Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr CAL Indledning Indledning Forslag Forslag til til lov lov om om ansættelsesklausuler ændring af lov om retsforholdet blev sendt i høring mellem den arbejdsgivere 19. marts 2015 og med frist funktionærer den 1. april blev sendt Følgende i høring høringsberettigede onsdag den 1. oktober organisationer, 2014 med myndigheder frist onsdag og den andre 29. har oktober afgivet høringssvar: Følgende høringsberettigede organisationer og myndigheder har afgivet høringssvar: Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), KL, Danske Regioner, Kristelig Arbejdsgiverforening (KA), Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A), Landsorganisationen i Danmark (LO), Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Akademikerne (AC), Kristelig Fagbevægelse (KRIFA), Lederne, Business Danmark, Advokatrådet, Danske Advokater og Den Danske Dommerforening. Herudover er der afgivet høringssvar fra Dahl advokatfirma og Horten. Team Effektiv Regulering (Erhvervs- og Vækstministeriet) har afgivet bemærkninger i forhold til lovforslagets forventede konsekvenser. 2. Generelle bemærkninger til de indkomne høringssvar En række af de høringsberettigede organisationer har ingen bemærkninger til lovforslaget, som KL, Danske Regioner og Den Danske dommerforening. Flere af de høringsberettigede er positive i forhold til, at der med lovforslaget bliver en samlet regulering af ansættelsesklausuler, og at loven kommer til at angå alle ansættelsesforhold. DA og LO udtrykker tilfredshed med, at deres forslag til en konkret udmøntning af de nye regler er blevet efterkommet i lovforslaget. Parterne har hver især nogle ønsker til videregående lovgivning til fordel for deres medlemsgrupper. Flere arbejdsgiverorganisationer såsom FA og GLS-A synes, at lovforslaget på visse punkter indfører unødvendigt restriktive krav for arbejdsgiverne bl.a. i form af

2 skriftlige oplysningsforpligtelser over for lønmodtagerne. Arbejdsgiverside udtrykker desuden kritik af at indføre et forbud mod jobklausuler. Flere lønmodtagerorganisationer såsom Krifa, Lederne og Business Danmark kvitterer positivt for hele eller dele af lovforlaget, herunder nogle af de nye krav til arbejdsgiverne. Nogle lønmodtagerorganisationer såsom LO, FTF og Akademikerne mener, at lovforslaget er uambitiøst, og de gerne havde set et decideret forbud mod at indgå aftaler om ansættelsesklausuler og alternativt, at aftalerne kun kan indgås med en meget afgrænset gruppe af lønmodtagere. I det følgende adresserer Beskæftigelsesministeriet bemærkninger og forslag fra høringssvarene i afsnit med kommentarer. 3. Bemærkninger fra organisationer på arbejdsgiverside 3.1. Dansk Arbejdsgiverforening DA kvitterer positivt for, at DA s aftale med LO om en konkret udmøntning af de nye regler om ansættelsesklausuler har fundet opbakning hos aftalepartierne bag den politiske aftale om at lave en ny lov med henblik på at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. DA påpeger, at bemærkningerne til lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse 15, stk. 3 angående jobklausuler er uklart formuleret. DA bemærker, at bestemmelsen i lovforslagets 4, stk. 3, om at en konkurrenceklausul alene er gyldig, hvis der er angivet en korrekt begrundelse for at aftale en erhvervsbegrænsende konkurrenceklausul, vil være svært at håndtere i praksis. DA ønsker, at der skal indføres en særlig bestemmelse om, at en arbejdsgiver kan forfølge en illoyal medarbejder, som ikke oplyser arbejdsgiveren om sine kunderelationer i forbindelse med udarbejdelsen af en liste over, hvilke konkrete kunder en kundeklausul angår, jf. lovforslagets 5, stk. 3. DA mener, at en ugyldig eller uvirksom klausul ikke bør udløse et engangsbeløb. DA mener ikke, at hele indholdet af aftalelovens 38 bør flyttes til lovforslaget, idet bestemmelsen også angår andre grupper end lønmodtagere. I forhold til muligheden for at fravige lovforslaget ved kollektiv overenskomst ønsker DA, at gældende overenskomster skal kunne videreføres. DA ønsker desuden at det skal være muligt at fravige lovforslaget i situationer, hvor lønmodtagerside er en kollektivitet i form af fx en personaleforening. DA mener, at det ikke skal være muligt for en lønmodtager at opfylde tabsbegrænsningsforpligtelsen ved oprettelse af selvstændig virksomhed, jf. lovforslagets 8, stk. 5. DA mener, at lovforslaget vil medføre væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet, idet arbejdsgiverne bl.a. skal udarbejde skriftlige aftaler om ansættelsesklausulerne. Der angives ikke yderligere, som understøtter dette. 2

3 DA s kommentar angående bemærkningerne til lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse 15, stk. 3 angående jobklausuler er taget til efterretning og teksten justeres. Der er i bemærkningerne til lovforslagets 4, stk. 3, en beskrivelse af, hvad der vurderes, at skulle til for, at en arbejdsgiver opfylder kravet i bestemmelsen. Det er ikke hensigten med bestemmelsen, at en arbejdsgiver løbende skal sørge for at justere begrundelsen i aftalen overfor lønmodtageren for at kunne opretholde en konkurrenceklausul. Idet en lønmodtager allerede er omfattet af en loyalitetsforpligtelse over for arbejdsgiveren, vurderes der ikke at være grundlag for at ændre lovforslagets 5, stk. 3 om kundelister. Det er desuden arbejdsgivers ansvar at sørge for at kundelisten er udformet korrekt, hvilket vedkommende kan sikre med lønmodtagerens bidrag. Dette er behandlet i bemærkningerne til bestemmelsen. Hvis en klausul bliver ugyldig, fordi omstændighederne i ansættelsesforholdet har ændret sig, sidestilles det med, at arbejdsgiveren har opsagt aftalen om en klausul, hvilket vil udløse et engangsbeløb men ikke den løbende kompensation. Overførslen af indholdet af aftalelovens 38 til lovforslaget indgår i det aftalegrundlag om udmøntning af en ny regulering af ansættelsesklausuler, som DA og LO er blevet enige om at præsentere for regeringen og aftalepartierne bag vækstpakken. Overførslen sker i nært samarbejde med Justitsministeriet, som er ressortansvarlig for aftaleloven. I lovforslagets 12, stk. 3, anføres det, at bestemmelsen, som skal videreføre retstilstanden efter aftalelovens 38, har et bredere anvendelsesområde end resten af loven. Der er en mulighed for, at eksisterende kollektive overenskomster kan videreføres, jf. lovforslagets 15, stk. 4. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt, at en lønmodtagerbeskyttelseslov, som har til formål at begrænse brugen af ansættelsesklausuler kan fraviges i sin helhed, hvis lønmodtagerside fx er en personaleforening. Muligheden for at fravige loven, kan ske til både lønmodtagernes fordel og ulempe. Der er derfor i lovforslaget stillet krav om, at det alene er arbejdsmarkedsparter med et vist organisatorisk niveau, der har adgang til at fravige loven. Denne praksis har også været benyttet på andre ansættelsesretlige områder. Indførelsen af en tabsbegrænsningsforpligtelse er en del af DA s aftale med LO, som regeringen og aftalepartierne bag vækstpakken har tilsluttet sig i forbindelse med udmøntning af aftalen om begrænsning af ansættelsesklausuler. Afhængigt af formuleringen af en ansættelsesklausul vurderes det at være muligt for en lønmodtager at opfylde tabsbegrænsningsforpligtelsen ved at varetage en selvstændig virksomhed, som falder inden for definitionen af andet passende arbejde i lovforslagets 1, stk. 3 [redaktionel kommentar: efter lovteknisk gennemgang bliver bestemmelsen til 1, stk. 2, nr. 3.] 3

4 Lovforslagets forventede administrative konsekvenser vurderes bl.a. af Erhvervsog Vækstministeriets Team Effektiv Regulering, og bemærkningerne vil blive justeret i overensstemmelse hermed. Der er en fast praksis for, hvornår et lovforslag vurderes at medføre væsentlige administrative konsekvenser. Det bemærkes, at der også efter de gældende regler om kunde- og konkurrenceklausuler er et krav for arbejdsgiverne til at udarbejde skriftlige aftaler herom med lønmodtagerne Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) FA havde gerne set, at ændringen af området om ansættelsesklausuler var blevet til ved et udvalgsarbejde med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, og at der havde været en længere høringsfrist. FA påpeger, at der mangler faktuel viden om udbredelsen af jobklausuler, hvilket også fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. FA kan støtte, at reglerne om ansættelsesklausuler samles i en lovgivning, og har ikke bemærkninger til, at alle ansættelsesforhold blive omfattet af den nye lov. FA er bekymret for, om lovforslaget kan modvirke vidensdeling i virksomhederne, og er skeptiske i forhold til, om lovforslaget vil medføre positive effekter for virksomhederne. FA ønsker en præcisering af bemærkningerne til markedsføringslovens 1. FA støtter, at lovforslaget alene angår en udtømmende type af klausuler. FA påpeger, at der er uhensigtsmæssigheder i forhold til beskrivelsen i bemærkningerne om ikrafttræden af forbuddet mod jobklausuler. FA støtter, at undtagelsen om jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse bibeholdes. FA mener, at skærpelsen af, at en lønmodtager skal indtage en helt særlig betroet stilling er en unødvendig skærpelse i forhold til gældende ret, samt at det ikke bør være en gyldighedsbetingelse for en klausul, og mener at en ændring i stillingen ikke bør kunne sidestilles med en evt. opsigelse af klausulen fra arbejdsgivers side. FA mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at det er arbejdsgivers ansvar at udarbejde kundelister, når arbejdsgiver ønsker at aktivere en kundeklausul. FA mener desuden, at det vil være risikabelt for arbejdsgiver at sende en lønmodtager et overblik over, hvilke kunder lønmodtageren har haft erhvervsmæssig kontakt med inden for de seneste 12 måneder, og at risikoen for, at lønmodtageren vil kontakte kunderne hermed forøges. FA ønsker at indføre et krav til lønmodtagerne om, at de skal udarbejde en kundeliste på tro og love, samt at det præciseres, hvornår listen skal være udarbejdet, og hvad konsekvenserne er, hvis lønmodtager overtræder loyalitetsforpligtelsen. FA er desuden usikre på, hvad konsekvensen er af, at en kundeliste ikke er udformet korrekt. FA bemærker, at hvis en klausul ikke opfylder betingelsen om, at en klausul maksimalt må vare i 12 måneder, jf. 7, bør konsekvensen være, at klausulen fortsat er gyldig, og fortolkes, som om den opfylder betingelserne i loven. FA bemærker, at de helst havde set, at kompensationsreglerne i funktionærloven var blevet videreført i de nye regler, hvor arbejdsgiver, som kan foretage modreg- 4

5 ning, ikke skal betale kompensation til lønmodtager. FA mener således, at de nye kompensationsregler gør det dyrere for arbejdsgiverne at indgå aftaler om ansættelsesklausuler. FA foretrækker, at de eksisterende regler i funktionærloven og tilhørende praksis fastholdes. FA bemærker, at de helst ser, at de gældende regler videreføres i forhold til lovforslagets indebærer bl.a., at en ansættelsesklausul kan give adgang til et engangsvederlag, hvis klausulen opsiges før, at en lønmodtager har været ansat i 6 måneder uden at klausulen dermed kan gøres gældende overfor lønmodtageren. FA bemærker, at ophævelsen af aftalelovens 38 og videreførelsen af indholdet i lovforslagets 12 må betyde, at bestemmelsen ikke længere gælder for andre end lønmodtagere. Bemærkningerne til markedsføringsloven er alene beskrivende og er udarbejdet i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet, som har ressortansvaret herfor. Angående beskrivelsen i bemærkningerne om ikrafttræden af forbuddet mod jobklausuler kan henvises til DA s høringssvar og kommentaren hertil. Begrebet helt særlig betroet stilling er en del af DA og LO s aftale om en konkret udmøntning af nye regler på området. I forhold til kundeklausuler bemærkes det, at det er arbejdsgivers ansvar, såfremt arbejdsgiver ønsker at aktivere en kundeklausul, at udarbejde en kundeliste efter 5. Dette kan ske med lønmodtagerens bistand, hvilket er beskrevet nærmere i bemærkningerne. FA s argument om, at lønmodtageren må være nærmest til at have et overblik over, hvilke kunder vedkommende har haft kontakt til i de seneste 12 måneder, synes desuden i modstrid med argumentet om, at det vil være risikabelt for arbejdsgiver at sende en liste til lønmodtageren, idet listen kan indeholde erhvervshemmeligheder. Det synes ikke sandsynligt, at fremsendelse af en kundeliste vil øge risikoen for, at lønmodtageren bryder med kundeklausulen og netop kontakter de omfattede kunder og dermed risikerer at blive mødt med krav fra arbejdsgiver om brud på kundeklausulen. Det fremgår direkte af 5, stk. 3, at en kundeliste skal udleveres i forbindelse med enten afskedigelsen af lønmodtageren eller ved lønmodtagerens egen opsigelse, såfremt kundeklausulen ønskes opretholdt. Se kommentaren til DA s høringssvar angående FA s yderligere bemærkninger til kravet om en kundeliste. Konsekvenserne af manglende opfyldelse af betingelsen om en klausuls maksimale varighed opretholdes, hvilket betyder, at en klausul bliver ugyldig såfremt betingelsen ikke overholdes. Hovedformålet med lovforslaget har været at begrænse brugen af ansættelsesklausuler og motivere til, at arbejdsgiverne vælger kortvarige klausuler og nøje overvejer behovet herfor, inden aftaler om ansættelsesklausuler indgås. Dette er også en af grundene til, at det koster arbejdsgiveren engangsvederlaget og den løbende 5

6 kompensation at indgå aftaler om klausuler. Med lovforslaget forlades derfor også en del af den eksisterende praksis, som er udviklet efter funktionærlovens regler, hvilket beskrives i bemærkningerne til lovforslaget. Der kan henvises til, at 10 er udarbejdet på baggrund af DA og LO s aftale om den konkrete udmøntning af regelsættet. Reglerne skal medvirke til, at arbejdsgiverne nøje overvejer nødvendigheden af at indgå aftaler om ansættelsesklausuler. Det bemærkes at 12, stk. 3, netop betyder, at bestemmelsen vil omfatte andre end lønmodtagere fremadrettet. Se også kommentaren til Hortens høringssvar. Formuleringen af 12 og bemærkningerne hertil er blevet til i samarbejde med Justitsministeriet, som har justeret teksten i forbindelse med den lovtekniske gennemgang KL KL har ikke bemærkninger til lovforslaget Danske Regioner Danske Regioner har ikke bemærkninger til lovforslaget Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) KA bemærker, at der i lovforslagets almindelige bemærkninger er en henvisning til en ændring af virksomhedsoverdragelsesloven, som ikke fremgår af selve lovforslaget. KA mener, at lovforslagets 11 indeholder problemer i forhold til såvel dansk forfatningsret og EU-retten, idet det ikke vil være alle typer af parter på arbejdsmarkedet, som kan indgå kollektive overenskomster, som kan fravige reguleringen i lovforslaget. KA kommenterer herudover bemærkningerne til lovforslagets 12, som menes at være upræcise. KA bemærker, at formuleringen af lovforslagets 13 og 14, som er en videreførelse af funktionærlovens 18 og 18 a, og som skal gælde for aftaler om konkurrence- og kundeklausuler indgået efter funktionærlovens regler inden lovforslagets ikrafttræden, bør justeres således at der benyttes datidsform. Henvisningen til en ændring af virksomhedsoverdragelsesloven tages ud af de almindelige bemærkninger, idet der ikke med lovforslaget ændres i virksomhedsoverdragelsesloven. Beskæftigelsesministeriet er ikke enig med KA i deres vurdering af lovforslagets 11. Ansættelsesklausuler er ikke reguleret af EU-retten, og forslaget har derfor ingen EU-retlige konsekvenser. En bestemmelse, om at en lovning eller dele heraf kan fraviges ved kollektiv overenskomst, findes flere steder i den ansættelsesretlige lovgivning. Ordlyden i 11 er blevet til efter inspiration fra vikarloven (loven om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.). Da bestemmelsen giver adgang til at fravige loven både til lønmodtagernes fordel og ulempe ved kollektiv overenskomst har bestemmelsen til formål at sikre, at de arbejdsmarkedsparter, der har adgang hertil har et vist organisatorisk niveau. 6

7 Bemærkningerne til lovforslagets 12 præciseres i samarbejde med Justitsministeriet. KA s bemærkninger angående formuleringen af 13 og 14 tages til efterretning og justeres Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) GLS-A vurderer, at lovforslaget er komplekst og kan medføre en risiko for fejl ved udarbejdelse af nye ansættelsesklausuler. GLS-A mener, at det unødvendigt formalistisk, at det er en betingelse, at en arbejdsgiver skal begrunde behovet for at pålægge en lønmodtager en konkurrenceklausul. GLS-A deler holdning med FA angående kravet om, at en ansættelsesklausul først kan gøres gældende overfor en lønmodtager, når vedkommende har været ansat i mere end 6 måneder. GLS-A ønsker at kombinerede klausuler kan gælde i længere tid end 6 måneder. GLS-A efterspørger et mere tilgængeligt regelsæt om kompensation for ansættelsesklausuler, og har forskellige forslag til justeringer af kompensationsbestemmelserne. GLS-A mener bl.a., at det er unødvendigt byrdefuldt for arbejdsgiver, at manglende rettidig betaling af en ansættelsesklausul fører til, at ansættelsesklausulen kan anses for opsagt fra arbejdsgivers side. GLS-A ønsker desuden, at der skal indføres en regel, om at en lønmodtager, som starter selvstændig virksomhed, ikke vil kunne opfylde tabsbegrænsningsforpligtelsen. Idet der med lovforslaget er tale om helt nye regler på området om ansættelsesklausuler, må det forventes, at virksomhederne i en kort overgangsperiode, må bruge ekstra tid og ressourcer på at sætte sig ind i de nye regler såfremt de ønsker at benytte sig af ansættelsesklausuler. Det bemærkes, at indførelsen af et krav om, at en arbejdsgiver skal begrunde behovet for at pålægge en lønmodtager en konkurrenceklausul, har til formål at sikre, at konkurrenceklausuler alene bliver pålagt, hvis det er nødvendigt, hvilket stemmer med det overordnede formål med lovforslaget, om at begrænse brugen af klausuler. Der henvises til svaret til FA i forhold til kravet om anciennitet. Det er vurderingen, at kombinerede ansættelsesklausuler kan være meget indgribende for en lønmodtager, hvorfor sådan en klausul maksimalt kan vare 6 måneder. Dette er også en del af aftalen mellem DA og LO om den konkrete udmøntning af de nye regler om ansættelsesklausuler. 7

8 Reglerne om kompensation er en del aftalen mellem DA og LO om den konkrete udmøntning af de nye regler om ansættelsesklausuler, og skal, jævnfør det overordnede formål med den nye lov, motivere arbejdsgivere til nøje at overveje behovet for at indgå aftaler om ansættelsesklausuler. GLS-A s bemærkninger giver ikke anledning til ændringer af lovforslaget. 4. Bemærkninger fra organisationer på lønmodtagerside 4.1. Landsorganisationen i Danmark (LO) LO påpeger, at de havde foretrukket et forbud mod ansættelsesklausuler. LO ønsker desuden, at lovforslaget får virkning i forhold til eksisterende ansættelsesklausuler. LO kvitterer for, at der med lovforslaget er taget et væsentligt skridt i retning af at begrænse brugen af ansættelsesklausuler for alle lønmodtagere på arbejdsmarkedet. LO har med DA indgået en aftale om den konkrete udmøntning af lovforslaget, som aftalepartierne bag den politiske aftale har tilsluttet sig. LO nævner en række af de elementer, som de særligt er tilfredse med, og bakker op om lovforslaget. LO bemærker, at de gerne havde set, at retsstillingen for vikaransatte blev forbedret i sammenhæng med at undtagelsen fra forbuddet mod jobklausuler i vikarsituationer videreføres. LO bemærker, at de i forhold til lønmodtagerens overholdelse af tabsbegrænsningsforpligtelsen ikke mener, at lønmodtageren som opretter en selvstændig virksomhed bør miste retten til den løbende kompensation, som beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget. Undtagelsen fra forbuddet mod at indgå aftaler om jobklausuler i vikarsituationer viderefører den gældende retstilstand, hvilket fremgår af bemærkningerne, og det har ikke været intentionen, at ændre på retstilstanden. I forhold til vurderingen af, hvorvidt en lønmodtager opfylder sin tabsbegrænsningsforpligtelse i forbindelse med oprettelse af selvstændig virksomhed, henvises der til aftalen indgået mellem DA og LO, om den konkrete udmøntning af reglerne, hvor tabsbegrænsningsforpligtelsen indgår. LO s bemærkninger giver ikke anledning til ændringer af lovforslaget Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og Akademikerne FTF og Akademikerne har afgivet et samlet høringssvar til lovforslaget. FTF og Akademikerne er overordnet tilfredse med, at der kommer en ny samlet lovgivning, som udmønter den politiske delaftale nr. 57 i vækstpakken fra juni FTF og Akademikerne havde dog foretrukket et forbud mod ansættelsesklausuler. Virk- 8

9 somhedernes adgang til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og lønmodtageres muligheder for at bruge sine kompetencer bedst muligt begrænses, når ansættelsesklausuler benyttes. FTF og Akademikerne undrer sig over, at elementet om en evaluering og en analyse fra delaftale nr. 57 ikke fremgår af lovforslaget. FTF og Akademikerne mener, at lovforslaget har en skæv balance til fordel for snævre virksomhedsinteresser, og henviser til det forslag til en konkret udmøntning af regler om ansættelsesklausuler, som de har fremsendt. FTF og Akademikerne vurderer ikke, at lovforslaget samlet set vil medføre færre ansættelsesklausuler, men formentligt vil sikre en adfærdsændring hos arbejdsgiverne således, at de vil benytte kortvarige ansættelsesklausuler. FTF og Akademikerne kvitterer positivt for kravet om, at en lønmodtager skal indtage en helt særligt betroet stilling for at kunne blive omfattet af en konkurrenceklausul kombineret med kravet om, at arbejdsgiver skal redegøre for behovet for at indgå aftale om en konkurrenceklausul, men mener samtidig, at der er behov for at stramme kravene yderligere således, at ansættelsesklausuler alene kan anvendes på topledelse og højt specialiserede stillinger. FTF og Akademikerne påpeger, at flytningen af aftalelovens 38 til lovforslaget skaber utryghed i forhold til direktørers stilling. FTF og Akademikerne påpeger i forhold til engangsbeløbet størrelse, at det er mindre end efter de gældende regler i funktionærloven samt at engangsbeløbet bør udbetales i forbindelse med indgåelse af en aftale om en ansættelsesklausul. FTF og Akademikerne anerkender, at der er sket en forbedring af lønmodtagernes retsstilling, idet arbejdsgivere ikke længere har adgang til at modregne kompensation i lønnen, som lønmodtageren måtte opnå hos en ny arbejdsgiver, men mener, at kompensationsgraderne er for lave. FTF og Akademikerne foreslår derfor, at der ikke skal ske en nedsættelse af kompensationsgraden, hvis en lønmodtager får et andet passende arbejde. FTF og Akademikerne foreslår at tabsbegrænsningspligten afskaffes. FTF og Akademikerne mener, at der er en risiko for, at arbejdsgiverene vil spekulere i, at lade lønmodtagere være omfattet af ansættelsesklausuler, som ikke overholder lovforslagets gyldighedsbetingelser. Tilsvarende bemærker FTF og Akademikerne, at manglende rettidig betaling af den løbende kompensation kan sidestilles med en opsigelse af ansættelsesklausulen fra arbejdsgivers side. FTF og Akademikerne foreslår, at lovforslaget også skal gælde for allerede indgående ansættelsesklausuler for at sikre en ensartet retsstilling. FTF og Akademikerne foreslår, at lovforslaget ikke kan fraviges ved kollektiv overenskomst til lønmodtagernes ulempe. 9

10 FTF og Akademikerne foreslår, at lovforslagets 12, som viderefører aftalelovens 38, også skal gælde for kundeklausuler. FTF og Akademikerne mener, at loven bør være præceptiv, således, at den ikke kan fraviges ved aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver til lønmodtagers ugunst. FTF og Akademikerne har yderligere en række mindre bemærkninger og forslag. FTF og Akademikerne henviser til, at de gerne bidrager til den kommende evaluering af loven. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at det skal undergå en evaluering efter fx 3 år. Analysen af udenlandske erfaringer på området er ikke en del af lovkomplekset, men vil blive gennemført, som opfyldelse af den politiske aftale. Beskæftigelsesministeriet er ikke enig i vurderingen af, at lovforslaget ikke vil føre til færre ansættelsesklausuler. Med forbuddet mod jobklausuler, de generelt skærpede krav og stramme regler om kompensation til lønmodtagerne vurderes det, at lovforslaget vil føre til færre ansættelsesklausuler og i højere grad til aftaler om ansættelsesklausuler med kort varighed. Det er vurderingen, at lovforslaget er udtryk for et afbalanceret niveau, som vil motivere arbejdsgiverne til nøje at overveje nødvendigheden af at indgå aftaler om ansættelsesklausuler. Med reglerne om engangsbeløb, løbende kompensation og lønmodtagernes tabsbegrænsningsforpligtelse er det vurderingen, at der er fundet en afbalanceret løsning i DA og LO s aftale om den konkrete udmøntning af reglerne om ansættelsesklausuler, som tilgodeser de forskelligtrettede hensyn ved benyttelse af ansættelsesklausuler. Forslagene fra FTF og Akademikerne repræsenterer alene lønmodtagersynspunkter. Der vurderes ikke at være en reel risiko for, at arbejdsgivere bevidst vil spekulere i at lade lønmodtagere være omfattet af ansættelsesklausuler, som ikke overholder gyldighedsbetingelserne. I forhold til manglende rettidig betaling af kompensation henvises der til bemærkningerne til 10. Der henvises til bemærkningerne til LO s høringssvar i forhold til at lade lovforslaget gribe ind i eksisterende aftaler om ansættelsesklausuler. Det vurderes, at arbejdsmarkedets parter med lovforslaget er sikret mest mulig fleksibilitet, idet lovforslaget kan fraviges ved kollektiv overenskomst både til lønmodtagernes fordel og ulempe med henblik på at imødekomme eventuelle branchespecifikke behov. Med flytningen af aftalelovens 38 til lovforslaget, har det alene været hensigten at samle lovgivning om ansættelsesklausuler ikke at justere på retstilstanden efter aftaleloven hvilket nærmere beskrives i bemærkningerne til lovforslagets. 10

11 Loven giver alene mulighed for fravigelse ved kollektiv overenskomst, jf. 11. Det vil således ikke være muligt for en lønmodtager og arbejdsgiver at indgå en aftale, som fraviger lovens regler uden hjemmel i en kollektiv overenskomst. FTF og Akademikernes høringssvar giver ikke anledning til ændringer af lovforslaget Kristelig Fagbevægelse (Krifa) Krifa kvitterer positivt for, at reglerne om ansættelsesklausuler samles i en lov, og at de kommer til at gælde for alle ansættelsesforhold og lønmodtagergrupper. Krifa er tilfreds med, at der indføres et forbud mod jobklausuler med to afgrænsede undtagelser. Krifa kvitterer positivt for følgende elementer i lovforslaget: at kravene til, hvem en konkurrenceklausul kan indgås med, skærpes, at arbejdsgiver skriftligt skal redegøre for behovet for at indgå aftale om en konkurrenceklausul, at en kundeklausul alene kan angå kunder, lønmodtageren har været i kontakt med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet, at der indføres en begreb for klausuler, der består af både konkurrence-, og kundeklausuler, nemlig kombinerede klausuler, at ansættelsesklausulerne ikke kan gøres gældende inden for de første 6 måneder af et ansættelsesforhold, at der er en øvre grænse for varigheden af ansættelsesklausulerne, at der sker en graduering af den kompensation, som arbejdsgiver skal betale alt efter om lønmodtager finder et andet passende arbejde, at de indgribende kombinerede klausuler koster mest, Krifa er tilfredse med, at der er en overgangsperiode før forbuddet mod jobklausuler træder i kraft for aftaler indgået før lovens ikrafttræden, men de synes dog, at overgangsperioden er lang. Krifa anbefaler, at der laves en tilsvarende overgangsperiode for eksisterende konkurrence- og kundeklausuler. Der kan henvises til den politiske aftale i vækstpakken, hvoraf det fremgår, at den nye regulering af ansættelsesklausuler alene skal angå fremtidige aftaler. Krifas høringssvar giver ikke anledning til ændringer af lovforslaget Lederne Lederne kvitterer positivt for indførelsen af kravet om, at arbejdsgivere skriftligt skal begrunde behovet for at indgå aftale om en konkurrenceklausul. Lederne spørger til formuleringen af 5, stk. 3 og brugen af ordene opsigelse og afskedigelse. Lederne foreslår at hæve engangsbeløbets størrelse betragteligt samt at engangsbeløbet udbetales ved indgåelsen af en aftale om en ansættelsesklausul. 11

12 Lederne kvitterer positivt for det nye system med kompensationsgrader, samt at der ikke kan ske en reduktion af engangskompensationen. Lederne foreslår, at en kombineret klausul, hvor alene kundeklausuldelen opretholdes overfor lønmodtageren, bør udløse et engangsbeløb beregnet, som 60 pct. af lønnen ved fratræden. Lederne foreslår, at konsekvensen af, at arbejdsgiver ikke betaler kompensationen rettidigt, indskrives i lovforslaget, samt at det indskrives, at loven er præceptiv og ikke kan fraviges til ugunst for lønmodtager. Lederne foreslår, at lovforslagets 12 udvides til også at omfatte kundeklausuler. Lederne foreslår, at der indsættes en øvre grænse for størrelsen af en konventionalbod, som en lønmodtager kan blive mødt med. Lederne ønsker en præcisering af, hvornår lovforslagets 12, stk. 4, finder anvendelse i forhold til berettiget bortvisning af en lønmodtager. Ordlyden af 5, stk. 3 justeres således, at det er tydeligt, at der kan være tale om lønmodtagerens egen opsigelse og arbejdsgivers afskedigelse af lønmodtageren. Angående bemærkningen til engangsbeløbet henvises der til kommentaren til FTF og Akademikernes høringssvar. Konsekvensen af, at arbejdsgiver ikke betaler kompensationen rettidigt, er behandlet i bemærkningerne til lovforslaget, og der vurderes ikke at være behov for at det anføres eksplicit i selve lovforslaget. Lovforslaget giver ikke mulighed for, at en arbejdsgiver og lønmodtager ved aftale kan fravige reglerne. Loven kan alene fraviges ved kollektiv overenskomst indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, hvilket er specificeret i lovforslagets 11. I forhold til forslaget om at udvide anvendelsesområdet for 12 samt om konventionalbod, henvises der til kommentarerne til FTF og Akademikernes høringssvar. I forhold til lovforslagets 12, stk. 4, finder bestemmelsen anvendelse, når lønmodtageren berettiget bortvises. Der vurderes ikke at være et behov for konkret at uddybe yderligere, hvornår dette tidspunkt er Business Danmark Business Danmark henviser til, at de kan støtte bemærkningerne fra FTF og Akademikerne. 12

13 Business Danmark noterer sig, at lovforslaget på en række punkter går i den rigtige retning i forhold til at finde et afbalanceret niveau mellem de hensyn, forslaget skal iagttage. Business Danmark efterspørger en revisionsbestemmelse. Business Danmark kvitterer positivt for kravet om, at konkurrenceklausuler alene kan indgås med lønmodtagere, som indtager en helt særligt betroet stilling samt kravet om, at arbejdsgiveren skal anføre, hvorfor det er nødvendigt at indgå aftale om en konkurrenceklausul. Business Danmark efterspørger dog en præcisering af, hvad der nøjagtigt ligger i begrebet om en helt særligt betroet stilling. Business Danmark er tilfredse med kravet om, at der skal udleveres en udtømmende liste over omfattede kunder ved aktiveringen af en kundeklausul. Der efterspørges dog en præcisering af, at det alene vil angå kunder og forretningsforbindelse i forbindelse med konkurrerende produkter. Business Danmark forslår, at engangsbeløbet skal have samme niveau som efter de gældende regler i funktionærloven, samt at lønmodtageren ikke skal mødes med en tabsbegrænsningsforpligtelse. Business Danmark henviser i forhold til en række forhold til FTF og Akademikernes høringssvar. Der vurderes ikke at være behov for en decideret revisionsbestemmelse, idet det fremgår meget klart af den bagvedliggende politiske aftale, at de nye regler skal undergå en evaluering, hvilket også er pointeret i bemærkningerne til lovforslaget, hvor det noteres, at en evaluering kan gennemføres f.eks. tre år efter lovens ikrafttræden. Der kan henvises til bemærkningerne til lovforslaget om, hvad der er formålet med kravet om, at en lønmodtager skal indtage en helt særligt betroet stilling. Begrebet er en del af aftalegrundlaget, som er indgået mellem DA og LO, om udmøntningen af nye regler om ansættelsesklausuler. Det vil i sidste ende være op til domstolene at fastlægge den helt konkrete vurdering af, hvornår en lønmodtager indtage en helt særligt betroet stilling. Med kravet om, at kundelisten er udtømmende indgår det, at den skal afspejle virkeligheden. Dette er beskrevet nærmere i bemærkningerne til 5. I forhold til engangsbeløbets størrelse og kravet om tabsbegrænsningsforpligtelsen henvises til kommentaren til FTF og Akademikernes høringssvar. 5. Bemærkninger fra andre 5.1. Advokatrådet/Advokatsamfundet Advokatrådet bemærker indledningsvist den relativt korte høringsfrist, og påpeger, at de forventer, at lovforslaget vil medføre meget færre ansættelsesklausuler, som følge af de nye regler. 13

14 Advokatrådet foreslår, at det overvejes, om ordlyden af 2 skal strammes således, at det indskrives, at jobklausuler ikke kan indgås mellem nogen parter. Advokatrådet har en teknisk bemærkning til formuleringen af 4, stk. sammenholdt med 5, stk. 1, og foreslår, at der enten skal stå en arbejdsgiver eller dennes arbejdsgiver. Advokatrådet vurderer, at begrebet om en helt særlig betroet stilling, kravet i 4, stk. 3, om at arbejdsgiver skal begrunde behovet for at indgå en aftale om en konkurrenceklausul og afgrænsningen af omfattede kunder af en kundeklausul forventes at give anledning til tvivl, hvilket bør imødegås i bemærkningerne til lovforslaget. Advokatrådet mener, at det bør præciseres, hvad konsekvensen er af formuleringen af 6 om kombinerede klausuler. Advokatrådet konstaterer, at der med lovforslaget lægges op til en opstramning af kravene til at indgå aftaler om ansættelsesklausuler i forhold til de gældende regler på området. Advokatrådet foreslår en justering af ordlyden af 8 med henblik på at undgå tvivl. Advokatrådet forventer, at arbejdsgivere i stigende omfang vil anvende konkurrenceklausuler, idet de mener, at disse er mere vidtgående end kundeklausuler, og de to typer af ansættelsesklausuler vil koste det samme for arbejdsgiverne. Advokatrådet bemærker, at det af 12, stk. 3, fremgår, at stk. 2 også skal finde anvendelse på andre end lønmodtagere, der har påtaget sig en konkurrenceklausul, men uden at nævne stk. 1, som gennemfører aftalelovens 38, stk.2. Dette betyder, at den gældende regel i aftalelovens 38, stk. 2, fremover ikke kan gøres gældende af administrerende direktører. Advokatrådet bemærker videre, at der i 13, stk. 1, bør være en henvisning til 12, stk. 1, der svarer til aftalelovens 38, stk. 2. Det er formålet med 2 at forbyde jobklausuler, som de er defineret i jobklausulloven (lbk. nr. 460 af 17. juni 2008). Det er ikke intentionen med lovforslaget at udvide denne forståelse. Teksten i 4, stk. 1, justeres med henblik på at benytte samme ordlyd i 4, stk. 1 og 5, stk. 1. Indførelsen af begrebet en helt særlig betroet stilling, og kravet i 4, stk. 3, om at arbejdsgiver skal begrunde behovet for at indgå en aftale om en konkurrenceklausul er dele af, om den aftale om konkret udmøntning af de nye regler, som DA og LO er blevet enige om. Bemærkningerne til bestemmelserne er således afstemt 14

15 hermed. Det bemærkes, at bemærkningerne i lovforslaget om konsekvenserne af kravet om en begrundelse for behovet for en konkurrenceklausul er justeret. Konsekvensen af formuleringen af 6 om kombinerede klausuler er, at såfremt betingelserne for at indgå en aftale herom ikke er opfyldt, vil klausulen ikke kunne gøres gældende overfor lønmodtageren. Forslaget til justering af 8 er taget til efterretning og bestemmelsen bliver ændret. 12, stk. 3 vil blive justeret, og der kan henvises til bemærkninger til høringssvaret fra Horten. Det bemærkes, at 13 efter den lovtekniske gennemgang er taget ud af lovforslaget Danske Advokater Danske Advokater kan i det hele henvise til Advokatrådets bemærkninger til lovforslaget dog med undtagelse af bemærkningen til 5, idet Danske Advokater ikke mener, at udarbejdelsen af lister til kundeklausuler efter de eksisterende regler i praksis har givet anledning til problemer. Danske Advokater påpeger, at der bør indføres en bestemmelse, som kan sikre, at uvirksomme ansættelsesklausuler, som ikke lever op til betingelserne i lovforslaget, kan udløse fx en godtgørelse i tilfælde af, at arbejdsgiveren uberettiget har pålagt lønmodtageren en ansættelsesklausul. Danske Advokater foreslår, at markedsføringslovens 1 og 19 medtages i lovforslaget med henblik på at sikre en samlet regulering af området. Det er ikke en del af det politiske aftalegrundlag for reguleringen af ansættelsesklausuler at indføre fx en godtgørelsesbestemmelse for en ansættelsesklausul, som ikke overholder betingelserne i lovforslaget, men som har haft en begrænsende effekt på en lønmodtager i det løbende ansættelsesforhold. Er der et behov herfor kan spørgsmålet evt. indgå i den kommende evaluering af de nye regler. I forhold til markedsføringslovens bestemmelser indeholder de almindelige bemærkninger en nøje beskrivelse af disse regler, idet de har betydning for reguleringen af ansættelsesklausuler. Det vurderes dog ikke at give anledning til justeringer af lovforslaget Den Danske Dommerforening Den Danske dommerforening har ingen bemærkninger til lovforslaget Dahl advokatfirma Dahl advokatfirma har enkelte kommentarer til lovforslagets bemærkninger af teknisk og forståelsesmæssig karakter. Der er blandt andet kommentarer til bemærkningerne til undtagelsen fra forbuddet mod jobklausuler ved virksomhedsoverdra- 15

16 gelse, bestemmelsen om korrekt begrundelse for at indgå en aftale om en konkurrenceklausul og bestemmelsen om udarbejdelse af kundelister. Lovforslagets bestemmelse om undtagelse ved virksomhedsoverdragelse fra forbuddet mod jobklausuler svarer til den eksisterende bestemmelse i jobklausulloven, og den eksisterende retstilstand videreføres. Med hensyn til kommentarerne til lovbemærkningerne til bestemmelsen om korrekt begrundelse for at indgå en aftale om en konkurrenceklausul og bestemmelsen om udarbejdelse af kundelister henvises til DA s høringssvar og kommentaren hertil. Dahl advokatfirmas høringssvar har givet anledning til enkelte tekniske tilpasninger Horten Horten bemærker, at der med ophævelsen af aftalelovens 38, som gælder for en bredere gruppe end blot lønmodtagere, og at der med indførelsen af bestemmelsens indhold i lovforslagets 12 ikke er taget højde for, at 12, stk. 1 tillige bør gælde for andre end lønmodtagere, jf. 12, stk. 3. Bemærkningen tages til efterretning, og lovforslaget vil blive justeret, som foreslået. Som det tydeligt fremgår af bemærkningerne til lovforslaget har det ikke været den politiske intention at ændre retstilstanden efter aftalelovens 38 i forbindelse med overflytningen af bestemmelsen til lovforslaget om ansættelsesklausuler. Intentionen har alene været så vidt muligt at samle reguleringen af ansættelsesklausuler i en samlet lovgivning. 16

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler,

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler, p ARBEJDSGIVER FI NANSSEKTORENS FORENING Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Sendt pr. e-mail til: bm~bm.dk aso@bm.dk og mlk~bm.dk Den 1. april 2015 Høring over forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler 2014/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 48 - Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

i samfundet og sikre en høj lønmodtagermobilitet og videnspredning til

i samfundet og sikre en høj lønmodtagermobilitet og videnspredning til Akademikerne bm@bm.dk mll@bm.dk aso@bm.dk Forslag til Iov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesministeriet har den 19. marts sendt forslag til lov om ansættelsesklausuler i høring. Eftersom lovforslaget

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Kommentarerne fra høringssvarene er grupperet efter hovedelementerne i lovforslaget.

Kommentarerne fra høringssvarene er grupperet efter hovedelementerne i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 112 Bilag 1 Offentligt N O T A T 7. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af arbejdsmiljøloven og ophævelse af certifikatloven (Præcisering af anvendelsesområdet

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet skal hermed bede om bemærkninger til vedlagte udkast til ovennævnte lovforslag med lovbemærkninger.

Beskæftigelsesministeriet skal hermed bede om bemærkninger til vedlagte udkast til ovennævnte lovforslag med lovbemærkninger. Til de anførte på vedlagte høringsliste Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Høring om udkast til lovforslag om arbejdsgivers

Læs mere

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler)

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Indledning Juni 2017 Når du forlader et job, er der grænser for, hvad du må videregive,

Læs mere

Høringsnotat til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik)

Høringsnotat til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik) N O T A T Høringsnotat til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik) Sagsnr. 2015-3508 Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: AC, Advokatsamfundet,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 2 Bilag 1 Offentligt N O T A T September 2013 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeren sendte den 16. juni 2010 en høring vedrørende afskedigelse pr. SMS til følgende 12 organisationer:

Beskæftigelsesministeren sendte den 16. juni 2010 en høring vedrørende afskedigelse pr. SMS til følgende 12 organisationer: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 30 Offentligt N O T A T 4. oktober 2010 Sammenfattende høringsnotat Afskedigelse pr. SMS Sagsnr. 2010-0006072 DEP-JAIC/DEPAKL/VIM 1. Høringen I foråret

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ansættelsesklausuler

Betænkning. Forslag til lov om ansættelsesklausuler Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ansættelsesklausuler [af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar:

Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: N O T A T Høringsnotat til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Implementering

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har fået i løbet af ansættelsen. Markedsføringsloven

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Funktionærlovens 18 og 18a

Funktionærlovens 18 og 18a BILAG 1 Funktionærlovens 18 og 18a 18. Har en funktionær forpligtet sig til, at vedkommende af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.12.2015 OPSIGELSE UDLØST AF VÆSENTLIGE VILKÅRSÆNDRINGER INDGÅR I OPTÆLLING EFTER DIREKTIVET OM KOLLEKTIVE AFSKEDIGELSER 23.12.2015 EU-Domstolen fastslog i lighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Til Beskæftigelsesministeriet. Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen

Til Beskæftigelsesministeriet. Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen Til: Beskæftigelsesministeriet (bm@bm.dk), Mari Louise Bro Larsen (mll@bm.dk), Anna Sofie Sørensen (aso@bm.dk) Cc: Lise E. Bardenfleth (LEB@da.dk), Steen Müntzberg - DA (sem@da.dk) Fra: Michala Jordy Jensen

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere