Portefølje med LOGBOG. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portefølje med LOGBOG. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi."

Transkript

1 Portefølje med LOGBOG Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. April 2014

2 Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende og en vejleder. Kompetencekortet anvendes som en interviewguide, for at sikre at man i samtalens løb berører væsentlige aspekter af kompetencen. De 14 forskellige sygdomsmanifestationer diskuteres ud fra samme kompetencekort (som altså kopieres i 14 eksemplarer). I logbogen er sygdomsmanifestationerne listet, og der er desuden suppleret med forslag til emner der kan diskuteres under den pågældende sygdomsmanifestation. Hver sygdomsmanifestation kan diskuteres ud fra 1-3 patientforløb. Lægens navn: : Sygdomsmanifestation: Kompetencemål H-læge Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald af de observerede patienter. Kan diskutere forløb og udfald ud fra detaljeret evidensbaseret viden om sygdom, diagnostik, komplikationer og behandling. Overveje og iværksætte mulige afvigelser fra generel behandlingsplan, begrunder disse og tager højde for betydende komorbiditet. Evaluering Skal Godkendt forbedres 4 Har forholdt sig til etiske forhold. 5 6 Diagnostik, behandling, tolkning af vitalparametre og undersøgelsesresultater for patientforløbet. Forholder sig kritisk til hele patientforløbet, herunder stillingtagen til behov for revurdering og behandlingsjustering. 7 Differentialdiagnostiske overvejelser. 8 9 Stillingtagen til behov for viderehenvisning/konference med andre specialer, opfølgende kontrol, genoptræning, og sekundær profylakse. Information til patient og pårørende om prognose, konsekvenser, forholdsregler samt videre plan. Sikrer at relevante samarbejdspartnere får information om forløb og plan. Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Navn og underskrift evaluerende vejleder

3 FIM1, Hjælpeskema med konkretiseringer til kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Fælles intern medicinsk hoveduddannelse. Liste over sygdomsmanifestationer med forslag til emner, som kan berøres i det casebaserede strukturerede interview. Listen er tænkt som støtte til vejleder og uddannelsessøgende læge. 1. Brystsmerter AKS. Pleurit. Pericardit. Myoser. Gastrit. Ulcus. Arrytmi. Eosophagit. Aortadissektion. Pneumothorax. 2. Åndenød Pneumoni. KOL. Inkompensatio.Arrytmi. Anæmi. LE..Pleuraeffusion. Pericardieexudat. Astma. Metaboliske tilstande. 3. Bevægeapparatets smerter Ledsmerter (artralgi, artrit). Rygsmerter herunder evt.neurologiske udfald.smertebehandling. Infektion.Malignitet. Billeddiagnostik. 4. Feber Langvarig. Akut. Infektionsfokus. Rejseanamnese. Cancer. (UVI). Meningitis. Lumbalpunktur. 5. Vægttab Tilsigtet/utilsigtet. Malignitetsudredning. Infektion. Kronisk sygdom. Depression. Funktionstab. Monitorering. Parenteral ernæring. 6. Fald og svimmelhed Muskelsvækkelse. Synsnedsættelse. Demens. Medicin. Neuropati. Dehydratio. Synkope. Klapssygdom. Arrytmi. Anæmi. Cerebrale årsager. Ortostatisme. 7. Ødemer Nyreinsuffieciens (akut/kronisk). Inkompensatio. Elektrolytforstyrrelser. Lungeødem. Ascites. 8. Mavesmerter og afføringsforstyrrelser Mavesmerter, afføringsforstyrrelser og leversygdom.akut abdomen. Diarre. Obstipation. Cancer. Gastroenterit. UVI. Urinretention. Inflammatorisk tarmsygdom. Ikterus og anden leverpåvirkning. 9. Den terminale patient Etik. Smertebehandling. Behandlingsniveau. Kommunikation. Journalføring. 10. Bevidsthedspåvirkning og /eller neurologiske udfald Apopleksi. Medicin. SAH. Hypo/hyperglykæmi. Delir. Meningitis. Facialisparese. 11. Væske og elektrolytforstyrrelser Hypo/hyperkaliæmi. Hypo/hypernatriæmi. Dehydratio. Nyreinsufficens. Creatininstigning. 12. Det abnorme blodbillede Anæmi. Akut Leukæmi. Kronisk leukæmi.trombocytopeni. Udredning. 13. Forgiftningspatienten Alkohol. Pareacetamol. NSAID. Morfika. Euforiserende stoffer. Antidot. Dialyse. 14.Den shockerede patient Sepsis. Hypovolæmi. Kardiogent. Anafylaksi.

4 FIM6, fælles intern medicinsk kompetencekort til stuegang, hoveduddannelsen. Stuegang Den yngre læge vurderes af vejlederen, som observerer den yngre læges under en stuegang på mindst 6 patienter. Vejlederen anvender nedenstående skema til vurdering af den. Supervisor kan være den yngre læges vejleder eller anden senior læge. JA INTRODUKTION OG FORBEREDELSE Afklarer, hvem der deltager i stuegangen, sygeplejersker, andre. Aftaler med teamet om der skal være forstuegang, eller om man skal gå direkte til patientrunden, og hvordan denne skal forløbe: f.eks. hvem skal være ordstyrer, hvem gør hvad, hvornår? Afklarer om der er organisatoriske problemer af betydning for beslutning på stuegangen, f.eks. belægning, forventet antal nyindlagte, forventet udskrevne og personalemangel. PATIENTRUNDE, GENNEMGANG AF PATIENTER Gennemgår hver enkelt patient og danner sig et overblik over patientforløbet i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen. Gennemgår indkomne prøvesvar, evt. andre undersøgelser, medicinordinationer m.m., foretager relevante opfølgninger og evt. justeringer. Varetager en effektiv konsultation med hver enkelt patient og inddrager plejepersonalets observationer og anden information. Fokuserer sammen med teamet de medicinske problemstillinger, der skal tages stilling til i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen. Afklarer om der er behov for ændring i forhold til planen. Resumerer forløbet sammen med patienten og planen for det videre forløb, herunder evt. estimeret tidspunkt for udskrivelse. Specificerer områder, der evt. først kan tages stilling til senere, f.eks. pga. behov for konsultation ved ældre kollega, tilsyn, konference m.m. Sikrer sig, at patienten har forstået plan og beslutning. Afslutning Sammenfatter stuegangen sammen med teamet, fokuserer problemstillinger og rationaliserer disse til: 1) problemer, der er/kan afhandles her og nu, 2) patienter, der skal gennemgås yderligere før stillingtagen (evt. ved senior kollega) og 3) problemer, der skal håndteres på konference. Resumerer aftaler med personalet, f.eks. bestilling af undersøgelser og behandling, hvornår laves henvisninger, recepter, epikriser m.m. og hvornår vil der blive fulgt op på stuegangen, evt. information til vagthold. Evaluerer stuegangsforløbet sammen med personalet. F.eks. hvad forløb godt, hensigtsmæssigt, tilfredsstillende, hvad gjorde ikke? (evalueringspunkter skal være aftalt inden stuegang begynder) Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt - ( ja i alle felter) Navn på yngre læge Supervisors underskrift :

5 FIM8, fælles intern medicinsk kompetencekort til den gode udskrivelse, auditskema, hoveduddannelsen. Den gode udskrivelse, Auditskema Til brug for vurdering af kompetencen: Sikre den gode udskrivelse I samarbejde med det tværfaglige team sikre adækvat plan (plejeforanstaltninger, genoptræning, udredning) for patient, der udskrives. Formidle planen, således at det er klart for patient, hjemmepleje, praktiserende læge og evt. ambulatorielæge, hvad formål og plan for det ambulante forløb er. Der er taget stilling til Ja Nej Medicin efter udskrivelsen (ændringer under indlæggelse?) behov for opfølgning tidspunkt og plan for ambulant kontrol/kontakt til egen læge behov for genoptræning eventuelle særlige plejebehov herunder særlig fokus på ernæring behov for information af pårørende Det fremgår hvilken information, der er givet til patienten omkring behovet for ambulant opfølgning. Ikke relevant Med brug af ovenstående skema gennemfører uddannelseslægen audit på egne udskrivelser (3-5 journaler). Audit rapporten kan være mundtlig eller skriftlig og skal indeholde 1. Kort beskrivelse af resultat af audit resultater 2. Diskussion af resultatet: er det tilfredsstillende, lever det op til afdelingens instruks/praksis. Har organisatoriske forhold haft indflydelse på resultatet? 3. Konklusion og evt. forslag til forbedringer Rapporten vurderes af vejlederen på nedenstående kriterier 1. Klar og fyldestgørende beskrivelse af resultat af audit 2. Diskussion af resultaterne i relation til god medicinsk praksis og organisatoriske overvejelser. 3. Der er en klar konklusion i overensstemmelse med fund. Audit rapporten er jævnfør de ovenfor beskrevne kriterier vurderet tilfredsstillende og kompetencen således godkendt: Navn og underskrift vejleder

6 FIM9, kompetencekort til vurdering af EBM opgave, hoveduddannelsen. Kompetencevurdering ved EBM-opgave og konferencefremlæggelse Mål: Udviser vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt. Lægens navn: : Denne opgave omfatter 1) At du definerer en problemstilling, du vil analysere nærmere og formulerer dit problem til et spørgsmål, som søges besvaret i litteraturen. 2) At du foretager en litteratursøgning og vurderer de arbejder du finder. Vælg hvilke arbejder, der kan bruges til at besvare spørgsmålet. 3) At du udarbejder en konferencepræsentation (varighed ca minutter) over dine resultater. Præsentationen evalueres af vejleder og mindst 2 andre kolleger på nedenstående skema. På baggrund af fremlæggelsen og evalueringerne mødes vejleder og uddannelsessøgende læge med henblik på feedback og godkendelse. 1 Kompetencemål Kort og klar beskrivelse af faglig problemstilling og begrundelse for valg af problemstilling, der analyseres nærmere. evaluering Skal forbedres godkendt 2 Klar formulering af spørgsmål, som søges besvaret i litteraturen. 3 Præcis formulering af litteratursøgningskriterier. 4 Velbegrundet valg af litteraturreferencer, som anvendes til belysning af problemstilling. 5 Konklusion på resultater fundet i litteraturen. 6 Diskussion af resultatet i relation til problemstillingen. 7 Konklusion og evt. implikationer for afdelingens praksis. 8 Overvejelse over egne rutiner (lægens selvrefleksion) Evt. kommentarer: Den samlede kompetence er godkendt: 6

7 Gastroenterologiske og Hepatologiske kompetencer. NAVN: CPR nr.: GH1a Nr Mål Godkendt (læselig underskrift og dato for hver kompetence, overført fra evalueringsskema Abdominalsmerter GH1b GH1c GH1d GH1e GH1f GH1g GH2 GH3 GH4a GH4b GH4c GH5 GH6a GH6b GH6c GH7a GH7b GH7c GH8 GH9a GH9b GH9c GH10a GH10b GH10c GH10d Afføringsforstyrrelser GI blødning Malabsorption Abnorm leverbiokemi Icterus Akut/subakut leversvigt Gastroøsofageal refluks sygdom Ulcus sygdom Mb. Crohn Colitis ulcerosa Mikroskopisk colitis Pankreassygdomme Viral hepatitis Autoimmun leversygdomme Alkoholisk hepatitis Øsofagus og fundus varicer Ascites og komplikationer Hepatisk encephalopati Ernæringsterapi ved gastrohepatolgiske sygdomme Øvre GI cancer Kolorektal cancer Primær og sekundær levercancer Øsfagus-gastro-duodenoskopi Sigmoideoskopi og koloskopi Bedside abdominal ultralyd Laparocentese 7

8 3. Beviser for godkendte kurser og forskningstræningsmodul Obligatoriske generelle kurser Kursustitel Kursusperiode for godkendelse Kursus i sundhedsvæsenets organisation og ledelse 1 Godkendelse ved underskrift og stempel/læseligt navn på underskriver Kursus i sundhedsvæsenets organisation og ledelse 2 Kursus i sundhedsvæsenets organisation og ledelse 3 Obligatoriske kurser, Fælles intern medicinske kurser Kursustitel Kursusperiode for godkendelse Godkendelse ved underskrift og stempel/læseligt navn på underskriver Akut medicin-1 dag Rationel farmakoterapi 2 dage Neurologi for intern medicinere -1 dag Psykiatri for intern medicinere -1 dag Rationel klinisk beslutningsteori -1 dag Onkologi for intern medicinere -1 dag Den terminale patient, palliativ behandling 1 dag Den ældre patient (2 dage) 8

9 Kursustitel Kursusperiode for godkendelse Godkendelse ved underskrift og stempel/læseligt navn på underskriver Gastroenterologi ½ dag Kardiologi ½ dag Lungemedicin ½ dag Infektionsmedicin ½ dag Hæmatologi ½ dag Reumatologi ½ dag Endokrinologi ½ dag Nefrologi ½ dag 9

10 Obligatoriske Specialespecifikke kurser Kursustitel Gastroenterologi (internat) (kun medicin) Gastrointestinal endoskopi (medicin og kirurgi) Hepatologi (internat) (kun medicin) Kursusperiode for godkendelse Godkendelse ved underskrift og stempel/læseligt navn på underskriver Gastrointestinal billeddiagnostik (medicin og kirurgi) Avanceret gastroenterologi og hepatologi (internat) (kun medicin) o Attestation af hovedkursuslederen, underskrift og stempel/læseligt navn Attestation for at alle specialespecifikke kurser er gennemført og godkendt 10

11 Attest vedrørende forskningstræningsmodulet i hoveduddannelsen i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi Forskningstræningsmodulet skal være påbegyndt senest 2 år efter hoveduddannelsens påbegyndelse og afsluttes senest ½ år før dens afslutning. Der kan gives dispensation for forskningstræningsmodulet hvis ph.d. eller dr. grad er opnået inden hoveduddannelsen påbegyndes, eller efter konkret vurdering - hvis den har (eller vil have) gennemført alle ph.d. studiets teoretiske kurser og er indskrevet, eller har fået (eller vil få) tildelt den medicinske doktorgrad. Porteføljen indeholder et særligt dokument til brug i disse tilfælde. Kilde: Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning. Juni Findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) Navn: CPR nr: Projekttitel: Vejleder i forskningstræningsmodulet: Godkendelse af det obligatoriske forskningstræningsmodul er betinget af: At de forskningsrelaterede kompetencer, der er beskrevet i målbeskrivelsen, er attesteret i logbogen. At det forskningsrelaterede teoretiske kursusforløb (svarende til 10 dage) er gennemført At det selvstændige projekt er gennemført At projektet er præsenteret mundtligt Kursusforløb Sted og dato Vejleders underskrift 11

12 Navn: CPR nr: Kursusforløb (fortsat) Sted og dato Vejleders underskrift Attestation for projektets gennemførelse Titel Sted og dato Vejleders underskrift Attestation for mundtlig præsentation Titel Sted og dato Vejleders underskrift Forskningstræningsmodulet godkendt. : Underskrift (forskningsstræningsvejlederen) 12

13 Skabelon til aftale om forskningstræningsmodulet i hoveduddannelsen i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi Der skal altid indgås en individuel aftale om gennemførelse af forskningstræningsmodulet. Aftalen indgås mellem den uddannelsessøgende læge og hovedvejleder. Aftalen skal godkendes af den vejleder, der er udpeget til forskningstræningsmodulet. Hvor det er aftalt, kan der være personsammenfald. Denne aftale skal indgå i uddannelsessøgendes portefølje som dokumentation for gennemført og godkendt forskningstræningsmodul. Forskningstræningen skal være påbegyndt senest to år efter hoveduddannelsen er på begyndt og afsluttes senest ½ år før hoveduddannelsen afsluttes. Aftalen skal godkendes af specialets postgraduate kliniske lektor og tilgår den uddannelsesansvarlige overlæge på afdelingen. (dette skal stryges da det ikke gælder i alle regioner) Uddannelsessøgendes navn: CPR-nr.: Navn på forskningstræningsvejleder: Titel på det selvstændige projekt samt form (f.eks. instruks): Placering, varighed og form af forskningstræningsmodulet a) Teoretiske kursusvirksomhed Kursusforløb Tid og sted Kursusudbyder b) Selvstændigt projekt På hvilken afdeling er projektet forankret? 13

14 Hvornår gennemføres projektet? Eventuelle bemærkninger: Projektbeskrivelse kan vedlægges som bilag Vejledningsform Angiv konkrete aftaler om vejledning (tid, sted, form) Eventuelle bemærkninger: Evaluering Angiv aftale om skriftlig afrapportering (tidspunkt og omfang) Angiv aftale om mundtlig fremlæggelse (tidspunkt og omfang) Afsluttende bemærkninger Aftalen indgået den Uddannelsessøgende læge : Forskningstræningsvejleder: Hovedvejleder: 14

15 Skabelon til attestation til brug ved Dispensation for deltagelse i forsknings træningsmodulet. Sundhedsstyrelsen har bemyndiget de regionale videreuddannelsesråd til at dispensere efter følgende retningslinier: Uddannelsessøgende læger med dokumenteret forskningserfaring fra før påbegyndelse af hoveduddannelsen, enten fra gennemført ph.d. uddannelse eller i forbindelse med tildelt medicinsk doktorgrad fra et sundhedsvidenskabeligt fakultet, skal ikke gennemføre forskningstræningsmodulet. Endvidere kan der efter en konkret vurdering af pågældendes aktuelle og forventede forskningserfaring gives dispensation fra forskningstræningsmodulet til uddannelsessøgende, der senest to år efter påbegyndt hoveduddannelsesforløb enten har (eller vil have) gennemført alle ph.d. studiets teoretiske kurser og er indskrevet, eller har fået (eller vil få) tildelt den medicinske doktorgrad. Herudover kan ikke forventes dispensation. I begge tilfælde sendes ansøgning om dispensation med den fornødne dokumentation til det regionale videreuddannelsesråd, der meddeler eventuel dispensation. Den meddelte dispensation medsendes til Sundhedsstyrelsen ved ansøgning om speciallægeanerkendelse. Dispensation fra forskningstræning medfører ikke reduktion i varigheden af speciallægeuddannelsen. Uddannelsessøgende læger, der har fået dispensation fra forskningstræningsmodulet, kan efter aftale med videreuddannelsesrådet fungere som vejledere. Kilde: Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning. Juni Findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) 15

16 Attestation for dispensation for deltagelse i forskningstræningsmodulet Navn: CPR-nr: Der er søgt og opnået dispensation for deltagelse i forskningstræningsmodulet med følgende begrundelse Ph.d. grad erhvervet inden start af hoveduddannelsen Doktor grad tildelt inden start af hoveduddannelsen Er indskrevet som ph.d. studerende og har (eller vil have) gennemført alle ph.d. studiets teoretiske kurser indenfor de første to år af hoveduddannelsen. hoveduddannelsen. Har fået (eller vil få) tildelt doktorgraden inden for de første 2 år af : Hovedvejlederens underskrift 16

17 4. Registrering af aktiviteter: læringsdagbog Der skal løbende indgås aftaler om uddannelsesforløbet. Den uddannelsessøgende og hovedvejlederen udarbejder i fællesskab løbende planer for hver fase af uddannelsen. Formen for disse uddannelsesplaner er fri, men det er nødvendigt, at de foreligger. I dette afsnit af porteføljen er der to hjælpeskemaer ( læringsdagbog og en såkaldt læringskontrakt), som kan bruges ved udarbejdelse af detaljerede individuelle uddannelsesplaner. Det anbefales, at læringsdagbøger, evt. læringskontrakter og uddannelsesplanen samles i porteføljemappen. 17

18 LÆRINGSDAGBOG Anvendes til lægens oplæg ved evaluering ved struktureret interview vedrørende Kompetencen:... Lægens navn: Patient Problem Handling Udfald Signatur 18

19 5. Registrering af aktiviteter: læringskontrakt Planlægning af lægelig videreuddannelse. (Udfyldes i samarbejde med hovedvejleder) Læge Vejleder Periode: Delkompetencer Arbejde der skal gøres Tilbagemelding Formålet med læringskontrakten er at: bevidstgøre den uddannelsessøgende om indholdet af en kompetence (delmålene) bevidstgøre den uddannelsessøgende om, hvor kompetencen kan blive lært gøre den uddannelsessøgende ansvarlig for sin egen læring bevidstgøre vejlederen om, hvad der kræves af ham/hende definere arbejdsopgaverne: Hvem gør hvad, og hvornår Det foregår på den følgende måde: 1. Vejlederen og den uddannelsessøgende mødes på et aftalt tidspunkt. De vælger fra uddannelsesplanen den/de kompetencer, som skal læres i den kommende periode (uge, måned, halve år, etc.). 2. Vejlederne spørger den uddannelsessøgende, hvad han/hun mener, indgår i kompetencen. Dette skrives i formularen. Vejlederen kan supplere, men først efter den uddannelsessøgende har gjort sin analyse. 3. Vejlederen spørger den uddannelsessøgende, hvor og hvordan delmålene kan blive lært. Resultaterne af denne diskussion skrives også i formularen. 4. Der indgås en aftale om feed back og evt. evaluering. 19

20 6. Hjælpeskemaer til brug i uddannelsen. I dette afsnit tilbydes en række hjælpeskemaer, som kan anvendes i det daglige arbejde med uddannelsen. Skemaerne har været anvendt og vist sig værdifulde i andre, tilsvarende sammenhænge. Hensigten er at kvalificere uddannelsesprocessen, der ligger før den endelige evaluering, hvor kompetencen godkendes ved underskrift i logbogen. De vedlagte hjælpeskemaer er ikke obligatoriske, men skal opfattes som et tilbud til vejleder og uddannelsessøgende. Der er vedlagt forskellige skemaer, som skulle dække forskellige behov. 20

21 GASTROENTEROLOGISKE OG HEPATOLOGISKE KOMPETENCER Oversigt over sygdomsmanifestationer, hvortil der foreligger evalueringsskemaer. Nr GH1a GH1b GH1c GH1d GH1e GH1f GH1g GH2 GH3 GH4a GH4b GH4c GH5 GH6a GH6b GH6c GH7a GH7b GH7c GH8 GH9a GH9b GH9c GH10a GH10b GH10c GH10d Mål Abdominalsmerter Afføringsforstyrrelser GI blødning Malabsorption Abnorm leverbiokemi Icterus Akut/subakut leversvigt Gastroøsofageal refluks sygdom Ulcus sygdom Mb. Crohn Colitis ulcerosa Mikroskopisk colitis Pankreassygdomme Viral hepatitis Autoimmun leversygdomme Alkoholisk hepatitis Øsofagus og fundus varicer Ascites og komplikationer Hepatisk encephalopati Ernæringsterapi ved gastrohepatolgiske sygdomme Øvre GI cancer Kolorektal cancer Primær og sekundær levercancer Øsfagus-gastro-duodenoskopi Sigmoideoskopi og koloskopi Bedside abdominal ultralyd Laparocentese 21

22 Angående brug af Skema GH1a til GH10d: Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på kompetenceskema, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt kompetenceskema ved hver evaluering. 22

23 Struktureret interview GH1a ABDOMINALSMERTER Evalueres på 2 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview Relevant beskrivelse af symptomer, evt alarmsymptomer, udredning og forløb af pt. med dyspepsi eller abdominalia. Kan diskutere betydning af alder, H.pylori status, brug af nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler for udredning og behandlings strategi (f.eks. test and treat strategi). Kan identificere hvilke pt der skal have foretaget øvre eller nedre endoskopi og tolke undersøgelserne ved endelig diagnostik. Differential diagnostisk overvejelser af andre årsager til abdominal smerter f.eks. biliære/pancreaslidelser, abdominal angina og ekstraabdominale lidelser f.eks. neuromuskulære lidelser. 5 Kan håndtere pt med nonulcus dyspepsi og colon irritable. 6 Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: 23

24 GH1b AFFØRINGSFORSTYRRELSER Struktureret interview Evalueres på 2 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview Relevant beskrivelse af problem, udredning og forløb for disse patienter eksempelvis - akut diare (infektiøs og noninfektiøs); kronisk diare (malabsorptive og non-malabsorptive) og obstipation (akut og kronisk). Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling - skelne mellem infektiøs gastroenteritis/ diare ved kronisk inflammatoriske tarmlidelse;. medikamentelt udløst diare/obstipation; enterogen og pankreatogen kronisk diare samt gastrointestinale cancer betinget diare/obstipation (kolorektal cancer, neuroendokrine tumorer). Kan anvende og tolke undersøgelser blodprøver, fæcesanalyser, funktionelle undersøgelser (pusteprøver, absorptionstests) billeddiagnostik samt endoskopier med biopsier. Kan erkende behov for og iværksætte akut terapi (infusioner/parenteral og enteral ernæring) med henblik på substitution eller kurativ behandling. 5 Redegøre for behandling af funktionelle afføringsforstyrrelser. 6 Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer:: Det samlede kompetencemål er godkendt: 24

25 Struktureret interview GH1c GASTROINTESTINAL BLØDNING Evalueres på 2 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview Kan redegøre for årsager til øvre og nedre gastrointestinal blødning, vurdere om blødningen er livstruende/ikkelivstruende, diskutere benigne/maligne differentialdiagnoser, forløbsformer og prognose. Anvendelse og fortolkning af anæmigrad, evt. kredsløbspåvirkning, biokemi. Kan stille indikationen for at gennemføre akut, subakut eller elektiv gastrointestinal endoskopisk eller radiologisk eller scintigrafiske undersøgelse, samt vurdere behov for kirurgisk assistance. 4 Redegøre for behandlingen af gastrointestinal blødning. 5 Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer:: Det samlede kompetencemål er godkendt: 25

26 GH1d MALABSORPTION Struktureret interview Evalueres på 2 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview Relevant beskrivelse af problem, udredning og forløb for disse patienter eksempelvis - cøliaki, Crohns sygdom, exokrin pankreasinsufficiens, og malabsorption efter tyndtarmresektion. Kan diskutere spontan forløb, diagnostik og behandling - skelne mellem mucosal, luminal og motilititetsbetinget malabsorption. Kan anvende og tolke undersøgelser ved malabsorption blodprøver, fæcesanalyser, funktionsundersøgelser (pusteprøver, absorptionstests) billeddiagnostik samt endoskopier samt biopsier. Kan erkende behov for og iværksætte klinisk ernæringsterapi med henblik på substitution eller kurativ behandling. Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 26

27 GH1e ABNORM LEVERBIOKEMI Struktureret interview Evalueres på 2 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview Relevant beskrivelse af årsager til transaminasæmi og forhøjede basiske fosfataser. Udfærdige udredningsprogram afhængig af leverbiokemi og anamnese. Diskutere indikation/kontraindikation for leverbiopsi, herunder ved mistanke om autoimmun hepatitis og steatohepatitis. Anvende og tolke leverbiokemi, autoantistoffer, billeddiagnostik og histologi. Redegøre for håndtering af patienter med steatosis hepatis og steatohepatitis. Redegøre for klinisk betydning og diagnostik af arvelige former for leversygdom (hæmokromatose, alfa-1-antitrypsinmangel og Wilsons s sygdom). 7 Redegøre for leverpåvirkning under graviditet. 8 Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 27

28 GH1f ICTERUS Struktureret interview - Struktureret observation - Portefølje vurdering Evalueres på 2 patientforløb. Der behøves kun én struktureret observation. Lægens navn: : Struktureret observation Indhente relevant anamnese om forløb (akut som kronisk), herunder tidl. undersøgelser og behandlinger. Gennemføre fokuseret objektiv undersøgelse i forhold til anamnesen. Planlægge udredningsprogram mhp diagnostik af parenkymatøs og/eller obstruktiv icterus. Anvendelse og fortolkning af biokemi, billed- og endoskopisk diagnostik og leverbiopsi. 5 Planlægge og tilbyder relevant behandlingsplan. Evaluering Skal forbedres Godkendt 6 Forholde sig til komplikationer og evt. behandling heraf. 7 Informere patienten og evt. pårørende om behandling, bivirkninger og prognose. Struktureret Interview/Porteføljevurdeing Redegøre for årsager, behandling og prognose afhængig af ætiologien til icterus. Redegøre for komplikationer (f.eks. akut kolangitis) og ved kronisk intrahepatisk kolestase (kløe, ernæringdeficit, osteoporose). Redegøre for valg af diagnostisk strategi ved icterus. Diagnosticere Gilbert-Meulengracht tilstand. Redegøre for valg af billeddiagnostik (ultralyd, endoskopisk ultralyd, MRCP) og indikationer og tolkning af ERCP. Porteføljedokumentation af 2 bedside abdominal ultralydundersøgelse (inkl. fotodokumentation) af ikteriske patienter. Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 28

29 GH1g AKUT/SUBAKUT LEVERSVIGT OG PARACETAMOL FORGIFTNING Evalueres på 2 patientforløb. Struktureret interview Lægens Navn: : Struktureret interview Beskrive definitioner, forløb og prognose ved henholdsvis akut og subakut leversvigt, samt årsager, herunder paracetamol forgiftning, iskæmisk hepatitis, fulminant viral og autoimmun hepatitis. Redegøre for antidot behandling ved forgiftninger (paracetamol, svamp). Redegøre for initial behandling af eventuel dehydrering, hypoglykæmi og elektrolyt forstyrrelse. Redegøre for tegn på dårlig prognose og kriterier for overflytning til højt specialiseret enhed. 5 Redegøre for akut livstruende leversygdom hos gravide. 6 Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 29

30 Struktureret interview - Porteføljevurdering GH2 GASTROØSOFAGEAL REFLUKS SYGDOM OG REFLUKSØSOFAGITIS Evalueres på 2 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview Redegøre for epidemiologi, symptomer, diagnostik, behandling, og prognose, samt kunne erkende differentialdiagnoser til refluksøsofagitis (sekundær, infektiøs, medikamentel betinget) Redegøre for ikke-medikamentel og medikamentel behandling, herunder vedligeholdelsesbehandling samt on demand behandling Redegøre for komplikationer med blødning, stenose, cancer, og iværksætte behandling heraf samt vurdere behov for kontrolendoskopi Stille indikation til henvisning til 24-timers ph måling, og tolke resultaterne Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Porteføljedokumentation af 2 øvre endoskopier med fotodokumentation med gastroøsofageal refluks Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 30

31 Struktureret interview - Porteføljevurdering GH3 ULCUS SYGDOM Evalueres på 1 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview 1 Relevant beskrivelse af symptomer, udredning og forløb. Evaluering Skal forbedres Godkendt Diskutere forløb, diagnostik og behandling (betydning af Helicobacter pylori, medikamenter, cancer). Anvende og tolke undersøgelser (endoskopi, biopsier, Helicobacter tests). Erkende behov for og iværksætte medicinsk behandling samt endoskopisk kontrol. Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Porteføljedokumentation af 2 øvre endoskopier med fotodokumentation med gastroduodenale erosioner/ulcerationer. Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 31

32 Struktureret observation - Struktureret interview - Porteføljevurdering GH4a MB CROHN Evalueres på 2 patientforløb. Der behøves kun én struktureret observation. Lægens navn: : Struktureret observation Indhente relevant anamnese om forløb (akut som kronisk), herunder tidl. undersøgelser og behandling Gennemføre fokuseret objektiv undersøgelse med vægt på abdominale forhold/fistler/perianale forhold. Planlægge udredningsprogram mhp infektiøs/inflammatorisk tilstand samt sværhedgrad, og udbredning. Anvende og fortolker aktivitetsindices, afføringsprøver (dyrkning, inflammation), biokemi, billed- og endoskopisk diagnostik. 5 Planlægge og iværksætter behandling. 6 7 Planlægge det videre forløb afhængig af det kliniske behandlingsrespons. Informere patienten om behandling, bivirkninger og prognose Struktureret Interview/Porteføljevurdering Diskutere diagnostiske kriterier, differentialdiagnoser, samt forløbsformer og ekstraintestinale manifestationer samt prognose Medicinsk og kirurgisk behandling af kompliceret Crohn(fistulerende/ abscederende/stenoserende) Redegøre for remission -inducerende og -bevarende medicinsk behandling og kirurgiske behandlingsprincipper Redegøre for valg af billeddiagnostik (ultralyd, kapselendoskopi, MR og CT). Redegøre for indikationer/kontraindikationer for anvendelse af kapselendoskopi. Porteføljedokumentation af 3 endoskopiske undersøgelser af egne patienter (billeddokumentation/histologisvar). Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: Den samlede kompetence er godkendt: 32

33 Struktureret observation - Struktureret interview - Porteføljevurdering GH4b COLITIS ULCEROSA Evalueres på 2 patientforløb. Der behøves kun én struktureret observation. Lægens navn: : Struktureret observation Indhente relevant anamnese om forløb (akut som kronisk), herunder tidl. undersøgelser og behandling Gennemføre fokuseret objektiv undersøgelse med vægt på almen- og ernæringstilstand, tp. puls, og abdominale forhold Planlægge udredningsprogram mhp diagnostik af infektiøs/inflammatorisk tilstand med sværhedgrad, og udbredning. Anvende og fortolker af aktivitets indices, afføringsprøver (dyrkning, inflammation), biokemi, billed- og endoskopisk makro og mikroskopisk diagnostik. 5 Planlægge og iværksætter behandling. 6 7 Planlægge det videre forløb afhængig af det kliniske behandlingsrespons. Informere patienten om behandling, bivirkninger og prognose. Struktureret Interview/portefølje vurdering Diskutere diagnostiske kriterier, differentialdiagnoser, samt forløbsformer og ekstraintestinale manifestationer samt prognose. Medicinsk og kirurgisk behandling af akut fulminant colitis ulcerosa. Redegøre for remission -inducerende og -bevarende medicinsk behandling og kirurgiske behandlingsprincipper Porteføljedokumentation af 3 endoskopiske undersøgelser af egne patienter (billeddokumentation/histologisvar). Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: Den samlede kompetence er godkendt: 33

34 GH4c MIKROSKOPISK COLITIS Struktureret interview Evalueres på 1 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview 1 Relevant beskrivelse af problem, udredning og forløb for disse patienter (kollagen, lymfocytær). Evaluering Skal forbedres Godkendt 2 Diskutere forløb og udfald af sygdom, diagnostik og behandling. 3 Anvende og tolke undersøgelser (endoskopier og biopsier). 4 Erkende behov for og iværksætte medicinsk behandling. 5 Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evt. kommentarer: : Det samlede kompetence mål er godkendt: 34

35 Struktureret interview GH5 PANKREASSYGDOMME Evalueres på 2 patientforløb. Lægens Navn: : Struktureret interview Relevant beskrivelse af problem, anamnese udredning og forløb for disse patienter - erkende og skelne mellem akut pankreatitis (mild/svær forløb) samt kronisk pankreatitis. Redegøre for og tolke biokemi, fæcesanalyser, funktionsundersøgelser samt billeddiagnostik/endoskopi. Redegøre for prognose, hyppige ledsagesymptomer og - sygdom f.eks. smerter, malabsorption, underernæring, diabetes, cyster samt biliære og duodenale stenoser. 4 Er i stand til at behandle ukomplicerede forløb. 5 Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: Det samlede kompetence mål er godkendt: 35

36 GH6a VIRAL HEPATITIS Struktureret interview Evalueres på 1 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview Redegøre for epidemiologiske forhold, forløbsformer og prognose ved akut og kronisk viral hepatitis Udfærdige et udredningsprogram, tolke blodprøvesvar, herunder undersøgelse for relevante vira. Redegøre for behandlingsprincipper, indikationer, bivirkninger og forventede behandlingsresultater. Anføre relevant information til patienten vedr. risiko for smitte behandlingsmuligheder, bivirkninger og prognose. Redegøre for profylakse ved stik læsioner, forhold i forbindelse med graviditet og rådgive vedrørende udlandsrejser. Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: Det samlede kompetence mål er godkendt: 36

37 Struktureret interview GH6b AUTOIMMUNE LEVERSYGDOMME Evalueres på 1 patientforløb. Lægens Navn: : Struktureret interview 1 Relevant beskrivelse af problem, udredning og forløb for disse patienter eksempelvis autoimmun hepatitis, primær scleroserende hepatitis, primær billiær cirrose og overlapssyndromer. Evaluering Skal forbedres Godkendt Anvende og tolke leverbiokemi, autoantistoffer og histologi mhp endelig diagnostik, behandling og monitorering. Redegøre for standardbehandling, prognose, hyppigt forekommende ledsagende symptomer og sygdomme. Redegøre for behandling af ukomplicerede tilfælde og forholdsregler ved behandlingssvigt. Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evt. kommentarer: Det samlede kompetence mål er godkendt: 37

38 GH6c ALKOHOLISK HEPATITIS Struktureret interview Evalueres på 1 patientforløb. Lægens Navn: : Struktureret interview Relevant beskrivelse af alkoholisk hepatitis, med henblik på 1 typisk klinisk manifestation, og epidemiologiske forhold relation til spektret af alkoholiske leversygdomme. Redegøre for diagnostik af sygdommen herunder 2 udelukkelse af relevante differential diagnoser. 3 Redegøre for forløb og prognose. Redegøre for ernæringsmæssig- og farmakologisk 4 behandling. Redegøre for relevant information af patient/pårørende om 5 sygdom, behandling og prognose. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: Det samlede kompetence mål er godkendt: 38

39 Struktureret observation - Struktureret interview - Porteføljevurdering GH7a ØSOFAGUS OG FUNDUS VARICER, PORTAL HYPERTENSIV GASTROPATI. Evalueres på 2 patientforløb, hvoraf der skal være en struktureret observation. Lægens navn: : Struktureret observation Indhente relevant anamnese om forløb, øvrige cirrose komplikationer, tidl. endoskopier og behandling. Gennemføre fokuseret objektiv undersøgelse med vægt på tegn på cirrose og portal hypertension. Planlægge udredningsprogram mhp diagnostik af tilstandens sværhedsgrad og portal venens forhold. Anvendelse og fortolkning af endoskopiske beskrivelser (gradinddeling af varicestørrelse, tegn på blødningsrisiko). 5 Planlægge og iværksætte initiel behandling og videre forløb. 6 Informere patienten. om behandling, bivirkninger og prognose. Struktureret interview/porteføljevurdering Diskutere diagnosen af varicer i øsofagus og fundus samt portal hypertensiv gastropati. Redegøre for klinik ved trombose i levervene, portåre og miltvene. Redegøre for behandling af patienten med akut øsofagus eller fundus varice blødning, herunder indikation for medikamentelt behandling, endoskopisk intervention og Sengstaken-sonde. Redegøre for forebyggelse af første blødning (primær profylakse). Redegøre for forebyggelse af fornyet blødning (sekundær profylakse) og muligheder ved svigt af sekundær profylakse Porteføljedokumentation af 2 endoskopiske undersøgelser af egne patienter (billeddokumentation), heraf mindst én variceligering på niveau 5. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: Det samlede kompetence mål er godkendt: 39

40 GH7b ASCITES OG KOMPLIKATIONER Struktureret interview Evalueres på 2 patientforløb. Vedr. diagnostisk og terapeutisk laparocentese, se særskilt procedurekort GH10d. Lægens navn: : Dikutere hepatiske og extrahepatiske årsager til ascites Nævne differentialdiagnoser. Redegøre for udredningsprogram af diagnostik af ascites herunder vurdering af nyrefunktion. Anvendelse og fortolkning af blod- og ascitesvæske biokemi, billed- og endoskopisk diagnostik. Diagnosticere spontan bakteriel peritonitis udfra ascitesvæskeundersøgelsen og iværksætte behandling. Redegøre for behandlingsprincipper, herunder betydningen af saltfattig kost, væskerestriktion mm. Redegøre for komplikationer til ascites (spændt ascites, spontan bakteriel peritonitis, hydrothorax, hernieudvikling). Redegøre for diagnostik og behandling af hepatisk nefropati/hepatorenalt syndrom. Diskutere forløb og prognose herunder med og uden spontan bakteriel peritonitis. Redegøre for den øgede operative risiko hos patienter med kronisk leversygdom. Porteføljedokumentation af 2 bedside abdominal ultralydundersøgelse (inkl. fotodokumentation) af patienter med ascites. Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: Den samlede kompetence er godkendt: 40

41 GH7c HEPATISK ENCEFALOPATI (HE) Struktureret observation Struktureret interview Evalueres på 2 patientforløb, hvoraf der skal være en struktureret observation. Lægens navn: : Struktureret observation Indhente relevant anamnese om forløb, tidligere episoder, 1 mulige udløsende faktorer, andre komplikationer til cirrose, og relevante differential diagnostiske tilstande. Gennemføre fokuseret obj. us med vægt på cirrose tegn, portal 2 hypertension, vurdering af HE og relevante alternative årsager til bevidsthedssløring. Planlægge udredningsprogram mhp diagnostik af tilstandens 3 sværhedsgrad, udløsende årsager og udelukkelse af eventuelle relevante alternative årsager til bevidsthedssløring. Anvendelse og fortolkning af indhentede 4 undersøgelsesresultater. 5 Planlægge og iværksætte initial behandling af HE Planlægge det videre forløb, herunder forebyggelse af ny episoder af HE, samt kortlægning af andre komplikationer til 6 cirrose, herunder anvendelse af kliniske scores (f.eks. Child- Pugh) Informere patienten. om behandling, bivirkninger og prognose, 7 samt hvad patienten og pårørende selv skal være opmærksomme på for at forhindre nye episoder. Struktureret Interview Kan diskutere epidemiologiske og prognostiske forhold, herunder betydningen af om HE er led i akut eller kronisk sygdom. Kan redegøre udløsende faktorer ved HE hos patient med cirrose og deres behandling. Kan redegøre for mulighederne for forebyggelse af HE, herunder hvilke forholdsregler patienten selv skal tage. 11 Kan redegøre for betydningen af infektion ved cirrose. Redegøre for behandlingsprincipper ved HE ved akut 12 leversygdom. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: Den samlede kompetence er godkendt: Struktureret interview 41

42 GH8 KLINISK ERNÆRINGSTERAPI VED GASTROHEPATOLOGISKE SYGDOMME Evalueres på 2 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview 1 Relevant beskrivelse af problem, vurdering af sværhedsgrad og forløb for patienter med hepatisk malnutrition samt gastrointestinal malnutrition ved for eksempel cøliaki, exokrin pankreasinsufficiens, kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, maligne sygdomme samt tarminsufficiens/- svigt efter resektion, strålebehandling, eller anden sygdom. Evaluering Skal forbedres Godkendt Redegøre for vurdering af graden og typen af underernæring (ex BMI, biokemi, muskelfylde) og identifikation af den ernæringstruede patient. Redegøre for undersøgelsesprogram, der tager højde for grundsygdommen til vurdering af protein- og energibehovet, samt behovet for tilskud af mikronæringsstoffer m.v. Redegøre for enteral/parenteral ernæringsterapi (inklusiv hyperalimentation ved hepatisk malnutrition) med henblik på substitution eller kurativ behandling. Herunder redegøre for komplikationer til behandlingen. Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 42

43 GH9a ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER Struktureret interview Evalueres på 1 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview 1 2 Årsager og klinisk epidemiologiske forhold (heriditære vs non-heriditære former) samt brug af screening i befolkningen. Redegøre for initial diagnostik, stadieinddeling (TNM klassifikation) og resektabilitet ved brug af tumormarkører, endoskopi, herunder endoskopisk ultralyd, billeddiagnostik (inklusiv operativ billeddiagnostik) samt histologi. Evaluering Skal forbedres Godkendt Diskutere øvre gastrointestinal cancersygdommes klinik, diagnostik og behandling (øsofagus, ventrikel, pankreas, galdeveje, tyndtarm samt neuroendokrine tumorer). Redegøre for komplikationer og behandling af disse, f.eks. akut blødning, anæmi, malign ascites, metastasering, karcinoidt syndrom/paraneoplastiske syndromer, stenoser (endoskopisk stentanlæggelse). Behandlingprincipper for primær tumor og metastaser med kirurgi, kemoterapi, strålebehandling samt mere målrettet terapi ( targeted behandling). Betydning af gat erkende og behandle levermetastaser. Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 43

44 GH9b KOLOREKTAL CANCER Struktureret interview Evalueres på 1 patientforløb. Lægens navn: : Struktureret interview 1 2 Årsager og klinisk epidemiologiske forhold (heriditære vs ikke-heriditære former). Redegøre for initial diagnostik, stadieinddeling (TNM klassifikation) og resektabilitet ved brug af tumormarkører, endoskopi, herunder endoskopisk ultralyd, billeddiagnostik (inklusiv operativ billeddiagnostik) samt histologi. 3 Diskutere forløb og udfald af kolorektal cancer. Evaluering Skal forbedres Godkendt Redegøre for komplikationer og behandling af disse, f.eks. akut blødning, anæmi, malign ascites, metastasering, stenoser (endoskopisk stentanlæggelse). Redegøre for behandlingprincipper af primær tumor og metastaser med kirurgi, kemoterapi, strålebehandling samt mere målrettet terapi ( targeted behandling). Betydning af at erkende og behandle levermetastaser. Redegøre for brug af screening i befolkningen, herunder særlige patient grupper (IBD patienter herunder PSC). Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 44

45 GH9c PRIMÆR OG SEKUNDÆR LEVERCANCER Struktureret interview Evalueres på 1 patientforløb. Struktureret interview Skal forbedres Evaluering Godkendt 1 Redegøre for årsager og epidemiologiske forhold Redegøre for initial diagnostik, stadieinddeling og resektabilitet ved brug af tumormarkører, endoskopi, billeddiagnostik (inklusiv operativ billeddiagnostik) samt histologi. Diskutere forløb og udfald af primær og sekundær levercancer (fra gastrointestinal cancer, neuroendokrine tumorer, lungecancer samt brystcancer). Redegøre for komplikationer og behandling af f.eks. portatrombose, ekstrahepatiske metastaser, malign ascites, icterus, karcinoidt syndrom/paraneoplastiske syndromer. Redegørelse for anvendelse af screening m.h.p. hepatocellulært carcinom ved cirrose. Redegøre for udredningsstrategi efter billeddiagnostisk påvisning af proces i leveren. Redegøre for behandlingsprincipper for primær tumor og metastaser med kirurgi, kemoterapi (generel og lokaliseret), transplantation, lokal ablation, strålebehandling samt mere målrettet terapi ( targeted behandling). Redegøre for relevant information af patient/pårørende om sygdom, behandling og prognose. Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 45

46 Porteføljevurdering GH10a ØSOFAGO-GASTRO-DUODENOSKOPI Evalueres på patientforløb, der vurderes ved brug af hjælpeskema til endoskopisk teori- og køreprøve. Lægens navn: : 1 Endoskopisk teoriprøve (hjælpeskema A) bestået. 2 Endoskopisk køreprøve i øsofago-gastro-duodenoskopi (hjælpeskema B) bestået (10 skopier udført til niveau 5). Godkendt 3 Udføre endoskopisk ligering af øsofagusvaricer på niveau 5 (se under hjælpeskema B) Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 46

47 GH10b SIGMOIDEOSKOPI OG KOLOSKOPI Porteføljevurdering Evalueres på patientforløb, der vurderes ved brug af hjælpeskema til endoskopisk teori- og køreprøve. Lægens navn: : 1 2 Endoskopisk teoriprøve (hjælpeskema A) bestået Endoskopisk køreprøve i sigmoideo-/ koloskopi (hjælpeskema C) bestået (10 koloskopier udført på niveau 5) Godkendt Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 47

48 Porteføljevurdering GH10c ABDOMINAL ULTRALYD (BEDSIDE) Evalueres på 4 patientforløb. Lægens navn: : Godkendt 1 2 Teoriprøve i Ultralyd bestået (benyt hjælpeskema D). Køreprøve i Ultralyd (benyt hjælpeskema E) bestået - 4 undersøgelser udført til niveau 5. Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 48

49 Struktureret observation GH10d LAPAROCENTESE (DIAGNOSTISK OG TERAPEUTISK) Evalueres på 2 procedurer. Lægens navn: : Struktureret observation 1 Redegøre for indikationer, kontraindikationer, komplikationer og indledende forberedelse af patienten for henholdsvis diagnostisk og terapeutisk laparocentese. 2 Informere pt. om undersøgelsen og risici Være i stand til at udføre diagnostisk laparocentese, evt vejledt af bedside ultralydsundersøgelse. Være i stand til at udføre terapeutisk laparocentese med drænanlæggelse herunder iværksætte samtidig behandling til forebyggelse af nyrepåvirkning. Ordinere relevante undersøgelser af ascitesvæsken afhængig af den kliniske problemstilling. Evaluering Skal forbedres Godkendt Evt. kommentarer: : Det samlede kompetencemål er godkendt: 49

50 Hjælpeskema A: Endoskopisk teoriprøve. Uddannelsessøgende Navn: Bedømmers Navn: Bedømmer kan være hovedvejleder eller en anden læge (klinisk vejleder) Kan redegøre for indikationer for endoskopi ud fra kliniske og parakliniske indikatorer Skal forbedres Evaluering Godkendt Kan redegøre for kontraindikationer (øvre/nedre endoskopi) Kan redegøre for opbygning og funktion af apparatur, herunder billeddokumentation. Kan demonstrere klargøring og test af apparatur. Kan redegøre for indikationer og metoder til sedering før og under proceduren. Kommunikere adækvat med patienten og forbereder denne på undersøgelsen. Sikre korrekt monitorering af patienten. Føre journal inkl. procedurenotat med omhu. Det samlede kompetence mål: endoskopisk teoriprøve er godkendt: 50

51 Hjælpeskema B: Køreprøve i øsofago-gastro-duodenoskopi Uddannelsessøgendes navn: Vurderingsniveau 5 opnået for alle 10 undersøgelser : Underskrift: Patient data Vurderingsniveau Signatur Vurderingsniveau af færdigheder 1: Så mangelfuldt at der kræves konstant supervision 2: Mangelfuldt indenfor mange områder 3: Som oftest tilstrækkeligt, men der er betydende mangler inden for enkelte områder 4: I de fleste tilfælde på niveau med kompetentlæge, men der er nogle begrænsninger indenfor enkelte områder 5 :* Fuldt ud på det niveau man forventer af en kompetent læge på dette niveau *: når niveau 5 er opnået ved 10 skopier attesteres kompetencen i logbogen. 51

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews FIM1, kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

!!! "!#$!!!!% & '! ( )!! & *+,,!!!!!!! )! & %!!! --!! (-!(!!!!! &.!!!!!!!!!%!! &.!) )! ( (!! -! ( (&!!!!!! -!! )!!!-!! & /!!,,!!!

!!! !#$!!!!% & '! ( )!! & *+,,!!!!!!! )! & %!!! --!! (-!(!!!!! &.!!!!!!!!!%!! &.!) )! ( (!! -! ( (&!!!!!! -!! )!!!-!! & /!!,,!!! " #$ % ' ( ) *+,, ) % ( (. %. ) ) ( ( ( ( ) /,, % $ 0/# 1/2 3 4 % 3 5 6 ' 5 + 4 7%8 #( '3 ,, 9 4 7 /( # # 7( : ( ; 40 1 ( 2 < ; # ( /( # = 8 9 #( " #$ % :>? ; * $ #( # " # ; $. $,4$$@@AAA. $ /$, $ %

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelseprogram i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. For samlet uddannelsesforløb på:

Uddannelseprogram i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. For samlet uddannelsesforløb på: 1 af 10 Uddannelseprogram i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi For samlet uddannelsesforløb på: Medicinsk afdeling Regionshospitalet i Viborg og Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aarhus

Læs mere

Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd

Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Uddannelsesprogram For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Ved Geriatrisk afdeling G OUH Odense Universitetshospital Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer beskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013 1 beskrivelse for den fælles grunduddannelse i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 4 AFSNIT

Læs mere

Vejledning til evalueringsmetoder og kompetenceevalueringsskemaer Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer

Vejledning til evalueringsmetoder og kompetenceevalueringsskemaer Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Vejledning til evalueringsmetoder og kompetenceevalueringsskemaer Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Dansk Selskab for Intern Medicin og De Intern Medicinske Specialer April 007

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern medicin: Gastroenterologi & Hepatologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern medicin: Gastroenterologi & Hepatologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern medicin: Gastroenterologi & Hepatologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi April 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Intern medicin Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage ambulant udredning og behandling af diverse intern

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitets hospital (OUH) Din introduktionsstillings

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. Juni 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. Juni 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi Juni 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin... 5 Justeringsssamtale intern

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

!" # $ % &&& $ '!" #! $ ' ( &!#)

! # $ % &&& $ '! #! $ ' ( &!#) " # $ % &&& $ ' " # $ % &&& $ ' &#) $ % &&& )' % *++, -./ / 00 )0-1 0"0 0-23$45 4 0"0 0-23$45 4 60-2)3$447306/5 70 7-01 1 %6 1-1 04-./ " # $ % & ' ) ) ** # $ + +,-&./ -&. -&. -&. " *.0 & -./ 2 % -. - 71

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk/medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt April 2012 Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Navn CPR. for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi

Navn CPR. for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi Sundhedsstyrelsen og Dansk Reumatologisk Selskab Januar 2005 Revideret august 2007 1 PORTEFØLJENS FORMÅL Porteføljen er et redskab til:

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Geriatrisk afdeling G Odense Universitetshospital Din introduktionsstillings sammensætning: 1.

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri

Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri Medicinsk afdeling, Geriatrisk afsnit, Kolding Sygehus, SLB Geriatrisk afdeling G, OUH, Odense Universitetshospital Medicinsk afdeling/ geriatrisk afsnit SLB

Læs mere

Navn CPR. Skema A. Struktureret klinisk observation af en NAKKE- SKULDERUNDERSØGELSE

Navn CPR. Skema A. Struktureret klinisk observation af en NAKKE- SKULDERUNDERSØGELSE Skema A. Struktureret klinisk observation af en NAKKE- SKULDERUNDERSØGELSE Denne kompetence vurderes af supervisor, der observerer den uddannelsessøgende under dennes arbejde. Supervisor kan være vejleder

Læs mere

Logbog klinikophold C

Logbog klinikophold C Logbog klinikophold C Ophold i Privat Praksis Godkendt af studienævnet for klinisk biomekanik d.???? 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Overordnede mål... 3 Placering... 3 De studerendes niveau...

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi

for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi Sundhedsstyrelsen og Dansk Reumatologisk Selskab Januar 2005 Revideret marts 2010 1 PORTEFØLJENS FORMÅL Porteføljen er et redskab til:

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Sundhedsstyrelsen Dansk Endokrinologisk Selskab April 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi

Læs mere

Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding

Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 12

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syd. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. Region Syd. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram Region Syd Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling G og Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg & Geriatrisk Afdeling G, OUH Odense februar 2014 Navn: Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 3 AFSNIT

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt

Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt Visitation Visitator Visiterende læge Patienter med mistænkt eller kendt kronisk leversygdom med akut eller kronisk forværring Se evt. tværgående

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Rapport for specialet Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Rapport for specialet Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Rapport for specialet Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi November 2008 Rapportens tilblivelse Specialerapporten er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst STNDRDICERET TIDSSTYRET PTIENTFORLØB. Uffe Holst STP kirurgi. Visitation STP STP STP llergi/nafylaksi lmen utilpas Besvimelse* Bevidsthedssvækkelse* Blodsukkerafvigelse Diarre og opkast af formødet infektiøs

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Medicinsk afdeling. Vejle Sygehus.

Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Medicinsk afdeling. Vejle Sygehus. Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere