Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer"

Transkript

1 Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved

2 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer" 5Etkvalitativstudieafdetsundhedsfagligepersonaleserfaringermedhver5 dagsrehabilitering Bachelorprojektiergoterapi Januar2015 Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Vejleder Camilla Pyndt Jacobsen Antal ord: Denneopgaveerudarbejdetaf(en)ergotera5 peutstuderendevedergoterapeutuddannelsen Næstved,UCSJ,somledietuddannelsesforløb. Denforeliggerurettetogukommenteretfraud5 dannelsens'side'og'er'således'et'udtryk'for' den/destuderendesegnesynspunkter. Denne%opgave% eller$dele$heraf$ må# kunoffentliggøresmedden/destude5 rendestilladelse,jf.lovomophavsretaf

3 Forord Vivilretteensærligtaktildepersonersomharvilledeltageiprojektet,samt taktildetokommunersomharvillestilledeltageretilrådighed. VivilogsågernetakkebibliotekarernepåUCSJNæstvedtilhjælpmedlittera5 tursøgning,bestillingafartiklerogaltidharværetbehjælpeligemedatbesva5 revoresspørgsmål. LigeledesvilvigernetakkesildekassenogMetteAndresenforhjælpoginspi5 rationgennemprocessenipressedesituationer. SærligtvilvitakkevoresvejlederCamillaPyndtJacobsenforkonstruktivkri5 tikogaltidbrugbarvejledning.

4 Resume Problembaggrund DetforventesatderskerenstigningafældreiDanmark.Denforventedelængerelevetid, vilstillekravtildetdanskesundhedsvæsensforebyggendeogbehandlendeindsatserover fordeældre.derforharkommunerneværetnødsagettilattænkeiandrebaner,somresul5 teredeiinnovativetiltag,herunderhverdagsrehabilitering. HverdagsrehabiliteringerblevetenudbredtindsatsiflerekommuneriDanmark.Største5 delenaflandetskommunerarbejdermedhverdagsrehabilitering. Ihverdagsrehabiliteringarbejderterapeuterogplejepersonaletværfagligt,omfællesmål forborgeren. Problemformulering Hvilkeerfaringerhardetsundhedsfagligepersonalemedhverdagsrehabilitering? Metode Viharanvendtdenkvalitativemetode.Dererudførtfiresemistruktureredeinterviewsaf sundhedsfagligtpersonaleitokommuner,somdækkertoforskelligefaggrupper.inter5 vieweneerblevettransskriberede.analysenerudarbejdeteftermalterudsmeningskon5 densering. Resultat Ivoresresultaterharvifundetfremtilfemtemaer:fordeleforborgeremedhverdagsrehabi0 litering,udfordringer,tværfagligtsamarbejde,kulturændringforfaggrupperneogtidsfaktor. Samtsubgrupper:Borgereogpårørende,detsundhedsfagligepersonaleskollegaskab,æn0 dringafarbejdsopgaver,overlapningaffaggrupperne,samarbejdemellemfaggrupperne, kommunikation,ændringerforfaggrupperneogændringerforborgerne. Konklusion Informanterneoplever,atborgerneblivermereselvstændigeoguafhængigeafsystemet. Samtidigkanpersonaletopleveudfordringeriforholdtilborgere,pårørendeogdetsund5 hedsfagligepersonale.informanternemener,atdettværfagligesamarbejdeervigtigti

5 hverdagsrehabilitering.dererdeltemeningeromtidsfaktoreniarbejdetmedhverdagsre5 habilitering.informanternebeskriver,atderersketenkulturændringindenforplejenog deergåetfraat gørefor borgerentilat gøremed. Perspektivering Kommunerneskalblivevedmedatsparepenge,ogsåpåældreområdet,hvordertænkes hverdagsrehabiliteringsomensparemetodepåhjemmeplejen. Samtidigtmedatborgernebliverudskrevetfrahospitalernetidligereendnormaltoggen5 optræningenrykkermereudkommunalt.derforkandetværerelevant,atinddragedet personalesomarbejdermedhverdagsrehabilitering.foratfåderessynogeventuelleidéer til,hvordanhverdagsrehabiliteringkanimplementerespåenbedstmuligmådeforbåde borgerogpersonale. Søgeord Hverdagsrehabilitering,detsundhedsfagligepersonaleserfaringerogtværfagligtsamar5 bejde. Antalord:329

6 Abstract Background AriseofelderlypeopleinDenmarkisexpected.Thelonglifeexpectancywillmakede5 mandsonthedanishhealthauthoritiespreventiveandtreatingeffortstotheelderlypeo5 ple.becauseofthisthemunicipalitieshavebeenforcedtochangecoursewhichhasresulted ininnovativesteps,5forinstanceeverydayliferehabilitation.everydayliferehabilitationis acommoneffortinmostmunicipalsindenmark.themajorityofthemunicipalsinthe countryworkwitheverydayliferehabilitation.ineverydayliferehabilitationtherapists andnursesworkinterdisciplinarywithcommontargetsforthecitizen. Problemstatement Whichexperienceshasthehealthcarestaffwitheverydayliferehabilitation? Method Wehaveusedthequalitativemethod.Wehavedonefoursemistructuredinterviewswith healthcarestaffintwomunicipalscoveringtodifferentprofessions.theinterviewshave beentranscribed.theanalysisiscompiledaccordingtomalterudsmeaningofcondensa5 tion. Result Inourresultswehavefoundfivesubjects:Advantagesforthecitizenswitheverydaylifere0 habilitation,challenges,interdisciplinaryco0operation,culturechangesfortheprofession groupsandfactoroftime.alsosubgroups:citizensandrelatives,thecolleagueshipofthe healthcarestaff,changingofworktasks,theoverlapoftheprofessiongroups,co0operation betweentheprofessiongroups,communication,changesfortheprofessiongroupsandchang0 esforthecitizens. Conclusion

7 Theinformantsexperiencethatthecitizensbecomemoreautonomousandlessindepend5 entofthesystem.meanwhilethestaffexperiencechallengesinproportiontothecitizens, therelativesandthehealthcareprofessionals.theinformantsconsiderthattheinterdisci5 plinaryco5operationisimportantineverydayliferehabilitation.therearedifferentopin5 ionsaboutthefactoroftimeintheworkwitheverydayliferehabilitation.theinformants describeaculturechangewithinthecarewheretheyhavegonefrom doingsomethingfor to doingsomethingwith thecitizen. Perspectives Themunicipalities cutsdownexpensesalsoregardingservicestotheelderlypeopleand thereforetheeverydayliferehabilitationisoftenthoughtasawaytopracticeeconomy.at thesametimetheelderlycitizensaredischargedfromthehospitalsearlierthannormaland therehabilitationisdoneinthemunicipals.thereforeitisrelevanttoinvolvethestaffwho workswitheverydayliferehabilitation.thisisdonetogettheirpointofviewandideason howeverydayliferehabilitationinthebestwayisimplementedforboththecitizenandthe staff. Keywords Everydayliferehabilitation,theexperiencesofthehealthcarestaff,interdisciplinaryco5 operation. Wordcount:400

8 Indholdsfortegnelse- 1.0Problembaggrund 1 1.1Samfundsudvikling 1 1.2Hverdagsrehabilitering0enudbredtindsatsiDanmark 1 1.3Nuværendeerfaringeromhverdagsrehabilitering 2 1.4Detsundhedsfagligepersonale 3 1.5Tidligerestudier 3 1.6Forløb 4 1.7Formål 4 1.8Forforståelse 4 2.0Problemformulering 6 2.1Definitionafnøgleord 6 3.0Litteraturgennemgang 7 3.1Litteratursøgning 7 3.2Artikelkriterier 7 3.3Kaskadeoghåndsøgning 9 4.0Teoriogmodeller Rehabilitering Hemrehabiliteringoghverdagsrehabilitering Tværfagligtsamarbejde Paradigmeskift Stagesofchange Metode Design Fænomenologi Valgafinformanter Dataindsamling Udarbejdelseafinterviewguide Pilotinterview Forberedelseafinterviewsituationen Interviewsituation Etiskeretningslinjer Databearbejdning Transskription Analysemetode Resultater Fordeleforborgernemedhverdagsrehabilitering Udfordringer 26

9 8.2.1Borgereogpårørende Detsundhedsfagligepersonaleskollegaskab Tværfagligtsamarbejde Ændringafarbejdsopgaver Overlapningaffaggrupper Samarbejdemellemfaggrupperne Kommunikation Kulturændringforfaggrupperne Tidsfaktor Opsummeringafresultater Diskussion Diskussionafresultater Fordeleforborgernemedhverdagsrehabilitering Udfordringer Tværfagligtsamarbejde Kulturændring Tidsfaktor Diskussionafmetode Design Fænomenologi Valgafinformanter Udarbejdelseafinterviewguide Forberedelseafinterviewsituationoginterviewsituation Etiskeretningslinjer Transskription Analyse Validitetogreliabilitet Validitet Reliabilitet Konklusion Perspektivering Referenceliste Bilag 54 Bilag10SøgningerfraPubmed,CinahlogCochcrane 54 Bilag20interviewguide 61 Bilag30Informeretsamtykke 64 Bilag40Infobrevtilinformanter 66 Bilag50Retningslinjerfortransskribering 68

10 1.0Problembaggrund 1.1Samfundsudvikling Derersketenstorstigningafantalældreover65åriDanmark.Ifølgeældresagenerantal5 letafældrestegetmed27,6%deseneste10år(1). AleneiJanuar2014varder personerover65år,hvorimodderi2013var personer(1).Detbetyderatdenældrebefolkningifremtidenvilhaveenstørre andelibefolkningen.detteskyldesatmiddellevetidenstigerogforventesatstigeyderligere ifremtiden(2).ifølgedanmarksstatistiksbefolkningsprognoseforventesdet,atderi2035 vilværeenstigningafældremed25%fraår2009.denforventedelængerelevetid,vilstil5 lekravtildetdanskesundhedsvæsensforebyggendeogbehandlendeindsatseroverforde ældre(3). Udfraovenståendestårsamfundetderforoverforudfordringer.Ifremtidenvildervære mindreplejepersonaletilatvaretagedevelfærdsopgaver,somdertidligereharværetres5 sourcertil,pågrundafkommunernesbesparelser(4).derforharkommunerneværetnød5 sagettilattænkeiandrebaner,somresulteredeiinnovativetiltag,herunderhverdagsre5 habilitering. 1.2HverdagsrehabiliteringYenudbredtindsatsiDanmark HverdagsrehabiliteringerblevetenudbredtindsatsiflerekommuneriDanmark,iarbejdet meddeældre.ifølgekommunerneslandsforeningvurdererman,at96kommunerudaf landets98kommunerarbejdermedhverdagsrehabiliteringtildeældre,påenelleranden måde(5). InspirationentilhverdagsrehabiliteringiDanmarkkommerfraSverige. ÖstersundkommuneiSverigevardeførstetilatudvikleogimplementereentværfaglig modelforhverdagsrehabilitering,indenfordenkommunaleældreindsats.koncepteti Östersundvaratvendetankenomatskullegivetræningogplejepåplejehjemmeneog 1

11 genoptræningscentrene,tilistedet,atydehverdagsrehabilitering.hermødtemanborgerne medethandicapellerfunktionsnedsættelseudeideresegethjem,iettværprofessionelt samarbejde.hervarmåletatudvikle,genvinde,bibeholdeellerforebyggefaldifunktions5 ogaktivitetsevner. EnafdeførstekommuneriDanmarkderfikinspirationafÖstersund5modellenvarFrederi5 ciakommune.destartedederesegetprojekt Længstmuligtiegetliv.Deprøvedeattænke innovativtoganderledesindenforplejeområdet,vedatprøveatnedsættebehovetforple5 je,oggøredeældreborgeremereselvhjulpne(6). Pådenmådehåbededeatkunnefastholdeborgernesfysiske,socialeogkognitivefunktio5 ner,sådenaldersbetingedesvækkelseudskydes. Resultatetaf Fredericiamodellen visteenbesparelsepåomkring13millionerkr.påårs5 basis,hvilketsvarertil13,9%pr.borgerihjemmeplejenpådensamledeudgiftforborge5 ren(7). Påbaggrundafderesresultat,begyndteandreaflandetskommunerattagehverdagsreha5 biliteringstankegangentilsig(8). 1.3Nuværendeerfaringeromhverdagsrehabilitering Udfratidligereprojekteromhverdagsrehabilitering,erderblandedeerfaringeromimple5 menteringenafindsatsenudeikommunerne. Hvishverdagsrehabiliteringskalværeensucces,kræverdetatmanindsætterenmassiv udviklingsindsats,dettebeskriverseniorforskerforkorapiakjellberg(5). Foratmedarbejderneikkeskalassocierehverdagsrehabiliteringmedbesparelser,erdet vigtigtatkommunerneomtalerhverdagsrehabilitering,sometprojekttilatforbedreplejen ogomsorgenforborgerne.hvismedarbejderneopfatterdetsometspareprojekt,kandet påvirkederesmotivationogengagement,dadeharfrygtforatmistederesjob,pga.debe5 sparelsersomhverdagsrehabiliteringkanmedføre.dettebeskrivesienpublikationfraso5 cialstyrelsen(9). Andreerfaringerviserat,fagpersonaletopleverdetermeningsfuldtatfålovtilatarbejde medselvhjulpenhedsomerdetdeflesteborgerskalhavehjælptil,ogathverdagsrehabili5 2

12 teringsætterfokuspåmåletogikkehvorlangtidpersonaletmåbrugehosborgeren.hver5 dagsrehabiliteringskabergoderammeriforholdtildettværprofessionellearbejdeomkring borgeren(9). 1.4Detsundhedsfagligepersonale Detgrundlæggendeergoterapeutiskearbejdetagerudgangspunktimenneskerslivskvali5 tet,deresdeltagelseidagligdagsaktiviteter,oghvordandetpåvirkesafdebetydningsfulde aktiviteter(10).samtidigermuliggørelsenafmenneskersbetydningsfuldeaktiviteteren ergoterapeutiskkernekompetence(10).dettestemmeroverensmed,atihverdagsrehabili5 teringerdetborgerensomsætterogprioriteresineegnemål,isamspilmeddetsundheds5 professionellepersonaleogpårørende(11).derforermannødttilatkunnearbejdepå tværsafdeforskelligearbejdsopgaverogsættefællesmålforborgeren,detteforatkunne tilgodesedenenkeltesbehov(12). Imangeårharplejepersonaletarbejdetmultidisciplinærtudeikommunerneogharikke væretendelafdentværfagligeindsats,irehabiliteringenomkringborgeren.medimple5 menteringenafhverdagsrehabilitering,arbejderterapeuterogplejepersonaleudfrafælles målisamspilmedborgeren(9).dettekanmedføreudfordringerpersonaletimellem,fordi plejepersonaletharderesvanerogrutinerideresarbejdeogkanse,terapeuternesrådog vejledningsombelærendeogforstyrrendeideresrutiner(9). Ihverdagsrehabiliteringerergoterapeuterogfysioterapeuter,blevetenbærendedeliar5 bejdet,omkringdeældreborgereikommunerne.dettekansesistigningenafantalletaf ansættelser,afergoterapeuterogfysioterapeuterilandetskommunerfra (13). 1.5Tidligerestudier IetstudiefraSverigeviserdetatfællesmål,kommunikationenogforståelseafhinandens roller,iforholdtiltværfagligtsamarbejde,ermedtilatfremmerehabiliteringsprocessen. Derudoverbelyserstudietatrehabiliteringiegethjemereffektivt.Istudietbeskriverdel5 tagerneatsparringenmellemfaggruppernefremmesved,atdeharfælleskontor(14). 3

13 1.6Forløb Voresudgangspunktvaratundersøgeerfaringermedimplementeringafethverdagsreha5 biliteringsprojektienkommune.dettelykkedesdesværreikkeiførsteomgang,davores gatekeeperikkemeldtetilbageirettetid.dettegjordeatvitogkontakttilenandenkom5 munehvorhverdagsrehabiliteringikkevaretprojekt,menendelafderesetableredear5 bejde.derefterblevvikontaktetafvoresgatekeeperfradentidligerekommune,somtilbød atvikunnekommeoginterviewenogetafpersonaletalligevel.pådenmådeharvifåetind5 samletinformanterfratokommuner. 1.7Formål Sominspirationfradetsvenskestudie,vildetværespændendeatundersøge,hvilkeerfa5 ringerdetsundhedsfagligepersonaleharmedhverdagsrehabilitering,itoforskelligekom5 muneridanmark.vimeneratdeterrelevantatundersøge,dahverdagsrehabiliteringbli5 vermereogmereudbredtidanmark.itaktmedatantalletafældreforventesatstigepå sigt,kanhverdagsrehabiliteringbliveenforebyggendeindsatsirehabiliteringenafdenæl5 drebefolkning.dadeterdetsundhedsfagligepersonalesomudførerhverdagsrehabilite5 ring,erdetrelevant,atsepådereserfaringerogeventuelleidéertilhvordanhverdagsreha5 biliteringkanimplementeres,pådenbedstmuligemådeforbådeborgerogpersonale. Gennemvoreslitteratursøgning,harviikkefundetdanskevidenskabeligestudierogartik5 lerindenforområdet.dogharvifundetpublikationeromkringerfaringermedrehabilite5 ringpåældreområdet. 1.8Forforståelse Udfratidligereerfaringerfraenpraktikperiodeienkommune,hvorhverdagsrehabilitering kørtesometprojekt,erdetoplevet,atplejepersonaletvarbekymretforatmistederesar5 bejde.detteersetiforholdtilatborgerenblivermereselvhjulpen,ogderforvilhavebehov formindrepleje. Vigårindidetteprojektmedenforforståelseom,athverdagsrehabiliteringerettværfag5 ligtsamarbejdemellemergoterapeuter,fysioterapeuter,sygeplejerskerogsocial5ogsund5 hedspersonale.viharenforestillingomatdetsundhedsfagligepersonaleerblevetpålagtat 4

14 arbejdetværfagligt,ogderhermedkanværeændredearbejdsgangeforfaggrupperne.der5 udoverharvihaftenforestillingom,atdetprimærtkunerergoterapeuterderhardestør5 stearbejdsopgaveriarbejdetmedhverdagsrehabilitering,damanblandtandetarbejderud fraborgerensønskeomatværeselvhjulpenidagligdagsaktiviteter. Viharvalgtatbenyttedenfænomenologisketankegang,hvorvierklaroveratviskallægge voresforforståelsetilside. Påbaggrundafvoresproblembaggrundogforforståelseønskervi,atundersøgedetsund5 hedsfagligepersonaleserfaringermedhverdagsrehabilitering.hvordandeoplever,atar5 bejdemeddetudbredtefænomenidanmark.derforerviendtudmednedenståendepro5 blemformulering. 5

15 2.0Problemformulering Hvilkeerfaringerhardetsundhedsfagligepersonalemedhverdagsrehabilitering? 2.1Definitionafnøgleord 5 Erfaringer:Videnogoplevelsersomdetsundhedsfagligepersonaleoplever. 5 Sundhedsfagligepersonale:Terapeuterogplejepersonale. 5 Hverdagsrehabilitering:Hartilformålatstøtteborgereniatværelængstogbedst muligtideresnærmiljø. 6

16 3.0Litteraturgennemgang Idetteafsnitvilvikommeindpåvoreslitteratursøgningmed,hvoroghvordanviharfun5 detvoreslitteratur. 3.1Litteratursøgning Viharlavetlitteratursøgningerivalgtedatabasersom:PubMed,CumulativeIndextoNur5 singandalliedhealth(cinahl)ogthecochranelibrary,foratfinderelevantvidenskabelig litteratur,somkanværemedtilatbelysevoresemne. Pubmederentidsskriftdatabase,somdækkerbl.a.sundhedsvæsenet,sygeplejeogmedicin (15)(16).Herkanvibrugedetiforholdtildettværfagligearbejde,hvorsygeplejerskerneer endelafdetsundhedsfagligepersonaleihverdagsrehabiliteringen. ViharsøgtpåCinahlfordideterensundhedsfagligdatabase,derhenvendersigtilsygeple5 jerskerogterapeuter(15)(16).idenforbindelsefindervidetrelevant,atsøgeicinahldavi ønsker,atsepådetsundhedsfagligepersonaleserfaringermedhverdagsrehabilitering. Dahverdagsrehabiliteringeretforebyggendetiltag,fandtvidetrelevantsøgepåCochrane, damanicochranekansøgevidenombehandlendeogforebyggendeindsatserindenfor sundhedsvæsenet(15). Meddennyestevidenharviforsøgtatværeheltopdateretindenforområdet. Viharudarbejdetenrækkeartikelkriterier,foratindskrænkevoressøgning,oghermedfå dennyestevidenindenfordetvalgteemnet(17). 3.2Artikelkriterier 5 Sprog:dansk,engelsk,norskellersvensk 5 Skalindeholdeforskningindenfordeseneste10år 5 StudierfradeleafEuropa,Canada,USAogAustralien Publikationstype Problemstilling Intervention Outcome (RCT,CaseStu5 (Sundhedsfagligtperso5 (Hverdagsrehabilite5 (Erfaringer) die,systematisk nale5tværfagligete5 ring) 7

17 Review) ams) Alle Multidisciplinary Everydaylife Experience teams rehabilitation Knowledge Healthteam Community5 Interdisciplinary basedrehabili5 Teamwork tation Tabel1:Søgematrix. Vihariallesøgedatabaseranvendtdensammesøgematrix(setabel1)foratsøgningerblev såenssommuligt(bilag1). Voressøgemetodeeropbyggetomkringdeboolskeoperatorer,hvorsøgeordeneerblevet kombineretmedandogor(18). ViharivoressøgningbrugtoperatorenAND,forførstogfremmestatsikre,atdatabasen finderdeartiklerhvorallesøgeordindgår.meddennemetodefårvienafgrænsetsøgning.i fåtilfældeharvibrugtoperatorenor,somindeholderentendetenesøgeord,detandet søgeordellerbeggesøgeord.detgøratvifårenbredsøgning,dadatabasenfinderallede artikler,hvorentendetenesøgeordellerdetandetsøgeordindgår. Søgeordeneervalgt(bilag1),dadeterdesøgeordvifandtrelevanteiforholdtilandrepro5 jekterssøgeord,menogsåvidenskabeligeartiklerdervarindenforområdet. Alleabstractsblevgennemlæstogherfandtvitorelevante.Veddesøgningersomvedbrug aforgavmangeresultater,blevsøgningendeltop.detteblevgjortforatsikreatalleartik5 lerpåområdetblevfundet. Toafdevidenskabeligeartiklerblevfundetvedbrugafsøgemaskiner.Dogblevdeneneaf artiklerneogsåfundetvedenkaskadesøgningefterfølgende. Tilanalyseafvoresartikler,harvivalgtatbenytteanalyseskemaetfraLawet.al.1998(19), ogerudvikletafmcmastersuniversityoccupationaltherapyevidence5basedpracticere5 searchgroup.analyseskemaetbrugestilenkritiskvurderingafkvalitativeogkvantitative 8

18 studier,samtvurdererdemiforholdtilvaliditetogreliabilitet.blandtandetharvibrugt analyseskemaettilatbelysestudietstroværdighedogergoterapeutiskrelevans. Udoveratsøgepåvidenskabeligedatabaser,hardetværetnødvendigtatlavekaskadeog håndsøgningerforatafdækkeområdet. 3.3Kaskadeoghåndsøgning Viharforetagetkaskadesøgning,hvorvilavetensystematiskgennemgangafrelevantear5 tiklersreferencelister.dettegavosandetrelevantlitteratur,som Multiprofessionalcollabo0 rationpromotinghomecareclients personalresources:perspectivesofolderclients (20)og Multidisciplinaryteam,workingwithelderlypersonslivinginthecommunity:asystematic literaturereview (21).Udoverdetharvifundetenartikelfraetandetbachelorprojekts referenceliste,vifandtrelevant, Theconsultativeworkofoccupationaltherapistsworkingin municipalhealthcare (22). Viharlavethåndsøgningeritidsskrifter.Herunderbladet Ergoterapeuten,somudgivesaf dendanskeergoterapeutforening(etf)ogidetnorske Ergoterapeuten.Vifandtdetre5 levantatsøgeidissetidsskrifter,dadetblandtandeterdemsomudgiverartiklerindenfor hverdagsrehabilitering(17). Viharbenyttet google søgninger,foratafdækkevidensområdetomhverdagsrehabilite5 ring.dettegjordevidakoncepteterrelativtnytogderendnuikkeerudarbejdetmange studierpåområdet. Google søgningengavosetoverblikoverhvadforeksempel Frederi5 ciamodellen gårudpåoghvordanhverdagsrehabiliteringforegåridanmark,samthvor mangekommunerderharimplementeretkonceptet. Udoverdetteharvisøgtpåfølgendeinternetsider:www.etf.dk, Allesøgningerneblevforetagetiperiodenfraoktobertildecember

19 4.0Teoriogmodeller Følgendeafsniterudarbejdetefterindsamlingafdata.Detteergjortforatintervieweneog dermedprojektetsresultater,ikkeskulleværeprægetafteorierneogpådenmådeforsøge, atbibeholdedenfænomenologisketilgangiprojektet. Idetfølgendeafsnitvilderblivebeskrevetteoriersomomhandlerrehabilitering,hemreha0 biliteringoghverdagsrehabilitering,tværfagligtsamarbejde,paradigmeskifteogmodellen stagesofchange. 4.1Rehabilitering Derharmangletendefinitionogensamletforståelseafrehabiliteringsbegrebet.Ofteerdet blevetbrugtiforholdtilgenoptræning,behandlingogrevalidering,menudgørikkehele rehabiliteringsbegrebet.hvidbogenharbeskrevetrehabiliteringsbegrebetsom: Rehabiliteringerenmålrettetogtidsbestemtsamarbejdsprocesmellemenborger,pårørende ogfagfolk.formåleteratborgeren,somharellereririsikoforatfåbetydeligebegrænsninger isinfysiske,psykiskeog/ellersocialefunktionsevne,opnåretselvstændigtogmeningsfuldtliv. Rehabiliteringbaserespåborgerenshelelivssituationogbeslutningerogbestårafenkoordi0 neret,sammenhængendeogvidensbaseretindsats. (23,s.4) Rehabiliteringskalderforforståssomenproces,hvorbehandlingoggenoptræningkanvæ5 reendelafdet,menhvordersamtidigerbehovforatfåtilgodesetflerebehovellerpro5 blemstillingerhosdenenkelte.dettekræverentværfagligindsatsderskalkoordineres (24). 4.2Hemrehabiliteringoghverdagsrehabilitering Hverdagsrehabiliteringstammerfradetsvenske hemrehabilitering.hemrehabilitering foregåriborgerensegethjemognærmiljø.formåletmedhemrehabiliteringer,atborgerne skalbibeholde,genfindeogudvikle,ellerundgåyderligerefunktionsnedsættelse. 10

20 MarithaMånsson(2009)giverudtrykfor,atansvaretforhemrehabiliteringskalværehos plejepersonalet,dadeborgeredererendelafhemrehabiliteringermodtagereafhjemme5 hjælp.ifølgemånsson(2009),driverogudviklerterapeuternerehabiliteringsarbejdet sammenmeddeøvrigeplejepersonale.hunmener,athemrehabiliteringkansparepenge påsigt,derskaldogtageshensyntilfølgendefaktorer:ressourcetilskud,træningstid,tea5 metihjemmetsrehabiliterendearbejde,samtborgerensegenformåenogvilje(25). Ergo5ogfysioterapeuterneskalværelettilgængelige,dadeharenvejledendeogstøttende rolleiforholdtildetdagligearbejde.forergoterapeuterneskaldetværeennaturligdel,at overdragearbejdsopgavertilhjemmeplejen.samarbejdetmellemdeforskelligefaggrupper erenforudsætningforatdererenfællesstrukturiarbejdet,somalleparterkendertil(25). HverdagsrehabiliteringbeskrivesifølgeETFsometkoncept,hvorborgerenermedtilselv atprioriterersineegnehverdagskvaliteter,hvorderheletidenskerenudviklingafmotiva5 tionogborgerensegnemål,detteskergennemdeltagelseidagligdagen(26). DerudoverbyggerhverdagsrehabiliteringifølgeFOA,påideenomatgåfrahjemmehjælptil selvhjælp(27). Hverdagsrehabiliteringforegåriborgerensegethjemellernærmiljø,hvorformåleterat udskydebehovetforhjælptilpersonligplejeellerpraktiskhjælp,samtathjælpeborgertil atopnåmestmuligfunktionsevneogautonomi.derskertypiskeniværksættelseafhver5 dagsrehabiliteringnårborgerenbegynderatopleveproblemermedatkunneklaredaglige gøremål(26). FOAudarbejdedeifebruar2013enundersøgelseafdetsmedlemmer,hvor1.157medlem5 merdeltog.dettesvaredetilensvarprocentpå62%afantalletafmedlemmer.dissedelta5 gendemedlemmervaralleendelafarbejdetmedhverdagsrehabilitering.næstenhalvdelen afmedlemmerneoplyste,atdeinogengradudførteopgaverforborgernesomborgerne selvbørudføre,ogfireudaftimedlemmeroplysteatdeinogengradudførteopgaverude hosborgernesomdevurderedeatborgerneselvvillekunneløse.undersøgelsenviserder5 udoveratdeterdenmanglendetid,dererårsagentilatmedlemmerneudførteopgaverfor borgerne.deældreerlængeretidomatgøretingene,ogmedlemmerneharikketidtilat ventepåatopgavenbliverudførtafborgerenselv.halvdelenafmedlemmerneerdelvist 11

21 enigei,atborgernefølersigpressedetilatudføreopgaver,deikkesynes,deeristandtil. Derudoveropleversyvudaftimedlemmer,atborgerneerpositiveoverforarbejdsmeto5 den(28). 4.3Tværfagligtsamarbejde Derfindesforskelligedefinitionerpåtværfagligtsamarbejdeogviharvalgtattageud5 gangspunktibøgerne Rehabilitering5teoriogpraksis (24)og Sundhedsvæsenetpå tværs (12),dadissehenvendersigtilforskelligefaggrupper. Begrebettværfaglighedhandleromsikresamspilogsamarbejdeunderskiftendevilkårved atskaffeværdier,videnogmetoderforatløsedeopgaverognådemålmanharsatsigfor (12).Nårmanarbejdertværfagligtbetyderdetatmansamarbejderpåtværsaf,ellermel5 lemfag.dogkansamarbejdsformenvariereraltefterhvilkensituationmanbefindersigiog hvilkeopgaverderskalløses(24). Dererfireniveauerindenfordettværfagligesamarbejde:multidisciplinær0,interdiscipli0 nær0,transdisciplinæryogkrydsdisciplinærtværfaglighed(12). Multidisiplinærtværfaglighederhvormankombinereforskelligefagsforskelligeperspekti5 ver,hvormanarbejderparalleltomopgaveløsningudenetfællesmålogvidensudvikling. Denmestanvendtesamarbejdsformgenereltset,erdetinterdisciplinæresamarbejde(24). Samarbejdsformensesvedatfaggruppernearbejdermodetfællesmålogværdiersamt udvekslervidenogerfaring(12). Itransdisciplinærtværfaglighedbliverfageneintegreretihinanden,hvorderermulighed forudviklingaffællesfaglighed,udviskningafdetenkeltesfagskompetencer. Idenkrydsdisciplinæretværfaglighedkanopgaverneikkeløsesideenkeltefaggrupperog derskerenkrydsningaffaggruppernesviden,foratfindefremtilenløsning(12). 4.4Paradigmeskift ViharvalgtattageudgangspunktiThomasKuhnsbeskrivelseafparadigmeskifte,davi menerdettegiverdetbedstemuligebeskrivelseafbegrebet.ligeledesharvivalgtatind5 drageartiklen Hjemmeeretuniktstedattræne (29)fraErgoterapeuten,foratfåenfaglig vinkelfradetsundhedsfagligepersonale. 12

22 VidenskabsteoretikerenogfilosoffenThomasKuhnbeskriveretparadigmeskiftesomet afgørendebrudmedtraditionerogrutiner,hvilketførstogfremmestkanfindested,efter5 håndensomfortalerenfradettidligereparadigmedørud.brugenafparadigmeskiftebe5 grebetindikerer,atderskerændringersomerstoreogfundamentale(24). IfølgeenartikelfraErgoterapeutenbliverdetherbeskrevetatderermangedertaleromat derersketetparadigmeskifteikommunernessynpåborgerne.detereksempelvisnytat sættemålfordensvageældreborger,ogdeternytatsepåborgerensoménderharres5 sourcertilatfastholdeselvstændigheden,istedetforénmanskaldrageomsorgfor.skiftet frapassivtilaktivhjemmehjælpkanbliveenmådeatafhjælpefremtidensressourcepro5 blemmedflereældreogfærreunge,påsamfundsplan(29). Nogleafvoresinformanterharbeskrevetimplementeringenafhverdagsrehabiliteringsom enkulturændringforplejepersonalet.derforkanplejepersonalethaveværetnødsagettilat ændrederesadfærdoggennemgåenpersonligforandringsproces. 4.5Stagesofchange StagesofChangeerenmodel,derblevudarbejdeti1980 erneafpsykologerneprochaska ogdiclemente(30).modellenbrugestilatbeskriveogforståmenneskersforandringspro5 cessergennemseksforskelligetrin:førovervejelsesstadiet,overvejelsesstadiet,forberedelses stadiet,påbegyndelsesstadiet,vedligeholdelsesstadietogtilbagefaldsstadiet.modellenbliver oftebrugtvedlivsstilsændringer(30). Vifinderdeleafdennemodelrelevantveddetsundhedsfagligepersonalesændringafderes vanerogrollerihverdagsrehabilitering. Modellensprimæreformåleratfåenmålrettetpersonligproces,hvordereretaktivtønske omforandring. Førovervejelsesstadieterhvorpersonerneeruvidendeomeventuelleændringer,hvilken betydningændringenkanhaveforfremtidenogderforikkeønskeratændreadfærd. Overvejelsesstadieterhvormanbegynderaktivtatoverveje,atskulleændreadfærden.Det5 tegøresvedatsøgeinformationellerpåopfordringfraandreomadfærdsændringen,men erikkeistandtilatrealiseredenikkeendnu. 13

23 Forberedelsesstadietermantætterepåenafklaringogharintentioneromatændreens adfærdidennærmestefremtid.deropsøgesvidenhvorfokusseterpådefordelesomen adfærdsændringvilkunnemedføre. Påbegyndelsesstadietermanigangmedatændreadfærden.Omlægningenafvaneroglivs5 stilfyldermeget,ogdererfokuspåatholdefastidenplanlagtestrategi.derkanidettesta5 digogsåværefokuspårisikoforatundgåeventuelletilbagefald. Vedligeholdelsesstadieterdernuskabtenændringafadfærd.Bibeholdelsenafændringen kanværeenlangproces,ogdetervigtigtatholdefokuspåfordelene,dadetkanværeen motivationforatundgåeteventuelttilbagefald. Tilbagefaldsstadieterdetikkelykkedesatopretholdedennyeadfærdsændring,ogderkan sommetiderværebehovforatgåtilbagetilmodellenstidligerestadier.dettevilgiveen mulighedforatkunneopnåændringen(30). 14

24 5.0Metode Ifølgendeafsnitbeskrivesprojektetsvalgtedesign,tilrettelæggelse,dataindsamlingogbe5 arbejdningsmetoderafdata. 5.1Design Voresdesigntagerudgangspunktienhumanvidenskabeligtilgangderbeskæftigersigmed forståelseogfortolkningafmennesketslevevis(31). Foratfåbesvaretvoresproblemformuleringbenyttervidetkvalitativedesign.Herharvi mulighedforatfåenmeredybdegåendeindholdsmæssigviden,omkringdesundhedsfagli5 gepersonaleserfaringermedhverdagsrehabilitering,gennemsemistruktureretinterviews (32). Vedetsemistruktureretinterview,kanspørgsmålenevariererfraåbneellerlidtstrukture5 redespørgsmål,tilatinterviewetbliverendialogmelleminformanterogintervieweren. Meddetsemistruktureredeinterviewkanderværevariationi,omdeterstyretafinter0 vieweren,elleromintervieweterblevetsåmegetendialogellersamtale,atdetbliverstyret afinformanten(33). Nårdertalesomdatamætningikvalitativeinterviews,erdetforskelligthvornårderkan talesomdatamætning.noglebeskriver,atnårmanbegynderatfådesammesvarfraens informanterogikkefårnogennyviden,erdertaleomdatamætning(34).samtidigkandet væresvært,attaleomdatamætningnårdertalesmenneskeligeerfaringer,dadekanændre sigogværeforskellige. Detervigtigtidetkvalitativedesign,atalleensvalgikkeerskjulteellerunderforståede,for atsikrevaliditetenafresultatet.dettekangøresved,athaveenrødtrådgennemheleop5 gaven,sådemderskallæseopgaven,kanbedømmeoghandle,udfradennyeviden(31). Daviivoresproblemformuleringsøgervidenommenneskeligeerfaringerharviderfor valgtatbenytteedmundhusserlsfænomenologisketankegang. 15

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Fysioterapeutisk arbejde med Eden på et plejecenter

Fysioterapeutisk arbejde med Eden på et plejecenter Fysioterapeutisk arbejde med Eden på et plejecenter A physiotherapist s work with Eden at a nursing home Et kvalitativt case studie Bachelorprojekt Januar 2014, FA10SX Udarbejdet af:, FA10155 Mia Astrup

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser

Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser Doris Overby Christensen Louise Aaholm Hansen Malene Laue Poulin Mette Møller Nielsen Januar 2010 Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser en undersøgelse af hvordan selvstigmatisering

Læs mere

Pårørende i fokus: En vigtig brik i rehabiliteringen.

Pårørende i fokus: En vigtig brik i rehabiliteringen. Pårørende i fokus: En vigtig brik i rehabiliteringen. - en undersøgelse blandt pårørende til personer med anoxisk hjerneskade. Bachelorprojekt - Juni 2010 VIA University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Brystkræft en forandret livsverden Et kvalitativt studie baseret på kvinders oplevelse af et rehabiliteringsforløb

Brystkræft en forandret livsverden Et kvalitativt studie baseret på kvinders oplevelse af et rehabiliteringsforløb Brystkræft en forandret livsverden Et kvalitativt studie baseret på kvinders oplevelse af et rehabiliteringsforløb Min kvindelighed blev væk håbet om fremtiden blev væk Ville jeg nogensinde blive mig selv

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

hotunge med en sindslidelse og uddannelse

hotunge med en sindslidelse og uddannelse hotunge med en sindslidelse og uddannelse et kvalitativt studie med fokus på unges udfordringer i forbindelse med at gennemføre en uddannelse Udarbejdet af: Maria Lagoni Thyssen Louise Marie Gregersen

Læs mere

Forord. Theresa Marie Moore Højer

Forord. Theresa Marie Moore Højer Helle Vinther Johansen Karina Ivalo Kleist Laila Kate Davidsen Tenna Kuhn Theresa Marie Moore Højer Køkkenhjælpemidler hvorfor bruger de dem ikke? Professionshøjskolen University College Nordjylland. Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Bachelorprojekt i ergoterapi

Bachelorprojekt i ergoterapi Bachelorprojekt i ergoterapi Det lyder så banalt, men det er det der med at have alt ud i ét - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+ Lavet af: Gayatri Katja Jørgensen

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning

Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning Bachelor projekt udarbejdet af: Gry Pil Kjær og Nanna Molter West F09C Januar, 2013 Denne opgave er udarbejdet af fysioterapeut

Læs mere

Rehabilitering i Aktivitetshuset

Rehabilitering i Aktivitetshuset Rehabilitering i Aktivitetshuset Et kvalitativt studie om brugerinddragelse Bachelorprojekt i ergoterapi Praksisforskningsprojekt udarbejdet af: Pernille Langgaard, Trine Hjorth Laursen og Pernille Vejlgaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Begrebsafklaring Fremgangsmåde Metodeanalyse

Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Begrebsafklaring Fremgangsmåde Metodeanalyse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering... 5 3 Problemafgrænsning... 5 4 Begrebsafklaring... 7 4.1 Psykologiske problemstillinger... 7 4.2 Tabubelagte emner... 7 5 Fremgangsmåde... 8

Læs mere

Hvorfor ikke træne under graviditeten?

Hvorfor ikke træne under graviditeten? Hvorfor ikke træne under graviditeten? Et kvalitativt studie om gravides barrierer og motivationsfaktorer i forhold til fysisk aktivitet. Why not exercise during pregnancy? A qualitative study of pregnant

Læs mere

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Health Science and Technology Frederik Bajers Vej 7, DK- 9220 Aalborg Ø, Denmark Phone +45 99409940, Fax +45 98158129 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

PhysioCam. Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie

PhysioCam. Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie PhysioCam Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie af Randi Wraa Clausen, Jan Holthusen, Mette Jørgensen og Katrine Grønfeldt Kryh Intern

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse D. 06.06.13 Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af: Kathrine Skovdal Hansen, Nathasia Gjelstrup Jensen og

Læs mere

Misbrug som betydningsfuld aktivitet

Misbrug som betydningsfuld aktivitet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Misbrug som betydningsfuld aktivitet - Et kvalitativt studie om ergoterapeutens overvejelser i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme...

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme... Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1 Formål... 5 2. Problemformulering... 5 2.1 Nøgleord... 5 3. Design... 6 4. Forståelsesramme... 6 4.1 Videnskabsteoretisk referenceramme... 6 4.2 Forforståelse...

Læs mere

Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi

Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter vurderer anvendeligheden og behovet for Lifestyle Redesign til danske ældre Dette projekt er udarbejdet

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

ADHD. rammer vi plet?

ADHD. rammer vi plet? ADHD rammer vi plet? Et kvalitativt interviewstudie om skydeidrættens betydning for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et fysioterapeutisk perspektiv En bacheloropgave af: Else Gløe-Jakobsen,

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

graviditet, fysisk aktivitet og motion

graviditet, fysisk aktivitet og motion graviditet, fysisk aktivitet og motion Bachelorprojekt udarbejdet af, 07C Dorte Bildsøe, 07D Hanne Madvig, 07D Januar, 2011 Billede fra http://www.mfit.info/tag/physical-activity Dette projekt er udarbejdet

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Hvordan. Hverdagslivet. opleves af mennesker der har. Stress. Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx

Hvordan. Hverdagslivet. opleves af mennesker der har. Stress. Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx Hvordan Hverdagslivet opleves af mennesker der har Stress Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx Hvordan hverdagslivet opleves af mennesker der har stress Bachelorprojekt JCVU,

Læs mere

Undertegnede bekræfter at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp.

Undertegnede bekræfter at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Tværsektoriel kommunikation i det sammenhængende patientforløb for mennesker med apopleksi et kvalitativt studie af fysioterapeuters holdninger og erfaringer i Danmark og Letland Undertegnede bekræfter

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé

Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé Et praksisforskningsprojekt om professionelle og frivilliges samarbejde i en café for borgere med demens og deres pårørende University College Lillebælt

Læs mere

Elektronisk overvågning af sundhedsprofessionelle - Big Brother or Big Benefit

Elektronisk overvågning af sundhedsprofessionelle - Big Brother or Big Benefit Elektronisk overvågning af sundhedsprofessionelle - Big Brother or Big Benefit Karen Heilmann Charlotte Engvad Jensen Master of Information Technology in Health Informatics Efter- og videreuddannelse,

Læs mere

Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv

Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af studerende Britt Friis Ryde, Louise Elisabeth Olsen, Morten Øllegaard University College

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen En kvalitativ undersøgelse af terapeuters forandringsparathed ved inddragelse af PLISSIT i praksis Ergoterapeutuddannelsen Holstebro,

Læs mere

Bachelorprojektet er afleveret den 11. juni 2008 og er udarbejdet af Gitte Hansen F05A University College Sjælland

Bachelorprojektet er afleveret den 11. juni 2008 og er udarbejdet af Gitte Hansen F05A University College Sjælland Bachelorprojektet er afleveret den 11. juni 2008 og er udarbejdet af Gitte Hansen F05A University College Sjælland Denne opgave er udarbejdet af (en) Fysioterapeutstuderende Denne opgave eller dele heraf

Læs mere

5.2.3 Oplevelser med fysisk aktivitet... 33 5.2.4 Rollemodeller... 36 6 Diskussion... 38 6.1 Metodediskussion... 38 6.2 Diskussion af koder og

5.2.3 Oplevelser med fysisk aktivitet... 33 5.2.4 Rollemodeller... 36 6 Diskussion... 38 6.1 Metodediskussion... 38 6.2 Diskussion af koder og 4 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Abstract... 2 Forord... 3 1 Indledning og problembaggrund... 6 2 Problemformulering... 8 2.1 Begrebsafklaringer... 9 2.2 Afgrænsning af problemformulering... 9 3 Teori...

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Skal vi lege i skoven eller på legepladsen?

Skal vi lege i skoven eller på legepladsen? Skal vi lege i skoven eller på legepladsen? Bachelorprojekt i ergoterapi Pia Rolsted Due Adriansen, Lise Brøgger Christiansen & Sabrina Juhl Hansen Januar 2012, ERG508 Tilladelse til udlån Antal anslag:

Læs mere

- en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½-årige børn. University College Lillebælt, juni 2012 Fysioterapeutuddannelsen

- en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½-årige børn. University College Lillebælt, juni 2012 Fysioterapeutuddannelsen Motorik i børnehaven - en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½-årige børn University College Lillebælt, juni 2012 Fysioterapeutuddannelsen Udarbejdet af: Gitte B. Hansen, Jannie Vium og Gitte Nissen

Læs mere

Hvor der glemmes der guides

Hvor der glemmes der guides Hvor der glemmes der guides Bachelorprojekt i fysioterapi Udarbejdet af: University College Lillebælt Intern vejleder: Charlotte Christie Fleischer Ekstern vejleder: Inge Hansen Bruun Antal anslag tekst:

Læs mere

Kampagneoptimering!for!

Kampagneoptimering!for! Kampagneoptimeringfor Udarbejdet)af:) CamillaSandgreenMortensen MartinTrabergBennetzen MieBirkholmWiuff NadiaJakobsen Vejleder:) NorbertWildermuth Roskilde)Universitet) )Kommunikation) )Forår)2014) 0 Abstract

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Stress og kvinder. Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse

Stress og kvinder. Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse Udarbejdet af: Charlotte Gomez og Cecilie Lykke Facius University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Modul 14 Bachelor opgave Tegn

Læs mere

På rørendes syn på livet med demens

På rørendes syn på livet med demens Mette Frisesdahl Andersen Titlen på opgaven Januar 2015 University collage Lillebælt På rørendes syn på livet med demens Et evalueringsstudie af: Praksisundervisning for pårørende til mennesker med demens

Læs mere

Dette projekt er udarbejdet af:

Dette projekt er udarbejdet af: Dette projekt er udarbejdet af: Thomas Nielsen Hold: E05C University College Sjælland Dato for aflevering: 08.01.2009 Intern vejleder på projektet: Lisbeth Villemoes Sørensen Antal ord: 13.022 Thomas Nielsen

Læs mere

Det skal være et partnerskab, ik?

Det skal være et partnerskab, ik? Det skal være et partnerskab, ik? - Om aktiviteters indflydelse på magt og magtanvendelse i Socialpsykiatrien 0 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt M a j 2 0 1 5 E r g f 2 0

Læs mere

Bachelorprojekt, juni 2007 JCVU Ergoterapeutuddannelsen 4. DESIGN, MATERIALE OG METODE 15

Bachelorprojekt, juni 2007 JCVU Ergoterapeutuddannelsen 4. DESIGN, MATERIALE OG METODE 15 Indhold Bachelorprojekt, juni 2007 JCVU Ergoterapeutuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMBAGGRUND 4 1.1 EPIDEMIOLOGI 4 1.2 SYMPTOMER OG FORLØB 4 1.3 AKTIVITETSPÅVIRKNING 4 1.4 ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

Yngre brystkræftpatienters oplevelser af livet efter brystkræft - en kvalitativ metasyntese. Betina Brøgger Toft

Yngre brystkræftpatienters oplevelser af livet efter brystkræft - en kvalitativ metasyntese. Betina Brøgger Toft Kandidatspeciale Yngre brystkræftpatienters oplevelser af livet efter brystkræft - en kvalitativ metasyntese af Betina Brøgger Toft Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet

Læs mere

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen!

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Ergoterapeuters arbejde med stressramtes rehabilitering via haveterapi Privatfoto Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning

Læs mere

-Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen

-Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen -Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen Ida Mollsgaard Kristensen Louise Aagaard Pedersen Claudia Brix Madsen E07A Bachelor projekt i ergoterapi Juni 2010

Læs mere

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

Yngre personer med demens

Yngre personer med demens Yngre personer med demens - en kortlægning af socialfaglige tilbud Undertegnede bekræfter at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp D. 5/1 2015 Antal ord: 13.899 Denne opgave er udarbejdet af ergoterapeutstuderende

Læs mere

INDHOLD! 1!INDLEDNING...

INDHOLD! 1!INDLEDNING... 2 INDHOLD! 1!INDLEDNING... 5! 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM...7! 1.2!LÆSEVEJLEDNING... 10! 2!TEORI...13! 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET... 15! 2.1.1$Betingelser$for$at$modtage$kontanthjælp... 15! 2.1.2$Ydelsernes$størrelse...

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

Resultatdiskussion... 21 Metodediskussion... 21 Fokusgruppeinterview... 22 Metode... 22 Forforståelse... 22 Datatilsynet... 23 Etiske overvejelser...

Resultatdiskussion... 21 Metodediskussion... 21 Fokusgruppeinterview... 22 Metode... 22 Forforståelse... 22 Datatilsynet... 23 Etiske overvejelser... Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål... 4 Problemformulering... 4 Nøgleord... 4 Teori... 4 Tilgange til bassinterapi... 4 Opdrift... 5 Massefylde... 5 Tryk... 6 Temperatur... 6 Litteraturstudiet...

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Udarbejdet af Berit Falk Hansen Camilla Winther Kristensen Line Grønhøj Nielsen Lene Zachariassen Vejleder Tove Lise Nielsen Ergoterapeut, cand.scient.san.

Læs mere

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point)

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point) Modulbeskrivelse Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af forældres oplevelse af at skulle varetage behandlingen af et barn med obstipation i et ambulant forløb

En kvalitativ undersøgelse af forældres oplevelse af at skulle varetage behandlingen af et barn med obstipation i et ambulant forløb Studerende: Cathrine Birk Kezia Rønne Malene Haldager Mathiesen Hold/modul: Hold S11 Modul 14 Opgavetype: Ekstern Prøve Vejleder: Randi Kjelde Olsen, adjunkt, cand.cur. Antal tegn: 79.976 Afleveringsdato:

Læs mere

Problemformulering: Hvorfor er arbejde vigtigt for voksne asylansøgere i Danmark?

Problemformulering: Hvorfor er arbejde vigtigt for voksne asylansøgere i Danmark? Resumé Uddannelsessted: Professionshøjskolen University College Nordjylland Hold: E05v Bacheloropgavens titel: Asylansøgere og arbejde Søgeord: Asyl og aktivitet Resumé: Undersøgelser viser at asylansøgere

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Efteruddannelse for medarbejdere i myndighedsenheder 2013/2014

Efteruddannelse for medarbejdere i myndighedsenheder 2013/2014 Efteruddannelse for medarbejdere i myndighedsenheder 2013/2014 ISU+ og Annie Klein udbyder i fælles skab en efteruddannelse for myndighedssagsbehandlere og visitatorer inden for det kommunale område. Efteruddannelsen

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Kliniske metoder i sygeplejen til decubitus profylakse. Ekstern eksamen bachelor i sygepleje. Modul: 14 Anslag/ tegn: Katja Thy Haagh Christensen

Kliniske metoder i sygeplejen til decubitus profylakse. Ekstern eksamen bachelor i sygepleje. Modul: 14 Anslag/ tegn: Katja Thy Haagh Christensen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Kliniske metoder i sygeplejen til decubitus profylakse Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

K U N S T T E R A P I

K U N S T T E R A P I Malerierne blev malet med henblik på at illustrere vores proces og vores forventninger til dette bachelorprojekt. Vi malede fredag den 3. september 2010 med det overordnede mål, at vi på egen krop skulle

Læs mere

Vurdering af kvalitative artikler

Vurdering af kvalitative artikler Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid

Læs mere

Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud- Udarbejdet

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

Støtte og hjælp til mestring til nærtstående pårørende til cancer mammae patienter

Støtte og hjælp til mestring til nærtstående pårørende til cancer mammae patienter PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC NORDSJÆLLAND Støtte og hjælp til mestring til nærtstående pårørende til cancer Support and help to coping for the close relatives to patients with breast cancer Sygeplejefagligt

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere