Møde 25. september 2007 kl. 13:30 i mødelokale 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 25. september 2007 kl. 13:30 i mødelokale 4"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. september 2007 kl. 13:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 197 Anlægsoversigt Klintevej 1, dispensation Mobil antennemast, Holstebrovej Dispensation til helårsbeboelse i sommerhus Plantagevej 7, Toftum Bjerge Åvej 30, dispensation fra lokalplan nr. 265 for et sommerhusområde i Handbjerg Opførelse af aftægtsbolig 160 meter nord for eksisterende bygninger, Klosterhedevej 59, Fousing Jordforurening - afslutning af undersøgelsespåbud Jyllandsgade Afgørelse om miljøgodkendelse og VVM-pligt ved ændringer af anlæg for kompostering og jordbehandling på Kjærgårdsmølle, Kilenvej 18, Fovsing Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på Strandvejen 55 (Bakkely) Benyttelse af offentlig areal til terrasse, Søndergade 15

2 Indholdsfortegnelse 207 Endelig godkendelse af revision spildevandsplan Vision 2020 for Struer Byråd, TMU s område Tilladelse Struer Taxa Ændring af betingelse for tilladelse , Struer Taxa Forslag til gebyrændringer på Venø Færge Forslag til ændring vedr. trailertransport, Venø Færge 19 Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 2

3 P Anlægsoversigt 2008 Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et udkast til Anlægsoversigt Projekterne er kort beskrevet i vedlagte anlægsoversigt, men der er endnu ikke udarbejdet budgettal for projekterne. Hele Idekataloget kan ses på T:\TMU\Anlægsoversigt Teknisk Drift og Anlæg indstiller at udvalget vælger hvilke projekter der skal udarbejdes budgettal for. De valgte projekter fremlægges til prioritering på næste udvalgsmøde. Teknik- og Miljøudvalget besluttede (5. september 2007, sag nr. 182), at behandling af anlægsoversigten skulle genoptages på næste møde. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budgetforslag 2008 er afsat et puljebeløb til vejanlæg mv. på kr. Bilagsliste Anlægsoversigt 2008 beskrivelser med budgettal, udkast - TMU behandling Anlægsoversigt i tal 2008 udkast Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at Anlægsoversigt 2008 inkl. økonomi sendes til Erhvervs- og Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at de prioriterede projekter frigives Med henvisning til Anlægsoversigt 2008 fremsendes følgende til Byrådets godkendelse: Pkt. 2.58, 2.33, 3.12, 4.17, 4.18, 5.03, 5.13, 5.22, 5.23 og 6.03 godkendt uden ændringer Pkt. 1.34, finansieringen deles over to år med kr. i 2008 og kr. i 2009 og kr. finansieres af asfalt- og fortovskonto, idet dette arbejde er planlagt udført. Pkt forhøjes til kr. Pkt og 6.08 udgår. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 1

4 G Klintevej 1, dispensation Ansøgning om tilladelse til at opføre carport på Klintevej 1, matr. nr. 3e i Tagård, Humlum. Carporten ønskes opført med et areal på 30 m2. Der vil være åbne sider mod nord, øst og vest. Materialer ved brændeskur mod syd er træbeklædning og taget udføres som built-up tag, der følger terrænets skråning. Bygningen ønskes opført i skel mod Klintevej, der er udlagt i 10 m bredde. Tilladelse er derfor betinget af dispensation fra tinglyste deklarationer 4422 af 29. november 1967 og 665 af 1. marts 1968, der begge foreskriver at bygninger skal holdes mindst 10 m fra vejmidte. Grunden er meget kuperet og arealet, hvorpå der ønskes opført carport anvendes pt. som parkeringsplads for ejendommens brugere. Klintevejs reele bredde er 3 m og er beliggende 2,7 m fra vejskel mod Klintevej 1. Sagen har været sendt til naboorientering og der er modtaget indsigelse. Bilagsliste Jens Jørgen Jensen sender svar på naboorientering Grundejerforeningen Toftum sender svar på naboorientering Kortbilag TMU Byggekontoret indstiller, at der meddeles dispensation til byggeriet med begrundelse i grundens kuperede terræn, der vanskeliggør en anden placering G Mobil antennemast, Holstebrovej 4 Resumé Sagen har tidligere været behandlet på udvalgsmøde den 14. marts 2007, hvor der blev givet afslag på en 36 meter høj mast, og der blev besluttet at holde et møde med teleselskaberne om fremtidige ønsker og behov for etablering af sendestationer. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 2

5 Der søges om tilladelse til opsætning af en 30 meter høj sendemast (med tilhørende 8,5 m² stor teknikkabine) på Holstebrovej 4, matr. nr. 28e Struer. Tilladelse til opsætning af masten kræver dispensation fra bygningsreglementet 95 afsnit 2.4 stk. 5 der foreskriver, at der i kystnærhedszone ikke må bygges højere end 8,5 meter. Kommuneplanens rammer afsnit foreskriver, at der i området kan opføres mindre klubhuse, anlæg for dyreforeninger m.v. Sagen har været sendt til naboorientering. Fristen udløb den 9. september I følge masteloven er teleselskaberne forpligtigede til at dele master så vidt det er muligt. Den pågældende mast kan således benyttes af flere teleselskaber. Bilagsliste Jan Ulstrup Evers sender svar på naboorientering Holstebrovej 4 - bilag Placering af mast Mail Notat fra møde med Sonofon Byggekontoret indstiller, at der gives tilladelse til opførelsen med begrundelse i den teknologiske udvikling, der nødvendiggør en opstilling af en mast i denne del af Struer by G Dispensation til helårsbeboelse i sommerhus Plantagevej 7, Toftum Bjerge Struer Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus Plantagevej 7, Toftum Bjerge. Ansøgerne er henholdsvis pensionist og efterlønner. De har overtaget sommerhuset den 15. september 2007, og ønsker dispensation fra planlovens krav om ejerskabets længde. De oplyser endvidere, at ejendommen i en længere årrække har været anvendt som helårsbolig for den tidligere ejer. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 3

6 Baggrunden for ansøgningen er, at ansøgerne pr. 1. marts 2007 solgte hus, og da de på daværende tidspunkt ikke havde fundet en passende bolig, flyttede de i lejet sommerhus i Toftum. Nu er de blevet så begejstret for området, at de gerne vil bosætte sig i Toftum. Planafdelingens kommentarer I følge planlovens 41 kan en pensionist/efterlønner, der har ejet en bolig i et sommerhusområde i 8 år, benytte boligen til helårsbeboelse. Miljøministeriet har endvidere i en vejledning fra 1989 henstillet til, at der kan åbnes op for at give dispensation til pensionister, der har ejet huset i mindst 5 år. Ansøgerne skal således have ejet huset i mindst 5 år, før der kan opnås dispensation til helårsbeboelse, og da de lige har overtaget huset, er dette krav ikke opfyldt. Det faktum at den tidligere ejer har benyttet ejendommen til helårsbeboelse ændrer ikke sagen, da en dispensation til helårsbeboelse er en personlig ret, der bortfalder ved ejerskifte. Hvis der på det foreliggende grundlag gives dispensation til helårsbeboelse, vil det medvirke til at danne præcedens for fremtidige ansøgninger af tilsvarende karakter. Det vil således åbne op for, at mange af sommerhusene fremover vil kunne benyttes som helårsbeboelse, og det er ikke intentionen med et sommerhusområde. Bilagsliste Ansøgning fra Erik Haldager om at status for Plantagevej 7 ændres fra sommerhus til helårsbeboelse Planafdelingen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da ansøgerne skal have ejet huset i mindst 5 år G Åvej 30, dispensation fra lokalplan nr. 265 for et sommerhusområde i Handbjerg Resumé Genbehandling af sag nr. 154 på mødet den 8. august Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en revision af vedtægterne for I/S Hjerm Østerstrand. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 4

7 Baggrund Planafdelingen har modtaget en ansøgning fra ejerne af Åvej 30, som ønsker at opsætte hegn med en højde på ca.1,5 m omkring eksisterende terrasser ved nord- og sydgavl. Hegn ønskes opsat for at sikre bedre læforhold samt et privat udeareal ud mod den fælles adgangsvej. Tilladelse til det søgte kræver, at der gives dispensation fra lokalplan nr. 265, som i 8, stk. 2 fastsætter, at terrasser i tilknytning til et sommerhus må omkranses af hegn i træ i en højde på maks. 0,70 m. Ansøgningen har derfor været sendt i nabohøring til samtlige ejere indenfor matr. nr. 5n, idet området er et I/S selskab. Der er modtaget følgende bemærkninger: 3 indsigelser imod dispensation (ejeren af Åvej 26 og 41, ejeren af Åvej 39 samt bestyrelsen for I/S Hjerm Øster Strand). Indsigelserne begrundes med, at bestemmelsen om maks. højde på hegn på 0,7 m ligeledes er fastsat i foreningens vedtægter, som er vedtaget på generalforsamling. Højere hegn vil ødelægge det åbne område Støtteerklæring fra 7 husejere (ejerne af Åvej 22, 28, 36, 43, 45, 47 og 49). Ejerne anbefaler, at der meddeles dispensation til hegn med en maks. højde på 1,5 m Der er foretaget en besigtigelse af området, og det er vores vurdering, at hegn med en maks. højde på ca. 1,5 m, der etableres i direkte tilknytning til huset, ikke vil være til gene for naboer, idet der er tale om et meget åbent område. Netop det meget åbne område gør, at der er behov for at skabe nogle gode læforhold ved terrasser i direkte tilknytning til husene. Et hegn med en maks. højde på 0,7 m kan kun i nogen grad være lægivende. Planafdelingen kan derfor anbefale, at der gives dispensation til opsætning af hegn i 1,5 m's højde under forudsætning af, at hegn etableres i forlængelse af husets facader og med samme materialer og farve som huset, således at hegningen indgår som en integreret del af huset. Sagsudvikling siden sidste behandling i udvalget I vedtægterne for I/S Hjerm Østerstrand er det fastsat, at hegn må opføres med en maks. højde på 0,7 m. Det var på denne baggrund, at sagen blev udsat, idet udvalget fandt, at vedtægterne for foreningen burde revideres, inden der kan træffes afgørelse i sagen. Formålet med en revision er, at de forhold vedr. bebyggelse, beplantning og udnyttelse af grunden, som der er fastsat bestemmelser om i lokalplanen, udgår af vedtægterne. I stedet bør der i vedtægterne henvises til de relevante paragraffer i lokalplanen. Der har efterfølgende været holdt ekstraordinær generalforsamling i I/S Hjerm Østerstrand, hvorunder der blev vedtaget reviderede vedtægter for selskabet. Af vedtægterne fremgår bl.a., at interressentskabets formål er, at være medvirkende til at regler om beplantning, vedligeholdelse, bebyggelse m.v. sker iht. bestemmelser i lokalplan nr. 265 med tilhørende dispensationer (jf. vedtægternes 3). Der er således ikke længere optaget bebyggelsesregulerende bestemmelser i vedtægterne. Udvalget skal således udelukkende behandle sagen som en dispensation fra lokalplan nr Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 5

8 Bilagsliste Referat og vedtægt for I/S Hjerm Østerstrand Planafdelingen indstiller, at der meddeles dispensation til etablering af hegn med en maks. højde på1,5 m på følgende vilkår: hegn etableres i umiddelbar forlængelse af husets facader, hegn udføres i samme materialer og farve som huset, og skal fremstå som en integreret del af dette G Opførelse af aftægtsbolig 160 meter nord for eksisterende bygninger, Klosterhedevej 59, Fousing Ejeren af landbrugsejendommen Klosterhedevej 59, Fousing søger om tilladelse til at opføre en aftægtsbolig ca. 160 meter nord for ejendommens bygninger. Ejendommen er på ca. 49 ha og kan derfor ifølge planloven opføre en aftægtsbolig på ejendommen uden en zonetilladelse under forudsætning af, at boligen placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Hvis boligen ønskes opført uden tilknytning hertil, kræver byggeriet en tilladelse til beliggenhed og udformning efter 36, stk. 2 i planloven. Den konkrete ansøgning kræver således en landzonetilladelse for så vidt angår beliggenhed og udformning. Ejendommen ligger i et område, der i Regionplan 2005 er udlagt til landskabsområde, hvor landskabelige værdier tillægges særlig stor vægt. Ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelsen, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende. Endvidere vil boligen blive placeret indenfor skovbyggelinien ved Klosterhede Plantage - en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 er derfor nødvendig. På arealet vest for den ønskede placering er der tilladelse til råstofindvinding. Ifølge Vejledning til Planloven skal ansøgning om landzonetilladelse til en beliggenhed uden tilknytning - men stadig i nærheden af - de hidtidige bebyggelsesarealer vurderes konkret. I vurderingen skal byrådet særligt lægge vægt på de landskabelige hensyn og sikre at bebyggelsen samlet set ikke får karakter af spredt bebyggelse. Ejendommen er besigtiget og fotos herfra er vedlagt. Som det ses vil boligen komme til at ligge højt i landskabet og vil således være synligt over store afstande. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 6

9 Efter administrationens vurdering, vil en placering som søgt være landskabeligt særdeles uheldigt og vil danne præcedens i lignende sager. Bilagsliste Besigtigelse Planafdelingen indstiller, at der meddeles afslag til den søgte beliggenhed K Jordforurening - afslutning af undersøgelsespåbud Jyllandsgade 9 Resumé Tidligere behandlet i TMU den 20. april 2005 sag nr. 62. Der har siden 1988 været renseri på matr. nr. 15cg, Struer, Jyllandsgade 9. Ejendommen indeholder foruden renserilokaler også privat beboelse. Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) udførte i 2004 en orienterende forureningsundersøgelse på ejendommen, hvor der blev konstateret forurening med klorerede opløsningsmidler, primært med PCE (perklorethylen) i poreluften og i grundvandet. På den baggrund udstedte Struer Kommune i 2005 et påbud om undersøgelse af forureningens omfang. DMR har herefter i tre omgange foretaget forureningsundersøgelser af jord, grundvand og indeklima ved Jyllandsgade 9 samt ved naboejendommene. Undersøgelsernes omfang Der er udført TV-inspektion af kloaksystemet som ingen utætheder viste. Der er foretaget poreluftmålinger, indeklimamålinger, jordanalyser og grundvandsanalyser, dels inden for og dels uden for ejendommen samt på naboejendommene. Flere poreluftmålinger fra Jyllandsgade 9 viste PCE og TCE (triklorethylen) værdier på op over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier, mens værdierne fra naboejendommene var væsentligt lavere. Målingerne indikerer i flere tilfælde forhøjede indeklimaværdier i Jyllandsgade 9 hvilket også ATD-rørsmålinger bekræfter. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 7

10 I de udtagne jordprøver er der fundet PCE indhold på op til 1,9 mg/kg, hvilket dog er under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie. Der er i grundvandsprøverne fundet chlorerede opløsningsmidler samt nedbrydningsprodukter herfra, i et niveau der ligger over Miljøstyrelsens kvalitetskrav for grundvand. Grundvandsforureningen er begrænset til det sekundære grundvandsmagasin med centrum under Jyllandsgade 9 og grundvandsfanen trukket i nordvestlig retning. Det betyder at grundvandet også under Jyllandsgade 7 og 4 i en del af området er forurenet med chlorerede opløsningsmidler i koncentrationer der overstiger kvalitetskriterierne. Dansk Miljørådgivning vurderer at forureningskilden sandsynligvis stammer fra tilledning af rensevæske til en utæt brønd i baggården til Jyllandsgade 9. Der er muligvis tale om en enkeltstående hændelse. Undersøgelsen tyder ikke umiddelbart på, at der er tale om flere kilder. Indeklima Den fremtidige anvendelse af Jyllandsgade 9, samt naboejendommene kan foregå som hidtil, dog vil det ikke være muligt at anvende Jyllandsgade 9 til beboelse igen, før der ved indeklimamålinger og evt. afværgeforanstaltninger er påvist, at koncentrationerne af klorerede opløsningsmidler indendørs ikke overstiger Miljøstyrelsens kvalitetskriterierne for afdampning. Grundvand Det vurderes at der er risiko for udbredelse af forureningen i det sekundære grundvandsmagasin i takt med grundvandets bevægelser. Struer Kommune ønsker derfor at der foretages en løbende monitering af grundvandsforureningen i foreløbigt 2 år. Moniteringen foretages med 4 pejlinger samt analyser for PCE jævnt fordelt over 2 års perioden. Prøverne udtages i/ved eksisterende boringer S3 og S4 på Jyllandsgade 7 og 4. Hvis ejendommen ønskes udnyttet til andre formål end hidtil skal der forinden søges kommunen om tilladelse i henhold til 8 i jordforureningsloven. Afværgepåbud Forureningen anses ikke umiddelbar at udgøre en sundhedsrisiko for de omkringboende eller drikkevandet. Det nøjagtige tidspunkt for forureningshændelsen kan ikke påvises. Forureningen anses dog at være sket i tidsrummet Natur- og Miljøafdelingen har anmodet Dahl Advokatfirma om, at vurdere muligheden for at drage ejeren til ansvar for forureningen. Det fremgår af svaret (bilag) at det vil være overordentligt vanskeligt at gennemføre et oprensningspåbud overfor renseriejerne. Det kan derfor konkluderes, at hvis der evt. iværksættes en oprensning af grunden vil det sandsynligvis blive kommunen der kommer til at afholde udgifterne dertil. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 8

11 Bilagsliste Advokatfirma Dahl sender svar på vurdering af skyldsspørgsmålet vedr. evt. sagsøgning af ejer Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at undersøgelsespåbuddet af 23. maj 2005 anses for opfyldt på betingelse af, at der i den kommende 2 års periode foretages en løbende monitering af grundvandsforureningen, som beskrevet ovenfor og at Struer Kommune ikke på det foreliggende grundlag udsteder et oprensningspåbud G Afgørelse om miljøgodkendelse og VVM-pligt ved ændringer af anlæg for kompostering og jordbehandling på Kjærgårdsmølle, Kilenvej 18, Fovsing Resumé Nomi Vækst A/S har ønske om etablering af komposteringsanlæg for have- og parkaffald og karterings- og jordbehandlingsplads. De anførte pladser er miljøgodkendt af Ringkjøbing Amt ved afgørelser af hhv. 9. maj 2005 og 13. december I begge tilfælde har amtet fundet, at etableringen af pladserne ikke fordrede VVM-pligt til udarbejdelse af regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelser. Amtets godkendelser er tilvejebragt med krav om tæt asfaltbelægning på karterings- og jordbehandlingspladsen, opsamlingsbeholdere for overfladevand fra pladserne og en enkelt lermembran udført af Valdemar Birn støberisand. Pladserne etableres på gl. losseplads. Pga. fare for sætninger og problemet med afskrabning af asfalt ved håndtering i sommerperioden, ønskes asfalten erstattet af betonsten og opsamlingsbeholdere erstattet af laguner. Selskabet ønsker endvidere pladserne funderet med en større sandmængde. I denne sammenhæng ønskes benyttet støberisand fra Valdemar Birn. Natur- og Miljøafdelingen har vurderet ansøgningsmaterialet og finder, at der ikke er risici for væsentlige miljømæssige gener i forbindelse med projektet, hvorfor det indstilles, at der meddeles miljøgodkendelse til det ansøgte og en afgørelse af, at ændringerne ikke fordrer VVM-pligt til udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 9

12 Ansøgningsforhold Den 9. maj 2005 meddelte Ringkjøbing Amt miljøgodkendelse til at etablere og drive en komposteringsplads for have- og parkaffald på Kjærgårdsmølle gl. losseplads, Kilenvej 18, Fovsing. Den 13. december 2005 meddelte amtet en miljøgodkendelse til etablering og drift af en karterings- og jordbehandlingsplads samme sted. I forbindelse med begge miljøgodkendelser blev forholdene omkring VVM-pligt vurderet. Det blev i begge tilfældet besluttet, at anlæggene ikke fordrede pligt til udarbejdelse af regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelser. Som forudsætning for afgørelserne lagde amtet vægt på, at Karterings- og jordbehandlingspladsen skulle forsynes med en fast belægning i form af asfalt, og komposteringspladsen skulle have en fast belægning med betonsten. Både komposteringsplads og jordbehandlingsplads skulle have et fald, der sikrer afledning af overfladevand til to opsamlingsbeholdere. Over lermembranen etableres desuden dræn til de to opsamlingsbeholdere. Afledningen af overfladevand fra begge pladser skulle respektivt afledes til to opsamlingsbeholdere. Det opsamlede overfladevand kunne sprøjtes på jordoplag, udsprøjtes på landbrugsarealer eller sendes til renseanlæg etc. Opbygningen af pladserne ville ske efter lagfølgen (oppefra og ned): Belægningssten (kompostplads)/asfalt (jordbehdl.) --> 25 cm stabilgrus --> 40 cm drænsand med dræn-/afløbsrør --> 20 cm komprimeret støberisand fra Valdemar Birn som lermembran --> Afrettet jordlag. Lermembranen skulle have en sammensætning af støberisand, der sikrede en permeabilitetskoefficient (gennemtrængelighedskoef.) på ca. 4,5 x 10 (pot-10). Den 3. juli 2007 har NOMI Vækst A/S søgt om en miljøgodkendelse til at ændre på opbygningen af pladserne, således, at der kan indbygges mere støberisand. Der søges endvidere om en godkendelse til at etablere to laguner i stedet for de to opsamlingsbeholdere. Ændring i pladsopbygning Nomi Vækst ønsker at etablere betonsten under karterings- og jordbehandlingspladsen i stedet for asfalt. Selskabet begrunder sit ønske med følgende erklæring: Baggrunden for ændringen er, at Nomi Vækst har været i kontakt med er række private aktører, som énstemmigt har oplyst, at asfalt ikke er hensigtsmæssigt som pladsunderlag i sommerhalvåret, hvor asfalten bliver varm og herved blød. Dette medfører at håndtering på pladsen fører til afskrabning af asfalten, der ødelægges. Etablering af laguner Baggrunden for ønsket om etablering af laguner begrundes som følger: Baggrunden for denne ændring er, at Nomi Vækst har været i kontakt med en entreprenør, der finder det uhensigtsmæssigt at anlægge en stor ikke fleksibel tank ovenpå et gammelt lossepladsareal, hvor der er risiko for sætninger. Modsat en stiv opsamlingstank vil en lagune med en impermeabel polymermembran være fleksibel i forbindelse med sætninger, og fortsat være tæt. Brug af støberisand til funderingen Brug af ekstra støberisand, der anbringes imellem lermembran og drænsand skulle efter selskabets udsagn medføre en bedre fundering af pladserne. Selskabet agter at placere 30 cm støberisand. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 10

13 Natur- og Miljøafdelingens vurdering Natur- og Miljøafdelingen har vurderet de miljømæssige konsekvenser ved de ønskede ændringer af pladserne: Pladsopbygningen Belægningssten vil med et korrekt fald mod afvandingskanaler og en optimeret pumpning kunne sikre, at stort set alt overfladevand vil blive opsamlet i lagunerne. Evt. infiltration (nedsivning) af overfladevand fra pladsen vil i overvejende grad blive opsamlet via drænsystemet og ført til lagunerne. Samlet set vurderer Natur- og Miljøafdelingen, at der ikke er risiko for væsentlige miljømæssige konsekvenser ved at erstatte asfalt med belægningssten på karterings- og jordbehandlingspladsen. Laguner Det er afdelingens opfattelse, at faren for sætninger ikke er optimal for en brug af opsamlingsbeholdere til overfladevand fra pladserne. Laguner er mere stabile overfor sætninger. Det vurderes derfor, at laguner der etableres med behørige kontrol- og/eller pejlebrønde efter principperne i Landbrugets Byggeblade, vil kunne forebygge miljømæssige konsekvenser ved en evt. udsivning fra lagunerne. Der er stillet vilkår herom i forslaget til miljøgodkendelse. Støberisand Støberisand fra Valdemar Birn har for alle fraktioners vedkommende lavere gennemtrængelighed for vand end stabilsand, det er således afdelingens vurdering, at brugen af støberisand mellem drænsandet og lermenbranen ikke indebærer en negativ miljømæssig effekt. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 og 19 for ændringer af anlæg for kompostering og jordbehandling på pladser hos Kjærgårdsmølle på Kilenvej 18, Fovsing, 7600 Struer, og at der meddeles afgørelse om, at der ikke fordres VVM-pligt til udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for ændringer af anlæg for kompostering og jordbehandling hos Kjærgårdsmølle samme sted. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 11

14 G Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på Strandvejen 55 (Bakkely) Resumé I forbindelse med supplerende institutionsbyggeri til institutionen Bakkely, Strandvejen 55, har Dansk Miljørådgivning (DMR) på vegne af Struer Kommune søgt om en tilladelse iht. jordforureningslovens 8, til ændret anvendelse af arealer og nye bygge- og anlægsarbejder. Tilladelsen skal søges, fordi der bygges på en gammel gasværksgrund, der er kortlagt som forurenet af Regionen. Gasværksgrunden har været undersøgt for forureninger ved tidligere undersøgelser og af DMR i forbindelse med byggeriet. Der er uenighed imellem DMR s og Region Midtjyllands opfattelse, i hvor høj grad ejendommen er forurenet. Natur- og Miljøafdelingen har udfærdiget et forslag til 8 tilladelse som er kommenteret af DMR og Regionen. I tilladelsen er der stillet vilkår om, at bygherren etablerer et markeringsnet imellem ren og forurenet jord. Der er også stillet vilkår om et passende fyldlag af ren jord (0,5 m) på ejendommens udendørsarealer til sikring af beboernes anvendelse af jorden, alternativt kan der anvendes en fast belægning. DMR finder, at ejendommen ikke er forurenet i en grad, der nødvendiggør disse foranstaltninger og som i øvrigt vil fordyre projektet. Region Midtjylland vil på sin side ikke afkortlægge arealerne, da jorden betragtes som forurenet. For ikke at fordyre en senere offentlig oprydning ønsker regionen tillige, at der foretages analyser af prøver ved afgravningernes bund og sider til dokumentation for forureninger. Regionen vil gerne hjælpe med at fastlægge undersøgelsesprogram med henblik på en afkortlægning, men eftersom der bibeholdes en betonplade, vil del af ejendommen stadig fortsætte som kortlagt. Regionen synspunkter understøttes af jordforureningslovens bestemmelser. Natur- og Miljøafdelingen finder derfor, at 8-tilladelsen må indeholde vilkår om markeringsnet mellem ren og forurenet jord og vilkår om dokumentation for forurening i afgravningerne. Dette indstilles til udvalget. Ansøgning Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) har på vegne af Struer Kommune søgt om tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med etablering af en tilbygning til institutionen Bakkely, Strandvejen 55, Struer. Der søges om tilladelse iht. jordforureningslovens (JFL) 8 til ændret arealanvendelse i forbindelse med anlæggelse af en tilbygning på matr. nr. 44cx, Struer. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 12

15 Matr. nr. 44cx, Struer, er i dag asfalteret og benyttes til parkeringsarealer. Matriklen har tidligere været del af en gammel gasværksgrund i Struer. På matriklen har en af værkets gasbeholdere og et generatorhus været placeret. Ringkjøbing Amt/Regionen har kortlagt matriklen som forurenet på vidensniveau 2 (konstateret forurening) iht. jordforureningslovens bestemmelser. Det er på denne baggrund, at der søges om tilladelse til ændret arealanvendelse og bygge- og anlægsarbejde iht. jordforureningslovens 8. Miljøforhold Kortlægningen af matr. nr. 44cx på vidensniveau 2 og den ændrede arealanvendelse fra parkeringsplads til institution fordrer tilladelse efter JFL 8, stk. 2. Da bygge- og anlægsarbejder ligger indenfor indvindingsoplandet for Struer Vandværk fordres tillige tilladelse efter JFL 8, stk. 1. Gasværksgrunden har i tidens løb været genstand for flere forureningsundersøgelser (se vedlagte notat). Miljøteknisk vurdering Den prøvetagning og de analyser, som er forestået af DMR i tilknytning til udbygningen af institutionen Bakkely, viser en meget lille forurening med tungmetallet cadmium og PAH-forbindelser, især Benz(a)pyren. Tidligere undersøgelser viste en større forurening med hhv. phenoler og cyanider. Det samlede billede af jord- og grundvandsforurening er dog på et niveau, som bevirker, at Region Midtjylland har kortlagt ejendommens arealer som forurenede på vidensniveau 2. Regionen hæfter sig især ved undersøgelserne omkring cyanidforureninger, der blev gennemført i Regionen finder, at DMR s nye undersøgelser ikke er tilstrækkelige til at ophæve kortlægningen. Regionen mener, at en afkortlægning må indebære en ændret prøvetagningsmetodik. Struer Kommune har udarbejdet et forslag til en 8 tilladelse, der indholdsmæssigt modsvarer de tilladelser, som Ringkjøbing Amt tidligere udfærdigede. Ved høring har forslaget været forelagt DMR og Region Midtjylland til udtalelse. DMR s udtalelser I Struer Kommunes forslag er der stillet vilkår (7) om, at brugerne sikres mod kontakt med forurenet jord på ejendommens arealer. Vilkåret indebærer krav om afdækning med fyldlag af ren jord eller faste belægninger med asfalt eller beton. For at indfri JFL s krav om, at en senere offentlig oprydning (Regionen) ikke fordyres, (JFL 8, stk. 4, litra 3) er der stillet krav om udlægning af markeringsnet imellem forurenet jord og ren fyldjord. DMR beklager på bygherrens vegne disse krav, da de vil være bekostelige og upraktiske ved anlægsarbejderne. DMR henholder sig til, at selskabets analyser viser, at der næsten ikke er forureninger. Region Midtjyllands udtalelser DMR s udtalelser har været forelagt regionen. Regionen fastholder, at ejendommen skal forblive kortlagt på vidensniveau 2, indtil tilstrækkelige undersøgelser godtgør, at der ikke er forurenet jord eller grundvand på ejendommen. Regionen fokuserer specielt på muligheden for cyanidforureninger. I sammenhæng med den tidligere gasproduktion blev gasser renset for svovlbrinte og cyanbrinte vha. myremalm. Myremalmen kunne bruges 3-4 gange, idet den blev luftet ved udbringning på ejendommens arealer. Tilstedeværelse af brugt myremalm og dermed cyanid vil efter regionens opfattelse kunne afdækkes ved en speciel undersøgelsesmetode. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 13

16 Regionen finder, at der bør udtages bund- og sideprøver til dokumentation for forurening i afgravningerne. Der henvises i dette tilfælde til hjemlen i JFL 8, stk. 4, litra 3, hvorefter en senere offentlig oprydning ikke må fordyres. Natur- og Miljøafdelingens vurdering Det vil ikke være muligt, at afdække hele ejendommens areal for evt. jord- og grundvandsforureninger. På del af ejendommens matrikel findes en stor betonplade, der var fundament for en gasbeholder. Den fjernes ikke. Det er usikkert, om der findes forurening under pladen. Del af ejendommens matrikel vil således under alle omstændigheder være kortlagt på vidensniveau 2. Regionen vil ikke afkortlægge ejendommens øvrige arealer, før undersøgelse[r] godtgør, at der ikke er forurenet jord og grundvand det drejer sig specielt om cyanidforekomst. Regionen ønsker, at der tages prøver til forureningsanalyser i bund og sider ved afgravningerne. Regionen markerer således, at bygge- og anlægsarbejder ikke må give anledning til en fordyrelse af senere offentlig oprydning. På denne baggrund finder Natur- og Miljøafdelingen, at 8 tilladelse til etablering af supplerende institutionsbyggeri på Strandvejen 55, nødvendigvis må varetages, så Regionens kortlægning og mulighed for senere oprydning tilgodeses. 8 tilladelsen må derfor indeholde vilkår om udlægning af markeringsnet imellem ren og forurenet jord og bestemmelse om supplerende analyser fra bund og sider i afgravningerne til byggeriet. Bilagsliste Notat om tidligere undersøgelser Notat om tidligere undersøgelser Kortbilag 1 Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles en 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret anvendelse af ejendommen matr. nr. 44cx, Struer, Strandvejen 55 med vilkår om, at den kortlagte del af udendørsarealerne tilføres et fyldlag på min. 0,5 m rent jord eller alternativt afdækkes med en fast belægning. Der etableres et markeringsnet mellem forurenet og uforurenet jord/belægning, og der udtages prøver til dokumentation af forurening fra afgravningens bund og sider Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 14

17 G Benyttelse af offentlig areal til terrasse, Søndergade Den Glade Pingvin søger om at må inddrage noget af Tegltorvet til indhegnet terrasse med markiser over. Der er søgt om at indhegne et område på 3 x 10 m med stolper for ca. hver 1,60 m. Mellem stolperne sættes røgfarvet glas i højde af 1 m. Over hele arealet ønskes opsat markiser, der hviler på stolperne. Et af ansøgers argumenter er, at det skulle skabe mere liv i bybilledet. Det er imidlertid vores vurdering at en indhegnet og overdækket terrasse blot vil opfattes som mere indelukket og ikke skabe liv på pladsen, men kun på terrassen. Et andet af ansøgers argumenter er, at facaden vil blive mere tiltrækkende at se på. En nydelig bygning som Pingvinen bliver aldrig mere attraktiv ved at blive pakket ind i terrasseindhegning og markiser. Markiser vil desuden "skære" en ellers pæn facade midt over. Ansøgers hovedargument for en indhegnet terrasse er at skabe et "rygerum" for gæsterne på offentlig areal, da der ikke umiddelbart er plads til det i bygningen. Bag bygningen kan der måske skabes plads til et "rygerum". Adgangsforhold og hvad arealet ellers bruges til, er os ubekendt. En tilladelse til det ansøgte vil danne præcedens over hele kommunen. Bilagsliste Ansøgning fra Den Glade Pingvin om etablering af udeterrasse og opsætning af markise Fotos og tegning Facade Ny skitse fra Pingvinen Teknisk Drift og Anlæg og Planafdelingen indstiller, at der gives afslag på det søgte at afdelingerne bemyndiges til at drøfte alternative løsninger med ejeren Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 15

18 G Endelig godkendelse af revision spildevandsplan Resumé Tidligere behandlet i sag nr. 104 af 8. maj Revisionen af spildevandsplan syd for Oddesund og tillæg til spildevandsplan nord for Oddesund har været fremlagt til høring i 8 uger. Der er ikke modtaget bemærkninger eller ændringsforslag til de fremlagte revisionsforslag. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at revisionen af spildevandsplanen forelægges Byrådet til endelig vedtagelse med efterfølgende annoncering herom G Vision 2020 for Struer Byråd, TMU s område Resumé Genbehandling af sag nr. 192 fra møde den 5. september Færdigbehandling af udvalgets del af Vision 2020 for Struer Byråd, der omhandler bosætning. Direktøren sender sagen til udvalgets drøftelse. Bilagsliste Bosætning Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 16

19 Direktøren sender sagen til udvalgets drøftelse Udsat G Tilladelse Struer Taxa Struer Taxa har anmodet om at der bliver opslået en tilladelse til en kørestolsvogn. Tilladelsen blev annonceret i Uge-Avisen den 26. juni 2007, hvor der ved fristens udløb ikke var indkommet ansøgninger. Tilladelsen blev igen annonceret den 14. august 2007 og der var ved ansøgningsfristens udløb indkommet en ansøgning. Jobcentret har oplyst at de ikke har relevant ansøger iht. regler om fortrinsret ved ansøgning om job hos offentlige arbejdsgivere samt ledige stadepladser og hyrevognsbevillinger. Ansøger opfylder ikke kravet i bekendtgørelse om taxikørsel m.m. 220 af 31. marts 2000, hvoraf det af 6 fremgår at ansøger inden for de sidste 10 år skal have været beskæftiget inden for erhvervet personbefordring i en periode der mindst svarer til 3 års beskæftigelse. Ansøger er ved indlevering af ansøgningen oplyst om at han ikke opfylder betingelsen, men han ønskede alligevel at få behandlet ansøgningen. Struer Taxas bestyrelsen har udtalt at de ønsker at besætte tilladelsen med en nuværende vognmand, da man mangler bilen for at kunne opfylde efterspørgslen. Bilagsliste Notat vedr. besættelse af tilladelse Teknisk Sekretariat indstiller, at der gives afslag på tildeling af bevillingen og at Struer Taxa's indstilling følges Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 17

20 G Ændring af betingelse for tilladelse , Struer Taxa Tilladelse søger om at få ændret sin bevilling fra en kørestolsbevilling til en almindelig persontaxa, da han af helbredsmæssige årsager ikke længere ser sig i stand til at klare det tunge arbejde med kørestole m.m. Struer Taxa har ingen bemærkninger til ændringen. Teknisk Sekretariat indstiller, at bevillingen ændres fra en kørestolsbevilling til en almindelig persontaxa S Forslag til gebyrændringer på Venø Færge Overfartslederen på Venø Færge foreslår at der foretages gebyrændringer ved udskrivning af regninger: Nuværende gebyrregler: Regninger under 200 kr. pålægges et gebyr på 20 kr. (gælder alle) Venø Færgefart har taget nyt billetsystem i brug pr. 1. juli 2007, hvor der kan modtages dankort og elektroniske rabatkort. For at undgå at de mange så regninger til private foreslås følgende ændring: Regninger under 500 kr. pålægges et gebyr på 100 kr. (gælder private). Virksomheder/håndværkere skal ikke være omfattet af gebyret. Venø Færge indstiller, at de ændrede regler godkendes og sendes til godkendelse i Byrådet. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 18

21 G Forslag til ændring vedr. trailertransport, Venø Færge Overfartslederen på Venø Færge foreslår følgende ændringer til trailertransport: Nuværende regel: Ved køb af sæsonkort for bil er der inkluderet transport med trailer. Hensigten med denne regel er at det skal være muligt at køre på genbrugsstationen uden ekstra udgifter til påhængskøretøjer. Prisen for en trailer er 25 kr. Forslag til ændrede regler: Der er i nuværende regler ingen definition på en trailer som kan være af varierende størrelse og omfatte alt lige fra bådtrailer til hestetrailer. Omfang og størrelsen af disse trailere er vokset en del de sidste år. Der er behov for nogle bedre retningslinier, så personalet ved færgen kan komme med nogle konkrete anvisninger. Forslag til afgrænsning: Traileren, som frit kan transporteres i forbindelse med sæsonkort, defineres som en trailer med maks. totalvægt på 750 kg. Overfartslederen indstiller, at forslaget godkendes. Teknik- og Miljøudvalg, 25. september 2007 Side 19

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 02.03.2010 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Sags ID 2010-2380: Forslag til KPÆ 2010.03. Boligområde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg 3 299. Tilgængelighedspolitik 4 300. Affaldsplaner 2009-2012 5 301. Lendrup

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 2. december 2013 kl. 14.00 i mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-11-00059 (tidl. MKN-110-00094) og NMK-11-00074 Ref.: RALAR/JNA/POSPE AFGØRELSE i sag om afgørelser

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej LOKALPLAN NR. 14.BL6.2 HERNING Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej KOMMUNE Museumsgade Trøstrupsgade Thrigesvej Tietgensgade Chr. Ydes Vej A. P. Møllers Vej H. N. Andersens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

REFERAT AF MØDE 16.05.2007 FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ 2007 15:00

REFERAT AF MØDE 16.05.2007 FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ 2007 15:00 REFERAT AF MØDE 16.05.2007 FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 37 Åben - Himmerlandsvej 8 A, Lethal Åben - Lokalplan nr. 1-72 og kommuneplantillæg

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 12.11.2009 07:30 Torsdag 12.11.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde

EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde Side nr. 1 til side nr. 11 19.01.2006 Mødested og mødetidspunkt: Byrådssalen kl. 16:15 Fraværende... : Borgmester Jørgen Brøgger, Ninna Thomsen og Else Terkelsen. Hanne Thylén forlod mødet kl.17.25 og

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Marina, Grenaa bådklubs mødelokale, Skakkesholm 26, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Jens

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere