Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer"

Transkript

1 Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved

2 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer" 5Etkvalitativstudieafdetsundhedsfagligepersonaleserfaringermedhver5 dagsrehabilitering Bachelorprojektiergoterapi Januar2015 Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Vejleder Camilla Pyndt Jacobsen Antal ord: Denneopgaveerudarbejdetaf(en)ergotera5 peutstuderendevedergoterapeutuddannelsen Næstved,UCSJ,somledietuddannelsesforløb. Denforeliggerurettetogukommenteretfraud5 dannelsens'side'og'er'således'et'udtryk'for' den/destuderendesegnesynspunkter. Denne%opgave% eller$dele$heraf$ må# kunoffentliggøresmedden/destude5 rendestilladelse,jf.lovomophavsretaf

3 Forord Vivilretteensærligtaktildepersonersomharvilledeltageiprojektet,samt taktildetokommunersomharvillestilledeltageretilrådighed. VivilogsågernetakkebibliotekarernepåUCSJNæstvedtilhjælpmedlittera5 tursøgning,bestillingafartiklerogaltidharværetbehjælpeligemedatbesva5 revoresspørgsmål. LigeledesvilvigernetakkesildekassenogMetteAndresenforhjælpoginspi5 rationgennemprocessenipressedesituationer. SærligtvilvitakkevoresvejlederCamillaPyndtJacobsenforkonstruktivkri5 tikogaltidbrugbarvejledning.

4 Resume Problembaggrund DetforventesatderskerenstigningafældreiDanmark.Denforventedelængerelevetid, vilstillekravtildetdanskesundhedsvæsensforebyggendeogbehandlendeindsatserover fordeældre.derforharkommunerneværetnødsagettilattænkeiandrebaner,somresul5 teredeiinnovativetiltag,herunderhverdagsrehabilitering. HverdagsrehabiliteringerblevetenudbredtindsatsiflerekommuneriDanmark.Største5 delenaflandetskommunerarbejdermedhverdagsrehabilitering. Ihverdagsrehabiliteringarbejderterapeuterogplejepersonaletværfagligt,omfællesmål forborgeren. Problemformulering Hvilkeerfaringerhardetsundhedsfagligepersonalemedhverdagsrehabilitering? Metode Viharanvendtdenkvalitativemetode.Dererudførtfiresemistruktureredeinterviewsaf sundhedsfagligtpersonaleitokommuner,somdækkertoforskelligefaggrupper.inter5 vieweneerblevettransskriberede.analysenerudarbejdeteftermalterudsmeningskon5 densering. Resultat Ivoresresultaterharvifundetfremtilfemtemaer:fordeleforborgeremedhverdagsrehabi0 litering,udfordringer,tværfagligtsamarbejde,kulturændringforfaggrupperneogtidsfaktor. Samtsubgrupper:Borgereogpårørende,detsundhedsfagligepersonaleskollegaskab,æn0 dringafarbejdsopgaver,overlapningaffaggrupperne,samarbejdemellemfaggrupperne, kommunikation,ændringerforfaggrupperneogændringerforborgerne. Konklusion Informanterneoplever,atborgerneblivermereselvstændigeoguafhængigeafsystemet. Samtidigkanpersonaletopleveudfordringeriforholdtilborgere,pårørendeogdetsund5 hedsfagligepersonale.informanternemener,atdettværfagligesamarbejdeervigtigti

5 hverdagsrehabilitering.dererdeltemeningeromtidsfaktoreniarbejdetmedhverdagsre5 habilitering.informanternebeskriver,atderersketenkulturændringindenforplejenog deergåetfraat gørefor borgerentilat gøremed. Perspektivering Kommunerneskalblivevedmedatsparepenge,ogsåpåældreområdet,hvordertænkes hverdagsrehabiliteringsomensparemetodepåhjemmeplejen. Samtidigtmedatborgernebliverudskrevetfrahospitalernetidligereendnormaltoggen5 optræningenrykkermereudkommunalt.derforkandetværerelevant,atinddragedet personalesomarbejdermedhverdagsrehabilitering.foratfåderessynogeventuelleidéer til,hvordanhverdagsrehabiliteringkanimplementerespåenbedstmuligmådeforbåde borgerogpersonale. Søgeord Hverdagsrehabilitering,detsundhedsfagligepersonaleserfaringerogtværfagligtsamar5 bejde. Antalord:329

6 Abstract Background AriseofelderlypeopleinDenmarkisexpected.Thelonglifeexpectancywillmakede5 mandsonthedanishhealthauthoritiespreventiveandtreatingeffortstotheelderlypeo5 ple.becauseofthisthemunicipalitieshavebeenforcedtochangecoursewhichhasresulted ininnovativesteps,5forinstanceeverydayliferehabilitation.everydayliferehabilitationis acommoneffortinmostmunicipalsindenmark.themajorityofthemunicipalsinthe countryworkwitheverydayliferehabilitation.ineverydayliferehabilitationtherapists andnursesworkinterdisciplinarywithcommontargetsforthecitizen. Problemstatement Whichexperienceshasthehealthcarestaffwitheverydayliferehabilitation? Method Wehaveusedthequalitativemethod.Wehavedonefoursemistructuredinterviewswith healthcarestaffintwomunicipalscoveringtodifferentprofessions.theinterviewshave beentranscribed.theanalysisiscompiledaccordingtomalterudsmeaningofcondensa5 tion. Result Inourresultswehavefoundfivesubjects:Advantagesforthecitizenswitheverydaylifere0 habilitation,challenges,interdisciplinaryco0operation,culturechangesfortheprofession groupsandfactoroftime.alsosubgroups:citizensandrelatives,thecolleagueshipofthe healthcarestaff,changingofworktasks,theoverlapoftheprofessiongroups,co0operation betweentheprofessiongroups,communication,changesfortheprofessiongroupsandchang0 esforthecitizens. Conclusion

7 Theinformantsexperiencethatthecitizensbecomemoreautonomousandlessindepend5 entofthesystem.meanwhilethestaffexperiencechallengesinproportiontothecitizens, therelativesandthehealthcareprofessionals.theinformantsconsiderthattheinterdisci5 plinaryco5operationisimportantineverydayliferehabilitation.therearedifferentopin5 ionsaboutthefactoroftimeintheworkwitheverydayliferehabilitation.theinformants describeaculturechangewithinthecarewheretheyhavegonefrom doingsomethingfor to doingsomethingwith thecitizen. Perspectives Themunicipalities cutsdownexpensesalsoregardingservicestotheelderlypeopleand thereforetheeverydayliferehabilitationisoftenthoughtasawaytopracticeeconomy.at thesametimetheelderlycitizensaredischargedfromthehospitalsearlierthannormaland therehabilitationisdoneinthemunicipals.thereforeitisrelevanttoinvolvethestaffwho workswitheverydayliferehabilitation.thisisdonetogettheirpointofviewandideason howeverydayliferehabilitationinthebestwayisimplementedforboththecitizenandthe staff. Keywords Everydayliferehabilitation,theexperiencesofthehealthcarestaff,interdisciplinaryco5 operation. Wordcount:400

8 Indholdsfortegnelse- 1.0Problembaggrund 1 1.1Samfundsudvikling 1 1.2Hverdagsrehabilitering0enudbredtindsatsiDanmark 1 1.3Nuværendeerfaringeromhverdagsrehabilitering 2 1.4Detsundhedsfagligepersonale 3 1.5Tidligerestudier 3 1.6Forløb 4 1.7Formål 4 1.8Forforståelse 4 2.0Problemformulering 6 2.1Definitionafnøgleord 6 3.0Litteraturgennemgang 7 3.1Litteratursøgning 7 3.2Artikelkriterier 7 3.3Kaskadeoghåndsøgning 9 4.0Teoriogmodeller Rehabilitering Hemrehabiliteringoghverdagsrehabilitering Tværfagligtsamarbejde Paradigmeskift Stagesofchange Metode Design Fænomenologi Valgafinformanter Dataindsamling Udarbejdelseafinterviewguide Pilotinterview Forberedelseafinterviewsituationen Interviewsituation Etiskeretningslinjer Databearbejdning Transskription Analysemetode Resultater Fordeleforborgernemedhverdagsrehabilitering Udfordringer 26

9 8.2.1Borgereogpårørende Detsundhedsfagligepersonaleskollegaskab Tværfagligtsamarbejde Ændringafarbejdsopgaver Overlapningaffaggrupper Samarbejdemellemfaggrupperne Kommunikation Kulturændringforfaggrupperne Tidsfaktor Opsummeringafresultater Diskussion Diskussionafresultater Fordeleforborgernemedhverdagsrehabilitering Udfordringer Tværfagligtsamarbejde Kulturændring Tidsfaktor Diskussionafmetode Design Fænomenologi Valgafinformanter Udarbejdelseafinterviewguide Forberedelseafinterviewsituationoginterviewsituation Etiskeretningslinjer Transskription Analyse Validitetogreliabilitet Validitet Reliabilitet Konklusion Perspektivering Referenceliste Bilag 54 Bilag10SøgningerfraPubmed,CinahlogCochcrane 54 Bilag20interviewguide 61 Bilag30Informeretsamtykke 64 Bilag40Infobrevtilinformanter 66 Bilag50Retningslinjerfortransskribering 68

10 1.0Problembaggrund 1.1Samfundsudvikling Derersketenstorstigningafantalældreover65åriDanmark.Ifølgeældresagenerantal5 letafældrestegetmed27,6%deseneste10år(1). AleneiJanuar2014varder personerover65år,hvorimodderi2013var personer(1).Detbetyderatdenældrebefolkningifremtidenvilhaveenstørre andelibefolkningen.detteskyldesatmiddellevetidenstigerogforventesatstigeyderligere ifremtiden(2).ifølgedanmarksstatistiksbefolkningsprognoseforventesdet,atderi2035 vilværeenstigningafældremed25%fraår2009.denforventedelængerelevetid,vilstil5 lekravtildetdanskesundhedsvæsensforebyggendeogbehandlendeindsatseroverforde ældre(3). Udfraovenståendestårsamfundetderforoverforudfordringer.Ifremtidenvildervære mindreplejepersonaletilatvaretagedevelfærdsopgaver,somdertidligereharværetres5 sourcertil,pågrundafkommunernesbesparelser(4).derforharkommunerneværetnød5 sagettilattænkeiandrebaner,somresulteredeiinnovativetiltag,herunderhverdagsre5 habilitering. 1.2HverdagsrehabiliteringYenudbredtindsatsiDanmark HverdagsrehabiliteringerblevetenudbredtindsatsiflerekommuneriDanmark,iarbejdet meddeældre.ifølgekommunerneslandsforeningvurdererman,at96kommunerudaf landets98kommunerarbejdermedhverdagsrehabiliteringtildeældre,påenelleranden måde(5). InspirationentilhverdagsrehabiliteringiDanmarkkommerfraSverige. ÖstersundkommuneiSverigevardeførstetilatudvikleogimplementereentværfaglig modelforhverdagsrehabilitering,indenfordenkommunaleældreindsats.koncepteti Östersundvaratvendetankenomatskullegivetræningogplejepåplejehjemmeneog 1

11 genoptræningscentrene,tilistedet,atydehverdagsrehabilitering.hermødtemanborgerne medethandicapellerfunktionsnedsættelseudeideresegethjem,iettværprofessionelt samarbejde.hervarmåletatudvikle,genvinde,bibeholdeellerforebyggefaldifunktions5 ogaktivitetsevner. EnafdeførstekommuneriDanmarkderfikinspirationafÖstersund5modellenvarFrederi5 ciakommune.destartedederesegetprojekt Længstmuligtiegetliv.Deprøvedeattænke innovativtoganderledesindenforplejeområdet,vedatprøveatnedsættebehovetforple5 je,oggøredeældreborgeremereselvhjulpne(6). Pådenmådehåbededeatkunnefastholdeborgernesfysiske,socialeogkognitivefunktio5 ner,sådenaldersbetingedesvækkelseudskydes. Resultatetaf Fredericiamodellen visteenbesparelsepåomkring13millionerkr.påårs5 basis,hvilketsvarertil13,9%pr.borgerihjemmeplejenpådensamledeudgiftforborge5 ren(7). Påbaggrundafderesresultat,begyndteandreaflandetskommunerattagehverdagsreha5 biliteringstankegangentilsig(8). 1.3Nuværendeerfaringeromhverdagsrehabilitering Udfratidligereprojekteromhverdagsrehabilitering,erderblandedeerfaringeromimple5 menteringenafindsatsenudeikommunerne. Hvishverdagsrehabiliteringskalværeensucces,kræverdetatmanindsætterenmassiv udviklingsindsats,dettebeskriverseniorforskerforkorapiakjellberg(5). Foratmedarbejderneikkeskalassocierehverdagsrehabiliteringmedbesparelser,erdet vigtigtatkommunerneomtalerhverdagsrehabilitering,sometprojekttilatforbedreplejen ogomsorgenforborgerne.hvismedarbejderneopfatterdetsometspareprojekt,kandet påvirkederesmotivationogengagement,dadeharfrygtforatmistederesjob,pga.debe5 sparelsersomhverdagsrehabiliteringkanmedføre.dettebeskrivesienpublikationfraso5 cialstyrelsen(9). Andreerfaringerviserat,fagpersonaletopleverdetermeningsfuldtatfålovtilatarbejde medselvhjulpenhedsomerdetdeflesteborgerskalhavehjælptil,ogathverdagsrehabili5 2

12 teringsætterfokuspåmåletogikkehvorlangtidpersonaletmåbrugehosborgeren.hver5 dagsrehabiliteringskabergoderammeriforholdtildettværprofessionellearbejdeomkring borgeren(9). 1.4Detsundhedsfagligepersonale Detgrundlæggendeergoterapeutiskearbejdetagerudgangspunktimenneskerslivskvali5 tet,deresdeltagelseidagligdagsaktiviteter,oghvordandetpåvirkesafdebetydningsfulde aktiviteter(10).samtidigermuliggørelsenafmenneskersbetydningsfuldeaktiviteteren ergoterapeutiskkernekompetence(10).dettestemmeroverensmed,atihverdagsrehabili5 teringerdetborgerensomsætterogprioriteresineegnemål,isamspilmeddetsundheds5 professionellepersonaleogpårørende(11).derforermannødttilatkunnearbejdepå tværsafdeforskelligearbejdsopgaverogsættefællesmålforborgeren,detteforatkunne tilgodesedenenkeltesbehov(12). Imangeårharplejepersonaletarbejdetmultidisciplinærtudeikommunerneogharikke væretendelafdentværfagligeindsats,irehabiliteringenomkringborgeren.medimple5 menteringenafhverdagsrehabilitering,arbejderterapeuterogplejepersonaleudfrafælles målisamspilmedborgeren(9).dettekanmedføreudfordringerpersonaletimellem,fordi plejepersonaletharderesvanerogrutinerideresarbejdeogkanse,terapeuternesrådog vejledningsombelærendeogforstyrrendeideresrutiner(9). Ihverdagsrehabiliteringerergoterapeuterogfysioterapeuter,blevetenbærendedeliar5 bejdet,omkringdeældreborgereikommunerne.dettekansesistigningenafantalletaf ansættelser,afergoterapeuterogfysioterapeuterilandetskommunerfra (13). 1.5Tidligerestudier IetstudiefraSverigeviserdetatfællesmål,kommunikationenogforståelseafhinandens roller,iforholdtiltværfagligtsamarbejde,ermedtilatfremmerehabiliteringsprocessen. Derudoverbelyserstudietatrehabiliteringiegethjemereffektivt.Istudietbeskriverdel5 tagerneatsparringenmellemfaggruppernefremmesved,atdeharfælleskontor(14). 3

13 1.6Forløb Voresudgangspunktvaratundersøgeerfaringermedimplementeringafethverdagsreha5 biliteringsprojektienkommune.dettelykkedesdesværreikkeiførsteomgang,davores gatekeeperikkemeldtetilbageirettetid.dettegjordeatvitogkontakttilenandenkom5 munehvorhverdagsrehabiliteringikkevaretprojekt,menendelafderesetableredear5 bejde.derefterblevvikontaktetafvoresgatekeeperfradentidligerekommune,somtilbød atvikunnekommeoginterviewenogetafpersonaletalligevel.pådenmådeharvifåetind5 samletinformanterfratokommuner. 1.7Formål Sominspirationfradetsvenskestudie,vildetværespændendeatundersøge,hvilkeerfa5 ringerdetsundhedsfagligepersonaleharmedhverdagsrehabilitering,itoforskelligekom5 muneridanmark.vimeneratdeterrelevantatundersøge,dahverdagsrehabiliteringbli5 vermereogmereudbredtidanmark.itaktmedatantalletafældreforventesatstigepå sigt,kanhverdagsrehabiliteringbliveenforebyggendeindsatsirehabiliteringenafdenæl5 drebefolkning.dadeterdetsundhedsfagligepersonalesomudførerhverdagsrehabilite5 ring,erdetrelevant,atsepådereserfaringerogeventuelleidéertilhvordanhverdagsreha5 biliteringkanimplementeres,pådenbedstmuligemådeforbådeborgerogpersonale. Gennemvoreslitteratursøgning,harviikkefundetdanskevidenskabeligestudierogartik5 lerindenforområdet.dogharvifundetpublikationeromkringerfaringermedrehabilite5 ringpåældreområdet. 1.8Forforståelse Udfratidligereerfaringerfraenpraktikperiodeienkommune,hvorhverdagsrehabilitering kørtesometprojekt,erdetoplevet,atplejepersonaletvarbekymretforatmistederesar5 bejde.detteersetiforholdtilatborgerenblivermereselvhjulpen,ogderforvilhavebehov formindrepleje. Vigårindidetteprojektmedenforforståelseom,athverdagsrehabiliteringerettværfag5 ligtsamarbejdemellemergoterapeuter,fysioterapeuter,sygeplejerskerogsocial5ogsund5 hedspersonale.viharenforestillingomatdetsundhedsfagligepersonaleerblevetpålagtat 4

14 arbejdetværfagligt,ogderhermedkanværeændredearbejdsgangeforfaggrupperne.der5 udoverharvihaftenforestillingom,atdetprimærtkunerergoterapeuterderhardestør5 stearbejdsopgaveriarbejdetmedhverdagsrehabilitering,damanblandtandetarbejderud fraborgerensønskeomatværeselvhjulpenidagligdagsaktiviteter. Viharvalgtatbenyttedenfænomenologisketankegang,hvorvierklaroveratviskallægge voresforforståelsetilside. Påbaggrundafvoresproblembaggrundogforforståelseønskervi,atundersøgedetsund5 hedsfagligepersonaleserfaringermedhverdagsrehabilitering.hvordandeoplever,atar5 bejdemeddetudbredtefænomenidanmark.derforerviendtudmednedenståendepro5 blemformulering. 5

15 2.0Problemformulering Hvilkeerfaringerhardetsundhedsfagligepersonalemedhverdagsrehabilitering? 2.1Definitionafnøgleord 5 Erfaringer:Videnogoplevelsersomdetsundhedsfagligepersonaleoplever. 5 Sundhedsfagligepersonale:Terapeuterogplejepersonale. 5 Hverdagsrehabilitering:Hartilformålatstøtteborgereniatværelængstogbedst muligtideresnærmiljø. 6

16 3.0Litteraturgennemgang Idetteafsnitvilvikommeindpåvoreslitteratursøgningmed,hvoroghvordanviharfun5 detvoreslitteratur. 3.1Litteratursøgning Viharlavetlitteratursøgningerivalgtedatabasersom:PubMed,CumulativeIndextoNur5 singandalliedhealth(cinahl)ogthecochranelibrary,foratfinderelevantvidenskabelig litteratur,somkanværemedtilatbelysevoresemne. Pubmederentidsskriftdatabase,somdækkerbl.a.sundhedsvæsenet,sygeplejeogmedicin (15)(16).Herkanvibrugedetiforholdtildettværfagligearbejde,hvorsygeplejerskerneer endelafdetsundhedsfagligepersonaleihverdagsrehabiliteringen. ViharsøgtpåCinahlfordideterensundhedsfagligdatabase,derhenvendersigtilsygeple5 jerskerogterapeuter(15)(16).idenforbindelsefindervidetrelevant,atsøgeicinahldavi ønsker,atsepådetsundhedsfagligepersonaleserfaringermedhverdagsrehabilitering. Dahverdagsrehabiliteringeretforebyggendetiltag,fandtvidetrelevantsøgepåCochrane, damanicochranekansøgevidenombehandlendeogforebyggendeindsatserindenfor sundhedsvæsenet(15). Meddennyestevidenharviforsøgtatværeheltopdateretindenforområdet. Viharudarbejdetenrækkeartikelkriterier,foratindskrænkevoressøgning,oghermedfå dennyestevidenindenfordetvalgteemnet(17). 3.2Artikelkriterier 5 Sprog:dansk,engelsk,norskellersvensk 5 Skalindeholdeforskningindenfordeseneste10år 5 StudierfradeleafEuropa,Canada,USAogAustralien Publikationstype Problemstilling Intervention Outcome (RCT,CaseStu5 (Sundhedsfagligtperso5 (Hverdagsrehabilite5 (Erfaringer) die,systematisk nale5tværfagligete5 ring) 7

17 Review) ams) Alle Multidisciplinary Everydaylife Experience teams rehabilitation Knowledge Healthteam Community5 Interdisciplinary basedrehabili5 Teamwork tation Tabel1:Søgematrix. Vihariallesøgedatabaseranvendtdensammesøgematrix(setabel1)foratsøgningerblev såenssommuligt(bilag1). Voressøgemetodeeropbyggetomkringdeboolskeoperatorer,hvorsøgeordeneerblevet kombineretmedandogor(18). ViharivoressøgningbrugtoperatorenAND,forførstogfremmestatsikre,atdatabasen finderdeartiklerhvorallesøgeordindgår.meddennemetodefårvienafgrænsetsøgning.i fåtilfældeharvibrugtoperatorenor,somindeholderentendetenesøgeord,detandet søgeordellerbeggesøgeord.detgøratvifårenbredsøgning,dadatabasenfinderallede artikler,hvorentendetenesøgeordellerdetandetsøgeordindgår. Søgeordeneervalgt(bilag1),dadeterdesøgeordvifandtrelevanteiforholdtilandrepro5 jekterssøgeord,menogsåvidenskabeligeartiklerdervarindenforområdet. Alleabstractsblevgennemlæstogherfandtvitorelevante.Veddesøgningersomvedbrug aforgavmangeresultater,blevsøgningendeltop.detteblevgjortforatsikreatalleartik5 lerpåområdetblevfundet. Toafdevidenskabeligeartiklerblevfundetvedbrugafsøgemaskiner.Dogblevdeneneaf artiklerneogsåfundetvedenkaskadesøgningefterfølgende. Tilanalyseafvoresartikler,harvivalgtatbenytteanalyseskemaetfraLawet.al.1998(19), ogerudvikletafmcmastersuniversityoccupationaltherapyevidence5basedpracticere5 searchgroup.analyseskemaetbrugestilenkritiskvurderingafkvalitativeogkvantitative 8

18 studier,samtvurdererdemiforholdtilvaliditetogreliabilitet.blandtandetharvibrugt analyseskemaettilatbelysestudietstroværdighedogergoterapeutiskrelevans. Udoveratsøgepåvidenskabeligedatabaser,hardetværetnødvendigtatlavekaskadeog håndsøgningerforatafdækkeområdet. 3.3Kaskadeoghåndsøgning Viharforetagetkaskadesøgning,hvorvilavetensystematiskgennemgangafrelevantear5 tiklersreferencelister.dettegavosandetrelevantlitteratur,som Multiprofessionalcollabo0 rationpromotinghomecareclients personalresources:perspectivesofolderclients (20)og Multidisciplinaryteam,workingwithelderlypersonslivinginthecommunity:asystematic literaturereview (21).Udoverdetharvifundetenartikelfraetandetbachelorprojekts referenceliste,vifandtrelevant, Theconsultativeworkofoccupationaltherapistsworkingin municipalhealthcare (22). Viharlavethåndsøgningeritidsskrifter.Herunderbladet Ergoterapeuten,somudgivesaf dendanskeergoterapeutforening(etf)ogidetnorske Ergoterapeuten.Vifandtdetre5 levantatsøgeidissetidsskrifter,dadetblandtandeterdemsomudgiverartiklerindenfor hverdagsrehabilitering(17). Viharbenyttet google søgninger,foratafdækkevidensområdetomhverdagsrehabilite5 ring.dettegjordevidakoncepteterrelativtnytogderendnuikkeerudarbejdetmange studierpåområdet. Google søgningengavosetoverblikoverhvadforeksempel Frederi5 ciamodellen gårudpåoghvordanhverdagsrehabiliteringforegåridanmark,samthvor mangekommunerderharimplementeretkonceptet. Udoverdetteharvisøgtpåfølgendeinternetsider:www.etf.dk, Allesøgningerneblevforetagetiperiodenfraoktobertildecember

19 4.0Teoriogmodeller Følgendeafsniterudarbejdetefterindsamlingafdata.Detteergjortforatintervieweneog dermedprojektetsresultater,ikkeskulleværeprægetafteorierneogpådenmådeforsøge, atbibeholdedenfænomenologisketilgangiprojektet. Idetfølgendeafsnitvilderblivebeskrevetteoriersomomhandlerrehabilitering,hemreha0 biliteringoghverdagsrehabilitering,tværfagligtsamarbejde,paradigmeskifteogmodellen stagesofchange. 4.1Rehabilitering Derharmangletendefinitionogensamletforståelseafrehabiliteringsbegrebet.Ofteerdet blevetbrugtiforholdtilgenoptræning,behandlingogrevalidering,menudgørikkehele rehabiliteringsbegrebet.hvidbogenharbeskrevetrehabiliteringsbegrebetsom: Rehabiliteringerenmålrettetogtidsbestemtsamarbejdsprocesmellemenborger,pårørende ogfagfolk.formåleteratborgeren,somharellereririsikoforatfåbetydeligebegrænsninger isinfysiske,psykiskeog/ellersocialefunktionsevne,opnåretselvstændigtogmeningsfuldtliv. Rehabiliteringbaserespåborgerenshelelivssituationogbeslutningerogbestårafenkoordi0 neret,sammenhængendeogvidensbaseretindsats. (23,s.4) Rehabiliteringskalderforforståssomenproces,hvorbehandlingoggenoptræningkanvæ5 reendelafdet,menhvordersamtidigerbehovforatfåtilgodesetflerebehovellerpro5 blemstillingerhosdenenkelte.dettekræverentværfagligindsatsderskalkoordineres (24). 4.2Hemrehabiliteringoghverdagsrehabilitering Hverdagsrehabiliteringstammerfradetsvenske hemrehabilitering.hemrehabilitering foregåriborgerensegethjemognærmiljø.formåletmedhemrehabiliteringer,atborgerne skalbibeholde,genfindeogudvikle,ellerundgåyderligerefunktionsnedsættelse. 10

20 MarithaMånsson(2009)giverudtrykfor,atansvaretforhemrehabiliteringskalværehos plejepersonalet,dadeborgeredererendelafhemrehabiliteringermodtagereafhjemme5 hjælp.ifølgemånsson(2009),driverogudviklerterapeuternerehabiliteringsarbejdet sammenmeddeøvrigeplejepersonale.hunmener,athemrehabiliteringkansparepenge påsigt,derskaldogtageshensyntilfølgendefaktorer:ressourcetilskud,træningstid,tea5 metihjemmetsrehabiliterendearbejde,samtborgerensegenformåenogvilje(25). Ergo5ogfysioterapeuterneskalværelettilgængelige,dadeharenvejledendeogstøttende rolleiforholdtildetdagligearbejde.forergoterapeuterneskaldetværeennaturligdel,at overdragearbejdsopgavertilhjemmeplejen.samarbejdetmellemdeforskelligefaggrupper erenforudsætningforatdererenfællesstrukturiarbejdet,somalleparterkendertil(25). HverdagsrehabiliteringbeskrivesifølgeETFsometkoncept,hvorborgerenermedtilselv atprioriterersineegnehverdagskvaliteter,hvorderheletidenskerenudviklingafmotiva5 tionogborgerensegnemål,detteskergennemdeltagelseidagligdagen(26). DerudoverbyggerhverdagsrehabiliteringifølgeFOA,påideenomatgåfrahjemmehjælptil selvhjælp(27). Hverdagsrehabiliteringforegåriborgerensegethjemellernærmiljø,hvorformåleterat udskydebehovetforhjælptilpersonligplejeellerpraktiskhjælp,samtathjælpeborgertil atopnåmestmuligfunktionsevneogautonomi.derskertypiskeniværksættelseafhver5 dagsrehabiliteringnårborgerenbegynderatopleveproblemermedatkunneklaredaglige gøremål(26). FOAudarbejdedeifebruar2013enundersøgelseafdetsmedlemmer,hvor1.157medlem5 merdeltog.dettesvaredetilensvarprocentpå62%afantalletafmedlemmer.dissedelta5 gendemedlemmervaralleendelafarbejdetmedhverdagsrehabilitering.næstenhalvdelen afmedlemmerneoplyste,atdeinogengradudførteopgaverforborgernesomborgerne selvbørudføre,ogfireudaftimedlemmeroplysteatdeinogengradudførteopgaverude hosborgernesomdevurderedeatborgerneselvvillekunneløse.undersøgelsenviserder5 udoveratdeterdenmanglendetid,dererårsagentilatmedlemmerneudførteopgaverfor borgerne.deældreerlængeretidomatgøretingene,ogmedlemmerneharikketidtilat ventepåatopgavenbliverudførtafborgerenselv.halvdelenafmedlemmerneerdelvist 11

21 enigei,atborgernefølersigpressedetilatudføreopgaver,deikkesynes,deeristandtil. Derudoveropleversyvudaftimedlemmer,atborgerneerpositiveoverforarbejdsmeto5 den(28). 4.3Tværfagligtsamarbejde Derfindesforskelligedefinitionerpåtværfagligtsamarbejdeogviharvalgtattageud5 gangspunktibøgerne Rehabilitering5teoriogpraksis (24)og Sundhedsvæsenetpå tværs (12),dadissehenvendersigtilforskelligefaggrupper. Begrebettværfaglighedhandleromsikresamspilogsamarbejdeunderskiftendevilkårved atskaffeværdier,videnogmetoderforatløsedeopgaverognådemålmanharsatsigfor (12).Nårmanarbejdertværfagligtbetyderdetatmansamarbejderpåtværsaf,ellermel5 lemfag.dogkansamarbejdsformenvariereraltefterhvilkensituationmanbefindersigiog hvilkeopgaverderskalløses(24). Dererfireniveauerindenfordettværfagligesamarbejde:multidisciplinær0,interdiscipli0 nær0,transdisciplinæryogkrydsdisciplinærtværfaglighed(12). Multidisiplinærtværfaglighederhvormankombinereforskelligefagsforskelligeperspekti5 ver,hvormanarbejderparalleltomopgaveløsningudenetfællesmålogvidensudvikling. Denmestanvendtesamarbejdsformgenereltset,erdetinterdisciplinæresamarbejde(24). Samarbejdsformensesvedatfaggruppernearbejdermodetfællesmålogværdiersamt udvekslervidenogerfaring(12). Itransdisciplinærtværfaglighedbliverfageneintegreretihinanden,hvorderermulighed forudviklingaffællesfaglighed,udviskningafdetenkeltesfagskompetencer. Idenkrydsdisciplinæretværfaglighedkanopgaverneikkeløsesideenkeltefaggrupperog derskerenkrydsningaffaggruppernesviden,foratfindefremtilenløsning(12). 4.4Paradigmeskift ViharvalgtattageudgangspunktiThomasKuhnsbeskrivelseafparadigmeskifte,davi menerdettegiverdetbedstemuligebeskrivelseafbegrebet.ligeledesharvivalgtatind5 drageartiklen Hjemmeeretuniktstedattræne (29)fraErgoterapeuten,foratfåenfaglig vinkelfradetsundhedsfagligepersonale. 12

22 VidenskabsteoretikerenogfilosoffenThomasKuhnbeskriveretparadigmeskiftesomet afgørendebrudmedtraditionerogrutiner,hvilketførstogfremmestkanfindested,efter5 håndensomfortalerenfradettidligereparadigmedørud.brugenafparadigmeskiftebe5 grebetindikerer,atderskerændringersomerstoreogfundamentale(24). IfølgeenartikelfraErgoterapeutenbliverdetherbeskrevetatderermangedertaleromat derersketetparadigmeskifteikommunernessynpåborgerne.detereksempelvisnytat sættemålfordensvageældreborger,ogdeternytatsepåborgerensoménderharres5 sourcertilatfastholdeselvstændigheden,istedetforénmanskaldrageomsorgfor.skiftet frapassivtilaktivhjemmehjælpkanbliveenmådeatafhjælpefremtidensressourcepro5 blemmedflereældreogfærreunge,påsamfundsplan(29). Nogleafvoresinformanterharbeskrevetimplementeringenafhverdagsrehabiliteringsom enkulturændringforplejepersonalet.derforkanplejepersonalethaveværetnødsagettilat ændrederesadfærdoggennemgåenpersonligforandringsproces. 4.5Stagesofchange StagesofChangeerenmodel,derblevudarbejdeti1980 erneafpsykologerneprochaska ogdiclemente(30).modellenbrugestilatbeskriveogforståmenneskersforandringspro5 cessergennemseksforskelligetrin:førovervejelsesstadiet,overvejelsesstadiet,forberedelses stadiet,påbegyndelsesstadiet,vedligeholdelsesstadietogtilbagefaldsstadiet.modellenbliver oftebrugtvedlivsstilsændringer(30). Vifinderdeleafdennemodelrelevantveddetsundhedsfagligepersonalesændringafderes vanerogrollerihverdagsrehabilitering. Modellensprimæreformåleratfåenmålrettetpersonligproces,hvordereretaktivtønske omforandring. Førovervejelsesstadieterhvorpersonerneeruvidendeomeventuelleændringer,hvilken betydningændringenkanhaveforfremtidenogderforikkeønskeratændreadfærd. Overvejelsesstadieterhvormanbegynderaktivtatoverveje,atskulleændreadfærden.Det5 tegøresvedatsøgeinformationellerpåopfordringfraandreomadfærdsændringen,men erikkeistandtilatrealiseredenikkeendnu. 13

23 Forberedelsesstadietermantætterepåenafklaringogharintentioneromatændreens adfærdidennærmestefremtid.deropsøgesvidenhvorfokusseterpådefordelesomen adfærdsændringvilkunnemedføre. Påbegyndelsesstadietermanigangmedatændreadfærden.Omlægningenafvaneroglivs5 stilfyldermeget,ogdererfokuspåatholdefastidenplanlagtestrategi.derkanidettesta5 digogsåværefokuspårisikoforatundgåeventuelletilbagefald. Vedligeholdelsesstadieterdernuskabtenændringafadfærd.Bibeholdelsenafændringen kanværeenlangproces,ogdetervigtigtatholdefokuspåfordelene,dadetkanværeen motivationforatundgåeteventuelttilbagefald. Tilbagefaldsstadieterdetikkelykkedesatopretholdedennyeadfærdsændring,ogderkan sommetiderværebehovforatgåtilbagetilmodellenstidligerestadier.dettevilgiveen mulighedforatkunneopnåændringen(30). 14

24 5.0Metode Ifølgendeafsnitbeskrivesprojektetsvalgtedesign,tilrettelæggelse,dataindsamlingogbe5 arbejdningsmetoderafdata. 5.1Design Voresdesigntagerudgangspunktienhumanvidenskabeligtilgangderbeskæftigersigmed forståelseogfortolkningafmennesketslevevis(31). Foratfåbesvaretvoresproblemformuleringbenyttervidetkvalitativedesign.Herharvi mulighedforatfåenmeredybdegåendeindholdsmæssigviden,omkringdesundhedsfagli5 gepersonaleserfaringermedhverdagsrehabilitering,gennemsemistruktureretinterviews (32). Vedetsemistruktureretinterview,kanspørgsmålenevariererfraåbneellerlidtstrukture5 redespørgsmål,tilatinterviewetbliverendialogmelleminformanterogintervieweren. Meddetsemistruktureredeinterviewkanderværevariationi,omdeterstyretafinter0 vieweren,elleromintervieweterblevetsåmegetendialogellersamtale,atdetbliverstyret afinformanten(33). Nårdertalesomdatamætningikvalitativeinterviews,erdetforskelligthvornårderkan talesomdatamætning.noglebeskriver,atnårmanbegynderatfådesammesvarfraens informanterogikkefårnogennyviden,erdertaleomdatamætning(34).samtidigkandet væresvært,attaleomdatamætningnårdertalesmenneskeligeerfaringer,dadekanændre sigogværeforskellige. Detervigtigtidetkvalitativedesign,atalleensvalgikkeerskjulteellerunderforståede,for atsikrevaliditetenafresultatet.dettekangøresved,athaveenrødtrådgennemheleop5 gaven,sådemderskallæseopgaven,kanbedømmeoghandle,udfradennyeviden(31). Daviivoresproblemformuleringsøgervidenommenneskeligeerfaringerharviderfor valgtatbenytteedmundhusserlsfænomenologisketankegang. 15

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test,

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, målt i 2D The effect of an ACL-preventive intervention on 13-15 years old female handball players score

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse

Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse PRIS2006 VINDER AF DE STUDERENDES Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse Tabita Maria Christensen, B.Pt., Kompetencecenteret i Fuglebjerg kommune, konsulent i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere