemafgrænsning... 5 4 Begrebsafklaring... 7 4.1 Psykologiske problemstillinger... 7 4.2 Tabubelagte emner... 7 5 Fremgangsmåde... 8

Læs mere

Udarbejdet af: Britta Thomsen Kaja Grube Barild Marie-Louise Gravesen Signe Frederiksen

Udarbejdet af: Britta Thomsen Kaja Grube Barild Marie-Louise Gravesen Signe Frederiksen Model Of Human Occupation Screening Tool Udarbejdet af: Britta Thomsen Kaja Grube Barild Marie-Louise Gravesen Signe Frederiksen Metodevejleder: Merete Klindt Dekkers Ergoterapeut, Lektor, cand.scient.san.

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

- ET SUPPLEMENT TIL PSYKIATRISK ERGOTERAPI?

- ET SUPPLEMENT TIL PSYKIATRISK ERGOTERAPI? VIRTUEL VEJLEDNING - ET SUPPLEMENT TIL PSYKIATRISK ERGOTERAPI? EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HVORDAN BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER OPLEVER VIRTUEL VEJLEDNING BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI - JANUAR 2015

Læs mere

hotunge med en sindslidelse og uddannelse

hotunge med en sindslidelse og uddannelse hotunge med en sindslidelse og uddannelse et kvalitativt studie med fokus på unges udfordringer i forbindelse med at gennemføre en uddannelse Udarbejdet af: Maria Lagoni Thyssen Louise Marie Gregersen

Læs mere