Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur"

Transkript

1 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der nu udsigt til en ny samlet lov for disse to så vigtige selskabstyper. De eksisterende love er af flere blevet betegnet som forældede, og i tillæg er forskellene mellem reguleringen af de to selskabstyper i løbet af årene blevet færre og færre, hvorfor to selvstændige love næppe længere kan retfærdiggøres. Den nye lov kan derfor kun ønskes velkommen. Den stigende globalisering og internationalisering stiller krav til Danmark om konkurrencedygtige rammevilkår for erhvervslivet. Økonomi- og erhvervsministeren nedsatte derfor i oktober 2006 Udvalget til Modernisering af Selskabsretten, der skulle foreslå en modernisering og forenkling af den samlede selskabsregulering for aktie- og anpartsselskaber. Udvalget har været bredt sammensat af repræsentanter fra en række ministerier og interesseorganisationer, herunder også Advokatrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen Registrerede Revisorer. Udvalget har de seneste to år arbejdet med en betænkning og et udkast til en ny selskabslov. Udvalget fik som kommissorium at gennemgå dansk selskabslovgivning for at: Modernisere og forenkle indhold og sprog Skabe større fleksibilitet i forhold til den enkelte virksomhedssituation og behov Lempe overflødige krav, blandt andet som følge af overimplementering af EU-direktiver Fremtidssikre i relation til den teknologiske udvikling, nye EUtiltag mv. Skabe større åbenhed Betænkningen (nr. 1498/2008) blev sendt i høring den 26. november Endvidere er forslag til ændring af blandt andet årsregnskabsloven og andre love som følge af forslaget til selskabslov sendt i høring ("følgeloven"). Lovforslagene forventes at blive fremsat i Folketinget i februar Lovenes ikrafttrædelsestidspunkt vil blive fastsat i de fremsatte lovforslag. Forventningen er, at de får virkning fra januar Denne artikel har karakter af en oversigtsartikel, der fra en overordnet vinkel gennemgår lovforslagets væsentligste elementer. Artiklen går derfor som udgangspunkt ikke i detaljer med lovforslagets enkelte elementer, ligesom pladsen ikke tillader en vurdering af fordele og ulemper, set i forhold til den gældende regulering. Lovforslagets overordnede struktur Lovforslagets opbygning En af de væsentligste ændringer i forslaget til en ny selskabslov er, at aktie- og anpartsselskabsloven foreslås sammenskrevet til én lov. Sammenskrivningen til én lov skal skabe klarhed over, hvad der gælder for anpartsselskaber og skabe ensartede regler for aktie- og anpartsselskaber, medmindre særlige forhold eller EU-direktivkrav rettet mod aktieselskaber tilsiger noget andet. Lovforslaget består således af en komplet gennemskrivning og modernisering af den gældende aktieselskabslov og den gældende anpartsselskabslov. Det fremsatte lovforslag består af i alt 386 paragraffer. Samtidig introducerer lovforslaget en byggeklodsmodel, som regulerer de væsentligste af de selskabstyper, der er omfattet af loven: Det private selskab (anpartsselskab) Det offentlige selskab (aktieselskab) Det offentligt handlede selskab (aktieselskab)

2 Sanne Dahl Laursen Thomas Gjøl-Trønning Princippet i byggeklodsmodellen er, at loven inden for hvert kapitel først indeholder de bestemmelser, som gælder for alle selskabstyperne. Dernæst følger bestemmelser, der kun gælder for fx aktie- eller anpartsselskaber, og endelig kommer eventuelle yderligere krav til aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, eller til statslige aktieselskaber. Lovforslagets definitioner og begreber For at opnå den ønskede sproglige modernisering og for blandt andet at gøre loven mere læsevenlig, indeholder lovforslaget en række indledende bestemmelser, der definerer nogle af lovforslagets nye begreber. Eksempler på nye begreber og definitioner i lovforslaget: Kapitalselskab aktieselskab / anpartsselskab Kapitalejer aktionær / anpartshaver Koncern definitionen tilpasses til årsregnskabslovens begreber. Det vil være den reelle bestemmende indflydelse, der vil være afgørende, ikke krav om kapitalandel Ejeraftaler aktionæroverenskomster / anpartshaveroverenskomster Ejerbogen aktiebog / anpartshaverfortegnelse Ejerregister offentligt register, der erstatter storaktionærfortegnelsen. Alle kapitalejere med kapitalandele på over 5 % i et selskab vil fremgå af ejerregisteret Det centrale ledelsesorgan bestyrelsen eller direktionen afhængig af ledelsesstruktur Det øverste ledelsesorgan tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen afhængig af ledelsesstruktur Repræsentationsret retten til at være repræsenteret på generalforsamlinger Kapitalselskabets ledelse Ledelsesmodeller I dag skal aktieselskaber ledes af en bestyrelse og en direktion. I anpartsselskaber kan ledelsen derimod bestå af en direktion, af en bestyrelse eller af både en bestyrelse og en direktion. Med lovforslaget åbnes der for en større valgfrihed mellem forskellige ledelsesmodeller, som i dag er kendte i de lande, Danmark sædvanligvis sammenligner sig med. Kapitalselskaber får valgfrihed mellem følgende ledelsesmodeller: Både en bestyrelse og en direktion, som vi kender det i dag ( den gældende danske ledelsesmodel ) Et tilsynsråd og en direktion ( den tyske ledelsesmodel ) Kun en direktion (gælder dog alene for anpartsselskaber) ( den angelsaksiske ledelsesmodel ), medmindre anpartsselskabet er underlagt regler om medarbejderrepræsentation, i hvilket tilfælde anpartsselskabet også skal have et tilsynsråd eller en bestyrelse. Figur 1 Den gældende danske ledelsesmodel Bestyrelse Direktion 47

3 48 I den gældende danske ledelsesmodel er det bestyrelsen og direktionen, der leder selskabet. Bestyrelsen står for den overordnede og strategiske ledelse, mens direktionen står for den daglige ledelse. Direktionen skal følge de anvisninger, som bestyrelsen giver. Direktionens daglige ledelse omfatter som i dag ikke dispositioner, der efter kapitalselskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Bestyrelsen udgør både det centrale og det øverste ledelsesorgan i den nye terminologi. En direktør i et aktieselskab kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen, og flertallet af bestyrelsens medlemmer i et aktieselskab skal bestå af personer, der ikke er direktører i selskabet. I anpartsselskaber behøver andelen af bestyrelsesmedlemmer, der tillige er direktører, derimod ikke at være mindre end halvdelen. I aktieselskaber skal bestyrelsen som hidtil bestå af mindst tre personer. Der er fortsat kun krav om én direktør uanset valg af ledelsesmodel. Som noget nyt præciseres bestyrelsens opgaver i lovforslaget uden, at der dog er tiltænkt en ændring i forhold til opgavernes hidtidige indhold. Bestyrelsen i aktieselskaber skal fortsat sørge for en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed. Tilsvarende er præciseret for anpartsselskaber med en bestyrelse. for den overordnede eller strategiske ledelse, som bestyrelsen varetager efter den gældende danske ledelsesmodel. Tilsynsrådet kan ikke tegne selskabet og heller ikke udstede instrukser til direktionen, men alene ansætte og afskedige direktionen. Bortset herfra svarer tilsynsrådets opgaver til bestyrelsens opgaver i den gældende danske ledelsesmodel. En person kan ikke være medlem af tilsynsrådet og direktionen på samme tid. Tilsynsrådet udgør det øverste ledelsesorgan og direktionen det centrale ledelsesorgan. Eventuelle medarbejderrepræsentanter har sæde i tilsynsrådet. De gældende regler om repræsentantskabet er ophævet i forslaget, da tilsynsrådets funktion blandt andet skal modsvare de funktioner, der er tillagt repræsentantskabet. Imidlertid kan et kapitalselskab i vedtægterne beslutte at oprette et ekstra selskabsorgan i form af et repræsentantskab uanset valg af ledelsesmodel. De finansielle virksomheders repræsentantskaber reguleres som hidtil af lov om finansiel virksomhed. Det fremgår endvidere af forslaget til følgeloven, at finansielle virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed 12 skal have en bestyrelse og direktion. Figur 3 Den angelsaksiske ledelsesmodel Bestyrelsens opgaver og hvad bestyrelsen skal påse: Bogføring og regnskabsaflæggelse Risikostyring og interne kontroller Rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold Direktionens udøvelse af sit hverv Kapitalberedskabets forsvarlighed i forhold til selskabets drift Kapitalselskabets tilstrækkelige likviditet Direktion Figur 2 Den tyske ledelsesmodel Tilsynsråd (Aufsichtsrat) Tilsynsråd (Vorstand) Det er som hidtil muligt i anpartsselskaber alene at have ét ledelsesorgan med en direktion, som det kendes fra den angelsaksiske ledelsesmodel. Den nugældende valgfrihed mellem bestyrelse og direktion videreføres ikke. Direktionen udgør både det centrale og øverste ledelsesorgan. Hvis der er medarbejderrepræsentation, skal der være en direktion og enten en bestyrelse eller et tilsynsråd. Muligheden for at gøre anvendelse af den angelsaksiske ledelsesmodel udstrækkes ikke til aktieselskaber. Fremover bliver det muligt for kapitalselskaber at organisere sig med et tilsynsråd og en direktion. Tilsynsrådet overvåger ledelsen af selskabet, mens direktionen leder selskabet. Tilsynsrådet har alene en kontrollerende funktion og står ikke Medarbejderrepræsentation Forslaget viderefører i vidt omfang de gældende regler om medarbejderrepræsentation. En ændring er imidlertid, at det fremover bliver muligt at fravige en række af de eksisterende regler ved aftale mellem ledelse og medarbejdere, herunder blandt andet procedurereglerne. Et eksempel er,

4 at medarbejderne kan vælge et mindre antal bestyrelseseller tilsynsrådsrepræsentanter end foreskrevet i loven. Et andet eksempel er, at et moderselskabs generalforsamling kan beslutte, at medarbejdere i udenlandske datterselskaber kan deltage i valg og være valgbare til koncernrepræsentation i bestyrelsen eller tilsynsrådet. Bestyrelsens og tilsynsrådets forretningsorden Alle kapitalselskaber, der har en bestyrelse eller et tilsynsråd, skal fremover have en forretningsorden. Lovforslaget angiver en række temaer, som bør overvejes i den forbindelse. at kapitalejerne ved enighed kan vælge at træffe beslutning på anden vis end afholdelse af en generalforsamling, dog gælder denne mulighed ikke for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Hermed gives der udtrykkelig hjemmel til skrivebords- og papirgeneralforsamlinger. Et andet eksempel er, at indkaldelse til generalforsamlingen kan ske via selskabets hjemmeside, hvis dette er fastsat i selskabets vedtægter. Ved navneaktier skal indkaldelse dog fortsat ske (fx via ) til aktionærer, som har anmodet herom. Ihændehaveraktier skal indkaldes via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside. Ledelsesansvar Som efter gældende ret er ledelsens ansvar i lovforslaget baseret på en culpanorm, og der er ikke tilsigtet en skærpelse af ledelsesansvaret. Ledelsen får en udvidet handlefrihed i en række tilfælde. Som eksempler på ledelsens øgede handlefrihed kan nævnes muligheden for at fravælge revisors medvirken i en række situationer samt (øget) mulighed for selvfinansiering, aktionær- og anpartshaverlån samt køb af egne kapitalandele inden for selskabets frie reserver. Ledelsen kan således i større omfang end hidtil disponere over blandt andet selskabets frie reserver, hvilket medfører, at ledelsens ansvarsområde udvides tilsvarende, men det er stadig den gældende ansvarsnorm, ledelsen skal bedømmes efter. Sproget i bestyrelsen og tilsynsrådet Lovforslaget giver større fleksibilitet med hensyn til sproget i bestyrelsen og tilsynsrådet. Fx kan det fastsættes i vedtægterne, at koncernsproget i selskabet er engelsk, hvorefter bestyrelses- eller tilsynsrådsmøder kan afholdes på engelsk uden tilbud om simultantolkning. Hvis koncernsproget ikke fremgår af vedtægterne, kan flertallet i bestyrelsen eller tilsynsrådet beslutte at afholde mødet på et andet sprog end dansk, hvis der samtidig tilbydes mulighed for simultantolkning. Tilbydes der ikke simultantolkning og er muligheden for koncernsprog ikke udnyttet, skal mødet holdes på dansk. Det er ikke muligt at vælge andre sprog end engelsk som koncernsprog. Indsendelse af dokumenter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen I forslaget bemyndiges Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at fastsætte regler om, at et selskab, der benytter nordiske sprog eller engelsk i bestyrelsen, tilsynsrådet eller på generalforsamlingen, kan indsende dokumenter til Erhvervsog Selskabsstyrelsen på det pågældende sprog uden dansk oversættelse. Generalforsamling Mulighed for at træffe beslutning på anden vis end ved afholdelse af generalforsamling En række af de foreslåede lovændringer om generalforsamlingen skyldes en implementering af direktivet om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber. Lovforslaget giver større fleksibilitet med hensyn til, hvordan generalforsamlingen kan træffe beslutning. Det betyder fx, Indkaldelse mv. til generalforsamlingen Som noget nyt skal indkaldelse til generalforsamling ske med mindst to ugers varsel og højst fire ugers varsel (i dag mindst otte dage og højst fire uger). Det samme gælder for fremlæggelse af dokumenter mv. til eftersyn. For børsnoterede selskaber er fristen som følge af direktivet om visse aktionærrettigheder mindst tre uger og højst fem ugers varsel. Ved ordinær generalforsamling i børsnoterede selskaber skal datoen for afholdelse af generalforsamlingen desuden offentliggøres med otte ugers varsel. Forslag til emner til behandling på generalforsamlingen, der er modtaget tidligere end seks uger (otte uger i børsnoterede aktieselskaber) før generalforsamlingens afholdelse, skal optages på dagsordenen. Senere indkomne forslag skal optages på dagsordenen, hvis ledelsen vurderer, at det kan nås. Afvikling mv. af generalforsamlingen Vedtægtsændringer i kapitalselskaber kræver som udgangspunkt vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer og den repræsenterede selskabskapital. Dette indebærer en ophævelse af den gældende mulighed for i anpartsselskabers vedtægter at bestemme, at vedtægtsændringer træffes med almindelig stemmeflerhed og beregnes i forhold til de afgivne stemmer. Fremover kan muligheden for en fuldstændig elektronisk generalforsamling indføres i vedtægterne ved selskabets stiftelse uden særlig majoritet. Ved senere indførelse kræver vedtagelsen alene almindelig vedtægtsændringsmajoritet, hvilket er en lempelse i forhold til i dag. For børsnoterede selskaber foreslås det at indføre en registreringsdato for anmeldelse til ejerbogen for at kunne deltage i og have stemmeret på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er en uge før generalforsamlingen. Fuldmagter mv. Lovforslaget giver som noget nyt mulighed for, at kapitalejere til andre end kapitalselskabets ledelse kan give tidsubegrænsede fuldmagter. Fuldmagter til kapitalselskabets ledelse skal fortsat være til en bestemt generalforsamling med en kendt dagsorden og tidsbegrænset til 12 måneder. Det er præciseret, at også fuldmægtigen ligesom kapitale- 49

5 50 jeren kan møde med rådgiver. Samtidig har kapitalselskaber fremover pligt til at modtage brevstemmer. Sprog på generalforsamlingen Ligesom det gælder for sproget i bestyrelsen og tilsynsrådet, skal kapitalselskaber efter forslaget have mulighed for at afholde generalforsamling på andre sprog. Fx kan generalforsamlingen i eksisterende selskaber ved en simpel flertalsbeslutning beslutte, at generalforsamlingssproget skal være svensk, norsk eller engelsk. Andre sprog kan alene besluttes med simpelt flertal, hvis deltagerne samtidig tilbydes simultantolkning. Hvis kapitalselskabet ikke stiller simultantolkningsfaciliteter til rådighed, skal andre sprog vedtages med 9/10 flertal med mulighed for, at mindretallet kan kræve sig indløst af selskabet. Tilsvarende kan det i kapitalselskabets vedtægter ved stiftelsen være bestemt, at generalforsamlingssproget skal være et andet sprog end dansk. Kapitalejeraftaler For at skabe en klar retstilstand fastslås det i lovforslaget, at aftaler, der er indgået mellem kapitalejere (ejeraftaler), ikke er bindende for de beslutninger, generalforsamlingen træffer. Som det er i dag, vil aktionær- og anpartshaveroverenskomster i visse tilfælde være bindende for de beslutninger, der kan træffes på generalforsamlingen, hvilket betyder, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan komme i den situation, at de skal fortolke på en aktionæroverenskomst, inden det kan afgøres, om en generalforsamlingsbeslutning kan registreres. Der er ikke tilsigtet ændringer i forhold til muligheden for at binde kapitalselskabets ledelse eller kapitalejerne i øvrigt. Konfliktløsning Forslaget giver mulighed for, at domstolene i en konflikt mellem to kapitalejere kan bestemme, at en misbrugende kapitalejer kan tvinges til at sælge sine kapitalandele. Der har hidtil alene været mulighed for, at domstolene kan tilpligte en kapitalejer at indløse øvrige kapitalejere. Stiftelse Hidtil har det ikke været muligt at stifte kapitalselskaber fremad i tid, men dette bliver nu en mulighed. Ved indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud) kan stiftelsesdatoen dog ikke være senere end tidspunktet for anmeldelse til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er i dag muligt ved indskud af en bestående virksomhed i et nystiftet selskab at stifte selskabet med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid. Lovforslaget giver tilsvarende mulighed for at indskyde en bestemmende kapitalandel med regnskabsmæssig virkning til den første dag i regnskabsperioden. Lovforslaget indfører en generel anmeldelsesfrist til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på to uger, medmindre loven fastsætter andet. Det betyder, at anmeldelsesfristen ved stiftelse af et kapitalselskab er to uger fra datoen for underskrivelsen af stiftelsesdokumentet modsat de nugældende seks måneder for aktieselskaber og otte uger for anpartsselskaber. Kapitalindskud ved stiftelse Et af de mere væsentlige og nyskabende forslag er en de facto fjernelse af minimumskapitalkravet for anpartsselskaber og bestemmelser om, at hele selskabskapitalen ikke skal indbetales i forbindelse med stiftelse og kapitalforhøjelse. Efter gældende ret skal den fulde selskabskapital på henholdsvis kr. i aktieselskaber og kr. i anpartsselskaber være fuldt indbetalt ved stiftelsen og ved senere tegning. Lovforslaget fjerner kapitalkravet i anpartsselskaber, så det fremover bliver muligt at stifte et anpartsselskab med en selskabskapital på fx 1 kr. Kapitalkravet (men ikke indbetalingskravet) for et aktieselskab vil fortsat være kr. I kapitalselskaber med en kapital på kr. eller mere skal tegnerne i overensstemmelse med 2. selskabsdirektiv alene indbetale mindst 25 % af den kontante selskabskapital inkl. overkurs. Består indskuddet af andre værdier end kontanter (apportindskud), skal den fulde selskabskapital indbetales, ligesom det gælder i dag. Derudover bliver det muligt at indskyde en fordring på stiftere eller kapitalejere ved samtykke fra kapitalselskabets stiftere og øvrige kapitaltegnere. Indbetaling af udestående selskabskapital Kapitalselskabets centrale ledelsesorgan kan kræve den ubetalte del af den udestående, tegnede selskabskapital på anfordring (dvs. uden yderligere begrundelse for kravet). Ledelsen skal løbende vurdere, om kapitalselskabets kapitalberedskab er forsvarligt, og om det står i rimeligt forhold til kapitalselskabets aktiviteter. Fristen for betaling er to uger fra modtagelsen af kravet, medmindre et længere varsel er fastsat i selskabets vedtægter, der dog ikke kan overstige fire uger. Der skal som udgangspunkt ske ligelig indkaldelse af den udestående, tegnede selskabskapital hos kapitalejerne, medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter. Ved manglende rettidig indbetaling fra en kapitalejers side sker der stemmebortfald for den pågældende kapitalejers samlede kapitalandele, og kapitalejeren anses ikke for repræsenteret på generalforsamlingen. Kapitalselskabets krav mod kapitalejerne kan tvangsfuldbyrdes uden særskilt eksekutionsgrundlag ved fogedretten. En kapitalejer kan overdrage kapitalandele, hvor der ikke er sket fuld indbetaling, men den overdragende kapitalejer kan ikke frigøre sig fra indbetalingsforpligtelsen. Overdrageren og alle senere erhververe hæfter solidarisk for indbetalingsforpligtelsen. Af denne grund vil det blandt andet ikke være praktisk at operere med udestående selskabskapital i børsnoterede selskaber.

6 Kapitalselskabet skal i sin årsrapport give oplysninger om udestående indbetalinger og løbende indberette indbetalinger til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af forslaget til følgeloven fremgår, at der indsættes en bestemmelse i årsregnskabsloven om optagelse af en bunden reserve under egenkapitalen for ikke indbetalt virksomhedskapital. Hvis selskabets fordringer på kapitalejere skal nedskrives, kan det være nødvendigt at foretage en kapitalnedsættelse. Som en konsekvens af disse regler fastslår kapitaltabsreglerne, at kapitaltab skal beregnes i forhold til den tegnede kapital og ikke den indbetalte kapital. Indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) Forslaget åbner for, at det centrale ledelsesorgan kan undlade at få udarbejdet en vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud) med henvisning til objektivt konstaterbare værdier. I stedet skal det centrale ledelsesorgan udarbejde en ledelsesredegørelse, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Objektivt konstaterbare værdier er efter lovforslaget: En handlet værdi på et reguleret marked. Aktiver, hvis dagsværdi stammer fra forrige lovpligtige årsregnskab (aktivet skal være særskilt vurderet i regnskabet, og regnskabet skal være revideret). Aktiver, der har været genstand for en uafhængig og sagkyndig vurdering, som er maksimum seks måneder gammel. Krav til kapitalselskabets vedtægter mv. Efter lovforslaget skal hjemstedet ikke længere fremgå af vedtægterne, men derimod alene af CVR-registeret. Ved flytning af selskabets hjemsted er der således ikke længere krav om en generalforsamlingsbeslutning. Kapitalen Stykkapitalandele og stemmeløse kapitalandele Efter gældende ret skal aktie- eller anpartskapitalen have en nominel værdi. Lovforslaget indfører mulighed for udstedelse af kapitalandele uden nominel værdi (stykkapitalandele). Kapitalselskabets kapital kan således være opgjort i såkaldte stykaktier eller stykanparter, der alle skal have samme størrelse - fx 1 mio. kr. i aktiekapital fordelt på stykaktier imod 1 mio. kr. i aktiekapital fordelt i stk. à 10 kr. Ejerbog og ejerregister De nuværende aktiebøger og anpartshaverfortegnelser vil efter lovforslaget fremover skulle benævnes ejerbøger. Ejerbogen dokumenterer som hidtil adkomsten til aktierne eller anparterne, og adgangen til ejerbogen følger de gældende regler. Som noget nyt indføres et offentligt ejerregister i Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvor kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen eller råder over mindst 5 % af stemmerettighederne i et kapitalselskab, skal registreres. Grænserne for registrering i ejerregistreret er de samme som de gældende regler for oplysninger til storaktionærfortegnelsen, dog er grænserne tilpasset de gældende flagningsgrænser i værdipapirhandelsloven. Når flagningsgrænserne passeres, skal der ske indberetning til selskabet inden for en to-ugers anmeldelsesfrist, hvorefter selskabet hurtigst muligt og senest to uger efter skal anmelde oplysningerne til ejerregisteret. Kapitalforhøjelse Som ved stiftelse bliver der mulighed for kapitalforhøjelse ved delvis indbetaling og udstedelse af stemmeløse kapitalandele. Lovforslaget bestemmer desuden, at anpartsselskaber også skal kunne udstede tegningsoptioner og konvertible gældsbreve efter samme regler, som gælder for aktieselskaber. Kapitalafgang mv. Ekstraordinært udbytte Mulighederne for at udbetale ekstraordinært udbytte fortsætter uændret. Kravet om, at bemyndigelsen til det centrale ledelsesorgan skal optages i selskabets vedtægter, fjernes dog. Herudover ophæves kravet om afgivelse af en ledelseserklæring om forsvarlighed og udarbejdelse af en mellembalance i anpartsselskaber. I aktieselskaber bliver det valgfrit, om revisor skal gennemgå mellembalancen. Desuden vil mellembalancen efter ledelsens vurdering og ansvar kunne erstattes af det seneste årsregnskab eller halvårsregnskab. Det gældende krav om udarbejdelse af en vurderingsberetning ved en udbytteudbetaling i andre værdier end kontanter kan efter lovforslaget erstattes af en ledelseserklæring, hvis der er tale om objektivt konstaterbare værdier efter samme kriterier som ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud). I lovforslaget genindføres muligheden for at udstede stemmeløse aktier for nye aktier i aktieselskaber, som det i dag er muligt i anpartsselskaber. Tilsvarende ophæves den nuværende begrænsning om 1:10 stemmeretsdifferentiering. Det præciseres i lovforslaget, at stemmeløse kapitalandele ikke skal medtages som repræsenteret kapital på generalforsamlingen, medmindre selskabets vedtægter fastsætter det. Efter gældende ret kan selskaber, der er trådt i likvidation, alene udlodde udbytte i en periode på op til to år efter, at selskabet er trådt i likvidation. Denne begrænsning på to år ophæves samtidig med, at der bliver mulighed for à-contoudlodninger af likvidationsprovenu mod sikkerhedsstillelse. Kapitalnedsættelse Det bliver muligt at bemyndige det centrale ledelsesorgan til at beslutte at gennemføre en kapitalnedsættelse i anparts- 51

7 52 selskaber. En tilsvarende bemyndigelse kan på grund af 2. selskabsdirektiv ikke gives i aktieselskaber. Der indføres en bestemmelse om, at kapitalnedsættelser til udlodning eller henlæggelse til særlig reserve automatisk gennemføres, medmindre selskabets centrale ledelse inden udløb af proklama anmelder, at gennemførelsen ikke skal ske. Det er fortsat ledelsens opgave at vurdere, om det er forsvarligt at gennemføre kapitalnedsættelsen. Der er udtrykkeligt forbud mod at gennemføre kapitalnedsættelsen, hvis anmeldte, forfaldne krav ikke er fyldestgjort, og der ikke på forlangende er stillet betryggende sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede krav. Ydelse af lån til danske og visse udenlandske moderselskaber og sikkerhedsstillelse for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser kan fortsat ske inden for både de frie og bundne reserver. Lovforslaget giver mulighed for, at en række udenlandske moderselskaber beliggende uden for EU- eller EØS-landene, som er moderselskab til et dansk kapitalselskab, skal kunne modtage moderselskabslån, herunder lande som Australien, Canada, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, USA og Hong Kong. Som hidtil omfatter begrænsningerne i relation til selvfinansiering og økonomisk bistand ikke dispositioner til fordel for erhvervelse af aktier eller anparter til medarbejderne. Egne kapitalandele I lovforslaget udnyttes muligheden i 2. selskabsdirektiv for at give aktieselskaber mulighed for at erhverve egne aktier udover den gældende grænse på 10 % af aktiekapitalen. Tilsvarende får anpartsselskaber mulighed for at erhverve egne anparter. Erhvervelsen af kapitalandele kan ske inden for selskabets frie reserver og kun kapitalandele, der er fuldt indbetalt, må erhverves. Aktiekapitalen (fraregnet egne aktier) skal udgøre mindst kr. Der er ikke fastsat en tilsvarende grænse for anpartsselskaber. Selvfinansiering Det gældende forbud mod selvfinansiering ophæves. Selvfinansiering indebærer, at et kapitalselskab direkte eller indirekte yder økonomisk bistand ved at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet. Lovforslaget giver mulighed for selvfinansiering inden for kapitalselskabets frie reserver. Generalforsamlingen skal godkende erhvervelsen med vedtægtsændringsmajoritet. Erhvervelsen skal ske på sædvanlige markedsvilkår, som dog ikke er defineret nærmere i lovforslaget. Det centrale ledelsesorgan skal foretage en kreditvurdering af den kreds, der modtager selskabets økonomiske bistand. Det centrale ledelsesorgan skal desuden udarbejde en redegørelse, som blandt andet indeholder baggrunden for forslaget samt de likviditets- og solvensmæssige konsekvenser for selskabet. Ledelsen er ansvarlig for, at selskabet efter den ydede selvfinansiering fortsat har det fornødne kapitalberedskab. Økonomisk bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer mv. Efter gældende ret må aktie- og anpartsselskaber blandt andet ikke yde lån til eller stille sikkerhed for kapitalejerne eller ledelsen i selskabet. Lovforslaget åbner for, at kapitalselskaber kan yde lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer på samme vilkår som ved de nye muligheder for selskabets ydelse af lovlig selvfinansiering (se ovenfor). Som hidtil omfatter begrænsningen ikke lån som led i sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Omstruktureringer National fusion og spaltning Reglerne om fusion og spaltning bliver lempet i forslaget på en række områder. Det bliver muligt ved enighed mellem kapitalejerne at beslutte, at visse dokumenter ikke skal udarbejdes. Det gælder fx ledelsens skriftlige redegørelse om planen i anpartsselskaber ved fusion og i kapitalselskaber ved spaltning, revisors udtalelse om planen og vederlaget i kapitalselskaber samt mellembalance ved fusion i anpartsselskaber og i kapitalselskaber ved spaltning. Desuden åbner lovforslaget for, at en fusion eller spaltning kan gennemføres straks, hvis der foreligger en revisorerklæring om, at kreditorerne er tilstrækkeligt sikrede. Kapitale- jerne kan i enighed beslutte, at revisor ikke skal udarbejde en erklæring om, at kreditorerne er tilstrækkelig sikrede, hvis kreditorerne får mulighed for at anmelde deres krav inden for en fire-ugers frist. Grænseoverskridende fusion og spaltning Som udgangspunkt videreføres de gældende regler om grænseoverskridende fusion og spaltning uændret, dog er der indsat en række udfyldende regler. Derudover lempes kravene til revisors medvirken som ved nationale fusioner og spaltninger. Grænseoverskridende flytning af hjemsted Der bliver mulighed for, at kapitalselskaber kan flytte deres hjemsted til og fra Danmark. Lovforslaget indeholder en lang række procedureregler, som skal iagttages i forbindelse med flytning af hjemsted over landegrænser. Reglerne svarer i vidt omfang til reglerne om grænseoverskridende fusion og spaltning. Minoritetskapitalejere, der på generalforsamlingen har modsat sig beslutning om flytning af hjemsted, får mulighed for at kræve sig indløst. Omdannelse Lovforslaget indfører udfyldende regler om omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab. Omdannelsesreglerne er ikke i øvrigt ændret.

8 Filialer forfatterne Der indføres en række lempelser af de gældende procedureregler i forbindelse med anmeldelse af en filial i Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Fx er der ikke krav om indsendelse af bevis for hovedselskabets eksistens, stiftelsesoverenskomst eller vedtægter, når hovedselskabet har hjemsted i et EU- el- hjemmel til at fastsætte regler om genregistrering af en filial under samme CVR-nr. ved for sen indsendelse af hovedselskabets årsrapport. Afslutning Spørgsmål og kommentarer Der er tale om en gennemgribende modernisering af dansk kapitalselskabsret og der er ingen tvivl om, at der fra Udvalget til Modernisering af Selskabsretten er lagt et meget stort og kompetent stykke arbejde i det lovforslag, der er sendt i høring. Lovforslaget indeholder mange gode og nyskabende elementer, der giver dels færre administrative byrder, dels en større fleksibilitet for kapitalselskaberne og deres ejere. Det bliver spændende at følge behandlingen af lovforslaget gennem høringsfasen og de tre behandlinger i Folketinget og se, om der også fra politisk side vil være vilje til at gennemføre også de nyskabende forslag. Om ler EØS-land. Derudover får Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Thomas Gjøl-Trønning er advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruuns afdeling for M&A Corporate og beskæftiger sig på et højt specialiseret niveau med rådgivning af såvel danske som udenlandske klienter om både selskabsretlige forhold og alle aspekter af M&A-transaktioner. Sanne Dahl Laursen er videnadvokat i advokatfirmaet Bech- Bruuns afdeling for M&A Corporate og har et indgående kendskab til selskabsretten, herunder fra sin stilling som chefkonsulent i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Spørgsmål kan rettes til advokat Thomas Gjøl-Trønning på: eller Eller til advokat Monica Reib på: eller Monica Reib, der er partner i Bech-Bruun, har deltaget i udarbejdelsen af lovforslaget som repræsentant for Advokatrådet i Udvalget til Modernisering af Selskabsretten. 53

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case 1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case virksomheden... 3 1.4. Afgrænsning... 3 1.5. Metode...

Læs mere

Refinansiering i krisetider. Forsvar mod fjendtlige overtagelsesforsøg. Betalingsstandsning hvad så?

Refinansiering i krisetider. Forsvar mod fjendtlige overtagelsesforsøg. Betalingsstandsning hvad så? JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2009 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Refinansiering i krisetider Genforhandling

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Delvis indbetaling af selskabskapitalen

Delvis indbetaling af selskabskapitalen JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 02/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Delvis indbetaling af selskabskapitalen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Udskudt indbetaling af selskabskapital

Udskudt indbetaling af selskabskapital Bachelorprojekt HA(jur.) 2012 Udskudt indbetaling af selskabskapital Jacob Rasmussen & Frederik Staunsbæk Hygom Vejleder: Jesper Møller Titelblad Navn: Jacob Rasmussen og Frederik Staunsbæk Hygom Uddannelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere