Type HD8751 BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type HD8751 BRUGSANVISNING"

Transkript

1 Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG.

2 2 DANSK Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine Saeco Intelia EVO Focus! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Saecos kundeservice. Denne brugsanvisning gælder for modellerne HD8751. Maskinen er egnet til tilberedning af espressokaffe med hele bønner samt til udløb af damp og varmt vand. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.

3 DANSK 3 RESUMÉ VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Advarsel... 4 Vigtigt... 6 Overensstemmelse med regler... 7 INSTALLATION... 8 Oversigt over maskinen... 8 Beskrivelse... 9 KLARGØRING...10 Maskinens emballage Installering af maskinen FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...12 Påfyldning af kredsløb Automatisk skylle-/selvrensecyklus Manuel skyllecyklus Måling og programmering af vandets hårdhed Installation af vandfilteret "INTENZA+"...17 Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" INDSTILLINGER...20 Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Regulering af aroma (kaffens intensitet)...21 Indstilling af udløb Indstilling af mængden af kaffe i en kop...23 BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO...24 Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe DAMP/TILBEREDNING AF CAPPUCCINO...26 UDLØB AF VARMT VAND...27 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...28 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af den klassiske mælkeskummer Ugentlig rengøring af maskinen Ugentlig rengøring af den klassiske mælkeskummer Ugentlig rengøring af kaffeenhed Månedlig smøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen AFKALKNING...38 FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER...42 AFHJÆLPNING AF PROBLEMER...45 ENERGIBESPARELSE...47 Standby Bortskaffelse TEKNISKE KARAKTERISTIKA...48 GARANTI OG ASSISTANCE...48 Garanti Assistance BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...49

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Maskinen er udstyret med sikkerhedsanordninger. Dog er det alligevel nødvendigt at læse de anførte sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, så skader på personer eller genstande undgås. Brugsanvisningen skal opbevares til eventuel fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/ eller skader på maskinen. Dette symbol signalerer, at det er vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug eller vedligeholdes. Advarsel Slut maskinen til et egnet vægstik, hvis spænding svarer til maskinens tekniske specifikationer. Undgå, at strømkablet hænger ned fra bordet eller arbejdsbordet, eller at det kommer i kontakt med varme overflader. Nedsænk ikke maskinen, stikket eller strømkablet i vand: fare for elektrisk stød! Ret ikke strålen med varmt vand mod dig selv: fare for forbrændinger!

5 DANSK 5 Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene og knapperne. Tag stikket ud af stikkontakten: - hvis der opstår anomalier; - hvis maskinen henstår ubrugt i længere tid; - inden maskinen rengøres. Træk i selve stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Brug ikke maskinen, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Udfør aldrig ændringer ved maskinen eller strømkablet. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips servicecenter, så alle farer undgås. Maskinen er ikke beregnet til brug af børn under 8 år. Maskinen kan bruges af børn på 8 år (eller derover), hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen. Hold maskine og strømkabel uden for rækkevidde for børn under 8 år. Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har erfaring og/eller kompetence, hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Stik ikke fingrene eller andre genstande i kaffekværnen.

6 6 DANSK Vigtigt Maskinen er udelukkende beregnet til brug i husholdninger og er uegnet til brug til kantiner eller køkkenzoner i forretninger, kontorer, landbrug eller andre arbejdssteder. Placer altid maskinen på en plan og stabil overflade. Placer ikke maskinen på varme overflader, i nærheden af varme ovne, varmeapparater eller lignende varmekilder. Hæld kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner komponenter. Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand. Brug kun koldt drikkevand uden brus. Brug aldrig skurepulver eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen. En blød klud, som er fugtet med vand, er tilstrækkelig. Afkalk maskinen regelmæssigt. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Vandet i opvarmningssystemet kan fryse og beskadige maskinen. Efterlad ikke vand i beholderen, hvis maskinen skal henstå ubrugt i en længere periode. Vandet kan forurenes. Brug frisk vand hver gang maskinen bruges.

7 Overensstemmelse med regler DANSK 7 Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 Gennemførelse af direktiv 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparaturer samt affaldsbortskaffelse. Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Denne maskine fra Philips stemmer overens med alle standarder og gældende bestemmelser på området for eksponering for elektromagnetiske felter.

8 8 INSTALLATION Oversigt over maskinen

9 Beskrivelse 1. Knap til indstilling af kaffekværn 2. Beholder til formalet kaffe 3. Kaffebønnebeholder 4. Låg til kaffebønnebeholder 5. Betjeningspanel 6. Kaffeudløb 7. Kopbakke 8. Indikator for fuld drypbakke 9. Drypbakke 10. Skuffe til kafferester 11. Kaffeenhed 12. Inspektionslåge 13. Smørefedt til kaffeenhed - sælges separat 14. Strømkabel 15. Beskyttelse af udløbsrør 16. Klassisk mælkeskummer (til udløbsrør til varmt vand/damp) 17. Vandbeholder 18. Stik til strømkabel 19. Afkalkningsmiddel - sælges separat 20. Nøgle til indstilling af kaffekværn + mål til formalet kaffe 21. Test af vandets hårdhed 22. Pensel til rengøring - sælges separat 23. Skuffe til opsamling af kaffe 24. Knap til espresso 25. Knap til kaffeudløb 26. Vælgerknap til varmt vand/damp 27. ON/OFF-knap 28. "Aroma"-knap - Formalet kaffe 29. Knap til afkalkning DANSK 9

10 10 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Installering af maskinen 1 Tag drypbakken med rist ud af emballagen. 2 Fjern maskinen fra emballagen. 3 Det anbefales at følge nedenstående råd om optimal brug: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene som vist i figuren. 4 Sæt drypbakken med rist i maskinen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Bemærk: Drypbakken har til formål at opsamle vandet, som løber ud af kaffeudløbet under skylle-/selvrensecyklusser, og eventuel kaffe, som kan løbe over under tilberedelse af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Vigtigt: Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensecyklussen er udført.

11 DANSK 11 5 Tag vandbeholderen ud Skyl beholderen med frisk vand. 7 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Vigtigt: Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen. 8 Tag låget til kaffebønnebeholderen af, og hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Bemærk: Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen for at undgå at forringe maskinens kværning. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen. 9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen. 11 Sæt stikket i den anden ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 2

12 12 DANSK 12 Displayet viser ikonet for standby. Gul Sort 13 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen. Displayet signalerer, at det er nødvendigt at fylde kredsløbet. FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede: 1) Det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet. 2) Maskinen udfører en skylle-/selvrensecyklus. 3) Det er nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus. Påfyldning af kredsløb Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter. 1 Indsæt en beholder under den klassiske mælkeskummer.

13 DANSK 13 2 Tryk på knappen for at starte cyklussen. Maskinen foretager en automatisk påfyldning af kredsløbet og lader en smule vand løbe ud igennem den klassiske mælkeskummer. Gul 3 Bjælken under symbolet viser status for proceduren. Når processen er slut, standser maskinen udløbet automatisk. 4 Herefter viser displayet symbolet for opvarmning af maskinen. Gul Automatisk skylle-/selvrensecyklus Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skyllecyklus/ selvrensning af de indvendige kredsløb med frisk vand. Denne operation kræver mindre end ét minut. 5 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud. 6 Maskinen viser dette display. Vent, til cyklussen afslutter automatisk. Gul Bemærk: Tryk på knappen for at stoppe udløbet. 7 Når ovenstående procedurer er udført, viser maskinen dette display. Grøn

14 14 DANSK Manuel skyllecyklus Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og det friske vand løber gennem damp-/varmtvandskredsløbet. Denne operation tager et par minutter. 1 Sæt en beholder under udløbet. 2 Kontrollér, at maskinen viser dette display. Grøn Grøn 3 Vælg funktionen for brygning med formalet kaffe ved at trykke på knappen. Maskinen viser dette display. Bemærk: Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen. 4 Tryk på knappen. Maskinen begynder at lade vand løbe ud. 5 Tøm beholderen, når udløbet stopper. Punkt 1 til 4 skal udføres to gange, og derefter kan du fortsætte til punkt 6. 6 Indsæt en beholder under den klassiske mælkeskummer. 7 Tryk på knappen. Symbolet her ved siden af vises på displayet. Grøn

15 DANSK 15 8 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. 9 Lad vandet løbe ud, indtil symbolet for mangel på vand bliver vist. Grøn Rød 10 Fyld herefter vandbeholderen igen op til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at tilberede kaffe. Det display, der er angivet til venstre, bliver vist. Bemærk: Hvis maskinen har stået ubenyttet hen i to eller flere uger, bliver der udført en automatisk skyllecyklus/selvrensning, når den tænder. Herefter er det nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor. Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også automatisk, når maskinen har været i standby eller har været slukket i mere end 15 minutter. Når cyklussen er afsluttet, kan der brygges kaffe.

16 16 DANSK Måling og programmering af vandets hårdhed Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden for maskinen og for installering af vandfilteret "INTENZA+". Læs det efterfølgende kapitel for at få flere oplysninger om vandfilteret. Følg nedenstående vejledning for at måle vandets hårdhed: 1 Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund. Bemærk: Prøvestrimlen kan kun anvendes til én måling. 2 Vent et minut. 3 Kontrollér, hvor mange felter der bliver røde, og sammenlign i tabellen. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed Bemærk: Tallene på prøvestrimlen svarer til konfigurationen af reguleringen for vandets hårdhed. Nærmere beskrevet: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på vandfilteret "INTENZA+" (se næste kapitel). Gul 1 4 Nu er det muligt at programmere indstillingerne for vandets hårdhed. Tryk på knappen, og gå gennem valgmulighederne ved at trykke på knappen, indtil symbolet her ved siden af vises. Bemærk: Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er egnet til de fleste typer vand.

17 DANSK 17 Gul 5 Tryk på knappen for at øge værdien og på knappen for at mindske værdien. 6 Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. 7 Tryk på knappen for at forlade programmeringsmenuen. Grøn Installation af vandfilteret "INTENZA+" Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din espresso en mere intens aroma. Vandfilteret INTENZA+ sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vand er et fundamentalt element i espressotilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer vandkvaliteten. 1 Fjern det hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted. 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler.

18 18 DANSK 3 Konfigurer filteret på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret: A = Blødt vand svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen B = Hårdt vand (standard) svarer til 3 på prøvestrimlen C = Meget hårdt vand svarer til 4 på prøvestrimlen 4 Sæt filteret i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt. 5 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand, og sæt den i maskinen. 6 Lad alt vandet i beholderen løbe ud ved hjælp af varmtvandsfunktionen (se kapitlet Udløb af varmt vand ). 7 Fyld vandbeholderen igen. Gul 8 Tryk på knappen, og gå gennem valgmulighederne ved at trykke på knappen, indtil skærmbilledet her ved siden af vises. Gul 9 Tryk på knappen for at vælge ON, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. 10 Tryk på knappen for at afslutte. Grøn På denne måde programmeres maskinen til at give brugeren besked om, at INTENZA+ -vandfilteret skal udskiftes.

19 Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" DANSK 19 Når vandfilteret INTENZA+ skal udskiftes, vises symbolet her ved siden af. 1 Udskift filteret som beskrevet i det forudgående kapitel. Gul Grøn Gul Gul 2 Tryk på knappen, og rul gennem siderne ved hjælp af knappen, indtil symbolet her ved siden af er vist. 3 Vælg valgmuligheden RESET. Tryk på knappen for at bekræfte. 4 Tryk på knappen for at afslutte. Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter. Bemærk: Når filtret allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det uden at udskifte det, skal du vælge indstillingen OFF. Når der ikke er et "INTENZA+"-vandfilter isat, skal du sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, på plads i beholderen.

20 20 DANSK INDSTILLINGER Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe tilberedes. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt, og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Kaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (ikke karamelliseret). Maskinen justerer sig automatisk efter udløbet af nogle kaffe, for dermed at optimere kaffeekstrationen i forhold til den malede kaffes kompakthed. Justering af den keramiske kaffekværn Keramiske kaffekværne sikrer altid en perfekt kværningsgrad og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet. Denne teknologi bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Advarsel: Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen, som regulerer kaffemalingen, til at justere den keramiske kaffekværn. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffemalingen til din personlige smag. Advarsel: Knappen til indstilling af kaffekværnen inden i kaffebønnebeholderen må kun drejes, når den keramiske kaffekværn er tændt. Denne justering kan udføres ved at trykke og dreje knappen til indstilling af kaffekværnen i kaffebønnebeholderen. Brug den medfølgende nøgle til justeringen.

21 DANSK 21 1 Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværnen et klik ad gangen. Forskellen i smagen kan mærkes efter at have tilberedt 2-3 kopper kaffe Referencemærkerne inde i kaffebønnebeholderen angiver den indstillede kværningsgrad. Det er muligt at indstille 5 forskellige kværningsgrader fra position 1, der giver en grov kværning og en mildere smag, til position 2, der giver en fin kværning og en stærkere smag. Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere maling, får kaffen en stærkere smag. Hvis der ønskes en kaffe med en mildere smag, skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning. Regulering af aroma (kaffens intensitet) Vælg din foretrukne kaffeblanding, og reguler den kaffemængde, der skal kværnes, afhængigt af din egen smag. Det er også muligt at vælge funktionen for formalet kaffe. Bemærk: Indstillingen skal foretages inden valg af kaffe. Grøn Når du trykker på knappen, får du fire valgmuligheder. Ved hvert tryk på knappen ændres aromaen med en grad afhængigt af den valgte mængde: = mild aroma = mellem aroma = stærk aroma = formalet kaffe Grøn

22 22 DANSK Indstilling af udløb Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, som du ønsker at bruge. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene som vist i figuren. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper. Til store kopper. Man kan stille to små eller store kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.

23 Indstilling af mængden af kaffe i en kop DANSK 23 Maskinen gør det muligt at indstille den mængde kaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og/eller størrelsen på kopperne. Hver gang man trykker på knappen eller, lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt udløb. Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer, hvordan knappen " " programmeres. 1 Sæt en kop under udløbet. Grøn 2 Tryk og hold knappen nede, indtil symbolet "MEMO" vises. Slip knappen. Nu kan maskinen programmeres. Kaffen begynder at løbe ud. Grøn 3 Når symbolet "STOP" bliver vist, skal du trykke på knappen, så snart den ønskede mængde kaffe er opnået. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk på knappen løber den samme programmerede mængde espresso ud. Bemærk: Følg samme fremgangsmåde for at programmere kaffeknappen. Brug altid knappen til at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået, også når du programmerer kaffeknappen.

24 24 DANSK BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på displayet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde. Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner 1 Stil 1 eller 2 espressokopper under udløbet. 2 Når du vil brygge en espresso eller en kop kaffe, skal du trykke på knappen for at vælge den ønskede aroma. Grøn Grøn 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso eller på knappen for en kaffe. 4 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at tilberede 1 espresso eller 1 kaffe. Symbolet her ved siden af vises. 5 Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at tilberede 2 espresso eller 2 kopper kaffe. Symbolet her ved siden af vises. Bemærk: I denne funktionsmåde vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper espresso kræver to kværningscyklusser og to udløbscyklusser, som automatisk udføres af maskinen. 6 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 7 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Du kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på knappen.

25 Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe DANSK 25 Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Med funktionen til formalet kaffe kan der kun brygges en kaffe ad gangen. Grøn 1 Tryk på knappen en eller flere gange for at vælge funktionen for formalet kaffe. 2 Løft låget til beholderen, og hæld et mål formalet kaffe i. Brug kun det mål, der medfølger maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe. Advarsel: Fyld kun beholderen til formalet kaffe med formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Sådanne skader er ikke dækket af garantien. 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso eller på knappen for en kaffe. Udløbscyklussen starter. 4 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 5 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på tasten. Når udløbet er standset, vender maskinen tilbage til hovedmenuen. Gentag den ovenstående procedure, hvis du vil brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe. Bemærk: Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, eller der bruges 2 eller flere mål kaffe, brygger maskinen ikke produktet. Der vil kun løbe vand ud, og den formalede kaffe bliver tømt ud i skuffen til kafferester.

26 26 DANSK DAMP/TILBEREDNING AF CAPPUCCINO Advarsel: Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Damp-/varmtvandsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre ved det med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb. 1 Fyld en beholder med cirka 1/3 kold mælk. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk, alt afhængigt af den personlige smag. 2 Sænk den klassiske mælkeskummer ned i mælken. Grøn 3 Tryk på knappen. Symbolet her ved siden af vises på displayet. Tryk på knappen for at starte udløbet af damp. Grøn Gul 4 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid. I denne fase vises symbolet her ved siden af. 5 Pisk mælken ved at udføre lette cirkelbevægelser med beholderen i op- og nedadgående retning. 6 Når mælkeskummet har nået den ønskede konsistens, skal du trykke på knappen " " for at afbryde udløbet af damp. Vigtigt: Efter piskning af mælken skal den klassiske mælkeskummer rengøres ved at lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Flere de-

27 DANSK 27 taljer om rengøring kan findes i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Bemærk: Efter udløbet af damp kan man med det samme brygge en espresso eller lade varmt vand løbe ud. UDLØB AF VARMT VAND Advarsel: Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Udløbsrøret til varmt vand eller damp kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb. Grøn Inden du lader varmt vand løbe ud, skal du kontrollere, at maskinen er klar til brug, og at vandbeholderen er fuld. 1 Indsæt en beholder under den klassiske mælkeskummer. 2 Tryk på knappen. Symbolet her ved siden af vises på displayet. Grøn 3 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand.

28 28 DANSK Grøn Gul 4 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid. I denne fase vises symbolet her ved siden af. 5 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk på knappen for at standse udløbet af varmt vand. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Vigtigt: Punktlig rengøring og vedligeholdelse af maskinen er fundamentalt for at forlænge dens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk. Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du kan udføre og hvor hyppigt. I modsat fald holder maskinen op med at fungere korrekt. Disse reparationer er IKKE dækket af garantien. Bemærk: - Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. - De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine. - Sænk aldrig maskinen ned i vand. - Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen. - Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn. 1 Skuffen til kafferester skal tømmes og rengøres hver dag, mens maskinen er tændt. Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske ved slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen.

29 DANSK 29 2 Tøm og rengør skuffen til opsamling af kaffe på siden af maskinen. Åbn inspektionslågen, fjern skuffen, og tøm kafferesterne ud. 3 Tøm og vask drypbakken. Tøm også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Daglig rengøring af vandbeholderen 1 Fjern det lille hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) fra beholderen, og vask den med frisk vand Sæt det hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) på plads igen ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld beholderen med frisk vand.

30 30 DANSK Daglig rengøring af den klassiske mælkeskummer Det er vigtigt at rengøre den klassiske mælkeskummer hver dag og efter hver brug for at bevare hygiejnen og sikre tilberedelse af mælkeskum med perfekt konsistens. Når du har pisket mælk, skal du altid tage den udvendige del af den klassiske mælkeskummer af og vaske den i frisk vand. Ugentlig rengøring af maskinen 1 Vask drypbakkens holder. 2 Beholderen til formalet kaffe kan rengøres med penslen (der købes separat) eller med håndtaget på en kniv eller en gaffel.

31 Ugentlig rengøring af den klassiske mælkeskummer DANSK 31 Den ugentlige rengøring er grundigere, fordi alle den klassiske mælkeskummers komponenter skal afmonteres. De følgende rengøringsprocedurer skal udføres: 1 Fjern den udvendige del af den klassiske mælkeskummer. Vask den med frisk vand. 2 Fjern den øverste del af den klassiske mælkeskummer fra damp-/ varmtvandsrøret. 3 Vask den øverste del af den klassiske mælkeskummer i frisk vand. 4 Tør damp-/varmtvandsrøret af med en fugtig klud for at fjerne eventuelle mælkerester. 5 Sæt den øverste del tilbage i damp-/varmtvandsrøret, og sørg for, at den er sat helt i bund. 6 Genmonter den udvendige del af den klassiske mælkeskummer. Ugentlig rengøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal rengøres, hver gang kaffebønnebeholderen fyldes og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Sluk maskinen ved at trykke på knappen og tage stikket ud af stikkontakten. 2 Fjern skuffen til kafferester. Åbn inspektionslågen.

32 32 DANSK 3 Træk skuffen til opsamling af kaffe ud, og rengør den. 4 Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget. 5 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt. Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden. 6 Lad kaffeenheden lufttørre helt. 7 Rengør omhyggeligt maskinen indvendigt med en blød klud opblødt i vand. 8 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal du benytte fremgangsmåden, der er beskrevet i punkt (9). 9 Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og indtil de to referencemærker på siden af enheden er ud for hinanden.

33 DANSK Sørg for at krogen, som blokerer kaffeenheden, er i den rigtige position. Det kontrolleres ved at trykke hårdt på "PUSH" indtil det høres, at den klikker på plads. Kontroller, at krogen er løftet helt op. Prøv igen, hvis det ikke er tilfældet. 11 Sæt kaffeenheden på plads i rummet igen, indtil den klikker på plads, uden at trykke på knappen PUSH. 12 Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads, og luk inspektionslågen. 13 Sæt skuffen til kafferester på plads.

34 34 DANSK Månedlig smøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper eller en gang om måneden. Saeco-smørefedtet til smøring af kaffeenheden sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". 1 Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. 2 Smør også akslen.

35 DANSK 35 3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads. 4 Luk inspektionslågen, og sæt skuffen til kafferester på plads. Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre denne rengøringscyklus med affedtningstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Denne operation fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden. Affedtningstabletterne sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Affedtningstabletterne må kun bruges til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i kapitlet "Afkalkning". 1 Sæt en beholder under udløbet. 2 Sørg for at fylde vandbeholderen med frisk vand til niveauet "MAX".

36 36 DANSK 3 Læg en affedtningstablet i beholderen til formalet kaffe. Grøn 4 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe uden at tilføje formalet kaffe i beholderen. 5 Tryk på knappen for at starte kaffeudløbscyklussen. 6 Vent, indtil maskinen har ladet en halv kop vand løbe ud. 7 Tag stikket på strømkablet ud af stikkontakten. 8 Lad opløsningen virke i cirka 15 minutter. Sørg for at smide det udløbne vand ud. 9 Sæt stikket på strømkablet i stikkontakten igen. Tænd maskinen ved at trykke på knappen. Vent, indtil den automatiske skyllecyklus er færdig. 10 Fjern skuffen til kafferester, og åbn inspektionslågen. Fjern skuffen til opsamling af kaffe og kaffeenheden.

37 DANSK Vask omhyggeligt kaffeenheden i frisk vand. 12 Når kaffeenheden er skyllet, skal den sættes på plads igen og trykkes helt i bund (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Indsæt skuffen opsamling af kaffe og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen. Grøn 13 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe uden at tilføje formalet kaffe i beholderen. 14 Tryk på knappen for at starte kaffeudløbscyklussen. 15 Gentag proceduren, som er beskrevet fra pkt. 13 til pkt. 14, to gange. Sørg for at smide det udløbne vand ud. 16 Drypbakken rengøres ved at lægge en affedtningstablet i bakken og fylde den 2/3 med varmt vand. Lad rengøringsopløsningen virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt. Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen Rengør kaffebønnebeholderen en gang om måneden, når den er tom, med en fugtig klud for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld derefter kaffebønnebeholderen med kaffebønner igen.

38 38 DANSK AFKALKNING Afkalkningsproceduren tager cirka 35 minutter. Gul Under brug dannes kalk indvendigt i maskinen, som skal fjernes jævnligt. I modsat fald kan vandkredsløbet og kaffekredsløbet blive tilstoppede. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinens display viser symbolet CALC CLEAN, er det nødvendigt at afkalke maskinen. Vigtigt: Hvis denne procedure ikke udføres, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Brug kun afkalkningsmidlet fra Saeco. Det er fremstillet specielt til at optimere maskinens ydelse. SAECO-afkalkningsmidlet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Advarsel: Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel. Bemærk: Maskinen må ikke slukkes under afkalkningscyklussen. I modsat fald skal cyklussen gentages fra begyndelsen. Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen: Inden du starter afkalkningen: 1 Tøm drypbakken.

39 DANSK 39 2 Fjern den klassiske mælkeskummer fra damp-/varmtvandsrøret. 3 Tag vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) ud af vandbeholderen. Gul 4 Tryk på knappen. Tryk på knappen, indtil displayet her ved siden af vises. 5 Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen. Rød Bemærk: Hvis knappen knappen ". " trykkes ned ved en fejl, kan man afslutte ved tryk på 6 Træk vandbeholderen ud, og hæld hele indholdet af Saeco-afkalkningsmidlet i beholderen. Fyld beholderen med frisk vand til niveauet MAX. 7 Sæt vandbeholderen på plads igen i maskinen. 8 Sæt en rummelig beholder (1,5 l) under damp-/varmtvandsrøret og under udløbet.

40 40 DANSK 9 Tryk på knappen for at starte afkalkningscyklussen. Rød Rød 10 Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller. Bjælken på displayet angiver status for cyklussen. Rød Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller forlade maskinen i kort tid. CALC CLEAN.... Rød 11 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. 12 Træk vandbeholderen ud, og skyl og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 13 Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position. 14 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under damp-/varmtvandsrøret og udløbet. Rød 15 Når vandbeholderen sættes på plads, vises symbolet her ved siden af. Tryk på knappen for at starte skyllecyklussen. CALC CLEAN.... Rød 16 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. Gentag punkt 12 til 15, og fortsæt til punkt 17.

41 DANSK Når vandbeholderen er tom, skal du trække den ud, skylle den og fylde den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 18 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under udløbet. Rød 19 Når alt skyllevandet er fuldstændigt løbet igennem, viser maskinen symbolet her ved siden af. Tryk på knappen for at afslutte afkalkningscyklussen. 20 Maskinen udfører en automatisk påfyldning af kredsløbet. Gul 21 Nu udfører maskinen den automatiske opvarmnings- og skyllecyklus for at gøre klar til brygning af produkterne. 22 Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position. 23 Fjern og tøm beholderen. 24 Nu er afkalkningscyklussen fuldført. 25 Sæt vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads i beholderen, og indsæt den klassiske mælkeskummer igen. Bemærk: Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". De to skyllecyklusser vasker kredsløbet med en forudprogrammeret mængde vand for at sikre maskinens optimale ydelse. Hvis beholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan maskinen kræve tre eller flere cyklusser for at færdiggøre skylningen.

42 42 DANSK FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER Kaffemaskinen har et farvesystem for at forenkle fortolkningen af signalerne på displayet. Symbolernes farvekode er baseret på lyskurvprincippet. Statussignaleringer (grøn) Maskinen er klar til brygning af produkter. Maskinen er klar til brygning af formalet kaffe. Valg af damp eller varmt vand. Udløb af varmt vand. Udløb af damp. Maskinen er ved at brygge en espresso. Maskinen er ved at brygge en kaffe. Maskinen er ved at brygge to kopper espresso. Maskinen er ved at brygge to kopper kaffe.

43 DANSK 43 Statussignaleringer (grøn) Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges. Brygning af kaffe med formalet kaffe i gang. Advarselssignaler (gul) Maskinen varmer op til tilberedning af drikke eller udløb af varmt vand. Maskinen varmer op under programmering af drikke. Maskinen er ved at udføre skylning. Vent, til maskinen har afsluttet cyklussen. Maskinen signalerer, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes. Kaffeenheden klargøres efter en reset af maskinen. Fyld beholderen med kaffebønner, og genstart cyklussen. Fyld kredsløbet. Maskinen skal afkalkes. Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning. Hvis du vil udsætte afkalkningen og fortsætte med at bruge maskinen, skal du trykke på knappen. Bemærk: Hvis maskinen ikke afkalkes, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.

44 44 DANSK Alarmsignaler (rød) Luk inspektionslågen. Fyld kaffebønnebeholderen. Kaffeenheden skal sættes i maskinen. Sæt skuffen til kafferester på plads. Tøm skuffen til kafferester og skuffen til opsamling af kaffe. Sæt skuffen til kafferester helt ind, før du slukker maskinen. Fyld vandbeholderen. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips SAECOs hotline i dit land. Kontaktpunkterne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen

45 AFHJÆLPNING AF PROBLEMER DANSK 45 Dette afsnit opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen com/support eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen tænder ikke. Drypbakken bliver fyldt, også selv om vandet ikke bliver tømt ud. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Maskinen tømmer af og til automatisk vandet i drypbakken for at skylle kredsløbene og sikre en optimal funktion. Tilslut maskinen til strømforsyningen. Denne adfærd anses som normal. Maskinen viser konstant det Skuffen til kafferester er blevet Skuffen til kafferester skal altid tømmes, røde symbol. tømt, mens maskinen var slukket. mens maskinen er tændt. Vent, til symbolet vises, før du sætter skuffen på plads igen. Kaffen er ikke varm nok. Kopperne er kolde. Opvarm kopperne med varmt vand. Der kommer hverken varmt vand eller damp ud. Kaffen er ikke cremet. (Se bemærkning) Maskinen bruger for lang tid på opvarmning, eller mængden af udløbet vand er utilstrækkelig. Kaffeenheden kan ikke tages ud. Der er meget malet kaffe under kaffeenheden. Hullet i damprøret er tilstoppet. Den klassiske mælkeskummer er snavset. Blandingen er ikke egnet, kaffen er ikke friskmalet, eller den er for groft malet. Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Kaffeenheden er forkert placeret. Skuffen til kafferester er indsat. Kaffen er ikke egnet til automatiske kaffemaskiner. Rengør hullet i damprøret med en nål. Inden denne procedure udføres, skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Rengør den klassiske mælkeskummer. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i afsnittet Indstilling af keramisk kaffekværn. Afkalk maskinen. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Tag skuffen til kafferester ud, før du fjerner kaffeenheden. Det kan være nødvendigt at skifte kaffetype eller ændre indstillingen af kaffekværnen.

46 46 DANSK Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen maler kaffebønnerne, men kaffen løber ikke ud. (Se bemærkning) Kaffen er for tynd. (Se bemærkning) Kaffen løber ud meget langsomt. (Se bemærkning) Kaffen løber ud ved siden af udløbet. Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Kredsløbet er ikke fyldt. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Udløbet er snavset. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffen er for fintmalet. Kredsløbet er ikke fyldt. Kaffeenheden er snavset. Udløbet er tilstoppet. Fyld vandbeholderen og kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Fyld kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug"). Lad et par kopper kaffe løbe igennem som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Rengør udløbet. Lad et par kopper kaffe løbe igennem som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Indstilling af keramisk kaffekværn. Fyld kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Rengør udløbet og udløbshullerne. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen installeres for første gang. I sådanne tilfælde skal man vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System.

47 DANSK 47 ENERGIBESPARELSE Standby Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Saeco er designet til at spare energi, som det fremgår af Klasse A-energimærket. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecyklus. Sort I standbytilstand er energiforbruget lavere end 1 Wh. Tryk på knappen for at tænde maskinen (hvis afbryderkontakten bag på maskinen er i position "I"). Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecyklus. Bortskaffelse Ved endt levetid skal maskinen ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til et autoriseret indsamlingssted, så den kan genbruges. Denne handling medvirker til at bevare miljøet. - Emballagematerialerne kan genbruges. - Maskine: Fjern stikket fra stikkontakten, og skær strømkablet over. - Aflever apparatet og strømkablet til et servicecenter eller et offentligt indsamlingssted til genbrugsaffald. Dette produkt lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at det ikke kan behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et godkendt indsamlingssted, så elektriske og elektroniske komponenter kan genbruges. Ved at sørge for en korrekt bortskaffelse af produktet bidrager du til at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger, som kan opstå pga. en ukorrekt håndtering af produktet i den afsluttende fase. Mere information om genbrugsmåder for produktet kan fås ved at kontakte de lokale, kompetente myndigheder, din lokale affaldsindsamling eller forretningen, hvor du har købt din maskine.

48 48 DANSK TEKNISKE KARAKTERISTIKA Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika. Normal spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Legemets materiale Dimensioner (b x h x d) Vægt Kabellængde Betjeningspanel Klassisk mælkeskummer Kaffekoppens størrelse Vandbeholder Kaffebønnebeholder, kapacitet Se typeskiltet på indersiden af servicelågen Termoplast 265,5 x 341 x 449 mm 9 kg mm Frontpanel Specialudstyr til cappuccino 110 mm 1,5 liter - Kan tages ud 300 g Kapacitet for skuffe til kafferester 10 Pumpetryk 15 bar Kedel Kedel i rustfrit stål Sikkerhedsanordninger Termosikring GARANTI OG ASSISTANCE Garanti Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat. Assistance Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, så registrer dit produkt på adressen På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. Hvis du har brug for support eller assistance, kan du besøge Phillips' hjemmeside eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Telefonnummeret er anført i brochuren, som leveres separat, eller på adressen

49 BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE DANSK 49 Brug kun Saeco-produkter til vedligeholdelsen. Disse produkter kan købes i Philips' onlinebutik (hvis den er tilgængelig i dit land) på adressen philips.com/service, hos din forhandler eller hos de autoriserede servicecentre. Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Oversigt over produkter til vedligeholdelse - Afkalkningsmiddel CA Vandfilter Intenza+ CA Smørefedt HD5061

50 50 DANSK - Affedtningstabletter CA Vedligeholdelsessæt CA 6706

51

52 11 11 Rev.00 del DA Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. Kun til typerne HD8969, HD8977 og HD8978 DA 11 Saeco Avanti App Tablet ikke inkluderet

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere