AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER"

Transkript

1 januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup

2 januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid, a benhed, respekt og medansvar i samarbejdet med forældrene. Udgangspunktet for det gode skole-hjemsamarbejde er, at der gennem information skabes medansvar for barnets/klassens fortsatte udvikling, sammenhold og forældrenes involvering. Det er barnet og klassen, der er centrum. I høreafdelingen er dialogen mellem hjem og skole vigtig, hvorfor jævnlig kommunikation, enten skriftlig eller mundtlig, er en naturlig del af forældresamarbejdet. MÅL Eleverne i høreafdelingen er underlagt Folkeskolelovens forma lsparagraf kap.1 1, som lyder sa ledes: Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældre at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling. 3 Vores ma l er derfor, at give børnene i høreafdelingen sa gode betingelser som muligt for at udvikle sig i henhold til folkeskolelovens forma lsparagraf. I høreafdelingen arbejdes der sa vidt muligt pa, at eleverne samarbejder med og/eller inkluderes i distriktsskolen igennem hele skoleforløbet. Vi tilstræber, at eleverne ga r til afgangsprøve efter 9. klasse Ballerup 2

3 januar 2011 ELEVGRUPPEN Høreklasserne er et tilbud for børn, hvis primære funktionsnedsættelse er et høretab og ma ske som følge deraf et særligt behov for opmærksomhed i forhold til tale- og sproglig udvikling. Funktionsnedsættelsen pa dels den auditive del af hjernen dels den sproglige udvikling kan ligeledes pa virke læselæringen. Derfor arbejder vi med en bred kommunikativ tilgang til læring. Vi bruger tegnstøttet dansk, hvis vi skønner, at en elev kan have særlige behov for dette. Vi vælger og bestræber os dog pa at bruge tale og den skriftsproglige tilgang som kommunikationsform, hvor det kan lade sig gøre. Derfor arbejder vi p.t. pa at bruge computerprogrammer og Smart Board som kompensation for tale- sprogvanskeligheder i stedet for tegnstøttet dansk. Der er klasser fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. UNDERVISNINGEN Der bliver undervist i de samme fag som i folkeskolens klasser pa tilsvarende klassetrin. Undervisningen følger dels Fælles Ma l dels Trinma lene, og der undervisningsdifferentieres i nødvendigt omfang. I undervisningen lægges der særlig vægt pa stimulering og udvikling af: Hørelsen (Den auditive del af hjernen) Kommunikation (den semantisk pragmatiske del) Sproget (forsta else og sprogbrug) Tale (stemmebrug, den motorisk planlæggende del) Læsning (den skriftsproglige tilgang til kommunikation) 2750 Ballerup 3

4 januar 2011 HØRETAB OG ANDRE VANSKELIGHEDER Eleverne har brug for et særligt tilrettelagt skoletilbud, sa ledes at deres hørelse og sprogudvikling stimuleres bedst muligt. Eleverne tilbydes sma klasser med fa elever og klasselokaler med optimale lyd- og lysforhold. Klasselokalerne er indrettet med tekniske hjælpemidler sa som FM anlæg, Sound Field, computer og Interactive White Board. Dette giver de bedste muligheder for auditiv stimulering og visuel støtte. Eleverne sidder pa kontorstole, sa de ubesværet kan dreje sig efter den, der taler i klassen og støtte sig til mundaflæsning. Bordopstillingen tager ogsa hensyn til dette i klasseundervisningen. En stor del af lærerne er erfarne undervisere, der kender til og anvender høretaktik i undervisningen. Der laves et sprogligt notat med henblik pa, at evaluere tale/hørepædagogiske indsats. Forældre opfordres til og er velkomne til at deltage i undervisningen. De elever, som har store sproglige vanskeligheder, fa r tilbudt individuel undervisning i sproggruppen. Her gives intensiv tale/høre-undervisning, typisk i grupper og op til 8 lektioner om ugen varetaget af audiologopæder. Vi har i afdelingen ogsa stort fokus og kompetencer til at ha ndtere børn med synsvanskeligheder. Vi har en elevgruppe pa 15% med Ushersyndrom Ballerup 4

5 januar 2011 PÆDAGOGISKE RAMMER I høreklasserne er faget sprogstimulering tillagt to ugentlige lektioner. Faget skal støtte op om og stimulere elevernes sprogudvikling. Timerne læses af talehørelærere eller dansklærere. Herudover har alle elever individuel talehøreundervisning efter behov. Undervisningen tilrettelægges, sa der tages udgangspunkt i elevernes kompetencer og potentialer. Vi lægger vægt pa : At der er god og positiv stemning i klassen. At elevernes dag er overskuelig og struktureret, sa de ved, hvad der skal ske i løbet af dagen. At arbejde pædagogisk med sa vel elevernes styrkesider som med deres udfordringer. At inddrage sprogstimulation sa meget som muligt i den almindelige undervisning. At inddrage sa mange sanser som muligt i kommunikationen og tilrettelægge undervisningen auditivt. At arbejde med elevernes forsta else for deres høretab og deres eventuelle sproglige vanskeligheder EVALUERING Eleverne evalueres pa lige fod med eleverne i distriktsklasserne med en a rlig læse- og matematiktest, og resultatet/indsatsen drøftes pa en konference, hvor den hørefaglige leder, psykolog, talehørelærer, klasselærer/faglærer og speciallærer deltager. Efter behov tages der yderligere test. Talehørelærerne evaluerer jævnligt den auditive og sproglige udvikling, og der udarbejdes et a rligt sprogligt notat som dokumentation. Notatet sendes til elevens audiologiske afdeling som udgangspunkt for yderligere auditiv udredning og tilpasning af henholdsvis høreapparat og Cochlear Implantat (CI). Eleverne deltager pa lige fod med distriktseleverne i de nationale test. Eleverne revisiteres a rligt, i november, i samarbejde med forældre og hjemkommune. Der udarbejdes en elevhandleplan som grundlag for revisititationen Ballerup 5

6 januar 2011 INKLUSION/SAMARBEJDE MED DISTRIKTSSKOLEN Der arbejdes hen imod at etablere et formelt samarbejde mellem distriktsklassen og høreklassen. Alle elever i høreafdelingens klasser samarbejder med distriktsskolen pa omlagte dage og uger, med fælles arrangementer og omkring skolens traditioner. Dette arbejde forga r sa vel i afdelingen som pa de enkelte klassetrin. Der samarbejdes omkring faglige, sociale og personlige udviklingsma l for den enkelte elev sa vel som klassen. I samarbejde med elev, forældre og hjemkommune planlægges, afprøves og evalueres et inklusionsforløb med henblik pa hjemsendelse. SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen lægger vi vægt pa et konstruktivt og tæt samarbejde med forældre og hjemkommune. Der er et a rligt temafællesmøde for alle høreafdelingens forældre. Der er forældremøder fælles for hele klassen i løbet af eftera ret, hvor lærerne giver en orientering om arbejdet i klassen. Der er i hvert skolea r et socialt arrangement i enten klassen, pa klassetrinnet eller i afdelingen. Disse arrangementer kan være med eller uden forældre. Dette aftales i de enkelte klasser. Endvidere er der skole-hjemsamtaler ba de eftera r og fora r, hvor lærere og forældre opstiller delma l for det enkelte barn. I oktober-november er der revisitationsmøder, hvor lærere, forældre og hjemkommuner evaluerer elevernes udvikling, kompetencer og potentialer med henblik pa faste aftaler omkring barnets skoleplacering i det kommende skolea r. Herudover kan der i løbet af skolea ret efter behov arrangeres netværksmøder mellem skole, forældre og hjemkommune. Som følge af skole-hjemsamarbejdet og skolens samarbejde med de audiologiske afdelinger pa hospitalerne underskriver forældrene a rligt en samtykkeerklæring, sa Det Sproglige Notat kan videreformidles til disse; ligesom der inddrages pædagogisk psykologisk udredning, sa snart elevens faglige, sociale og personlige udvikling ga r i sta Ballerup 6

7 januar 2011 PERSONALET Høreafdelingen hører under s ledelse, og den hørefaglige leder er specielt ansat til at varetage høreafdelingens faglige og pædagogiske udvikling. Der er 22 lærere heraf 6 med talehørefaglig efteruddannelse, 2 audiologopæder, 2 støttepædagoger og 1 skolepædagog tilknyttet afdelingen. Hvert a r videreuddannes 2 lærere pa PD-niveau inden for et specialundervisningsrelevant omra de. I høreafdelingen er der lærere med efteruddannelse inden for AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel), DSA (Dansk Som Andetsprog), læsning (læsetest og læseudvikling) og inklusion (ressourceperson i forhold til inklusion i distriktsskolen og ved evt. udslusning til hjemkommune). Disse lærere tilknyttes den enkelte elev eller klasse efter behov. Fra Pædagogisk Psykologisk Ra dgivning (PPR) i Ballerup er der tilknyttet en psykolog, som udreder eleverne i forhold til fx læringsprofil, personlige og sociale vanskeligheder. Op til tre gange a rligt pr. klasse holdes der konferencer, hvor ba de det enkelte barns og klassens faglige, sociale og personlige udvikling evalueres af de relevante fagpersoner (hørefaglig leder, psykolog, talehørelærere, klasselærere, pædagoger fra skolen, fritidsordningen og klub). VISITATION Visitationen af elever foretages i visitationsudvalget pa PPR i Ballerup i samarbejde med, skolefritidsordningen og fritidsklubben. Visitationen til høreafdelingen foretages løbende gennem skolea ret. Dog tilstræbes det, at elever, der skal starte i børnehaveklassen, visiteres i december a ret før skolestart. Ved henvendelse til s hørefaglige leder kan der orienteres om skoletilbuddet, og der kan aftales fremvisning af skolen og besøg i eventuel klasse. Hvert a r i september afholdes der et A bent Hus Arrangement for kommende elever og deres forældre. Der inviteres ogsa konsulenter fra PPR og institutioner fra de omkringliggende kommuner til Informationsmøde. Eleverne fra høreafdelingen anbefales sa vidt muligt at følges med deres kammerater i ba de skolefritidsordning og fritidsklub. Det øger den sociale udvikling for den enkelte elev at have et socialt fællesskab med klassekammeraterne. Ba de skolefritidsordning og fritidsklub har særlige ressourcer til at arbejde pædagogisk med høreafdelingens elever Ballerup 7

8 januar 2011 TRANSPORT Hjemkommunen beslutter og tildeler transport til og fra skole samt transport til klub Rosendal. Via PPR etableres transport gennem Movia/VBT. Forældre, skole og taxiselskab indga r aftaler, der sikrer de bedst mulige vilka r for en succesfuld elevtransport. Hvis der ikke er særlige forhold, som gør sig gældende for eleven, anbefaler vi, at eleven skal være selvtransporterende fra 6.kl. UDSLUSNING Der afholdes udslusningsmøder med forældre og andre samarbejdspartnere sa som PPR, sagsbehandler, hjælpemiddelkontor, speciallæge, videnscenter, hospital og/eller andre relevante instanser. I tilfælde, hvor en elev skal visiteres til et andet tilbud, dvs. hjemsluses eller videresendes til en ungdomsuddannelse, tager høreafdelingen initiativ til et udslusningsmøde. Høreafdelingen har tilknyttet en Ungdoms- og Uddannelsesvejleder, der hjælper eleverne i klasse med at afsøge muligheder for deres videre skoleuddannelse og fremtidige ungdomsuddannelse. KONTAKT Titel: Navn: Tlf: Hørefaglig Leder Gitte Duckert Skolesekretær Høreafdelingen Anne Lyngga rd Skolepsykolog Mette Marie Rasmussen VBT Kørsel Administrationen Ballerup 8

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere