Pleje. Overordnede mål. Socialudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pleje. Overordnede mål. Socialudvalget"

Transkript

1

2

3 Overordnede mål Politikområdet pleje afløser det tidligere politikområde ældre. Navnet er ændret som følge af en række organisationsændringer i 2008, der betyder at det tidligere ældreområde nu primært har til opgave at yde pleje og omsorg til alle aldersgrupper med behov herfor i Fredericia kommune. Der sker alene myndighedsbehandling af de praktiske opgaver udførelsen ligger hos private leverandører og kommunens serviceafdeling. har i løbet af 2006 og starten af 2007 udarbejdet mål for socialudvalgets arbejde. Aktivitetsbeskrivelsen er hovedsagelig en beskrivelse af et begrænset antal indsatsområder for det kommende år. Indsatsområderne afspejler, hvilke opgaver, der får særlig politisk og ledelsesmæssig opmærksomhed. Samtidig løses de almindelige driftsopgaver for bevillingsområdet. Aktivitetsområdet pleje er i det følgende opdelt i hovedemnerne: Borgerservice Ledelse og personaleudvikling har besluttet, at den sociale indsats i perioden skal koncentrere sig om 3 hovedspor: Livsstyrke: Borgeren har størst mulig mestring af eget liv og oplever evne til at påvirke sin livssituation og sine muligheder og derigennem at kunne sætte positiv og selvvalgt retning for livet. Socialt ansvar: Borgeren skal ikke være overladt med egne problemer, men skal hjælpes med respekt, omsorg, høj kvalitet og blik for, at borgerens ressourcer kan styrkes i gennem et samspil mellem blandt andre borgere, kommunen, frivillige og erhvervslivet. Kommunal dygtighed: Borgeren skal opleve en gennemsigtig, professionel, dygtig og empatisk kommune som der står respekt om, og som på afslappet og naturlig vis kommunikerer sine resultater og viden i en dialog med borgerne. Inden for hvert hovedspor er der en række indsatsområder, der skal skabe grundlaget for, at Fredericia i 2009 i forhold til ældre, handicappede, social psykiatri, ledige og sygemeldte har bevæget sig langt inden for tre hovedspor. De 3 hovedspor og de indsatser, som socialudvalget har peget på, er indarbejdet i indsatsområder. For at imødekomme den stigende efterspørgsel af kompenserende ydelser fra et stigende antal ældre har socialudvalget i samarbejde med sundhedsudvalget besluttet at iværksætte projekt længst muligt i eget liv, som har til formål at styrke borgerne til at forblive selvhjulpne og uafhængige. 1

4 Aktiv hele livet er en sektorpolitik. Aktiv hele livet retter sig mod den gruppe af borgere, der har eller er i risiko for at få nedsat funktionsevne. Udgangspunktet for Aktiv hele livet er, at alle borgere besidder ressourcer, ønsker at deltage i samfundsaktiviteter og frem for alt ønsker at beholde funktionsevne, indflydelse og styring over eget liv. Målet er derfor, at: borgerne er selvhjulpne så længe som muligt med en høj livskvalitet, og det er muligt at få forebyggende råd, vejledning træning, hjælpemidler, behandling og pleje, når funktionsevnen svigter. 2

5 Plejen har udarbejdet denne oversigt over sammenhængen mellem de tværgående politikker, sektorpolitikker og de valgte indsatsområdet. Vision 2012: Handicap politik: Solidaritetsprincip Kompensationsprincip Sektoransvarlighed Ligebehandling Natur og miljø politik: Økologi i kommunens køkkener Bilers co2 udslip Miljørigtigt byggeri Naturadgang for alle Integrations politik: Sprogkundskaber og beskæftigelse Social deltagelse Sundhedspolitik: Fremme lighed i sundhed Sundhed og livskvalitet i et langt liv: Sektorpolitik: Aktiv hele livet: Omlægning af sociale og fritidsbetonede tilbud til ældre til at være integreret i øvrige borgerrettede kultur og fritidstilbud Tilbyde træning og forebyggelse før kompenserende hjælp. Personlig- og praktisk hjælp gives efter hjælp til selvhjælpsprincippet og skal gives ud fra en rehabiliterende tankegang Tidlig opsporing af sygdom Fremrykket forebyggelse Ny teknologi Opfølgende hjemme besøg Længst muligt i eget liv: Hverdagsrehabilitering Plejeboligplan II Behov for plejeboliger i fremtiden Sundhed og livsglæde hos ældre Drive boenheder sammen med voksenområd et? Evt. byggerier er miljørigtige Korttidsafsnit: Døgnrehabilitering. Vedligeholdelse stræning for personer med funktionsnedsættelse Evt. drifte enhed for senhjerneskade de sammen med voksenafdelingen Aktivitets Området: Øget samarbejde med kultur og fritid om aktivitetscentrene Projekt bydelssundhed udvikling af korskærcentret til medborgerhus Aktiviteter til ældre med anden etnisk baggrund Arbejdsglæde og Kompetenceudvik ling af personalet: Hverdagsrehabilite ring som arbejdsmetode Specialisering til arbejde med f.eks. Demens, psykisk syge,yngre fysisk handicappede. Sundhedstiltag overfor personalet Demens indsats Oprettelse af flere plejeboliger med speciale i demens Stigende antal demente forstærket indsats i eget hjem. 3

6 Status 1.1 Ibrugtagning af Othello I juni 2009 tages Othello i brug med plads til 119 borgere. Othello er nyt plejecenter, som er placeret tæt ved banegården i smukke omgivelser. Centeret er bygget i 5 etager, hvor der vil være servicearealer i stueplanet og de øvrige etager bruges til boliger og fælles opholdsarealer for beboere. I forbindelse med ibrugtagningen bliver 3 plejecentre lukket ned det drejer sig om Skovhave, Vestbyens Plejecenter og Sct. Joseph. Beboerne fra disse centre flyttes til Othello. Status: De første beboere flyttede ind den 8. juni. Indflytningen er nu overstået og der er enkelte boliger ledige Værdiprofiler På Othello og de øvrige plejecentre vil der i løbet af 2008 blive arbejdet med værdiprofiler. Med udgangspunkt i hvad det er centrene hver især gerne vil kendes på og have speciel opmærksomhed på i hverdagslivet på centret. Formålet er, at centrene tydeliggør hvilke værdier de står for og hvordan de arbejder med værdierne i centrene. Status: : Værdiprofil arbejdet er opstartet i alle inde distrikter og er nu færdig Nye arbejdsmetoder studieunit På Othello etableres en studieunit, hvor alle elever vil få en introduktion til Plejens læringsmiljø. Studie units er en afdeling, hvor de fastansatte medarbejdere er særligt gode til at skabe læring for de elever og studerende, som plejen modtager (ca. 100 pr. år). Alle elever er på et tidspunkt i deres uddannelse tilknyttet denne studie unit. Det er ikke muligt at opstarte studieunits samtidig med opstart på Othello. Der er behov for en øget forankring i hele plejens drift. Derfor er det besluttet, at tanken om studieunit revurderes og tage op senere på året Status: : Der er ikke taget endelig stilling til tidspunkt for etablering af en studieunit. 1.2 Ombygning af Øster Elkjær I løbet af sommeren/efteråret 2008 vil ombygningen af Øster Elkjær blive udbudt igen. Det er forventningen, at ombygningerne vil stå færdig ultimo 2009 Ombygningen indebærer, at der bliver lavet aktivitetscenter for brugerne i området. Der vil blive tale om et brugerstyret aktivitetscenter, hvor til der ansættes en tovholder, der vil være bruger-rådene behjælpelig med praktiske opgaver, Der er lavet ny asbestundersøgelse og projektgruppen laver en prioriteringsliste forud for evt. udbud, som socialudvalget og byrådet tager stilling til i maj/juni 2009 Status: : Byrådet har bevilget ca. 15 mio. kr. til ombygning af centret dels med renoverede boliger og dels ombygning til aktivitetscentret. Arbejdet igangsættes primo I. P. Schmidt ombygning og genhusning Byggeplanerne er udskudt på ubestemt tid. Det forventes dog, at der primo 2009 igangsættes udbudsrunde. Stedet ombygges til aktivitetscenter med tovholder, der er brugerne behjælpelig med praktiske opgaver. Det er brugerne der kommer til at styre stedet. Tillige moderniseres boligerne på stedet. Under ombygningen af Stævnhøj vil 10 af boligerne blive brugt som genhusning af 10 beboere fra Stævnhøj. Beboerne fra Stævnhøj er flyttet tilbage. IPS bruges sommeren over til aflastningspladser mens Beslutningerne omkring korttidsafsnit kører. Status: : Der er besluttet, at der laves en tilstandsrapport og at Styregruppen vurderer situationen i slutningen af juni måned På baggrund af tilstandsrapporten er Byrådet bedt om stillingtagen til den videre proces. Byrådet har ikke taget stilling til en evt. renovering af aktivitetscentret. 4

7 1.4 Etablering af Korttidsafsnit I tilknytning til plejeboligplanen er der planlagt etablering af et korttidsafsnit i Vestbyens plejecenter med 21 pladser medio De nuværende beboere flyttes til Othello. Afsnittet skal bestå af døgnrehabiliteringspladser, aflastningspladser, akutpladser, selvvisiteringsstuer og stillestuer. Med specialiserede medarbejdere med særlig kompetencer indenfor rehabilitering skal de medvirke til, at borgere med behov for intensiv rehabilitering får et kvalificeret døgntilbud. Korttidsafsnittet er et supplement til indsatsen omkring hverdagsrehabilitering af borgeren i eget hjem Der arbejdes på en finansiering af tilbuddet indenfor de nuværende økonomiske rammer og med en evt. medfinansiering på dele af projektet fra Region Syddanmark. Dette arbejde pågår hen over sommeren Der er udarbejdet særskilt projektbeskrivelse på indsatsen omkring korttidsafsnittet. Der træffes politisk beslutning 12. Maj 2009 om oprettelse af korttidsafsnit. Status: : Byrådet har bevilget midler til projektet, der startet op pr med foreløbig 8-14 aflastningspladser og medio november vil der blive åbnet for borgere, der har brug for intensiv genoptræning i en kortere periode. Centret hedder: Hannerup Pleje- & Rehabiliteringscenter. 1.5 Projekt Længst muligt i eget liv Projekt Længst muligt i eget liv er kommet rigtigt godt fra start. 1. Der er udviklet en model for hverdagsrehabilitering, hvor borgere, der efterspørger kompenserende hjælp bevilges hverdagsrehabilitering, hvor hjælpen bliver ydet på en trænende måde. Aktuelt er 75 borgere afsluttet i delprojektet. Heraf er 42 blevet 100 % selvhjulpne, 18 får lettere hjælp end efterspurgt, 9 får samme hjælp som efterspurgt. 2. De forebyggende hjemmebesøg er omlagt, og ca. 500 borgere har deltaget i det nyetablerede seniorkursus. 3. Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra sygehus afprøves aktuelt i et pilotforskningsprojekt i distrikt 1, 2 og 3. Der er aktuelt foretaget 7 besøg. De endelige resultater foreligger i En projektgruppe, der skal beskrive en model for tidlig opsporing af akut sygdom, er ved at blive etableret. Pilotprojektet, der skal afprøve modellen, forventes at starte i efteråret Pleje & Sundhed har taget initiativ til at oprette et konsortium mellem kommuner, der sammen skal forme en projekt ide og en puljeansøgning til Finansministeriets teknologipulje. Temaet for projektet er sensorteknologi med henblik på at øge fysisk aktivitet og undgå besøg. Der er søgt om eksterne puljemidler til finansiering af udgifter i projektet. 1.6 Økonomiske udfordringer i Plejen Fuld udrulning af det justerede serviceniveau giver en række økonomiske udfordringer i plejen. En udsigt til et merforbrug mellem mio. Der er iværksat en række tiltag for at nedbringe dette. 1.7 Priser Frit Valg De faktiske priser pr. leveret time blev højere i 2008 end forventet. Det skyldes især højere udgifter til vikarforbrug, og at tilpasningen af personalet i forhold til leveringen af ydelserne ikke er lykkedes fuldt ud i år Fra februar 2008 har Serviceafdelingen overtaget den kommunale udførelse af de praktiske opgaver. Der har især været udgifter til tilrettelæggelsen og ledelsen som er blevet højere end forventet. Pris pr. leveret time Regnskabsår 2008 Forventet år 2008 Praktisk hjælp 311,13 288,00 Personlig pleje, hverdage 379,95 343,00 Personlig pleje, øvrig tid 506,31 415,00 Det højere omkostningsniveau i regnskabsåret 2008 betyder en efterbetaling til de private leverandører på ca. 1,1 mio. kr. Dertil kan der komme en efterbetaling for leverandørernes ydelsesleveringer i år. For år 2010 er pris pr. leveret time til praktisk hjælp 332,00 kr., personlig pleje hverdage 400,00 kr. og øvrige tider 459,00 kr. 5

8 2. Ledelse og personaleudvikling 2.1 Arbejdsglædeprojektet I perioden er der hvert år afsat 2 mio. kr. til projekter, der skaber arbejdsglæde i Plejen. Projektoverskriften er: Arbejdsglæde. Fredericia Kommunes ældrepleje på vej mod Projektet væsentligste opgave bliver at være den samlende ramme om de mange initiativer og indsatser, der tilsammen skal gøre ældreplejen til en god og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne dels har lyst til at udvikle sig og dels har lyst til at blive ansat i. En arbejdsplads, hvor der er arbejdsglæde. Der er nedsat en styregruppe bestående af ledere, tillidsrepræsentanter og faglige sekretærer fra hhv. FOA - Fag & Arbejde og Dansk Sygeplejeråd. Projektet er igangsat igen og der afholdes møde i juni hvor der forventes flere arbejdsglædeprojekter. Status: : På Styregruppemødet i oktober blev det aftalt, at der skulle ses på hvad der skaber arbejdsglæde og en vurdering af hvilke initiativer der skulle igangsættes for at skabe yderligere arbejdsglæde i Plejen. Det arbejdes der med p.t. I arbejdsglædeprojektet var der enighed om at følge en indstilling om ansættelse af en coach, der er startet sit arbejde den 1. august Formålet er at tilbyde medarbejdere i Plejen både individuel og gruppecoaching, hvor medarbejderne kan få hjælp til håndtering af svære personsager og finde handlemuligheder. Målet med tiltaget er, at medarbejderne har arbejdsglæde og bliver dygtige til at håndtere de udfordringer de møder i deres arbejde Diplomlederuddannelse for distriktsledere. I efteråret påbegyndtes en intern diplomlederuddannelse, der løber frem til vinteren Det er et minimumskrav til ansættelse som leder, at man har en diplomlederuddannelse. Uddannelsen varetages af COK og UC-Lillebælt og uddannelsen foregår på uddannelsescentret. Status: : Der er afholdt 3 moduler og det 4. modul er påbegyndt i juni måned og afsluttes i januar 2010 med eksamen. Der foreligger ikke aftaler endnu om det 5. modul, men det forventes at starte op i februar Faglig specialisering nye opgaver For at sikre at alle borgere kan få den fornødne hjælp og at borgere hurtigere udskrives fra sygehuse vil det faglige niveau kontinuerligt blive udviklet. Det sker bl.a. ved følgende tiltag: Afklaring af indhold i fremtidig RUKO. I de sidste par år er der gennemført et Rotations og udviklingsprojekt for alt plejepersonale. Der er tale om et 4 ugers kursus på kommunens uddannelsescenter. Projektet er færdigt i slutningen af Med henblik for fortsat udvikling af medarbejderne vil der indledes overvejelser om hvordan en ny model for et udviklingsforløb kan etableres og hvad indholdet af forløbet skal være. Her vil fokus være, hvordan personalet i plejen aktivt kan medvirke til hverdagsrehabilitering af borgerne. Der er igangsat nye overvejelser i sammenhæng med Længst muligt i eget liv-projektet. Der forventes initiativer hen over sommeren og det tidligere efterår. Status: : Der er igangsat overvejelser om udbredelse af Længst muligt i eget liv projektet og i den forbindelse vil kompetenceudvikling indgå i overvejelserne om et nyt RUKO II. Primo september afholdes en temadag hvor udbredelse af hverdagsrehabilitering drøftes og hvor de gode historier og ideer skal medvirke til at hverdagsrehabiliteringen udbredes til resten af organisationen. Der er nedsat 4 arbejdsgrupper der primo november skal give forskellige input til det videre arbejde. Det er hensigten, at udbredelsen igangsættes pr. 1. januar 2010 i foreløbig 2 distrikter og at udbredelsen vil ske over de kommende 2 år i de øvrige distrikter Nøglepersoner i udvikling af sygeplejen. På flere områder indenfor sygepleje har kommunen allerede udpeget forskellige nøglepersoner. Det drejer sig bl.a. om palliativ, KOL, inkontinens m.fl. Med den stadigt stigende behov for specialisering indenfor plejen vil der også fortsat skulle udpeges nøglepersoner, der varetager specialopgaver. Nøglepersoner er i denne sammenhæng sygeplejersker, som enten uddanner eller selvstændigt holder sin viden omkring specielle emner opdateret og hvor sygeplejersker og andre faggrupper kan bruge i det daglige, hvis 6

9 de mangler oplysninger omkring de konkrete emner. Hver nøgleperson har et netværk, som personen er ansvarlig for at lave vidensdeling med. I efteråret 2009 ansættes en sårsygeplejerske og en hygiejnesygeplejerske. Status : Der er ansat en hygiejnesygeplejerske, som er startet op 1. oktober Sårsygeplejerske ansættes i løbet af 2010 i forbindelse med etablering af sårklinik på Plejecentret Othello. 2.4 Ny organisering af driftsledelsen I efteråret 2008 træder Plejens nye organisering af driftsledelsen i kraft. Der bliver tale om funktionsopdeling af ledelsen. Med den nye organisering vil der være en tydeliggørelse af opgavernes fordeling og ansvarsplacering. Dette sker for at lave en tæt ledelsesmæssig støtte og sparring af de 21 distriktsledere i plejen. Ledelsen er organiseret i en funktionsopdeling med en leder for plejecentrene, en sygeplejefaglig leder, samt Plejechefen, der tillige er daglig leder for lederne af de udekørende teams. 2.5 Køkkenområdet selvstændigt I forbindelse med reorganiseringen af ledelsen bliver køkkenområdet en selvstændig afdeling med selvstændig ledelse. Der ansættes en leder af køkkenfunktionerne i efteråret Formålet er at styrke området med større faglighed og overblik over den samlede køkkenfunktion i kommunens plejecentre. Normering tages fra de eksisterende modtagekøkkener. Der er ansat en leder af den samlede køkkenfunktion med virkning fra den 1. januar Medicinhåndtering. Der er i foråret udarbejdet retningslinjer for håndtering af medicin. De nye retningslinjer medfører, at der i alle distrikter skal arbejdes med arbejdsgangen fra medicinen ordineres til den er indtaget af borgeren. Der er udarbejdet uddelegerings- og kompetenceskemaer og det betyder at alle ansatte skal have udfyldt deres personlige kompetenceskema og modtaget vejledning og undervisning, så deres kompetence indenfor området er klarlagt. Der er ligeledes udarbejdet kliniske retningslinjer og pjecer vedr. medicin til personalet. Status : Der er på nuværende tidspunkt udfyldt kompetenceskemaer for ca. 80% af medarbejderne og undervisningen og vejledningen af de sidste 20% er planlagt. Retningslinjerne for medicinhåndtering er godt på vej til at være implementeret. 2.7: KOL: Nøglesygeplejersken inden for KOL har i foråret 2009 iværksat målrettet undervisning for alt personalet i Plejen i korrekt inhalationsteknik. Undersøgelser viser, at det kun er ca. 40 % af borgere med KOL der tager deres inhalationer korrekt. Status : Nøglesygeplejersken har været i mange af servicegrupperne og undervist i korrekt inhalationsteknik. Desuden har hun udarbejdet retningslinjer for inhalationsteknik der kan findes på medarbejderportalen 2.8 Palliation: Da der stadig er flere der ønsker at dø hjemme og behandlingstilbuddene i hjemmet vokser, har palliationssygeplejersken en stadig voksende opgave i forhold til vejledning og undervisning af alle personalegrupper i pleje og behandling af døende borgere. Palliationssygeplejersken har i år særligt fokus på kommunikation og samarbejde med pårørende. Status : Der er flere sygeplejersker der ønsker at være kontaktsygeplejersker indenfor dette område og dermed sikre palliationssygeplejersken, at viden omkring pleje og behandling af døende samt samarbejde med pårørende spredes og bruges i hele plejen. 2.9: Inkontinens: Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for kontinensinstruktører og kontinenskontaktpersoner. Der er ligeledes udarbejdet en beskrivelse af strukturen i Plejen på kontinensområdet. 7

10 Den nye struktur på dette område betyder, at der i hvert distrikt skal være en kontinensinstruktør og i hver gruppe en kontinenskontaktperson og at de nye instruktører og kontaktpersoner skal på uddannelse i løbet af efteråret. Formålet med den ændrede struktur er, at tilbyde borgerne en bedre inkontinensudredning samt tilbyde de rigtige hjælpemidler på det rigtige tidspunkt. Derved sikres en øget livskvalitet for borgerne og en formindskelse af ressourceforbruget på inkontinensområdet. Status Der er i alle distrikter fundet instruktører og kontaktpersoner inden for dette område. De er på nuværende tidspunkt i gang med at opdaterer deres viden gennem kurser. 2.11: Efteruddannelse for hjemmesygeplejersker: Der er oprettet en ny efteruddannelse for hjemmesygeplejersker. Det tilstræbes at minimum 1 sygeplejerske fra hvert distrikt kommer på efteruddannelse. Der er foreløbigt oprettet 5 hold og plejen sender 4 sygeplejersker af sted på hvert hold. Herved sikre vi, at vi har en sygeplejerske i hvert distrikt, der har erhvervet sig seneste viden inden for hjemmesygeplejerskens virksomhedsområde. Status Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 12 sygeplejersker til efteruddannelsen. 2.10: Undervisning for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter: Der er i foråret 2009 opstartet 2 timers undervisning en gang om måneden for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Undervisningen er faglig og har blandt andet omfattet: - Inkontinens - Palliativ fysioterapi - Psykiatriske borgere - Demens og smertebehandling - Multipel Sclerose Kommende emner er: - Sårpleje - Medicin og ældre - Aldring v Geriatrisk læge Formålet med at tilbyde denne undervisning er at opdatere sygeplejerskerne og assistenterne med sidste nye viden inden for forskellige faglige områder. Denne nye viden skal derefter implementeres i arbejdet i Plejen. Status Denne undervisningsform forsættes i

11 Byggeplanerne er udskudt på ubestemt tid. Det forventes dog, at der primo 2010 igangsættes udbudsrunde. Indsatsområder i 2010 Oversigt over egne indsatsområder Ydelser til borgerne 1.1 I.P Schmidt ombygning og genhusning 1.2 Ombygning af Øster Elkjær 1.3 Etablering af korttidsafsnit 1.4 Længst muligt i eget liv 1.5 Udbygning af bo-tilbud til personer med demens 1.6 Realisering af sektorpolitikken Aktiv hele livet 2. Ledelse og personaleudvikling 2.1 Arbejdsglædeprojektet 2.2 Faglig specialisering Ny opgave Nøglepersoner i udvikling af sygeplejen Hygiejnesygeplejerske og sårsygeplejerske Sygepleje: Dokumentation Sygepleje: Den sygeplejefaglige konsulentfunktion 2.3 Udbredelse af projekt hverdagsrehabilitering 3. Visitationsafdelingen. 3.1 Den gode sagsbehandling 3.2 Sundhedsaftaler 3.3 Borgerportalen 3.4 Brugertilfredshedsundersøgelse Oversigt over indsatsområder fra de tværgående sektorpolitikker 2010 Se oversigt side Ydelser til borgerne Plejeboligplan II spor 1. Stedet ombygges til aktivitetscenter med tovholder, der er brugerne behjælpelig med praktiske opgaver. Det er brugerne, der kommer til at styre stedet. Tillige moderniseres boligerne på stedet. 1.2 Ombygning af Øster Elkjær Der er lavet ny asbestundersøgelse og projektgruppen laver en prioriteringsliste forud for evt. udbud, som socialudvalget og byrådet tager stilling til i maj/juni 2009 Plejeboligplan II spor 2. I løbet af efteråret 2009 og starten af 2020 skal der arbejdes med et oplæg omkring fremtidige plejeboliger i Fredericia kommune. Her tænkes i alt fra matrikelløse plejeboliger til andre bo og aktivitetstilbud, der kan erstatte og supplere traditionelle plejecentertilbud. Der er nedsat en styregruppe, som skal aflevere et oplæg til budgetseminaret Etablering af Korttidsafsnit I tilknytning til plejeboligplanen er der planlagt etablering af et korttidsafsnit i Vestbyens plejecenter med 21 pladser medio De nuværende beboere flyttes til Othello. Afsnittet skal bestå af døgnrehabiliteringspladser, aflastningspladser, akutpladser. Selvvisiteringsstuer og stillestuer. Med specialiserede medarbejdere med særlig kompetencer indenfor rehabilitering skal de medvirke til, at borgere med behov for intensiv rehabilitering får et kvalificeret døgntilbud. Korttidsafsnittet er et supplement til indsatsen omkring hverdagsrehabilitering af borgeren i eget hjem Der arbejdes på en finansiering af tilbuddet indenfor de nuværende økonomiske rammer og med en evt. medfinansiering på dele af projektet fra Region Syddanmark. Dette arbejde pågår hen over sommeren Der er udarbejdet særskilt projektbeskrivelse på indsatsen omkring korttidsafsnittet. 1.1 I. P. Schmidt ombygning og genhusning 9

12 1.4 Længst muligt i eget liv Længst muligt i eget liv fortsætter, herunder udbredes hverdagsrehabilitering til resten af Plejen. 1. Hverdagsrehabilitering i plejen I efteråret 2009 laves implementerings model og der søges ekstern finansiering til kompetenceudvikling af personaler i Omlægning af de forebyggende besøg og seniorkurser fortsætter. Der tilbydes 2 kursusrækker pr. år. 3. Opfølgende hjemmebesøg evalueres 4. Projekt tidlig opsporing kører i 3 distrikter 5. Ny teknologi: Sammen med 5 andre kommuner og private aktører arbejdes der på at vi i 2010 arbejder videre med, sensorteknologi, fysisk aktivitet og at nedsætte antal besøg. 1.5 Udbygning af bo-tilbud til personer med demens Prognoserne viser at antallet af demente vil stige gradvis de kommende år. Det skyldes dels flere ældre og dels længere levealder. Der er derfor behov for en udvidelse af demenspladser. Der er allerede på nuværende tidspunkt øget ventetid på plejeboligpladser til personer med demens. Plejeboliggarantien kan ikke overholdes til denne målgruppe. 1.6 Realisering af sektorpolitikken Aktiv hele livet I 2010 udbygges samarbejdet mellem Kultur & Fritid og Plejens aktivitetsområde. Samarbejdet vedrører aktivitetstilbud til ikke plejekrævende ældre og driften af Plejens selvstyrende aktivitetscentre. 2. Ledelse og personaleudvikling 2.1 Arbejdsglædeprojektet I perioden er der hvert år afsat 2 mio. kr. til projekter, der skaber arbejdsglæde i Plejen. Projektoverskriften er: Arbejdsglæde. Fredericia Kommunes ældrepleje på vej mod Projektet væsentligste opgave bliver at være den samlende ramme om de mange initiativer og indsatser, der tilsammen skal gøre ældreplejen til en god og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne dels har lyst til at udvikle sig og dels har lyst til at blive ansat i. En arbejdsplads, hvor der er arbejdsglæde. Der er nedsat en styregruppe bestående af ledere, tillidsrepræsentanter og faglige sekretærer fra hhv. FOA - Fag & Arbejde og Dansk Sygeplejeråd. Projektet er igangsat igen og der afholdes møde i juni hvor der forventes flere arbejdsglædeprojekter. 2.2 Faglig specialisering nye opgaver For at sikre at alle borgere kan få den fornødne hjælp og at borgere hurtigere udskrives fra sygehuse vil det faglige niveau kontinuerligt blive udviklet. Det sker bl.a. ved følgende tiltag: Nøglepersoner i udvikling af sygeplejen. På flere områder indenfor sygepleje har kommunen allerede udpeget forskellige nøglepersoner. Det drejer sig bl.a. om palliativ, KOL, inkontinens m.fl. Med den stadigt stigende behov for specialisering indenfor plejen vil der også fortsat skulle udpeges nøglepersoner, der varetager specialopgaver. Nøglepersoner er i denne sammenhæng sygeplejersker, som enten uddanner eller selvstændigt holder sin viden omkring specielle emner opdateret og hvor sygeplejersker og andre faggrupper kan bruge i det daglige, hvis de mangler oplysninger omkring de konkrete emner. Hver nøgleperson har et netværk, som personen er ansvarlig for at lave vidensdeling med Hygiejnesygeplejerske og sårsygeplejerske. Der ansættes i efteråret 2009 en sårsygeplejerske og en hygiejnesygeplejerske i Fredericia Kommune. Sårsygeplejersken skal stå for sårklinikken der oprettes på Othello. Sårklinikken vil være åben 3 dage ugentligt og kan benyttes af de borgere der er visiteret til sårpleje og der vil foretrække at komme på klinikken frem for at få besøg af hjemmesygeplejersken. Sårsygeplejersken vil derudover være ansvarlig for undervisning og opdatering af plejens personale i sårpleje samt være depotbestyrer i samarbejde med hygiejnesygeplejersken. Hygiejnesygeplejersken skal varetage funktionen som depotbestyrer i samarbejde med sårsygeplejersken. Derudover er hygiejnesygeplejersken ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer vedr. hygiejne, undervisning og opdatering af personalet i hygiejne samt varetage opgaven som koordinator inden for inkontinensområdet. 10

13 2.2.3 Sygepleje: Dokumentation Der fokuseres i efteråret 2009 og foråret 2010 på den sygeplejefaglige dokumentation. Dette gøres ved at der er frikøbt en medarbejder 10 timer om ugen til at varetage undervisning af plejepersonalet i Care. Derudover nedsættes der i efteråret 2009 en arbejdsgruppe der skal udvikle retningslinjer for den sygeplejefaglige dokumentation Sygepleje: Den sygeplejefaglige konsulentfunktion. Der er gennem de sidste år fokuseret på sygeplejerskernes konsulentfunktion i plejen. Dette vil fortsat være et indsatsområde i 2009 og Der arbejdes i de enkelte distrikter på, at få oplært hjælpere og assistenter i de sygeplejeopgaver der kan uddelegeres, og derved skabe den fornødne tid til sygeplejerskernes konsulentfunktion. 2.3 Udbredelse af projekt hverdagsrehabilitering Projekt hverdagsrehabilitering skal implementeres i hele Plejen. Der søges ekstern finansiering af kompetenceudvikling. Model for implementering besluttes efteråret Visitationsafdelingen. 3.1 Den gode sagsbehandling Indførelse af Den gode Sagsbehandling, som arbejdsredskab har fortsat høj prioritet i afdelingen. Alle medarbejdere skal gennemføre et uddannelsesforløb, og det forventes at være fuldt implementeret i Sundhedsaftaler De nye sundhedsaftaler er trådt i kraft pr det betyder der frem til evalueringen ultimo 2010 vil være et højt aktivitetsniveau på dette område, for at sikre det fulde udbytte af aftalerne. 3.3 Borgerportalen Borgerportalen vil inden udgangen af 2009 overgå til at være styret af Visitationsafdelingen. Dette i tæt samarbejde med IT-koordinator Bodil Grøn, der indtil nu har varetaget opgaven. 3.4 Brugertilfredshedsundersøgelser Der er i maj 2009 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. Efter endt høring hos alle samarbejdspartnere, vil der blive udarbejdet en handleplan, der vil tage udgangspunkt i de tilbagemeldinger der er kommet. 11

14 Problemområder Plejen: De problemområder som er særlig relevant for Plejen er dels den demografiske udvikling, samt fortsat fastholdes og rekruttering af personale. Ligeledes bliver det en udfordring at udbrede hele konceptet og alle delelementerne i Længst-muligt i eget liv-projektet. Udbredelse af hverdagsrehabilitering. Projekt længst muligt i eget liv skal udbredes i hele Plejen. Der pågår i øjeblikket overvejelser om hvordan og i hvilken rækkefølge et skal ske. Der er ca. 800 ansatte skal som skal have kendskab til de holdninger og metoder, der ligger til grund for projektet. Beslutningen indbefatter bl.a. spørgsmål vedr. prioriteringer af hhv. specialist/generalist kompetencer og organisering af medarbejdere og ledere, med henblik på at fastholde fokus på rehabilitering og ikke falde tilbage i gamle kompenserende tænkemåder. Udbredelsen af hverdagsrehabilitering til den øvrige Pleje skal desuden ses i sammenhæng med de øvrige delprojekter i Længst muligt i eget liv og med de opgaver, der ellers løses fx sygeplejeopgaver, pleje af terminale, psykisk syge, demente, kronisk syge mv. Til orientering kan det nævnes at vores nuværende organisering af de udekørende grupper har et relativt stort fokus på driftsledelse fra distriktslederen side. Sygeplejersken, der er tilknyttet gruppen, giver den faglige sparring på opgaverne til SOSU personalet. Der er søgt forskellige eksterne projektmidler. Etablering af Korttidsafsnit I tilknytning til plejeboligplanen er der planlagt etablering af et korttidsafsnit i Vestbyens plejecenter med 21 pladser medio De nuværende beboere flyttes til Othello. Afsnittet skal bestå af døgnrehabiliteringspladser, aflastningspladser. Med specialiserede medarbejdere med særlig kompetencer indenfor rehabilitering skal de medvirke til, at borgere med behov for intensiv rehabilitering får et kvalificeret døgntilbud. Korttidsafsnittet er et supplement til indsatsen omkring hverdagsrehabilitering af borgeren i eget hjem Der arbejdes på en finansiering af tilbuddet indenfor de nuværende økonomiske rammer og med en evt. medfinansiering på dele af projektet fra Region Syddanmark. Dette arbejde pågår hen over sommeren Der er udarbejdet særskilt projektbeskrivelse på indsatsen omkring korttidsafsnittet. Der pågår politiske drøftelser vedr. oprettelsen af korttidsafsnit. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I løbet af efteråret/vinteren 2008/2009 og hen over foråret 2009 kan det konstateres, at medarbejderskaren har været i overkanten af hvad der har været brug for. Generelt er efterspørgslen efter ydelser været faldende dels pga. besparelserne i efteråret 2008, og dels forbi projektet om hverdagsrehabilitering har været en stor succes. Selvom det er en positiv situation at stå i og det har været let at rekruttere til evt. ledige stillinger viser der sig alligevel nogle problemstillinger i de kommende år. Der er ca. 80 ansatte, der er +59år og statistikkerne viser, at tilbagetrækningsalderen ligger på år. Det vil betyde at såfremt tilbagetrækningsalderen ikke ændrer sig, skal vi forvente at skulle rekruttere ca. 80 medarbejdere indenfor de næste 2-4 år. Der skal derfor fortsat arbejdes med at gøre kommunens arbejdspladser til attraktive arbejdspladser bl.a. gennem arbejdsglædeprojektet. Der er i 2009 ansat en supervisor/coach i Plejen i en midlertidig stilling finansieret af arbejdsglædeprojektet. 12

15 Demensområdet. Der er på nuværende tidspunkt en øget efterspørgsel efter pladser til demente på plejecentrene. En arbejdsgruppe har derfor set på mulighederne for en øgning af antallet af pladser indenfor de eksisterende rammer. Ud af en venteliste til plejeboliger på 31 er de 13 demente (maj 2009). Prognosen for antallet af demente over 65 år viser at der i 2009 er ca. 515 demente og at der i 2020 vil være ca. 700 demente. Arbejdsgruppen foreslår, at der etableres yderligere 17 boliger for demente ved en omlægning af eksisterende boliger. Konkret betyder det, at Øster Elkjær og Rosenlunden/Madsbyhus bliver demenscentre, mens Hybyhus udvides med 18 pladser og 7 aflastningspladser. Samlet vil det betyde, at der vil være 97 faste pladser og 7 aflastningspladser til rådighed. Statsrefusioner (Særlig dyre enkeltsager for personer under 67 år) Kommunen skal finansiere en større del af udgifterne. Der er usikkerhed vedr. budgetteringen af disse indtægter. Mellemkommunale betalinger Der er usikkerhed i budgetteringen af disse betalinger, da taksterne og betalingstidspunkterne er meget forskellige fra kommune til kommune. 13

16 Budgetforudsætninger Budget- og regnskabstal Drift kr prisniveau Regnskab Budget Budget Overslagsår UDGIFTER INDTÆGTER I ALT heraf (netto) Rammebelagt Ikke rammebelagt Lønsum Politikområder: Budget- og regnskabstal Anlæg kr prisniveau Budget Overslagsår Plejeboligplan II Øster Elkjær - servicearealer Plejeboligplan II Øster Elkjær - boligdel Udskiftning af biler

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Sundhed. Overordnede mål. Sundhedsudvalget. Aktiv hele livet Aktiv hele livet er en sektorpolitik.

Sundhed. Overordnede mål. Sundhedsudvalget. Aktiv hele livet Aktiv hele livet er en sektorpolitik. Overordnede mål Byrådets vision, der gælder frem til 2012 indeholder ønsket om, at Fredericia er byen for alle, at kommunen sprænger rammer, at alle lærer at lære, at borgerne tager ansvar, at kommune

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Enghaven Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Enghaven arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Åparken-Åstruplund Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Åparken/Åstruplund Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere