Advarsel for gentagne fejl i tilstandsrapporterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advarsel for gentagne fejl i tilstandsrapporterne"

Transkript

1 Advarsel for gentagne fejl i tilstandsrapporterne Scan-jour Afgørelse Erhvervs- og Byggestyrelsen tildeler herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for gentagne fejl i tilstandsrapporterne. Det lægges til grund, at der er konstateret fejl i tilstandsrapporten H , og at den sagkyndige den 7. maj 2008 modtog en advarsel for alvorlige fejl i en anden tilstandsrapport. Advarslen tildeles i henhold til 10, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr af 16. december 2008 om huseftersynsordningen.* Baggrund for afgørelsen På vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemføres teknisk revision af tilstandsrapporter efter de retningslinier, der fremgår af kapitel 3, afsnit 8 i Håndbog for Beskikkede Bygningssagkyndige. Der er tidligere gennemført en revision af tilstandsrapporten H , som den 7. maj 2008 resulterede i en advarsel til den sagkyndige. Som følge af advarslen blev den sagkyndige udtaget til opfølgende kontrol efter håndbogens retningslinier, og teknisk revisor gennemgik derefter tilstandsrapporten H af 9. juni 2008, med et eftersyn på ejendommen den 8. juli Den sagkyndige var til stede ved eftersynet, og fik efterfølgende tilsendt en foreløbig kontrolrapport til udtalelse, men fremsendte ikke kommentarer. Teknisk revisor færdiggjorde derefter sit arbejde, og sendte kontrolrapporten til orientering for den bygningssagkyndige og ejendommens indehaver, samt til videre foranstaltning i FEMsekretariatet. Efter en teknisk og juridisk vurdering af materialet sendte FEM-sekretariatet den 15. august 2008 en indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen om konsekvenser af den tekniske revision. *) De bestemmelser der henvises til i afgørelsen, er uændrede i forhold til bkg. nr af 12. december 2007, der var gældende ved tilstandsrapportens datering. Bemærk, at der er ændringer i paragrafnumrene.

2 2/10 Høring inden afgørelsen Det var på denne baggrund styrelsens vurdering, at den sagkyndige skulle tildeles en påtale for de konstaterede fejl, men at denne påtale skulle skærpes til en advarsel som følge af den tidligere advarsel. Styrelsen sendte derfor den 10. august 2009 et udkast til afgørelse i høring hos den sagkyndige efter forvaltningslovens bestemmelser, med en frist på 14 dage til at udtale sig i sagen. Det nævnte revisionsmateriale var vedlagt som bilag, dog med undtagelse af den foreløbige kontrolrapport. En kopi af den tidligere meddelte advarsel var ligeledes vedlagt. Den sagkyndiges bemærkninger Den sagkyndiges høringssvar er i det følgende refereret i kursiv af styrelsen: På vegne af den sagkyndige anmodede Dahl Advokatfirma den 21. august 2009 om at afgørelsen ikke blev skærpet til en advarsel. Advokaten og den sagkyndige medgiver at der er grundlag for en påtale, men da nogle af fejlangivelserne synes for hårdt bedømt, forekommer en skærpelse at være unødvendig restriktiv. Uenigheden om fejlangivelserne vedrører især to punkter om tilstandsrapportens indledende afsnit, og 3 punkter vedrørende karakteren UN. Det nævnes desuden at den sagkyndiges besigtigelse i forbindelse med den nu kontrollerede tilstandsrapport fandt sted den 7. maj 2008, samme dag som styrelsen sendte den sidste afgørelse. Den sagkyndige havde altså ikke rigtig haft mulighed for tilrette sin praksis efter kritikken. De 5 konkrete indsigelser er gengivet og behandlet under de respektive fejlangivelser nedenfor. En enkelt af dem er herunder justeret, men ikke frafaldet. Tilstandsrapporten er dateret den 9. juni 2008, altså en god måned efter besigtigelsen. Det må allerede af den grund afvises, at der ikke har været reel mulighed for at skærpe virksomhedens kvalitetssikring, men samtidigt bemærkes, at den sagkyndige fik tilsendt revisors kontrolrapport ca. 5 uger efter det første kontroleftersyn, så kritikken har været bekendt i længere tid. Styrelsen er samtidigt blevet opmærksom på en fejl, som ikke tidligere er omtalt i sagen. Ifølge bekendtgørelsens 17 skal en tilstandsrapport indberettes, og dermed dateres, senest 14 dage efter besigtigelsen, men som nævnt er der her gået en god måned. Fysiske ændringer på ejendommen forekommer ofte, når der påtænkes et ejerskifte, så der er forhøjet risiko for at tilstandsrapporten ikke vil være retvisende, hvis der forløber mere end ganske kort tid før den dateres. Af disse to grunde er besigtigelsestidspunktet ikke en formildende omstændighed og sagen er herefter afgjort med mindre ændringer i forhold til det udkast, der var i høring.

3 3/10 Styrelsens tekniske vurdering af de konstaterede fejl Teknisk revisor har bemærkninger til 32 punkter i kontrolrapporten, og har derunder angivet 18 fejl. Efter gennemgang af revisionsmaterialet, har styrelsen identificeret 20 fejl og unøjagtigheder, som ikke bør forekomme i tilstandsrapporterne. Fejlangivelserne er anført nedenfor med de kommentarer og vurderinger, der lægges til grund for afgørelsen. Der henvises i øvrigt til fotodokumentation mv. i kontrolrapporten. Under Følgende materiale forelå har den sagkyndige ud for forsikringspolice skrevet Ingen. Det forekommer ikke sandsynligt, at der ikke skulle foreligge en police, og da den som regel opbevares på ejendommen, vil den oftest kunne fremskaffes ved en simpel forespørgsel hos ejer, hvis den ikke som forudsat i håndbogen er rekvireret i forvejen. Policen kan have bygningsmæssige forbehold af interesse for eftersynet, og skal derfor efterspørges af den sagkyndige. Den sagkyndige bør derfor præcisere årsagen til at den ikke er fremlagt, ikke mindst hvis ejer ikke ønskede at fremlægge den. Vedrørende tidligere tilstandsrapporter har den sagkyndige oplyst den seneste, som er udarbejdet af ham selv, men ikke de foregående to ( og ). Tilsvarende har den sagkyndige ikke oplyst at der foreligger et tidligere energimærke ( ). Den sagkyndige har umiddelbart adgang til disse oplysninger på OIS. Tilsvarende har den sagkyndige heller ikke oplyst om der forelå bygningstegninger eller andet materiale af interesse for eftersynet. Det er styrelsens vurdering at den sagkyndige ikke i tilstrækkeligt omfang har efterspurgt, undersøgt og angivet baggrundsoplysninger vedrørende ejendommen, således som det er forudsat i håndbogens kapitel 3, afsnit 4.01 og Fejlen er af formel karakter, men ikke uden betydning i styrelsens vurdering. Den sagkyndiges advokat har rejst indsigelse mod den del af fejlangivelsen, der vedrører de tidligere tilstandsrapporter, idet der ikke er krav om at angive dem. Policen nævnes ikke, men det medgives at der ikke er oplysninger om energimærket (som forelå) eller tegninger (som ikke forelå) men det er bagatelagtige fejl, da de relevante dokumenter alligevel ville komme frem. Styrelsen bør derfor ikke tillægge forholdet så stor vægt. Styrelsen bemærker derfor at forholdet har beskeden vægt i den samlede vurdering, og ikke er udslagsgivende for afgørelsen, men det fastholdes at det ikke er uden betydning. Styrelsen medgiver at der i håndbogen og bekendtgørelsen kun nævnes den senest forudgående tilstandsrapport, som den sagkyndige er forpligtet til at efterse. Det vil dog give bedre overblik at nævne dem alle, ikke mindst hvis henvisningen i den forudgående rapport er inaktiv, hvilket synes at være tilfældet i denne sag. (Den sagkyndige har i sin tidligere rapport for ejendommen henvist til rapportnummer , som ikke kan findes

4 4/10 på OIS eller Heweb). Denne del af fejlangivelsen indgår ikke i fejlvægtningen, men nævnes, da der bør tilstræbes et dækkende og brugervenligt oplysningsniveau.) Under Bygningsbeskrivelse er der anført 4 litra, men ejendommen burde være opdelt i 5, da den lille sidebygning mod haven har en selvstændig konstruktion. Der opstår derved tvivl om den sagkyndiges konstruktionsoplysninger for denne bygning (se fejlangivelsen for pkt. 2.6 nedenfor). Der er endvidere betydelig tvivl om hvordan litra B er afgrænset og behandlet i tilstandsrapporten. Ifølge det oplyste omfatter litra B en ældre og en nyere boligdel, men er alligevel betegnet som Udhus/skur i tilstandsrapporten. Den sagkyndige har desuden medtaget 8 skader på litra B under litra A, og under litra B angivet, at der ikke er bemærkninger til 7 af bygningsdelene, mens resten slet ikke er nævnt. Denne mangel på systematik giver risiko for misforståelser, når brugerne skal orientere sig på ejendommen. Det vurderes dog ikke at der i dette tilfælde er særlig risiko for problemer for brugere, der disponerer i tillid til rapporten, og fejlen vurderes derfor som mindre væsentlig. Den sagkyndiges advokat angiver i høringssvaret at der ikke er klare regler for litreringen, og at den i dette tilfælde er særlig vanskelig på grund af ejendommens knobskydninger. Der er medsendt en tilstandsrapport for samme ejendom fra 2003, som er litreret på lignende måde. Styrelsen skal dertil bemærke, at det i mindre grad er den formelle litrering der er problemet, men derimod at orienteringen på ejendommen ikke er klar og entydig for brugerne. Fejlangivelsen fastholdes derfor, men er som nævnt ikke væsentlig i sig selv. Bygning A: Under pkt. 2.6 og 3.6 har den sagkyndige ikke registreret, at den lille sidebygning mod haven har en sokkelventil placeret i terrænniveau, med risiko for at overfladevand ledes ind i konstruktionen. Forholdet skal karakteriseres med K3. I konstruktionsafsnittet har den sagkyndige angivet at der er terrændæk i bygning A, men at dømme efter sokkelventilen er der krybekælder i sidebygningen. Den sagkyndige har under pkt. 3.6 registreret forhøjet fugt i væggen ved spisepladsen mod øst og givet UN. Det er styrelsens vurdering, at forholdet ikke er usædvanligt for bygningstypen, idet den sandsynlige årsag er opstigende grundfugt, med overfladevand fra sokkelventilen som evt. medvirkende årsag. Den sagkyndige burde derfor have tilstrækkelige oplysninger til at karakterisere skaden med K3. Hvis den sagkyndige imidlertid har fundet særlig anledning til at forudsætte en nærmere undersøgelse, savnes begrundelse og oplysning om formålet og omfanget af undersøgelsen.

5 5/10 Karakteren UN vil belaste brugerne med ekstra undersøgelser eller ringere forsikringsdækning, og unødvendig brug af denne karakter er derfor ikke uden betydning. (Se også pkt. 8.2 og 9.2 nedenfor). Den sagkyndiges registrering af de to forhold findes utilstrækkelig, og fejlen er ikke uden betydning i styrelsens vurdering. Karakteren fastholdes som velbegrundet i høringssvaret fra den sagkyndiges advokat, idet fugten kan have flere årsager, og udbredelsen og nedbrydningsgraden først kan fastslås, når konstruktionen er blotlagt. Styrelsen fastholder vurderingen, idet forholdet synes at være en sædvanlig skade for bygningstypen, forårsaget af opstigende grundfugt i kombination med manglende fugtstandsende membran i væggen. Hvis den sagkyndige derimod har mistanke om f.eks. skjulte rørskader, eller andre konkrete fugtkilder, burde det være anført som begrundelse, så brugerne var klar over hvad der skulle undersøges for. Det samme gælder, hvis den sagkyndige har mistanke om at skaden kan have en usædvanlig stor udbredelse. Det er primært den manglende begrundelse, der er udslagsgivende for styrelsens vurdering. Under pkt. 6.2 er det ikke registreret, at der i vaskerummet er en markant skade i vinylbelægningen og den underliggende betonoverflade, samt et større svidemærke efter et strygejern. Forholdene kan karakteriseres med henholdsvis K2 og K1. En retablering vil indebærer udskiftning af den pænt monterede vinylbelægning, og derfor ikke være uden betydning for brugerne. Fejlen er derfor ikke ubetydelig. Under samme pkt. er det ikke registreret, at gulvklinkerne under brændeovnen er udlagt på trægulvet, og ikke alle har tilstrækkelig vedhæftning. Der må påregnes forhøjet risiko for revner i fuger og klinker, men antageligt ikke i et omfang, som medfører øget brandrisiko, og forholdet kan derfor karakteriseres med K1. Fejlangivelsen har mindre betydning i styrelsens vurdering. Under pkt. 8.2 har den sagkyndige angivet at faldet på sidebygningens tag er for lille til tagstenene, og anført UN. I lighed med pkt. 3.6 og 9.2 savnes oplysning om undersøgelsens formål og omfang. Det er styrelsens vurdering den sagkyndige ved iagttagelse på stedet burde kunne beskrive risikoen for følgeskader og karakterisere forholdet med en K-karakter. Den sagkyndiges registrering vurderes derfor som utilstrækkelig, og da den vil påføre brugerne dårligere forsikringsdækning, eller unødvendige udgifter til supplerende undersøgelser, er fejlen ikke uden betydning. Det fremføres i høringssvaret, at der erfaringsmæssigt kan være skjulte skader, som kun kan fastslås effektivt ved at fjerne taget.

6 6/10 Styrelsen fastholder vurderingen, idet der skal være overordentligt gode grunde til at forudsætte taget fjernet, og det skal i givet fald klart fremgå af tilstandsrapporten hvorfor denne undersøgelse skønnes nødvendig. Styrelsen skal desuden henvise til at der ikke kan konstateres tegn på følgeskader, og noget sådan er heller ikke angivet i de ret detaljerede oplysninger fra ejer, som har boet i ejendommen i 4 år. Heller ikke de foregående tilstandsrapporter giver anledning til særlig mistanke, og herunder den rapport der er medsendt som bilag i høringssvaret (det bemærkes at den sagkyndige har angivet en af disse rapporter ved sin første besigtigelse af ejendommen). Under pkt. 8.3 burde det være beskrevet, at undertaget ikke er ført ud i skotrenden, og at taglægterne forhindrer effektiv afvanding langs siderne. Med tiden vil der samles større mængder smudspartikler i hjørnerne mellem lægter og skotrender, som holder på fugten, og dermed øger risikoen for rådangreb. Forholdet skal karakteriseres med K3. Forholdet kan ikke forventes opdaget af brugerne, før nedbrydningen er vidt fremskreden, og fejlen er derfor ikke uden betydning. Under pkt burde det være beskrevet, at loftet under hanebåndene er dårligt tilpasset til skorstenen, og at dampspærren ikke er tilsluttet. Der er risiko for konvektion og deraf følgende kondens i tagrummet. Forholdet skal karakteriseres med K3. Under pkt er det ikke registreret at afløbet fra en sikkerhedsventil ikke er ført til recipient. Forholdet kan karakteriseres med K1, og fejlangivelsen har mindre betydning i styrelsens vurdering. Under pkt har den sagkyndige angivet en manglende afdækning ved gruppetavlen med K1. Karakteren bør her være K3, da der er risiko for personskade, hvilket ligeledes burde være nævnt. Risikoen vurderes som mindre, hvorfor fejlen ikke har særlig vægt. Under samme pkt. burde det være beskrevet, at et elkabel i vaskerummet hænger løst fra afbryderen uden fastgørelse. Da der er forhøjet risiko for skader på installationen skal forholdet karakteriseres med K2. Fejlen har mindre betydning i styrelsens vurdering. Bygning B: (Som anført under Bygningsbeskrivelse har den sagkyndige angivet 8 skader vedrørende bygning B under bygning A. Der er konstateret unøjagtigheder i registreringen for 2 af dem, samt 4 oversete skader. Disse 6 fejl omtales her under bygning B.) Under pkt. 3.1 er det ikke registreret, at der partielt er mangelfuld pudsvedhæftning på sydgavlen. Facaden er relativt nymalet og vandafvisende, hvorfor risikoen for afstødning af pudslaget som følge af islinser mv. ikke skønnes nærliggende. Forholdet kan karakteriseres med K1, og har mindre betydning i vurderingen. Under pkt. 4.2 er det ikke registreret, at to vinduer i nordgavlen er nedslidte med træmørning, kitudfald og løse, rustne hjørnebånd. Forholdet skal karakteriseres med K2, og da udgifterne til renovering eller udskiftning af vinduerne vil have et vist økonomisk omfang, og derfor ikke er uden interesse for brugerne, er fejlen ikke helt ubetydelig.

7 7/10 Under pkt. 4.3 burde det være beskrevet, at der mangler tætlukkende fuge under døren i vestfacaden. Da underkanten af dørtrinet ligger under terrænniveau, er der forhøjet risiko for indtrængende vand, og deraf følgende skader på døren og det bagvedliggende trægulv. Forholdet skal karakteriseres med K3, og er ikke helt ubetydeligt i styrelsens vurdering. Under samme pkt. burde det være beskrevet, at gummifugerne omkring vinduerne i sydgavlen er nedbrudte, så vand kan trænge ind til bagstopningen. Forholdet kan karakteriseres med K2, og har mindre betydning i styrelsens vurdering. Under pkt. 9.2 og 9.3 har den sagkyndige angivet UN for fugt i væggene i et baderum, og K3 for en defekt kantfuge i brusenichen. (Badeværelset befinder sig i bygning B, men den sagkyndige har konsekvent anført skaderne under bygning A, jf. fejlangivelsen under Bygningsoplysninger ovenfor). Den sagkyndige burde have præciseret, at opfugtningen kan konstateres i en malerbehandlet væg op mod brusenichen. I lighed med pkt. 3.6 og 8.2 ovenfor er det styrelsens vurdering, at den sagkyndige har haft tilstrækkelige oplysninger til at karakterisere opfugtningen af væggen med K3, og til at angive et fagligt skøn om den sandsynlige årsag og udviklingsrisiko. Hvis den sagkyndige finder fagligt belæg for UN skal det fremgå hvad undersøgelsen bør omfatte, og om der er mistanke om særligt omfattende skjulte årsager (se høringssvaret nedenfor). Den sagkyndiges beskrivelser findes derfor upræcise og utilstrækkeligt begrundede, og fejlen er ikke uden betydning i styrelsens vurdering. Den sagkyndige fastholder sin vurdering, og det oplyses i høringssvaret, at årsagen kan være opstigende grundfugt eller en utæt kloak, mens vandpåvirkning fra badeværelset er mindre sandsynligt, da det ifølge sælger ikke er i brug. Styrelsen opfordres desuden til at dokumentere, at malerbehandlingen skulle være uegnet. Malerbehandling er ikke tilladt som overfladebeskyttelse af vægge med organisk materiale i vådzonen, og anses i almindelighed for uegnet, hvilket burde være påpeget af den sagkyndige (se f.eks. By og Byg Anvisning 200). Revisor har påvist at opfugtningen forekommer nederst på væggen, tæt op ad brusekabinen, hvor der må antages at være direkte vandpåvirkning, er det kan derfor være årsag til fugtskaden. Styrelsen vil dog ikke anfægte den sagkyndiges vurdering vedrørende andre fugtkilder, men det bemærkes, at det burde være angivet i beskrivelsen som begrundelse, hvis det er årsagen til UNkarakteren. Fejlangivelsen er herefter justeret, så konklusionen vedrørende malerbehandlingen som sandsynlig årsag udgår. Det fastholdes imidlertid, at den sagkyndiges beskrivelse er utilstrækkelig. Under pkt. 9.8 er det ikke beskrevet, at der ikke er fuget mellem toiletskål og gulv. Forholdet umuliggør effektiv rengøring, og der kan opstå lugtgener fra urenheder, der trænger ind under skålen. Forholdet kan karakteriseres med K1, og fejlangivelsen har mindre betydning i styrelsens vurdering. (I lighed med pkt. 9.2/9.3 ovenfor vedrører forholdet bygning B, men er af den sagkyndige anført under bygning A).

8 8/10 Bygning C: Under pkt. 3.1 har den sagkyndige givet K2 og anført, at Træfacader er med nedbrydning og mangelfulde ved vinduer med mere. Ifølge fotodokumentationen er der løse plader med åbne samlinger, og ingen sålbænke, hvilket indebærer, at der ledes vand ned bag beklædningen med risiko for trænedbrydning. Den sagkyndiges skadesbeskrivelse findes ikke dækkende, men forholdet har mindre betydning i styrelsens vurdering. Under pkt. 8.1 har den sagkyndige angivet en K3-skade med beskrivelsen: Revnet plast tagplade. Det burde være nævnt at skaden er interimistisk repareret, og den burde være stedfæstet nærmere på det 56 m 2 store tag, ligesom det burde fremgå, at der er følgeskader i lægter og spær. Den sagkyndiges skadesbeskrivelse findes derfor ikke tilstrækkelig, men forholdet har under indtryk af rummets standard mindre betydning i styrelsens vurdering. Under Sælgers oplysninger er det oplyst, at der forefindes en punkteret termorude i rum mod øst. Den sagkyndige har ikke angivet denne rude i sin registrering. Ejer oplyser desuden at der er en utæt tagrende eller nedløb ved udestuen. Heller ikke denne skade har den sagkyndige medtaget. Den sagkyndige har ikke afkrydset om sælger var til stede under besigtigelsen. Det vurderes derfor at den sagkyndige ikke har behandlet sælgeroplysningsskemaet med tilstrækkelig opmærksomhed, og forholdet er ikke uden betydning i styrelsens vurdering. Samlet begrundelse for afgørelsen Det fremgår af 13 i nævnte bekendtgørelse om huseftersynsordningen, at bygningsgennemgangen skal foretages med professionel omhu, og med brug af den indsigt og erfaring, som kan forventes af bygningssagkyndige. Ifølge samme bekendtgørelses 10, stk. 1, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen tildele en advarsel eller inddrage beskikkelsen, hvis den bygningssagkyndige begår alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporterne. Ifølge 10, stk. 3, inddrages tidligere sanktioner i vurderingen, hvis de er meddelt indenfor de sidste tre år. Der henvises i øvrigt til kapitel 3 i Håndbog for Bygningssagkyndige, afsnit 4 8. Det er styrelsens vurdering, at tilstandsrapporten H belastes af manglende omhyggelighed ved besigtigelsen, og især i beskrivelsen af skaderne. Et stort antal mindre skader er overset, og beskrivelsen er utilstrækkelig for flere af de registrerede

9 9/10 skader. Karakteren UN anvendes i unødvendigt stort omfang, og brugernes orienteringsmulighed vanskeliggøres af en manglende systematik. Enkeltvis vurderes fejlene ikke som særligt alvorlige, men det store antal medfører betydelig risiko for uforudsete udgifter og bristede forventninger hos brugere, der disponerer i tillid til rapporten. De 20 forhold vurderes samlet set som en alvorlig fejl ved tilstandsrapporten. Der er derfor grundlag for en påtale ifølge håndbogens kapitel 3, afsnit 8. Konklusionen ville være den samme, selv om 1/3 af fejlene var undgået. Den sagkyndige har imidlertid en gældende advarsel for fejl i en anden tilstandsrapport. Vurderingen af efterfølgende sanktioner skærpes derfor, og kan efter retningslinierne i håndbogen føre til en inddragelse af den sagkyndiges beskikkelse i huseftersynsordningen. Det er imidlertid styrelsens samlede vurdering, at de nu konstaterede fejl ikke har en karakter, der skal begrunde en inddragelse. Sanktionen fastlægges herefter til en ny advarsel for gentagne fejl i tilstandsrapporten H Konsekvenser af afgørelsen Advarslen har virkning fra den dag, den endelige afgørelse er meddelt til den sagkyndige. Advarslen har virkning i en periode på 3 år, jf. bekendtgørelse om huseftersynsordningen 10, stk. 3. Så længe advarslen er gældende, kan en yderligere påtale eller advarsel som følge af teknisk revision medføre, at beskikkelsen inddrages. Der henvises til kapitel 3, afsnit 8 i Håndbog for Beskikkede Bygningssagkyndige. Så længe advarslen er gældende, kan den få betydning for om den sagkyndige kan genbeskikkes i huseftersynsordningen. Den nuværende beskikkelse udløber den 27. februar Der henvises til bekendtgørelsens 8, stk. 5. Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør advarslen på en liste med navn og virksomhedstilknytning på styrelsens hjemmeside, Offentliggørelsen sker tidligst 4 uger efter, at advarslen er meddelt den sagkyndige. Efter 3 år slettes oplysningen om advarslen med navn og firmatilknytning igen. Der henvises til 10, stk. 5, i nævnte bekendtgørelse om huseftersyn. Der udtages yderligere en af den beskikkede bygningssagkyndiges tilstandsrapporter til teknisk revision. Der henvises til kapitel 3, afsnit 8 i Håndbog for Beskikkede Bygningssagkyndige.

10 10/10 Klagevejledning Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Der henvises til 2 i bekendtgørelse nr. 359 af 25. marts 2009 om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen, samt om afskæring af klageadgang. Afgørelsen kan indbringes for domstolene efter dansk rets almindelige regler. Hvis sagen indbringes for domstolene, kan offentliggørelse af advarslen med navn og firmatilknytning ikke ske, før der er faldet endelig dom i sagen. Påtegning Erhvervs- og Byggestyrelsen den 26. august 2009 Hans Møller Arkitekt

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------------- --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0049 af 31. marts 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ---------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig --------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0002

Læs mere

Advarsel for alvorlige og gentagne fejl i flere tilstandsrapporter

Advarsel for alvorlige og gentagne fejl i flere tilstandsrapporter Advarsel for alvorlige og gentagne fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse Erhvervs- og Byggestyrelsen tildeler herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel. Advarslen tildeles for gentagne

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0026 af 21. maj 2007, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk. 2, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 414-00145 og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles hermed beskikket bygningssagkyndig Frank Scholkman en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 06-01984-0312.

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------- --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig --------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-------0108

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H-07- -0424, dateret 29. oktober 2007. Påtalen tildeles

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 07- -0354 af 3. september 2007, jf. 7 stk.

Læs mere

Advarsel for gentagne fejl i flere tilstandsrapporter

Advarsel for gentagne fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Advarsel for gentagne fejl i flere tilstandsrapporter Afgørelse Erhvervs- og Byggestyrelsen tildeler herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for gentagne fejl i tilstandsrapporterne. Det

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 06- -0079, dateret 15. november 2006. Påtalen tildeles

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 2008 Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0037 af 2006, jf.

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0003 af

Læs mere

Påtale For fejl i en tilstandsrapport

Påtale For fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------- ----------------- Påtale For fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------ en påtale for fejl i tilstandsrapporten H

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx xxxxxxx Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig xxxxxxxxxxxxxxxxxx en påtale for fejl i tilstandsrapporten H-08--------0038 af

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 06- -0183 af 20.juni 2006, jf. 7 stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour 2007 Afgørelse: Der tildeles hermed beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i nedennævnte tilstandsrapporter. Påtalen tildeles i henhold til

Læs mere

en påtale for fejl i tilstandsrapporten

en påtale for fejl i tilstandsrapporten Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk. 2, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Scan-jour Inddragelse af beskikkelsen 13. november 2008 for alvorlige og gentagne fejl i flere tilstandsrapporter

Scan-jour Inddragelse af beskikkelsen 13. november 2008 for alvorlige og gentagne fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Inddragelse af beskikkelsen 13. november 2008 for alvorlige og gentagne fejl i flere tilstandsrapporter Afgørelse Erhvervs- og Byggestyrelsen inddrager herved s beskikkelse som bygningssagkyndig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0025 af 5. maj 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx SKØNSERKLÆRING Journal nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): 1. Datering, navn og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16181 Besigtigelsesdato: 27/2-2017, kl. 10,00. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10057 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i pudslag utilstrækkelig beskrevet. 2. Fejlkonstruktion ved tagfod. 3. Problemer med afløb fra toilet. 4. Manglende

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8013 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandindtrængning gennem tagvindue 2. Manglende oplysninger om kendte ulovlige elinstallationer, idet der kommer gnister ud fra stikkontakter og installationer.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012

INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012 INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012 Diaspræsentation vedrørende disciplinær- og klagenævnets kvalitetskontrol af tilstandsrapporter Jens Kieldsen Arkitekt Sekretariatet for DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12102 Besigtigelsesdato: Den 01.11.12, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere