Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter"

Transkript

1 Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 2015 Version 1. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 1

2 Forord Dette dokument beskriver forretningsregler vedr. årsrapporter som Erhvervsstyrelsens systemer foretager kontrol af, når der sker indsendelse efter ÅRL taksonomien og IFRS taksonomien. Udover disse kontroller har Erhvervsstyrelsen udarbejdet og implementeret en række kontroller i forbindelse med de tekniske regler. Disse samles i en udgivelse magen til denne. Begge dokumenter kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Der er ikke tale om minimumskrav til årsrapporterne, men derimod alene tale om kontroller, der systemmæssigt er forankret i modtagelsen. Siden maj 2009 har Erhvervsstyrelsen modtaget årsrapporter digitalt i XBRL. I starten var det kun muligt for selskaber i regnskabsklasse B, der rapporterer efter regler i årsregnskabsloven. Siden december 2010 har dette også været en mulighed for selskaber i regnskabsklasse C. Indsendelser af årsregnskaber efter årsregnskabsloven sker i dag ved anvendelse af ÅRL taksonomien, som kan hentes på Tilsvarende sker indsendelser af årsregnskaber efter IFRS i dag ved anvendelse af IFRS taksonomien, som kan hentes på Dette dokument omfatter i begge typer af taksonomier. Dette dokument har til hensigt at skabe en fælles ramme, der sikrer at revisorer, virksomheder, IT-leverandører og regnskabsmodel-byggere nemt kan overskue kontrollerne, således at indarbejdelsen og efterlevelsen af reglerne kan ske i slutbrugernes systemer. Dermed undgår de virksomhederne og deres eventuelle revisor at forholde sig til problemstillingerne i forbindelse med indberetningen, som sker efter generalforsamlingen. Erhvervsstyrelsen, december 2015 Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 2

3 Generelt om kontrollerne Typer af regler Alle regler i dette dokument er forretningsregler. Reglerne er defineret således: FR: Forretningsregler Der er tale om regler der omhandler ikke-tekniske forhold. Der er tale om kontroller som sikrer, at årsrapporten overholder udvalgte regler, der er beskrevet i Årsregnskabsloven, Selskabsloven eller diverse bekendtgørelser. Kontrollen i Erhvervsstyrelsens system sker efter kontrollen af de tekniske regler. For alle regler i dette dokument er der angivet følgende: Et entydigt navn (fx FR) En version (fx version 1) En fase (fx ) En type (fx fejl) Kort beskrivelse Meddelelse. Det er denne tekst, som systemet returnerer ved konstatering af fejl. Anvendelse: Der angiver hvilke taksonomier/entrypoints reglen anvendes for.. Denne beskrivelse vi blive udbygget, såfremt det viser sig nødvendigt. Se også Erhvervsstyrelsens Oversigt over tekniske regler ved indsendelsen af digitale årsrapporter for en gennemgang af de tekniske regler. De tekniske regler forekommer i følgende variationer: TH: Hårde regler Regler som er de første som Erhvervsstyrelsens system forholder sig til. Overholdes disse regler ikke, vil styrelsens system som udgangspunkt slet ikke kunne forholde sig til det indsendte. Hårde regler checkes som udgangspunkt først (fase 0) TR: Tekniske regler (almindelige) Regler som har til hensigt, at data er sammenhængende og tilgængelige for regnskabsbrugerne, herunder Erhvervsstyrelsen. TM: Tekniske regler (metadata) Regler som har til hensigt at sikre, at de nødvendige informationer er til stede for, at Erhvervsstyrelsen maskinelt kan modtage og behandle indsendelsen af den digitale årsrapport. TM: Tekniske regler (CPR-data) Regler som har til hensigt at sikre, at der ikke ved fejl optræder CPR-data i XBRLnøgler som Erhvervsstyrelsen videresender til 3. part. Som udgangspunkt videregives CPR-data kun til myndigheder. Erhvervsstyrelsen sletter eller overskriver CPR-data ved øvrig distribution. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 3

4 Faser Kontrollen er inddelt i faser. Ambitionen er, at brugerne skal præsenteres for alle fejl som Erhvervsstyrelsens systemer kan identificere så tidligt som muligt. Desværre er der en række logiske begrænsninger, som gør, at valideringen er inddelt i faser. Såfremt styrelsens systemer kan identificere flere fejl i samme fase, da præsenteres brugeren for alle de fundne fejl på én gang. Alle regler kan henføres til en fase. Faserne er anført i nedenstående beskrivelse af reglen. Implementeringen af reglerne Implementeringen af regler sker indenfor rammerne af de eksisterende systemer. Brugeren vil derfor kun opleve, at fejlteksterne er ændret i forhold til tidligere. Alle kontroller af regler i dette dokument er implementeret i Erhvervsstyrelsens systemer. Styrelsen kan aktivere og deaktivere regler. Regler som er deaktiveret vil fremgå af styrelsens hjemmeside. Anvendelse Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle regler finder anvendelse for alle indberetninger. Nogle regler gælder således kun for årsrapporter indsendt efter ÅRL-taksonomien, og dermed ikke for IFRS indberetninger. Anvendelsen fremgår af dokumentationen af den enkelte regel, jf. side 8 og fremad. Nye og ændrede regler i denne version Følgende regler er nye i forhold til tidligere: FR38: Note til angivelse af B-mikrovirksomhed må kun anvendes disse FR39: Dato for ekstraordinært udbytte skal være efter regnskabsåret udløb Følgende regler er ændret i forhold til tidligere: FR11 udgår idet den i 201 blev erstattet af FR21 FR12 udgår idet den i 201 blev erstattet af FR22 FR13 udgår idet den i 201 blev erstattet af FR23 FR31: teknisk justering pga. ændring i Hierarki i XBRL-taksonomien FR35: Regel tilrettet således at den kun gælder for regnskabsklasse B eller højere. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side

5 Logisk inddeling af kontroller For indeværende kan forretningsreglerne inddeles i logiske områder. Områderne er listet nedenfor. En nærmere beskrivelse af de enkelte forretningsregler fremgår på side 8 og fremad. Efterhånden som kontrollerne i fremtiden udbygges, da vil nedenstående blive udvidet med flere områder. Område A: Korrekte datoer Erhvervsstyrelsens systemer offentliggør automatisk årsrapporten efter endt indberetning. Hvis der er fejl i datoerne vil styrelsens systemer ikke offentliggøre årsrapporten, og selskabet vil blive kontaktet, evt. med krav om genindberetning. Dermed udsættes virksomhederne og deres revisorer for ekstra arbejde. Hensigten med forretningsreglerne i dette logiske område er at sikre, at datoerne er korrekte, således virksomheden ikke skal foretage genindberetning/omgørelse på et senere tidspunkt. Følgende regler kan henføres hertil: FR: Regnskabsperiodens slutdato må ikke være før Regnskabsperiodens startdato FR5: Generalforsamlingsdatoen må ikke være før Regnskabsperiodens slutdato FR6: Generalforsamlingsdatoen må ikke være efter indberetningsdatoen FR7: Dato for godkendelse af årsrapporten må ikke være før Regnskabsperiodens slutdato FR8: Dato for godkendelse af årsrapporten må ikke være efter indberetningsdatoen FR39: Dato for ekstraordinært udbytte skal være efter regnskabsåret udløb Området finder anvendelse for både indberetninger efter ÅRL og IFRS. Område B: Årsrapportens bestanddele Jævnfør årsregnskabsloven SKAL årsrapporten indeholde en række bestanddele, såsom resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og ledelsespåtegning. Som udgangspunkt vil Erhvervsstyrelsen, hvis det konstateres, altid kræve at årsrapporten omgøres, når disse bestanddele mangler eller er mangelfulde. For at udgå dette, har Erhvervsstyrelsen identificeret en række regler, som typisk indikere at årsrapporten mangler de obligatoriske bestanddele. Det skal kraftigt understreges, at kontrollerne på ingen måde er udtryk for minimumskrav til årsrapporterne. Resultatopgørelsen FR9: Årets resultat (i resultatopgørelsen) skal være udfyldt Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 5

6 Balancen FR10: Egenkapitalen i Balancen skal være udfyldt FR22: Aktiver skal angives og må ikke være negative FR23: Passiver skal angives og må ikke være negative FR3: Hvis Egenkapital <>0 kræves flere felter Anvendt regnskabspraksis FR3 Virksomhedens regnskabsklasse skal angives FR36 Manglende anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegningg (koncerner C og D) FR20: Det indberettede dokument indeholder ikke en ledelsespåtegning Pengestrøm (koncerner C og D) FR32: Manglende pengestrøm Egenkapitalopgørelse (koncerner C og D) FR33: Manglende Egenkapitalopgørelse Området finder anvendelse for både indberetninger efter ÅRL. IFRS er ikke omfattet af kontrollerne. Område C: Revision Om og hvilken revision der indgår i en årsrapport er væsentlig for en række myndigheder og regnskabsbrugere. Reglerne er på ingen måde udtryk for minimumskrav til årsrapporterne og revisionen, men det er centralt, at man entydig kan uddrage hvilken type af revisionsbistand, der har fundet anvendelse, samt revisors konklusion. Generelt: FR1 Type af revisorbistand skal udfyldes FR26 Kun opmærkning indenfor én type af bistand Revisionspåtegning: FR15 Evt. revisionspåtegning skal indeholde en konklusion FR2 Evt. revisionspåtegning: Indholdet af forbehold FR27 Evt. revisionspåtegning: Underoverskrift; Grundlag for modificeret konklusion FR28 Evt. revisionspåtegning: Underoverskrift; Modificeret konklusion Erklæring om udvidet gennemgang: FR16 Evt. erklæring om udvidet gennemgang skal indeholde en konklusion FR25 Evt. erklæring om udvidet gennemgang: Indholdet af forbehold FR29 Evt. erklæring om udvidet gennemgang; Grundlag for modificeret konklusion FR30 Evt. erklæring om udvidet gennemgang; Modificeret konklusion Øvrige: Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 6

7 FR17 Evt. reviewerklæring skal indeholde en konklusion FR36 Evt. reviewerklæring; Indholdet af forbehold FR18 Evt. Andre erklæringer med sikkerhed skal indeholde en konklusion FR37 Evt. Andre erklæringer med sikkerhed ; Indholdet af forbehold FR19: Opgave om opstilling af årsregnskab indeholder ikke en omtale af arbejdets og erklæringens omfang Området finder anvendelse for både indberetninger efter ÅRL og IFRS. Område Ø: Øvrige kontroller Følgende øvrige forretningsregler finder anvendelse: Dirigent FR1 For- og efternavn på dirigenten for generalforsamlingen eller person, som træder i dirigentens sted, mangler Regnskabsklasse Regnskabsklassen er væsentlig for regnskabsbrugere til vurdering af en række forhold omkring selskabet, derudover regulere denne også en række krav til selskabets årsrapport. FR3 Virksomhedens regnskabsklasse skal angives Konsistens Check En lang række forhold i årsrapporten afhænger gensidigt af hinanden. Har man sagt A, da må man også sige B. Denne gruppe indeholder sådanne kontroller. FR21 Aktiver skal være lig Passiver FR38: Note til angivelse af B-mikrovirksomhed må kun anvendes disse Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 7

8 Forretningsregler Navn: FR1 2 Anvendelse: For- og efternavn på dirigenten (gsd:nameandsurnameofchairmanofgeneralmeeting) skal angives hvis Generalforsamlingsdato (gsd:dateofgeneralmeeting) er oplyst Fejlkode FR1: For- og efternavn på dirigenten for generalforsamlingen mangler Alle taksonomier og entrypoints For- og efternavn på dirigenten for generalforsamlingen eller person, som træder i dirigentens sted, mangler. Virksomheder der afholder generalforsamling, og derfor oplyser en Generalforsamlingsdato, skal også oplyse navn på dirigenten.. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 8

9 FR3 2 Regnskabsklasse (fsa:classofreportingentity) skal angives Fejlkode FR3: Virksomhedens regnskabsklasse mangler Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints for taksonomier fra og med 2012 Virksomhedens regnskabsklasse mangler. Denne skal opmærkes særskilt i et dertil indrettet felt. Taksonomien indeholder følgende valgmuligheder: Regnskabsklasse A Reporting class A Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed Reporting class B, micro-undertaking Regnskabsklasse B Reporting class B Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed Reporting class C, medium-size enterprise Regnskabsklasse C, stor virksomhed Reporting class C, large enterprise Regnskabsklasse D Reporting class D Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 9

10 FR 2 Anvendelse: Regnskabsperiodens slutdato (gsd:reportingperiodenddate med default TypeOfReportingPeriodDimension) må ikke være før regnskabsperiodens startdato (gsd:reportingperiodstartdate med default TypeOfReportingPeriodDimension) Fejlkode FR: Regnskabsperiodens slutdato='<...>' må ikke være før Regnskabsperiodens startdato='<...>' Alle taksonomier og entrypoints Regnskabsperiodens slutdato må ikke være før regnskabsperiodens startdato. Angivelse af forkert år i én af de 2 datoer Anvendelse af amerikansk datoformat (1. november 2012 indberettes som 11/ ) Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 10

11 FR5 2 Anvendelse: Generalforsamlingsdato (gsd:dateofgeneralmeeting) må ikke være før Regnskabsperiodens slutdato (gsd:reportingperiodenddate med default TypeOfReportingPeriodDimension) Fejlkode FR5: Generalforsamlingsdato='<...>' må ikke være før Regnskabsperiodens slutdato='<...>' Alle taksonomier og entrypoints Generalforsamlingsdato må ikke være før Regnskabsperiodens slutdato Angivelse af forkert år i én af de 2 datoer Anvendelse af amerikansk datoformat (1. november 2012 indberettes som 11/ ) Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 11

12 FR6 1 Anvendelse: Generalforsamlingsdato (gsd:dateofgeneralmeeting) må ikke være efter indberetningsdato Fejlkode FR6: Generalforsamlingsdato='<...>' må ikke være efter indberetningsdato='<...>' Alle taksonomier og entrypoints Generalforsamlingsdato må ikke være efter indberetningsdato Angivelse af forkert år i én af de 2 datoer Anvendelse af amerikansk datoformat (1. november 2012 indberettes som 11/ ) Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 12

13 FR7 2 Anvendelse: Dato for godkendelse af årsrapporten (gsd:dateofapprovalofreport) må ikke være før Regnskabsperiodens slutdato (gsd:reportingperiodenddate med default TypeOfReportingPeriodDimension) Fejlkode FR7: Dato for godkendelse af årsrapporten='<...>' må ikke være før Regnskabsperiodens slutdato='<...>' Alle taksonomier og entrypoints Dato for godkendelse af årsrapporten må ikke være før Regnskabsperiodens slutdato Angivelse af forkert år i én af de 2 datoer Anvendelse af amerikansk datoformat (1. november 2012 indberettes som 11/ ) Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 13

14 FR8 1 Anvendelse: Dato for godkendelse af årsrapporten (gsd:dateofapprovalofreport) må ikke være efter indberetningsdato Fejlkode FR8: Dato for godkendelse af årsrapporten='<...>' må ikke være efter indberetningsdato='<...>' Alle taksonomier og entrypoints Dato for godkendelse af årsrapporten må ikke være efter indberetningsdato Angivelse af forkert år i én af de 2 datoer Anvendelse af amerikansk datoformat (1. november 2012 indberettes som 11/ ) Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 1

15 FR9 2 Anvendelse: Årets resultat (IncomeStatement:Profit(loss)) skal være udfyldt. Fejlkode FR9: Årets resultat i resultatopgørelsen skal være udfyldt Alle ÅRL entrypoints Årets resultat skal være udfyldt som en del af resultatopgørelsen. Kontrollen ser kun på i forekomster uden dimensioner i eller forekomster der kun har dimensionen koncern (ConsolidatedMember) i context. Forekomster af Årets resultat med andre dimensioner afløfter ikke indberetningsforpligtelsen. Årets resultat er oplyst, men med en dimension, fx i forbindelse med udarbejdelsen af en note eller forslag til resultatdisponering. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 15

16 FR10 2 Anvendelse: Egenkapital (BalanceSheet:Equity) skal være udfyldt Fejlkode FR10: Egenkapital skal være udfyldt Alle ÅRL entrypoints Egenkapital skal være udfyldt Kontrollen ser kun på i forekomster uden dimensioner i eller forekomster der kun har dimensionen koncern (ConsolidatedMember) i context. Forekomster af Egenkapital med andre dimensioner afløfter ikke indberetningsforpligtelsen. Egenkapital er oplyst, men med en dimension, fx i forbindelse med udarbejdelsen af en note eller egenkapitalopgørelsen. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 16

17 FR1 3 Type af revisorbistand (cmn:typeofauditorassistance) skal være udfyldt Fejlkode FR1: Type af revisorbistand skal udfyldes - valgmuligheder er Revisionspåtegning, Erklæring om udvidet gennemgang, Den uafhængige revisors erklæringer(review), Andre erklæringer med sikkerhed, Andre erklæringer uden sikkerhed(opgave om opstilling af årsregnskab), Fravalg Revision eller den tilsvarende engelske betegnelse Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af Typen af revisorbistand skal være udfyldt. Denne skal opmærkes særskilt i et dertil indrettet felt. Taksonomien indeholder følgende valgmuligheder: Revisionspåtegning Auditor's report on audited financial statements Erklæring om udvidet gennemgang Auditor's report on extended review Den uafhængige revisors erklæringer (review) The independent auditor's reports (Review) Andre erklæringer med sikkerhed The independent auditor's reports (Other assurance Reports) Andre erklæringer uden sikkerhed Auditor's reports (Other non-assurance reports) Ingen bistand No audit assistance Årsrapporten uden revisors erklæring opmærkes også (Ingen bistand/ No audit assistance). Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 17

18 FR15 3 Anvendelse: Når type af revisorbistand (cmn:typeofauditorassistance) er udfyldt med Revisionspåtegning eller Auditor's report on audited financial statements, da skal Konklusion (revision), (OpinionOnAuditedFinancialStatements) være udfyldt Fejlkode FR15: Revisionspåtegningen indeholder ikke en konklusion Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af Når type af revisorbistand er udfyldt med Revisionspåtegning eller Auditor's report on audited financial statements, da skal Konklusion (revision) være udfyldt Feltet er opmærket forkert, fx under anden type af revisors erklæring. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 18

19 FR16 3 Anvendelse: Når type af revisorbistand (cmn:typeofauditorassistance) er udfyldt med Erklæring om udvidet gennemgang eller Auditor's report on extended review, da skal Konklusion (udvidet gennemgang), (OpinionOnFinancialStatementsExtendedReview) være udfyldt Fejlkode FR16: Erklæring om udvidet gennemgang indeholder ikke en konklusion Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af Når type af revisorbistand er udfyldt med Erklæring om udvidet gennemgang eller Auditor's report on extended review, da skal Konklusion (udvidet gennemgang) være udfyldt Feltet er opmærket forkert, fx under anden type af revisors erklæring. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 19

20 FR17 3 Anvendelse: Når type af revisorbistand (cmn:typeofauditorassistance) er udfyldt med Den uafhængige revisors erklæringer (review) eller The independent auditor's reports (Review), da skal Konklusion (review), (OpinionOnReviewedFinancialStatements) være udfyldt Fejlkode FR17: Reviewerklæring indeholder ikke en konklusion Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af Når type af revisorbistand er udfyldt med Den uafhængige revisors erklæringer (review) eller The independent auditor's reports (Review), da skal Konklusion (review) være udfyldt Feltet er opmærket forkert, fx under anden type af revisors erklæring. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 20

21 FR18 3 Anvendelse: Når type af revisorbistand (cmn:typeofauditorassistance) er udfyldt med Andre erklæringer med sikkerhed eller The independent auditor's reports (Other assurance Reports), da skal Konklusion (andre erklæringer med sikkerhed), (OpinionOnSubjectMatterOfAssuranceReport) være udfyldt Fejlkode FR18: Andre erklæringer med sikkerhed indeholder ikke en konklusion Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af Når type af revisorbistand er udfyldt med Andre erklæringer med sikkerhed eller The independent auditor's reports (Other assurance Reports), da skal Konklusion (andre erklæringer med sikkerhed) være udfyldt. Feltet er opmærket forkert, fx under anden type af revisors erklæring. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 21

22 FR19 3 Anvendelse: Når type af revisorbistand (cmn:typeofauditorassistance) er udfyldt med Andre erklæringer uden sikkerhed eller Auditor's reports (Other non-assurance reports), da skal Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (andre erklæringer uden sikkerhed), (DescriptionOfOtherEngagement) være udfyldt Fejlkode FR19: Opgave om opstilling af årsregnskab indeholder ikke en omtale af arbejdets og erklæringens omfang Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af Når type af revisorbistand er udfyldt med Andre erklæringer uden sikkerhed eller Auditor's reports (Other non-assurance reports), da skal Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (andre erklæringer uden sikkerhed) være udfyldt Feltet er opmærket forkert, fx under anden type af revisors erklæring. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 22

23 FR20 2 Der skal som minimum være udfyldt ét felt under [300.00] Ledelsespåtegning ( Fejlkode FR20: Det indberettede dokument indeholder ikke en ledelsespåtegning Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af Der skal som minimum være udfyldt ét felt under [300.00] Ledelsespåtegning. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 23

24 FR21 1 Anvendelse: Aktiver (BalanceSheet:Assets) skal være lig med Passiver (BalanceSheet:LiabilitiesAndEquity) for henhold koncern og moderselskab Fejlkode FR21: Aktiver må ikke være forskellig fra Passiver Alle ÅRL entrypoints Aktiver skal være lig med Passiver. Kontrollen ser kun på i forekomster uden dimensioner og forekomster der kun har dimensionen koncern (ConsolidatedMember) i context. Forekomster af aktiver og passiver med andre dimensioner afløfter ikke indberetningsforpligtelsen. Ved brug af taksonomier tidligere end versionen foretager systemet sammenligning af de absolutte indberettede tal. Sammenligningen sker indenfor talpar for henholdsvis valuta og koncern/moder Værdierne er forskellige. Værdierne er oplyst, men med dimensioner, fx i forbindelse med udarbejdelsen af en note. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 2

25 FR22 1 Aktiver (BalanceSheet:Assets) skal angives og må ikke være negativ Fejlkode FR22: BalanceSheet:Assets skal angives og må ikke være negativ Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af Aktiver skal angives og må ikke være negativ Kontrollen ser kun på i forekomster uden dimensioner i eller forekomster der kun har dimensionen koncern (ConsolidatedMember) i context. Forekomster med andre dimensioner afløfter ikke indberetningsforpligtelsen. Sammenligningen sker indenfor talpar for henholdsvis valuta og koncern/moder Aktiver er oplyst, men med en dimension, fx i forbindelse med udarbejdelsen af en note. Aktiver er oplyst med en negativ værdi. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 25

26 FR23 1 Passiver (BalanceSheet:LiabilitiesAndEquity) skal angives og må ikke være negativ Fejlkode FR23: Passiver skal være lig med eller over 0 Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af Passiver skal angives og må ikke være negativ Kontrollen ser kun på i forekomster uden dimensioner i eller forekomster der kun har dimensionen koncern (ConsolidatedMember) i context. Forekomster med andre dimensioner afløfter ikke indberetningsforpligtelsen. Sammenligningen sker indenfor talpar for henholdsvis valuta og koncern/moder Passiver er oplyst, men med en dimension, fx i forbindelse med udarbejdelsen af en note. Passiver er oplyst med en negativ værdi. Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på moderen. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 26

27 FR2 1 For Revisionspåtegning må Forbehold ikke indeholde "%har ikke givet anledning til forbehold%" Fejlkode FR2: Forbehold må ikke indeholde "har ikke givet anledning til forbehold" Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af Et evt. forbehold må ikke indeholde teksten "har ikke givet anledning til forbehold Teksten indgår i forbeholdet Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 27

28 FR25 1 For Erklæring om udvidet gennemgang må Forbehold ikke indeholde "%har ikke givet anledning til forbehold%" Fejlkode FR25: Forbehold må ikke indeholde "har ikke givet anledning til forbehold" Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af Et evt. forbehold må ikke indeholde teksten "har ikke givet anledning til forbehold Teksten indgår i forbeholdet Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 28

29 FR26 1 Ved valg af type af revisorbistand; da accepter kun opmærkninger under den pågældende kategori og information om revisors underskrift Fejlkode FR26: Opmærkning af revisorbistand skal svare til den valgte type (<...>) Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af Ved valg af type af revisorbistand; da accepter kun opmærkninger under den pågældende kategori. Dvs. at der må IKKE forekomme felter fra andre kategorier en den valgte type af revisorbistand. Underskriftsdelen af revisorbistand er generel for alle typer, og er derfor ikke omfattet af reglen. Et eller flere felter er fejlagtigt valgt fra en anden type er revision. Fx Adressat, der går igen på alle typer Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 29

30 FR27 1 For Revisionspåtegning gælder at hvis underoverskrift for grundlag for modificeret konklusion er opmærket som det første i Forbehold, så skal Type af grundlag for modificeret konklusion være udfyldt Fejlkode FR27: Type af grundlag for modificeret konklusion skal være udfyldt når Forbehold indeholder grundlag for modificeret konklusion Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af For Revisionspåtegning gælder at hvis underoverskrift for grundlag for modificeret konklusion er opmærket som den første tekst i Forbehold, da skal feltet Type af grundlag for modificeret konklusion være udfyldt Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 30

31 FR28 1 For Revisionspåtegning gælder at hvis underoverskrift for modificeret konklusion er opmærket som det første i Konklusion, så skal Type af modificeret konklusion være udfyldt Fejlkode FR28: Type af modificeret konklusion skal være udfyldt når Konklusion indeholder modificeret konklusion Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af For Revisionspåtegning gælder at hvis underoverskrift for modificeret konklusion er opmærket som den første tekst i Konklusion, da skal feltet Type af modificeret konklusion være udfyldt Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 31

32 FR29 1 For Erklæring om udvidet gennemgang gælder at hvis underoverskrift for grundlag for modificeret konklusion er opmærket som det første i Forbehold, så skal Type af grundlag for modificeret konklusion være udfyldt Fejlkode FR29: Type af grundlag for modificeret konklusion skal være udfyldt når Forbehold indeholder grundlag for modificeret konklusion Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af For Erklæring om udvidet gennemgang gælder at hvis underoverskrift for grundlag for modificeret konklusion er opmærket som den første tekst i Forbehold, så skal Type af grundlag for modificeret konklusion være udfyldt Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 32

33 FR30 1 For Erklæring om udvidet gennemgang gælder at hvis underoverskrift for modificeret konklusion er opmærket som det første i Konklusion, så skal Type af modificeret konklusion være udfyldt Fejlkode FR30: Type af modificeret konklusion skal være udfyldt når Konklusion indeholder modificeret konklusion Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af For Erklæring om udvidet gennemgang gælder at hvis underoverskrift for modificeret konklusion er opmærket som det første i Konklusion, så skal Type af modificeret konklusion være udfyldt Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 33

34 FR31 1 Der skal udfyldes mindst ét felt i ledelsesberetning udover 5- års oversigt Fejlkode FR31: Ét felt skal som minimum være udfyldt i ledelsesberetning udover 5-års oversigt Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af , Koncernregnskab i regnskabsklasse C og D Der skal for koncerner i regnskabsklasse C og D udfyldes mindst ét felt i ledelsesberetning udover 5-års oversigt Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 3

35 FR32 1 Feltet Ændringer i likvider skal være udfyldt i pengestrømsopgørelse Fejlkode FR32: Ændringer i likvider skal være udfyldt i Pengestrømsopgørelse Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af , Koncernregnskab i regnskabsklasse C og D Feltet Ændringer i likvider skal for koncerner i regnskabsklasse C og D være udfyldt i pengestrømsopgørelse Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 35

36 FR33 1 Opgørelse over bevægelser på egenkapitalen; tre felter skal som minimum være udfyldt i Fuldstændig egenkapitalopgørelse eller to felter i Oplysning om egenkapital Fejlkode FR33: Tre felter skal som minimum være udfyldt i Fuldstændig egenkapitalopgørelse eller to felter i Oplysning om egenkapital Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af Koncernregnskaber samt Regnskabsklasse C og D. Opgørelse over bevægelser på egenkapitalen for koncerner i regnskabsklasse C og D; tre felter skal som minimum være udfyldt i Fuldstændig egenkapitalopgørelse eller to felter i Oplysning om egenkapital Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 36

37 FR3 1 Hvis egenkapital er forskellig fra 0, da kræves det, at ét felt er udfyldt i balancen udover egenkapital (og passiver og aktiver for kontoform) Fejlkode FR3: Hvis egenkapital er forskellig fra 0, da kræves det, at ét felt er udfyldt i balancen udover egenkapital (og passiver og aktiver for kontoform) Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af Hvis egenkapital er forskellig fra 0, da kræves det, at mindst ét felt er udfyldt i balancen udover egenkapital (og passiver og aktiver for kontoform) Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 37

38 FR35 2 Anvendelse: Ét felt, udover regnskabsklassen, i anvendt regnskabspraksis skal som minimum være udfyldt Fejlkode FR35: Udover virksomhedens regnskabsklasse, skal anvendt regnskabspraksis være udfyldt Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af , dog kun for Regnskabsklasse B eller højere. Mindst ét felt, udover regnskabsklassen, skal være udfyldt i anvendt regnskabspraksis. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 38

39 FR36 1 For Den uafhængige revisors erklæringer (review) må Forbehold ikke indeholde "%har ikke givet anledning til forbehold%" Fejlkode FR36: Forbehold må ikke indeholde "har ikke givet anledning til forbehold" Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af For Den uafhængige revisors erklæringer (review) må Forbehold ikke indeholde teksten "har ikke givet anledning til forbehold". Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 39

40 FR37 1 For Andre erklæringer med sikkerhed må Forbehold ikke indeholde "%har ikke givet anledning til forbehold%" Fejlkode FR37: Forbehold må ikke indeholde "har ikke givet anledning til forbehold" Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af For Andre erklæringer med sikkerhed må Forbehold ikke indeholde teksten "har ikke givet anledning til forbehold" Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 0

41 FR38 1 Note til angivelse af B-mikrovirksomhed må kun anvendes af selskaber der har opmærket "Regnskabsklasse B mikro" Fejlkode FR38: Note til angivelse af B-mikrovirksomhed må kun anvendes af selskaber der har opmærket "Regnskabsklasse B mikro" Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af Note til angivelse af B-mikrovirksomhed og de dertilhørende underpunkter må kun anvendes af selskaber der har opmærket "Regnskabsklasse B mikro" Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 1

42 FR39 1 Kort beskrivelse: Dato for ekstraordinært udbytte (DateOfExtraordinaryDividendDistributedAfterEndOfReportingPerio d) skal være efter regnskabsårets udløb (gsd:reportingperiodenddate (med default TypeOfReportingPeriodDimension)) Fejlkode FR39: Dato for ekstraordinært udbytte '<...>' skal være efter regnskabsårets udløb '<...>' Anvendelse : Lang beskrivelse Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af Dato for ekstraordinært udbytte skal være efter regnskabsårets udløb Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 2

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, august 2016 Version 1.6 Erhvervsstyrelsen, august 2016, version 1.6 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, september 201 Version 1.2 Erhvervsstyrelsen, september 201, Version 1.2 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, januar 208 Version.9 Erhvervsstyrelsen, januar 208, Version.8 Side Forord Dette dokument beskriver

Læs mere

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 04 Version.3 Erhvervsstyrelsen, december 04, Version.3 Side Forord Siden maj 009 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, marts 06 Version.4 Erhvervsstyrelsen, marts 06, Version.4 Side Forord Siden maj 009 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2015.8

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2015.8 Nyheder og vejledninger 8. januar 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt for Årsafslutning... 3 Virksomheds regnskaber:... 3 Personlig regnskab:... 4 Virksomhedsregnskab... 5 Tilpasning til

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Udarbejdelse af udvidelse af den danske IFRS-taksonomi

Udarbejdelse af udvidelse af den danske IFRS-taksonomi Vejledning vedr.: Udarbejdelse af udvidelse af den danske IFRS-taksonomi Erhvervsstyrelsen, 2014 Version 1.0 Forord Siden maj 2009 har Erhvervsstyrelsen modtaget årsrapporter digitalt i XBRL. I starten

Læs mere

Brugervejledning til Regnskab Basis

Brugervejledning til Regnskab Basis Brugervejledning til Regnskab Basis Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen maj 2016 1. INDLEDNING... 4 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 4 2.1 TEKNIK... 5 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

STRAWINSKY ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012

STRAWINSKY ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012 STRAWINSKY ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012 Poul Mahrt Dirigent (Urevideret) Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016 Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode Pr. e-mail: lisfod@erst.dk 15. april 2016 Vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen Tak for muligheden for at kommentere

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Ny indsendelsesbekendtgørelse

Ny indsendelsesbekendtgørelse Ny indsendelsesbekendtgørelse - betyder mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har den 10. september 2015 udsendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 1057 af 08/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Senere ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. januar 2016 (J.nr. 2015-4228). Afslag på anmodning om

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

JYSK P-KONTROL ApS. Årsrapport 26. juli december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JYSK P-KONTROL ApS. Årsrapport 26. juli december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JYSK P-KONTROL ApS Årsrapport 26. juli 2010-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Elly Thomsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J.N.H. Heimburger ApS CVR-nr Filippavej Vester Skerninge. Årsrapport 2015

J.N.H. Heimburger ApS CVR-nr Filippavej Vester Skerninge. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk J.N.H. Heimburger ApS CVR-nr.

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr.

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

ISOLERING-PRISER.DK ApS

ISOLERING-PRISER.DK ApS ISOLERING-PRISER.DK ApS Årsrapport 6. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/08/2012 Martin Bjerg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DOUGANS INTERNATIONAL ApS

DOUGANS INTERNATIONAL ApS DOUGANS INTERNATIONAL ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Inge Dougans Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Epinion Komplementar ApS CVR-nr Ryesgade 3, F 2200 København N. Årsrapport 2015

Epinion Komplementar ApS CVR-nr Ryesgade 3, F 2200 København N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Epinion Komplementar ApS CVR-nr.

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

ABC BO ApS. Årsrapport 1. juni maj Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012

ABC BO ApS. Årsrapport 1. juni maj Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012 ABC BO ApS Årsrapport 1. juni 2011-31. maj 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012 Adv. Jan Smith Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årets udvikling. Ledelsesberetning

Årets udvikling. Ledelsesberetning 20 09 Indhold Årets udvikling Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Bestyrelse & direktion Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Den

Læs mere

OPS Aabybro Skole ApS CVR-nr Klamsagervej Åbyhøj. Årsrapport 2015

OPS Aabybro Skole ApS CVR-nr Klamsagervej Åbyhøj. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk OPS Aabybro Skole ApS CVR-nr. 27005829

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Årsrapport for Theilvig Heart Holding ApS

Årsrapport for Theilvig Heart Holding ApS Årsrapport for Theilvig Heart Holding ApS 37053058 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2016 Janni Theilvig Strømsborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Årsrapport for Tandex A/S

Årsrapport for Tandex A/S Årsrapport for Tandex A/S 17611534 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Janni Theilvig Strømsborg Dirigent Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

H Trier Holding ApS Stidalsmarken Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 8. februar december 2016

H Trier Holding ApS Stidalsmarken Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 8. februar december 2016 Stidalsmarken 9 8600 Silkeborg CVR-nr: 37 44 43 75 ÅRSRAPPORT 8. februar - 31. december 2016 (1. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15/2 2017 Dirigent Hanne Trier INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SEE

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Top Notch Invest ApS CVR-nr Literbuen Skovlunde. Årsrapport 2015/16

Top Notch Invest ApS CVR-nr Literbuen Skovlunde. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Top Notch Invest ApS CVR-nr. 36467150

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr Pontoppidansvej Fredericia. Årsrapport 2014/15

Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr Pontoppidansvej Fredericia. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr. 35843787 Pontoppidansvej

Læs mere

Engage Management ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

Engage Management ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Engage Management ApS CVR-nr. 35656170 Årsrapport

Læs mere