Referat. A. Beslutningspunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. A. Beslutningspunkter"

Transkript

1 Forum: MED udvalgsmøde for plejeboligområdet Tid: Torsdag den 19. marts 2015 kl Formøde for medarbejderne kl Herefter rundvisning i det nye sundhedshus Hvor Gitte C og Dorthe deltog Sted: Albo mødelokale 1 og 2 Der blev serveret morgenmad, frokost og kaffe i løbet af dagen Deltagere: Bjarne Webb(Leder fmd), Gitte Johansen(Leder), Michael Trane(Leder), Ellen Sassersen(Leder) Jannet Nørbjerg(Humle1) Birgit Olsen(Humle7), Gitte Camillus(Adm./køkken/vaskeri) Dorthe Larsen(Albo) Inviteret gæst Susi Flex deltog i punkt 2 og 10 Afbud: Connie Hansen(Dagscenter N.fmd) Referent: Karin Raasdal Dato: 27. marts 2015 Sags nr.: 15/670 Sagsbehandler: KRR A. Beslutningspunkter 1. Velkommen Valg af ordstyrer Gitte J Godkendelse af dagsorden Godkendt, med flytning af punkt 10 til efter punkt 2, Susi ønskes med til dette punkt, da hun repræsenterer den største gruppe af vælgere Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2. Den gode bemandingen i det nye Sundhedshus Oplæg fra workshop v/bjarne (vedlagt bilag 1 og 2) Oplæg fra BDO vedr. bemanding af det nye Sundhedshus, forligger den 31. marts Bjarne har efterfølgende oplyst, at de kommuner BDO i sit oplæg har nævnt, vi vil blive sammenlignet med er, Hillerød / Silkeborg / Esbjerg / Hostebro / Vejle og i hvert af disse kommuner, findes et nogenlunde sammenligneligt plejecenter Bjarne sender BDO rapporten til MEDudvalget repræsentanter så snart han har modtaget den Der afholdes ekstraordinært MEDudvalgsmøde den 8.april 2015, hvor MEDudvalget skal komme med en udtalelse om rapporten fra BDO vedr. bemandingsplan Bjarne fremlagde et skema, som indeholder prioritetsliste med ønsker, til det nye Sundhedshus, for personalet og lederne i plejebolig området. Dette skema blev udleveret og er vedlagt som bilag 2 VIGTIGT!!!! DETTE SKEMA SKAL IKKE BRUGES ENDNU. Skemaet skal først bruges når det udsendes af Bjarne med deadline for sidste frist for aflevering mm. Processen med datoer, er som det ser ud lige nu, skrevet i bilag 1 Albo Rådhusdammen Albertslund Albertslund Kommune Børn, Sundhed & Velfærd

2 10. Valg af medarbejderrepræsentanter til MED organisationen og valg til arbejdsmiljøorganisationen Orientering om hvordan det kommer til at forgå, samt dato for valg v/karin (Henvendelse til OmrådeMED vedlagt bilag 3) Der er valg i kommune til Arbejdsmiljø- og MEDudvalgsrepræsentanter. I Vores forretningsorden står, at vi har valg af MEDrepræsentanter i ulige år i Humlehusene og i lige år på ALBO. Dette stemmer ikke overens med Kommunen MEDaftale, så det blev besluttet at rette en henvendelse til områdemed med en forespørgsels om at få lov til at holde valg efter vores forretningsorden. Bjarne og Karin ansvarlig for fremsendelse. Den fremsendte henvendelse er vedlagt som bilag 3 Dato for valg kommer derfor først efter OmrådeMED har behandlet vores henvendelse den 25.marts. hvorefter alle vil få en mail om valgdato, hvem der genopstiller mm. Ansvarlig Karin 3. Principper for vagtplan Forslag til ændring af procedure v/bjarne og Gitte C Orientering om hensigtserklæring v/bjarne og Gitte C Procedure for vagtplanlægning blev gennemgået. Ideen med denne er at der ud fra ønsker, kan tages så meget hensyn som muligt, samtidig er det vagtplanlæggernes guideline, til hvordan planlægningen skal håndteres. Dagcenter og Humlebien indskrives i proceduren, ansvarlig Bjarne og Gitte C og derved blev proceduren vedtaget. Til påske i år gør vi som vi hidtil har gjort 4. Pjece til nye medarbejder om MED udvalget Udarbejdelse af folder om Med udvalg, med de ønsker om rettelser fra mødet i september v/ellen. Dorthe og Gitte J Der kom forslag til hvordan pjecen kunne gøres endnu bedre og der arbejdes videre. Karin inviteres med til at lave pjecen færdig, som skal præsenteres på næste møde. Ansvarlig Ellen, Dorthe og Gitte J 5. Udvalg i MED Oplæg med kommissorium og sammenhæng af uddannelsesudvalget v/gitte J og Michael Der ligger et kommissorium som skal rettes til. Michael er ansvarlig for at have lavet rettelser og sende dette senest 14.dage før næste møde til Karin, så det kan vedlægges dagsordenen Nyt fra uddannelsesudvalget v/gitte C Uddannelsesudvalget er ifølge kommissorium sammensat af : Følgende personer er i uddannelsesudvalget Der skal være valg af: Her skulle du sende mig hvem der skal sidde i udvalget og hvem der findes i udvalget Bjarne blev spurgt om budgetrammens størrelse på mødet og har efterfølgende oplyst at den samlede budgetramme, der lægges til uddannelsesudvalget er kr ,- Skal Uddannelsesudvalget være et fast punkt til MED møderne v/gitte C Ja da dette er et underudvalg Side 2 af 6

3 Oplæg med kommissorium og sammenhæng af procedureudvalg v/bjarne Denne ligger på hjemmesiden under Procedure vejledning om udfærdigelse af instrukser/procedure 6. Ledelsesstruktur i Humlehusene Fremlæggelse af høring v/bjarne Medarbejdersiden spurgte om Tina Sundstrøm har fået andre opgaver udover dem Esma havde, hvortil Bjarne svarede, at Tinas opgaver er at dække Albo og Humlehusene, men hun har også fået opgaver Som hygiejnekontaktperson og FMK for hele kommunen, hvilket er nyt. Medarbejdersiden spurgte om hvor pengene kommer fra til en ny leder, om de skal findes inden for budget, hvortil Bjarne svarede at det skal de. Lønnen til fag- og udviklings sygeplejersken er flyttet til Albo fælles administration. Medarbejdersiden udtrykte bekymring om økonomien, men udtrykte også forståelse for situationen i Humlehusene. Medarbejdersiden spurgte om hvilke overvejelser der er gjort for at bevarer det gode samarbejde, der er mellem husene i dag og for at undgå at havne i samme situation som sidst da man havde to ledere. Hvortil der blev svaret at opgavefordelingen går på tværs af husene eks. vagtplanlægningen og at man er opmærksom på problematikken 7. Nyt til dagsorden og årshjul Forslag om årshjul og mødedatoer bliver lagt på Plejeboligområdets hjemmeside v/karin Det blev vedtaget at der på Plejeboligområdets hjemmeside kommer til at ligge årshjul-referaterdagsordener-mødedatoer og hvem der sidder i udvalget Gitte C og Karin arbejder med opgaven Forslag om nyt fast punkt til dagsordenen hvem gør hvad til næste møde v/karin Karin fremlage at det vil være en fordel, når der skal skrives referat og dagsorden, at der på en eller anden måde fremgår, hvilke aftaler der er indgået under møderne. Det blev vedtaget at der på dagsorden skrives hvem der er ansvarlig for punktet, og i referatet fremgår for hvert punkt hvem der skal gøre hvad til næste møde og derved ansvarlig 8. Opfølgning på MED uddannelsen (punkt til drøftelse) Arbejde med bevidsthed og engagement Pjecen om MEDudvalget skal gøre alle mere beviste om udvalget. Ansvarlig for pjece Ellen, Gitte J og Dorthe Dagsordnen gøres mere fyldt gørende og appetitlig, så man forhåbentlig på den måde får skabt mere engagement fra medarbejderne Ansvarlig for dagsorden er Bjarne og Connie Opgaverne fra side Der blev arbejdet med opgaver som blev stillet da udvalget var på MEDuddannelse Opgaven side 117: Såfremt det på Plejeboligområdets besluttes, at der kan ske ansættelser af personer i henhold til aftale om integrations- og oplæringsstillinger, er det hensigtsmæssigt at ledelse og medarbejdere drøfter retningslinjer for beskæftigelse af disse. På mødet blev retningslinjer nævnt mundtligt, efterfølgende har Bjarne besluttet at disse skal formuleres mundtligt ansvarlig Bjarne Opgaven Side 118: I henhold til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladsen skal der i MEDudvalget aftales retningslinjer for fremlæggelse af Side 3 af 6

4 institutionsbaseret sygefraværsstatistik, samt opfølgning på sygefravær i Plejeboligområdet. Institutionslederen skal årligt fremlægge en institutionsbaseret sygefraværsstatistik for MEDudvalget Der skal i MEDudvalget aftales retningslinjer for udarbejdelse af handleplaner, hvis der konstateres problemer i APV. På mødet blev der drøftet at sygefraværsstatistik behandles en gang om året og fremgår af årshjulet i maj måned fra Hvis der konstateres problemer i APV omkring sygefravær, laver arbejdsmiljø repræsentant og leder handleplan, som tastes i IPL og medbringes på MED- og arbejdsmiljøudvalgsmøde Der skal aftales retningslinjer for Plejeboligområdets samlede indsats for at identificere, forbygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Indsatsen for at identificere, forbygge og håndtering af problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress blev diskuteret. For at identificere stress, skal man have kenskab til symptomer, for at forbygge er det nødvendigt at man har åbenhed, information og oplysning om eks. forandringer på arbejdspladsen, at man som kollegaer er opmærksom på den enkelte men også på gruppen. For at håndterer har vi Falck healthcare som kan kontaktes hvis stress er opståe,t men også ved forebyggelse, kollegaerne skal så vidt muligt tage hensyn til den syge. Til næste møde finder Dorthe, Gitte C og Gitte J materiale om arbejdsbetinget stress Opgaven Side 119: Der skal aftales retningslinjer for Plejeboligområdets samlede indsats for at identificere, forbygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane herunder fra 3. person i tilknytning til udførelsen af arbejdet Gennemgang af indberetninger ad grænseoverskridende adfærd(vold/mobning/chikane) behandles en gang om året og fremgår af årshjul. Hvis det i plejeboligområdet besluttes at der kan ske ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige er det hensigtsmæssigt at ledelsen og medarbejderne drøfter retningslinjer for beskæftigelse af disse Ved ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige er det aftalt at disse ikke skal erstatte en allerede fastansatte Opgave Side 120: MEDudvalget skal drøfte overordnede mål for kompetence udviklingsindsatsen, og sammenhængen mellem mål/strategier og kompetenceudvikling, samt drøfte hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres på Plejeboligområdet Der skal være udarbejdet kompetenceskema til PULS samtaler på alle områder, og disse skemaer skal evalueres en gang om året og fremgår af årshjul. I uddannelsesudvalget drøftes det om der er sammenhæng mellem mål/strategier og kompetenceudvikling Arbejde med arbejdsglæde(iværksætte undersøgelse gøres af ledergruppen) Der laves en undersøgelse på hvad giver den enkelte arbejdsglæde, undersøgelsen laves over flere gange, så der kan ses om der er en positiv udvikling. Ledergruppen arbejder videre med opgaven Kommunikation til medarbejderne Alle medarbejder får udsendt referat, der udarbejdes en pjece om MED og MED kommer til at være på Plejeboligområdets hjemmeside. Gitte C ansvarlig for hjemmesiden, Karin ansvarlig for udsendelse af referat og lederne ansvarlig for udlevering af pjece Side 4 af 6

5 Arbejdsmiljørepræsentanters synlighed og synlighed af arbejdsmiljø På Plejeboligområdets hjemmeside gøres den overordnede faglige struktur synlig, så der her kan ses hvem eksempelvis er demensvejleder og praktikvejleder. Ansvarlig Gitte C På de enkelte afdelinger skal der som i Humlehusene, laves tavler hvor man kan se hvem der er på arbejde og om de har specielle funktioner. På MEDmøderne gøres arbejdsmiljø arbejdet mere synligt ved et fast punkt B. Orienteringspunkter 9. Orientering fra formanden Økonomigennemgang 2014 og jan-feb På hele plejeboligområdet havde vi et underskud på ,- hvilket er super flot. Og der kommer ingen overførelser fra sidste års regnskab til dette års. Når første kvartal er gået kommer Bjarne med en gennemgang af dette. Medarbejdersiden spurgte Bjarne om hvad de drift besparelser der skal findes til 2016, indeholder? Hvor til Bjarne svarede at drift er alt på hele plejeboligområdet 11. Orientering fra div. Udvalg og andre Kommune og område MED de sidste møder vendes og dagsorden til Område MED fremlægges v/jannet Der arbejdes med vold og trusler det første halv år og arbejdsbetinget stress det sidste halvår. Arbejdsmiljø drøftelser og indsatser v/arbejdsmiljørepræsentant Dorthe Der er udfordringer på Albo med lyde og skrig fra beboerne, lige nu prøver man med ørepropper med det opleves at de falder ud, i Humlehusene har man gode erfaringer med hørepropper: det blev foreslået at man må prøve med høreværn. Dorthe vil arbejde på at få disse indkøbt. Nyhedsbreve AT sker der noget nyt v/dorthe Intet nyt Procedureudvalg hvad arbejdes der med og nye godkendelser v/gitte C Procedure findes på Plejeboligområdets hjemmeside, nød mappe med procedure findes på 1.sal og vedligeholdes af Gitte C, I Humlehusene vedligeholdes den af Michael. Når der ændres i en procedure skrives ud til alle med et link til hjemmesiden. Der arbejdes på at opdatere uddannelsesudvalgs procedureren som også lægges på hjemmesiden. Der er på hjemmesiden lavet en fane med skemaer og blanketter, som ikke hænger sammen med en procedure Arbejdsskader v. lederne og arbejdsmiljørepræsentant Dorthe I Humlehusene har der været 4 arbejdsskader. 1 faldskade pga. galt fører på parkeringsplads pga. sne, området er kommunens prioritering 1 ved saltning 1 stikskade hvor medarbejder kommer til at stikke sig selv på kanyle, her var procedure ikke fulgt 1 spark fra beboer på medarbejder under oplæring, det opfordres til at der er flere personaler tilsted ved oplæring 1 rygskade, i forbindelse med liftning af borger Side 5 af 6

6 Husk at Gitte C skal have side 3 af anmeldelsen Gennemgang af sidste års indberetning, af grænse overskridende adfærd og handlepunkt herpå v/lederne I Humlehusene var der 66 indberetninger i fysiske, 40 psykiske, 2 af de 40 var seksuelt krænkende 2 ud af de 66 var på pårørende der havde en grænseoverskridende adfærd På Albo 1.sal har man haft 2 på pårørende med grænseoverskridende adfærd, 1 i visiteret dagscenter på seksuel krænkelse En af disse indberetninger, rygskade i forbindelse med liftning af borger, har medført en anmeldelse af arbejdsskade APV gennemgang og handleplaner, her skal der medbringes en opdateret APV for ens område v/alle Til næste møde skal hver repræsentant medbringe et overblik over deres ansvarsområde, på om der er lavet APV og om der er problematikker der ikke er løst. Ansvarlig alle repræsentanter Meningen er at dette skal give et overblik af hele plejeboligområdet APV, samt opgaveløsning. 11. Evt. og evaluering af mødet Ønske om at arbejdsmiljø bliver diskuteret på hvert møde Dette er med på dagsordenen som et fast punkt hver gang Tilbagemelding på et godt møde, hvor der blev diskuteret og nået en masse Side 6 af 6

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Borgerskolen, Lemvig Kommune ANMELDT TILSYN DEN 2. december 2013 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014 Lolland-Falsters Lærerforening 1 Indhold: Forside Indhold 2 Velkommen 3 Valg og uddannelse 4 Hvem er jeg arbejdsmiljørepræsentant for 5 Hvordan er arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 17.00 I Langebjergparkens Fælleshus, Langebjergvej 374, 3050 Humlebæk REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Udarbejdet af Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2013...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere