Demens Demensbegrebet og demenssygdomme Patogenese ved demenssygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demens Demensbegrebet og demenssygdomme Patogenese ved demenssygdomme"

Transkript

1 Demens Underviser: Steen G. Hasselbalch, klinisk lektor, overlæge, dr.med. Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Demensbegrebet og demenssygdomme Demens er et uhåndterbart syndrom som forsøger at beskrive symptomer, der skyldes mange forskellige ætiologier. Demensbegrebet har en lang historisk udvikling, men forandres til stadighed. Således vil DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5 udgave) helt fjerne begrebet og i stedet indføre begreber som Major og Minor Neurocognitive Disorders. I 2011 blev de kliniske kriterier for Alzheimers sygdom revideret, men allerede i 2007 foreslog en international arbejdsgruppe at ændre Alzheimerkriterierne således at biomarkører kunne tillade en tidligere diagnose. Aktuelt (primo 2013) er der ingen international konsensus om hvilke kriterier, som bør anvendes. Indtil videre betegner demens fortsat et syndrom med svækket intellektuel funktion som følge af hjernesygdom og Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag til dette syndrom. Betegnelsen demenssygdomme dækker over neurologiske sygdomme, som har kognitiv dysfunktion som deres primære symptom. Alzheimers sygdom udgør 50-60% af disse sygdomme, Vaskulær demens 15-20%, Lewy body demens 10-15%, mens Frontotemporal demens udgør omkring 5%. Patogenese ved demenssygdomme Patogenesen for de neurodegenerative sygdomme er bedst kendt for Alzheimers sygdom. Omkring 25 år før symptomdebut ses ophobning af et proteinspaltningsprodukt Amyloid-beta (Aβ), som i sin monomere og oligomere form er toksisk for neuroner (figur 1). Efterhånden samles Aβ i fibriller, som klumper sammen til amyloid plaques, der kan påvises mikroskopisk. Neurodegenerationen optræder gradvist efter ca. 10 års amyloid-akkumulation og denne kan bla. påvises ved akkumulation af Tau-protein, et mikrotubuli-asscocieret protein, som i sin hyperfosforylerede form ikke er i stand til at stabilisere mikrotubuli. Omkring 10 år før symptomdebut ses funktionelle forstyrrelser i glukosestofskiftet i neurale netværk med forbindelse til temporallapper. Degenerationen starter i mesiale del af temporallapperne, breder sig til associationsområder af kortex over flere år og er korreleret til type og sværhedsgrad af symptomer. Acetylkolinproducerende celler i basale forhjerne er særligt sårbare overfor degeneration, men alle signalsystemer påvirkes. Primære motorisk og sensorisk kortex samt primære visuelle kortex rammes stort set ikke. Ved Lewy body demens ses akkumulation af alpha-synuclein i form af intraneuronale "Lewy legemer" af samme type som ses ved Parkinsons sygdom, men hvor akkumulation og neurodegeneration ved Parkinsons sygdom primært starter i substantia nigra ses Lewy legemer både her og i kortex allerede tidligt ved Lewy body demens. Efter flere års Parkinsons sygdom breder Lewy legemerne sig dog også kortikalt ved denne sygdom, hvorfor Parkinsons sygdom og Lewy body demens betragtes som et spektrum af samme patologi, men med forskelligt forløb. Ved Frontotemporal demens ses flere forskellige abnorme proteiner, i mindre end halvdelen af tilfældene ses ophobning af abnormt (ikke-fosforyleret) Tau protein, mens TDP-43 protein ophobning karakteriserer knap 50%. TDP-43 ophobning er den hyppigste proteinophobning ved Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS), og Frontotemporal demens og ALS betragtes i dag som et spektrum med overlappende symptomer. Patogenesen ved Vaskulær demens adskiller sig ikke fra anden cerebrovaskulær sygdom. Storkarssygdom skyldes atherosclerose og trombose i større arterier, mens småkarssygdom især rammer de tynde perforerende arterier og arterioler til hvid substans. Småkarssygdom skyldes lumenforsnævring pga. hyalinisering, degeneration og fibrose af endotel og karvæg pga. vaskulære risikofaktorer som hypertension, atherosclerosis eller diabetes. Hvor storkarssygdom ofte giver større infarkter med akut debut af symptomer, vil småkarssygdom ofte progrediere gradvist med udvikling af iskæmiske forandringer og lakunære infarkter, men de to patogeneser er meget ofte tilstede i samme person.

2 Figur 1. Udvikling af Alzheimers sygdom Figur 1. Model for udvikling af Alzheimers sygdom over tid (Jack et al., 2013). Første forandringer ses som abnorm ophobning af Aβ (CSF Aβ, Amyloid PET), dernæst neurodegeneration (CSF Tau, MRI, PET-FDG) og til sidst udvikling af kognitive symptomer. MCI (Mild Cognitive Impairment) betegner patienter med kognitiv dysfunktion, som endnu ikke har udviklet demens. Andre faktorer (uddannelse, genetik, livsstilsfaktorer) kan påvirke risikoen for demens (high risk eller low risk). Udredning for demens Udredningen omfatter besvarelse af følgende spørgsmål: 1) Er der tale om kognitiv dysfunktion, og hvis ja, 2) hvad skyldes denne? 1) Er der tale om kognitiv (intellektuel) dysfunktion? Anamnese fra pårørende er meget vigtig. Pårørende bør så vidt muligt udspørges alene med tilladelse fra patienten. Spørg til følgende ting: Hvilke symptomer er der tale om? Det er vigtigt at få oplysninger om både debutsymptomer og de aktuelle symptomer: Problemer med dag-til-dag hukommelse (indlæring), benævnelsesvanskeligheder, koncentration, overblik, tænkeevne, dømmekraft, orienteringsevne. Ændringer i adfærd (tab af hæmninger, impulsiv adfærd, manglende hygiejne, ændrede spisevaner) Manglende indsigt i egne problemer Psykiske symptomer (hallucinationer, vrangforestillinger, depressive symptomer, irritabilitet, apati) Gangproblemer, urininkontinens Påvirker disse symptomer dagligdagen, og i hvilken grad? Er der overensstemmelse mellem oplysninger fra pårørende og udsagn fra patienten selv? Kan der ved objektiv undersøgelse påvises kognitiv svækkelse eller udviser patienten påfaldende adfærd? Som minimum anbefales Mini-Mental State Examination (MMSE) til screening Testscoren afhænger af alder og uddannelse. MMSE score under 22 hos en bevidsthedsklar person tyder på sikker kognitiv dysfunktion, højere score ikke udelukker kognitiv dysfunktion Test af indlæring (som oftest er påvirket ved Alzheimers sygdom) er sparsom. Hukommelse bedømmes også på patientens evne til at gengive nylige begivenheder MMSE vurderer kun i ringe grad styringsfunktioner (frontale funktioner som overblik, dømmekraft, planlægning og fleksibel tænkeevne). Supplér evt med "verbal fluency test": hvor mange dyrenavne kan patienten nævne på 1 min (eller s-ord på 1 min). En rask ældre person bør kunne nævne over 15 dyrenavne og 10 s-ord Observation af patienten under undersøgelsen er vigtig. Bemærk: Koncentrationssvigt: går patienten i stå, eller giver op? "Head-turning sign": Vender patienten sig mod pårørende for hjælp til svar på spørgsmål? Har patienten påfaldende adfærd, manglende situationsfornemmelse?

3 Ved neurologisk undersøgelse bemærkes især om følgende er tilstede: fokale lateraliserede udfald (fx synsfeltsudfald, facialisparese, hemiparese, refleksovervægt, Babinski) Ekstrapyramidale symptomer (rigiditet, tremor, bradykinesi, nedsat ansigsmimik) Gangforstyrrelse (ataktisk, parkinsonistisk, hemiparetisk) Fordeling af symptomer og fund er skitseret i Tabel 1. Er der efter undersøgelse af patienten ingen mistanke om kognitiv dysfunktion, bør patient og pårørende beroliges og der skal ikke gøres yderligere. Er der sikker eller tvivlsom kognitiv dysfunktion bør udredningsprogrammet fortsættes med blodprøver: nogle få oversete medicinske sygdomme kan give kognitiv dysfunktion, som er mulig reversibel ved behandling, især hypothyreoiose, elektrolytforstyrrelser, lavt eller højt blodsukker gennemgang af patientens medicin: Al medicin med antikolinerg effekt kan give kognitiv dysfunktion (ældre antidepressiva, midler mod urininkontinens, antipsykotika, bronkiedilaterende midler) alkoholanamnese: se under Alkohol og demens ved mistanke om depression behandles denne, se Depression og demens Demensdiagnosen stillet i praksis Scanning som led i demensudredning Er der efter ovenstående fortsat mistanke om demens bør patienten henvises til rutine CT scanning. De fleste praktiserende læger kan i dag henvise til scanning. Formålet med denne er 1) at afkræfte rumopfyldende patologi som tumor, hæmatom, hydrocephalus, som ses i ca. 4% af personer henvist til udredning og 2) at vurdere grad af cerebrovaskulær sygdom, idet denne er meget hyppig i den ældre befolkning. En CT scanning kan ikke påvise Alzheimers sygdom, men er der tale om markant kortikal atrofi, kan det tyde på sygdom i hjernen. Parietal og temporal atrofi er hyppigst ved Alzheimers sygdom, men ses også ved Lewy body demens, hvorimod bifrontal eller asymmetrisk frontal og temporal atrofi er hyppigere ved frontotemporal demens. Ved multiple større infarkter, multiple lakunære infarkter, enkelte infarkter i strategiske områder eller ved "moderat til svær leukoaraiose/leukoencephalopati" kan scanningen støtte mistanke om Vaskulær demens, men kun såfremt der er en sandsynlig sammenhæng mellem symptomer, tidsforløb og lokalisation (se diagnostiske kriterier). En patient med klar kognitiv dysfunktion vurderet ved MMSE, hvor der er valide oplysninger om progression af symptomer over længere tid og der hverken ved scanning, blodprøver eller klinisk undersøgelse er mistanke om anden sygdom, har med rimelig sandsynlighed Alzheimers sygdom (kriterier, se Tabel 2). Diagnosen støttes af en MMSE med påvirkning af tidsorientering, manglende forsinket genkaldelse af 3 ord og evt. dårlig figurtegning (se Tabel 1). Patienter mistænkt for demenssygdom bør viderehenvises lokal demensenhed med henblik på endelig diagnose og muligt behandlingstilbud. Patienter med lette symptomer eller hvor der er usikkerhed om typen af demenssygdom bør også videreudredes på den lokale demensenhed. Udredning på demensenhed Demensenheden vil typiske udrede med neuropsykologisk testning, som tester hvert enkelt kognitive domæne med flere tests, og sammenholder scores med et alders- og uddannelseskorrigeret normalmateriale. Glukose hypometabolisme kan måles med PET-FDG scanning, som kan påvise neurodegeneration i områder, der er karakteristiske for de enkelte demenssygdomme. PET-FDG er især anvendelig til adskillelse af Frontotemporal demens fra Alzheimers sygdom, mens Lewy Bode demens og Alzheimers sygdom rammer nogenlunde samme posteriore kortikale områder. MR scanning kan med større nøjagtighed påvise cerebrovaskulær sygdom, og er også langt bedre til at fremstille atrofi i temporallappen, hvor man på coronale snit bedre får fremstillet hippocampusområderne. Undersøgelse af biomarkører i cerebrospinalvæsken benyttes i tiltagende grad, idet påvisning af abnorme koncentrationer af Aβ (nedsat) og øget Tau, især phosphoryleret Tau (P-Tau) medfører øget sikkerhed for tilstedeværelsen af Alzheimerpatologi.

4 Igennem de sidste 5 år har det også været muligt at påvise Aβ i hjernen ved PET-PiB scanning. Undersøgelser laves pt. i Århus og København og er relativ kostbar, men mindre ressourcekrævende sporstoffer er under udvikling. Der er aktuelt ikke udviklet valide biomarkører for Lewy body demens eller Frontotemporal demens. Tolkning af abnorme biomarkører skal altid sammenholdes med klinik. Såfremt klinik peger på kognitiv dysfunktion, vil abnorme biomarkører øge den diagnostiske sikkerhed for Alzheimers sygdom. Da biomarkører bliver positive flere år før symptomer debuterer, vil biomarkører i den præsymptomatiske periode fungere som risikofaktorer. Det er ikke afklaret om alle med positive biomarkører med tiden vil udvikle Alzheimers sygdom. Medicinsk behandling af demenssygdomme Antidemensmidler Alle antidemensmidler er symptomatiske, de har en forbigående stabiliserende effekt på symptomer, men den underliggende patologi fortsætter sin udvikling, hvilket på et tidspunkt igen vil medføre forværring. Dette er ikke udtryk for at den symptomatiske effekt af behandlingen er ophørt, men at den samlede effekt af behandling og udvikling nu går i negativ retning (figur 2). Antidemensbehandling bør således vurderes løbende: opnås der stabilisering, bør behandling fortsættes også i perioden efter, hvor symptomer forværres påny. I stedet for at seponere behandling bør man - som ved anden medicinsk behandling - overveje at intensivere behandlingen, enten ved at øge dosis, hvis dette er muligt eller ved at kombinere præparattyper. Det er vigtigt at inddrage en pårørende eller en plejeperson i behandlingen for at sikre compliance, vurdere effekt og observere bivirkninger. Alle præparater bør optrappes gradvist for at undgå bivirkninger og effekt bør vurderes første gang efter nogle måneder, men man skal være opmærksom på fluktuationer i tilstanden og såfremt man er i tvivl, bør patienten vurderes på ny efter nogle uger. Behandlingen bør kontrolleres ca. hver 6. måned, som anført nedenfor. MMSE-testen kan være udmærket som vejledende for det kognitive funktionsniveau, men skal altid sammenholdes med oplysninger fra pårørende og et par points ændring kan sjældent tages som bevis for ændring i den kognitive tilstand. Optrap behandling med mindst 4 ugers mellemrum til højest tolerable dosis Ved bivirkninger, reducér dosis til forrige niveau, gør evt. nyt forsøg på optrapning efter 1-2 måneder Vurdér effekt første gang efter 3-6 måneder: Effekt baseres på oplysninger fra pårørende, klinisk vurdering og MMSE score Hvis patienten i månederne efter start på behandling progredierer med samme hastighed som før behandling, tyder dette på manglende effekt, seponér evt. behandling efter fornyet vurdering et par måneder senere I andre tilfælde fortsættes behandling med kontrolbesøg ca. hver 6. måned Ved hvert besøg bør følgende kontrolleres: BT, puls, vægt, MMSE score, og der bør tages stilling til sociale forhold (kørekort, hjemmehjælp, dagcenter, plejehjemsanbringelse, økonomiske forhold m.m.) Der er ingen faste regler for ophør med behandling. Er man i tvivl om fortsat effekt, pausér da behandlingen, men husk at aftale kontakt til pårørende inden for nogle uger for at vurdere om pausen medfører yderligere progression, i hvilket tilfælde behandling bør genoptages Figur 2. Effekt af antidemensmedicin

5 Figur 2. Effekten er forbigående stabilisation af symptomer hos omkring 75%, men progression påny er ikke nødvendigvis udtryk for manglende effekt. Ved progression på kolinesterasehæmmer til det moderate stadie kan man overveje kombinationsbehandling med Ebixa for at opnå ny stabilisering. Præparater Aricept (donepezil), Reminyl (galantamin) og Exelon (rivastigmin) er alle kolinesterasehæmmere, som øger indholdet af acetylkolin i hjernen. Der er ingen sikker forskel på effekt og bivirkninger. Alle præparater kan tages peroralt, mens Exelon også findes som depotplaster. Bivirkninger: primært gastrointestinale: kvalme, opkastninger og diaré, som ses hos ca. 20%. Såfremt der opstår bivirkninger på et præparat kan skift til andet forsøges. Enkelte klager over lægkramper, hovedpine og dårlig nattesøvn. Næseflod ses i sjældne tilfælde. Indikationer: Alzheimers sygdom, Lewy body demens og Demens ved Parkinsons sygdom (kun Exelon), alle i let til moderat stadie. Ebixa (memantin) er en NMDA-antagonist som reducerer overaktivitet i glutamatsystemet. Bivirkninger: sjældne (ca. 2%): konfusion, hallucinationer, uro. Indikationer: Alzheimers sygdom og Lewy body demens i moderat til svær grad. Tilskud Enkelttilskud skal søges, bevilges for 15 mdr, såfremt diagnosen er stillet af geriater, psykiater eller neurolog. ved genansøgning skal det anføres at patienten er revurderet og der er fundet effekt af behandling. Kombinationsbehandling kan opnå tilskud, såfremt det kan godtgøres at kombination er bedre end Ebixa alene (der skal gøres seponeringsforsøg for kolinesterasehæmmer). Aktuelt (Februar 2013) koster 1 måneds behandling: Aricept - 60 kr, Reminyl kr, Exelon kapsler kr, Exelon plastre kr. Priser svinger voldsomt afhængigt af hvornår præparater går af patent. Behandling af psykiske og adfærdsmæssige symptomer For behandling af depressive symptomer, se særskilt afsnit. Evidensen for medicinsk behandling af psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser er meget begrænset. Delir som følge af somatisk lidelse eller medicinbivirkninger bør først udelukkes. Tilstande med smerter, infektion, obstipation, eller urinretention kan være udløsende. Manglende opmærksomhed på basale behov som ernæring, væske, hvile, hygiejne og toiletbesøg kan udløse symptomerne. Utilstrækkelig skærmning, over- /understimulation, ufleksibel holdning, dårlig atmosfære med manglende tolerance, for få meningsfulde aktiviteter bør vurderes og korrigeres. Er der herefter fortsat tale om egentlige psykotiske symptomer med pinefulde vrangforestillinger, hallucinationer eller svær aggression, kan man forsøge behandling med nyere antipsykotika. Risperidon eller Quetiapin i små doser kan forsøges. Ved især Lewy body demens kan kolinesterasehæmmere have markant effekt også på hallucinationer. Er patienten endnu ikke i sådan behandling, bør denne forsøges først.

6 Antipsykotika har ingen specifik effekt på omkringvandren, uro ved aftenstide, eller råben, men bivirkninger i form af træthed, sløvhed og ekstrapyramidale symptomer gør at patienterne pacificeres. Brug af antipsykotika er forbundet med en markant højere dødelighed og behandling bør være så kortvarig som mulig. Søvnforstyrrelser I nogle tilfælde skyldes søvnforstyrrelser påvirket døgnregulation, hvorfor det er rationelt at forsøge behandling med melatonin 2-5 mg en times tid før sengetid i forbindelse med et fyldigt, kulhydratrigt måltid. Når døgnrytmen inverteres, kan man forsøge kortvarig stabiliserende behandling med sovemidler som zolpidem 5-10 mg nocte eller zopiclon 3,75-7,5 mg nocte i en uge. Hvis søvnforstyrrelse er led i en depressiv tilstand, vil behandlingen primært være antidepressiv, hvor Mirtazapin kan anvendes med fordel pga. den døsende effekt. Ved dementielle søvnforstyrrelser vil ikkemedicinsk intervention ofte kunne stabilisere nattesøvnen, og man skal specielt være opmærksom på det i alderdommen generelt mindre søvnbehov. Depression og demens Alvorlige depressive episoder gennem livet øger risikoen for demens, herunder Alzheimers sygdom, dette gælder for både unipolar og bipolar sygdom. Under en depressiv episode ses kognitiv dysfunktion med påvirkede styringsfunktioner, nedsat hukommelse og opmærksomhed. Det er sjældent at depressive patienter har symptomer af en sværhedsgrad som ved demenssygdom og begreber som "pseudodemens" eller "reversibel demens" er uklare og bør ikke anvendes. Personer med remitteret depression kan have vedvarende symptomer af lignende karakter, omend i mindre grad. Depressive patienter har ofte bedre indsigt i deres tilstand end patienter med demenssygdom, men demente har ofte hel eller delvis indsigt, hvilket undertiden medfører en depression som følge af deres erkendelse af funktionsforringelsen. Dette ses især tidligt i demensforløbet, men depressioner forekommer hyppigt ved alle demensformer med undtagelse af frontotemporal demens. Ses en subakut forværring under forløb af demenssymptomer, bør patienten vurderes mhp. depressive symptomer. Depressionsskalaer som GDS-15 eller HAM-17 kan anvendes, også i demente, mhp. vurdering af sværhedsgrad. Enkelte items vil dog scores positive som følge af demenssymptomer alene og cut-off værdier bør vurderes efter dette. Mistænkes depression hos en patient, der henvender sig med kognitive klager, bør depressionen behandles med nyere antidepressiva og patienten genundersøges i euthym fase. Foreligger der fortsat tegn til kognitiv dysfunktion skal patienten videreudredes for demens. Almindeligt anvendte præparater er Citalopram i mg doser, Cipralex i 5-10 mg doser; Mirtazapin i 7,5-30 mg doser, eller Sertralin i mg doser. Alkohol og demens Et forbrug på op til et par genstande dagligt synes i befolkningsundersøgelser forbundet med lavere risiko for udvikling af demens, men disse undersøgelser er behæftet med stor usikkerhed og andre livsstilsfaktorer, personlighed og copingstil spiller formentlig ind på resultaterne. Begrebet alkoholdemens er meget omdiskuteret. Det er uklart, om ethanol i sig selv har en irreversibel toksisk effekt på hjernen. Akut eller kronisk forgiftning påvirker kognition med frontal adfærd, påvirkede styringsfunktioner, amnesi og påvirket bevidsthed. Afholdenhed kan bedre symptomer over 6-12 mdr. Dog er alkoholmisbrug forbundet med livsstil, som øger risiko for elektrolytforstyrrelser, hovedtraumer, fejlernæring, vitaminmangel, og leversygdom, som i sig selv kan give irreversibel hjerneskade. Tegn på Wernicke-Korsakoff Syndrom (WKS) findes hos 3/4 af afrusede alkoholikere uden tidligere erkendt WKS. Ikke-erkendt WKS pga. af Thiamin-mangel kan sandsynligvis forklare en stor del af de irreversible hjerneskader, som findes hos alkoholikere. Alkoholmisbrugere med kognitiv dysfunktion bør informeres om mulig reversibilitet og anspores til afholdenhed i minimum 6 mdr og derefter genundersøges. Thiamin og B-combin behandling samt sufficient ernæring bør sikres. Vær opmærksom på at thiaminmangel undertiden ses hos ældre med tarmsygdom eller utilstrækkelig fødeindtagelse.

7 Wernickes encephalopati (akut tilstand) Ændret bevidsthedstilstand (80%) nedsat opmærksomhed, mental træghed, konfusion, agitation, hallucinationer, akut psykose, koma Abnorme øjenbevægelser (30%) nystagmus, øjenmuskelpareser Cerebellar dysfunktion (25%) gangataksi, balanceproblemer, dysartri, ekstremitetsataksi Ved mistanke om WE gives straks inj. Thiamin 400 mg i.v. x 3 i 3 døgn, og inj. B-combin forte 2 ml. i.m. x 1 i 3 døgn. Herefter gives tbl. Thiamin 300 mg x 3 dgl og tbl B-combin forte x 3 dgl. Der må ikke gives glukoseholdige væsker inden Thiamin-indgift til personer mistænkt for WE. Korsakoffs syndrom (kronisk, irreversibel tilstand, forudgås af WE, men denne er ofte ikke erkendt) Indlæring svært påvirket (anterograd amnesi) nye oplevelser, informationer lagres ikke, personen glemmer umiddelbart hvad der er sket eller sagt Tidligere hukommelse påvirket (retrograd amnesi) strækker sig langt tilbage (op til år), men m. gradient (nyere tid huskes bedre) Konfabulationer spontane og konstante fejlagtige erindringer forbigående, fremprovokerede fejl ved fx. testning ses især ved frontallapsskade med manglende kontrol af erindringer Prognose 25% kommer sig, 50% bedres, men ikke til tidligere niveau, 25% forbliver på samme niveau, selv med behandling Behandling med Thiamin og B-combin F som for WE Forebyggelse meget vigtig, givet den dårlige prognose Bilkørsel og demens Evnen til forsvarlig bilkørsel påvirkes ved de fleste demenssygdomme. I nogle tilfælde er bilkørsel kontraindiceret allerede tidligt i forløbet, i andre først i de senere stadier. Det kan være en god idé allerede tidligt i forløbet at forberede patient og pårørende på, at det på et tidspunkt kan blive nødvendigt at ophøre med bilkørsel. Patienter med moderat til svær demens skal så vidt det er muligt motiveres for selv at ophøre med bilkørsel, men såfremt dette ikke lykkes, bør der nedlægges kørselsforbud. Forstyrrelser inden for følgende områder bør tillægges særlig betydning: Mentalt tempo (reaktionstid) Opmærksomhed/koncentration Visuel perception Rum-retningssans og overblik Endvidere bør der tages højde for patientens sygdomsindsigt, dømmekraft og impulsforvaltning. Patienten kan evt. henvises til neuropsykologisk vurdering mhp. nærmere karakteristik af de kognitive svigt, men det er en samlet klinisk vurdering, der afgør om patienten kan køre bil. Findes bilkørsel uforsvarligt skal patienten orienteres og pålægges kørselsforbud. Dette foregår almindeligvis ved mundtligt information og skal indføres i journalen. Såfremt patienten ikke efterkommer påbuddet, skal det meddeles Embedslægeinstitutionen. Herefter vil patienten oftest blive frataget sit kørekort. Hvis der er tvivl om køreegnethed kan henvises til en vejledende køreprøve. Patienten kan også på eget initiativ gå op til en vejledende køreprøve eller tage et par timer hos en kørelærer, for at få en uvildig vurdering. Mange patienter og pårørende finder, at dette er en god løsning. Resultatet af denne prøve afgør om kørekortet frakendes. Afgørelsen kan ankes til Justitsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

8 Tabel 1. Beskrivelse af demenssygdomme Alzheimers sygdom Vaskulær demens Lewy Body demens Frontotemporal demens Debut Snigende Akut/snigende Snigende Snigende Progression Gradvis Fluktuerende/gradvis Meget fluktuerende Gradvis (ofte med svære konfusionsepisoder) Symptomer Amnesi Afasi Tidlig og svær, først anterograd (indlæring), senere også retrograd, gående gradvist bagud i tid Ret tidligt Først anomi, senere parafasier og flydende afasi med forståelsesproblemer Varierende, afhængig af infarktlokalisation og hvid substans sygdom Varierende, afhængig af infarktlokalisation Apraksi Senere Varierende, afhængig af infarktlokalisation Visuokonstruktionelle problemer Påvirkede styringsfunktioner (overblik, planlægning, dømmekraft) Adfærds- og personlighedsændringer Hallucinationer Vrangforestillinger Ret tidligt, senere markant Tidligt og moderat, senere mere udtalte Ofte, irritabilitet, initiativløshed, senere apati / aggressioner Varierende, senere i forløbet, 5-20%, oftest visuelle Senere Op til 50%, ofte paranoide Normalt, senere let nedsat Sent, op til 20% Varierende, afhængig af infarktlokalisation Ofte markant ved subkortikal sygdom Ofte, apati, humørsvingninger, grådlabilitet Ikke hyppigt i starten, mindre udtalt, genkendelse >> genkaldelse Ikke hyppigt i starten, mindre udtalt, perseveration / konfabulation Ret tidligt, fremtrædende Tidligt og markant Tidligt og markant Ofte, apati, humørsvingninger, Tidligt, 40-75%, detaljerede visuelle Tempo Nedsat ved subkortikal sygdom Ekstrapyramidale, afhængig symptomer af infarktlokalisation Gangforstyrrelse Sent Afhængig af infarktlokalisation, tidligt ved subkortikal sygdom Tidligt, ikke så udtalte som hallucinationer Tidligt, markant nedsat Tidligt, 40-90% Tidligt, parkinsonistisk Fv/PNFA: Ikke markant, optræder ofte sent i forløbet, genkendelse >> genkaldelse SD: svær semantisk defekt PNFA: Brocalignende, svær, senere mutisme SD: semantisk anomi, forståelsesproblemer, flydende afasi Tidligt og meget markant Tidligt og markante, rastløshed, disinhibition, irritabilitet, apati Moderat hyppigt, kan dog ses ved FTD/ALS Urininkontinens Sent Tidligt ved Sent Sent subkortikal sygdom Depression Ofte tidligt, op til Hyppigt Meget hyppigt, op 30% til 50% Indsigt Moderat til svær nedsat hos 50% Varierende Varierende, ofte bedre end ved AD Moderat til svær nedsat hos de fleste Prognose, debut - død 8-10 år Varierende, ofte 5-7 år 2-15 år kortere end AD Fv: Frontal variant af Frontotemporal demens (klassisk billede), PNFA: Primær Non-Fluent Aphasia, variant af Frontotemporal demens, SD: Semantisk Demens, variant af Frontotemporal demens (FTD), ALS: Amyotrofisk Lateral Sklerose

9 Tabel 2 Demenssygdom Demens (ICD-10) Kommentar Alzheimers sygdom (National Institute on Aging, Alzheimer's Association, NIA- AA, 2011) Kommentar Vaskulær demens (ICD-10) Kommentar Lewy Body demens (DLB Consortium Criteria, 2005) Kommentar Frontotemporal demens (McKhann 2005) Diagnostiske kriterier Svækkelse af hukommelsen, især for nye data Svækkelse af andre kognitive funktioner (abstraktion, tænkning, planlægning, dømmekraft) Bevaret bevidsthedsklarhed i et omfang tilstrækkeligt til at bedømme kognitionen Svækkelse af emotionel kontrol, motivation eller social adfærd med mere end 1 af de følgende symptomer: Emotionel labilitet Irritabilitet Apati Forgrovet social adfærd Varighed over 6 måneder Påvirket dagligt funktionsniveau, inddelt i 3 stadier let demens: Interfererer med almindelige dagligdags aktiviteter moderat demens: Patienten kan ikke klare sig uden hjælp fra andre svær demens: Kontinuerlig pleje og overvågning nødvendig ICD-10 kriterier for demens tager ikke højde for symptomer ved alle demenssygdomme. Forventet revision (ICD-11 og DSM-5): "forværring fra tidligere niveau i mindst 1 kognitivt domæne, verificeret ved både sygehistorie og objektiv undersøgelse" Opfylder generelle demenskriterier Snigende debut og gradvis udvikling Funktionssvigt dokumenteret ved anamnese og objektiv undersøgelse Tidligste symptomer: amnesi (over 90%), afasi, påvirkede styringsfunktioner eller visuospatiale problemer Betydende cerebrovaskulær sygdom og andre neurologiske sygdomme (herunder demenssygdomme) må ikke kunne forklare symptomerne Revision af McKhann forskningskriterier fra 1984, forventes at danne grundlag for ICD-11 og DSM-5 kriterier. Revisionen tillader tidligste dysfunktion inden for andre domæner end hukommelse Generelle demenskriterier er opfyldt Ujævn fordeling af kognitive deficits Kliniske tegn til fokal hjerneskade med mindst 1 af følgende: unilateral spastisk hemiparese/ hyperrefleksi/eksensivt plantarrespons/ pseudobulbær parese Evidens fra sygehistorie, undersøgelse eller tests for signifikant cerebrovaskulær sygdom, som med rimelig sandsynlighed kan forklare demensen Mulighed for varierende fortolkning. Mere specifikke kriterier findes, men disse er mindre sensitive. NINCDS-AIREN kriterier kræver tidsmæssig sammenhæng: debut af demens inden for 3 måneder efter apopleksien og/eller akut debut eller trinvis progression af symptomer. NINCDS-AIREN definerer betydende cerebrovaskulær sygdom som: multiple infarkter; et enkelt, strategisk placeret infarkt (gyrus angularis, thalamus, basale forhjerne, samt forsyningsområder for posteriore og anteriore kommunikerende arterier); multiple lakunære infarkter i basalganglierne og den hvide substans; større periventrikulære hvid substans læsioner (mere end 25% af den hvide substans) eller kombinationer heraf. Endelig: foreligger der CT eller MR scanning som ikke påviser cerebrovaskulær sygdom, er diagnosen usandsynlig. Opfylder generelle demenskriterier, demensen skal være fremadskridende Kernekriterier (mindst 2 tilstede): fluktuerende kognition gentagende visuelle hallucinationer parkinsonisme Støttekriterier (mindst 1 kernekriterie + 1 støttekriterie giver også diagnosen) REM søvn forstyrrelse udtalt antipsykotika-sensitivitet lav dopamintransporter optagelse i basalganglierne ved DAT-SPECT Er kun 1 kernekriterie og intet støttekriterie tilstede kan diagnosen "mulig DLB" anvendes Udvikling af adfærdsmæssige eller kognitive forstyrrelser i form af enten: Tidligt indsættende og fremadskridende personlighedsændringer karakteriseret ved vanskeligheder med at tilpasse og regulere adfærd, hvilket ofte resulterer i upassende

10 aktivitet eller respons eller Tidligt indsættende og fremadskridende sprogforstyrrelser karakteriseret ved ekspressive vanskeligheder eller udtalt besvær med at benævne ting eller forstå betydningen af ord Dysfunktionen forårsager en væsentlig forringelse af den sociale eller arbejdsmæssige funktionsevne og skal repræsentere et fald fra tidligere niveau Symptomerne skal være gradvist indsættende og progredierende, må ikke skyldes andre CNS sygdomme som f.eks. cerebrovaskulær sygdom, systemsygdom eller misbrug af alkohol eller medicin. Vanskelighederne optræder ikke udelukkende i forbindelse med delirium og må ikke kunne forklares bedre ved en psykiatrisk diagnose f. eks. depression

Diagnosekriterier for demens og demensgivende sygdomme

Diagnosekriterier for demens og demensgivende sygdomme Diagnosekriterier for demens og demensgivende sygdomme Nationalt Videnscenter for Demens Diagnosekriterier for demens og demensgivende sygdomme Denne oversigt over diagnosekriterier for en række primære

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 UDKAST TIL HØRING National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

DEMENSTYPER I OVERBLIK En kort gennemgang af demenstyper med gældende beskrivelser fra bl.a. Videnscenter for demens. Gennemgangen er samlet og

DEMENSTYPER I OVERBLIK En kort gennemgang af demenstyper med gældende beskrivelser fra bl.a. Videnscenter for demens. Gennemgangen er samlet og DEMENSTYPER I OVERBLIK En kort gennemgang af demenstyper med gældende beskrivelser fra bl.a. Videnscenter for demens. Gennemgangen er samlet og sammensat af DemensCentrum Aarhus med brug af informationer

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Noter i PSYKIATRI. Indholdsfortegnelse

Noter i PSYKIATRI. Indholdsfortegnelse Noter i PSYKIATRI (Noter gjort på baggrund af Psykiatri af Per Vestergaard et al og Akut psykiatri af Sigurd Benjaminsen et al.) Indholdsfortegnelse 1. Psykiatriske grundbegreber s. 2 2. Den psykiatriske

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. forslag til vurdering af kognitiv funktion ved lægeundersøgelse i forbindelse med kørekortsfornyelse fra det 70. år.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. forslag til vurdering af kognitiv funktion ved lægeundersøgelse i forbindelse med kørekortsfornyelse fra det 70. år. Rapport fra arbejdsgruppen vedr. forslag til vurdering af kognitiv funktion ved lægeundersøgelse i forbindelse med kørekortsfornyelse fra det 70. år. Januar 2003 Indholdsfortegnelse Resume og konklusion...1

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR 2007 Vejledning Behandling med antipsykotiske lægemidler Redaktion Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Myter og fakta om Alkohol og demens

Myter og fakta om Alkohol og demens Myter og fakta om Alkohol og demens Seminar DKDK Birgitte Bo Andersen Nationalt Videnscenter for Demens Alkohol og demens 10. september 2015 Hvor stort er problemet i DK? Danmark: 860.000 er alkoholstorforbrugere

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

Symposium 8: Tilbud til mennesker med svær demens

Symposium 8: Tilbud til mennesker med svær demens Symposium 8: Tilbud til mennesker med svær demens Svær demens, adfærdsforstyrrelser rst rr r og behandling Specialeansvarlig overlæge Bodil Gramkow Andersen Gerontopsykiatrisk afdeling Brønderslev Psykiatriske

Læs mere

Værd at vide om Alzheimers demens

Værd at vide om Alzheimers demens Værd at vide om Alzheimers demens Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-41 EXE.1874 Indhold Demens

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Dansk Psykiatrisk Selskab 2013 December 2013 Arbejdsgruppe: Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard, Pia Bohn Christiansen, Søren Dalsgaard, Marianne

Læs mere

Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab 2010

Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab 2010 Dansk Hovedpine Selskab Referenceprogram Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter Dansk Hovedpine Selskab 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Ph.d.-afhandling. Asmus Vogel. Kognitive forstyrrelser ved Alzheimers sygdom i tidlig fase H:S HUKOMMELSESKLINIKKEN

Ph.d.-afhandling. Asmus Vogel. Kognitive forstyrrelser ved Alzheimers sygdom i tidlig fase H:S HUKOMMELSESKLINIKKEN Ph.d.-afhandling Asmus Vogel Kognitive forstyrrelser ved Alzheimers sygdom i tidlig fase H:S HUKOMMELSESKLINIKKEN RIGSHOSPITALET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Denne afhandling

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM

KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM INDHOLD ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM Kasper Jørgensen

Læs mere

Huntingtons Sygdom Information til HS-ramte og deres familier

Huntingtons Sygdom Information til HS-ramte og deres familier Huntingtons Sygdom Information til HS-ramte og deres familier Udgivet i 2013, revideret i 2015, af Bystævneparken 23, 701 2700 Brønshøj Tlf. 53 20 78 50 www.huntingtons.dk kontor@huntingtons.dk Pjecen

Læs mere

Om at være forældre til et barn med

Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen Udgiver: DepressionsForeningen Trekronergade 64 2500 Valby Tlf. 3312

Læs mere

Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået helt ud af kurs, og det bliver aldrig det samme igen.

Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået helt ud af kurs, og det bliver aldrig det samme igen. Artikel om børn og unge med erhvervet hjerneskade 2008 Forsknings- og formidlingsmodulet Psykologernes specialistuddannelse. Århus Universitet Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere