Advokatfirmaet Poul Schmith

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Poul Schmith"

Transkript

1 Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011 Frstdag: 27. jun 2011 Adresse: Algade Nykøbng Mors Bnavn: Akteselskabet Morsø Bank Assels Sparekasse AIS Durup Sparekasse AIS Fuur Sparekasse A/S Galtrup Øster Jølby Sparekasse AIS Glyngøre Bank AIS Glyngøre Sparekasse AIS Karby-Hvdbjerg-Redsted Sparekasse AIS Ljørslev-Ørdng Sparekasse AIS Morslands Folkebank Akteselskab Roslev Sparekasse AIS Sejerslev Sparekasse AIS Solbjerg-Sundby Sparekasse AIS Thsted Bank AIS Tæbrng-Outrup-Rakkeby Sparekasse AIS Kammeradvokaten Telefon Vester Farmagsgade 23 Fax DK-1606 København V

2 Advokatfrmaet Poul Schmth 11. JUL] 2011 CVR-nr.: Vej erslev-bldstrup Sparekasse AIS Drekton: Bestyrelse: Revson: Torben Sørensen Peter Pors Jessen Hansen (formand) Klaus Kr Hansen (næstformand) Allan Krsgaard Jørgen Gade Nelsen Hans Adolf Hangaard Pedersen Jørgen Holm Westergaard Lars Rolghed Andersen Torben Dahl Tranberg Johannes Veje PrceWaterHouseCoopers Statsautorseret Revsonsakteselskab Regnskabsforhold: Senest forelggende årsregnskab med balance pr. 31. december 2010 Fjordbank Mors AIS blev taget under konkursbehandlng den 27. jun 2011, kl , på baggrund af en af selskabets ledelse samme dag ndgvet konkursbegærng. Selskabet har forud for konkursens ndtræden drevet bankvrksomhed under navnet Fjordbank Mors, selskabet er regsteret på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copen hagen), hvor handlen med selskabets akte pr. 24. jun 2011 blev suspenderet. Selskabet ndgk den 26. jun 2011 aftale med et af Fnansel Stabltet AIS stftet dattersel skab, Fjordbank Mors af 2011 AIS (CVR-nr ), om overdragelse af bankens aktver dele af bankens passver henhold tl kaptel 4B Lov om Fnansel Stabltet (afvklng efter bankpakke III). Aftalen var betnget af godkendelse fra Fnanstlsynet konkurrencemyndghederne, hvlke godkendelser forelå om aftenen den 26. jul 2011, efter overdragelsesaftalen var endelg. hvor Selskabet har en selskabsmeddelelse af 24. jun 2011 oplyst, at Fnanstlsynet på baggrund af sn ordnære undersøgelse af selskabet havde fremsat krav om yderlgere nedskrvnnger fastsat et ndvduelt solvensbehov for selskabet på 16 %. Selskabet har kke været stand tl at opfylde det af Fnanstlsynet fastsatte ndvduelle solvensbehov for selskabet på SIDE 25

3 Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 201 I 16%, som følge heraf har selskabets ledelse ndgået den ovenfor nævnte aftale om over dragelsen af selskabets aktvteter dele af selskabets passver. Selskabets almndelge bankvrksomhed fortsættes ndtl vdere af Fjordbank Mors af 2011 AIS, det såvel bankens flaler som netbank-faclteter efter det oplyste ndtl vdere vl være åbne som normalt. forbndelse med konkursens ndtræden dækket af en ndskydergarant, således at almndelgt nettondlån er garanteret med et beløb svarende tl modværden dan Bankens kunder er ske kroner af EUR ,-. Bankkunder, hvs nettondlån er mndre end dette beløb be høver derfor kke at foretage sg net som konsekvens afkonkursens ndtræden. Saldoen for bankkunder, hvs samlede almndelge nettondestående på konkurstdspunktet oversteg det garanterede beløb på EUR , vl pr. konkursen blve nedskrevet tl dette beløb med tllæg af gælder, at de skal foretage anmeldelse alt ca. 73,6 % af det overskydende ndestående. For dsse bankkunder konkursboet af det beløb, hvormed nettosaldoen på konkursboet fremgår deres kont er blevet nedskrevet. Nærmere vejlednng om anmeldelse af den medfølgende crkulæreskrvelse. De berørte bankkunder vl endvdere modtage med delelse fra Fjordbank Mors af 2011 AIS ndeholdende de relevante talmæssge oplysnnger tl brug for udformnng af anmeldelsen. Det bemærkes, at vsse særlge typer af ndlån, herunder pensonskont samt børneopsparn ger mv. er dækket af ndskydergarant uden beløbsmæssge begrænsnnger. øvrge smple kredtorer, j f. konkurslovens te godkendt af konkursboet Mors af 201 I AIS. - 97, modtager - når kravene er endelgt fastlag tlsvarende en acontodvdende på 73,6 % fra Fjordbank Opmærksomheden henledes d på, at Fjordbank Mors af 2011 AIS lov om fnansel stabltet har ndrykket proklama hos Erhvervs - henhold tl 16 h Selskabsstyrelsen, hvorefter alle, som har en fordrng eller andet krav mod Fjordbank Mors af 2011 AIS, som kke tdlgere har været rejst mod Fjordbank Mors AIS eller er blevet afvst af dette selskab, skal anmelde kravet nden 3 måneder efter bekendtgørelsen Erhvervs - Selskabsstyrel sens t-system. Bekendtgørelsen fandt sted den 27. jun 2011, hvorfor anmeldelse tl Fjord bank Mors af 2011 AIS skal foretages nden den 27. september Kop af det udstedte proklama vedlægges som blag tl nærværende redegørelse. SIDE 3/5

4 Advokatfrmaet Poul Schmth..j 2011 Manglende anmeldelse medfører, at den pågældende kredtor taber retten tl acontodvden de yderlgere dvdende fra Fjordbank Mors af 2011 AIS, jf. nansel stabltet. 16 h, stk. 3, lov om f Informaton tl bankens kunder om rettgheder samt ndskydergarant m.v. kan fndes på hjemmesden eller på Yderlgere henvendelse om ndskydergaranten udbetalng af ndlån kan rettes tl: Fjordbank Mors af 2011 AIS Algade Nykøbng Mors Tlf e-mal rnai(rfordbank.dk På baggrund af de ndtl vdere forelggende oplysnnger, kan der oplyses følgende om kon kursboets anslåede aktver passver: AKTIVER Som anført ovenfor blev der forud for konkursen ndgået endelg aftale mellem banken et affnansel Stabltet AIS stftet datterselskab, Fjordbank Mors af 2011 AIS (CVR-nr. 76 tel ) om overdragelse af bankens aktver dele af bankens passver Lov om Fnansel Stabltet (afvklng efter bankpakke III). 33 henhold tl kap Overdragelsen omfattede som udgangspunkt samtlge selskabets aktver, bortset fra aktver med reel negatv værd. Overdragelsen omfattede således bankens kassebeholdnng, udlån andre tlgodehavender med tlhørende skkerheder, værdpaprer andre fnanselle nstrumenter, kaptalandele datterselskaber assocerede vrksomheder, grunde byg nnger, drftsnventar drftsmaterel, herunder bler, goodwll mmaterelle rettgheder øvrge aktver, herunder øvrge materelle aktver, overdragelge skatteaktver, tlgode havende skatter, perodeafgrænsnngsposter eventualaktver. henhold overdragelsesaftalen er foreløbgt fastsat tl DKK ,-, jf. herved Lov om Fnansel Stabltet Købesummen for aktverne er tl 16 g, Foreløbgt bergtges købesummen ved overtagelse af kke efterstllede gældsposter for DKK ,- ved en mellemregnng mellem køber sælger modsvarende den resterende købesum på DKK ,-. De overtagne gældspoter består af foranstllede krav, jf. konkurslovens 94 95, samt vens 97. alt 73,6 % stk alt af de smple kredtorer, jf. konkurslo SIDE 4/5

5 Advokatfrmaet Poul Schmth 2011 Den endelge købesum fastsættes af to statsautorserede revsorer, jf. herved Lov om Fnan sel Stabltet, 16 g, stk. 9, det bergtgelsen af den endelge købesum sker ved justerng af størrelsen af den ovenfor nævnte mellemregnng udlgnng af den tlbageværende mel lemregnng ved overtagelse af yderlgere smple kredtorer for et beløb, som modsvarer mellemregnngens størrelse. Den endelge købesum forhøjes med et eventuelt nettooverskud hos Fjordbank Mors af 2011 AIS forbndelse med vdereoverdragelse af bankens aktvteter eller ved lkvdaton af selskabet, jf. herved Lov om Fnansel Stabltet, 16 g, stk. 12. PASSIVER Der forelgger for nærværende kke for kurator nen præcs opgørelse af selskabets samle de passver, herunder efterstllet gæld mv. Som anført ovenfor skal købesummen forbndelse med overdragesen af selskabets aktver aktvteter tl Fjordbank Mors af 2011 AlS bergtges ved overtagelse af en række for trnsberettgede krav, jf. konkurslovens 94 95, samt overtagelse af 73,6 % af de sm pe kke efterstllede kredtorer. Anmeldelse af krav over for konkursboet skal ske tl: Advokat Bors Frederksen Advokatfrmaet Poul Schmth Vester Farmagsgade København V J..: BOR pørg må kurator kan rettes tl advokat Bors Frederksen på telefon eller e mal or( ammcradvoka(en.dk, advokat Rune Demo på telefon eller e-mal dcr(u,ka cradvokatcn.dk, advokat Jesper Frenslber på telefon eller e-mal haka eradvokaten.dk eller advokatfudmægtg Mare Krsgaard Pedersen på telefon eller e-mal rnkpakammeradvokatcn.dk. Kbe lvn,den1l.ju120l1 Bçrs rederksen elne a r underskrevet af n m dv SIDE 5/5

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere