Projekt Forældresamarbejde. Oplæg 14. august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Forældresamarbejde. Oplæg 14. august 2008"

Transkript

1 Projekt Forældresamarbejde Oplæg 14. august 2008

2 Oplæg om projekt forældresamarbejde den 14. august Organisering af projektet 2. Projektets mål 3. Hvordan når vi målene? Dagsorden: 4. Interview med personalegruppen i Børnehuset Nord Pause 5. Interview med forældregruppen 6. Projektets andre aktiviteter 7. Fremtidige udfordringer i forhold til forældregruppen 8. Diskussion/debat om at formidle pligter og rettigheder 9. Diskussion/debat Hvordan kan 4aSprogpædagogerne og Projekt forældresamarbejde få gavn af hinanden i fremtiden

3 Organisering af projekt Forældresamarbejde i Nordbycentret Familieministeriet Styregruppe: Centerchef, Leder af Børnehuset Nord, Souschef, Afdelingsleder børnehave, Udviklingspædagog og Sekretær Projektleder Centerleder Maria Ringsmose Sekretær og Budgetansvarlig Linda Breiner Projektmedarbejder Sara Katz Interessenter og målgruppe: Personale Børnehuset Nord Forældre Børnehuset Nord Børn Børnehuset Nord Referencegruppe: Relevante fagpersoner med noget på hjertet

4 Organisationsdiagram for Nordbycentret juli 2008 Daginstitutionschef Nordbycentret Centerleder Daginstitutionsleder Udviklingspædagog Børnehuset Nord Projekt Ung Mor Projekt Forældresamarbejde Stabil Start Åben Rådgivning 4a

5 Projektets mål: At forældresamarbejdet i Børnehuset Nord skal blomstre. Herunder at vi får gladere og mere trygge børn, forældre og personale. Projektets succeskriterier er At den samlede medarbejderstab gennem kurser og uddannelse bliver bedre rustet til at forbedre forældresamarbejdet. At der oparbejdes en højere forældredeltagelse i forældremøder og andre sociale arrangementer. At Børnehusets Nords forældrebestyrelse opbygges. At den åbne dialog og den gensidige forståelse pædagoger og forældre imellem skal udbygges og forbedres gennem forældresamtaler, forældrevejledning, hjemmebesøg, øget forældreinddragelse i hverdagen og til arrangementer. At der opbygges en større gensidig forståelse og respekt for de sociale og kulturelle forskelle, man til dagligt møder i institutionen.

6 Hvordan prøver vi at nå målene? Gantt overblik! Den første måned Int. Personale Gennemgå interviewguide

7 Interviewguide Personaleinterviews Intro til interviewet: Varighed 40 minutter Jeg skal lære dig som personale at kende for at kunne gøre projektet relevant for netop dig! Det er anonymt da det ikke er relevant hvem af jer der siger hvad, men hvad I fortæller om at være personale her og jeres forståelse af forældresamarbejdet. Jeg skriver ikke hele interviewet ud men hovedpointer i til de tre hovedspørgsmål. Spørgsmålene primært er løsningsfokuserede

8 Interviewguide Personaleinterviews 1. Hvad kan du godt lide ved at være her? Uddannelsesmæssig baggrund? Hvor længe har du været her? Hvorfor er du netop ansat her i Børnehuset og ikke i en anden institution? Når jeg siger forældresamarbejde, hvad tænker du så? 2. Skalaspørgsmål: På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er at der bare ikke er noget som helst der fungerer for dig og 10 er der ikke er noget du kunne gøre bedre. Hvor er du så i dag? Hvad er det der gør at du ikke er på X (et trin lavere)? Hvor vil du gerne hen (hvor langt vil du gerne op på skalaen, samt spørge ind til svaret)? 3. Mirakelspørgsmål :Hvis du nu vågnede op i morgen og det var januar 2010 og forældresamarbejde projektet var lykkedes - hvad ville så være anderledes? Hvordan ville dine kolleger kunne mærke det på dig? Hvordan ville forældrene kunne mærke det på dig? Hvordan ville børnene kunne mærke det på dig?

9 Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Pointer fra interview med personalet i Børnehuset Nord Foretaget fra november 2007 til januar 2008

10 17 siders noter Analyse og tematisering af personalets ønsker for forældresamarbejdet Bud på indsatser i forhold til temaer Vigtigt: Alle indsatser/ting jeg sætter i gang, skal ses som ting der afprøves i en periode, hvorefter vi evaluerer og justerer!!!

11 8 Temaer/indsatsområder for forældreprojektet 1: Arbejdsglæde 2: Ønske om faglig udvikling 3: Opmærksomhed på relationen og roller 4: Ønske om at forældrene skal kende til den pædagogiske faglighed 5: Ønske om mere snak med forældrene 6: Hvad kendetegner børn og forældre i Børnehuset Nord? 7: Sammenhæng ml. hjem og daginstitution 8: Svar på skalaspørgsmål Mirakelspørgsmål ønsker og mål

12 1. Arbejdsglæde 1. Arbejdsglæde Konklusion: Arbejdsglæden opnås når man er tryg, og man føler at man anerkendes for den man er og det man gør både af kolleger, forældre, børn og ledelse Gode kolleger, man kan spørge til råds, og have det sjovt med At have rammer til frihed under ansvar Samværet med børnene At forældrene forstår det man siger Om arbejdsglæde: At nå igennem til forældrene med sit budskab.

13 1. Arbejdsglæde Forslag til indsatser i forhold til at få mere arbejdsglæde: Man sparrer/giver hinanden positiv feedback i forbindelse med forældresamtaler. At man fremelsker en kultur hvor det anses for vigtigt, at man spørger sine kolleger til råds. At man husker at rose sine kolleger i hverdagen. At man vender svære samtaler/ubehagelige episoder med kolleger/leder så man ikke føler sig eneansvarlig for situationen. Banalt? Det er det ikke! Man går fx primært alene til forældresamtaler og har derfor ikke mulighed for at sparre med sine kolleger

14 2. Ønske om faglig udvikling 2. Faglig udvikling Konklusion: Personalegruppen fremstår meget nysgerrig og vil alle gerne dygtiggøre sig, både i forhold til faglighed og daglig praksis. Større forståelse og evne til rummelighed i forhold til forældregruppen efterspørges. Man vil gerne udvikle forældresamtaler - form og indhold. Mange ønsker undervisning i kulturforståelse. Der ønskes viden om udsatte børn og familier, og om hvorfor nogle udviser et andet omsorgsniveau end det man måske selv udviser. Redskaber til at rumme anderledes handlemåder. Ny procedure for forældresamtaler. Redskaber til samtaleteknik.

15 2. Faglig udvikling Forslag til indsatser i forhold til faglig udvikling: Undervisning i kulturforståelse og forældresamarbejde. (Maj 2008 ) Personalet i Børnehuset Nord tager blandt andet følgende med sig fra kurset: Det er en overvejende positiv og inkluderende opfattelse man har af kultur her i huset. Man ser ikke kultur som en barriere men som et vilkår. Opfordringer til at gå mere i dialog, tage forældrene mere med på råd, inkludere forældrene i udarbejdelse af materiale om huset. En idé om at lave en præsentations dvd om Børnehuset Nord.

16 2. Faglig udvikling - fortsat Flere forslag til indsatser i forhold til faglig udvikling: Undervisning om socialt udsattes liv og dagligdag. Undervisning om at rumme, at nogle forældre udviser et lavere/anderledes niveau i forhold til omsorg for deres børn, end det man måske selv udviser. Undervisning i at man som professionel er vært for en forældresamtale - indlede, afslutte og styre samtalen. [NB: Gennemgang af øvelse samtaleteknik og samtaler med forældre] Undervisning i samtaleteknik i forhold til svære samtaler. Udvikling af materiale til forældresamtaler, og procedure for afholdelse og indkaldelse. Brug af genogram ved første samtale. Strukturering af forberedelse til forældresamtaler (SOS-light).

17 3. Opmærksomhed på relationen og roller 3: Opmærksomhed på relationen og roller Konklusion: Man ønsker at være professionel og rummende i relationen og være tydelig i forhold til faglighed. Mange synes det er svært. Mange er meget direkte i forhold til at fortælle forældrene, at det er vigtigt at de taler sammen i hverdagen. Mange laver meget sjov med forældrene. Enkelte taler specifikt om at de har stor opmærksomhed på egen rolle ifht. forældrene. Man har både rollen som den der skaber tryghed, og den der stiller krav til forældrene. Mange synes alligevel det er svært! At man husker at man er på arbejde, og man skal skabe tryghed, og derfor skal være smilende og imødekommende.

18 3. Opmærksomhed på relationen og roller Forslag til indsatser i forhold til at styrke opmærksomheden på egen rolle som professionel i relationen til forældrene: Undervisning i balancen at skabe tryghed og stille krav og samtidig at være professionel i forhold til forældrene. Undervisning i at se ens egen betydning for relationen og samarbejdet. Vi kan ikke ændre på forældrene, men vi kan blive bedre til at nå dem (- Her må vi se på vores egen rolle i relationen. Har en super underviser til dette! Undervisning september 2008 og marts 2009)

19 4. Pædagogisk faglighed 4. Ønske om at forældrene skal kende til den pædagogiske faglighed Konklusion: Man ønsker at forældrene ved mere om hvorfor man laver de aktiviteter man gør med børnene. Og ønsker at formidlingen i højere grad end nu, når forældrene (-og det giver arbejdsglæde ). Forældrene mangler fx forståelse for, hvorfor man skal have børnenes tegninger med hjem. Forældrene mangler viden om skoleparathed. Ønske om at udvikle det informationsmateriale der gives til forældrene - med billeder. Man er nødt til at svare på de samme spørgsmål igen og igen og forklare det samme igen og igen.

20 4. Pædagogisk faglighed Forslag til indsatser for at styrke forældrenes forståelse af pædagogfagligheden: Udvikling af nyt og mere farverigt og billedrigt velkomstmateriale (Er færdigt til omdeling august 2008) Udvikling af billedmateriale om forskellige aktiviteter og deres formål - måske en dag i V/bh (besluttet at lave pjecer med husets traditioner) Udvikling af billedmateriale vedr. skoleparathed (sandsynligvis i samarbejde med Nørrevang skolen).

21 5. Mere snak 5. Ønske om mere snak med forældrene Konklusion: Den daglige dialog med forældrene er vigtig, mere daglig dialog ønskes! Næsten alle ønsker at forældrene skal komme og fortælle mere og spørge mere i hverdagen. At forældrene skal komme og sætte sig på stuen Forældresamarbejde handler om barnets trivsel her og hjemme. At forældrene tør komme og snakke.

22 5. Mere snak Forslag til indsatser for at få mere daglig snak: At Vuggestuen også inviterer til forældrekaffe. (Er i gang) At man eksplicit i forældresamtaler (især den første) fortæller hvor vigtigt det er at forældrene fortæller hvis der sker nogle forandringer i familielivet. Og hvorfor det er vigtigt. (Er besluttet huskeliste til første samtale) At man understreger at man har tavshedspligt. Undervisning om ens egen rolle i forhold til samtale og samarbejde (Ligesom pkt. 3 Relation og rolle).

23 6. Børn og Forældre 6: Hvad kendetegner børn og forældre i Børnehuset Nord? Konklusion: Børnene kræver meget omsorg og grænsesætning og tydelige voksne der går igen. Mange børn er sprogligt bagefter. Forældrene har mange gange svært ved at følge de råd og anvisninger som man kommer med. Der er en opfattelse af, at forældrene rigtig gerne vil følge alle de gode råd og idéer man kommer med, men der er nogle faktorer der gør, at det ikke altid lykkes for dem.

24 6. Børn og Forældre Forslag til indsatser for lettere at kunne rumme børne- og forældregruppen: Undervisning om socialt udsatte familier Herunder: viden om faktorerne der gør at forældre og børn handler uforudsigeligt og anderledes end aftalt. Ligger i forlængelse af indsatserne ved pkt. 2 Ønsker til faglig udvikling. Og pkt. 3 Relation og roller.

25 7. Hjem og daginstitution 7. Sammenhæng ml. hjem og daginstitution Konklusion: Der er et ønske om at forældrene skal udvise større interesse for børnenes dagligdag i daginstitutionen. Mange ønsker også at have større kendskab til hvordan tingene foregår hjemme. Mange anser hjem og daginstitution som alt for adskilte verdener for børnene. Mange mener ikke forældrene forstår hvad der foregår i daginstitutionen (pædagogfagligheden). Nogen gange føles det som om det bare er et køleskab, hvor de kommer og opbevarer børnene og så henter dem igen når de skal bruge dem. Flere ønsker at komme på hjemmebesøg og vil gerne vide mere om hvordan tingene foregår hjemme hos familierne. Det vil styrke relationen til forældrene at komme derhjem.

26 7. hjem og daginstitution Forslag til indsatser for at styrke sammenhængen ml. hjem og daginstitution: Indsatser i forhold til hjemmebesøg, afventer om vi ikke opnår sammenhængen via øvrige indsatser. Fordi det anses for grænseoverskridende for forældrene at personalet skal invitere sig selv indenfor. Det vi går i gang med er derfor: Mere brug af billedmateriale om aktiviteter vil styrke forældrenes forståelse for barnets dagligdag i institutionen. Forældrene inviteres til at komme og lave aktiviteter med børn og personale fx synge, spille fodbold, lave mad, eller andet de brænder for.

27 Skala spørgsmål ØVELSE Inden I får svarene fra Børnehusets personale vil jeg gerne have jeres svar Er I med på den? Skal bruge en frivillig, jeg må interviewe (Uddel post-it til indsamling)

28 8. Skala 8. Svar på Skalaspørgsmål Mellem 4,5 og 10 dog flest på 7,5. Konklusion: man har meget forskellige opfattelser af succeskriterier for forældresamarbejdet. Bevidstheden om egen indsats giver høj score. De der scorer højest er de der er gode til at anerkende sig selv for det stykke arbejde de laver.

29 8. Skala Forslag til indsatser for at komme højere op på skalaen: Højne ens bevidsthed om det gode man gør til daglig gennem kollegial faglig omsorg. Dvs. ros og sparring.

30 Mirakelspørgsmål ønsker og mål Når projektet er en stor succes i 2010 vil det komme således til udtryk: Forældrene kommer i højere grad end nu til forældrearrangementer. Forældrene vil snakke med personalet om hvad der er sket i weekenden, de vil synes om at komme ind på stuen og bare sidde lidt og sludre. Flere forældre vil vise interesse for børnenes hverdag i institutionen. Forældrene vil mærke at personalet er åbne og imødekommende. Personalet vil være mere glade, mindre frustrerede. Forældrene vil være mere trygge og glade. Børnene vil være mere trygge og glade. Forældrene kan altid komme og få en kop kaffe. Personalet er ikke bange for at gå til forældrene, og tør henvende sig til alle slags forælde. Der vil være færre sure forældre. Personalet vil være mindre irriterede på forældrene, da de vil have en større forståelse for hvorfor nogle forældre handler anderledes end de selv ville have gjort. Flere børn vil gavne mere af sprogstimulering da den også foregår hjemme, og klare sig bedre sprogligt. Forældrene får mere positiv feedback om børnenes hverdag. Personalet snakker med forældrene og ikke hinanden når forældrene kommer og afleverer. Personalet er imødekommende og bevidst om at de skal have en positiv attitude i fht. forældrene. Konklusion: Der er ikke noget i ovenstående som ikke berøres i de 8 temaer. Jeg mener derfor der er god grund til at være optimistisk, og tror på at mange af de ønsker personalet i Børnehuset Nord har, kan realiseres i løbet af de næste 2 år.

31 Implementering af indsatser: 1. Undervisning - dygtige, inspirerende mennesker udefra 2. Arbejdsgrupper 3. Sara underviser/sparrer i hverdagen og på personalemøder Personalet selv underviser og sparrer med deres kolleger i hverdagen!

32 PAUSE

33 Forældreinterviews Gennemgå spørgeguide Formidling til personale Uddel Opsamlende analyse af forældreinterviews se side 7!

34 Pointer fra forældre interviews Forældreinterviewene tilføjer følgende nyt til projektet: En opmærksomhed på at temaerne fra personaleinterviewene allerede er godt dækkende for styrkelse af forældresamarbejdet. Der er stor overensstemmelse mellem det personalet ønsker og det forældrene værdsætter. At temaet Faglig udvikling bør suppleres med mere viden om socialt udsatte end først antaget. Herunder forståelse for mennesker med ringe social kompetence og hvilken betydning denne har for dem, i samarbejdet med fx deres børns daginstitution. Det kunne fx blot hedde social forståelse. En opmærksomhed på at forældrene godt kan sætte pris på de initiativer og aktiviteter personalet laver, uden at være i stand til at deltage i dem. En opmærksomhed på at imødekommenhed og tydelighed er meget vigtig i forhold til samarbejdet med forældre der ikke taler godt dansk eller er socialt dårligt stillede/har ringe sociale kompetencer. En opmærksomhed på at temaet Relation og Roller og oplægsholdere er godt valgt. En forståelse for, at fælles for de fleste af forældrene i Børnehuset Nord er, at de ikke overholder de sociale og kulturelle koder, som vi forventer af dem. Det er i høj grad det der gør det svært for dem at samarbejde med personalet. Og ikke mindst for personalet at samarbejde med dem Det virker som om halvdelen er rigtig godt tilfredse med kommunikationen og samarbejdet og den anden halvdel ønsker mere snak og information.

35 Fra analyse til arbejdstemaer Projektets 7 fokuspunkter 1: Arbejdsglæde 2: Ønske om faglig udvikling 3: Opmærksomhed på relationen og roller 4: Ønske om at forældrene skal kende til den pædagogiske faglighed 5: Ønske om mere snak med forældrene 6: Øget sammenhæng ml. hjem og daginstitution 7: Øget viden om social baggrund

36 Fra analyse til arbejdstemaer Det er således indenfor disse 7 temaer at undervisningen af Børnehuset Nords personale er tilrettelagt. Som eksempler på dette kan nævnes: Når jeg underviser løsningsfokuseret inddrages punkt 1. Når jeg går med til samtaler og underviser i samtaleteknik er det punkt 2 der arbejdes efter. Forsøg med at strukturere forældremøder efter læreplanstemaer inkluderes i punkt 4. Forsøg med forældrekaffe i vuggestuen er del af punkt 5 og 6, for her optimeres muligheden for at snakke uformelt. Udarbejdelse af nyt velkomstmateriale til hele Børnehuset Nord, samt strukturering af første samtale med forældrene, er del af 3, 4, 5 og 6 Kursus i forhold til Kulturforståelse og forældresamarbejde udspringer af punkt 2 og de to planlagte kursusdage om rollen som professionel i relationen udspringer primært af punkt 3.

37 Projekt aktiviteter Andre aktiviteter Jeg udarbejder blandt andet projektledelsesværktøjer som ganttdiagrammer og aktivitetslister til tidsstyring og aktivitetsstyring, disse forelægges for, og godkendes løbende af styregruppen. Jeg deltager i et marte-meo forløb i forhold til at optimere sin kommunikation med personalegruppen. Ambitionen er at blive bedre til at holde personalegruppens engagement ved at bruge det de selv siger i undervisningen. Jeg deltager i det integrationspolitiske netværk Samuelsen. Fællesdag for lignende projekter.

38 Uddel Status og opsamling juli 2008 Diskussion & debat: Udfordringer i forhold til forældrene

39 Største udfordringer i forhold til forældregruppen Fælles ansvar for barnet i daginst Oplyse forældrene om deres pligter og rettigheder Gode idéer til at oplyse forældrene om deres pligter og rettigheder modtages med kyshånd!

40 Fremadrettet Hvordan kan 4a sprogpædagoger og Projekt Forældresamarbejde have gavn af hinanden? Forslag: Forældresamarbejdssnak 1 time hver anden måned?

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Svendborg Kommune, august 2012 marts 2015 Evalueringsrapport Afrapportering til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune

Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: HR og Innovation, FAMILIE BEBOER

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde.

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. Jensen Center for Social Inklusion - UCL Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. A 1.0 Baggrund: På baggrund af den nye anbringelsesform

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning og præsentation

Indledning og præsentation Indhold Indledning og præsentation... 2 Vision, mission og værdigrundlag... 3 Børn - og Unges værdigrundlag.... 3 Troværdighed... 4 Respekt... 4 Engagement... 4 Spørring børnehus værdigrundlag.... 4 Når

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere