Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland"

Transkript

1 Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på kr. samt en bonus på op til kr. Baggrund De fem Væksthuse blev etableret i 2007 på grundlag af aftaler fra april og september 2006 mellem regeringen og KL. I juni 2009 indgik regeringen og KL en aftale om videreførelsen af Væksthusene efter 2010, hvor finansieringen overgår til kommunerne. Aftalen er vedlagt som bilag 1. Mission og vision Væksthusenes mission er sammen med partnere at skabe vækst hos danske virksomheder. Væksthusenes vision er, at Danmark i 2015 er blandt de lande, der har flest vækstvirksomheder. gruppe Væksthusenes målgruppe er virksomheder med vækstpotentiale. gruppen (herefter omtalt som virksomheder ) omfatter: Personer med ambitioner om at etablere en vækstvirksomhed Virksomheder med under 5 ansatte, som har ambitioner om at nå 10 ansatte eller en årlig omsætning (herunder eksport) på mindst 10 mio. kr. inden tre år Virksomheder med 5 ansatte eller flere, som har ambitioner om en årlig vækst på over 20 pct. i minimum tre år i enten omsætning (herunder eksport) eller antal ansatte.

2 Side 2 af 13 Opgaver Væksthusene varetager tre typer opgaver: Vækstkortlægning Væksthusene skal hjælpe virksomhederne med at kortlægge deres vækstpotentiale, udarbejde en vækstplan og henvise til rådgivning og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere vækstpotentialet. Væksthusene skal optræde uvildigt og gennemføre vækstkortlægningen uden vederlag for virksomhederne. Samarbejde og kultur Væksthusene skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem og bidrage til en styrket vækstkultur. Væksthusene skal skabe samarbejde mellem relevante aktører og tage initiativ til arrangementer, som styrker vækstkulturen. Operatørfunktioner Væksthusene kan udvikle og som operatører gennemføre projekter, der udløser uudnyttet vækstpotentiale og skaber vækstmuligheder for virksomhederne. Væksthusene bør aktivt søge at blive operatør på relevante projekter, der er udbudt af staten, regionerne, EU m.v. Gennemførelsen af projekter falder uden for denne resultatkontrakt og skal holdes økonomisk adskilt herfra. Væksthusenes aktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private aktører. Figur 1. Væksthusenes opgaver Operatørfunktioner Samarbejde og kultur Vækstkortlægning

3 Side 3 af 13 Vilkår Væksthusene skal i al kommunikation værne om deres fælles grundlæggende identitet og skal i alle tilfælde, hvor Væksthuset omtales, anvende den fælles kommunikationsplatform, der er udviklet af Væksthusene i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den fælles kommunikation Væksthusene skal overholde et budskabshierarki, hvor deres fælles budskaber er overordnet de regionale budskaber. Væksthusenes fællesnævner er Væksthusenes målgruppe og den værdi, Væksthusene skaber. Denne værdi udtrykkes gennem følgende tre budskaber: Væksthusene gør Udfordringer til Muligheder I Væksthusene kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres Vækstplan og gjort udfordringer til muligheder Væksthusets regionale kommunikationstekst Få steder i verden gør et land så meget for at styrke sine virksomheder med vækstpotentiale som i Danmark. Blandt andet investerer Danmark i at hjælpe virksomhederne med at få styr på deres vækstmuligheder og potentialer. Som virksomhed får du i Væksthusene med Vækstplanen udfoldet det store billede af din virksomheds situation. Sammen kortlægger vi uvildigt dine vækstmuligheder, dine kunder og dit potentiale de første skridt mod en højere vækst. Vi henviser dig til relevante rådgivere fra det private erhvervsliv, som kan bidrage til at føre Vækstplanen ud i livet. Væksthusmedarbejdere benævnes vækstkonsulenter. Væksthusenes engelske betegnelse er Growth Houses. Væksthusene skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor personer og virksomheder ledes direkte til rette sted, uanset hvor de henvender sig. Væksthusene skal samarbejde med lokale erhvervskontorer om at være første indgang for virksomheder til det sammenhængende rådgivningssystem. Væksthusene skal have et indgående kendskab til private rådgivere og offentlige tilbud, og Væksthusene skal indgå aftaler med væsentlige samarbejdsparter for at afklare snitflader og samarbejdspotentiale. Væksthusene skal samarbejde om at udnytte stordriftsfordele og synergi mellem Væksthusene, styrke den fælles profil og skabe gennemslagskraft i forhold til målgruppen.

4 Side 4 af 13 Væksthusene skal anvende de fælles systemer og værktøjer, som Erhvervs- og Byggestyrelsen stiller til rådighed og har udviklet i samarbejde med Væksthusene, se nedenfor. Fælles systemer for Væksthusene Væksthusenes hjemmesider og CMS Intranet Designmanual Kontoplan CRM-system Brugerevalueringssystem Kommunikationsplatform Rådgiverbørsen Dialogværktøj Værktøjer på Væksthusene skal medvirke til at udbrede CRM-systemet, hjemmesider, brugerevaluering og dialogværktøjet til lokale erhvervskontorer og andre offentligt finansierede samarbejdsparter. Udbredelsen skal respektere fortrolighedskrav. Væksthusene skal planlægge og gennemføre events under den landsdækkende kampagne, Global Entrepreneurship Week i uge 47, som Erhvervsog Byggestyrelsen er hovedansvarlig for at arrangere i Danmark. Væksthusene skal samarbejde om at gennemføre de opgaver, som de enkelte Væksthuse løser som operatører for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Se bilag 2 med liste over opgaver ved udgangen af Væksthusene skal deltage i koordinerende møder med Erhvervs- og Byggestyrelsen samt i kompetenceudvikling, der medfinansieres af Erhvervsog Byggestyrelsen efter aftale med Væksthusdirektørerne. I 2010 forventes afholdt seks møder i direktørkredsen, to møder med Væksthusenes formænd, og to møder i det Rådgivende Forum for Væksthusene. Desuden kan der efter behov og aftale med Væksthusene nedsættes ekspertgrupper. Hvad angår øvrige vilkår for bevillingen, henvises der til vedlagte bilag 3 med standardvilkår vedrørende udbetaling af bevilling, afrapportering og regnskabskrav mv.

5 Side 5 af 13 Finansiering Der er på finansloven ( ) for 2010 afsat kr. til Væksthusene. Heraf afsættes 10 pct. til en bonuspulje, der udloddes i januar 2011 på baggrund af målopfyldelsen i 2010 og opgøres i henhold til scorecard i appendiks. Bonuspuljen i 2010 suppleres med overskydende midler fra bonuspuljen fra 2009, når denne er endeligt opgjort. Der udarbejdes en allonge til denne resultatkontrakt med beløbet. Eventuelle uforbrugte midler fra bonuspuljen i 2010 vil udgøre en bonuspulje for 2011 i henhold til de fælles mål for Væksthusene, der aftales mellem regeringen og KL. Fordelingen af midler mellem Væksthusene sker ud fra et basistilskud på 9 pct., som er ens for alle Væksthusene, samt en andel, der fordeles på grundlag af befolkningstallet for hver region pr. 31. oktober Fordelingen fremgår af tabel 1 herunder. Tabel 1. Bevilling til Væksthusene, 2010 Basisbevilling (9 pct.) Fordeling på grundlag af indbyggertal (81 pct.) Grundbevilling i alt (90 pct.) Bonuspuljer ved højst opnået score (10 pct.) I alt kr Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I alt Fælles udgifter for Væksthusene bør fordeles efter ovenstående fordelingsnøgle. Afregning af timer mellem Væksthusene bør fordeles til en fast sats, der aftales mellem direktørerne for 2010.

6 Side 6 af 13 Strategiske mål Resultatkontrakterne er ens for alle Væksthusene, bortset fra mål 2 om vækstkortlægning, som er tilpasset efter tilskuddets størrelse (og dermed befolkningsstørrelsen) i de enkelte regioner. Resultatkontrakterne indeholder 11 resultatmål, der indgår med forskellig vægt, jf. tabel 2. Tabel 2. Resultatmål og deres vægtning, 2010 Resultatmålnr. Titel på resultatmål Vægtning Udviklings- og samarbejdsprojekter 5 pct. 2 Vækstkortlægning for virksomheder 10 pct. 3 Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud 15 pct. 4 Brugertilfredshed med Væksthuset 15 pct. 5 Brugertilfredshed med private rådgivere 5 pct. 6 Tilfredshed med Væksthuset hos samarbejdsparter mv. 5 pct. 7 En styrket vækstkultur 5 pct. 8 Effekt på beskæftigelse 10 pct. 9 Effekt på omsætning 10 pct. 10 Effekt på eksport 10 pct. 11 Effekt på andelen af gazeller 10 pct. 100 pct. Resultatmål 1: Udviklings- og samarbejdsprojekter Væksthusene har fælles profil over for målgruppen og kan opnå væsentlige fordele gennem samarbejde. Derfor skal profil og samarbejde styrkes, og Væksthusene skal i fællesskab gennemføre 5 udviklingsprojekter, der specificeres i særskilte aftaler med EBST. Hvert Væksthus er ansvarlig for ét projekt og deltager i yderligere 2 projekter. Erhvervs- og Byggestyrelsen har afsat ressourcer til projekterne. Nr. Udviklings- og samarbejdsprojekter Ansvarligt VH Deltagere VH Hovedstadsregionen 1. VHNJ De korte ekspeditioner VHSj 2. Implementering af Væksthusenes fælles identitet VH Sjælland 3. Kortlægning af Væksthusenes målgruppe VH Syddanmark 4. Snitfladen til de private rådgivere VH Midtjylland 5. Code of conduct for den gode vækstkortlægning VH Nordjylland VHSD VHMJ VHHR VHMJ VHNJ VHSj VHHR VHSD

7 Side 7 af 13 opfyldelse Væksthus Nordjylland er ansvarlig for at gennemføre projekt Code of conduct for den gode vækstkortlægning og skal indgå aktivt som projektdeltager i projekt De korte ekspeditioner og projekt Snitfladen til de private rådgivere. Væksthus Nordjylland har sendt projektplan med milepæle til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest 1. marts og afsluttet Code of conduct for den gode vækstkortlægning senest 30. november Desuden har Væksthuset deltaget aktivt i gennemførelsen af de to øvrige projekter ifølge de projektansvarlige i Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Midtjylland. Resultatmål 2: Vækstkortlægning for virksomheder Væksthuset skal gennemføre vækstkortlægning for virksomheder med vækstpotentiale. En vækstkortlægning omfatter kortlægning af vækstpotentiale, udarbejdelse af vækstplan og henvisning til rådgivere og offentlige tilbud. Kun virksomheder, der tilhører målgruppen, og som har gennemført vækstkortlægning eller væsentlige dele heraf sendes til brugerevaluering og indgår i opgørelsen af resultatmål 2. opfyldelse Væksthus Nordjylland gennemfører vækstkortlægning for mindst 262 virksomheder i et opgøres 31. december 2010 i CRM-systemet. Væksthusene skal tilstræbe, at hovedparten af virksomhederne er nye i forhold til Erhvervs- og Byggestyrelsen måler og offentliggør efter høring af Væksthusene antal kortlægninger og andelen af nye virksomheder pr. 30. juni og pr. 31. december Samlet gennemfører Væksthusene mindst vækstkortlægninger i 2010 Resultatmål 3: Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud Væksthuset skal udfordre, modne og motivere virksomheder med vækstpotentiale til at købe rådgivning og henvise dem til relevante rådgivere og offentlige tilbud, der kan hjælpe med at løse de identificerede udfordringer og gennemføre de opstillede vækstplaner. Væksthuset henviser mindst 75 pct. af de virksomhe-

8 Side 8 af 13 der, der er tilmeldt brugerevaluering, til relevante rådgivere eller offentlige tilbud. Heraf skal mindst 70 pct. henvises til private rådgivere. opfyldelse et opgøres 31. december 2010 i CRM-systemet. I opgørelsen indgår virksomheder, som er tilmeldt brugerevalueringen og er registreret med en henvisning til rådgivning eller offentlige tilbud i Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør efter høring af Væksthusene - data for fordelingen af henvisninger på private rådgivere, offentlige tilbud og andre pr. 30. juni og pr. 31. december Resultatmål 4: Brugertilfredshed med Væksthuset Væksthusenes ydelser skal være på internationalt førende niveau og medvirke til at øge væksten og antallet af vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Brugertilfredsheden er en væsentlig indikator på, om det lykkes. Væksthuset skal derfor tilmelde virksomhederne til brugerevaluering, når et forløb med vækstkortlægning er afsluttet. En virksomhed kan maksimalt tilmeldes brugerevaluering én gang årligt. opfyldelse Mindst 80 pct. af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med Væksthuset. et opgøres 31. december 2010 i brugerevalueringssystemet, der administreres af en ekstern konsulentvirksomhed. et opgøres som andelen af virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2010, og som har svaret tilfreds eller meget tilfreds på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du samlet set med Væksthuset. Manglende svar indgår ikke i beregningen. Resultatmål 5: Brugertilfredshed med rådgiverne Kvaliteten af den rådgivning, som Væksthuset henviser til, har stor betydning for, om virksomheder med vækstpotentiale får løst de identificerede udfordringer og realiseret deres vækstpotentiale. Derfor spørges der i brugerevalueringen om tilfredsheden med den rådgivning, som Væksthuset har henvist virksomhederne til. Mindst 80 pct. af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med den rådgivning, som Væksthuset har henvist til.

9 Side 9 af 13 opfyldelse et opgøres den 31. december 2010 i brugerevalueringssystemet. et opgøres som andelen af virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2010, og som har svaret tilfreds eller meget tilfreds på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med den rådgivning, du er blevet henvist til? Manglende svar indgår ikke i beregningen. Resultatmål 6: Tilfredshed med Væksthuset hos samarbejdsparter og rådgivere Væksthuset skal bidrage til at skabe et sammenhængende rådgivningssystem og sikre virksomhederne et effektivt flow mellem forskellige typer rådgivning. Derfor skal Væksthuset opbygge et samarbejde med den lokale erhvervsservice i regionen, med andre relevante samarbejdspartnere og opbygge et indgående kendskab til relevante rådgivere. Tilfredsheden hos de tre typer af samarbejdsparterne er en væsentlig indikator på, om det lykkes. Væksthusene skal registrere rådgivere og rådgivernes kompetenceprofiler i CRM systemet. opfyldelse Mindst 80 pct. af Væksthusets samarbejdsparter er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet. Erhvervs- og Byggestyrelsen udsender i november 2010 tre separate elektroniske spørgeskemaer til henholdsvis den lokale erhvervsservice, til andre samarbejdspartnere og til rådgivere, som Væksthuset har henvist til. et opgøres som andelen, der har svaret tilfreds eller meget tilfreds på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du samlet set med samarbejdet med Væksthuset?. et beregnes som et gennemsnit af opgørelsen for de tre grupper. Væksthusene skal indsende lister over lokal erhvervsservice og andre samarbejdspartnere med kontaktinformationer til EBST per 1. november Rådgiverne trækkes fra CRM-systemet den 1. november Resultatmål 7: En styrket vækstkultur Væksthuset skal bidrage til at skabe en styrket iværksætter- og vækstkultur. Det skal ske ved, at Væksthuset i samarbejde med relevante aktører gennemfører arrangementer, formidler information om vækst og historier om succesfulde vækstvirksomheder, offentliggør artikler om vækst m.v. Aktiviteterne vil medføre omtale af og kendskab til Væksthuset selv. En

10 Side 10 af 13 øget aktivitet på Væksthusets site på startvækst.dk, øget presseomtale og større kendskabsgrad til Væksthuset vil derfor være en indikator for Væksthusets bidrag til en styrket iværksætter- og vækstkultur. opfyldelse Presseomtalen af og kendskabsgraden til Væksthuset er steget med 10 pct. Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemfører pr. 31. december 2010 fire målinger: 1) antallet af unikke brugere af Væksthusets site på startvækst.dk i 2010, 2) hvor mange gange Væksthus Nordjylland er nævnt i pressen generelt i 2010, 3) hvor mange gange Væksthus Nordjylland er omtalt i positiv sammenhæng i fem af Væksthuset udvalgte medier samt 4) virksomheders samlede kendskab til Væksthusene i december Gennemsnittet af de fire målinger skal være 10 pct. højere end den tilsvarende måling i Resultatmål 8: Effekt på beskæftigelse Det skal gøre en forskel, at virksomheder med vækstpotentiale har gennemført vækstkortlægning med Væksthuset. Væksthusets indsats skal resultere i højere vækstrater hos Væksthusenes kunder, end hos virksomheder der ikke er kunder. Væksten måles på henholdsvis beskæftigelse (mål 7), omsætning (mål 8) og eksport (mål 9) i 2010 for de virksomheder, der var kunder i Væksthuset i opgørelse Væksten i beskæftigelse i virksomheder, der var kunder i Væksthuset i 2009, er mindst 10 procentpoint højere end hos øvrige virksomheder i regionen i perioden 4. kvartal 2009 til 3. kvartal et opgøres af Erhvervs- og Byggestyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Kontrolgruppen (øvrige virksomheder) udtrækkes således, at der kontrolleres for størrelse og branche. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik dels er aktive, dvs. har en omsætning over en branchefastsat bagatelgrænse, og dels har under 250 ansatte. Virksomheder, der ikke længere er i drift i 3. kvartal 2010, indgår ikke i opgørelsen.

11 Side 11 af 13 Resultatmål 9: Effekt på omsætning opgørelse Væksten i omsætningen i virksomheder, der er kunder i Væksthuset, er mindst 15 procentpoint højere end i øvrige virksomheder i regionen i perioden 4. kvartal 2009 til 3. kvartal et opgøres af Erhvervs- og Byggestyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Kontrolgruppen (øvrige virksomheder) udtrækkes således, at der kontrolleres for størrelse og branche. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik dels er aktive, dvs. har en omsætning over en branchefastsat bagatelgrænse, og dels har under 250 ansatte. Virksomheder, der ikke længere er i drift i 3. kvartal 2010, indgår ikke i opgørelsen. Resultatmål 10: Effekt på eksport Væksten i eksporten i virksomheder, der er kunder i Væksthuset, er mindst 10 procentpoint højere end i øvrige virksomheder i regionen i perioden 4. kvartal 2009 til 3. kvartal opgørelse et opgøres af EBST på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Kontrolgruppen (øvrige virksomheder) udtrækkes således, at der kontrolleres for størrelse og branche. Der indgår udelukkende virksomheder, der har eksport og som ifølge Danmarks Statistik dels er aktive, dvs. har en omsætning over en branchefastsat bagatelgrænse, og dels har under 250 ansatte. Virksomheder, der ikke længere er i drift i 3. kvartal 2010, indgår ikke i opgørelsen. Resultatmål 11: Effekt på andelen af vækstvirksomheder (gazeller) Væksthusene er et af regeringens væsentligste initiativer til at nå målet om flere vækstiværksættere. Udover den konkrete effekt af vækstkortlægning i Væksthusene, skal Væksthusene være med til at styrke samarbejdet mellem de mange aktører, styrke vækstkulturen og påvirke de generelle rammer og vilkår for iværksættere og virksomheder i regionen.

12 Side 12 af 13 Derfor skal Væksthusene måles på deres evne til at skabe rammer og vilkår, der kan øge andelen af gazeller (vækstiværksættere). Andelen af gazeller i regionen er vokset med mindst 2 procentpoint i forhold til året før. opgørelse EBST foretager opgørelsen. Gazeller er virksomheder, der er etableret i , som har mindst 5 ansatte i 2007 og en vækst på mindst 72,8 pct. fra i beskæftigelse. Underskrifter Resultatkontrakten for 2010 tiltrædes. Den Den For Væksthus Nordjylland Formand for Væksthuset For Væksthus Nordjylland Væksthusets direktør Den For Erhvervs- og Byggestyrelsen Direktør Finn Lauritzen

13 13/13 APPENDIKS. SCORECARD, RESULTATKONTRAKT FOR VÆKSTHUS NORDJYLLAND Opfyldelsesgrad Resultatmål Vægt Ikke opfyldt Helt opfyldt 0 point 100 point 1 Udviklings- og samarbejdsprojekter 5 pct. 2 Vækstkortlægning for virksomheder 10 pct. 3 Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud 15 pct. Code of conduct for den gode vækstkortlægning er kun delvist gennemført. Væksthuset har gennemført 183 vækstkortlægninger i Væksthuset har henvist 50 pct. af virksomhederne til rådgivere eller offentlige tilbud. Heraf skal mindst 50 pct. være henvist til private rådgivere. Begge krav tæller lige. Code of conduct for den gode vækstkortlægning er gennemført. Væksthuset har gennemført 262 vækstkortlægninger i Væksthuset har henvist 75 pct. af virksomhederne til rådgivere eller offentlige tilbud. Heraf skal 70 pct. være henvist til private rådgivere. Begge krav tæller lige. 4 Brugertilfredshed med Væksthuset 15 pct. 50 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med Væksthuset. 80 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med Væksthuset. 5 Brugertilfredshed med private rådgivere 5 pct. 6 Tilfredshed med Væksthuset hos samarbejdsparter og rådgivere 5 pct. 7 En styrket vækstkultur 5 pct. 8 Effekt på beskæftigelse 10 pct. 9 Effekt på omsætning 10 pct. 10 Effekt på eksport 10 pct. 50 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med den eller de rådgivere, som de er blevet henvist til af Væksthuset. 50 pct. af henholdsvis samarbejdspartnerne, den lokale erhvervsservice og hos rådgiverne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Væksthuset. Presseomtale af og kendskabet til Væksthuset er på samme niveau som i Beskæftigelsesvæksten hos Væksthusets kunder er lig med omsætningsvæksten hos kontrolgruppens virksomheder i regionen. Omsætningsvæksten hos Væksthusets kunder er lig med omsætningsvæksten hos kontrolgruppens virksomheder i regionen. Eksportvæksten hos Væksthusets kunder er lig med eksportvæksten hos kontrolgruppens virksomheder i regionen i pct. er tilfredse eller meget tilfredse med den eller de rådgivere, som de er blevet henvist til af Væksthuset. 80 pct. af henholdsvis samarbejdspartnerne, den lokale erhvervsservice og rådgiverne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Væksthuset. Presseomtale af og kendskabet til Væksthuset er steget med 10 pct. i forhold til Beskæftigelsesvæksten hos Væksthusets kunder er 10 procentpoint højere end hos kontrolgruppens virksomheder i regionen. Omsætningsvæksten hos Væksthusets kunder er 15 procentpoint højere end hos kontrolgruppens virksomheder i regionen. Eksportvæksten hos Væksthusets kunder er 10 procentpoint højere end hos kontrolgruppens virksomheder i regionen i Effekt på andelen af gazeller i regionen 10 pct. Andelen af gazeller i regionen er uændret i 2010 i forhold til Andelen af gazeller i regionen er vokset med 2 procentpoint i 2010 i forhold til 2009.

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009

Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009 Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009 Erhvervsservicesystemet i region Midtjylland Virksomheder og iværksættere Lokal erhvervsservice Basal vejledning Specialiseret erhvervsservice

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l Dato: 15. marts 2016 Sag 2015-14494 National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012 Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d

Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d. 28-04-2016 Offentlige tilbud til iværksættere i Danmark (med fokus på Nordjylland) NewBizz 16-18 Vækst 2015 Next Step (Fødevarer) Opmærksom på Primære erhverv

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Evaluering af væksthuset ultimo 2008

Evaluering af væksthuset ultimo 2008 Evaluering af væksthuset ultimo 2008 KKR har gennemført en evaluering af Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i 4 temaer: 1. den organisatoriske opdeling 2. samarbejdet med kommuner og lokale erhvervscentre

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

Danmark har fortsat en udfordring.

Danmark har fortsat en udfordring. Danmark har fortsat en udfordring. Væksthus Sjælland arbejder med at skabe vækst i mere end 800 virksomheder om året Det arbejder vi for og det måles vi på Flere ansatte Øget eksport Øget omsætning Større

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

VORES KUNDER VOKSER MERE. Har du en gazelle i blodet, og vil du videre med din virksomhed, så brug Væksthus Hovedstadsregionen

VORES KUNDER VOKSER MERE. Har du en gazelle i blodet, og vil du videre med din virksomhed, så brug Væksthus Hovedstadsregionen VORES KUNDER VOKSER MERE Har du en gazelle i blodet, og vil du videre med din virksomhed, så brug Væksthus Hovedstadsregionen 1 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN: EN INVESTERING I DIN VIRKSOMHED» 1.000 VIRKSOMHEDER

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Evaluering af Væksthusene og dertil knyttede initiativer

Evaluering af Væksthusene og dertil knyttede initiativer Erhvervs- og Byggestyrelsen Evaluering af Væksthusene og dertil knyttede initiativer 04.05.09 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S For: Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst.

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst. 10. februar 2017 s årlige rapport 2016 Væksthus Hovedstadsregionen udgiver årligt denne rapport som et overbliksværktøj. Det vil sige én rapport, der sammenfatter vores mangeartede indsats i hver enkelt

Læs mere

Væksthus Nordjylland. 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent

Væksthus Nordjylland. 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent Væksthus Nordjylland 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus Hovedstadsregionen Der er 5 Væksthuse

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Rådgiverpuljen. Mette Thybo

Rådgiverpuljen. Mette Thybo Rådgiverpuljen Mette Thybo 30 mio. bliver til min. 748 tilsagn Pct. 2009 og 2010 Tilsagn* Region Hovedstaden 28,1 8.430.000 210 Region Sjælland 16,0 4.800.000 120 Region Syddanmark 21,4 6.420.000 160 Region

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016 Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference 2016 29. november 2016 Agenda Om Væksthuset Om Iværksætterhuset og HIP Vækstudfordringer for virksomheder Tre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervsservicedøgnet 2009 MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Danmark i verdenseliten Danmark skal være blandt de lande i verden, der har flest iværksættere og virksomheder

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere