Osmocote Roser. Sikkerhedsdatablad. i henhold til EU-Forordning 1907/2006/EF. Revisions Nummer: 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Osmocote Roser. Sikkerhedsdatablad. i henhold til EU-Forordning 1907/2006/EF. Revisions Nummer: 10"

Transkript

1 Osmocote Roser Trykdato: 01-feb-2010 Sikkerhedsdatablad i henhold til EU-Forordning 1907/2006/EF Revisions Nummer: IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet og præparatet Produkt kode: A-7664 Produktnavn: Osmocote Roser Synonymer: 7665, 7667 Brug af substans / præparatet Anbefalet brug: Identifikation af virksomheden Nødtelefon: Gødning The Scotts Company (Nordics) A/S Naverland 34 DK-2600 Glostrup Tel: Fax: (0) (24h) Klassifikation Dette produkt er ikke farligt i henhold til 1999/45/EF Væsentligste risici ingen 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Præparatets kemiske karakter Komponenter CAS-Nr Vægt % EF-Nr. Klassifikation Mangansulfat, MnSO < 1% N;R51/53 Xn;R48/20/22 Kobbersulfat, CuSO < 1% N;R50/53 Xi;R36/38 Xn;R22 Side 1 hen til 7

2 Komponenter CAS-Nr Vægt % EF-Nr. Klassifikation Jernsulfat, FeSO4+1H2O < 1% Xn;R22 R36/38 Kaliumnitrat, KNO % O;R08 Ammoniumnitrat,NH4NO > 25% O;R08 Zinksulfat ZnSO < 1% N;R50/53 Xn;R22-41 NE = Non-Established (Ingen hævdvunden) For at få fuld tekst af R fraser nævnt i dette afsnit, se afsnit FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelt råd: Indtagelse: Indånding: Hudkontakt: Øjenkontakt: Mulige symptomer er hoste og/eller åndenød. Søg læge hvis vedvarende symptomer. Drik rigeligt med vand, hvis ved bevidsthed. Fremprovoker IKKE opkastning. Skyl munden. Søg læge hvis nødvendigt. Støvede forhold er usandsynlige, hvis produktet anvendes efter bestemmelsen. Hvis der imidlertid forekommer længerevarende indånding af støv, skal ofret bringes ud i frisk luft. Søg læge hvis vedvarende symptomer. Hvis en person føler utilpashed eller får symptomer på hudirritation, søg læge. Skyl med rigeligt vand. Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. 5. BRANDBEKÆMPELSE Egnede slukningsmidler: Vand. Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes: Tørt pulver, Sand, Skum, CO2 Saerlige farer for eksponering hidroerende fra selve det pågaeldende stof/præparat, forbraendingsprodukter eller udviklede gasarter: Fare for giftige gasarter i røgen i tilfælde af brand. I tilfelle brann vil produktet ulme selv uten tilførsel av oksygen. Under slike forhold vil produktet selv opprettholde nedbrytingen. Den beste måten å slukke brannen på er å kjøle ned nedbrytningsfronten med vann. Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk: Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå støvdannelse. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Side 2 hen til 7

3 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Foruren ikke overfladevand. Forebyg at produktet kommer i kloakkerne. Metoder til oprensning: Skovl eller fej op. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering: Tekniske foranstaltninger/forholdsregler: Sikkerhedsinformation: Opbevaring: Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser: Inkompatible produkter: Specifik(ke) anvendelse(r): Undgå støvdannelse. Holdes væk fra brandbare stoffer. Der må ikke spises eller drikkes under brug. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Af hensyn til kvaliteten: Holdes væk fra direkte sollys, opbevares tørt, delvist brugte sække skal lukkes godt. Lagres ved temperaturer mellem.?1 C og.?2 C. Oxyderende og selvantændende produkter Brændbart materiale Oxidationsmidler ingen. Fareklassifikation i henhold til VCI (Tyskland) EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Bearbejdningsforholdsregler: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Personlige værnemidler Åndedrætsværn: Håndværn: Øjen-/ansigtsbeskyttelse Hud- og kropsbeskyttelse: Hygiejniske foranstaltninger Ikke anvendeligt. Handsker i PVC eller andre plastmaterialer. Sikkerhedsbriller. Ikke anvendeligt. Følg god husholdningspraksis. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Grænseværdier for eksponering Mangansulfat, MnSO4 Belgium - 8 Hr VLE 0.2 mg/m 3 Czech Republic OEL = 1 mg/m 3 TWA Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour 0.5 mg/m 3 Side 3 hen til 7

4 Germany TRGS900: 0.5 mg/m 3 TWA Germany (DFG) - MAK 0.5 mg/m 3 MAK Netherlands - OEL - MACs: 1 mg/m 3 Norway - 8 Hr: 2.5 mg/m 3 Portugal TWAs 0.2 mg/m 3 TWA Spain - Valores Limite Ambientales - VLE 0.2 mg/m 3 VLA-ED Sweden - OEL - 8 Hour 0.1 mg/m 3 LLV 0.2 mg/m 3 LLV UK EH40 WEL: 5 mg/m 3 Kobbersulfat, CuSO4 Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour Germany (DFG) - MAK Sweden - OEL - 8 Hour 1 mg/m 3 TWA 0.1 mg/m 3 MAK 0.2 mg/m 3 LLV 1 mg/m 3 LLV Jernsulfat, FeSO4+1H2O Belgium - 8 Hr VLE 1 mg/m 3 Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour 1 mg/m 3 Netherlands - OEL - MACs: 1 mg/m 3 Norway - 8 Hr: 0.01 mg/m 3 Portugal TWAs 1 mg/m 3 TWA Spain - Valores Limite Ambientales - VLE 1 mg/m 3 VLA-ED UK EH40 WEL: LTEL (8 hr TWA) 1 mg/m 3 STEL (15 min) 2mg/m 3 Ammoniumnitrat,NH4NO3 Czech Republic OEL = 10.0 mg/m 3 TWA 9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER Generelle oplysninger Fysisk form: Udseende: Farve: Lugt: fast pulver brun, grå, Grønlig karakteristisk Vigtig sundheds- og miljø information Dekomposeringstemperatur: > 150 C Opløselighed: Coating ikke opløselig, afgiver næringsstoffer gennem coating Eksplosive egenskaber: Indeholder miijø: Antændelighed (fast stof, gas): Ikke brændbart. Andre informationer Brandnærende egenskaber Inkompatibel med oxiderende stoffer. Bulk massefylde: kg/m STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet: Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold. Side 4 hen til 7

5 Forhold som skal undgås: Materialer som skal undgås: Farlige nedbrydningsprodukter: Temperaturer over 40 C. Oxideringsmiddel. Ingen nedbrydning ved normal opbevaring. Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Komponent infromation Mangansulfat, MnSO4 Kobbersulfat, CuSO4 Jernsulfat, FeSO4+1H2O Kaliumnitrat, KNO3 Ammoniumnitrat,NH4NO3 Zinksulfat ZnSO4. 9 g/kg 960 mg/kg 1389 mg/kg 3750mg/kg 410 mg/kg 2949 mg/kg Andre oplysninger om akut toksicitet: Ingen information tilgængelig Produkt information > 10 g/kg Lokal virkning Hudirritation: Øjenirritation: Indånding: Indtagelse: 12. MILJØOPLYSNINGER Produkt information Side 5 hen til 7

6 Giftig i vand: Ingen kendte økologiske oplysninger om produktet Komponent infromation Mangansulfat, MnSO4 Kobbersulfat, CuSO4 Jernsulfat, FeSO4+1H2O Ammoniumnitrat,NH4NO3 EC50/48h/daphnia => 100 mg/l EC50/48h/daphnia =0.8 mg/l EC50/48h/daphnia = >100mg/l LC50/96h/rainbow trout = >72.5mg/l (6d) EC50/72Std./Alge = 22mg/l EC50/48h/daphnia =100 mg/l LC50/96h/rainbow trout =10 mg/l EC50/72Std./Alge = µg/l 13. BORTSKAFFELSE Metoder til bortskaffelse af affald: Brug produktet helt op. Emballagen er industrielt affald Forurenet emballage: Tomme beholdere kan bruges til opfyldning, når dette er i overensstemmelse med lokale regulativer. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Produkt information Fysisk form: fast ADR/RID UN-Nr: Ingen særlige bestemmelser vedrørende transport IATA-DGR UN-Nr: 2071 Betegnelse på forsendelsen: AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS Fareklasse: 9 Emballagegruppe: III IMO / IMDG UN-Nr: 2071 Betegnelse på forsendelsen: AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER Fareklasse: 9 Emballagegruppe: III EMS: F-H / S-Q Side 6 hen til 7

7 Farebetegnelse: Dette produkt skal ikke klassificeres, jf EU-bestemmelserne. Etikettering Klassificering i henhold til tysk forordning om farlige stoffer 15. OPLYSNINGER OM REGULERING 16. ANDRE OPLYSNINGER Tekst til R fraser nævnt i afsnit 3 R 8 - Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. R22 - Farlig ved indtagelse. R36/38 - Irriterer øjnene og huden. R48/20/22 - Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse. R50/53 - Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53 - Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Grund til revision: ***Angiver forandringer siden den sidste revision. Denne version erstatter alle tidligere versioner. Udarbejdet af: Afdelingen for juridiske spørgsmål. Oplysningerne heri er afgivet på basis af Scott's bedste viden og i god tro og er præcise og troværdige på datoen for udarbejdelsen af dette dokument. Der gives imidlertid ingen garanti eller sikkerhed, hverken udtrykkelig eller stiltiende for denne præcision og troværdighed, og Scotts påtager sig intet ansvar for tab eller skade, der skyldes brugen af dette dokument. Der gives ikke tilladelse, heller ikke stiltiende, til at bruge nogen som helst patentbeskyttet opfindelse uden licens. Desuden påtager Scotts sig ikke ansvar for skade eller personskader, der skyldes unormal brug eller undladelse af at følge de anbefalede metoder, eller som skyldes de farer, der er forbundet med dette produkts naturlige egenskaber.. Slut på Sikkerhedsdatablad Side 7 hen til 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382IJ RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382IJ RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn AOF Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol Revision 19/04/2012 Revision 2 Erstatter dato 22/03/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. RF00876C

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

215 Universalreiniger

215 Universalreiniger Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse AGROTAIN DRIMAXX Registreringsnummer Synonymer

Læs mere