Kursusprogram - Første halvår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram - Første halvår 2010"

Transkript

1 Kursusprogram - Første halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - foråret Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 1. halvår På trods af Skatterevisorforeningens store udfordringer om fremtiden, er det lykkedes os at lave et godt og aktuelt kursusprogram. Vi håber alle vil tage godt imod disse tilbud - de findes ikke meget bedre! Med disse tilbud får du mulighed for ikke bare at udvikle din viden, men også dig selv og din videre karriere. Vi har færdigudviklet følgende kurser til dig: Dagskursus 1 Momsfradragsret i et praktisk perspektiv Med Søren Engers Pedersen fra BDO Scanrevision Dagskursus 2 Sambeskatningsreglerne, en opdatering Med Tax Partner Anja Svendgaard Dalgas, Deloitte Dagskursus 3 Værdipapirbeskatning i praksis Med Tax Partner Niels Jørgen Kristensen Herudover vil der i løbet af januar/februar måned blive færdigudviklet og udbudt følgende kurser: Dagskursus 4 Juridisk metode, skatteproces og retskildelæren en glemt kunstart Med Kammeradvokaten ved H C Vinten og Steffen Sværke Dagskursus 5 Virksomhedsophør fokus på aktiver og passiver Med advokat Bent Ramskov og advokat Jens Paulsen, DAHL ADVOKATFIRMA Dagskursus 6 (afvikles i august) Fokus på afgifter - Et af tidens væsentligste fokusområde Med venlig hilsen Leo Holm, Landsformand Srf.dk Side 1 Srf.dk/kurser

2 Momsfradragsret i et praktisk perspektiv - Med Søren Engers Pedersen fra BDO scanrevision Formål: Formålet med kurset er med en praktisk tilgang - at give deltagerne indsigt i reglerne i momslovens , hvor vægten lægges på de problemstillinger, der oftest optræder i det daglige. Indhold: Overblik - Momspligtens omfang, herunder hobbyvirksomhed - Momsfritagelser - interessefællesskab Udtagning eller fradragsret Udtagning - generelt, gennemgang af praksis - byggemoms Fradragsret - blandede virksomheder, fradragsmekanisme, fællesomkostninger mv. - særlige områder: repræsentation, personaleomkostninger - hotel- og restaurationsudgifter, biler, multimedier Fast ejendom Investeringsgoder Afrunding Deltagere: Alle der arbejder med skatte- og momsmæssige forhold for erhvervsdrivende. Forberedelse: Udmeldes evt. senere. FFU-timer: Retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse. Kurset har en varighed på 6 lektioner. Tid og Sted: Kreds 1, 2 og 3, på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 8. februar 2010 Kreds 4 og 5, i Roskilde Kongrescenter den 1. februar Underviser: Søren Engers Pedersen fra BDO Scanrevision. Søren har lang erfaring som rådgivere inden for nationale og internationale momsforhold, og er også medforfatter på en lang række fagbøger om moms, bl.a. bogen Moms 1 - Fradragsret fra Forlaget Thomson. Søren har endvidere undervist på masterfaget moms. SRF har fået et godt tilbud fra Forlaget Thomson og kan derfor tilbyde dig bogen Moms 1 Fradragsret til en meget fordelagtig pris på 299 kr. Bogen giver et dybdegående og sammenhængende billede af de gældende regler for momsfradragsretten. Srf.dk Side 2 Srf.dk/kurser

3 Bogen er opbygget, så de overordnede bestemmelser uddybes og kommenteres, samtidig med at bogen indeholder detaljerede beskrivelser af fradragsreglerne for de mest almindeligt forekommende omkostninger i den moderne virksomhed. Hvis du ønsker bogen udleveret på kurset, skal du sende en mail til senest den 15. januar Du vil så modtage en særskilt opkrævning på denne. Pris: Medlemmer 1600 kr. Ikke-medlemmer 1900 kr. Srf.dk Side 3 Srf.dk/kurser

4 Sambeskatningsreglerne, en opdatering - Med Senior Tax Manager Anja Svendgaard Dalgas, Deloitte Formål: Sambeskatningssystemet som vi kender det i dag kom til i Siden da er der sket en hel del på området med hensyn til justeringer af regelsættet, offentliggjort praksis mv. Det overordnede formål med dette kursus er at blive opdateret indenfor de væsentligste områder. Indhold: Kurset vil bl.a. behandle følgende områder: En status på sambeskatningsreglerne Koncerndefinitionen Ind- og udtræden af sambeskatningskredsen Opgørelse af sambeskatningsindkomsten, herunder - Periodeopgørelser - Fordeling af underskud - Skattebetaling - Rentefradragsbegrænsning Hæftelse, likvidation og konkurs af sambeskattede selskaber Skattefri tilskud International sambeskatning Skyggesambeskatning Deltagere: Alle der beskæftiger sig med selskabsbeskatning. Forberedelse: Generel opdatering på sambeskatningsområdet. FFU-timer: Retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse. Kurset har en varighed på 6 lektioner. Tid og Sted: Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 10. marts 2010 Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 17. marts Underviser: Anja er ansat som Senior Tax Manager hos Deloitte i Århus og har igennem de sidste mange år beskæftiget sig med bl.a. sambeskatning. Anja har skrevet en lang række artikler om emnet og ligeledes bogen Frivillig og tvungen sambeskatning SRF har indgået en meget fin aftale med advokat Bent Ramskov fra Advokatfirmaet DAHL, hvorfor du som deltager på kurset samtidig GRATIS vil modtage bogen Sambeskatning 2. udgave. Mange har måske 1. udgave som SRF solgte i forbindelse med kurserne om sambeskatning i 2005/2006. Bogen er skrevet af advokat Bent Ramskov og advokat Torben Buur. Pris: Medlemmer 1650 kr. Ikke-medlemmer 1950 kr. Srf.dk Side 4 Srf.dk/kurser

5 Værdipapirbeskatning i praksis - KGL, ABL m.fl. Med senior manager Niels Jørgen Kristensen Formål: Det overordnede formål er at give en gennemgang af udvalgte emner indenfor beskatning af værdipapirer med vægten lagt på en praktisk tilgang, og som også kan danne grundlag for en vurdering af de udfordringer, der er i dagligdagen. Indhold: Med udgangspunkt i konkrete afgørelser og udfordringer fra dagligdagen vil der blive sat fokus på bl.a. følgende overordnede emner: fysiske personers porteføljeinvesteringer i aktier, med udstikkere til afledte emner som day-trading, internethandel og ønsket om at kunne trække tab fra som næringsdrivende udfordringer i dagligdagen med investering i investeringsbeviser, hedgeforeninger og ikke mindst sammensatte produkter omfattet af enten aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven, herunder et kig på hvad og hvem der omfattes af reglerne for investeringsselskaber unoterede aktier og anparter set i forhold til bl.a. generationsskifte, udbyttemodeller, kapitalforhøjelser og nedsættelser, samt en del andet end lige det at opgøre det talmæssige til brug for selvangivelse af gevinst eller tab opfølgning på ændringerne i lovgivningen, bl.a. Forårspakke 2.0. og de reparationer mm., der måske er kommet eller kommer i den anledning relationer til andre lovområder, f.eks. virksomhedsordningen og ligningsloven Deltagere: Alle der arbejder med beskatning af værdipapirer. Emnerne vil relatere sig til såvel fysiske som juridiske personer. Forberedelse: Ingen FFU-timer: Retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse. Kurset har en varighed på 6 lektioner. Tid og Sted: Kreds 1, 2 og 3, på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 13. april 2010 Kreds 4 og 5, i Roskilde Kongrescenter den 7. april 2010 Undervisere: Senior Manager Niels Jørgen Kristensen, Deloitte. Niels Jørgen har tidligere været afdelingsleder af selskabsbeskatningen hos Silkeborg kommune, ligesom han i mange år har undervist på skatterevisoruddannelsen/den skattefaglige diplomuddannelse og for Skatterevisorforeningen. Pris: Medlemmer 1600 kr. Ikke-medlemmer 1900 kr. Srf.dk Side 5 Srf.dk/kurser

6 Juridisk metode, skatteproces og retskildelæren en glemt kunstart - Med Kammeradvokaten ved H C Vinten og Steffen Sværke Formål: Som følge af det store antal retskilder på skatterettens område er det væsentligt, at have fokus på retskildelæren og den skatteretlige retsanvendelse, herunder ikke mindst legalitetsprincippet. Overordnet set er formålet med dette kursus, at give deltagerne en genopfriskning og opdatering af metodelæren, men med fokus på en masse praktiske eksempler/domme/afgørelser. Indhold: Kurset vil bl.a. indeholde: Gennemgang af retskilderne o legalitetsprincippet/grundlovens 43 o lovens ordlyd o lovmotiver o domme/afgørelser - præjudikatsværdi - utrykte/ikke offentliggjorte afgørelser o almindelig forvaltningsretlige principper o den omfattende skatte- og afgiftsretlige litteratur o vægtningen af de forskellige retskilder Fortolkningsprincipper o til fordel for borgeren? o indskrænkende/udvidende? o rimelighed/urimelighed? Retsanvendelse o hvordan spiller jus og faktum sammen Realitetsgrundsætningen, omgåelse, misbrug, proforma og er civilretten styrende Skønssager contra skatteskønnet Skatteproces - herunder sagsbehandlingsfejl o Samme fortolkningsprincipper? Illustreret ved gennemgang af nyere domme o Forvaltningsretlige grundsætninger contra reglerne i skatteforvaltningsloven o Evt. konkret væsentlighed Deltagere: Alle der beskæftiger sig med beskatningen af selvstændige erhvervsdrivende. Forberedelse: Ingen FFU-timer: Retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse. Kurset har en varighed på 6 lektioner. Srf.dk Side 6 Srf.dk/kurser

7 Tid og Sted: Kreds 1, 2 & 3 på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 11. maj 2010 Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 10. maj 2010 Undervisere: Advokaterne H. C. Vinten og Steffen Sværke fra Kammeradvokatens skatteafdeling har ført og fører et stort antal retssager for Skatteministeriet og SKAT om skatteog afgiftsretlige emner, ligesom de også yder rådgivning til Skatteministeriet og SKAT. Srf.dk Side 7 Srf.dk/kurser

8 Skatte- og insolvensretlig håndtering af virksomheder under økonomisk sammenbrud - SKAT muligheder eller mangel på samme Formål Formålet er at bibringe skatterevisorer, inddrivelsesmedarbejdere og andre SKATansatte en forståelse for den insolvensretlige ramme, hvori nødlidende virksomheder håndteres, hvad enten der er tale om konkurs, betalingsstandsning eller akkord. Der sættes fokus på insolvensretlige begreber i forhold til den såvel inddrivelsesretlige som skattemæssige håndtering hos SKAT, herunder sondringen mellem SKAT som myndighed og SKAT som fordringshaver. Indhold Den insolvensretlige rampe Insolvensrettens aktører Insolvensretlige begreber, herunder fristdag, nærstående, omstødelse og habilitet Insolvensretlige muligheder Tiden op til det økonomiske sammenbrud/fristdagens etablering i forhold til ansvar, omstødelse og skatteretlige konsekvenser af skyldnerens handlinger Betalingsstandsning med sondring mellem anmeldte, stille og helt stille betalingsstandsninger Optræk til konkurs, herunder sondringen mellem egen og fordringshavers konkursbegæring, vurdering af krav til konkursfordringen, herunder om denne skal være forfalden, rykkerprocedure forud for indgivelse af konkursbegæring, herunder evt. overholdelse af inkassolovens 11, jf. 10, og hæftelsen for omkostninger ved bobehandlingen, herunder når der er virksomhedspant Hvordan håndterer SKAT bestemmelsen om indbrudsudlæg, jf. tinglysningslovens 47c, stk. 5? SKAT i rollen som fordringshaver og som evt. konkursrekvirent Formelle betragtninger om regnskabsgrundlaget Revisionspligt/ikke revisionspligt Årsregnskabslovens krav Rammerne efter skattekontrolloven og mindstekravsbekendtgørelsen Værdiansættelsen skatteretligt civilretligt Konkursens indtræden og bobehandlingen Konsekvenserne af konkurs Samarbejdsrelationerne eller mangel på samme mellem kurator og SKAT Kurators undersøgelsesgrundlag Muligheder for undersøgelser med henblik på anlæggelse af omstødelses- og erstatningssager og evt. indgivelse af politianmeldelse mod skyldneren og skatteretlige korrektioner som følge af ureglementerede dispositioner foretaget op til fristdagen Skatteretlige konsekvenser og evt. korrektioner Aktionærlån, herunder beskatningen som løn eller udbytte Håndtering af udlån til selskabet, herunder vurdering af vilkårene herfor i form af overkurs eller renter Lønmodtageraflønning, herunder nulstilling og indeholdelse af A-skat Overdragelse af aktiver i forhold til gældende værdiansættelsesrammer Anvendelsen af ligningslovens 2 i forhold til transaktioner gennemført op mod virksomhedens nedbrud, herunder stillingtagen til Srf.dk Side 8 Srf.dk/kurser

9 o o o Hvornår har kreditor fradrag for tab for udlån, og hvorledes beskattes debitor? Hvordan beskattes en aktionærs tab på aktier og andre instrumenter omfattet af ABL? Hvilke rammer er der i den nye selskabslov omkring tvangsopløsning, og hvad er den skatteretlige ramme for hæftelse, jf. selskabsskattelovens 33? Deltagere Alle sagsbehandlere, der nu eller på lidt længere sigt arbejder med eller har behov for at opnå kompetencer og helhedsforståelse til hvorledes den skatte- og insolvensretlige håndtering af nødlidende virksomheder mm skal håndteres. Emnerne vil relatere sig til såvel fysiske som juridiske personer. Undervisere Advokat Bent Ramskov og advokat Jens Paulsen, begge Dahl Advokatfirma, Herning Forberedelse Ingen FFU- timer Retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse. Kurset har en varighed på 6 lektioner. Tid og Sted Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 9. juni Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 10. juni Pris: Medlemmer 1600 kr. Ikke-medlemmer 1900 kr. Frist Tilmelding senest den 26. maj 2010 Srf.dk Side 9 Srf.dk/kurser

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

Kursusprogram - Andet halvår 2010

Kursusprogram - Andet halvår 2010 Kursusprogram - Andet halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - efteråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 2.

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 KURSUS oversigt w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 URSUS Velkommen til kursustilbudene for 2. halvår 2007 Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR efterår 2015

KURSUSPROGRAM FOR efterår 2015 RSUSPROGRAM FOR efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, SIONER OG GENERATIONSSKIFTER

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14

Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter

Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter CFC-beskatning Selskabsskattelovens 32 11/12 Afhandlingen giver en analyse af SEL 32, som den er udformet i dag, herunder en analyse af hvilke dele

Læs mere

Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) Maj 2011. Sambeskatning

Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) Maj 2011. Sambeskatning Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) Maj 2011 Sambeskatning - en dybdegående behandling af koncerndefinitionen i SEL 31 C - en gennemgang af hvordan man opgør sambeskatningsindkomsten samt mulighederne

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Læs mere