Projekt Forældresamarbejde. Oplæg 14. august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Forældresamarbejde. Oplæg 14. august 2008"

Transkript

1 Projekt Forældresamarbejde Oplæg 14. august 2008

2 Oplæg om projekt forældresamarbejde den 14. august Organisering af projektet 2. Projektets mål 3. Hvordan når vi målene? Dagsorden: 4. Interview med personalegruppen i Børnehuset Nord Pause 5. Interview med forældregruppen 6. Projektets andre aktiviteter 7. Fremtidige udfordringer i forhold til forældregruppen 8. Diskussion/debat om at formidle pligter og rettigheder 9. Diskussion/debat Hvordan kan 4aSprogpædagogerne og Projekt forældresamarbejde få gavn af hinanden i fremtiden

3 Organisering af projekt Forældresamarbejde i Nordbycentret Familieministeriet Styregruppe: Centerchef, Leder af Børnehuset Nord, Souschef, Afdelingsleder børnehave, Udviklingspædagog og Sekretær Projektleder Centerleder Maria Ringsmose Sekretær og Budgetansvarlig Linda Breiner Projektmedarbejder Sara Katz Interessenter og målgruppe: Personale Børnehuset Nord Forældre Børnehuset Nord Børn Børnehuset Nord Referencegruppe: Relevante fagpersoner med noget på hjertet

4 Organisationsdiagram for Nordbycentret juli 2008 Daginstitutionschef Nordbycentret Centerleder Daginstitutionsleder Udviklingspædagog Børnehuset Nord Projekt Ung Mor Projekt Forældresamarbejde Stabil Start Åben Rådgivning 4a

5 Projektets mål: At forældresamarbejdet i Børnehuset Nord skal blomstre. Herunder at vi får gladere og mere trygge børn, forældre og personale. Projektets succeskriterier er At den samlede medarbejderstab gennem kurser og uddannelse bliver bedre rustet til at forbedre forældresamarbejdet. At der oparbejdes en højere forældredeltagelse i forældremøder og andre sociale arrangementer. At Børnehusets Nords forældrebestyrelse opbygges. At den åbne dialog og den gensidige forståelse pædagoger og forældre imellem skal udbygges og forbedres gennem forældresamtaler, forældrevejledning, hjemmebesøg, øget forældreinddragelse i hverdagen og til arrangementer. At der opbygges en større gensidig forståelse og respekt for de sociale og kulturelle forskelle, man til dagligt møder i institutionen.

6 Hvordan prøver vi at nå målene? Gantt overblik! Den første måned Int. Personale Gennemgå interviewguide

7 Interviewguide Personaleinterviews Intro til interviewet: Varighed 40 minutter Jeg skal lære dig som personale at kende for at kunne gøre projektet relevant for netop dig! Det er anonymt da det ikke er relevant hvem af jer der siger hvad, men hvad I fortæller om at være personale her og jeres forståelse af forældresamarbejdet. Jeg skriver ikke hele interviewet ud men hovedpointer i til de tre hovedspørgsmål. Spørgsmålene primært er løsningsfokuserede

8 Interviewguide Personaleinterviews 1. Hvad kan du godt lide ved at være her? Uddannelsesmæssig baggrund? Hvor længe har du været her? Hvorfor er du netop ansat her i Børnehuset og ikke i en anden institution? Når jeg siger forældresamarbejde, hvad tænker du så? 2. Skalaspørgsmål: På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er at der bare ikke er noget som helst der fungerer for dig og 10 er der ikke er noget du kunne gøre bedre. Hvor er du så i dag? Hvad er det der gør at du ikke er på X (et trin lavere)? Hvor vil du gerne hen (hvor langt vil du gerne op på skalaen, samt spørge ind til svaret)? 3. Mirakelspørgsmål :Hvis du nu vågnede op i morgen og det var januar 2010 og forældresamarbejde projektet var lykkedes - hvad ville så være anderledes? Hvordan ville dine kolleger kunne mærke det på dig? Hvordan ville forældrene kunne mærke det på dig? Hvordan ville børnene kunne mærke det på dig?

9 Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Pointer fra interview med personalet i Børnehuset Nord Foretaget fra november 2007 til januar 2008

10 17 siders noter Analyse og tematisering af personalets ønsker for forældresamarbejdet Bud på indsatser i forhold til temaer Vigtigt: Alle indsatser/ting jeg sætter i gang, skal ses som ting der afprøves i en periode, hvorefter vi evaluerer og justerer!!!

11 8 Temaer/indsatsområder for forældreprojektet 1: Arbejdsglæde 2: Ønske om faglig udvikling 3: Opmærksomhed på relationen og roller 4: Ønske om at forældrene skal kende til den pædagogiske faglighed 5: Ønske om mere snak med forældrene 6: Hvad kendetegner børn og forældre i Børnehuset Nord? 7: Sammenhæng ml. hjem og daginstitution 8: Svar på skalaspørgsmål Mirakelspørgsmål ønsker og mål

12 1. Arbejdsglæde 1. Arbejdsglæde Konklusion: Arbejdsglæden opnås når man er tryg, og man føler at man anerkendes for den man er og det man gør både af kolleger, forældre, børn og ledelse Gode kolleger, man kan spørge til råds, og have det sjovt med At have rammer til frihed under ansvar Samværet med børnene At forældrene forstår det man siger Om arbejdsglæde: At nå igennem til forældrene med sit budskab.

13 1. Arbejdsglæde Forslag til indsatser i forhold til at få mere arbejdsglæde: Man sparrer/giver hinanden positiv feedback i forbindelse med forældresamtaler. At man fremelsker en kultur hvor det anses for vigtigt, at man spørger sine kolleger til råds. At man husker at rose sine kolleger i hverdagen. At man vender svære samtaler/ubehagelige episoder med kolleger/leder så man ikke føler sig eneansvarlig for situationen. Banalt? Det er det ikke! Man går fx primært alene til forældresamtaler og har derfor ikke mulighed for at sparre med sine kolleger

14 2. Ønske om faglig udvikling 2. Faglig udvikling Konklusion: Personalegruppen fremstår meget nysgerrig og vil alle gerne dygtiggøre sig, både i forhold til faglighed og daglig praksis. Større forståelse og evne til rummelighed i forhold til forældregruppen efterspørges. Man vil gerne udvikle forældresamtaler - form og indhold. Mange ønsker undervisning i kulturforståelse. Der ønskes viden om udsatte børn og familier, og om hvorfor nogle udviser et andet omsorgsniveau end det man måske selv udviser. Redskaber til at rumme anderledes handlemåder. Ny procedure for forældresamtaler. Redskaber til samtaleteknik.

15 2. Faglig udvikling Forslag til indsatser i forhold til faglig udvikling: Undervisning i kulturforståelse og forældresamarbejde. (Maj 2008 ) Personalet i Børnehuset Nord tager blandt andet følgende med sig fra kurset: Det er en overvejende positiv og inkluderende opfattelse man har af kultur her i huset. Man ser ikke kultur som en barriere men som et vilkår. Opfordringer til at gå mere i dialog, tage forældrene mere med på råd, inkludere forældrene i udarbejdelse af materiale om huset. En idé om at lave en præsentations dvd om Børnehuset Nord.

16 2. Faglig udvikling - fortsat Flere forslag til indsatser i forhold til faglig udvikling: Undervisning om socialt udsattes liv og dagligdag. Undervisning om at rumme, at nogle forældre udviser et lavere/anderledes niveau i forhold til omsorg for deres børn, end det man måske selv udviser. Undervisning i at man som professionel er vært for en forældresamtale - indlede, afslutte og styre samtalen. [NB: Gennemgang af øvelse samtaleteknik og samtaler med forældre] Undervisning i samtaleteknik i forhold til svære samtaler. Udvikling af materiale til forældresamtaler, og procedure for afholdelse og indkaldelse. Brug af genogram ved første samtale. Strukturering af forberedelse til forældresamtaler (SOS-light).

17 3. Opmærksomhed på relationen og roller 3: Opmærksomhed på relationen og roller Konklusion: Man ønsker at være professionel og rummende i relationen og være tydelig i forhold til faglighed. Mange synes det er svært. Mange er meget direkte i forhold til at fortælle forældrene, at det er vigtigt at de taler sammen i hverdagen. Mange laver meget sjov med forældrene. Enkelte taler specifikt om at de har stor opmærksomhed på egen rolle ifht. forældrene. Man har både rollen som den der skaber tryghed, og den der stiller krav til forældrene. Mange synes alligevel det er svært! At man husker at man er på arbejde, og man skal skabe tryghed, og derfor skal være smilende og imødekommende.

18 3. Opmærksomhed på relationen og roller Forslag til indsatser i forhold til at styrke opmærksomheden på egen rolle som professionel i relationen til forældrene: Undervisning i balancen at skabe tryghed og stille krav og samtidig at være professionel i forhold til forældrene. Undervisning i at se ens egen betydning for relationen og samarbejdet. Vi kan ikke ændre på forældrene, men vi kan blive bedre til at nå dem (- Her må vi se på vores egen rolle i relationen. Har en super underviser til dette! Undervisning september 2008 og marts 2009)

19 4. Pædagogisk faglighed 4. Ønske om at forældrene skal kende til den pædagogiske faglighed Konklusion: Man ønsker at forældrene ved mere om hvorfor man laver de aktiviteter man gør med børnene. Og ønsker at formidlingen i højere grad end nu, når forældrene (-og det giver arbejdsglæde ). Forældrene mangler fx forståelse for, hvorfor man skal have børnenes tegninger med hjem. Forældrene mangler viden om skoleparathed. Ønske om at udvikle det informationsmateriale der gives til forældrene - med billeder. Man er nødt til at svare på de samme spørgsmål igen og igen og forklare det samme igen og igen.

20 4. Pædagogisk faglighed Forslag til indsatser for at styrke forældrenes forståelse af pædagogfagligheden: Udvikling af nyt og mere farverigt og billedrigt velkomstmateriale (Er færdigt til omdeling august 2008) Udvikling af billedmateriale om forskellige aktiviteter og deres formål - måske en dag i V/bh (besluttet at lave pjecer med husets traditioner) Udvikling af billedmateriale vedr. skoleparathed (sandsynligvis i samarbejde med Nørrevang skolen).

21 5. Mere snak 5. Ønske om mere snak med forældrene Konklusion: Den daglige dialog med forældrene er vigtig, mere daglig dialog ønskes! Næsten alle ønsker at forældrene skal komme og fortælle mere og spørge mere i hverdagen. At forældrene skal komme og sætte sig på stuen Forældresamarbejde handler om barnets trivsel her og hjemme. At forældrene tør komme og snakke.

22 5. Mere snak Forslag til indsatser for at få mere daglig snak: At Vuggestuen også inviterer til forældrekaffe. (Er i gang) At man eksplicit i forældresamtaler (især den første) fortæller hvor vigtigt det er at forældrene fortæller hvis der sker nogle forandringer i familielivet. Og hvorfor det er vigtigt. (Er besluttet huskeliste til første samtale) At man understreger at man har tavshedspligt. Undervisning om ens egen rolle i forhold til samtale og samarbejde (Ligesom pkt. 3 Relation og rolle).

23 6. Børn og Forældre 6: Hvad kendetegner børn og forældre i Børnehuset Nord? Konklusion: Børnene kræver meget omsorg og grænsesætning og tydelige voksne der går igen. Mange børn er sprogligt bagefter. Forældrene har mange gange svært ved at følge de råd og anvisninger som man kommer med. Der er en opfattelse af, at forældrene rigtig gerne vil følge alle de gode råd og idéer man kommer med, men der er nogle faktorer der gør, at det ikke altid lykkes for dem.

24 6. Børn og Forældre Forslag til indsatser for lettere at kunne rumme børne- og forældregruppen: Undervisning om socialt udsatte familier Herunder: viden om faktorerne der gør at forældre og børn handler uforudsigeligt og anderledes end aftalt. Ligger i forlængelse af indsatserne ved pkt. 2 Ønsker til faglig udvikling. Og pkt. 3 Relation og roller.

25 7. Hjem og daginstitution 7. Sammenhæng ml. hjem og daginstitution Konklusion: Der er et ønske om at forældrene skal udvise større interesse for børnenes dagligdag i daginstitutionen. Mange ønsker også at have større kendskab til hvordan tingene foregår hjemme. Mange anser hjem og daginstitution som alt for adskilte verdener for børnene. Mange mener ikke forældrene forstår hvad der foregår i daginstitutionen (pædagogfagligheden). Nogen gange føles det som om det bare er et køleskab, hvor de kommer og opbevarer børnene og så henter dem igen når de skal bruge dem. Flere ønsker at komme på hjemmebesøg og vil gerne vide mere om hvordan tingene foregår hjemme hos familierne. Det vil styrke relationen til forældrene at komme derhjem.

26 7. hjem og daginstitution Forslag til indsatser for at styrke sammenhængen ml. hjem og daginstitution: Indsatser i forhold til hjemmebesøg, afventer om vi ikke opnår sammenhængen via øvrige indsatser. Fordi det anses for grænseoverskridende for forældrene at personalet skal invitere sig selv indenfor. Det vi går i gang med er derfor: Mere brug af billedmateriale om aktiviteter vil styrke forældrenes forståelse for barnets dagligdag i institutionen. Forældrene inviteres til at komme og lave aktiviteter med børn og personale fx synge, spille fodbold, lave mad, eller andet de brænder for.

27 Skala spørgsmål ØVELSE Inden I får svarene fra Børnehusets personale vil jeg gerne have jeres svar Er I med på den? Skal bruge en frivillig, jeg må interviewe (Uddel post-it til indsamling)

28 8. Skala 8. Svar på Skalaspørgsmål Mellem 4,5 og 10 dog flest på 7,5. Konklusion: man har meget forskellige opfattelser af succeskriterier for forældresamarbejdet. Bevidstheden om egen indsats giver høj score. De der scorer højest er de der er gode til at anerkende sig selv for det stykke arbejde de laver.

29 8. Skala Forslag til indsatser for at komme højere op på skalaen: Højne ens bevidsthed om det gode man gør til daglig gennem kollegial faglig omsorg. Dvs. ros og sparring.

30 Mirakelspørgsmål ønsker og mål Når projektet er en stor succes i 2010 vil det komme således til udtryk: Forældrene kommer i højere grad end nu til forældrearrangementer. Forældrene vil snakke med personalet om hvad der er sket i weekenden, de vil synes om at komme ind på stuen og bare sidde lidt og sludre. Flere forældre vil vise interesse for børnenes hverdag i institutionen. Forældrene vil mærke at personalet er åbne og imødekommende. Personalet vil være mere glade, mindre frustrerede. Forældrene vil være mere trygge og glade. Børnene vil være mere trygge og glade. Forældrene kan altid komme og få en kop kaffe. Personalet er ikke bange for at gå til forældrene, og tør henvende sig til alle slags forælde. Der vil være færre sure forældre. Personalet vil være mindre irriterede på forældrene, da de vil have en større forståelse for hvorfor nogle forældre handler anderledes end de selv ville have gjort. Flere børn vil gavne mere af sprogstimulering da den også foregår hjemme, og klare sig bedre sprogligt. Forældrene får mere positiv feedback om børnenes hverdag. Personalet snakker med forældrene og ikke hinanden når forældrene kommer og afleverer. Personalet er imødekommende og bevidst om at de skal have en positiv attitude i fht. forældrene. Konklusion: Der er ikke noget i ovenstående som ikke berøres i de 8 temaer. Jeg mener derfor der er god grund til at være optimistisk, og tror på at mange af de ønsker personalet i Børnehuset Nord har, kan realiseres i løbet af de næste 2 år.

31 Implementering af indsatser: 1. Undervisning - dygtige, inspirerende mennesker udefra 2. Arbejdsgrupper 3. Sara underviser/sparrer i hverdagen og på personalemøder Personalet selv underviser og sparrer med deres kolleger i hverdagen!

32 PAUSE

33 Forældreinterviews Gennemgå spørgeguide Formidling til personale Uddel Opsamlende analyse af forældreinterviews se side 7!

34 Pointer fra forældre interviews Forældreinterviewene tilføjer følgende nyt til projektet: En opmærksomhed på at temaerne fra personaleinterviewene allerede er godt dækkende for styrkelse af forældresamarbejdet. Der er stor overensstemmelse mellem det personalet ønsker og det forældrene værdsætter. At temaet Faglig udvikling bør suppleres med mere viden om socialt udsatte end først antaget. Herunder forståelse for mennesker med ringe social kompetence og hvilken betydning denne har for dem, i samarbejdet med fx deres børns daginstitution. Det kunne fx blot hedde social forståelse. En opmærksomhed på at forældrene godt kan sætte pris på de initiativer og aktiviteter personalet laver, uden at være i stand til at deltage i dem. En opmærksomhed på at imødekommenhed og tydelighed er meget vigtig i forhold til samarbejdet med forældre der ikke taler godt dansk eller er socialt dårligt stillede/har ringe sociale kompetencer. En opmærksomhed på at temaet Relation og Roller og oplægsholdere er godt valgt. En forståelse for, at fælles for de fleste af forældrene i Børnehuset Nord er, at de ikke overholder de sociale og kulturelle koder, som vi forventer af dem. Det er i høj grad det der gør det svært for dem at samarbejde med personalet. Og ikke mindst for personalet at samarbejde med dem Det virker som om halvdelen er rigtig godt tilfredse med kommunikationen og samarbejdet og den anden halvdel ønsker mere snak og information.

35 Fra analyse til arbejdstemaer Projektets 7 fokuspunkter 1: Arbejdsglæde 2: Ønske om faglig udvikling 3: Opmærksomhed på relationen og roller 4: Ønske om at forældrene skal kende til den pædagogiske faglighed 5: Ønske om mere snak med forældrene 6: Øget sammenhæng ml. hjem og daginstitution 7: Øget viden om social baggrund

36 Fra analyse til arbejdstemaer Det er således indenfor disse 7 temaer at undervisningen af Børnehuset Nords personale er tilrettelagt. Som eksempler på dette kan nævnes: Når jeg underviser løsningsfokuseret inddrages punkt 1. Når jeg går med til samtaler og underviser i samtaleteknik er det punkt 2 der arbejdes efter. Forsøg med at strukturere forældremøder efter læreplanstemaer inkluderes i punkt 4. Forsøg med forældrekaffe i vuggestuen er del af punkt 5 og 6, for her optimeres muligheden for at snakke uformelt. Udarbejdelse af nyt velkomstmateriale til hele Børnehuset Nord, samt strukturering af første samtale med forældrene, er del af 3, 4, 5 og 6 Kursus i forhold til Kulturforståelse og forældresamarbejde udspringer af punkt 2 og de to planlagte kursusdage om rollen som professionel i relationen udspringer primært af punkt 3.

37 Projekt aktiviteter Andre aktiviteter Jeg udarbejder blandt andet projektledelsesværktøjer som ganttdiagrammer og aktivitetslister til tidsstyring og aktivitetsstyring, disse forelægges for, og godkendes løbende af styregruppen. Jeg deltager i et marte-meo forløb i forhold til at optimere sin kommunikation med personalegruppen. Ambitionen er at blive bedre til at holde personalegruppens engagement ved at bruge det de selv siger i undervisningen. Jeg deltager i det integrationspolitiske netværk Samuelsen. Fællesdag for lignende projekter.

38 Uddel Status og opsamling juli 2008 Diskussion & debat: Udfordringer i forhold til forældrene

39 Største udfordringer i forhold til forældregruppen Fælles ansvar for barnet i daginst Oplyse forældrene om deres pligter og rettigheder Gode idéer til at oplyse forældrene om deres pligter og rettigheder modtages med kyshånd!

40 Fremadrettet Hvordan kan 4a sprogpædagoger og Projekt Forældresamarbejde have gavn af hinanden? Forslag: Forældresamarbejdssnak 1 time hver anden måned?

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet 9.-10. DECEMBER 2013 Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet haft? casestudie 2 v. Dorte Kousholt () & Peter Berliner (peer@dpu.dk) EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Kære medarbejdere på børneområdet,

Kære medarbejdere på børneområdet, Kære medarbejdere på børneområdet, Den 1. august går vi i gang med at føre vores inklusionsplan ud i livet. Vi har efterhånden forberedt os i 2 et halvt år, så vi er klar, og vi glæder os til at komme

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Veje til et styrket forældresamarbejde

Veje til et styrket forældresamarbejde www.eva.dk Veje til et styrket forældresamarbejde KL s dagtilbudskonference 17. maj 2017, v. Laura Detlefsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) - en statslig organisation, der udforsker og udvikler kvaliteten

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Spørgsmål til brug for samtaler om forældretilfredshedsundersøgelsen

Spørgsmål til brug for samtaler om forældretilfredshedsundersøgelsen Spørgsmål til brug for samtaler om forældretilfredshedsundersøgelsen Kære forældreråd og institutionsbestyrelser Følgende spørgsmål til forældretilfredshedsundersøgelsen er tænkt som en ramme for drøftelserne

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Opsamlingsbesøg Der er afsat 2 dage til opsamling/evaluering og fremtidssikring i hvert børnehus.

Opsamlingsbesøg Der er afsat 2 dage til opsamling/evaluering og fremtidssikring i hvert børnehus. Legepilot projekt. Børneinstitution Abildgård har etableret et projekt som er funderet i fælleslege i uderummet med særligt fokus på legepladsen. Det pædagogiske fokus har sit afsæt i bevægelsesglæde og

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

:48:00. FORÆLDRE SAMARBEJDE DER VIRKER Søren Laibach Smidt Suzanne Krog Dansk Pyskologisk forlag Pris kr. 259

:48:00. FORÆLDRE SAMARBEJDE DER VIRKER Søren Laibach Smidt Suzanne Krog Dansk Pyskologisk forlag Pris kr. 259 13-03-2016 22:48:00 FORÆLDRE SAMARBEJDE DER VIRKER Søren Laibach Smidt Suzanne Krog Dansk Pyskologisk forlag Pris kr. 259 Jeg har undret mig over, at man på regeringsniveau, er startet med at fokusere

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet?

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Om forældre som rollemodeller 19. november 2009 Brorsonskolen, Varde Kommune V/ Bente Sloth Udviklingskonsulent, Varde Kommune LP-kompetencenetværket,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

INKLUSION. i dagtilbud. -forskellighed og fællesskab. FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013

INKLUSION. i dagtilbud. -forskellighed og fællesskab. FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013 INKLUSION -forskellighed og fællesskab i dagtilbud FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013 F O K U S P U N K T E R i en inkluderende pædagogik Et menneskesyn om de gensidige

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit SIDE Sp. Hvor tilfreds er du med..4..8..4..8 Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit Aktiviteterne i dagligdagen 9,% 8,%,%,%,%, Omfanget af natur og skov

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere