1 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 1/12 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG ALMENT OM BESKRIVELSEN AFGRÆNSNING Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende: Teknisk isolerings arbejdet omfatter i hovedtræk: GENERELT REFERENCER Almengyldige dokumenter Publikationer PROJEKTERING Alternativt fabrikat Dimensionering af anlæggets komponenter BYGGEPLADS Beskyttelse af materialer Leverandørforskrifter KVALITETSSTYRING Materialer og udstyr Luftmængder Lyd Automatik Indregulering Drifts- og vedligeholdelsesforskrifter Kvalitetsdokumentation KVALITETSSIKRING Kontrolprocedure CE-mærkning HULLER M.M Huller og udsparinger Hulsætning AFLEVERING Rengøring Idriftsætning D&V-vejledninger MATERIALER OG PRODUKTER KANALER SPJÆLD/LYDSLUSER AFKASTSYSTEM FRISKLUFTINDTAG - TAGGENNEMFØRINGER EMFANG KONTROLVENTILER VENTILATIONSAGGREGAT OG AUTOMATIK PRODUKTER-TEKNISK ISOLERING... 9

2 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 2/12 5 UDFØRELSE ARBEJDER MED VENTILATIONSANLÆG EMFANG KANALARBEJDE GENERELT KANALGENNEMFØRINGER Lydtætte kanalgennemføringer: Almindelig kanalgennemføring: Fejlafsatte huller og udsparinger: MONTAGEBØJLER PLACERING AF VENTILATIONSAGGREGAT INDREGULERINGSSPJÆLD BÆRINGER TAGGENNEMFØRINGER UDFØRELSE- TEKNISK ISOLERING RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER... 12

3 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 3/12 2 Omfang 2.1 Alment om beskrivelsen Beskrivelsen for de enkelte arbejder under denne entreprise er opdelt i Generelle arbejder, som beskriver forhold, der er fælles for alle arbejder, og arbejdsbeskrivelse, som beskriver de enkelte arbejder. Arbejdsbeskrivelsen er grupperet i: Generelle arbejder. Ventilationsanlæg. Teknisk isolering - ventilation. 2.2 Afgrænsning Ventilationsarbejdet og teknisk isoleringsarbejde udføres i en ny bebyggelse bestående af i alt 59 boliger beliggende ved Asylvej i Risskov. Omfanget af udbudte boliger er nærmere beskrevet i byggesagsbeskrivelsen samt anvist på situationsplanen. Ventilationsanlæg udføres i overensstemmelse med arbejdsgrundlaget som foreskrevet i projektmaterialet. Arbejder omfatter endvidere levering og montering af de i projektmaterialet angivne automatikanlæg til styring af ventilations- og udsugningsanlæg. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler i forbindelse med arbejdernes gennemførelse Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende: Ventilationsanlæg med varmegenvinding til betjening af hele boligen inkl. automatik og ophæng Emfang med tagventilator Kanaler, kanalbæringer, bøsningsrør, lydsluser og indreguleringsspjæld. Indbygning af kanalsystemer i tagkasetter. Arbejde skal regnes udført i forbindelse med produktion af tagkasetter hos tømreren. Kontrolventiler Taghætter og gennemføringer til afkastluft og friskluftindtag. Taghætter og gennemføringer til tagventilator for emfang Dokumentation af tekniske specifikationer. Opstart, indregulering og funktionstest. Hulboring/skæring for kanalgennemføringer, taggennemføringer og kontrolventiler. Elektrisk tilslutning af interne el-forbindelser til automatik og følere Kvalitetsstyring, drifts- og vedligeholdelsesanvisninger til hver bolig.

4 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 4/12 Ydelser uden for ventilationsentreprisen, som er indeholdt under el-entreprisen: Hovedforsyning til ventilationsaggregat og emfang med tagventilator Teknisk isolerings arbejdet omfatter i hovedtræk: Kondensisolering af afkastkanaler og luftindtagskanal. 3 Generelt Arbejdet ventilationsanlæg omfatter ydelser nævnt i denne beskrivelse eller vist på tegningerne. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til entreprisen hørende tegninger og beskrivelser samt de for det pågældende arbejde gældende normer, standarder mv. Desuden skal entreprenøren præstere alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger og biydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet i projektet, men som er nødvendig for entreprisens tilfredsstillende fuldførelse. 3.1 Referencer Almengyldige dokumenter Følgende almengyldige dokumenter skal følges: Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: DS 447, Dansk Ingeniørforenings norm for ventilationsanlæg, 1981 DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, 1986 Dansk Standards katalogopdatering, seneste udgave DS 452, Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer, 1984 Bygningsreglement tillæg Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger Publikationer Rørforeningens VVS-kataloger Kvalitetssikring (Vejledning), Byggestyrelsen 1986 med tilhørende cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder, 12. november. Anvisningsblade fra Rockwool vedr. Teknisk Isolering 3.2 Projektering Entreprenøren skal dimensionere ventilationsaggregater og kanalsystemet i henhold til tegninger og beskrivelser. De på tegningerne viste kanaldimensioner er vejledende Alternativt fabrikat Hovedtilbudssum skal indeholde pris på beskrevne anlæg. Hvis alternativer vælges skal kravet til energiforbrug, lydniveau samt størrelse af ventialtionsaggregat overholdes.

5 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 5/ Dimensionering af anlæggets komponenter Anlægget er dimensioneres for de på tegninger og denne beskrivelse anførte luftmængder. Det er entreprenørens ansvar at ventilations- og udsugningsanlæg opfylder Bygningsreglementets krav i enhver henseende med hensyn til luftmængder og lydniveau. Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at beregne anlæg således at der indvendig i kanaler ikke opstår problemer med kondens. Minimum 14 dage før arbejde skal udføres fremsendes arbejdstegninger til fagtilsynet for kommentarer. 3.3 Byggeplads Ventilationsentreprenøren skal selv sørge for bortskaffelse af eget affald. Alle udgifter til bortskaffelse og deponering skal være indeholdt i tilbuddet. I løbet af byggeperioden skal entreprenøren sørge for renholdelse af byggepladsen i forbindelse med eget arbejde. Fremstår byggepladsen ikke renholdt og velordnet vil byggeledelsen af sikkerhedsmæssige årsager foranledige en rengøring og oprydning på pladsen, for Ventilationsentreprenørens regning. Umiddelbart inden afleveringen rengøres de færdige anlæg for snavs, byggestøv m.m. Desuden skal de under byggesagsbeskrivelsen anførte arbejder udføres Beskyttelse af materialer Alt materiale der modtages på byggepladsen, skal opbevares efter leverandørens anvisninger. Indtil afleveringen har entreprenøren selv ansvaret for alle materialer, der bliver leveret på byggepladsen. Også komponenter der af andre skal indbygges i kanalsystemet har entreprenøren ansvaret for, medmindre der foreligger en skriftlig overdragelseserklæring. Bortkomne komponenter vedrører således ikke bygherren Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. 3.4 Kvalitetsstyring Materialer og udstyr Beskrivelsens krav til udstyr og materialer kan være angivet ved funktionskrav, ved henvisning til fabrikat eller ved en kombination af begge dele Luftmængder Luftmængder fremgår af tegningsmaterialet. Tilsynet kan forlange foretaget kontrolmålinger på anlæggene efter indregulering Lyd I alle rum skal de i Bygningsreglementet stillede krav til støj fra installationer være opfyldt. Entreprenøren er forpligtet til at montere de nødvendige lydsluser og i øvrigt afhjælpe gener som følge af støj.

6 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 6/12 Nødvendige mellemlæg mellem kanaler og andre materialer placeres, så vibrationsstøj undgås Automatik Ventilationsentreprenøren leverer reguleringsudstyr som skal kunne udføre de under funktionsbeskrivelsen beskrevne funktioner. Intern eltilslutning i ventilationsaggregater udføres af ventilationsentreprenøren Indregulering Før afleveringen foretages skal anlæg indreguleres, således at de målte luftmængder svarer til de i projektmaterialet krævede værdier. Samtidig med at indreguleringen foretages, skal entreprenøren på et indreguleringsskema nedskrive målte luftmængder. Måleresultaterne skal afleveres til bygherrens tilsyn Drifts- og vedligeholdelsesforskrifter Entreprenøren skal aflevere brochureblade mv. for alle anvendte komponenter, som angiver producent, kapacitet, strømforbrug, materialer, overfladebehandling mv. Der skal ligeledes afleveres oplysninger om materialer, udførelse og hyppighed vedrørende hensigtsmæssige vedligeholdsforanstaltninger. Der henvises også til afsnit generelt Kvalitetsdokumentation Kvalitetsdokumentation omfatter kontrolplaner og -dokumentation. Entreprenøren udarbejder kontrolplaner for udførelsen af arbejdet på baggrund af kravene i nærværende arbejdsbeskrivelse herunder udbudskontrolplan og resultatet af projektgennemgang. Alle kontroller nævnt i kontrolplanen skal dokumenteres. Endvidere skal entreprenøren føre en journal, der indeholder en oversigt over alle kontroller herunder kvalifikations-, materiale-, produktions-, modtage-, proces- og slutkontrol samt andre i projektmaterialet nævnte dokumentationer og kontroller. Journalen skal indgå i entreprenørens kvalitetsplan. Journalen skal føres løbende og i hele byggeperioden opbevares samlet hos entreprenøren. Byggeledelsen skal have fri adgang til journalen og arkiver. Ved anlæggenes aflevering skal kopi af journalen overdrages til bygherren. Manglende eller mangelfuldt ført journal og/eller dokumentation kan medføre ekstra undersøgelser af anlæggenes kvalitet for entreprenørens regning. Kontrolplaner skal inden montagearbejdet påbegyndes sendes i 1 eksemplarer til byggeledelsen. 3.5 Kvalitetssikring Kontrolprocedure Entreprenøren er forpligtet til at kvalitetssikre sine ydelser i henhold til Byggestyrelsens cirkulære af 12. november 1986, ²Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejdet. Alle omkostninger vedrørende entreprenørens kvalitetssikring skal være indeholdt i tilbudet.

7 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 7/ CE-mærkning Entreprenørens skal foretage CE-mærkning af anlæggene i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler (Maskindirektivet). CE-mærkningen skal ledsages af overensstem-melseserklæringer/komponenterklæringer for de enkelte delanlæg. Komponenter, der indgår i installationsanlæggene, skal være CE-mærket, hvis de er underlagt EMC-direktivet, Lavspændingsdirektivet eller Maskindirektivet. CE-mærkning skal være udført og overensstemmelseserklæringer mv. udleveret til byggeledelsen inden aflevering. CE- mærkning I henhold til Maskindirektivet, EU-direktiv 89/392 og den tilsvarende danske bekendtgørelse fra Direktoratet for Arbejdstilsynet Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, nr. 561 af juni 1994, kap. 2 skal der foretages en CE-mærkning af alle maskiner. 3.6 Huller m.m Huller og udsparinger Hultagning: Nærværende entreprenør skal i sit tilbud indregne afsætning af huller / udsparinger samt boring / skæring / hugning af huller for egne installationer i alle materialer. Lukning af huller og udsparinger: Det påhviler nærværende entreprenør, at lukke alle ovenstående udsparinger og huller efter, at egne installationer er ført igennem Hulsætning Huller og udsparinger udføres efter følgende retningslinier: Alle huller for gennemføringer af kanaler bores/skæres på stedet af entreprenøren. Hullerne bores i nøjagtig størrelse svarende til kanalerne. Der fuges elastisk mellem kanaler dæk- og væggennemføringer. Alle øvrige reparationer om kanalgennemføringer i betondæk/vægge tilstøbes af ventilationsentreprenøren. Reparationer og udstøbning om huller mv., kan efter aftale udføres af byggepladsens MU / TØ-entreprenører. Dette sker på initiativ fra Ventilationsentreprenøren og for dennes regning. 3.7 Aflevering Aflevering kan først finde sted, når anlæggene er afprøvet og eventuelle fejl er rettede samt den krævede dokumentation herunder alle formelle godkendelser er udleveret til byggeledelsen. Ajourførte tegninger På opfordring fra entreprenøren vil der blive fremsendt et ekstra tegningssæt, hvorpå entreprenøren skal indtegne alle ændringer, som aftales undervejs i byggeriet.

8 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 8/ Rengøring Ventilationsanlæg skal leveres i rengjort stand. Synlige ikke isolerede kanaler skal være rengjorte for værkstedsmærkning med videre. Aggregater og øvrige komponenter skal holdes omhyggeligt afdækkede for olie, snavs med videre indtil anlægget skal tages i brug Idriftsætning Entreprenøren skal foretage verifikation af, at systemerne er rigtigt forbundet og fungerer i overensstemmelse med projektet. Verifikationen foretages efter at anlæggene er afprøvet og skal dokumenteres. I en periode på 2 uger tilses anlæggene jævnligt, funktioner og driftstilstande kontrolleres nøje og driftsfejl registreres og afhjælpes. Efter de 2 uger skiftes filtre før anlæg er klar til aflevering D&V-vejledninger Entreprenøren skal levere D&V-vejledninger indeholdende oplysninger til brug for bygherrens driftog vedligehold af alle de i nærværende beskrivelse nævnte ventilationsanlæg. D&V-vejledninger skal afleveres til byggeledelsen 2 uger inden aflevering. Anlæggene betragtes først som værende afleveret, når entreprenøren har udarbejdet 2 sæt driftsog vedligeholdelsesvejledninger, der afleveres i ringbind med skilleblade i følgende delafsnit: 1. Adresseliste på entreprenøren med kontaktpersoner og evt. tilkaldeordninger. 2. Anlægsbeskrivelse 3. Driftsvejledning 4. Vedligeholdelsesrutiner, som er nødvendige for dækning på entreprenørens garanti. 5. Brochureblade på de indbyggede komponenter, med angivelse af tekniske specifikationer, specielt med henblik på senere udskiftninger. 6. Indreguleringsrapporter m.m. 7. Automatikanlæg og el-diagrammer 8. Tekniske mappe med alle akter og CE-mærkningserklæringer (kan evt. afleveres i separat ringbind) På opfordring skal entreprenøren på stedet gennemgås anlæggene med bygherrens repræsentant. Driftsinstruktionen vil normalt finde sted umiddelbart efter ibrugtagningen. Sammen med aflevering af D&V-vejledning udleveres tilbud på serviceaftale bestående af normal service samt filterskift 2 gange årligt. 4 Materialer og produkter Hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet anvendes materialer efter følgende retningslinier: 4.1 Kanaler Kanaler udføres af galvaniserede stålplader.

9 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 9/12 Cirkulære kanaler skal være spiralfalsede rør som fa. LindabSafe med tilhørende faconstykker. Rektangulære kanaler skal være som LindabRekt med tilhørende formstykker. 4.2 Spjæld/lydsluser Spjæld som fabrikat Lindab type DRU til indregulering. Lydsluser som fabrikat Lindab type SLU, LRCA. 4.3 Afkastsystem friskluftindtag - taggennemføringer Afkastsystem fra ventilationsanlæg udføres i fabr. Lindab type VHL med taggennemføring type VHINS. Friskluftindtag til ventilationsanlæg udføres i fabr. Lindab type VHL med taggennemføring type VHINS. Der udføres tagfundament type Thermex lav model for gennemføring af kanal til tagventilator. Alle dimensioner fremgår af tegninger og alle komponenter der kan ses over taget leveres i mat sort farve fra fabrikken. 4.4 Emfang Der anvendes Thermex emfang type TFH-360 med ekstern tagventilator type TH Kontrolventiler Udsugning: Fa. Lindab type KU Indblæsning: Fa. Lindab type KI Der benyttes gennemføring type VG. 4.6 Ventilationsaggregat og automatik Ventilationsanlæg levers i fabr. Uniq Comfort type REGO 360VE med rotationsvarmeveksler og komplet automatik type C1. Anlægsspecifikationer fremgår af tegninger. 4.7 Produkter-teknisk isolering Varmeisolering Fa. Glasuld Ventilationsrulle med armeret alu-folie. Kondensisolering Fa. Glasuld ventilationsrulle med armeret alu-folie. Øvrige materialer Kanalafslutning: 1 mm alu-folie 5 Udførelse 5.1 Arbejder med ventilationsanlæg Der opbygges ventilationsanlæg (friskluftanlæg). Aggregater opstilles i teknikskab i badeværelse på 1. sal. Aggregater, kanalarbejder skal udføres umiddelbar efter montering af elementer og tagkasetter.

10 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 10/12 Kanaler der føres i tagkasetter udføres i samarbejde med og hos tagkasette leverandør under produktion af tagkasetterne. Desuden skal der under montering af tagkasetter stilles en mand til rådighed ved samling af kanaler. Afkasthætter og frisklufthætter monteres i tag og forbindes til aggregater med rektangulære kanaler og lydsluser. Kanalsystem på 1. sal føres fra aggregater via tagkasetter til de enkelte rum på 1. sal samt ventilationsskakt i trapperum og facader hvor kanaler føres i isoleringslaget. Kanaler afsluttes mod rum med kontrolventiler jf. tegning. Kanalsystem i stueetagen føres fra skakt ind over gardarobeskab og loftet på badeværelse til de enkelte rum, hvor der afsluttes med kontrolventil. Kanaler der føres via facedisoleringslaget udføres umiddelbart efter opstilling af elementer og tagkasetter. Isoleringsarbejde udføres umiddelbart efter montering. 5.2 Emfang Ventilationsentreprenøren leverer, monterer og tilslutter foreskrevne emfang. Der må ikke bruges flexslanger ved tilslutning af emfang. Kanal føres fra emfang ind over nedsænget loft på badeværelse til vintilationsskakt og over taget til tagventilator, der opstilles på tagfundament. Elektrisk forbindelse mellem emfang og ventilator udføres under denne entreprise. 5.3 Kanalarbejde generelt Anlæg skal overholde kravet til tæthedsklasse A i henhold til DS 447, Norm for ventilationsanlæg. Anlæg skal udføres, så de ikke medfører brandfare. Udførelse skal ske i overensstemmelse med DS 428, norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationssystemer. Anlæg udføres som vist på tegninger. Alle kanaler skal føres således, at de ikke vibrerer og leveres inkl. alle bæringer, understøtninger, bøsninger mv. Samlinger af kanaler skal ske iht. fabrikantens anvisninger. Alle afgreninger mv. skal udføres med fabriksfremstillede faconstykker. Synlige kanaler skal forarbejdes, således at de optræder rette, regelmæssige og uden uheldige grater. Nitter/skruer placeres regelmæssigt. Synlige kanaler skal være rette og uden skader og kanaler skal inden aflevering rengøres med rengøringsvæske for fedt og snavs og påklistret papir skal fjernes. Alle kanaler ophænges med bæringer i lofter eller vægge. Den angivne placering af kanaler skal følges som princip. Kanaler i teknikskab skal justeres efter rør i skakte. Kanaler i tag skal justeres efter spærfag og tænger i spærfag. Der skal ved kanalers placering på tages hensyn til fornøden arbejdsplads ved isolering. Kanaldel der føres i tagrum, isoleres umiddelbar efter opstilling. Kanalsystem forsynes med lemme, blindstudse eller lignende i et sådant omfang, at en effektiv rensning kan foretages. Antal og placering skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. Kanaler kan af bygherrens tilsyn kræves trykprøvet. Hvor kanaler føres gennem tagpaptag monteres taggennemføringer som tilpasses mod tag. Det er entreprenørens ansvar, at gøre sig bekendt med bygningsopbygningen. Hvor kanaler føres gennem allerede opsatte dampmembraner i lofts-, væg- og dækkonstruktioner, skal entreprenøren selv sørge for en effektiv lukning med fuge så lufttæthed opnås omkring gennemføringen.

11 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 11/ Kanalgennemføringer Lydtætte kanalgennemføringer: Hvor kanaler føres igennem vægge og dæk, er det afgørende, at huller ikke udføres større end nødvendigt, og at hulrum mellem hul og kanal tætnes med mineraluld og fuges med elastisk fugemasse Almindelig kanalgennemføring: Hulrum tætnes ved udmurring, tilstøbning eller stopning med mineraluld. Lukningen udføres således, at den beskrevne malerbehandling af den pågældende konstruktion kan ske uden yderligere behandlinger Fejlafsatte huller og udsparinger: Efterreparation af fejlafsatte og unødigt store huller sker på nærværende entreprenørens regning. Væg eller loftgennemføringer: Alle steder hvor kanaler passerer synlig gennem etageadskillelser og vægge, skal der anvendes væg- eller loftgennemføringer som Lindab VLG/VLGP. Mellem kanal og bygningsdel skal forud udstoppes med mineraluld og tilstøbes med cementmørtel. 5.5 Montagebøjler Der anvendes montagebøjler i fabrikat, som Lindab type Fast med strop og/eller montagebøjle UV40, UV25 UVH25. Afstandene mellem bæringerne skal overholde afstandskrav jf. DS 447-vejledning bæringsafstanden maks. 2 m, og afpasset efter højst varige belastning på 200 N pr bolt. 5.6 Placering af ventilationsaggregat Aggregat opstilles på bøjler monteret på facadeelement pålagt lyd- og vibrationsdæmpende underlag i teknikskab opbygget af ventilationsentreprenør. Ved opstilling af ventilator skal entreprenøren være opmærksom på, at den placeres med mest mulig hensyntagen til let serviceadgang. 5.7 Indreguleringsspjæld Kanalsystemet skal forsynes med indreguleringsspjæld på alle fordelingskanaler, således at luftmængderne til komponenter kan indreguleres og efterfølgende justeres ved regulering af det enkelte spjæld. Fast indregulering med perforerede plader anbragt i kanalnettet må ikke forekomme. 5.8 Bæringer Entreprenøren leverer og monterer nødvendige bæringer. Før montage skal entreprenøren kontrollere hulafsætninger, og i samråd med entreprenøren for elarbejdet samt bygherrens tilsyn samordne placeringen af installationer og ophæng. Kanaler ophænges solidt i kanalbæringer, som udføres i varmforzinket stål. Mindste boltediameter skal være 6 mm. Maksimal afstand mellem bæringer er 2,0 m.

12 Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 12/12 Tunge komponenter og arrangementer udføres med bæringer på begge sider, således at øvrige installationer ikke belastes ved reparationsarbejde, men dog sådan at afmontering af komponenter ikke hindres. 5.9 Taggennemføringer Thermex tagfundament for tagventilator samt taggennemføringer for afkast og indtag monteres i tag. Inddækning tilpasses mod tag. Det er entreprenørens ansvar, at gøre sig bekendt med opbygningen af tage Udførelse- teknisk isolering Varmeisolering Ventilationskanaler varmeisoleres med 50 mm ventilationsrulle med armeret alu-folie. Samlinger tapes. Kondensisolering Ventilationskanaler kondensisoleres med 50 mm ventilationsrulle med armeret alu-folie. Samlinger tapes. Kanalisolering Alle kanaler i tag og facader isoleres. Ved emfang kondensisoleres kanaler i ventialtionsskakt. Friskluftindtag og afkastkanal kondensisoleres fra indtag til ventilationsanlæg. Isoleringstykkelse jf. ovenstående Relationer til andre arbejder Relationer til andre arbejder Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Samarbejde med andre entreprenører er en selvfølge.

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

20 VENTILATIONS-ARBEJDE

20 VENTILATIONS-ARBEJDE SIDE 20.1 20 20.2.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 20.2.1.02 Normer, publikationer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE 3.3.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.3.1.02 Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER SIDE 3.7-1

3. VVS ARBEJDET 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER SIDE 3.7-1 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER SIDE 3.7-1 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER 3.7.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.7.1.02 Normer mv. 3.7.1.03 Publikationer Med de tilføjelser og skærpede

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.4 Byggeplads...

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00402-1-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - G ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE VENTILATION DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS TØNDER KOMMUNE SUNDHEDSHUS TOFTLUND VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

F. Ventilationsentreprisen

F. Ventilationsentreprisen Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk CVR nr. 29 20 22 65

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup 28. januar 2011 Udbudsmateriale Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup Bygherre: Ballerup Kommune Rådgiver: ALECTIA A/S Navn Vej og Park Adresse Teknikerbyen 34 Adresse Energivej 50

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3

l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3 l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3 Montage af kanaler (Kilde: DS 428.3) DS 428:2009 Figur V3.10.8 Isoleret taggennemføring 3.11 Montage af kanaler (1)P Kanalsystemet

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Toftlund Distriktsskole FASE - 2

Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Entreprise 3 28. marts 2014 Totalrådgiver: INGENIØR NE A/S Nordre landevej 2a 6270 Tønder VVS- entreprisen Dato: 28-3-2014 Side: 1/ ENTREPRISE 3 VVS-ENTREPRISEN 3.1 Vand,

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE VENTILATION Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2017-06-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design ØLAND -emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design Indgår i Ølands behovsstyret boligventilationssystem BTV - BF Anvendes i flerfamilieboliger tilkoblet centralt ventilationsanlæg Etageejendomme Kæde/rækkehuse

Læs mere

Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering

Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering Præcisering af ydelser for rådgiver (projektering, byggeledelse og fagtilsyn) vedr. performance tests: 1. Den projektspecifikke tilretning af performance

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: HVS Kontrolleret:

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

3B afd. 1018 Hjortegården

3B afd. 1018 Hjortegården 3B afd. 1018 Hjortegården Beskrivelse Sag nr.: 3843, Renovering af 2 fællesvaskerier Anishaven 11 og Perikumhaven 5 7. juni 2016 Omfang Arbejdet omfatter udskiftning af vaskerimaskiner i afdelingens 2

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Vejledning til ændring af ventilation ved opsætning af skillevægge

Vejledning til ændring af ventilation ved opsætning af skillevægge VEJLEDNING Projekt Almenbolig+, projektgranskning Projektnummer 3760900017 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring KAB Vejledning til ændring af ventilation ved opsætning af skillevægge Boligtype

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere