Møde 25. september 2007 kl. 13:30 i mødelokale 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 25. september 2007 kl. 13:30 i mødelokale 4"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. september 2007 kl. 13:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 197 Anlægsoversigt Klintevej 1, dispensation Mobil antennemast, Holstebrovej Dispensation til helårsbeboelse i sommerhus Plantagevej 7, Toftum Bjerge Åvej 30, dispensation fra lokalplan nr. 265 for et sommerhusområde i Handbjerg Opførelse af aftægtsbolig 160 meter nord for eksisterende bygninger, Klosterhedevej 59, Fousing Jordforurening - afslutning af undersøgelsespåbud Jyllandsgade Afgørelse om miljøgodkendelse og VVM-pligt ved ændringer af anlæg for kompostering og jordbehandling på Kjærgårdsmølle, Kilenvej 18, Fovsing Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på Strandvejen 55 (Bakkely) Benyttelse af offentlig areal til terrasse, Søndergade 15

2 Indholdsfortegnelse 207 Endelig godkendelse af revision spildevandsplan Vision 2020 for Struer Byråd, TMU s område Tilladelse Struer Taxa Ændring af betingelse for tilladelse , Struer Taxa Forslag til gebyrændringer på Venø Færge Forslag til ændring vedr. trailertransport, Venø Færge 19 Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 2

3 P Anlægsoversigt 2008 Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et udkast til Anlægsoversigt Projekterne er kort beskrevet i vedlagte anlægsoversigt, men der er endnu ikke udarbejdet budgettal for projekterne. Hele Idekataloget kan ses på T:\TMU\Anlægsoversigt Teknisk Drift og Anlæg indstiller at udvalget vælger hvilke projekter der skal udarbejdes budgettal for. De valgte projekter fremlægges til prioritering på næste udvalgsmøde. Teknik- og Miljøudvalget besluttede (5. september 2007, sag nr. 182), at behandling af anlægsoversigten skulle genoptages på næste møde. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budgetforslag 2008 er afsat et puljebeløb til vejanlæg mv. på kr. Bilagsliste Anlægsoversigt 2008 beskrivelser med budgettal, udkast - TMU behandling Anlægsoversigt i tal 2008 udkast Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at Anlægsoversigt 2008 inkl. økonomi sendes til Erhvervs- og Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at de prioriterede projekter frigives Med henvisning til Anlægsoversigt 2008 fremsendes følgende til Byrådets godkendelse: Pkt. 2.58, 2.33, 3.12, 4.17, 4.18, 5.03, 5.13, 5.22, 5.23 og 6.03 godkendt uden ændringer Pkt. 1.34, finansieringen deles over to år med kr. i 2008 og kr. i 2009 og kr. finansieres af asfalt- og fortovskonto, idet dette arbejde er planlagt udført. Pkt forhøjes til kr. Pkt og 6.08 udgår. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 1

4 G Klintevej 1, dispensation Ansøgning om tilladelse til at opføre carport på Klintevej 1, matr. nr. 3e i Tagård, Humlum. Carporten ønskes opført med et areal på 30 m2. Der vil være åbne sider mod nord, øst og vest. Materialer ved brændeskur mod syd er træbeklædning og taget udføres som built-up tag, der følger terrænets skråning. Bygningen ønskes opført i skel mod Klintevej, der er udlagt i 10 m bredde. Tilladelse er derfor betinget af dispensation fra tinglyste deklarationer 4422 af 29. november 1967 og 665 af 1. marts 1968, der begge foreskriver at bygninger skal holdes mindst 10 m fra vejmidte. Grunden er meget kuperet og arealet, hvorpå der ønskes opført carport anvendes pt. som parkeringsplads for ejendommens brugere. Klintevejs reele bredde er 3 m og er beliggende 2,7 m fra vejskel mod Klintevej 1. Sagen har været sendt til naboorientering og der er modtaget indsigelse. Bilagsliste Jens Jørgen Jensen sender svar på naboorientering Grundejerforeningen Toftum sender svar på naboorientering Kortbilag TMU Byggekontoret indstiller, at der meddeles dispensation til byggeriet med begrundelse i grundens kuperede terræn, der vanskeliggør en anden placering G Mobil antennemast, Holstebrovej 4 Resumé Sagen har tidligere været behandlet på udvalgsmøde den 14. marts 2007, hvor der blev givet afslag på en 36 meter høj mast, og der blev besluttet at holde et møde med teleselskaberne om fremtidige ønsker og behov for etablering af sendestationer. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 2

5 Der søges om tilladelse til opsætning af en 30 meter høj sendemast (med tilhørende 8,5 m² stor teknikkabine) på Holstebrovej 4, matr. nr. 28e Struer. Tilladelse til opsætning af masten kræver dispensation fra bygningsreglementet 95 afsnit 2.4 stk. 5 der foreskriver, at der i kystnærhedszone ikke må bygges højere end 8,5 meter. Kommuneplanens rammer afsnit foreskriver, at der i området kan opføres mindre klubhuse, anlæg for dyreforeninger m.v. Sagen har været sendt til naboorientering. Fristen udløb den 9. september I følge masteloven er teleselskaberne forpligtigede til at dele master så vidt det er muligt. Den pågældende mast kan således benyttes af flere teleselskaber. Bilagsliste Jan Ulstrup Evers sender svar på naboorientering Holstebrovej 4 - bilag Placering af mast Mail Notat fra møde med Sonofon Byggekontoret indstiller, at der gives tilladelse til opførelsen med begrundelse i den teknologiske udvikling, der nødvendiggør en opstilling af en mast i denne del af Struer by G Dispensation til helårsbeboelse i sommerhus Plantagevej 7, Toftum Bjerge Struer Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus Plantagevej 7, Toftum Bjerge. Ansøgerne er henholdsvis pensionist og efterlønner. De har overtaget sommerhuset den 15. september 2007, og ønsker dispensation fra planlovens krav om ejerskabets længde. De oplyser endvidere, at ejendommen i en længere årrække har været anvendt som helårsbolig for den tidligere ejer. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 3

6 Baggrunden for ansøgningen er, at ansøgerne pr. 1. marts 2007 solgte hus, og da de på daværende tidspunkt ikke havde fundet en passende bolig, flyttede de i lejet sommerhus i Toftum. Nu er de blevet så begejstret for området, at de gerne vil bosætte sig i Toftum. Planafdelingens kommentarer I følge planlovens 41 kan en pensionist/efterlønner, der har ejet en bolig i et sommerhusområde i 8 år, benytte boligen til helårsbeboelse. Miljøministeriet har endvidere i en vejledning fra 1989 henstillet til, at der kan åbnes op for at give dispensation til pensionister, der har ejet huset i mindst 5 år. Ansøgerne skal således have ejet huset i mindst 5 år, før der kan opnås dispensation til helårsbeboelse, og da de lige har overtaget huset, er dette krav ikke opfyldt. Det faktum at den tidligere ejer har benyttet ejendommen til helårsbeboelse ændrer ikke sagen, da en dispensation til helårsbeboelse er en personlig ret, der bortfalder ved ejerskifte. Hvis der på det foreliggende grundlag gives dispensation til helårsbeboelse, vil det medvirke til at danne præcedens for fremtidige ansøgninger af tilsvarende karakter. Det vil således åbne op for, at mange af sommerhusene fremover vil kunne benyttes som helårsbeboelse, og det er ikke intentionen med et sommerhusområde. Bilagsliste Ansøgning fra Erik Haldager om at status for Plantagevej 7 ændres fra sommerhus til helårsbeboelse Planafdelingen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da ansøgerne skal have ejet huset i mindst 5 år G Åvej 30, dispensation fra lokalplan nr. 265 for et sommerhusområde i Handbjerg Resumé Genbehandling af sag nr. 154 på mødet den 8. august Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en revision af vedtægterne for I/S Hjerm Østerstrand. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 4

7 Baggrund Planafdelingen har modtaget en ansøgning fra ejerne af Åvej 30, som ønsker at opsætte hegn med en højde på ca.1,5 m omkring eksisterende terrasser ved nord- og sydgavl. Hegn ønskes opsat for at sikre bedre læforhold samt et privat udeareal ud mod den fælles adgangsvej. Tilladelse til det søgte kræver, at der gives dispensation fra lokalplan nr. 265, som i 8, stk. 2 fastsætter, at terrasser i tilknytning til et sommerhus må omkranses af hegn i træ i en højde på maks. 0,70 m. Ansøgningen har derfor været sendt i nabohøring til samtlige ejere indenfor matr. nr. 5n, idet området er et I/S selskab. Der er modtaget følgende bemærkninger: 3 indsigelser imod dispensation (ejeren af Åvej 26 og 41, ejeren af Åvej 39 samt bestyrelsen for I/S Hjerm Øster Strand). Indsigelserne begrundes med, at bestemmelsen om maks. højde på hegn på 0,7 m ligeledes er fastsat i foreningens vedtægter, som er vedtaget på generalforsamling. Højere hegn vil ødelægge det åbne område Støtteerklæring fra 7 husejere (ejerne af Åvej 22, 28, 36, 43, 45, 47 og 49). Ejerne anbefaler, at der meddeles dispensation til hegn med en maks. højde på 1,5 m Der er foretaget en besigtigelse af området, og det er vores vurdering, at hegn med en maks. højde på ca. 1,5 m, der etableres i direkte tilknytning til huset, ikke vil være til gene for naboer, idet der er tale om et meget åbent område. Netop det meget åbne område gør, at der er behov for at skabe nogle gode læforhold ved terrasser i direkte tilknytning til husene. Et hegn med en maks. højde på 0,7 m kan kun i nogen grad være lægivende. Planafdelingen kan derfor anbefale, at der gives dispensation til opsætning af hegn i 1,5 m's højde under forudsætning af, at hegn etableres i forlængelse af husets facader og med samme materialer og farve som huset, således at hegningen indgår som en integreret del af huset. Sagsudvikling siden sidste behandling i udvalget I vedtægterne for I/S Hjerm Østerstrand er det fastsat, at hegn må opføres med en maks. højde på 0,7 m. Det var på denne baggrund, at sagen blev udsat, idet udvalget fandt, at vedtægterne for foreningen burde revideres, inden der kan træffes afgørelse i sagen. Formålet med en revision er, at de forhold vedr. bebyggelse, beplantning og udnyttelse af grunden, som der er fastsat bestemmelser om i lokalplanen, udgår af vedtægterne. I stedet bør der i vedtægterne henvises til de relevante paragraffer i lokalplanen. Der har efterfølgende været holdt ekstraordinær generalforsamling i I/S Hjerm Østerstrand, hvorunder der blev vedtaget reviderede vedtægter for selskabet. Af vedtægterne fremgår bl.a., at interressentskabets formål er, at være medvirkende til at regler om beplantning, vedligeholdelse, bebyggelse m.v. sker iht. bestemmelser i lokalplan nr. 265 med tilhørende dispensationer (jf. vedtægternes 3). Der er således ikke længere optaget bebyggelsesregulerende bestemmelser i vedtægterne. Udvalget skal således udelukkende behandle sagen som en dispensation fra lokalplan nr Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 5

8 Bilagsliste Referat og vedtægt for I/S Hjerm Østerstrand Planafdelingen indstiller, at der meddeles dispensation til etablering af hegn med en maks. højde på1,5 m på følgende vilkår: hegn etableres i umiddelbar forlængelse af husets facader, hegn udføres i samme materialer og farve som huset, og skal fremstå som en integreret del af dette G Opførelse af aftægtsbolig 160 meter nord for eksisterende bygninger, Klosterhedevej 59, Fousing Ejeren af landbrugsejendommen Klosterhedevej 59, Fousing søger om tilladelse til at opføre en aftægtsbolig ca. 160 meter nord for ejendommens bygninger. Ejendommen er på ca. 49 ha og kan derfor ifølge planloven opføre en aftægtsbolig på ejendommen uden en zonetilladelse under forudsætning af, at boligen placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Hvis boligen ønskes opført uden tilknytning hertil, kræver byggeriet en tilladelse til beliggenhed og udformning efter 36, stk. 2 i planloven. Den konkrete ansøgning kræver således en landzonetilladelse for så vidt angår beliggenhed og udformning. Ejendommen ligger i et område, der i Regionplan 2005 er udlagt til landskabsområde, hvor landskabelige værdier tillægges særlig stor vægt. Ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelsen, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende. Endvidere vil boligen blive placeret indenfor skovbyggelinien ved Klosterhede Plantage - en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 er derfor nødvendig. På arealet vest for den ønskede placering er der tilladelse til råstofindvinding. Ifølge Vejledning til Planloven skal ansøgning om landzonetilladelse til en beliggenhed uden tilknytning - men stadig i nærheden af - de hidtidige bebyggelsesarealer vurderes konkret. I vurderingen skal byrådet særligt lægge vægt på de landskabelige hensyn og sikre at bebyggelsen samlet set ikke får karakter af spredt bebyggelse. Ejendommen er besigtiget og fotos herfra er vedlagt. Som det ses vil boligen komme til at ligge højt i landskabet og vil således være synligt over store afstande. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 6

9 Efter administrationens vurdering, vil en placering som søgt være landskabeligt særdeles uheldigt og vil danne præcedens i lignende sager. Bilagsliste Besigtigelse Planafdelingen indstiller, at der meddeles afslag til den søgte beliggenhed K Jordforurening - afslutning af undersøgelsespåbud Jyllandsgade 9 Resumé Tidligere behandlet i TMU den 20. april 2005 sag nr. 62. Der har siden 1988 været renseri på matr. nr. 15cg, Struer, Jyllandsgade 9. Ejendommen indeholder foruden renserilokaler også privat beboelse. Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) udførte i 2004 en orienterende forureningsundersøgelse på ejendommen, hvor der blev konstateret forurening med klorerede opløsningsmidler, primært med PCE (perklorethylen) i poreluften og i grundvandet. På den baggrund udstedte Struer Kommune i 2005 et påbud om undersøgelse af forureningens omfang. DMR har herefter i tre omgange foretaget forureningsundersøgelser af jord, grundvand og indeklima ved Jyllandsgade 9 samt ved naboejendommene. Undersøgelsernes omfang Der er udført TV-inspektion af kloaksystemet som ingen utætheder viste. Der er foretaget poreluftmålinger, indeklimamålinger, jordanalyser og grundvandsanalyser, dels inden for og dels uden for ejendommen samt på naboejendommene. Flere poreluftmålinger fra Jyllandsgade 9 viste PCE og TCE (triklorethylen) værdier på op over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier, mens værdierne fra naboejendommene var væsentligt lavere. Målingerne indikerer i flere tilfælde forhøjede indeklimaværdier i Jyllandsgade 9 hvilket også ATD-rørsmålinger bekræfter. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 7

10 I de udtagne jordprøver er der fundet PCE indhold på op til 1,9 mg/kg, hvilket dog er under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie. Der er i grundvandsprøverne fundet chlorerede opløsningsmidler samt nedbrydningsprodukter herfra, i et niveau der ligger over Miljøstyrelsens kvalitetskrav for grundvand. Grundvandsforureningen er begrænset til det sekundære grundvandsmagasin med centrum under Jyllandsgade 9 og grundvandsfanen trukket i nordvestlig retning. Det betyder at grundvandet også under Jyllandsgade 7 og 4 i en del af området er forurenet med chlorerede opløsningsmidler i koncentrationer der overstiger kvalitetskriterierne. Dansk Miljørådgivning vurderer at forureningskilden sandsynligvis stammer fra tilledning af rensevæske til en utæt brønd i baggården til Jyllandsgade 9. Der er muligvis tale om en enkeltstående hændelse. Undersøgelsen tyder ikke umiddelbart på, at der er tale om flere kilder. Indeklima Den fremtidige anvendelse af Jyllandsgade 9, samt naboejendommene kan foregå som hidtil, dog vil det ikke være muligt at anvende Jyllandsgade 9 til beboelse igen, før der ved indeklimamålinger og evt. afværgeforanstaltninger er påvist, at koncentrationerne af klorerede opløsningsmidler indendørs ikke overstiger Miljøstyrelsens kvalitetskriterierne for afdampning. Grundvand Det vurderes at der er risiko for udbredelse af forureningen i det sekundære grundvandsmagasin i takt med grundvandets bevægelser. Struer Kommune ønsker derfor at der foretages en løbende monitering af grundvandsforureningen i foreløbigt 2 år. Moniteringen foretages med 4 pejlinger samt analyser for PCE jævnt fordelt over 2 års perioden. Prøverne udtages i/ved eksisterende boringer S3 og S4 på Jyllandsgade 7 og 4. Hvis ejendommen ønskes udnyttet til andre formål end hidtil skal der forinden søges kommunen om tilladelse i henhold til 8 i jordforureningsloven. Afværgepåbud Forureningen anses ikke umiddelbar at udgøre en sundhedsrisiko for de omkringboende eller drikkevandet. Det nøjagtige tidspunkt for forureningshændelsen kan ikke påvises. Forureningen anses dog at være sket i tidsrummet Natur- og Miljøafdelingen har anmodet Dahl Advokatfirma om, at vurdere muligheden for at drage ejeren til ansvar for forureningen. Det fremgår af svaret (bilag) at det vil være overordentligt vanskeligt at gennemføre et oprensningspåbud overfor renseriejerne. Det kan derfor konkluderes, at hvis der evt. iværksættes en oprensning af grunden vil det sandsynligvis blive kommunen der kommer til at afholde udgifterne dertil. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 8

11 Bilagsliste Advokatfirma Dahl sender svar på vurdering af skyldsspørgsmålet vedr. evt. sagsøgning af ejer Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at undersøgelsespåbuddet af 23. maj 2005 anses for opfyldt på betingelse af, at der i den kommende 2 års periode foretages en løbende monitering af grundvandsforureningen, som beskrevet ovenfor og at Struer Kommune ikke på det foreliggende grundlag udsteder et oprensningspåbud G Afgørelse om miljøgodkendelse og VVM-pligt ved ændringer af anlæg for kompostering og jordbehandling på Kjærgårdsmølle, Kilenvej 18, Fovsing Resumé Nomi Vækst A/S har ønske om etablering af komposteringsanlæg for have- og parkaffald og karterings- og jordbehandlingsplads. De anførte pladser er miljøgodkendt af Ringkjøbing Amt ved afgørelser af hhv. 9. maj 2005 og 13. december I begge tilfælde har amtet fundet, at etableringen af pladserne ikke fordrede VVM-pligt til udarbejdelse af regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelser. Amtets godkendelser er tilvejebragt med krav om tæt asfaltbelægning på karterings- og jordbehandlingspladsen, opsamlingsbeholdere for overfladevand fra pladserne og en enkelt lermembran udført af Valdemar Birn støberisand. Pladserne etableres på gl. losseplads. Pga. fare for sætninger og problemet med afskrabning af asfalt ved håndtering i sommerperioden, ønskes asfalten erstattet af betonsten og opsamlingsbeholdere erstattet af laguner. Selskabet ønsker endvidere pladserne funderet med en større sandmængde. I denne sammenhæng ønskes benyttet støberisand fra Valdemar Birn. Natur- og Miljøafdelingen har vurderet ansøgningsmaterialet og finder, at der ikke er risici for væsentlige miljømæssige gener i forbindelse med projektet, hvorfor det indstilles, at der meddeles miljøgodkendelse til det ansøgte og en afgørelse af, at ændringerne ikke fordrer VVM-pligt til udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 9

12 Ansøgningsforhold Den 9. maj 2005 meddelte Ringkjøbing Amt miljøgodkendelse til at etablere og drive en komposteringsplads for have- og parkaffald på Kjærgårdsmølle gl. losseplads, Kilenvej 18, Fovsing. Den 13. december 2005 meddelte amtet en miljøgodkendelse til etablering og drift af en karterings- og jordbehandlingsplads samme sted. I forbindelse med begge miljøgodkendelser blev forholdene omkring VVM-pligt vurderet. Det blev i begge tilfældet besluttet, at anlæggene ikke fordrede pligt til udarbejdelse af regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelser. Som forudsætning for afgørelserne lagde amtet vægt på, at Karterings- og jordbehandlingspladsen skulle forsynes med en fast belægning i form af asfalt, og komposteringspladsen skulle have en fast belægning med betonsten. Både komposteringsplads og jordbehandlingsplads skulle have et fald, der sikrer afledning af overfladevand til to opsamlingsbeholdere. Over lermembranen etableres desuden dræn til de to opsamlingsbeholdere. Afledningen af overfladevand fra begge pladser skulle respektivt afledes til to opsamlingsbeholdere. Det opsamlede overfladevand kunne sprøjtes på jordoplag, udsprøjtes på landbrugsarealer eller sendes til renseanlæg etc. Opbygningen af pladserne ville ske efter lagfølgen (oppefra og ned): Belægningssten (kompostplads)/asfalt (jordbehdl.) --> 25 cm stabilgrus --> 40 cm drænsand med dræn-/afløbsrør --> 20 cm komprimeret støberisand fra Valdemar Birn som lermembran --> Afrettet jordlag. Lermembranen skulle have en sammensætning af støberisand, der sikrede en permeabilitetskoefficient (gennemtrængelighedskoef.) på ca. 4,5 x 10 (pot-10). Den 3. juli 2007 har NOMI Vækst A/S søgt om en miljøgodkendelse til at ændre på opbygningen af pladserne, således, at der kan indbygges mere støberisand. Der søges endvidere om en godkendelse til at etablere to laguner i stedet for de to opsamlingsbeholdere. Ændring i pladsopbygning Nomi Vækst ønsker at etablere betonsten under karterings- og jordbehandlingspladsen i stedet for asfalt. Selskabet begrunder sit ønske med følgende erklæring: Baggrunden for ændringen er, at Nomi Vækst har været i kontakt med er række private aktører, som énstemmigt har oplyst, at asfalt ikke er hensigtsmæssigt som pladsunderlag i sommerhalvåret, hvor asfalten bliver varm og herved blød. Dette medfører at håndtering på pladsen fører til afskrabning af asfalten, der ødelægges. Etablering af laguner Baggrunden for ønsket om etablering af laguner begrundes som følger: Baggrunden for denne ændring er, at Nomi Vækst har været i kontakt med en entreprenør, der finder det uhensigtsmæssigt at anlægge en stor ikke fleksibel tank ovenpå et gammelt lossepladsareal, hvor der er risiko for sætninger. Modsat en stiv opsamlingstank vil en lagune med en impermeabel polymermembran være fleksibel i forbindelse med sætninger, og fortsat være tæt. Brug af støberisand til funderingen Brug af ekstra støberisand, der anbringes imellem lermembran og drænsand skulle efter selskabets udsagn medføre en bedre fundering af pladserne. Selskabet agter at placere 30 cm støberisand. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 10

13 Natur- og Miljøafdelingens vurdering Natur- og Miljøafdelingen har vurderet de miljømæssige konsekvenser ved de ønskede ændringer af pladserne: Pladsopbygningen Belægningssten vil med et korrekt fald mod afvandingskanaler og en optimeret pumpning kunne sikre, at stort set alt overfladevand vil blive opsamlet i lagunerne. Evt. infiltration (nedsivning) af overfladevand fra pladsen vil i overvejende grad blive opsamlet via drænsystemet og ført til lagunerne. Samlet set vurderer Natur- og Miljøafdelingen, at der ikke er risiko for væsentlige miljømæssige konsekvenser ved at erstatte asfalt med belægningssten på karterings- og jordbehandlingspladsen. Laguner Det er afdelingens opfattelse, at faren for sætninger ikke er optimal for en brug af opsamlingsbeholdere til overfladevand fra pladserne. Laguner er mere stabile overfor sætninger. Det vurderes derfor, at laguner der etableres med behørige kontrol- og/eller pejlebrønde efter principperne i Landbrugets Byggeblade, vil kunne forebygge miljømæssige konsekvenser ved en evt. udsivning fra lagunerne. Der er stillet vilkår herom i forslaget til miljøgodkendelse. Støberisand Støberisand fra Valdemar Birn har for alle fraktioners vedkommende lavere gennemtrængelighed for vand end stabilsand, det er således afdelingens vurdering, at brugen af støberisand mellem drænsandet og lermenbranen ikke indebærer en negativ miljømæssig effekt. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 og 19 for ændringer af anlæg for kompostering og jordbehandling på pladser hos Kjærgårdsmølle på Kilenvej 18, Fovsing, 7600 Struer, og at der meddeles afgørelse om, at der ikke fordres VVM-pligt til udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for ændringer af anlæg for kompostering og jordbehandling hos Kjærgårdsmølle samme sted. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 11

14 G Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på Strandvejen 55 (Bakkely) Resumé I forbindelse med supplerende institutionsbyggeri til institutionen Bakkely, Strandvejen 55, har Dansk Miljørådgivning (DMR) på vegne af Struer Kommune søgt om en tilladelse iht. jordforureningslovens 8, til ændret anvendelse af arealer og nye bygge- og anlægsarbejder. Tilladelsen skal søges, fordi der bygges på en gammel gasværksgrund, der er kortlagt som forurenet af Regionen. Gasværksgrunden har været undersøgt for forureninger ved tidligere undersøgelser og af DMR i forbindelse med byggeriet. Der er uenighed imellem DMR s og Region Midtjyllands opfattelse, i hvor høj grad ejendommen er forurenet. Natur- og Miljøafdelingen har udfærdiget et forslag til 8 tilladelse som er kommenteret af DMR og Regionen. I tilladelsen er der stillet vilkår om, at bygherren etablerer et markeringsnet imellem ren og forurenet jord. Der er også stillet vilkår om et passende fyldlag af ren jord (0,5 m) på ejendommens udendørsarealer til sikring af beboernes anvendelse af jorden, alternativt kan der anvendes en fast belægning. DMR finder, at ejendommen ikke er forurenet i en grad, der nødvendiggør disse foranstaltninger og som i øvrigt vil fordyre projektet. Region Midtjylland vil på sin side ikke afkortlægge arealerne, da jorden betragtes som forurenet. For ikke at fordyre en senere offentlig oprydning ønsker regionen tillige, at der foretages analyser af prøver ved afgravningernes bund og sider til dokumentation for forureninger. Regionen vil gerne hjælpe med at fastlægge undersøgelsesprogram med henblik på en afkortlægning, men eftersom der bibeholdes en betonplade, vil del af ejendommen stadig fortsætte som kortlagt. Regionen synspunkter understøttes af jordforureningslovens bestemmelser. Natur- og Miljøafdelingen finder derfor, at 8-tilladelsen må indeholde vilkår om markeringsnet mellem ren og forurenet jord og vilkår om dokumentation for forurening i afgravningerne. Dette indstilles til udvalget. Ansøgning Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) har på vegne af Struer Kommune søgt om tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med etablering af en tilbygning til institutionen Bakkely, Strandvejen 55, Struer. Der søges om tilladelse iht. jordforureningslovens (JFL) 8 til ændret arealanvendelse i forbindelse med anlæggelse af en tilbygning på matr. nr. 44cx, Struer. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 12

15 Matr. nr. 44cx, Struer, er i dag asfalteret og benyttes til parkeringsarealer. Matriklen har tidligere været del af en gammel gasværksgrund i Struer. På matriklen har en af værkets gasbeholdere og et generatorhus været placeret. Ringkjøbing Amt/Regionen har kortlagt matriklen som forurenet på vidensniveau 2 (konstateret forurening) iht. jordforureningslovens bestemmelser. Det er på denne baggrund, at der søges om tilladelse til ændret arealanvendelse og bygge- og anlægsarbejde iht. jordforureningslovens 8. Miljøforhold Kortlægningen af matr. nr. 44cx på vidensniveau 2 og den ændrede arealanvendelse fra parkeringsplads til institution fordrer tilladelse efter JFL 8, stk. 2. Da bygge- og anlægsarbejder ligger indenfor indvindingsoplandet for Struer Vandværk fordres tillige tilladelse efter JFL 8, stk. 1. Gasværksgrunden har i tidens løb været genstand for flere forureningsundersøgelser (se vedlagte notat). Miljøteknisk vurdering Den prøvetagning og de analyser, som er forestået af DMR i tilknytning til udbygningen af institutionen Bakkely, viser en meget lille forurening med tungmetallet cadmium og PAH-forbindelser, især Benz(a)pyren. Tidligere undersøgelser viste en større forurening med hhv. phenoler og cyanider. Det samlede billede af jord- og grundvandsforurening er dog på et niveau, som bevirker, at Region Midtjylland har kortlagt ejendommens arealer som forurenede på vidensniveau 2. Regionen hæfter sig især ved undersøgelserne omkring cyanidforureninger, der blev gennemført i Regionen finder, at DMR s nye undersøgelser ikke er tilstrækkelige til at ophæve kortlægningen. Regionen mener, at en afkortlægning må indebære en ændret prøvetagningsmetodik. Struer Kommune har udarbejdet et forslag til en 8 tilladelse, der indholdsmæssigt modsvarer de tilladelser, som Ringkjøbing Amt tidligere udfærdigede. Ved høring har forslaget været forelagt DMR og Region Midtjylland til udtalelse. DMR s udtalelser I Struer Kommunes forslag er der stillet vilkår (7) om, at brugerne sikres mod kontakt med forurenet jord på ejendommens arealer. Vilkåret indebærer krav om afdækning med fyldlag af ren jord eller faste belægninger med asfalt eller beton. For at indfri JFL s krav om, at en senere offentlig oprydning (Regionen) ikke fordyres, (JFL 8, stk. 4, litra 3) er der stillet krav om udlægning af markeringsnet imellem forurenet jord og ren fyldjord. DMR beklager på bygherrens vegne disse krav, da de vil være bekostelige og upraktiske ved anlægsarbejderne. DMR henholder sig til, at selskabets analyser viser, at der næsten ikke er forureninger. Region Midtjyllands udtalelser DMR s udtalelser har været forelagt regionen. Regionen fastholder, at ejendommen skal forblive kortlagt på vidensniveau 2, indtil tilstrækkelige undersøgelser godtgør, at der ikke er forurenet jord eller grundvand på ejendommen. Regionen fokuserer specielt på muligheden for cyanidforureninger. I sammenhæng med den tidligere gasproduktion blev gasser renset for svovlbrinte og cyanbrinte vha. myremalm. Myremalmen kunne bruges 3-4 gange, idet den blev luftet ved udbringning på ejendommens arealer. Tilstedeværelse af brugt myremalm og dermed cyanid vil efter regionens opfattelse kunne afdækkes ved en speciel undersøgelsesmetode. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 13

16 Regionen finder, at der bør udtages bund- og sideprøver til dokumentation for forurening i afgravningerne. Der henvises i dette tilfælde til hjemlen i JFL 8, stk. 4, litra 3, hvorefter en senere offentlig oprydning ikke må fordyres. Natur- og Miljøafdelingens vurdering Det vil ikke være muligt, at afdække hele ejendommens areal for evt. jord- og grundvandsforureninger. På del af ejendommens matrikel findes en stor betonplade, der var fundament for en gasbeholder. Den fjernes ikke. Det er usikkert, om der findes forurening under pladen. Del af ejendommens matrikel vil således under alle omstændigheder være kortlagt på vidensniveau 2. Regionen vil ikke afkortlægge ejendommens øvrige arealer, før undersøgelse[r] godtgør, at der ikke er forurenet jord og grundvand det drejer sig specielt om cyanidforekomst. Regionen ønsker, at der tages prøver til forureningsanalyser i bund og sider ved afgravningerne. Regionen markerer således, at bygge- og anlægsarbejder ikke må give anledning til en fordyrelse af senere offentlig oprydning. På denne baggrund finder Natur- og Miljøafdelingen, at 8 tilladelse til etablering af supplerende institutionsbyggeri på Strandvejen 55, nødvendigvis må varetages, så Regionens kortlægning og mulighed for senere oprydning tilgodeses. 8 tilladelsen må derfor indeholde vilkår om udlægning af markeringsnet imellem ren og forurenet jord og bestemmelse om supplerende analyser fra bund og sider i afgravningerne til byggeriet. Bilagsliste Notat om tidligere undersøgelser Notat om tidligere undersøgelser Kortbilag 1 Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles en 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret anvendelse af ejendommen matr. nr. 44cx, Struer, Strandvejen 55 med vilkår om, at den kortlagte del af udendørsarealerne tilføres et fyldlag på min. 0,5 m rent jord eller alternativt afdækkes med en fast belægning. Der etableres et markeringsnet mellem forurenet og uforurenet jord/belægning, og der udtages prøver til dokumentation af forurening fra afgravningens bund og sider Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 14

17 G Benyttelse af offentlig areal til terrasse, Søndergade Den Glade Pingvin søger om at må inddrage noget af Tegltorvet til indhegnet terrasse med markiser over. Der er søgt om at indhegne et område på 3 x 10 m med stolper for ca. hver 1,60 m. Mellem stolperne sættes røgfarvet glas i højde af 1 m. Over hele arealet ønskes opsat markiser, der hviler på stolperne. Et af ansøgers argumenter er, at det skulle skabe mere liv i bybilledet. Det er imidlertid vores vurdering at en indhegnet og overdækket terrasse blot vil opfattes som mere indelukket og ikke skabe liv på pladsen, men kun på terrassen. Et andet af ansøgers argumenter er, at facaden vil blive mere tiltrækkende at se på. En nydelig bygning som Pingvinen bliver aldrig mere attraktiv ved at blive pakket ind i terrasseindhegning og markiser. Markiser vil desuden "skære" en ellers pæn facade midt over. Ansøgers hovedargument for en indhegnet terrasse er at skabe et "rygerum" for gæsterne på offentlig areal, da der ikke umiddelbart er plads til det i bygningen. Bag bygningen kan der måske skabes plads til et "rygerum". Adgangsforhold og hvad arealet ellers bruges til, er os ubekendt. En tilladelse til det ansøgte vil danne præcedens over hele kommunen. Bilagsliste Ansøgning fra Den Glade Pingvin om etablering af udeterrasse og opsætning af markise Fotos og tegning Facade Ny skitse fra Pingvinen Teknisk Drift og Anlæg og Planafdelingen indstiller, at der gives afslag på det søgte at afdelingerne bemyndiges til at drøfte alternative løsninger med ejeren Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 15

18 G Endelig godkendelse af revision spildevandsplan Resumé Tidligere behandlet i sag nr. 104 af 8. maj Revisionen af spildevandsplan syd for Oddesund og tillæg til spildevandsplan nord for Oddesund har været fremlagt til høring i 8 uger. Der er ikke modtaget bemærkninger eller ændringsforslag til de fremlagte revisionsforslag. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at revisionen af spildevandsplanen forelægges Byrådet til endelig vedtagelse med efterfølgende annoncering herom G Vision 2020 for Struer Byråd, TMU s område Resumé Genbehandling af sag nr. 192 fra møde den 5. september Færdigbehandling af udvalgets del af Vision 2020 for Struer Byråd, der omhandler bosætning. Direktøren sender sagen til udvalgets drøftelse. Bilagsliste Bosætning Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 16

19 Direktøren sender sagen til udvalgets drøftelse Udsat G Tilladelse Struer Taxa Struer Taxa har anmodet om at der bliver opslået en tilladelse til en kørestolsvogn. Tilladelsen blev annonceret i Uge-Avisen den 26. juni 2007, hvor der ved fristens udløb ikke var indkommet ansøgninger. Tilladelsen blev igen annonceret den 14. august 2007 og der var ved ansøgningsfristens udløb indkommet en ansøgning. Jobcentret har oplyst at de ikke har relevant ansøger iht. regler om fortrinsret ved ansøgning om job hos offentlige arbejdsgivere samt ledige stadepladser og hyrevognsbevillinger. Ansøger opfylder ikke kravet i bekendtgørelse om taxikørsel m.m. 220 af 31. marts 2000, hvoraf det af 6 fremgår at ansøger inden for de sidste 10 år skal have været beskæftiget inden for erhvervet personbefordring i en periode der mindst svarer til 3 års beskæftigelse. Ansøger er ved indlevering af ansøgningen oplyst om at han ikke opfylder betingelsen, men han ønskede alligevel at få behandlet ansøgningen. Struer Taxas bestyrelsen har udtalt at de ønsker at besætte tilladelsen med en nuværende vognmand, da man mangler bilen for at kunne opfylde efterspørgslen. Bilagsliste Notat vedr. besættelse af tilladelse Teknisk Sekretariat indstiller, at der gives afslag på tildeling af bevillingen og at Struer Taxa's indstilling følges Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 17

20 G Ændring af betingelse for tilladelse , Struer Taxa Tilladelse søger om at få ændret sin bevilling fra en kørestolsbevilling til en almindelig persontaxa, da han af helbredsmæssige årsager ikke længere ser sig i stand til at klare det tunge arbejde med kørestole m.m. Struer Taxa har ingen bemærkninger til ændringen. Teknisk Sekretariat indstiller, at bevillingen ændres fra en kørestolsbevilling til en almindelig persontaxa S Forslag til gebyrændringer på Venø Færge Overfartslederen på Venø Færge foreslår at der foretages gebyrændringer ved udskrivning af regninger: Nuværende gebyrregler: Regninger under 200 kr. pålægges et gebyr på 20 kr. (gælder alle) Venø Færgefart har taget nyt billetsystem i brug pr. 1. juli 2007, hvor der kan modtages dankort og elektroniske rabatkort. For at undgå at de mange så regninger til private foreslås følgende ændring: Regninger under 500 kr. pålægges et gebyr på 100 kr. (gælder private). Virksomheder/håndværkere skal ikke være omfattet af gebyret. Venø Færge indstiller, at de ændrede regler godkendes og sendes til godkendelse i Byrådet. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 18

21 G Forslag til ændring vedr. trailertransport, Venø Færge Overfartslederen på Venø Færge foreslår følgende ændringer til trailertransport: Nuværende regel: Ved køb af sæsonkort for bil er der inkluderet transport med trailer. Hensigten med denne regel er at det skal være muligt at køre på genbrugsstationen uden ekstra udgifter til påhængskøretøjer. Prisen for en trailer er 25 kr. Forslag til ændrede regler: Der er i nuværende regler ingen definition på en trailer som kan være af varierende størrelse og omfatte alt lige fra bådtrailer til hestetrailer. Omfang og størrelsen af disse trailere er vokset en del de sidste år. Der er behov for nogle bedre retningslinier, så personalet ved færgen kan komme med nogle konkrete anvisninger. Forslag til afgrænsning: Traileren, som frit kan transporteres i forbindelse med sæsonkort, defineres som en trailer med maks. totalvægt på 750 kg. Overfartslederen indstiller, at forslaget godkendes. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 19

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Tilladelse efter 35 i Planloven (Zonetilladelse)

Tilladelse efter 35 i Planloven (Zonetilladelse) HUSCOMPAGNIET MIDT- OG NORDJYLLAND A/S Plutovej 3 8700 Horsens Tilladelse efter 35 i Planloven (Zonetilladelse) Adresse: Matr. nr.: Johannebjergparken 35, 7120 Vejle Øst 5A BREDBALLE BY, BREDBALLE 16-06-2017

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, Dispensation til fortsat at

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg.

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Sten Holbæk Rønholtvej 1 5492 Vissenbjerg 18. august 2016 Sags id: 2016-0339 Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/0402095 Ref.: Tlf.nr. fpb/ar

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

DISPENSATION. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til afgræsning. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

DISPENSATION. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til afgræsning. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune DISPENSATION i henhold til 7 stk. 1 i bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Teknik og Miljø Plan Dato: 04-10-2012 Sagsnr.: 12/43177 Dokumentnr.: 5 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Indledning På anmodning

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere