Pleje. Overordnede mål. Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pleje. Overordnede mål. Socialudvalget"

Transkript

1

2

3 Overordnede mål Politikområdet pleje afløser det tidligere politikområde ældre. Navnet er ændret som følge af en række organisationsændringer i 2008, der betyder at det tidligere ældreområde nu primært har til opgave at yde pleje og omsorg til alle aldersgrupper med behov herfor i Fredericia kommune. Der sker alene myndighedsbehandling af de praktiske opgaver udførelsen ligger hos private leverandører og kommunens serviceafdeling. har i løbet af 2006 og starten af 2007 udarbejdet mål for socialudvalgets arbejde. Aktivitetsbeskrivelsen er hovedsagelig en beskrivelse af et begrænset antal indsatsområder for det kommende år. Indsatsområderne afspejler, hvilke opgaver, der får særlig politisk og ledelsesmæssig opmærksomhed. Samtidig løses de almindelige driftsopgaver for bevillingsområdet. Aktivitetsområdet pleje er i det følgende opdelt i hovedemnerne: Borgerservice Ledelse og personaleudvikling har besluttet, at den sociale indsats i perioden skal koncentrere sig om 3 hovedspor: Livsstyrke: Borgeren har størst mulig mestring af eget liv og oplever evne til at påvirke sin livssituation og sine muligheder og derigennem at kunne sætte positiv og selvvalgt retning for livet. Socialt ansvar: Borgeren skal ikke være overladt med egne problemer, men skal hjælpes med respekt, omsorg, høj kvalitet og blik for, at borgerens ressourcer kan styrkes i gennem et samspil mellem blandt andre borgere, kommunen, frivillige og erhvervslivet. Kommunal dygtighed: Borgeren skal opleve en gennemsigtig, professionel, dygtig og empatisk kommune som der står respekt om, og som på afslappet og naturlig vis kommunikerer sine resultater og viden i en dialog med borgerne. Inden for hvert hovedspor er der en række indsatsområder, der skal skabe grundlaget for, at Fredericia i 2009 i forhold til ældre, handicappede, social psykiatri, ledige og sygemeldte har bevæget sig langt inden for tre hovedspor. De 3 hovedspor og de indsatser, som socialudvalget har peget på, er indarbejdet i indsatsområder. For at imødekomme den stigende efterspørgsel af kompenserende ydelser fra et stigende antal ældre har socialudvalget i samarbejde med sundhedsudvalget besluttet at iværksætte projekt længst muligt i eget liv, som har til formål at styrke borgerne til at forblive selvhjulpne og uafhængige. 1

4 Aktiv hele livet er en sektorpolitik. Aktiv hele livet retter sig mod den gruppe af borgere, der har eller er i risiko for at få nedsat funktionsevne. Udgangspunktet for Aktiv hele livet er, at alle borgere besidder ressourcer, ønsker at deltage i samfundsaktiviteter og frem for alt ønsker at beholde funktionsevne, indflydelse og styring over eget liv. Målet er derfor, at: borgerne er selvhjulpne så længe som muligt med en høj livskvalitet, og det er muligt at få forebyggende råd, vejledning træning, hjælpemidler, behandling og pleje, når funktionsevnen svigter. 2

5 Plejen har udarbejdet denne oversigt over sammenhængen mellem de tværgående politikker, sektorpolitikker og de valgte indsatsområdet. Vision 2012: Handicap politik: Solidaritetsprincip Kompensationsprincip Sektoransvarlighed Ligebehandling Natur og miljø politik: Økologi i kommunens køkkener Bilers co2 udslip Miljørigtigt byggeri Naturadgang for alle Integrations politik: Sprogkundskaber og beskæftigelse Social deltagelse Sundhedspolitik: Fremme lighed i sundhed Sundhed og livskvalitet i et langt liv: Sektorpolitik: Aktiv hele livet: Omlægning af sociale og fritidsbetonede tilbud til ældre til at være integreret i øvrige borgerrettede kultur og fritidstilbud Tilbyde træning og forebyggelse før kompenserende hjælp. Personlig- og praktisk hjælp gives efter hjælp til selvhjælpsprincippet og skal gives ud fra en rehabiliterende tankegang Tidlig opsporing af sygdom Fremrykket forebyggelse Ny teknologi Opfølgende hjemme besøg Længst muligt i eget liv: Hverdagsrehabilitering Plejeboligplan II Behov for plejeboliger i fremtiden Sundhed og livsglæde hos ældre Drive boenheder sammen med voksenområd et? Evt. byggerier er miljørigtige Korttidsafsnit: Døgnrehabilitering. Vedligeholdelse stræning for personer med funktionsnedsættelse Evt. drifte enhed for senhjerneskade de sammen med voksenafdelingen Aktivitets Området: Øget samarbejde med kultur og fritid om aktivitetscentrene Projekt bydelssundhed udvikling af korskærcentret til medborgerhus Aktiviteter til ældre med anden etnisk baggrund Arbejdsglæde og Kompetenceudvik ling af personalet: Hverdagsrehabilite ring som arbejdsmetode Specialisering til arbejde med f.eks. Demens, psykisk syge,yngre fysisk handicappede. Sundhedstiltag overfor personalet Demens indsats Oprettelse af flere plejeboliger med speciale i demens Stigende antal demente forstærket indsats i eget hjem. 3

6 Status 1.1 Ibrugtagning af Othello I juni 2009 tages Othello i brug med plads til 119 borgere. Othello er nyt plejecenter, som er placeret tæt ved banegården i smukke omgivelser. Centeret er bygget i 5 etager, hvor der vil være servicearealer i stueplanet og de øvrige etager bruges til boliger og fælles opholdsarealer for beboere. I forbindelse med ibrugtagningen bliver 3 plejecentre lukket ned det drejer sig om Skovhave, Vestbyens Plejecenter og Sct. Joseph. Beboerne fra disse centre flyttes til Othello. Status: De første beboere flyttede ind den 8. juni. Indflytningen er nu overstået og der er enkelte boliger ledige Værdiprofiler På Othello og de øvrige plejecentre vil der i løbet af 2008 blive arbejdet med værdiprofiler. Med udgangspunkt i hvad det er centrene hver især gerne vil kendes på og have speciel opmærksomhed på i hverdagslivet på centret. Formålet er, at centrene tydeliggør hvilke værdier de står for og hvordan de arbejder med værdierne i centrene. Status: : Værdiprofil arbejdet er opstartet i alle inde distrikter og er nu færdig Nye arbejdsmetoder studieunit På Othello etableres en studieunit, hvor alle elever vil få en introduktion til Plejens læringsmiljø. Studie units er en afdeling, hvor de fastansatte medarbejdere er særligt gode til at skabe læring for de elever og studerende, som plejen modtager (ca. 100 pr. år). Alle elever er på et tidspunkt i deres uddannelse tilknyttet denne studie unit. Det er ikke muligt at opstarte studieunits samtidig med opstart på Othello. Der er behov for en øget forankring i hele plejens drift. Derfor er det besluttet, at tanken om studieunit revurderes og tage op senere på året Status: : Der er ikke taget endelig stilling til tidspunkt for etablering af en studieunit. 1.2 Ombygning af Øster Elkjær I løbet af sommeren/efteråret 2008 vil ombygningen af Øster Elkjær blive udbudt igen. Det er forventningen, at ombygningerne vil stå færdig ultimo 2009 Ombygningen indebærer, at der bliver lavet aktivitetscenter for brugerne i området. Der vil blive tale om et brugerstyret aktivitetscenter, hvor til der ansættes en tovholder, der vil være bruger-rådene behjælpelig med praktiske opgaver, Der er lavet ny asbestundersøgelse og projektgruppen laver en prioriteringsliste forud for evt. udbud, som socialudvalget og byrådet tager stilling til i maj/juni 2009 Status: : Byrådet har bevilget ca. 15 mio. kr. til ombygning af centret dels med renoverede boliger og dels ombygning til aktivitetscentret. Arbejdet igangsættes primo I. P. Schmidt ombygning og genhusning Byggeplanerne er udskudt på ubestemt tid. Det forventes dog, at der primo 2009 igangsættes udbudsrunde. Stedet ombygges til aktivitetscenter med tovholder, der er brugerne behjælpelig med praktiske opgaver. Det er brugerne der kommer til at styre stedet. Tillige moderniseres boligerne på stedet. Under ombygningen af Stævnhøj vil 10 af boligerne blive brugt som genhusning af 10 beboere fra Stævnhøj. Beboerne fra Stævnhøj er flyttet tilbage. IPS bruges sommeren over til aflastningspladser mens Beslutningerne omkring korttidsafsnit kører. Status: : Der er besluttet, at der laves en tilstandsrapport og at Styregruppen vurderer situationen i slutningen af juni måned På baggrund af tilstandsrapporten er Byrådet bedt om stillingtagen til den videre proces. Byrådet har ikke taget stilling til en evt. renovering af aktivitetscentret. 4

7 1.4 Etablering af Korttidsafsnit I tilknytning til plejeboligplanen er der planlagt etablering af et korttidsafsnit i Vestbyens plejecenter med 21 pladser medio De nuværende beboere flyttes til Othello. Afsnittet skal bestå af døgnrehabiliteringspladser, aflastningspladser, akutpladser, selvvisiteringsstuer og stillestuer. Med specialiserede medarbejdere med særlig kompetencer indenfor rehabilitering skal de medvirke til, at borgere med behov for intensiv rehabilitering får et kvalificeret døgntilbud. Korttidsafsnittet er et supplement til indsatsen omkring hverdagsrehabilitering af borgeren i eget hjem Der arbejdes på en finansiering af tilbuddet indenfor de nuværende økonomiske rammer og med en evt. medfinansiering på dele af projektet fra Region Syddanmark. Dette arbejde pågår hen over sommeren Der er udarbejdet særskilt projektbeskrivelse på indsatsen omkring korttidsafsnittet. Der træffes politisk beslutning 12. Maj 2009 om oprettelse af korttidsafsnit. Status: : Byrådet har bevilget midler til projektet, der startet op pr med foreløbig 8-14 aflastningspladser og medio november vil der blive åbnet for borgere, der har brug for intensiv genoptræning i en kortere periode. Centret hedder: Hannerup Pleje- & Rehabiliteringscenter. 1.5 Projekt Længst muligt i eget liv Projekt Længst muligt i eget liv er kommet rigtigt godt fra start. 1. Der er udviklet en model for hverdagsrehabilitering, hvor borgere, der efterspørger kompenserende hjælp bevilges hverdagsrehabilitering, hvor hjælpen bliver ydet på en trænende måde. Aktuelt er 75 borgere afsluttet i delprojektet. Heraf er 42 blevet 100 % selvhjulpne, 18 får lettere hjælp end efterspurgt, 9 får samme hjælp som efterspurgt. 2. De forebyggende hjemmebesøg er omlagt, og ca. 500 borgere har deltaget i det nyetablerede seniorkursus. 3. Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra sygehus afprøves aktuelt i et pilotforskningsprojekt i distrikt 1, 2 og 3. Der er aktuelt foretaget 7 besøg. De endelige resultater foreligger i En projektgruppe, der skal beskrive en model for tidlig opsporing af akut sygdom, er ved at blive etableret. Pilotprojektet, der skal afprøve modellen, forventes at starte i efteråret Pleje & Sundhed har taget initiativ til at oprette et konsortium mellem kommuner, der sammen skal forme en projekt ide og en puljeansøgning til Finansministeriets teknologipulje. Temaet for projektet er sensorteknologi med henblik på at øge fysisk aktivitet og undgå besøg. Der er søgt om eksterne puljemidler til finansiering af udgifter i projektet. 1.6 Økonomiske udfordringer i Plejen Fuld udrulning af det justerede serviceniveau giver en række økonomiske udfordringer i plejen. En udsigt til et merforbrug mellem mio. Der er iværksat en række tiltag for at nedbringe dette. 1.7 Priser Frit Valg De faktiske priser pr. leveret time blev højere i 2008 end forventet. Det skyldes især højere udgifter til vikarforbrug, og at tilpasningen af personalet i forhold til leveringen af ydelserne ikke er lykkedes fuldt ud i år Fra februar 2008 har Serviceafdelingen overtaget den kommunale udførelse af de praktiske opgaver. Der har især været udgifter til tilrettelæggelsen og ledelsen som er blevet højere end forventet. Pris pr. leveret time Regnskabsår 2008 Forventet år 2008 Praktisk hjælp 311,13 288,00 Personlig pleje, hverdage 379,95 343,00 Personlig pleje, øvrig tid 506,31 415,00 Det højere omkostningsniveau i regnskabsåret 2008 betyder en efterbetaling til de private leverandører på ca. 1,1 mio. kr. Dertil kan der komme en efterbetaling for leverandørernes ydelsesleveringer i år. For år 2010 er pris pr. leveret time til praktisk hjælp 332,00 kr., personlig pleje hverdage 400,00 kr. og øvrige tider 459,00 kr. 5

8 2. Ledelse og personaleudvikling 2.1 Arbejdsglædeprojektet I perioden er der hvert år afsat 2 mio. kr. til projekter, der skaber arbejdsglæde i Plejen. Projektoverskriften er: Arbejdsglæde. Fredericia Kommunes ældrepleje på vej mod Projektet væsentligste opgave bliver at være den samlende ramme om de mange initiativer og indsatser, der tilsammen skal gøre ældreplejen til en god og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne dels har lyst til at udvikle sig og dels har lyst til at blive ansat i. En arbejdsplads, hvor der er arbejdsglæde. Der er nedsat en styregruppe bestående af ledere, tillidsrepræsentanter og faglige sekretærer fra hhv. FOA - Fag & Arbejde og Dansk Sygeplejeråd. Projektet er igangsat igen og der afholdes møde i juni hvor der forventes flere arbejdsglædeprojekter. Status: : På Styregruppemødet i oktober blev det aftalt, at der skulle ses på hvad der skaber arbejdsglæde og en vurdering af hvilke initiativer der skulle igangsættes for at skabe yderligere arbejdsglæde i Plejen. Det arbejdes der med p.t. I arbejdsglædeprojektet var der enighed om at følge en indstilling om ansættelse af en coach, der er startet sit arbejde den 1. august Formålet er at tilbyde medarbejdere i Plejen både individuel og gruppecoaching, hvor medarbejderne kan få hjælp til håndtering af svære personsager og finde handlemuligheder. Målet med tiltaget er, at medarbejderne har arbejdsglæde og bliver dygtige til at håndtere de udfordringer de møder i deres arbejde Diplomlederuddannelse for distriktsledere. I efteråret påbegyndtes en intern diplomlederuddannelse, der løber frem til vinteren Det er et minimumskrav til ansættelse som leder, at man har en diplomlederuddannelse. Uddannelsen varetages af COK og UC-Lillebælt og uddannelsen foregår på uddannelsescentret. Status: : Der er afholdt 3 moduler og det 4. modul er påbegyndt i juni måned og afsluttes i januar 2010 med eksamen. Der foreligger ikke aftaler endnu om det 5. modul, men det forventes at starte op i februar Faglig specialisering nye opgaver For at sikre at alle borgere kan få den fornødne hjælp og at borgere hurtigere udskrives fra sygehuse vil det faglige niveau kontinuerligt blive udviklet. Det sker bl.a. ved følgende tiltag: Afklaring af indhold i fremtidig RUKO. I de sidste par år er der gennemført et Rotations og udviklingsprojekt for alt plejepersonale. Der er tale om et 4 ugers kursus på kommunens uddannelsescenter. Projektet er færdigt i slutningen af Med henblik for fortsat udvikling af medarbejderne vil der indledes overvejelser om hvordan en ny model for et udviklingsforløb kan etableres og hvad indholdet af forløbet skal være. Her vil fokus være, hvordan personalet i plejen aktivt kan medvirke til hverdagsrehabilitering af borgerne. Der er igangsat nye overvejelser i sammenhæng med Længst muligt i eget liv-projektet. Der forventes initiativer hen over sommeren og det tidligere efterår. Status: : Der er igangsat overvejelser om udbredelse af Længst muligt i eget liv projektet og i den forbindelse vil kompetenceudvikling indgå i overvejelserne om et nyt RUKO II. Primo september afholdes en temadag hvor udbredelse af hverdagsrehabilitering drøftes og hvor de gode historier og ideer skal medvirke til at hverdagsrehabiliteringen udbredes til resten af organisationen. Der er nedsat 4 arbejdsgrupper der primo november skal give forskellige input til det videre arbejde. Det er hensigten, at udbredelsen igangsættes pr. 1. januar 2010 i foreløbig 2 distrikter og at udbredelsen vil ske over de kommende 2 år i de øvrige distrikter Nøglepersoner i udvikling af sygeplejen. På flere områder indenfor sygepleje har kommunen allerede udpeget forskellige nøglepersoner. Det drejer sig bl.a. om palliativ, KOL, inkontinens m.fl. Med den stadigt stigende behov for specialisering indenfor plejen vil der også fortsat skulle udpeges nøglepersoner, der varetager specialopgaver. Nøglepersoner er i denne sammenhæng sygeplejersker, som enten uddanner eller selvstændigt holder sin viden omkring specielle emner opdateret og hvor sygeplejersker og andre faggrupper kan bruge i det daglige, hvis 6

9 de mangler oplysninger omkring de konkrete emner. Hver nøgleperson har et netværk, som personen er ansvarlig for at lave vidensdeling med. I efteråret 2009 ansættes en sårsygeplejerske og en hygiejnesygeplejerske. Status : Der er ansat en hygiejnesygeplejerske, som er startet op 1. oktober Sårsygeplejerske ansættes i løbet af 2010 i forbindelse med etablering af sårklinik på Plejecentret Othello. 2.4 Ny organisering af driftsledelsen I efteråret 2008 træder Plejens nye organisering af driftsledelsen i kraft. Der bliver tale om funktionsopdeling af ledelsen. Med den nye organisering vil der være en tydeliggørelse af opgavernes fordeling og ansvarsplacering. Dette sker for at lave en tæt ledelsesmæssig støtte og sparring af de 21 distriktsledere i plejen. Ledelsen er organiseret i en funktionsopdeling med en leder for plejecentrene, en sygeplejefaglig leder, samt Plejechefen, der tillige er daglig leder for lederne af de udekørende teams. 2.5 Køkkenområdet selvstændigt I forbindelse med reorganiseringen af ledelsen bliver køkkenområdet en selvstændig afdeling med selvstændig ledelse. Der ansættes en leder af køkkenfunktionerne i efteråret Formålet er at styrke området med større faglighed og overblik over den samlede køkkenfunktion i kommunens plejecentre. Normering tages fra de eksisterende modtagekøkkener. Der er ansat en leder af den samlede køkkenfunktion med virkning fra den 1. januar Medicinhåndtering. Der er i foråret udarbejdet retningslinjer for håndtering af medicin. De nye retningslinjer medfører, at der i alle distrikter skal arbejdes med arbejdsgangen fra medicinen ordineres til den er indtaget af borgeren. Der er udarbejdet uddelegerings- og kompetenceskemaer og det betyder at alle ansatte skal have udfyldt deres personlige kompetenceskema og modtaget vejledning og undervisning, så deres kompetence indenfor området er klarlagt. Der er ligeledes udarbejdet kliniske retningslinjer og pjecer vedr. medicin til personalet. Status : Der er på nuværende tidspunkt udfyldt kompetenceskemaer for ca. 80% af medarbejderne og undervisningen og vejledningen af de sidste 20% er planlagt. Retningslinjerne for medicinhåndtering er godt på vej til at være implementeret. 2.7: KOL: Nøglesygeplejersken inden for KOL har i foråret 2009 iværksat målrettet undervisning for alt personalet i Plejen i korrekt inhalationsteknik. Undersøgelser viser, at det kun er ca. 40 % af borgere med KOL der tager deres inhalationer korrekt. Status : Nøglesygeplejersken har været i mange af servicegrupperne og undervist i korrekt inhalationsteknik. Desuden har hun udarbejdet retningslinjer for inhalationsteknik der kan findes på medarbejderportalen 2.8 Palliation: Da der stadig er flere der ønsker at dø hjemme og behandlingstilbuddene i hjemmet vokser, har palliationssygeplejersken en stadig voksende opgave i forhold til vejledning og undervisning af alle personalegrupper i pleje og behandling af døende borgere. Palliationssygeplejersken har i år særligt fokus på kommunikation og samarbejde med pårørende. Status : Der er flere sygeplejersker der ønsker at være kontaktsygeplejersker indenfor dette område og dermed sikre palliationssygeplejersken, at viden omkring pleje og behandling af døende samt samarbejde med pårørende spredes og bruges i hele plejen. 2.9: Inkontinens: Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for kontinensinstruktører og kontinenskontaktpersoner. Der er ligeledes udarbejdet en beskrivelse af strukturen i Plejen på kontinensområdet. 7

10 Den nye struktur på dette område betyder, at der i hvert distrikt skal være en kontinensinstruktør og i hver gruppe en kontinenskontaktperson og at de nye instruktører og kontaktpersoner skal på uddannelse i løbet af efteråret. Formålet med den ændrede struktur er, at tilbyde borgerne en bedre inkontinensudredning samt tilbyde de rigtige hjælpemidler på det rigtige tidspunkt. Derved sikres en øget livskvalitet for borgerne og en formindskelse af ressourceforbruget på inkontinensområdet. Status Der er i alle distrikter fundet instruktører og kontaktpersoner inden for dette område. De er på nuværende tidspunkt i gang med at opdaterer deres viden gennem kurser. 2.11: Efteruddannelse for hjemmesygeplejersker: Der er oprettet en ny efteruddannelse for hjemmesygeplejersker. Det tilstræbes at minimum 1 sygeplejerske fra hvert distrikt kommer på efteruddannelse. Der er foreløbigt oprettet 5 hold og plejen sender 4 sygeplejersker af sted på hvert hold. Herved sikre vi, at vi har en sygeplejerske i hvert distrikt, der har erhvervet sig seneste viden inden for hjemmesygeplejerskens virksomhedsområde. Status Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 12 sygeplejersker til efteruddannelsen. 2.10: Undervisning for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter: Der er i foråret 2009 opstartet 2 timers undervisning en gang om måneden for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Undervisningen er faglig og har blandt andet omfattet: - Inkontinens - Palliativ fysioterapi - Psykiatriske borgere - Demens og smertebehandling - Multipel Sclerose Kommende emner er: - Sårpleje - Medicin og ældre - Aldring v Geriatrisk læge Formålet med at tilbyde denne undervisning er at opdatere sygeplejerskerne og assistenterne med sidste nye viden inden for forskellige faglige områder. Denne nye viden skal derefter implementeres i arbejdet i Plejen. Status Denne undervisningsform forsættes i

11 Byggeplanerne er udskudt på ubestemt tid. Det forventes dog, at der primo 2010 igangsættes udbudsrunde. Indsatsområder i 2010 Oversigt over egne indsatsområder Ydelser til borgerne 1.1 I.P Schmidt ombygning og genhusning 1.2 Ombygning af Øster Elkjær 1.3 Etablering af korttidsafsnit 1.4 Længst muligt i eget liv 1.5 Udbygning af bo-tilbud til personer med demens 1.6 Realisering af sektorpolitikken Aktiv hele livet 2. Ledelse og personaleudvikling 2.1 Arbejdsglædeprojektet 2.2 Faglig specialisering Ny opgave Nøglepersoner i udvikling af sygeplejen Hygiejnesygeplejerske og sårsygeplejerske Sygepleje: Dokumentation Sygepleje: Den sygeplejefaglige konsulentfunktion 2.3 Udbredelse af projekt hverdagsrehabilitering 3. Visitationsafdelingen. 3.1 Den gode sagsbehandling 3.2 Sundhedsaftaler 3.3 Borgerportalen 3.4 Brugertilfredshedsundersøgelse Oversigt over indsatsområder fra de tværgående sektorpolitikker 2010 Se oversigt side Ydelser til borgerne Plejeboligplan II spor 1. Stedet ombygges til aktivitetscenter med tovholder, der er brugerne behjælpelig med praktiske opgaver. Det er brugerne, der kommer til at styre stedet. Tillige moderniseres boligerne på stedet. 1.2 Ombygning af Øster Elkjær Der er lavet ny asbestundersøgelse og projektgruppen laver en prioriteringsliste forud for evt. udbud, som socialudvalget og byrådet tager stilling til i maj/juni 2009 Plejeboligplan II spor 2. I løbet af efteråret 2009 og starten af 2020 skal der arbejdes med et oplæg omkring fremtidige plejeboliger i Fredericia kommune. Her tænkes i alt fra matrikelløse plejeboliger til andre bo og aktivitetstilbud, der kan erstatte og supplere traditionelle plejecentertilbud. Der er nedsat en styregruppe, som skal aflevere et oplæg til budgetseminaret Etablering af Korttidsafsnit I tilknytning til plejeboligplanen er der planlagt etablering af et korttidsafsnit i Vestbyens plejecenter med 21 pladser medio De nuværende beboere flyttes til Othello. Afsnittet skal bestå af døgnrehabiliteringspladser, aflastningspladser, akutpladser. Selvvisiteringsstuer og stillestuer. Med specialiserede medarbejdere med særlig kompetencer indenfor rehabilitering skal de medvirke til, at borgere med behov for intensiv rehabilitering får et kvalificeret døgntilbud. Korttidsafsnittet er et supplement til indsatsen omkring hverdagsrehabilitering af borgeren i eget hjem Der arbejdes på en finansiering af tilbuddet indenfor de nuværende økonomiske rammer og med en evt. medfinansiering på dele af projektet fra Region Syddanmark. Dette arbejde pågår hen over sommeren Der er udarbejdet særskilt projektbeskrivelse på indsatsen omkring korttidsafsnittet. 1.1 I. P. Schmidt ombygning og genhusning 9

12 1.4 Længst muligt i eget liv Længst muligt i eget liv fortsætter, herunder udbredes hverdagsrehabilitering til resten af Plejen. 1. Hverdagsrehabilitering i plejen I efteråret 2009 laves implementerings model og der søges ekstern finansiering til kompetenceudvikling af personaler i Omlægning af de forebyggende besøg og seniorkurser fortsætter. Der tilbydes 2 kursusrækker pr. år. 3. Opfølgende hjemmebesøg evalueres 4. Projekt tidlig opsporing kører i 3 distrikter 5. Ny teknologi: Sammen med 5 andre kommuner og private aktører arbejdes der på at vi i 2010 arbejder videre med, sensorteknologi, fysisk aktivitet og at nedsætte antal besøg. 1.5 Udbygning af bo-tilbud til personer med demens Prognoserne viser at antallet af demente vil stige gradvis de kommende år. Det skyldes dels flere ældre og dels længere levealder. Der er derfor behov for en udvidelse af demenspladser. Der er allerede på nuværende tidspunkt øget ventetid på plejeboligpladser til personer med demens. Plejeboliggarantien kan ikke overholdes til denne målgruppe. 1.6 Realisering af sektorpolitikken Aktiv hele livet I 2010 udbygges samarbejdet mellem Kultur & Fritid og Plejens aktivitetsområde. Samarbejdet vedrører aktivitetstilbud til ikke plejekrævende ældre og driften af Plejens selvstyrende aktivitetscentre. 2. Ledelse og personaleudvikling 2.1 Arbejdsglædeprojektet I perioden er der hvert år afsat 2 mio. kr. til projekter, der skaber arbejdsglæde i Plejen. Projektoverskriften er: Arbejdsglæde. Fredericia Kommunes ældrepleje på vej mod Projektet væsentligste opgave bliver at være den samlende ramme om de mange initiativer og indsatser, der tilsammen skal gøre ældreplejen til en god og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne dels har lyst til at udvikle sig og dels har lyst til at blive ansat i. En arbejdsplads, hvor der er arbejdsglæde. Der er nedsat en styregruppe bestående af ledere, tillidsrepræsentanter og faglige sekretærer fra hhv. FOA - Fag & Arbejde og Dansk Sygeplejeråd. Projektet er igangsat igen og der afholdes møde i juni hvor der forventes flere arbejdsglædeprojekter. 2.2 Faglig specialisering nye opgaver For at sikre at alle borgere kan få den fornødne hjælp og at borgere hurtigere udskrives fra sygehuse vil det faglige niveau kontinuerligt blive udviklet. Det sker bl.a. ved følgende tiltag: Nøglepersoner i udvikling af sygeplejen. På flere områder indenfor sygepleje har kommunen allerede udpeget forskellige nøglepersoner. Det drejer sig bl.a. om palliativ, KOL, inkontinens m.fl. Med den stadigt stigende behov for specialisering indenfor plejen vil der også fortsat skulle udpeges nøglepersoner, der varetager specialopgaver. Nøglepersoner er i denne sammenhæng sygeplejersker, som enten uddanner eller selvstændigt holder sin viden omkring specielle emner opdateret og hvor sygeplejersker og andre faggrupper kan bruge i det daglige, hvis de mangler oplysninger omkring de konkrete emner. Hver nøgleperson har et netværk, som personen er ansvarlig for at lave vidensdeling med Hygiejnesygeplejerske og sårsygeplejerske. Der ansættes i efteråret 2009 en sårsygeplejerske og en hygiejnesygeplejerske i Fredericia Kommune. Sårsygeplejersken skal stå for sårklinikken der oprettes på Othello. Sårklinikken vil være åben 3 dage ugentligt og kan benyttes af de borgere der er visiteret til sårpleje og der vil foretrække at komme på klinikken frem for at få besøg af hjemmesygeplejersken. Sårsygeplejersken vil derudover være ansvarlig for undervisning og opdatering af plejens personale i sårpleje samt være depotbestyrer i samarbejde med hygiejnesygeplejersken. Hygiejnesygeplejersken skal varetage funktionen som depotbestyrer i samarbejde med sårsygeplejersken. Derudover er hygiejnesygeplejersken ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer vedr. hygiejne, undervisning og opdatering af personalet i hygiejne samt varetage opgaven som koordinator inden for inkontinensområdet. 10

13 2.2.3 Sygepleje: Dokumentation Der fokuseres i efteråret 2009 og foråret 2010 på den sygeplejefaglige dokumentation. Dette gøres ved at der er frikøbt en medarbejder 10 timer om ugen til at varetage undervisning af plejepersonalet i Care. Derudover nedsættes der i efteråret 2009 en arbejdsgruppe der skal udvikle retningslinjer for den sygeplejefaglige dokumentation Sygepleje: Den sygeplejefaglige konsulentfunktion. Der er gennem de sidste år fokuseret på sygeplejerskernes konsulentfunktion i plejen. Dette vil fortsat være et indsatsområde i 2009 og Der arbejdes i de enkelte distrikter på, at få oplært hjælpere og assistenter i de sygeplejeopgaver der kan uddelegeres, og derved skabe den fornødne tid til sygeplejerskernes konsulentfunktion. 2.3 Udbredelse af projekt hverdagsrehabilitering Projekt hverdagsrehabilitering skal implementeres i hele Plejen. Der søges ekstern finansiering af kompetenceudvikling. Model for implementering besluttes efteråret Visitationsafdelingen. 3.1 Den gode sagsbehandling Indførelse af Den gode Sagsbehandling, som arbejdsredskab har fortsat høj prioritet i afdelingen. Alle medarbejdere skal gennemføre et uddannelsesforløb, og det forventes at være fuldt implementeret i Sundhedsaftaler De nye sundhedsaftaler er trådt i kraft pr det betyder der frem til evalueringen ultimo 2010 vil være et højt aktivitetsniveau på dette område, for at sikre det fulde udbytte af aftalerne. 3.3 Borgerportalen Borgerportalen vil inden udgangen af 2009 overgå til at være styret af Visitationsafdelingen. Dette i tæt samarbejde med IT-koordinator Bodil Grøn, der indtil nu har varetaget opgaven. 3.4 Brugertilfredshedsundersøgelser Der er i maj 2009 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. Efter endt høring hos alle samarbejdspartnere, vil der blive udarbejdet en handleplan, der vil tage udgangspunkt i de tilbagemeldinger der er kommet. 11

14 Problemområder Plejen: De problemområder som er særlig relevant for Plejen er dels den demografiske udvikling, samt fortsat fastholdes og rekruttering af personale. Ligeledes bliver det en udfordring at udbrede hele konceptet og alle delelementerne i Længst-muligt i eget liv-projektet. Udbredelse af hverdagsrehabilitering. Projekt længst muligt i eget liv skal udbredes i hele Plejen. Der pågår i øjeblikket overvejelser om hvordan og i hvilken rækkefølge et skal ske. Der er ca. 800 ansatte skal som skal have kendskab til de holdninger og metoder, der ligger til grund for projektet. Beslutningen indbefatter bl.a. spørgsmål vedr. prioriteringer af hhv. specialist/generalist kompetencer og organisering af medarbejdere og ledere, med henblik på at fastholde fokus på rehabilitering og ikke falde tilbage i gamle kompenserende tænkemåder. Udbredelsen af hverdagsrehabilitering til den øvrige Pleje skal desuden ses i sammenhæng med de øvrige delprojekter i Længst muligt i eget liv og med de opgaver, der ellers løses fx sygeplejeopgaver, pleje af terminale, psykisk syge, demente, kronisk syge mv. Til orientering kan det nævnes at vores nuværende organisering af de udekørende grupper har et relativt stort fokus på driftsledelse fra distriktslederen side. Sygeplejersken, der er tilknyttet gruppen, giver den faglige sparring på opgaverne til SOSU personalet. Der er søgt forskellige eksterne projektmidler. Etablering af Korttidsafsnit I tilknytning til plejeboligplanen er der planlagt etablering af et korttidsafsnit i Vestbyens plejecenter med 21 pladser medio De nuværende beboere flyttes til Othello. Afsnittet skal bestå af døgnrehabiliteringspladser, aflastningspladser. Med specialiserede medarbejdere med særlig kompetencer indenfor rehabilitering skal de medvirke til, at borgere med behov for intensiv rehabilitering får et kvalificeret døgntilbud. Korttidsafsnittet er et supplement til indsatsen omkring hverdagsrehabilitering af borgeren i eget hjem Der arbejdes på en finansiering af tilbuddet indenfor de nuværende økonomiske rammer og med en evt. medfinansiering på dele af projektet fra Region Syddanmark. Dette arbejde pågår hen over sommeren Der er udarbejdet særskilt projektbeskrivelse på indsatsen omkring korttidsafsnittet. Der pågår politiske drøftelser vedr. oprettelsen af korttidsafsnit. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I løbet af efteråret/vinteren 2008/2009 og hen over foråret 2009 kan det konstateres, at medarbejderskaren har været i overkanten af hvad der har været brug for. Generelt er efterspørgslen efter ydelser været faldende dels pga. besparelserne i efteråret 2008, og dels forbi projektet om hverdagsrehabilitering har været en stor succes. Selvom det er en positiv situation at stå i og det har været let at rekruttere til evt. ledige stillinger viser der sig alligevel nogle problemstillinger i de kommende år. Der er ca. 80 ansatte, der er +59år og statistikkerne viser, at tilbagetrækningsalderen ligger på år. Det vil betyde at såfremt tilbagetrækningsalderen ikke ændrer sig, skal vi forvente at skulle rekruttere ca. 80 medarbejdere indenfor de næste 2-4 år. Der skal derfor fortsat arbejdes med at gøre kommunens arbejdspladser til attraktive arbejdspladser bl.a. gennem arbejdsglædeprojektet. Der er i 2009 ansat en supervisor/coach i Plejen i en midlertidig stilling finansieret af arbejdsglædeprojektet. 12

15 Demensområdet. Der er på nuværende tidspunkt en øget efterspørgsel efter pladser til demente på plejecentrene. En arbejdsgruppe har derfor set på mulighederne for en øgning af antallet af pladser indenfor de eksisterende rammer. Ud af en venteliste til plejeboliger på 31 er de 13 demente (maj 2009). Prognosen for antallet af demente over 65 år viser at der i 2009 er ca. 515 demente og at der i 2020 vil være ca. 700 demente. Arbejdsgruppen foreslår, at der etableres yderligere 17 boliger for demente ved en omlægning af eksisterende boliger. Konkret betyder det, at Øster Elkjær og Rosenlunden/Madsbyhus bliver demenscentre, mens Hybyhus udvides med 18 pladser og 7 aflastningspladser. Samlet vil det betyde, at der vil være 97 faste pladser og 7 aflastningspladser til rådighed. Statsrefusioner (Særlig dyre enkeltsager for personer under 67 år) Kommunen skal finansiere en større del af udgifterne. Der er usikkerhed vedr. budgetteringen af disse indtægter. Mellemkommunale betalinger Der er usikkerhed i budgetteringen af disse betalinger, da taksterne og betalingstidspunkterne er meget forskellige fra kommune til kommune. 13

16 Budgetforudsætninger Budget- og regnskabstal Drift kr prisniveau Regnskab Budget Budget Overslagsår UDGIFTER INDTÆGTER I ALT heraf (netto) Rammebelagt Ikke rammebelagt Lønsum Politikområder: Budget- og regnskabstal Anlæg kr prisniveau Budget Overslagsår Plejeboligplan II Øster Elkjær - servicearealer Plejeboligplan II Øster Elkjær - boligdel Udskiftning af biler

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune 1. august 2011 Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Analysens formål 4 1.2. Analysens fokus 5 1.3. Analysens gennemførelse 6 1.4. Læsevejledning 6 2. Sammenfatning

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Thyge Nielsen,

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for 2009-2011 2.0 Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 1 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommunes styringsprincipper indebærer, at kommunen overholder servicevækstrammen. Det samme er målsætningen for Sundhed

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014 BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013 samt TANKER VEDRØRENDE 2014 Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 1 2 FORORD: Beretningen er skrevet for at give såvel det politiske som det strategiske

Læs mere

Borgerservice og administration

Borgerservice og administration Overordnede mål Borgerservice- og Administrationspolitikken fra 2008 har følgende vision: Énstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret Det er ikke borgerens og brugerens problem, hvordan en har valgt at

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere