Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune."

Transkript

1 Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning Miljøundersøgelse og forureningsstatus Håndtering af jord i projektet Udefrakommende jord Referencer Bilag INDLEDNING Brooverføringen af Lundegårdsvej over Sydmotorvejen E47 på den sydlige del af Lolland mellem Rødby Havn og Holeby skal genopføres efter påkørsel, og broen skal også udbygges på grund af øget trafik i forbindelse med kommende ny station ved Holeby. Der forventes at skulle opgraves og håndteres mindre mængder jord i projektet, da der tale om erstatning af en tidligere bro. Jordarbejderne vil primært bestå i udgravning til fundamenter samt udvidelse af vejdæmningen. Derudover skal der afrømmes muld inden for midlertidige arbejdsarealer - herunder byggeplads og arbejdsveje (mulden tilbageføres efter endt arbejde). Det forventes, at der både skal opgraves og håndteres jord fra vejmatriklerne og de nærliggende markarealer uden for vejmatriklerne. Projektet udbydes som totalentreprise, og det endelige omfang af jordarbejderne er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Nærværende dokument beskriver de overordnede retningslinjer for håndtering af jord, som opgraves og håndteres i det kommende projekt. Med jord menes i denne sammenhæng muldjord, råjord, vejkasse (stabilgrus og sand) og lignende. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. NIRAS A/S Sortemosevej Allerød CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E: D: M: E:

2 2 MILJØUNDERSØGELSE OG FORURENINGSSTATUS Der er i juni 2016 udført en geo- og miljøteknisk undersøgelse med 4 boringer (B1-B4). Boringerne er placeret på hver af de 4 marker, som støder op til broen, jf. figur 1. Undersøgelsen er afrapporteret i /ref. 1/, og resultaterne af miljøundersøgelsen beskrives også herunder. Figur 1. Kort med angivelse af boringer (røde prikker og tilhørende røde boringsnr.) og matrikler (gule streger og numre). Der er fra hver boring udtaget jordprøver i 0,2 og 0,5 meter under terræn samt derefter for hver halve meter ned til 8 m u.t. Alle prøverne er screenet for indhold af let fordampelige forureningsstoffer (PID-måling) og derudover er jordprøverne fra de øvre jordlag (alle prøverne fra 0,2; 0,5; 1,0; 1,5 og 2,0 m u.t.) analyseret for indhold af tungmetaller, PAH er (tjærestoffer) og kulbrinter (oliestoffer). Analyseresultater er vedlagt i bilag 1, hvor de er præsenteret efter hhv. Jordplan Sjælland /ref. 4/, jordflytningsbekendtgørelsen /ref. 2/ og Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /ref. 3/. Borejournaler er vedlagt i bilag 2. Der blev ikke målt PID-udslag i de udtagne jordprøver. I to af boringerne blev der påvist lettere forurenet jord med hhv. nikkel (62 mg/kg TS i B1 i 1,0 m u.t.) og bly (72 mg/kg TS i B2 1,0 m u.t.) svarende til lettere forurenet jord hhv. klasse 3 og klasse 2. De øvrige analyserede jordprøver var rene. 2

3 Med henblik på at verificere og afgrænse de påviste forureninger i B1 og B2 blev der i september 2016 udført tre supplerende (hånd-)boringer i en afstand af 3 m omkring hver af boringerne B1 og B2. De nye boringer er benævnt B1_A, B1_B, B1_C, B2_A, B2_B og B2_C. Fra alle 6 boringer blev der udtaget og analyseret en prøve i 1,0 meters dybde, svarende til den dybde, hvor der i B1 og B2 blev påvist forurening. Alle supplerende prøver var rene, jf. analyseresultater i bilag 1. De påviste forureninger betragtes derfor som meget lokale, og jorden fra de pågældende matrikler betragtes samlet set som ren. 3 HÅNDTERING AF JORD I PROJEKTET Jordprøverne er udtaget fra geotekniske boringer, der er placeret et stykke fra det område, hvor der vil skulle håndteres jord ved det kommende anlægsarbejde. Analyseresultaterne skal derfor opfattes som vejledende i forhold til den kommende jordhåndtering og derfor skal nedenstående retningslinjer følges ved anlægsarbejdet. Jord, som opgraves fra offentlig vej, skal håndteres i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen /ref. 2/. For broprojektet gælder dette vejmatriklerne 7000a, 7000b og 7000m. Jordflytningsbekendtgørelsen stiller bl.a. krav til dokumentation af jordens forureningsgrad og til anmeldelse af flytning af jord fra matriklen. For områder, som ikke er underlagt jordflytningsbekendtgørelsen, er der ikke krav til prøvetagning/dokumentation eller anmeldelse i forbindelse med jordflytning. Dog kan jordmodtager kræve dokumentation for jorden. Lolland Kommune anvender jordweb.dk i forbindelse med jordflytninger. Anmeldelser af jordflytning skal således foregå via jordweb.dk. I det følgende beskrives, hvorledes jorden skal håndteres i projektet. Indenfor vejmatrikler (matr.nr. 7000a, 7000b og 7000m Ringsebølle By, Ringsebølle): der skal ikke udtages prøver til analyse af jord, som håndteres inden for den vej-matrikel, hvor den opgraves (dvs. ingen prøver ifm. mellemoplag eller ved genanvendelse af jord indenfor matriklen). Dette gælder både for muldjord, råjord, vejkasse (stabilgrus og sand) mv. Jord, som flyttes uden for en vejmatrikel, skal håndteres i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen/ref. 2/. Dvs. at der skal tages dokumentationsprøver af jorden per min. 120 t, dog en prøve pr. 30 t, hvis kommende anvendelse fordrer, at jorden er uforurenet. Derudover kan jordmodtager have særlige krav til 3

4 dokumentationsprøver. Flytning af jorden skal anmeldes til Lolland Kommunes miljøafdeling (via jordweb.dk). Ved mellemoplag eller genanvendelse af jord fra vejmatriklerne på anden matrikel end hvor jorden er opgravet, skal der søges tilladelse hos kommunen i hht. 19 i miljøbeskyttelsesloven /ref. 5/. Hvis mellemoplag skal anvendes mere end 6 uger, skal der også indhentes en landzonetilladelse /ref. 6/ Udenfor vejmatrikel (dvs. matrikel 1d, 8a, 18e og 18i Ringsebølle By, Ringsebølle) Jord, som flyttes fra arealer udenfor vejmatriklen, er ikke underlagt jordflytningsbekendtgørelsen, og kan frit flyttes inden for og ud af matriklen uden forudgående prøvetagning, analyse og anmeldelse. Dog er det muligt, at en eventuel ekstern jordmodtager vil stille krav til dokumentation af jorden. Hvis jorden lægges i mellemoplag på vejmatrikel, og ønskes tilbagelagt uden for vejmatrikel, så skal den oplagte jord holdes adskilt fra den underliggende forurenede jord, f.eks. ved at oplægge jorden på presenning, gruspude, eller på befæstet areal (vej). Hvis mellemoplag skal anvendes mere end 6 uger, skal der også indhentes en landzonetilladelse /ref. 6/ Generelt er gældende, at såfremt der påtræffes uforudset forurening (hvis jorden fremstår forurenet ud fra lugt og visuelle observationer), skal arbejdet standses og miljøtilsynet tilkaldes og kommunen informeres. 4 UDEFRAKOMMENDE JORD Jord og andre materialer (f.eks. grus, sand og muld), som tilføres projektet udefra, skal være rene, svarende til jordkvalitetskriterierne i /ref. 3/ eller klasse 0 og 1 i /ref. 4/. Behovet for dokumentation af forureningsgrad vil afhænge af, hvorfra jorden stammer (f.eks. fra arealer, som er underlagt jordflytningsbekendtgørelsen eller direkte fra råstofgrave). Bygherre skal inden tilførsel godkende jorden, og tilført jord skal dokumenteres som en del af kvalitetssikringen af projektet. 4

5 5 REFERENCER /ref. 1/ Vejdirektoratet. Overføring Lundegårdsvej. Geo- og miljøteknisk rapport. NIRAS, august /ref. 2/ Bek. nr af 07/12/2016 om anvendelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen) /ref. 3/ Miljøstyrelsen. Liste med kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Opdateret juni /ref. 4/ Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland. Juli 2001 med rettelsesblad af /ref. 5/ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (nr af 19/11/2015) (Miljøbeskyttelsesloven) /ref. 6/ Bekendtgørelse nr af 23/11/2015 af lov om planlægning 6 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Analyseresultater Borejournaler 5

6 Bilag 1

7 225618, VD - Ny brooverføring Lundegårdsvej Forureningsindhold i jordprøver fra geotekniske boringer - klassificeret ud fra forskellige kriterier Jordklassificering: Jordplan Sjælland m. klasse 0 (Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 med senere ændringer - senest ) Stof Resultat Grænseværdier Analysenr Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Boring B1 B1 B1 B1 B1 B1_A B1_B B1_C B2 B2 B2 B2 B2 B2_A B2_B B2_C B3 B3 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B4 B4 Dybde (m.u.t.) 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 Bly (Pb) mg/kg TS Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,18 <0,05 <0,05 0,22 0,2 0,15 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 0,28 0,21 0,26 0,1 0,14 0,07 0,27 0,26 0,26 0,2 0,31 0,12 0,13 0,25 0,1 0,31 0,5 0, Chrom Total (Cr total) mg/kg TS , ,4 4,5 10 9,2 12 6, , ,2 3,5 2,5 <0,2 <0, Kobber (Cu) mg/kg TS , ,5 7,2 12 6, Nikkel (Ni) mg/kg TS ,8 11 7, ,4 9,4 9,3 7, ,4 9,4 9,3 9,9 7,4 7,6 15 8,1 7, Zink (Zn) mg/kg TS Benz(a)pyren mg/kg TS 0,029 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,031 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,035 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 0,12 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 0, Dibenz(a,h)antracen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,019 0,022 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 0, PAH total mg/kg TS 0,16 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 0,18 0,021 0,03 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 0,2 i.p. i.p. i.p. i.p. 0,53 0,64 i.p. i.p. i.p Flygtige (Benzin) (C6-C10) mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Let olie (C10-C15) mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, Let olie (C15-C20) mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, Tung olie (C20-C35) mg/kg TS <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 < Olie Total (C6-C35) mg/kg TS i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p Forureningsklasse i.p. = ikke påvist, i.k. = intet kriterium Jordklassificering: Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr 1452 af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Stof Resultat Grænseværdier Analysenr Kategori 1 Kategori 2 Udenfor kategori Boring B1 B1 B1 B1 B1 B1_A B1_B B1_C B2 B2 B2 B2 B2 B2_A B2_B B2_C B3 B3 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B4 B4 Dybde (m.u.t.) 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 Bly (Pb) mg/kg TS <= > 400 Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,18 <0,05 <0,05 0,22 0,2 0,15 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 0,28 0,21 0,26 0,1 0,14 0,07 0,27 0,26 0,26 0,2 0,31 0,12 0,13 0,25 0,1 0,31 <= 0,5 0,5-5 > 5 Chrom Total (Cr total) mg/kg TS , ,4 4,5 10 9,2 12 6, , ,2 3,5 2,5 <0,2 <0,2 <= > 1000 Kobber (Cu) mg/kg TS , ,5 7,2 12 6,4 13 <= > 1000 Nikkel (Ni) mg/kg TS ,8 11 7, ,4 9,4 9,3 7, ,4 9,4 9,3 9,9 7,4 7,6 15 8,1 7,8 <= > 30 Zink (Zn) mg/kg TS <= > 1000 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,029 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,031 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,035 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 0,12 <0,010 <0,010 <0,010 <= 0,3 0,3-3 > 3 Dibenz(a,h)antracen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,019 0,022 <0,010 <0,010 <0,010 <= 0,3 0,3-3 > 3 PAH total mg/kg TS 0,16 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 0,18 0,021 0,03 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 0,2 i.p. i.p. i.p. i.p. 0,53 0,64 i.p. i.p. i.p. <= > 40 Flygtige kulbrinter (C6-C10) mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 i.k. i.k. i.k. Lette kulbrinter (>C10-C15) mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 i.k. i.k. i.k. Lette kulbrinter (>C15-C20) mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 i.k. i.k. i.k. Tunge kulbrinter (>C20-C35) mg/kg TS <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 i.k. i.k. i.k. Sum af kulbrinter (C6-C35) mg/kg TS i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.k. i.k. i.k. Forureningsklasse (kategori) i.p. = ikke påvist, i.k. = intet kriterium Kat. 1 Kat. 1 Udenfor kategori Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 2 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kategori 1 Kategori 2 Udenfor kategori Jordklassificering: Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (Liste overkvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for grundvand, opdateret juni 2015) Grænseværdier Stof Analysenr. Resultat Jordkvalitetskriterier Afskæringskriterier Boring B1 B1 B1 B1 B1 B1_A B1_B B1_C B2 B2 B2 B2 B2 B2_A B2_B B2_C B3 B3 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B4 B4 Dybde (m.u.t.) 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 Ren jord Let forurenet Stærkt Bly (Pb) mg/kg TS forurenet 400 Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,18 <0,05 <0,05 0,22 0,2 0,15 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 0,28 0,21 0,26 0,1 0,14 0,07 0,27 0,26 0,26 0,2 0,31 0,12 0,13 0,25 0,1 0,31 0,5 0,5-5 5 Chrom Total (Cr total) mg/kg TS , ,4 4,5 10 9,2 12 6, , ,2 3,5 2,5 <0,2 <0, Kobber (Cu) mg/kg TS , ,5 7,2 12 6, Nikkel (Ni) mg/kg TS ,8 11 7, ,4 9,4 9,3 7, ,4 9,4 9,3 9,9 7,4 7,6 15 8,1 7, Zink (Zn) mg/kg TS Benz(a)pyren mg/kg TS 0,029 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,031 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,035 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 0,12 <0,010 <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 3 PAH total mg/kg TS 0,16 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 0,18 0,021 0,03 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 0,2 i.p. i.p. i.p. i.p. 0,53 0,64 i.p. i.p. i.p Kulbrinter, flygtige (C6-C10) mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 25 i.k. Kulbrinter, lette (C10-C15) mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 40 i.k. Kulbrinter, lette (C15-C20) mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 55 i.k. Kulbrinter, tunge (C20-C35) mg/kg TS <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 < Total Kulbrinter (C6-C35) mg/kg TS i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 100 i.k. Forureningsniveau Ren Ren Stærk Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Let Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Ren Let Stærk i.p. = ikke påvist, i.k. = intet kriterium

8 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT NIRAS Sortemosevej Allerød Att.: Trine Bjerre Jensen Udskrevet: Version: 1 Modtaget: Påbegyndt: Ordrenr.: Sagsnavn: Lokalitet: VD - Ny brooverføring Lundegårdsvej Udtaget: Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekv Kunde: Vejdirektoratet Projektkontor Øst, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene Prøvenr.: 87396/ / / / /16 Prøve ID: B1 B1 B1 B1 B1 Dybde: m u.t m u.t 1-1 m u.t m u.t 2-2 m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 PID-måling Baggrundsværdi Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd 0.18 <0.05 < mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer 0.16 i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 87401/ / / / /16 Prøve ID: B1 B1 B1 B1 B1 Dybde: 3-3 m u.t 4-4 m u.t 5-5 m u.t 6-6 m u.t 7-7 m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 PID-måling Baggrundsværdi side 1 af 5 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

9 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 87406/ / / / /16 Prøve ID: B1 B2 B2 B2 B2 Dybde: 8-8 m u.t m u.t m u.t 1-1 m u.t m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 PID-måling Baggrundsværdi Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd 0.11 < mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 87411/ / / / /16 Prøve ID: B2 B2 B2 B2 B2 Dybde: 2-2 m u.t 3-3 m u.t 4-4 m u.t 5-5 m u.t 6-6 m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 PID-måling Baggrundsværdi Tørstofindhold 92.3 % DS 204:1980 Bly, Pb 8 mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd 0.26 mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr 12 mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu 11 mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni 9.4 mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn 28 mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. mg/kg TS REFLAB side 2 af 5 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

10 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 87416/ / / / /16 Prøve ID: B2 B2 B3 B3 B3 Dybde: 7-7 m u.t 8-8 m u.t m u.t m u.t 1-1 m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 PID-måling Baggrundsværdi Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer 0.20 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 87421/ / / / /16 Prøve ID: B3 B3 B3 B3 B3 Dybde: m u.t 2-2 m u.t 3-3 m u.t 4-4 m u.t 5-5 m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 PID-måling Baggrundsværdi Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb 8 20 mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas Membranglas - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB side 3 af 5 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

11 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 87426/ / / / /16 Prøve ID: B3 B3 B3 B4 B4 Dybde: 6-6 m u.t 7-7 m u.t 8-8 m u.t m u.t m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 PID-måling Baggrundsværdi Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas Membranglas - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: 87431/ / / / /16 Prøve ID: B4 B4 B4 B4 B4 Dybde: 1-1 m u.t m u.t 2-2 m u.t 3-3 m u.t 4-4 m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 PID-måling Baggrundsværdi Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr 2.5 <0.2 <0.2 mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB side 4 af 5 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

12 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 87436/ / / /16 Prøve ID: B4 B4 B4 B4 Dybde: 5-5 m u.t 6-6 m u.t 7-7 m u.t 8-8 m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 PID-måling Baggrundsværdi Kommentar *1 Ingen kommentar Ditte Therese Ekman Strecker side 5 af 5 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

13 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT NIRAS Sortemosevej Allerød Att.: Trine Bjerre Jensen Udskrevet: Version: 1 Modtaget: Påbegyndt: Ordrenr.: Sagsnavn: Lokalitet: VD - Ny brooverføring Lundegårdsvej Udtaget: Prøvetype: Jord Prøvetager: NIRAS/KER Kunde: Vejdirektoratet Projektkontor Øst, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene Prøvenr.: / / / / /16 Prøve ID: B1_A B1_B B1_C B2_A B2_B Dybde: 1.0 m u.t 1.0 m u.t 1.0 m u.t 1.0 m u.t 1.0 m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd 0.15 <0.05 < mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB side 1 af 2 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

14 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: Prøvenr.: /16 ANALYSERAPPORT Prøve ID: B2_C Dybde: 1.0 m u.t Kommentar *1 Tørstofindhold 85.1 % DS 204:1980 Bly, Pb 10 mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd 0.07 mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr 14 mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu 14 mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni 12 mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn 39 mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. mg/kg TS REFLAB Kommentar *1 Ingen kommentar Ditte Therese Ekman Strecker side 2 af 2 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

15 Bilag 2

16 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +4,42 m 0 Cvr W Cv Ø25 2 Ø LER, sandet, muldet, fedt i partier, gulbrun, sv. LER, sandet, fedt i partier, rodtrevler, gulbrun, sv. O O Re Re 1 3 LER, fedt, sv. sandet, rodtrevler, gulbrun, O/ Re/ 2 Cvr Cv= MORÆNELER, sandet, sv. gruset, gulbrun, st Cv> MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, st SAND, fint - mellem, enkelte gruskorn, ringe sorteret, lys gulbrun, st. Sm 4 9 MORÆNESAND, st. leret, gruset, gråbrun, st MORÆNELER, st. sandet - sandet, gruset, gråbrun, st. FLINT, iflg. boreformand MORÆNELER, sandet, gruset, sandslirer, gråbrun, st W W (%) Cvr, Cv (kn/m²) Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer. Sag : OF Lundegårdsvej, Rødby Boremetode : 6'' foret snegleboring Koordinatsystem : UTM32E89 X : (m) Y : (m) Plan : Bilag 1 Strækning : Boret af : Geoboringer Dato : Bedømt af : TSC Boring : Udarb. af : TSC Kontrol : ALR Godkendt : HLT Dato : Bilag : 2.1 S. 1/1 GeoGIS Access_geoteknik - PSTGDK :16:34 B1 Boreprofil

17 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +4,22 m 0 W Ø LER, sandet, muldet, planterester, mørk gulbrun, LER, sandet, sv. muldet, fedt i partier, gulbrun, O O Re Re LER, sandet, sv. muldet, gulbrun, st. O Re Cvr=406.9 Cv=673.4 Cv>702 4 MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, st MORÆNELER, sandet, gruset, okker, gulbrun, st. MORÆNELER, sandet, gruset, flintestykker, okker, gulbrun, st MORÆNELER, sandet, gruset, flintestykker, gulbrun, st. LER, sandet, grå, iflg. boreformand SAND, leret, grå, iflg. boreformand MORÆNESAND, st. leret, gruset, flintestykker, grå, FLINT, iflg. boreformand MORÆNELER, sandet, gruset, flintestykker, gråbrun, st MORÆNELER, sandet, gruset, flintestykker, gråbrun, st. 8 W W (%) Cvr, Cv (kn/m²) Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer. Sag : OF Lundegårdsvej, Rødby Boremetode : 6'' foret snegleboring Koordinatsystem : UTM32E89 X : (m) Y : (m) Plan : Bilag 1 Strækning : Boret af : Geoboringer Dato : Bedømt af : TSC Boring : Udarb. af : TSC Kontrol : ALR Godkendt : HLT Dato : Bilag : 2.2 S. 1/1 GeoGIS Access_geoteknik - PSTGDK :16:43 B2 Boreprofil

18 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +4,10 m 0 W Ø25 2 Ø LER, sandet, muldet, mørk gulbrun, O Re Cv>359 2 MORÆNELER?, sandet, gruset, gulbrun, st.?? MORÆNELER? - -?? Cv>702 Cv>702 4 MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, st MORÆNELER, sandet, gruset, flintestykker, okker, gulbrun, st MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, st. 8 SAND, fint - mellem, sv. siltet, sv. gruset, ringe sorteret, lys gulbrun, Sm/ MORÆNELER, sandet, gruset, sandslirer, gråbrun, st W W (%) Cvr, Cv (kn/m²) Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer. Sag : OF Lundegårdsvej, Rødby Boremetode : 6'' foret snegleboring Koordinatsystem : UTM32E89 X : (m) Y : (m) Plan : Bilag 1 Strækning : Boret af : Geoboringer Dato : Bedømt af : TSC Boring : Udarb. af : TSC Kontrol : ALR Godkendt : HLT Dato : Bilag : 2.3 S. 1/1 GeoGIS Access_geoteknik - PSTGDK :16:53 B3 Boreprofil

19 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +4,21 m 0 Cvr W Cv Ø LER, sandet, muldet, mørk gulbrun, O Re 2 LER - - O Re LER, sandet, gruset, sv. muldet, gulbrun, O Re Cvr Cv=406.9 Cv>702 4 MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, st MORÆNELER, sandet, gruset, okker, gulbrun, st. Cv> MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, SAND, leret, grå, iflg. boreformand MORÆNELER, sandet, gruset, SAND, fint - mellem, grå, Sm/ 4 Tør MORÆNELER, sandet - st. sandet, gruset, gråbrun, st. FLINT, iflg. boreformand STEN, iflg. boreformand MORÆNELER, sandet, gruset, flintestykker, gråbrun, st W W (%) Cvr, Cv (kn/m²) Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer. Sag : OF Lundegårdsvej, Rødby Boremetode : 6'' foret snegleboring Koordinatsystem : UTM32E89 X : (m) Y : (m) Plan : Bilag 1 Strækning : Boret af : Geoboringer Dato : Bedømt af : TSC Boring : Udarb. af : TSC Kontrol : ALR Godkendt : HLT Dato : Bilag : 2.4 S. 1/1 GeoGIS Access_geoteknik - PSTGDK :17:00 B4 Boreprofil

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 30. oktober 2015 Sag: 15-054-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE. Til Køge Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato 17. august 2015

KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE. Til Køge Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato 17. august 2015 Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato 17. august 2015 Lokalitet Ved Stadion 6, 4600 Køge KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE ORIENTERENDE GEO- OG MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE Revision

Læs mere

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen By & Havn Data om kvælstofindhold på dmolen Bilag EKJ-sag 15-0261 Bilag 1 Analyserapport fra dmolekanalen TEST g. nr. 361 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Kjartan Butzbach AALYSERAPPORT

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

PENSION DANMARK EJENDOMME - BYGGEFELT E 19. juli 2016 Sag 2082 ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO

PENSION DANMARK EJENDOMME - BYGGEFELT E 19. juli 2016 Sag 2082 ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO På ejendommen Islands Brygge 54 i København planlægges for nærværende opførelse af et boligbyggeri. Byggefeltet for den kommende

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Geo projekt nr. 38788 Rapport nr. 1, 2015-09-08 Sammenfatning På en mole i Roskilde Havn planlægges opført en

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Vand på golfbaner - Vandkvalitet

Vand på golfbaner - Vandkvalitet Vand på golfbaner - Vandkvalitet Simon Toft Ingvertsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Indhold Forureningsprofilen af regnvand fra tage og veje Lidt om krav til jordkvalitet og vandingsvand

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere