Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur"

Transkript

1 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der nu udsigt til en ny samlet lov for disse to så vigtige selskabstyper. De eksisterende love er af flere blevet betegnet som forældede, og i tillæg er forskellene mellem reguleringen af de to selskabstyper i løbet af årene blevet færre og færre, hvorfor to selvstændige love næppe længere kan retfærdiggøres. Den nye lov kan derfor kun ønskes velkommen. Den stigende globalisering og internationalisering stiller krav til Danmark om konkurrencedygtige rammevilkår for erhvervslivet. Økonomi- og erhvervsministeren nedsatte derfor i oktober 2006 Udvalget til Modernisering af Selskabsretten, der skulle foreslå en modernisering og forenkling af den samlede selskabsregulering for aktie- og anpartsselskaber. Udvalget har været bredt sammensat af repræsentanter fra en række ministerier og interesseorganisationer, herunder også Advokatrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen Registrerede Revisorer. Udvalget har de seneste to år arbejdet med en betænkning og et udkast til en ny selskabslov. Udvalget fik som kommissorium at gennemgå dansk selskabslovgivning for at: Modernisere og forenkle indhold og sprog Skabe større fleksibilitet i forhold til den enkelte virksomhedssituation og behov Lempe overflødige krav, blandt andet som følge af overimplementering af EU-direktiver Fremtidssikre i relation til den teknologiske udvikling, nye EUtiltag mv. Skabe større åbenhed Betænkningen (nr. 1498/2008) blev sendt i høring den 26. november Endvidere er forslag til ændring af blandt andet årsregnskabsloven og andre love som følge af forslaget til selskabslov sendt i høring ("følgeloven"). Lovforslagene forventes at blive fremsat i Folketinget i februar Lovenes ikrafttrædelsestidspunkt vil blive fastsat i de fremsatte lovforslag. Forventningen er, at de får virkning fra januar Denne artikel har karakter af en oversigtsartikel, der fra en overordnet vinkel gennemgår lovforslagets væsentligste elementer. Artiklen går derfor som udgangspunkt ikke i detaljer med lovforslagets enkelte elementer, ligesom pladsen ikke tillader en vurdering af fordele og ulemper, set i forhold til den gældende regulering. Lovforslagets overordnede struktur Lovforslagets opbygning En af de væsentligste ændringer i forslaget til en ny selskabslov er, at aktie- og anpartsselskabsloven foreslås sammenskrevet til én lov. Sammenskrivningen til én lov skal skabe klarhed over, hvad der gælder for anpartsselskaber og skabe ensartede regler for aktie- og anpartsselskaber, medmindre særlige forhold eller EU-direktivkrav rettet mod aktieselskaber tilsiger noget andet. Lovforslaget består således af en komplet gennemskrivning og modernisering af den gældende aktieselskabslov og den gældende anpartsselskabslov. Det fremsatte lovforslag består af i alt 386 paragraffer. Samtidig introducerer lovforslaget en byggeklodsmodel, som regulerer de væsentligste af de selskabstyper, der er omfattet af loven: Det private selskab (anpartsselskab) Det offentlige selskab (aktieselskab) Det offentligt handlede selskab (aktieselskab)

2 Sanne Dahl Laursen Thomas Gjøl-Trønning Princippet i byggeklodsmodellen er, at loven inden for hvert kapitel først indeholder de bestemmelser, som gælder for alle selskabstyperne. Dernæst følger bestemmelser, der kun gælder for fx aktie- eller anpartsselskaber, og endelig kommer eventuelle yderligere krav til aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, eller til statslige aktieselskaber. Lovforslagets definitioner og begreber For at opnå den ønskede sproglige modernisering og for blandt andet at gøre loven mere læsevenlig, indeholder lovforslaget en række indledende bestemmelser, der definerer nogle af lovforslagets nye begreber. Eksempler på nye begreber og definitioner i lovforslaget: Kapitalselskab aktieselskab / anpartsselskab Kapitalejer aktionær / anpartshaver Koncern definitionen tilpasses til årsregnskabslovens begreber. Det vil være den reelle bestemmende indflydelse, der vil være afgørende, ikke krav om kapitalandel Ejeraftaler aktionæroverenskomster / anpartshaveroverenskomster Ejerbogen aktiebog / anpartshaverfortegnelse Ejerregister offentligt register, der erstatter storaktionærfortegnelsen. Alle kapitalejere med kapitalandele på over 5 % i et selskab vil fremgå af ejerregisteret Det centrale ledelsesorgan bestyrelsen eller direktionen afhængig af ledelsesstruktur Det øverste ledelsesorgan tilsynsrådet, bestyrelsen eller direktionen afhængig af ledelsesstruktur Repræsentationsret retten til at være repræsenteret på generalforsamlinger Kapitalselskabets ledelse Ledelsesmodeller I dag skal aktieselskaber ledes af en bestyrelse og en direktion. I anpartsselskaber kan ledelsen derimod bestå af en direktion, af en bestyrelse eller af både en bestyrelse og en direktion. Med lovforslaget åbnes der for en større valgfrihed mellem forskellige ledelsesmodeller, som i dag er kendte i de lande, Danmark sædvanligvis sammenligner sig med. Kapitalselskaber får valgfrihed mellem følgende ledelsesmodeller: Både en bestyrelse og en direktion, som vi kender det i dag ( den gældende danske ledelsesmodel ) Et tilsynsråd og en direktion ( den tyske ledelsesmodel ) Kun en direktion (gælder dog alene for anpartsselskaber) ( den angelsaksiske ledelsesmodel ), medmindre anpartsselskabet er underlagt regler om medarbejderrepræsentation, i hvilket tilfælde anpartsselskabet også skal have et tilsynsråd eller en bestyrelse. Figur 1 Den gældende danske ledelsesmodel Bestyrelse Direktion 47

3 48 I den gældende danske ledelsesmodel er det bestyrelsen og direktionen, der leder selskabet. Bestyrelsen står for den overordnede og strategiske ledelse, mens direktionen står for den daglige ledelse. Direktionen skal følge de anvisninger, som bestyrelsen giver. Direktionens daglige ledelse omfatter som i dag ikke dispositioner, der efter kapitalselskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Bestyrelsen udgør både det centrale og det øverste ledelsesorgan i den nye terminologi. En direktør i et aktieselskab kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen, og flertallet af bestyrelsens medlemmer i et aktieselskab skal bestå af personer, der ikke er direktører i selskabet. I anpartsselskaber behøver andelen af bestyrelsesmedlemmer, der tillige er direktører, derimod ikke at være mindre end halvdelen. I aktieselskaber skal bestyrelsen som hidtil bestå af mindst tre personer. Der er fortsat kun krav om én direktør uanset valg af ledelsesmodel. Som noget nyt præciseres bestyrelsens opgaver i lovforslaget uden, at der dog er tiltænkt en ændring i forhold til opgavernes hidtidige indhold. Bestyrelsen i aktieselskaber skal fortsat sørge for en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed. Tilsvarende er præciseret for anpartsselskaber med en bestyrelse. for den overordnede eller strategiske ledelse, som bestyrelsen varetager efter den gældende danske ledelsesmodel. Tilsynsrådet kan ikke tegne selskabet og heller ikke udstede instrukser til direktionen, men alene ansætte og afskedige direktionen. Bortset herfra svarer tilsynsrådets opgaver til bestyrelsens opgaver i den gældende danske ledelsesmodel. En person kan ikke være medlem af tilsynsrådet og direktionen på samme tid. Tilsynsrådet udgør det øverste ledelsesorgan og direktionen det centrale ledelsesorgan. Eventuelle medarbejderrepræsentanter har sæde i tilsynsrådet. De gældende regler om repræsentantskabet er ophævet i forslaget, da tilsynsrådets funktion blandt andet skal modsvare de funktioner, der er tillagt repræsentantskabet. Imidlertid kan et kapitalselskab i vedtægterne beslutte at oprette et ekstra selskabsorgan i form af et repræsentantskab uanset valg af ledelsesmodel. De finansielle virksomheders repræsentantskaber reguleres som hidtil af lov om finansiel virksomhed. Det fremgår endvidere af forslaget til følgeloven, at finansielle virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed 12 skal have en bestyrelse og direktion. Figur 3 Den angelsaksiske ledelsesmodel Bestyrelsens opgaver og hvad bestyrelsen skal påse: Bogføring og regnskabsaflæggelse Risikostyring og interne kontroller Rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold Direktionens udøvelse af sit hverv Kapitalberedskabets forsvarlighed i forhold til selskabets drift Kapitalselskabets tilstrækkelige likviditet Direktion Figur 2 Den tyske ledelsesmodel Tilsynsråd (Aufsichtsrat) Tilsynsråd (Vorstand) Det er som hidtil muligt i anpartsselskaber alene at have ét ledelsesorgan med en direktion, som det kendes fra den angelsaksiske ledelsesmodel. Den nugældende valgfrihed mellem bestyrelse og direktion videreføres ikke. Direktionen udgør både det centrale og øverste ledelsesorgan. Hvis der er medarbejderrepræsentation, skal der være en direktion og enten en bestyrelse eller et tilsynsråd. Muligheden for at gøre anvendelse af den angelsaksiske ledelsesmodel udstrækkes ikke til aktieselskaber. Fremover bliver det muligt for kapitalselskaber at organisere sig med et tilsynsråd og en direktion. Tilsynsrådet overvåger ledelsen af selskabet, mens direktionen leder selskabet. Tilsynsrådet har alene en kontrollerende funktion og står ikke Medarbejderrepræsentation Forslaget viderefører i vidt omfang de gældende regler om medarbejderrepræsentation. En ændring er imidlertid, at det fremover bliver muligt at fravige en række af de eksisterende regler ved aftale mellem ledelse og medarbejdere, herunder blandt andet procedurereglerne. Et eksempel er,

4 at medarbejderne kan vælge et mindre antal bestyrelseseller tilsynsrådsrepræsentanter end foreskrevet i loven. Et andet eksempel er, at et moderselskabs generalforsamling kan beslutte, at medarbejdere i udenlandske datterselskaber kan deltage i valg og være valgbare til koncernrepræsentation i bestyrelsen eller tilsynsrådet. Bestyrelsens og tilsynsrådets forretningsorden Alle kapitalselskaber, der har en bestyrelse eller et tilsynsråd, skal fremover have en forretningsorden. Lovforslaget angiver en række temaer, som bør overvejes i den forbindelse. at kapitalejerne ved enighed kan vælge at træffe beslutning på anden vis end afholdelse af en generalforsamling, dog gælder denne mulighed ikke for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Hermed gives der udtrykkelig hjemmel til skrivebords- og papirgeneralforsamlinger. Et andet eksempel er, at indkaldelse til generalforsamlingen kan ske via selskabets hjemmeside, hvis dette er fastsat i selskabets vedtægter. Ved navneaktier skal indkaldelse dog fortsat ske (fx via ) til aktionærer, som har anmodet herom. Ihændehaveraktier skal indkaldes via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside. Ledelsesansvar Som efter gældende ret er ledelsens ansvar i lovforslaget baseret på en culpanorm, og der er ikke tilsigtet en skærpelse af ledelsesansvaret. Ledelsen får en udvidet handlefrihed i en række tilfælde. Som eksempler på ledelsens øgede handlefrihed kan nævnes muligheden for at fravælge revisors medvirken i en række situationer samt (øget) mulighed for selvfinansiering, aktionær- og anpartshaverlån samt køb af egne kapitalandele inden for selskabets frie reserver. Ledelsen kan således i større omfang end hidtil disponere over blandt andet selskabets frie reserver, hvilket medfører, at ledelsens ansvarsområde udvides tilsvarende, men det er stadig den gældende ansvarsnorm, ledelsen skal bedømmes efter. Sproget i bestyrelsen og tilsynsrådet Lovforslaget giver større fleksibilitet med hensyn til sproget i bestyrelsen og tilsynsrådet. Fx kan det fastsættes i vedtægterne, at koncernsproget i selskabet er engelsk, hvorefter bestyrelses- eller tilsynsrådsmøder kan afholdes på engelsk uden tilbud om simultantolkning. Hvis koncernsproget ikke fremgår af vedtægterne, kan flertallet i bestyrelsen eller tilsynsrådet beslutte at afholde mødet på et andet sprog end dansk, hvis der samtidig tilbydes mulighed for simultantolkning. Tilbydes der ikke simultantolkning og er muligheden for koncernsprog ikke udnyttet, skal mødet holdes på dansk. Det er ikke muligt at vælge andre sprog end engelsk som koncernsprog. Indsendelse af dokumenter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen I forslaget bemyndiges Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at fastsætte regler om, at et selskab, der benytter nordiske sprog eller engelsk i bestyrelsen, tilsynsrådet eller på generalforsamlingen, kan indsende dokumenter til Erhvervsog Selskabsstyrelsen på det pågældende sprog uden dansk oversættelse. Generalforsamling Mulighed for at træffe beslutning på anden vis end ved afholdelse af generalforsamling En række af de foreslåede lovændringer om generalforsamlingen skyldes en implementering af direktivet om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber. Lovforslaget giver større fleksibilitet med hensyn til, hvordan generalforsamlingen kan træffe beslutning. Det betyder fx, Indkaldelse mv. til generalforsamlingen Som noget nyt skal indkaldelse til generalforsamling ske med mindst to ugers varsel og højst fire ugers varsel (i dag mindst otte dage og højst fire uger). Det samme gælder for fremlæggelse af dokumenter mv. til eftersyn. For børsnoterede selskaber er fristen som følge af direktivet om visse aktionærrettigheder mindst tre uger og højst fem ugers varsel. Ved ordinær generalforsamling i børsnoterede selskaber skal datoen for afholdelse af generalforsamlingen desuden offentliggøres med otte ugers varsel. Forslag til emner til behandling på generalforsamlingen, der er modtaget tidligere end seks uger (otte uger i børsnoterede aktieselskaber) før generalforsamlingens afholdelse, skal optages på dagsordenen. Senere indkomne forslag skal optages på dagsordenen, hvis ledelsen vurderer, at det kan nås. Afvikling mv. af generalforsamlingen Vedtægtsændringer i kapitalselskaber kræver som udgangspunkt vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer og den repræsenterede selskabskapital. Dette indebærer en ophævelse af den gældende mulighed for i anpartsselskabers vedtægter at bestemme, at vedtægtsændringer træffes med almindelig stemmeflerhed og beregnes i forhold til de afgivne stemmer. Fremover kan muligheden for en fuldstændig elektronisk generalforsamling indføres i vedtægterne ved selskabets stiftelse uden særlig majoritet. Ved senere indførelse kræver vedtagelsen alene almindelig vedtægtsændringsmajoritet, hvilket er en lempelse i forhold til i dag. For børsnoterede selskaber foreslås det at indføre en registreringsdato for anmeldelse til ejerbogen for at kunne deltage i og have stemmeret på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er en uge før generalforsamlingen. Fuldmagter mv. Lovforslaget giver som noget nyt mulighed for, at kapitalejere til andre end kapitalselskabets ledelse kan give tidsubegrænsede fuldmagter. Fuldmagter til kapitalselskabets ledelse skal fortsat være til en bestemt generalforsamling med en kendt dagsorden og tidsbegrænset til 12 måneder. Det er præciseret, at også fuldmægtigen ligesom kapitale- 49

5 50 jeren kan møde med rådgiver. Samtidig har kapitalselskaber fremover pligt til at modtage brevstemmer. Sprog på generalforsamlingen Ligesom det gælder for sproget i bestyrelsen og tilsynsrådet, skal kapitalselskaber efter forslaget have mulighed for at afholde generalforsamling på andre sprog. Fx kan generalforsamlingen i eksisterende selskaber ved en simpel flertalsbeslutning beslutte, at generalforsamlingssproget skal være svensk, norsk eller engelsk. Andre sprog kan alene besluttes med simpelt flertal, hvis deltagerne samtidig tilbydes simultantolkning. Hvis kapitalselskabet ikke stiller simultantolkningsfaciliteter til rådighed, skal andre sprog vedtages med 9/10 flertal med mulighed for, at mindretallet kan kræve sig indløst af selskabet. Tilsvarende kan det i kapitalselskabets vedtægter ved stiftelsen være bestemt, at generalforsamlingssproget skal være et andet sprog end dansk. Kapitalejeraftaler For at skabe en klar retstilstand fastslås det i lovforslaget, at aftaler, der er indgået mellem kapitalejere (ejeraftaler), ikke er bindende for de beslutninger, generalforsamlingen træffer. Som det er i dag, vil aktionær- og anpartshaveroverenskomster i visse tilfælde være bindende for de beslutninger, der kan træffes på generalforsamlingen, hvilket betyder, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan komme i den situation, at de skal fortolke på en aktionæroverenskomst, inden det kan afgøres, om en generalforsamlingsbeslutning kan registreres. Der er ikke tilsigtet ændringer i forhold til muligheden for at binde kapitalselskabets ledelse eller kapitalejerne i øvrigt. Konfliktløsning Forslaget giver mulighed for, at domstolene i en konflikt mellem to kapitalejere kan bestemme, at en misbrugende kapitalejer kan tvinges til at sælge sine kapitalandele. Der har hidtil alene været mulighed for, at domstolene kan tilpligte en kapitalejer at indløse øvrige kapitalejere. Stiftelse Hidtil har det ikke været muligt at stifte kapitalselskaber fremad i tid, men dette bliver nu en mulighed. Ved indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud) kan stiftelsesdatoen dog ikke være senere end tidspunktet for anmeldelse til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er i dag muligt ved indskud af en bestående virksomhed i et nystiftet selskab at stifte selskabet med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid. Lovforslaget giver tilsvarende mulighed for at indskyde en bestemmende kapitalandel med regnskabsmæssig virkning til den første dag i regnskabsperioden. Lovforslaget indfører en generel anmeldelsesfrist til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på to uger, medmindre loven fastsætter andet. Det betyder, at anmeldelsesfristen ved stiftelse af et kapitalselskab er to uger fra datoen for underskrivelsen af stiftelsesdokumentet modsat de nugældende seks måneder for aktieselskaber og otte uger for anpartsselskaber. Kapitalindskud ved stiftelse Et af de mere væsentlige og nyskabende forslag er en de facto fjernelse af minimumskapitalkravet for anpartsselskaber og bestemmelser om, at hele selskabskapitalen ikke skal indbetales i forbindelse med stiftelse og kapitalforhøjelse. Efter gældende ret skal den fulde selskabskapital på henholdsvis kr. i aktieselskaber og kr. i anpartsselskaber være fuldt indbetalt ved stiftelsen og ved senere tegning. Lovforslaget fjerner kapitalkravet i anpartsselskaber, så det fremover bliver muligt at stifte et anpartsselskab med en selskabskapital på fx 1 kr. Kapitalkravet (men ikke indbetalingskravet) for et aktieselskab vil fortsat være kr. I kapitalselskaber med en kapital på kr. eller mere skal tegnerne i overensstemmelse med 2. selskabsdirektiv alene indbetale mindst 25 % af den kontante selskabskapital inkl. overkurs. Består indskuddet af andre værdier end kontanter (apportindskud), skal den fulde selskabskapital indbetales, ligesom det gælder i dag. Derudover bliver det muligt at indskyde en fordring på stiftere eller kapitalejere ved samtykke fra kapitalselskabets stiftere og øvrige kapitaltegnere. Indbetaling af udestående selskabskapital Kapitalselskabets centrale ledelsesorgan kan kræve den ubetalte del af den udestående, tegnede selskabskapital på anfordring (dvs. uden yderligere begrundelse for kravet). Ledelsen skal løbende vurdere, om kapitalselskabets kapitalberedskab er forsvarligt, og om det står i rimeligt forhold til kapitalselskabets aktiviteter. Fristen for betaling er to uger fra modtagelsen af kravet, medmindre et længere varsel er fastsat i selskabets vedtægter, der dog ikke kan overstige fire uger. Der skal som udgangspunkt ske ligelig indkaldelse af den udestående, tegnede selskabskapital hos kapitalejerne, medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter. Ved manglende rettidig indbetaling fra en kapitalejers side sker der stemmebortfald for den pågældende kapitalejers samlede kapitalandele, og kapitalejeren anses ikke for repræsenteret på generalforsamlingen. Kapitalselskabets krav mod kapitalejerne kan tvangsfuldbyrdes uden særskilt eksekutionsgrundlag ved fogedretten. En kapitalejer kan overdrage kapitalandele, hvor der ikke er sket fuld indbetaling, men den overdragende kapitalejer kan ikke frigøre sig fra indbetalingsforpligtelsen. Overdrageren og alle senere erhververe hæfter solidarisk for indbetalingsforpligtelsen. Af denne grund vil det blandt andet ikke være praktisk at operere med udestående selskabskapital i børsnoterede selskaber.

6 Kapitalselskabet skal i sin årsrapport give oplysninger om udestående indbetalinger og løbende indberette indbetalinger til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af forslaget til følgeloven fremgår, at der indsættes en bestemmelse i årsregnskabsloven om optagelse af en bunden reserve under egenkapitalen for ikke indbetalt virksomhedskapital. Hvis selskabets fordringer på kapitalejere skal nedskrives, kan det være nødvendigt at foretage en kapitalnedsættelse. Som en konsekvens af disse regler fastslår kapitaltabsreglerne, at kapitaltab skal beregnes i forhold til den tegnede kapital og ikke den indbetalte kapital. Indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) Forslaget åbner for, at det centrale ledelsesorgan kan undlade at få udarbejdet en vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud) med henvisning til objektivt konstaterbare værdier. I stedet skal det centrale ledelsesorgan udarbejde en ledelsesredegørelse, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Objektivt konstaterbare værdier er efter lovforslaget: En handlet værdi på et reguleret marked. Aktiver, hvis dagsværdi stammer fra forrige lovpligtige årsregnskab (aktivet skal være særskilt vurderet i regnskabet, og regnskabet skal være revideret). Aktiver, der har været genstand for en uafhængig og sagkyndig vurdering, som er maksimum seks måneder gammel. Krav til kapitalselskabets vedtægter mv. Efter lovforslaget skal hjemstedet ikke længere fremgå af vedtægterne, men derimod alene af CVR-registeret. Ved flytning af selskabets hjemsted er der således ikke længere krav om en generalforsamlingsbeslutning. Kapitalen Stykkapitalandele og stemmeløse kapitalandele Efter gældende ret skal aktie- eller anpartskapitalen have en nominel værdi. Lovforslaget indfører mulighed for udstedelse af kapitalandele uden nominel værdi (stykkapitalandele). Kapitalselskabets kapital kan således være opgjort i såkaldte stykaktier eller stykanparter, der alle skal have samme størrelse - fx 1 mio. kr. i aktiekapital fordelt på stykaktier imod 1 mio. kr. i aktiekapital fordelt i stk. à 10 kr. Ejerbog og ejerregister De nuværende aktiebøger og anpartshaverfortegnelser vil efter lovforslaget fremover skulle benævnes ejerbøger. Ejerbogen dokumenterer som hidtil adkomsten til aktierne eller anparterne, og adgangen til ejerbogen følger de gældende regler. Som noget nyt indføres et offentligt ejerregister i Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvor kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen eller råder over mindst 5 % af stemmerettighederne i et kapitalselskab, skal registreres. Grænserne for registrering i ejerregistreret er de samme som de gældende regler for oplysninger til storaktionærfortegnelsen, dog er grænserne tilpasset de gældende flagningsgrænser i værdipapirhandelsloven. Når flagningsgrænserne passeres, skal der ske indberetning til selskabet inden for en to-ugers anmeldelsesfrist, hvorefter selskabet hurtigst muligt og senest to uger efter skal anmelde oplysningerne til ejerregisteret. Kapitalforhøjelse Som ved stiftelse bliver der mulighed for kapitalforhøjelse ved delvis indbetaling og udstedelse af stemmeløse kapitalandele. Lovforslaget bestemmer desuden, at anpartsselskaber også skal kunne udstede tegningsoptioner og konvertible gældsbreve efter samme regler, som gælder for aktieselskaber. Kapitalafgang mv. Ekstraordinært udbytte Mulighederne for at udbetale ekstraordinært udbytte fortsætter uændret. Kravet om, at bemyndigelsen til det centrale ledelsesorgan skal optages i selskabets vedtægter, fjernes dog. Herudover ophæves kravet om afgivelse af en ledelseserklæring om forsvarlighed og udarbejdelse af en mellembalance i anpartsselskaber. I aktieselskaber bliver det valgfrit, om revisor skal gennemgå mellembalancen. Desuden vil mellembalancen efter ledelsens vurdering og ansvar kunne erstattes af det seneste årsregnskab eller halvårsregnskab. Det gældende krav om udarbejdelse af en vurderingsberetning ved en udbytteudbetaling i andre værdier end kontanter kan efter lovforslaget erstattes af en ledelseserklæring, hvis der er tale om objektivt konstaterbare værdier efter samme kriterier som ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud). I lovforslaget genindføres muligheden for at udstede stemmeløse aktier for nye aktier i aktieselskaber, som det i dag er muligt i anpartsselskaber. Tilsvarende ophæves den nuværende begrænsning om 1:10 stemmeretsdifferentiering. Det præciseres i lovforslaget, at stemmeløse kapitalandele ikke skal medtages som repræsenteret kapital på generalforsamlingen, medmindre selskabets vedtægter fastsætter det. Efter gældende ret kan selskaber, der er trådt i likvidation, alene udlodde udbytte i en periode på op til to år efter, at selskabet er trådt i likvidation. Denne begrænsning på to år ophæves samtidig med, at der bliver mulighed for à-contoudlodninger af likvidationsprovenu mod sikkerhedsstillelse. Kapitalnedsættelse Det bliver muligt at bemyndige det centrale ledelsesorgan til at beslutte at gennemføre en kapitalnedsættelse i anparts- 51

7 52 selskaber. En tilsvarende bemyndigelse kan på grund af 2. selskabsdirektiv ikke gives i aktieselskaber. Der indføres en bestemmelse om, at kapitalnedsættelser til udlodning eller henlæggelse til særlig reserve automatisk gennemføres, medmindre selskabets centrale ledelse inden udløb af proklama anmelder, at gennemførelsen ikke skal ske. Det er fortsat ledelsens opgave at vurdere, om det er forsvarligt at gennemføre kapitalnedsættelsen. Der er udtrykkeligt forbud mod at gennemføre kapitalnedsættelsen, hvis anmeldte, forfaldne krav ikke er fyldestgjort, og der ikke på forlangende er stillet betryggende sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede krav. Ydelse af lån til danske og visse udenlandske moderselskaber og sikkerhedsstillelse for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser kan fortsat ske inden for både de frie og bundne reserver. Lovforslaget giver mulighed for, at en række udenlandske moderselskaber beliggende uden for EU- eller EØS-landene, som er moderselskab til et dansk kapitalselskab, skal kunne modtage moderselskabslån, herunder lande som Australien, Canada, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, USA og Hong Kong. Som hidtil omfatter begrænsningerne i relation til selvfinansiering og økonomisk bistand ikke dispositioner til fordel for erhvervelse af aktier eller anparter til medarbejderne. Egne kapitalandele I lovforslaget udnyttes muligheden i 2. selskabsdirektiv for at give aktieselskaber mulighed for at erhverve egne aktier udover den gældende grænse på 10 % af aktiekapitalen. Tilsvarende får anpartsselskaber mulighed for at erhverve egne anparter. Erhvervelsen af kapitalandele kan ske inden for selskabets frie reserver og kun kapitalandele, der er fuldt indbetalt, må erhverves. Aktiekapitalen (fraregnet egne aktier) skal udgøre mindst kr. Der er ikke fastsat en tilsvarende grænse for anpartsselskaber. Selvfinansiering Det gældende forbud mod selvfinansiering ophæves. Selvfinansiering indebærer, at et kapitalselskab direkte eller indirekte yder økonomisk bistand ved at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet. Lovforslaget giver mulighed for selvfinansiering inden for kapitalselskabets frie reserver. Generalforsamlingen skal godkende erhvervelsen med vedtægtsændringsmajoritet. Erhvervelsen skal ske på sædvanlige markedsvilkår, som dog ikke er defineret nærmere i lovforslaget. Det centrale ledelsesorgan skal foretage en kreditvurdering af den kreds, der modtager selskabets økonomiske bistand. Det centrale ledelsesorgan skal desuden udarbejde en redegørelse, som blandt andet indeholder baggrunden for forslaget samt de likviditets- og solvensmæssige konsekvenser for selskabet. Ledelsen er ansvarlig for, at selskabet efter den ydede selvfinansiering fortsat har det fornødne kapitalberedskab. Økonomisk bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer mv. Efter gældende ret må aktie- og anpartsselskaber blandt andet ikke yde lån til eller stille sikkerhed for kapitalejerne eller ledelsen i selskabet. Lovforslaget åbner for, at kapitalselskaber kan yde lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer på samme vilkår som ved de nye muligheder for selskabets ydelse af lovlig selvfinansiering (se ovenfor). Som hidtil omfatter begrænsningen ikke lån som led i sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Omstruktureringer National fusion og spaltning Reglerne om fusion og spaltning bliver lempet i forslaget på en række områder. Det bliver muligt ved enighed mellem kapitalejerne at beslutte, at visse dokumenter ikke skal udarbejdes. Det gælder fx ledelsens skriftlige redegørelse om planen i anpartsselskaber ved fusion og i kapitalselskaber ved spaltning, revisors udtalelse om planen og vederlaget i kapitalselskaber samt mellembalance ved fusion i anpartsselskaber og i kapitalselskaber ved spaltning. Desuden åbner lovforslaget for, at en fusion eller spaltning kan gennemføres straks, hvis der foreligger en revisorerklæring om, at kreditorerne er tilstrækkeligt sikrede. Kapitale- jerne kan i enighed beslutte, at revisor ikke skal udarbejde en erklæring om, at kreditorerne er tilstrækkelig sikrede, hvis kreditorerne får mulighed for at anmelde deres krav inden for en fire-ugers frist. Grænseoverskridende fusion og spaltning Som udgangspunkt videreføres de gældende regler om grænseoverskridende fusion og spaltning uændret, dog er der indsat en række udfyldende regler. Derudover lempes kravene til revisors medvirken som ved nationale fusioner og spaltninger. Grænseoverskridende flytning af hjemsted Der bliver mulighed for, at kapitalselskaber kan flytte deres hjemsted til og fra Danmark. Lovforslaget indeholder en lang række procedureregler, som skal iagttages i forbindelse med flytning af hjemsted over landegrænser. Reglerne svarer i vidt omfang til reglerne om grænseoverskridende fusion og spaltning. Minoritetskapitalejere, der på generalforsamlingen har modsat sig beslutning om flytning af hjemsted, får mulighed for at kræve sig indløst. Omdannelse Lovforslaget indfører udfyldende regler om omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab. Omdannelsesreglerne er ikke i øvrigt ændret.

8 Filialer forfatterne Der indføres en række lempelser af de gældende procedureregler i forbindelse med anmeldelse af en filial i Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Fx er der ikke krav om indsendelse af bevis for hovedselskabets eksistens, stiftelsesoverenskomst eller vedtægter, når hovedselskabet har hjemsted i et EU- el- hjemmel til at fastsætte regler om genregistrering af en filial under samme CVR-nr. ved for sen indsendelse af hovedselskabets årsrapport. Afslutning Spørgsmål og kommentarer Der er tale om en gennemgribende modernisering af dansk kapitalselskabsret og der er ingen tvivl om, at der fra Udvalget til Modernisering af Selskabsretten er lagt et meget stort og kompetent stykke arbejde i det lovforslag, der er sendt i høring. Lovforslaget indeholder mange gode og nyskabende elementer, der giver dels færre administrative byrder, dels en større fleksibilitet for kapitalselskaberne og deres ejere. Det bliver spændende at følge behandlingen af lovforslaget gennem høringsfasen og de tre behandlinger i Folketinget og se, om der også fra politisk side vil være vilje til at gennemføre også de nyskabende forslag. Om ler EØS-land. Derudover får Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Thomas Gjøl-Trønning er advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruuns afdeling for M&A Corporate og beskæftiger sig på et højt specialiseret niveau med rådgivning af såvel danske som udenlandske klienter om både selskabsretlige forhold og alle aspekter af M&A-transaktioner. Sanne Dahl Laursen er videnadvokat i advokatfirmaet Bech- Bruuns afdeling for M&A Corporate og har et indgående kendskab til selskabsretten, herunder fra sin stilling som chefkonsulent i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Spørgsmål kan rettes til advokat Thomas Gjøl-Trønning på: eller Eller til advokat Monica Reib på: eller Monica Reib, der er partner i Bech-Bruun, har deltaget i udarbejdelsen af lovforslaget som repræsentant for Advokatrådet i Udvalget til Modernisering af Selskabsretten. 53

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 11 december 2008 Indhold Økonomi- og erhvervsministeriet Betænkning om ny selskabslovgivning PricewaterhouseCoopers Få styr på årsregnskabsloven IFRS essential Økonomi- og

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

Rammerne for samspillet mellem bestyrelse og aktionærer. Jan Schans Christensen, professor, dr. jur., Københavns Universitet, Juridisk Fakultet

Rammerne for samspillet mellem bestyrelse og aktionærer. Jan Schans Christensen, professor, dr. jur., Københavns Universitet, Juridisk Fakultet Rammerne for samspillet mellem bestyrelse og aktionærer Jan Schans Christensen, professor, dr. jur., Københavns Universitet, Juridisk Fakultet 1 Plan for indlæg Grundtankerne bag den nye selskabslov Loven

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Side 2 Kapitalselskabets ledelse m.v. Reglerne om kapitalselskabets ledelse er ændret indenfor følgende områder: Valg af ledelsesstruktur,

Læs mere

1. Introduktion 2. Vigtige overgangsbestemmelser 3. Praktiske og aktuelle forhold Vedtægterne Påkrævede ændringer Eventuelle ændringer

1. Introduktion 2. Vigtige overgangsbestemmelser 3. Praktiske og aktuelle forhold Vedtægterne Påkrævede ændringer Eventuelle ændringer Ny selskabslov Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Vigtige overgangsbestemmelser 3. Praktiske og aktuelle forhold Vedtægterne Påkrævede ændringer Eventuelle ændringer Generalforsamlingen Påkrævede ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere