Maja Fogets beskrivelse af den første danske redningsaktion til Buchenwald og Neuengamme december 1944

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maja Fogets beskrivelse af den første danske redningsaktion til Buchenwald og Neuengamme december 1944"

Transkript

1 Maja Fogets beskrivelse af den første danske redningsaktion til Buchenwald og Neuengamme december 1944 hjembringelse af danske politibetjente fra koncentrationslejren Buchenwald Afskrift af et fotokopieret brev, hvor lidt i højre side mangler. De steder, hvor det ikke er indlysende, hvad der har stået, er det markeret med en parentes. En del forkortelser er skrevet helt ud, fx Afd.spl. (afdelingssygeplejerske), Amb. (ambulance). Ellers er stavemåden gengivet som i det oprindelige brev. Skrevet af Maja Foget, der deltog i den første aktion for at hente internerede politibetjente i koncentrationslejren Buchenwald. Modtageren af brevet er ikke angivet. Brevet er skrevet juleaften Maja Foget var MF ansat som forstanderinde for sygeplejen ved Finseninstituttet. Da Anden Verdenskrig nærmede sig sin afslutning, ydede hun 1944 en stor indsats som leder af sygeplejerskegruppen i hjemtransporten af 200 danske politifolk fra koncentrationslejren Buchenwald. Året efter deltog hun i det sygeplejemæssige arbejde i forbindelse med den hjemtransport af koncentrationslejrfanger, som blev organiseret af de skandinaviske lande. Hun var desuden aktiv i opbygningen af den sygeplejemæssige forsorg i Efterkrigstidens flygtningelejre i Danmark, der rummede ca flygtninge. For denne indsats modtog hun i 1955 Florence Nightingale Medaljen efter indstilling af Dansk Røde Kors, der begrundede tildelingen med hendes forbilledlige indsats, store arbejdsevne og varmhjertethed samt hendes tilsidesættelse af enhver tanke på personlig risiko. (Dansk Kvindehistorisk Leksikon) Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum Saa sidder jeg Juleaften. Middagen er vel overstaaet, de forskellige har forladt Huset for nu at fejre Jul i Privatlivets Fred. Nu maa jeg se at faa skrevet en Beretning om vor store Oplevelse Rejsen mod Syd. Søndag Aften d. 3/12 ringede Dr. Juel Henningsen, Sundhedsstyrelsen og sagde, at vi saa hurtigt det overhovedet vilde være muligt skulde udrustes til at hente 200 Politibetjente i Concentrationslejren Buchenwalde, om jeg vilde tænke over, hvad der sygeplejeligt skulde til en saadan Ekspedition og eventuelt skaffe tre sygeplejersker, han havde tænkt to fra Seruminstituttet. Jeg spurgte naturligvis straks om han kunde tænke sig at tage mig med, skønt jeg saa smaat tænkte, at det vilde blive mig nægtet af Direktionen at forlade Hospitalet, hvilket jeg ikke kunde faa Lov til det, da det gjaldt Finland. 1

2 Imidlertid viste det sig, at han saa helt anderledes paa det denne Gang. Medicinaldirektøren syntes absolut, jeg skulde med. Under Forhandlingerne næste Dag fik man ikke Lov til at tage mere end én Sygeplejerske med, dette skulde saa være mig, senere lykkedes det dog at faa to Læger og to Sygeplejersker, hvorefter en Afdelingssygeplejerske herfra og jeg blev de udkårne, saa de to fra Seruminstituttet var grædefærdige, men heldigvis kom den ene med paa en lille Tur til Neuengamme, en Lejr syd for Hamborg. Det lykkedes virkelig allerede Tirsdag d. 5/12 at starte fra Valby Remise kl. 6 med fire af D.S.B.s Busser med Paahængsvogne, en Lastbil. tre Ambulancer og en Personbil, der skulde lede Transporten. Tirsdag Aften var vi i Padborg, hvor vi fik en festlig Middag, alle sammen i en særlig Spisestue paa Padborghus Hotel. 18 (?) Chauffører og Mekanikere, Holger Funder fra Røde Kors, der skulde lede Transporten, da han et par Gange havde været i Buchenwalde med Røde Kors Pakker til de internerede, Dr. Juel Henningsen, Turens Chef og Dr. Toftemark fra Statens civile Luftværn, Afdelingssygeplejerske Frk. Jensen og jeg. Her fik vi een Nats rigtig Søvn i Senge, Turens sidste. Kl. 6 morgen samledes vi for at starte sydpaa, naaede til Krusaa, hvor det tog lang Tid at komme over Grænsen, vort Pas bestod af en lang Liste med Navne og Nummerplader paa Bilerne. Medens vi holdt der, kom en Fiskebil tilbage fra Tyskland uden Førersæde. Chaufføren sad paa en Kasse og styrede Rattet, alt Træet i Førerhuset var brændt væk under et Flyverangreb. Vi saa paa hinanden, men sagde ikke noget. Man tænkte, hvordan mon vore Biler ser ud næste Gang, vi passerer Grænsen. Vi naaede først frem til Hamborg hen paa Eftermiddagen, fik The i det danske Konsulat og aftalte, at de skulde have havregrød og Mælk til os paa Hjemturen, dette skulde dog grundet paa Krigen serveres 10 km (?) for Hamborg. Vi kørte saa videre et lille Stykke paa Autostrada, men af hensyn til det fristende Syn vi maatte udbyde set fra Luften, turde man kun køre det allernødvendigste paa Autostrada. Hen paa Aftenen kom vi til en Passage ved Jernbanelinien lige ved en Station, da en Mand kom springende og raabte: Können Sie doch nicht die Englænder hören. Vi slukkede skyndsomt alle Lygter og stod ud, hvorefter vi sandelig kunne høre die Englænder brummen. Det var jo et slemt Sted at opholde sig under disse Forhold, men heldigvis varede det ikke længe, før der blev blæst af. Naar vi kørte, kunde vi aldrig vide, om vi kørte ind i et Område, hvor der var Luftalarm, derfor havde vi ogsaa medbragt Radio for at kunne høre die Luftlagemeldung, men Radioen ville overhovedet ikke fungere. Vi skulde ned gennem Distriktet med Leunaværkerne 1 ved Halle og Merseburg. Da vi kom til sidstnævnte By kl. 6 om Morgenen, havde der været et stort Angreb fra Kl. 11 om aftenen. Byen var fuldstændig ødelagt, og Folkemasserne strømmede ud af Byen med deres smaa Bylter, smaa Børn i Armene og paa Ryggen, i Barnevogne, kun en gammel Kone saa man græde, idet hun kom ud af nogle Ruiner med en (?) Byld. Paa Gaderne laa Brandslangerne, som vi maatte køre over. Folk, vi hørte klage sig, sagde, de troede, det var Verdens Undergang. Nogle troede, vi kom for at hjælpe med Evakueringen, men vi maatte jo fortælle, vi havde en anden Opgave. Saa kørte vi over Jena til Weimar, hvor vi naaede frem Kl. ca. 15 Torsdag efter at have kørt uafbrudt Dag som Nat. Chaufførerne skiftedes to paa hver Vogn ( ) der jo, vi andre tog de Hvil, vi kunne faa, da vi vidste vor Tørn kom paa Landevejen, og vi vilde ikke kunde skifte, saa en Nat sov vi i Ambulancen eller siddende i Personvognen. Ankommet til 1 Leuna, (ty.), kunstigt fremstillet benzin af kul og olie. 2

3 Weimar begyndte vi at gøre Indholdet i Vognene parat til at modtage Politiet den næste Dag, vi redte Sengene i Ambulancerne op o.s.v. Lægerne var imidlertid taget ud til Buchenwalde at forhandle om Udleveringen den næste Dag, de kom ikke tilbage før Kl. 20½ og meddelte, vi skulde være ved Lejren næste Morgen Kl. 6. Vi spiste Suppe i Rote Kreuz, hvor en del blev installeret for Natten paa Madrasser paa Gulvet, vi andre gik ned paa Torvet og sov i Ambulancerne til Kl. (?), da lavede vi The på Termoflasker at have til de daarlige. Vi ankom til Buchenwalde Kl. 6, den ligger ca. 10 km. udenfor Weimar, det lang(?), saa endelig kom Politiet spadserende ud, en Del i Uniformer og en Del i privat Tøj. De kom alle op i de opvarmede Busser. Det var et gribende Øjeblik, da de kom ud, vi stod ved Bilerne og forsøgte at tage smilende imod dem, men Taarerne strømmede ned ad Kinderne paa os alle, selv de stouteste Chauffører græd. Senere sagde jeg til nogle af dem, vi havde glædet os til at tage mod dem med et godt dansk Smil, men vi klarede det ikke, hvortil en bemærkede, det var den kærligste Modtagelse, vi kunde have faaet, og De ved ikke, hvor dejligt det var at høre Deres Stemme. Husk paa, vi har ikke hørt en Kvindestemme i 3 Maaneder. Da vi var kommet et godt Stykke Nord paa, standsede vi op. De blev budt velkommen, orienteret om, hvad de kunne finde i Busserne, hver Mand havde faaet et Tæppe, en Røde Kors Madpakke, desuden fandtes en Kasse med Pilsner, en til hver, en Mælkespand med Vand, et Tørkloset med Klorkalk, og en stor Kasse med Papbægre, Papirlommetørklæder, ditto Haandklæder, Fejekost, Fejeblad, Sæbe, W.C.papir og en Kasse med Æbler, Karameller, Frugtbonbon o.s.v. Vi gik saa Stuegang og fik de daarligste pillet ud af Ambulancerne, fik gennemgaaet de andre og givet dem forskelligt medicin, de virkede næsten alle sløje. Jeg fik saa en Ambulance med en Lungebetændelse, og en der lige havde haft en Lungehindebetændelse og en med Byld i Halsen, de to var meget sløje. Jeg fik dem ind i en Ambulance med en mærkelig Fornemmelse og et vist Tryk, thi det mærkeligste var sket, at otte dage før alt dette, drømte jeg en Nat, at jeg stod i de særeste Forhold over en meget daarlig Patient, sammen med Dr. Juel Henningsen, og Patienten døde. Da jeg vågnede om Morgenen, tænkte jeg, det var noget mærkeligt Snak, da jeg jo kun havde kontormæssigt med Dr. Juel H. at gøre. Derfor tænkte jeg, nu er det altsaa disse ti vi skal kæmpe for. Jeg sad i den Ambulance i 36 (?) vi opererede Pt. med Byld eller rettere Phlegmone i Halsen to gange, men til sidst døde han for os, det var et hårdt Slag, at vi ikke skulde klare at faa dem, vi nu havde faaet betroet, helt med hjem. Vi maatte saa flytte de andre over i en anden Ambulance, men det gjaldt jo om at faa det gjort, saa de øvrige ikke anede, hvad der var sket, da de nødig skulle blive nedtrykte, som vi var det. Fra København havde vi haft Ledsagelse af en tysk kriminaloberassistent, og i Buchenwalde fik vi S.S.Bevogtning bevæbnet med paa hver Vogn, som rimeligt var, dog ikke paa Ambulancerne. Vi maatte ikke tale med Politiet, og de havde vist skrevet under paa ikke at maatte udtale sig om deres forskellige Oplevelser, saa vi kan ikke, som Folk troer, udtale os om Forholdene og lignende, da vi ikke kender til det paa nært Hold og kun har holdt udenfor Lejren. For ikke at komme igennem Distrikter, hvor man kunde forvente Luftangreb, blev det os tilraadet at køre tilbage gennem Harzen, d.v.s. op gennem Bjærgene, hvor vi om Natten sad totalt fast i Sne, selv Snekæder hjalp ikke, saa til sidst maatte de ud at skovle Sne væk fra Hjulene. Vi havde en Skovl og Fejeblade, men disse knækkede hurtigt, dog lykkedes det at grave gennem Sneen flere gange fremover, saa vi efter adskillige Forsinkelser kunde komme frem, ned ad Bjærget gik det jo bedre. 3

4 Da vi om Morgenen kom frem til Wernigerode, fik vi alle en dejlig Kop Bouillon, det var rart at faa noget varmt. Da oplevede vi det rørende, at en Kone kom ned med to Æbler til Ambulancerne, vi sagde naturligvis til hende, at hun ikke maatte tro, det var tyske, vi havde inde i Ambulancerne, hvortil hun svarede, det er fordi jeg ved, hvad det er, de skal have mine Æbler. Atter er Øjeblik, hvor Taarerne kom lidt frem i Øjnene. Vi kørte paa den Maade, at vi med tre-fire Timers Intervaller gjorde Stop, saa de kunde komme i Grøfterne og vi gaa lidt Stuegang, men ind i mellem havde vi ganske smaa Stop, som vi benyttede til at springe fra den ene Bus til den anden, saa vi paa den maade hele Tiden kunde tage os af de forskellige uden alt for lang Tids Mellemrum. Engang vi stoppede op om Aftenen, mørkt var det, sprang jeg ud af Bussen for saaledes at begive mig til den næste, en Politimand, der stod ved Døren, siger saa til mig, derovre ved de røde Lygter paa den anden Side gaden staar Lægerne. Jeg foer jo over til de røde Lygter, hvor jeg fandt nogle tyske Soldater. Da jeg vender mig om, er Vognene ved at sætte sig i Gang, hvorefter jeg måtte springe paa i Farten, som dog ikke var stor. Men det var jo en køn Kop The at staa i Tyskland uden Pas, blot med det danske legitimationskort. Da vi ved Nat kørte gennem Braunsweig, kom der Luftalarm, Chaufførerne præsterede da det Kunststykke, med slukkede Lanterner og Lygter at køre ud gennem Byen, idet vi jo ikke var interesseret i at være i en stor By under eventuelt Angreb. Vi kørte saa et par kilometer udenfor Byen, hvor vi gjorde Holdt, og saa en Luftkamp oppe i Skyerne. De skyder med fosforiserede Kugler, saa man kan se hvert enkelt Projektil fare gennem Skyerne. Vi naaede saa til Hamborg Søndag Morgen og fik den dejligste Havregrød alle Mand, saa haabede vi at være ved Grænsen ved Aftentide, men grundet paa, at vi kørte galt, naaede vi først Grænsen med Busserne Kl. (?). Da det hele var gaaet galt, var Ambulancerne kørt den rigtige Vej, men ventede i Slesvig, saa vi kom først over Grænsen med dem Kl. 4 Mandag Morgen. det havde været Meningen, vi skulde karantæneundersøge dem alle med Røntgenfoto o.s.v. i Karantænestationen ved Krusaa, men grundet paa, det var Nat, blev dette opgivet, idet vi fik løfte om at maatte foretage disse Undersøgelser ude i Frøslev Lejren i Løbet af Mandagen. Vi kørte saa ind i Frøslev Lejren ca. Kl Det var en mærkelig Følelse at se den Barak, Eli 2 sov i ved Nat, at være hende saa nær uden at hun vidste det. Vi blev modtaget i Lejren med dejlig Morgenkaffe og kogte æg, saa jeg fik lejlighed til at se den Spisestue, Eli og de andre spiste i. Jeg følte mig saaledes mere hjemme, om man saa maa sige, saa jeg nærmest fik Følelsen af at have talt med Eli. Vi vendte tilbage til Padborg, kom i seng og sov nogle faa Timer, hvorefter vi begav os til Lejren til disse omtalte Undersøgelser. Nogle Kredslæger og Sygeplejersker fra Sønderjylland var kommet for at bistaa hermed, de havde saamænd ventet paa os hele Natten ved karantænestationen i Krusaa. 2 Eli Magnussen ( ), forstanderinde på Rigshospitalet og tilforordnet Sundhedsstyrelsen i sygeplejesager. Under 2. verdenskrig deltog hun i frihedskampen og kommunikerede med englænderne fra sin lejlighed i København. Radiosignalet blev opfanget af Gestapo, der internerede hende i Frøslevlejren. Her valgte kvinderne hende som barakkens formand og gav hende tilnavnet Lejrens Engel. Hun fik i 1949 Røde Kors Florence Nightingalemedalje for sin indsats under besættelsen. 4

5 Da vi var forude, fik vi Besked paa at maatte hente 25 mere i Neuengamme, en Lejr ved Hamborg. Frk. Jensen og jeg ilede derfor tilbage til Padborg for at gøre parat til næste Ekspedition, som saa blev overtaget af en af de fremmødte Læger fra Seruminstituttet og den omtalte Sygeplejerske, I kan saaledes forstaa, at hvor gerne jeg end vilde, kunne jeg ikke komme til at ringe til jer før op ad Dagen. Efter Hjemkomsten har vi nu, foruden alt det daglige, haft travlt med at udruste en eventuel ny Ekspedition og rydde op efter den overstaaede, saa I forstaar, jeg sidder her Juleaften, uden at have nogen synderlig Julefornemmelse, da det er det, man mindst har haft i Tankerne. Da dertil kommer, at Eli pludselig kom ud 3, og vi afhentede hende på Banegaarden Kl Lørdag, forstaar I ogsaa, at det er en Begivenhedsrig Tid, man har faaet Lov at opleve. 3 Eli Magnussen blev frigivet fra Frøslevlejren den 22. december

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

til maj 1945 -iløgstør og omegn

til maj 1945 -iløgstør og omegn Modstandsbevægelsens arbejde fra efteråret 1944 til maj 1945 -iløgstør og omegn Gunnar Busk Knudsen 170317, A. Nielsensvej 10, Løgstør. Uddannet kommis indtil 1942, ansat ved politiet 14/10 1942 i Løgstør

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 1 GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47 Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Min mor, Grete Thorborg f. Fog, skrev i mange år dagbog til sine fire børn. Hun startede med en præfabrikeret bog, Mit

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Forord: Af: Torben Lund

Forord: Af: Torben Lund Af: Torben Lund Forord: Hvorfor bliver soldater syge? Når jeg har valgt og sætte min historie ind her, er det fordi den ikke er enestående. Der er rigtig mange soldater som har været udsendt der har haft

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

Kapitel 6 Silkeborg. 1. SilkeborgHos Peter Jessen i Silkeborg 2. Det var ikke arbejde altsammen 3. Doris 4. Soldat 5. Tilbage hos Peter Jessen

Kapitel 6 Silkeborg. 1. SilkeborgHos Peter Jessen i Silkeborg 2. Det var ikke arbejde altsammen 3. Doris 4. Soldat 5. Tilbage hos Peter Jessen 1 Kapitel 6 Silkeborg 1. SilkeborgHos Peter Jessen i Silkeborg 2. Det var ikke arbejde altsammen 3. Doris 4. Soldat 5. Tilbage hos Peter Jessen Hos Peter Jessen i Silkeborg Jeg havde søgt 2 pladser en

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere

Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i Bagaciu.

Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i Bagaciu. Referat fra turen til Bagaciu oktober 2013 Projekt helbredstilstand Med på turen var Læge Cheme Andersen og Laila Christensen Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været kæreste med Mette i to år. 1 Jeg kendte ikke noget til lesbiske,

Læs mere

Tysklandsarbejder 1941-42

Tysklandsarbejder 1941-42 Gartner Povl Christiansen 1923-2006 Tysklandsarbejder 1941-42 Povl Christiansen er født 1923 i Gundstrup på Nordfyn. Hans far var smed Lars Peder Christiansen. Povl har skrevet sine erindringer om drengeår,

Læs mere

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn 1 Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn The Project Gutenberg EBook of Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn This ebook is for the use of anyone anywhere

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ester Larsen. Morten og farmor

Ester Larsen. Morten og farmor Ester Larsen Morten og farmor Morten og farmor 2003 Forlaget LEV og Ester Larsen Fotos: Ester og Erik Larsen ISBN 87-90127-11-0 Teksten gengiver ikke nødvendigvis LEVs holdninger. Udgivet af: Forlaget

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Logbog Malta Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Vi ankom søndag aften til Malta lufthavn, hvor vi blev hentet af en stor bil, og blev kørt over til hvor vi bor. Køreturen tog kun 15 min fra lufthavnen,

Læs mere

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945 Udgivet af Paarup Lokalhistoriske Arkiv og Paarup Foreningen Redaktion: Raimond Nielsen, Ernst Overby og Karin Ramskov Andersen Layout: Karin Ramskov Andersen Fotos: Stadsarkivet, Odense (SO) og Paarup

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere