Læreplaner Dagplejen ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner Dagplejen ØST"

Transkript

1 Læreplaner Dagplejen ØST 1

2 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7 Fællesskab 8 Læreplanstemaer Barnets alsidige personlige kompetencer 9 Sociale kompetencer 10 Sprog 11 Krop og bevægelse 12 Natur og naturfænomener 13 Kulturelle udtryksformer og værdier 14 Børnemiljøvurdering 15 Dokumentation 17 Evaluering 17 Dagplejen Hedensted Øst, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde Tlf Folderen er udarbejdet september rev. august 2013 Lone Albertsen Leder af Dagplejen Hedensted Øst 2

3 Forord Forord Siden august 2004 har det været et lovkrav at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring, og den skal indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante aktiviteter og metoder. De 6 temaer, barnets alsidige og personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier, skal indgå i de pædagogiske læreplaner. 3

4 Indledning Indledning I dagplejen Øst har vi fokus på arbejdsglæde og begejstring. Denne glæde og begejstring skal afspejle sig fra øverste led og helt ud i det yderste led i vores organisation. Det betyder, at den skal have en afsmittende virkning helt ud i kerneydelsen, nemlig vores små brugere fra 0 3 år. Vi ønsker naturligvis også, at forældrene oplever den afsmittende virkning af vores arbejdsglæde. Ligeledes vil vi gerne møde forældrene i et gensidigt tillidsfuldt samarbejde præget af en anerkendende kommunikation og dialog. Vi mener, at et positivt miljø skaber de bedste forudsætninger for et godt læringsmiljø, og at det lille barn udvikler sig optimalt, når det mærker glæde, begejstring og anerkendelse. Arbejdet med læreplaner foregår både i den enkelte dagplejers hjem og i legestuen. Vores intentioner i arbejdet er: at skabe livsglæde at vi har glade dagplejere, der er stolte af deres arbejde at dagplejerne gennem anerkendende dialog er med til at skabe et godt miljø. Børn med særlige behov I dagplejen Øst er der ansat et antal minidagplejere, der hver kan have 2 børn med særlige behov. I minidagplejen arbejdes der ligeledes med læreplaner ud fra de samme mål, men med særlig fokus på rammer og metoder. Metoderne tager hensyn til børnenes særlige behov for ro, struktur og genkendelighed. Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse For os i Dagplejen Øst giver det mening at arbejde med læreplaner i forhold til en struktur, hvor vi ser på vores værdier i sammenhæng med de pædagogiske principper og den læringsforståelse, der knytter sig til den enkelte værdi. Vores Værdier er: Anerkendelse Rummelighed Arbejdsglæde Fællesskab. 4

5 Anerkendelse Anerkendelse At arbejde anerkendende betyder for os at holde af, respektere og værdsætte barnet. I relationen med barnet skal den voksne respektere barnets ret til at have sin egen opfattelse af sine oplevelser og følelser. Et positivt menneskesyn er grundlaget for den anerkendende tilgang. Pædagogiske principper Se, høre og forstå det enkelte barn Tryghed, nærvær og omsorg Hvert enkelt barn er unikt børnene bliver set og respekteret som dem, de er, med de forskelligheder og forudsætninger de hver især har Anerkendende kommunikation Det er vigtigt at se muligheder frem for begrænsninger Læringsforståelse Børnene mødes i øjenhøjde af nærværende voksne At være omsorgsfuld, imødekommende og forstående At barnet udfordres i nærmeste udviklingszone NUZO At barnet bliver forstyrret i passende mængde At barnet får tid, rum og mulighed for fordybelse Den anerkendende kommunikation understøtter barnets behov. 5

6 Rummelighed Rummelighed At være rummelig er en egenskab hos den enkelte. Rummelighed er bl.a. at favne, være fleksibel, medmenneskelig, varm, loyal, glad. Det handler om den enkeltes evne til at skabe plads til alle, så alle får mulighed for lige indflydelse. Alle følelser er tilladt, alle har ret til at blive set, hørt og forstået. Pædagogiske principper Åben dialog, formidling og refleksion - om mål og meninger Skabe plads til børnenes forskelligheder, nysgerrighed og drivkraft Skabe tryghed og muligheder i læringsmiljøet Bevidsthed om at være en god rollemodel Respekt og forståelse for det enkelte barns behov Følge barnet Læringsforståelse At barnet får lov at sætte spor hvert barn er unikt og har sin egen måde at lære på Barnet skal præsenteres for en bred vifte af læringsrum med forskelligt indhold, der tager hensyn til deres forskellige alder/udvikling Den voksnes rummelighed er en forudsætning for sociale aktiviteter i gruppen. 6

7 Arbejdsglæde Arbejdsglæde Når vi har det sjovt sammen, skaber vi åbenhed og tillid til hinanden. Vi får en følelse af nærvær og sammenhold. Pædagogiske principper For at opnå arbejdsglæde for alle, både børn og voksne, er humor, motivation og begejstring en vigtig del af måden børn og voksne er sammen på Mulighed for faglig udvikling og sparring skabes i en god atmosfære, hvor al kommunikation foregår i en positiv, åben og ligeværdig dialog Læringsforståelse Den gode atmosfære skaber grundlag for lyst til læring At skabe grobund for succesoplevelser for alle børnene det være sig rammer, overskuelighed og spilleregler. 7

8 Fællesskab Fællesskab Det er et basalt behov for alle at indgå i et fællesskab, fordi et menneske danner sine holdninger, identitet og hele personlighed i samspil med andre. Samspillet i det sociale fællesskab danner grundlag for udvikling af de basale færdigheder. Pædagogiske principper Den voksne skal tage ejerskab for fællesskabet og bidrage til den fælles faglige udvikling Der skal være plads til alle, med respekt for den enkeltes bidrag Der arbejdes ud fra fælles målsætninger, hvor der støttes op om gruppens initiativer. Læringsforståelse Børnene spejler sig i hinanden og de voksne omkring dem De øver deres etiske forståelse, deres sociale kompetencer og motiverer og udfordrer sig selv og hinanden Fællesskabet er livgivende og danner grobund for venskaber. 8

9 Læreplanstema Barnets alsidige personlige udvikling Overordnende mål At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke personer, der kan tage initiativ At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde, deltager i og medskaber af socialt fællesskab. Hvad skal barnet have mulighed for at opnå, mens det er i dagpleje? Hvordan støtter vi barnet i at udvikle denne kompetence? Hvad gør vi i hverdagen? At opleve anerkendelse og blive respekteret At opleve sammenhæng i hverdagen og livet At sætte ord på følelser og acceptere disse Udvikle selvstændighed At udvikle fantasi At blive mødt med positive forventninger og glæde Ved at være en nærværende voksen Ved at være nysgerrig på barnets personlighed Ved at styrke jeg-udvikling og identitet Ved at give barnet anerkendelse Ved at skabe en tryg og forudsigelig hverdag Være forudsigelig og gentagende Tæt samarbejde med forældrene Barnet skal opleve succeser og små sejre Støtte barnet i at tage tøj af og på Hjælp til personlig hygiejne Anerkende følelser hos barnet Viser hvert barn, at det er betydningsfuldt Giver barnet tryghed og omsorg Taler MED barnet Går i børnehøjde Viser respekt for barnets grænser Hjælp til selvhjælp Skaber rutiner Laver gentagelser Udveksler oplevelser mellem hjem og dagpleje Opmuntrer og støtter barnet så tingene lykkedes Gør velkomst og afsked personlig Giver tid, nærvær og ro Lærer barnet at acceptere sine følelser 9

10 Læreplanstema Sociale kompetencer Overordnede mål At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de oplever at høre til. At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og børn At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde og deltage i beslutninger Hvad skal barnet have mulighed for at opnå, mens det er i dagpleje? Hvordan støtter vi barnet i at opnå denne kompetence? Hvad gør vi i hverdagen? At blive anerkendt og respekteret, som den person barnet er. At opleve at være del af et fællesskab At opleve rummelighed og forståelse for sig selv og andre Lære at vente på tur og dele At lære at være i konflikt og løse den At opleve tryghed og tillid i relationer til andre børn og voksne Styrkes i at knytte venskaber Ved at anerkende barnets følelser og behov. Ved at give barnet oplevelse af at være betydningsfuld. Ved at den voksne er rollemodel Støtte barnet i at danne venskaber Sætte ord på egne og andres følelser Den voksne skal være rollemodel. Skabe situationer hvor børnene glædes over at være sammen. Give barnet mulighed for at lege alene og i små grupper Ved at være anerkendende og nærværende Ved at støtte barnet i kontakten/ samværet med andre børn Sætter ord på barnets følelser og handlinger Giver barnet medbestemmelse Respekterer barnets valg Støtter leg i grupper/rolle-lege Støtter barnet i at sige til og fra. Er en tydelig voksen der sætter ord på handlinger Støtter barnet i indlevelse det gør ondt når du Støtter barnet i at udsætte egne behov Går i legestue og på besøg hos andre dagplejere. Har øje for det enkelte barns behov Deltager aktivt i barnets leg Skaber gode muligheder for barnets leg 10

11 Læreplanstema Sprog Overordnet mål Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdagens aktiviteter Børnene skal opfordres til sproglig kreativitet. Børnene skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed på tegn, symboler. Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler Hvad skal barnet have mulighed for at opnå, mens det er i dagpleje? Hvordan støtter vi barnet i at udvikle denne kompetence? Hvad gør vi i hverdagen? At være i et sprogligt inspirerende miljø, hvor der er mulighed for at udvikle et varieret sprog Ved at skabe tillid, nysgerrighed og glæde, så barnet får lyst til at udvikle sproget Ved at italesætte barnets hverdag Synger, også vrøvlesange Laver rim og remser Læser bøger Snakker med barnet om dets oplevelser Sætter ord på alle ting i hverdagen At opleve tale-/kropssprog, som kommunikationsmiddel Ved aktivt at bruge sproget og vise sammenhæng mellem ord og handling Ved at anerkende og sætte ord på kropssprog Lytter til barnet Viser interesse og forståelse for barnets ord, følelser og handlinger og sætter ord på Skaber fælles opmærksomhed At udvikle nysgerrighed for sang, musik og begreber. At lege med ordene Ved at give musikalske oplevelser At have bøger, instrumenter, papir og farver tilgængelig for børnene Synger fagtesange og hører musik Leger sanglege Snakker og læser bøger Vrøvlerim og remser 11

12 Læreplanstema Krop og bevægelse Overordnet mål At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for egen krop og oplever glæden ved at bevæge sig. At det i dagplejen er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske og sociale omverden Hvad skal barnet have mulighed for at opnå, mens det er i dagpleje? Hvordan støtter vi barnet i at udvikle denne kompetence? Hvad gør vi i hverdagen? At få kendskab til egen krop og dens formåen Ved at tilbyde barnet et varieret miljø- ude og inde, som støtter barnet så det eksperimenterer: grovmotorisk finmotorisk sansemæssigt Hopper, løber, kravler og klatrer Bygger med klodser Klæder sig af og på Benævner kropsdele Gymnastik, rytmik, tumlelege Ved at udvikle sunde kostvaner og god hygiejne Ved at tilbyde barnet en alsidig og alderssvarende kost Ved at lære barnet god hygiejne Hjælper med at tilberede maden Hjælper med borddækning Spiser selv Vasker og tørrer hænder og mund At bruge alle sanser og herigennem tilegne sig verden Ved at give barnet oplevelser der udfordrer alle sanser Leger med sand, vand, ler mm. Mærker kys og kram Er opmærksom på lugte og dufte 12

13 Læreplanstema Natur og naturfænomener Overordnet mål At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser, og oplever den som rum til leg og oplevelser At børnene tilegner sig forskellige erfaringer med naturen og miljø Hvad skal barnet have mulighed for at opnå, mens det er i dagpleje? Hvordan kan vi støtte barnet i at udvikle denne kompetence? Hvad gør vi i hverdagen? At opleve og udvikle forståelse og respekt for natur og miljø Ved at sikre at barnet kommer ud i naturen og lærer den og dens muligheder at kende Ved at den voksne er rollemodel for hvordan man færdes i naturen Færdes i naturen og haven på alle årstider Kigger på og rører ved dyrene Samler naturmaterialer Fodrer dyr Tid til fordybelse i naturen At stifte bekendtskab med naturfænomener gennem sanserne Ved at skabe nysgerrighed for naturen Ved som voksen at udvise engagement og interesse for naturen Leger i regnen og hopper i vandpytter Sanser regn, blæst, solen Smager på bær og lign. Ligger i græsset, lytter og kigger på skyer og himlen Leger i visne blade Leger i sne, mærker kulden At få kendskab til årstiderne Ved at den voksne er nysgerrig og viser glæde ved naturen Ved at udforske og skabe opmærksomhed på Leger ude i al slags vejr Præsenterer naturen for børnene Sår blomster, karse m.m. Samler kastanjer Fokuserer på årstidernes skiften 13

14 Læreplanstema Kulturelle udtryksformer og værdier Overordnet mål At børnene får mulighed for at afprøve sig selv i forhold til mange forskellige kulturelle udtryksformer At børnene har adgang til forskellige materialer, redskaber og medier, som kan give oplevelser At børnene får mulighed for at få viden om kultur, traditioner og kunstneriske tilbud Hvad skal barnet have mulighed for at opnå, mens det er i dagpleje? Hvordan støtter vi barnet i at udvikle denne kompetence? Hvad gør vi i hverdagen? At være med til at skabe traditioner og fastholde dem Ved at skabe fælles oplevelser, som giver forståelse for de danske traditioner Holder fast i traditioner, cirkus, fastelavn, jul, påske fødselsdage m.m. Børnesange den danske sangskat At stifte bekendtskab med forskellige kulturelle udtryksformer Ved at tilbyde forskellige kulturelle oplevelser Går på biblioteket Synger Hører musik Tegner og maler At stifte bekendtskab med forskellige familieforhold, nationaliteter, normer og værdier Opmærksom på forskellig levevis Læse bøger Snakker om barnets egne forhold Synliggør at mennesker er forskellige Bordskik og madkultur 14

15 Børnemiljøvurdering Børnemiljøvurdering I Dagplejen Øst arbejder vi med børnemiljøet i forhold til de 6 læreplanstemaer. Der følges op på børnemiljøet i de pædagogiske tilsyn, der foretages af dagplejepædagogerne, samt ved det udvidede tilsyn(hvert andet år). Herunder ses hvordan pædagogerne i det udvidede tilsyn er i dialog med dagplejerene om børnemiljøet, der er opdelt i 3 kategorier. Det fysiske Oplever børnene indflydelse på indretningen af de fysiske rum såvel ude som inde? Inviterer indretningen til bevægelse? Hvilke områder søger børnene? Har børnene indflydelse på indkøb af legetøj/materialer og legeredskaber? Det psykiske Hvis du var barn i denne dagpleje, hvordan ville du så opleve det? Oplever børnene, at blive taget med i de beslutninger der vedrører deres hverdag eks. aktiviteter/legestue tilvalg/fravalg, på besøg hos kollega, lege ude og inde? Oplever børnene, at de hører til i det sociale fællesskab/børnegruppen? Oplever børnene, at der drages omsorg for dem enkeltvis og for hele gruppen? Oplever børnene, at der er tid og ro omkring spisning, pusle- og sovetider? Det Æstetiske Oplever børnene dagplejen som et rart sted at være? Oplever børnene, at der opfordres til sanselighed og kreativitet? Oplever børnene, at der er tid til og forståelse for individuelle inspirerende udfordringer? Hvordan tænker du rummets udformning/indretning/farver/orden eller kaos har betydning for børnenes trivsel? I efteråret 2013 revideres læreplanen, og i den forbindelse vil vi overveje om børnemiljøet skal beskrives i forhold til de 6 temaer. Den reviderede læreplan forelægges forældrebestyrelsen til gennemsyn og dialog. 15

16 16

17 Dokumentation og Evaluering Dokumentation Dokumentation af det pædagogiske arbejde er med til at synliggøre hverdagen for børn, forældre, dagplejerne selv og andre interesserede. Vi arbejder med følgende elementer i dokumentationsarbejdet: Praksisfortællinger fortæller om hverdagens aktiviteter Dialog mellem pædagog og dagplejer om tiltag og aktiviteter Barnets bog med billeder og små fortællinger Fotos Digitale billedrammer Evaluering Målet med evaluering er at udvikle og opkvalificere vores daglige arbejde. Evaluering er et arbejdsredskab. Med evaluering arbejder vi systematisk og efter en metode, så vi bliver i stand til at drage sammenligninger, så vi har mulighed for at reflektere, kvalificere og udvikle vores praksis. Evalueringen kan således bruges til at vurdere den pædagogiske praksis og hvordan denne har afsmittende virkning på dagplejernes daglige arbejde med børnene. Vi har valgt at bruge SMTTE-modellen i evalueringen af læreplanen. Det er en enkel og overskuelig metode. Den bruges i samarbejdet mellem dagplejere og pædagoger. Arbejdsgruppen ønsker god arbejdslyst. Dagplejen Øst

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Pædagogiske læreplan 2011-2013 1

Pædagogiske læreplan 2011-2013 1 Pædagogiske læreplan 2011-2013 1 Pædagogisk læreplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Definition på læring... 5 Kendetegn... 6 Børn med særlige behov...

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2016. Hjallerup Børnehave

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2016. Hjallerup Børnehave PÆDAGOGISK PLAN 2015-2016 Hjallerup Børnehave Dagtilbudsområdet 2015 Indholdstegnelse 1. FORORD 2. 2.1 2.2 H V O R F O R? Politik Dagtilbud Mål på dagtilbudsområdet 3. H V O R D A N? 3.1. Dagtilbuddets

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere