Investea German High Street II A/S Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investea German High Street II A/S Årsrapport 2009"

Transkript

1 Investea German High Street II A/S Årsrapport 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

2 Kort om Investea German High Street II A/S Investea German High Street II A/S investerer i strøgejendomme med fokus på større byer med økonomisk og demografisk vækst i det vestlige Tyskland Koncernens ejendomsportefølje omfatter 15 ejendomme i 13 byer Koncernen blev etableret af Investea A/S i 2007 Investea German High Street II A/S blev noteret på Nasdaq OMX København i oktober 2007 Koncernen administreres af Investea Ejendomme A/S og ejendomsforvaltningen varetages af Colliers Propertypartners Management GmbH i München Indhold Beretning og påtegninger Side 2009 i hovedpunkter 2 Hoved- og nøgletal 3 Koncernstruktur 4 Ledelsens beretning 5 Strategi 8 Information til aktionærer 11 Ledelse 15 Regnskabsberetning 18 Ledelsens påtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 Regnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december Totalindkomstopgørelse 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse 29 Noter 30

3 2009 i hovedpunkter Koncernens resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for 2009 udgjorde DKK 6,3 mio. mod DKK 5,4 mio. i Resultatet er påvirket af positive engangseffekter på DKK 1,1 mio. og er i overensstemmelse med ledelsens forventninger. Koncernens omsætning i 2009 udgjorde DKK 47,1 mio. svarende til en forbedring på 1,3% i forhold til Selvom enkelte lejere har været mærket af den økonomiske krise, har lejeindtægterne udviklet sig stabilt i Koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet. Årets resultat før skat udgør et minus på DKK 52,4 mio., hvilket forklares af en negativ værdiregulering af koncernens ejendomsportefølje med DKK 58,7 mio., netto, svarende til 7,5%. Værdireguleringen skal ses i sammenhæng med generelt stigende afkastkrav og fravær af porteføljetillæg ved ejendomshandler i det aktuelle marked. Porteføljetillæggene udgjorde tidligere typisk 5-10%. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, de øjeblikkelige konjunkturer og markedsforhold i Tyskland taget i betragtning. Tysk økonomi forlod recessionen i sidste del af Alligevel forventes for 2010 et svagere resultatet før skat og værdiregulering af investeringsejendomme på mellem DKK 4,0 mio. og DKK 4,5 mio. Under indtryk af den mere positive udvikling i verdensøkonomien og i den tyske og internationale banksektor skønnes der ikke at blive behov for negative værdireguleringer af koncernens ejendomme i

4 Hoved- og nøgletal Koncernen DKK mio Resultatopgørelse Omsætning 4,1 46,5 47,1 Resultat før værdireguleringer 2,4 31,4 32,8 Værdiregulering af investeringsejendomme 1,2-15,7-58,7 Finansielle poster netto -3,6-26,0-26,5 Resultat før skat 0,0-10,3-52,4 Årets resultat 0,0-8,6-42,9 Balance Investeringsejendomme til markedsværdi 798,7 786,0 725,5 Årets investering i investeringsejendomme til anskaffelsessum 796,8 3,7-0,9 Langfristede aktiver 812,8 805,5 750,2 Balancesum 874,2 835,4 781,1 Egenkapital 349,2 340,9 298,2 Langfristede forpligtelser 479,2 477,9 469,4 Pengestrømme Pengestrømme fra drift -1,6-2,2 5,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -577,9-2,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 600,4 7,1-4,6 Pengestrømme i alt 20,8 2,9 0,3 Nøgletal Soliditet, % 39,9 40,8 38,2 Egenkapital i forhold til investeringsejendomme, % 43,7 43,4 41,1 Forrentning af egenkapital p.a., % 0,0-3,3-17,8 Indre værdi pr. aktie, DKK 95,7 93,4 81,7 Indtjening pr. aktie, EPS, DKK -0,1-2,4-11,7 Aktiekurs, DKK 99,0 60,0 41,5 Antal medarbejdere Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005". 3

5 Koncernstruktur 4

6 Ledelsens beretning 2009 var et udfordrende år for tysk økonomi. De seneste opgørelser viser en negativ økonomisk vækst på næsten 5% for Kraftige indskrænkninger i de private investeringer og i eksporten er blandt de primære årsager til den negative vækst. Det tyske privatforbrug udviklede sig behersket positivt i 2009, og koncernens ejendomsdrift udviklede sig stabilt. Lejeindtægten i koncernens ejendomme udviklede sig konstant gennem 2009, og omsætningen steg med 1,3% i forhold til Koncernens resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme udgjorde DKK 6,3 mio. i 2009 mod DKK 5,4 mio. i Resultatet er påvirket af positive engangseffekter på DKK 1,1 mio. og er i overensstemmelse med ledelsens forventninger. Det tyske marked for udlejningsejendomme var i 2009 præget af generelle prisfald. Nedsmeltningen af de finansielle markeder i efteråret 2008 har forringet finansieringsmulighederne ved ejendomshandler. Det betyder, at der ved ejendomshandler ikke længere kan opnås højere salgspriser ved at handle ejendomsporteføljer samlet end ved at handle ejendomme enkeltvist. Afkastkravet har desuden været generelt stigende over året. På den baggrund er der i regnskabet for 2009 foretaget en negativ værdiregulering af ejendomsporteføljen med DKK 58,7 mio. Koncernens resultat før skat er et underskud på DKK 52,4 mio., hvilket forklares af den negative værdiregulering af koncernens ejendomsportefølje. Den økonomiske udvikling i Tyskland er lysnet i sidste del af 2009, og ledighedsudviklingen er stabiliseret. På kort sigt vil mange lejere fortsat være mærket af den økonomiske krise, og det forventes, at 2010 fortsat vil være kendetegnet ved en forhøjet konkurs- og tabsrisiko blandt lejerne. Under indtryk af den mere positive udvikling i verdensøkonomien og i den tyske og internationale banksektor skønnes der derimod ikke at blive behov for negative værdireguleringer af koncernens ejendomme i Udviklingen i lejeindtægterne i 2009 Udlejningsaktiviteten i koncernens ejendomme er forløbet tilfredsstillende i betragtning af forholdene i den tyske økonomi og blandt lejerne. Lejeindtægterne har udviklet sig næsten konstant gennem I 2009 er der sket positive lejereguleringer i 6 af koncernens 15 ejendomme, lejeindtægten er faldet i 4 ejendomme, mens lejeindtægten er uændret for de resterende 5 ejendomme. Som følge af lejereguleringerne er lejeniveauet før omkostningsbidrag faldet moderat fra EUR 5,72 mio. p.a. primo 2009 til EUR 5,71 mio. p.a. ultimo Nettoårsleje By, adresse Delstat Areal primo 2009 ultimo 2009 Ændring i % Aachen, Grosskölnstrasse Nordhrein-Westfalen ,0% Braunschweig, Bohlweg Niedersachsen ,1% Braunschweig - Münzstrasse 12 Niedersachsen ,8% Essen, Limbeckerstrasse Nordhrein-Westfalen ,0% Essen, Limbeckerstrasse 42 Nordhrein-Westfalen ,0% Frankfurt am Main, Schillerstrasse 4 Hessen ,8% Gütersloh, Berlinerstrasse Nordhrein-Westfalen ,1% Hamborg, Wandsbeker Königstrasse 2 Hamborg ,4% Kassel, Obere Königstrasse 37 a Hessen ,9% Koblenz - Löhrstrasse 73 Rheinland-Pfalz ,1% Landshut, Altstadt 75 Bayern ,5% Leverkusen, Wiesdorfer Platz 39 Nordhrein-Westfalen ,0% Passau, Bahnhofstrasse 2 Bayern ,7% Pforzheim, Westliche Karl-Friedrich-Strasse Baden-Württemberg ,2% Rosenheim - Münchenerstrasse 20 Bayern ,0% Total ,1% *) Der er foretaget en negativ regulering af lejeindtægten primo 2009 vedr. ejendommen Essen Limbecker Strasse

7 Af væsentlige lejebegivenheder kan nævnes udlejningen af et ledigt kontor på 168 m 2 i ejendommen beliggende Schillerstrasse 4 i Frankfurt am Main. Ejendommen beliggende Bahnhofstrasse 2 i Passau har omvendt været negativt påvirket af opsigelsen af et stort kontorlejemål på 950 m 2. Tomgangen i ejendommene er steget i løbet af 2009 fra en økonomisk tomgangsprocent på 1,8% ved indgangen til 2009 til 2,8% ved udgangen af Tomgangen i ejendommene er således fortsat relativt beskeden. Udviklingen i ejendomsporteføljens værdi Som led i regnskabsaflæggelsen har ledelsen indhentet en markedsvurdering fra en førende tysk ejendomsmægler med speciale i strøgejendomme. Markedsvurderingen er indgået i ledelsens vurdering af udviklingen i markedsprisen for koncernens ejendomme. Det tyske marked for udlejningsejendomme har i 2009 fortsat været præget af prisfald, også for strøgejendomme, hvor udviklingen dog har været mindre udtalt end på det tyske ejendomsmarked generelt. Årsagen til de stigende afkastkrav er primært de forringede finansieringsmuligheder. Desuden betyder de forringede finansieringsmuligheder, at der ved ejendomshandler ikke længere kan opnås højere salgspriser ved at handle ejendomsporteføljer end ved at handle ejendommene som enkeltaktiver. På grundlag af materiale fra den tyske ejendomsmægler har ledelsen nedskrevet porteføljens værdi med EUR 8,0 mio. fra EUR 105,5 mio. til EUR 97,5 mio. Aktiekursen Investea German High Street II A/S er noteret på Nasdaq OMX København. B-aktien blev udbudt til kurs 100 den 20. september Lukkekursen udgjorde DKK 60,0 den 31/ og 41,5 den 31/ Efter et aktiekursfald på 39% i 2008, er aktien således faldet med yderligere 31% i Ledelsen vurderer, at kursfaldet kun i ringe grad retfærdiggøres af udviklingen i selskabet, hvor værdierne efter ledelsens skøn har udviklet sig langt bedre end antydet af aktiekursudviklingen. Ejendomsaktierne på OMX har udvist en generelt vigende udvikling i 2009, om end knap så udtalt. Baseret på den nye markedsvurdering af selskabets ejendomsportefølje kan ledelsen konstatere, at værdien af selskabets nettoaktiver, det vil sige værdien af selskabets ejendomme og andre aktiver med fradrag for gæld, i øjeblikket langt overstiger markedsværdien af selskabets aktier på børsen. Ledelsen tilskriver dette misforhold en generel mistro til ejendomsselskaber, hvoraf selskabet hører til de mindre = IGHSII sammenlignet med C20 og OMX indeks for ejendomsaktier j f m a m j j a s o n d IGHS2 Indeks C20 6

8 For at illustrere misforholdet mellem aktiekursen og koncernens værdier er nedenfor vist en graf over udviklingen i forskellen mellem aktiekursen og koncernens egenkapital ultimo Ved udgangen af 2009 var den indre værdi af selskabets aktiekapital med andre ord omkring dobbelt så stor som værdien af aktierne målt på børsmarkedet. Procentvis merværdi ved køb til børskurs 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% j f m a m j j a s o n d Investeringer og udbytte Det indgår i koncernens strategi at vokse og tilkøbe nye ejendomme finansieret med ca. 30% egenkapital og 70% gæld. Henset til den øjeblikkelige lave kurs på selskabets aktier, forventer ledelsen ikke i 2010 at tage initiativ til nye ejendomskøb, hvilket ville forudsætte tilførsel af ny egenkapital. Selskabet har oplevet en moderat stigning i tomgangen i Genudlejning af de lediggjorte lokaler kræver i visse tilfælde, at der gennemføres renoveringsarbejder i mindre målestok, og der ventes stigende udgifter til vedligeholdelse i 2010 sammenlignet med Ledelsen har desuden identificeret et par udviklingsprojekter i mindre skala (DKK 2 3 mio.), der skal øge ejendommenes lejeindtægter og det lejebærende areal. I lyset af de fortsatte usikkerhedsmomenter i tysk økonomi og behovet for renovering og genudlejning af en række af koncernens lejemål har bestyrelsen vedtaget, at selskabet ikke udbetaler udbytte for regnskabsåret De fortsat vanskelige betingelser på de finansielle markeder gør det nødvendigt for koncernen at egenfinansiere udgifter til investeringsprojekter og vedligeholdelse. Forventninger til 2010 Tysk økonomi forlod recessionen i sidste del af 2009, og ledighedsudviklingen er stabiliseret. Ledelsen forventer, at den gunstigere økonomiske udvikling efterhånden vil give sig udslag i en bedre efterspørgsel efter kontorer og butikslokaler i gågadeområder. På kort sigt vil mange lejere fortsat være mærket af den økonomiske krise, og det forventes, at 2010 fortsat vil være kendetegnet ved en forhøjet konkurs- og tabsrisiko hos lejerne. På udlejningsmarkedet har krisen haft den effekt, at genudlejninger i en række tilfælde må foregå til lavere lejeniveauer. På grundlag af de seneste lejeprognoser forventes en samlet omsætning for 2010 i størrelsesordnen DKK 46,0 46,5 mio., hvilket er lidt lavere end i De engangseffekter, der prægede 2009, forventes ikke gentaget i Vedligeholdelsesbudgettet på ejendommene er større i 2010 end i 2009, nødvendiggjort af behovet for at genudleje ledige lokaler i koncernens ejendomme. På denne baggrund forventes et resultat før skat og værdireguleringer i størrelsesordnen DKK 4,0 4,5 mio. i Under indtryk af den mere positive udvikling i verdensøkonomien og i den tyske og internationale banksektor skønnes der derimod ikke at blive behov for negative værdireguleringer af koncernens ejendomme i

9 Strategi Driftsstrategi Investea German High Street II A/S vil udvikle og vedligeholde ejendomsporteføljen i det omfang, der er økonomisk formålstjenligt. Større vedligeholdelsesarbejder vil kun blive igangsat i det omfang, det er nødvendig for enten at øge lejeniveauet, for eksempel hvor investering i nyindretning forekommer hensigtsmæssig, eller hvis det er et krav, for at en væsentlig lejer forbliver i ejendommen. Endvidere kan det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at investere i at omdanne kontorlejemål til butikslejemål, hvor kvadratmeterlejen normalt er væsentlig højere. Investeringsstrategi I henhold til investeringsstrategien skal Investea German High Street II A/S erhverve ejendomme beliggende på attraktive placeringer på hovedindkøbsgader eller i det centrale gågademiljø i store og mellemstore byer i det vestlige Tyskland. De indkøbte ejendomme skal ydermere opfylde en række kriterier for at være kvalificerede til at indgå i porteføljen, og porteføljen skal som helhed, når den er fuldt udviklet, opfylde en række sprednings- og kvalitetskriterier. Ejendomme, som opfylder investeringskriterierne, ligger på hovedstrøget eller i det centrale handelsområde i tyske byer med mindst indbyggere. De 15 ejendomme i ejendomsporteføljen opfylder de opstillede kriterier. Risikostyring Koncernen er eksponeret for en række risici, hvoraf nogle ligger uden for koncernens kontrol, mens andre kan påvirkes eller styres som led i den daglige drift og ved iagttagelse af forholdsregler. Af væsentlige risici, der ligger uden for koncernens kontrol kan nævnes den generelle udvikling i samfundsøkonomien og efterspørgslen efter butikker og kontorer i de byer, hvor koncernens ejendomme er beliggende. Ændringer i de generelle økonomiske konjunkturer kan medføre fald eller stigninger i ejendomsværdier samt øget tomgang, faldende lejeindtægter og langsommere betalinger fra lejere. Koncernen kan ikke ændre disse grundlæggende betingelser, men søger at tilrettelægge udlejnings- og investeringsaktiviteterne på en sådan måde, at lavkonjunkturens negative effekter minimeres. Dette gøres blandt andet ved at prioritere hurtig udlejning af ledige lokaler højere end målsætningen om stigende kvadratmeterleje, samtidig med at nye kontrakter søges indgået med relativ kort løbetid, der muliggør genudlejning til stigende lejeniveauer efter få år. 8

10

11

12 Information til aktionærer Aktieinformation Investea German High Street II A/S har en aktiekapital på nominelt DKK fordelt på aktier. Aktierne er opdelt i to klasser A-aktier á nominelt DKK 10 og B-aktier á nominelt DKK 10. B-aktierne er fordelt på ca. 341 aktionærer, mens Investea Ejendomme A/S ejer alle A-aktierne. Selskabets B-aktier er noteret på Nasdaq OMX København under kortnavnet Investea German High St. II B og fondskode DK A-aktierne er ikke optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads. På selskabets generalforsamlinger giver A-aktier 10 stemmer pr. aktie og B-aktier giver 1 stemme pr. aktie. A-aktiernes stemmemajoritet er begrundet i hensynet til investorbeskyttelse af både A- og B-aktionærerne, idet den skal sikre en vedvarende professionel ledelse af selskabet, en kontinuerlig gennemførelse af den i børsprospektet beskrevne investeringsstrategi og en forsvarlig forvaltning af ejendomsporteføljen. A- og B-aktierne har samme økonomiske rettigheder i selskabet svarende til de respektive kapitalandele. Udbyttepolitik Det er selskabets politik at udbetale udbytter i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler og under hensyntagen til fastholdelse af en likviditetsreserve på ca. DKK 21 mio. samt en maksimal soliditetsgrad på ca. 40%. Udbyttebetalinger skal desuden kunne foregå forsvarligt under hensyntagen til koncernens økonomiske stilling. Selskabets likvide beholdninger udgør pr. 31/ DKK 24,3 mio., og soliditetsgraden er 38,2%. I lyset af de fortsatte usikkerhedsmomenter i tysk økonomi og behovet for renovering og genudlejning af en række af koncernens lejemål har bestyrelsen vedtaget, at selskabet ikke udbetaler udbytte for regnskabsåret De fortsat vanskelige betingelser på de finansielle markeder gør det nødvendigt for koncernen at egenfinansiere udgifter til for eksempel investeringsprojekter og vedligeholdelse. Delårsregnskaber Investea German High Street II A/S offentliggør halvårsrapport og delårsrapporter for 1. og 3. kvartal. Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling den 20. april Ejerforhold og nærtstående parter I henhold til Aktieselskabslovens 28, a og b har følgende aktionærer oplyst at have mere end 5% af aktiekapitalen: Aktiekapital Ejerandel % Stemmeandel % Investea Development ApS ,1% 7,4% Investea Ejendomme A/S * ,7% 54,1% Investea A/S ** ,5% 5,0% C&L Group ,5% 2,9% * A-aktier, B-aktier ** Inklusive helejede datterselskaber 11

13 Koncernen er kontrolleret af Hans Thygesen gennem Investea Ejendomme A/S ( A-aktier og B-aktier svarende til 12,7% af aktiekapitalen og 54,1% af stemmerne), Investea Development ApS ( B-aktier svarende til 14,1% af aktiekapitalen og 7,4% af stemmerne) samt Investea A/S inkl. helejede datterselskaber ( B-aktier svarende til 9,5% af aktiekapitalen og 5,0% af stemmerne). Den samlede aktiebesiddelse kontrolleret af Hans Thygesen udgør i alt A-aktier og B-aktier. Koncernens nærtstående parter omfatter endvidere moderselskabets bestyrelse og direktion samt disse personers nære familie. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har kontrol eller væsentlig indflydelse. Aflønning af bestyrelse, direktion og investeringskomité har udgjort i alt DKK 0,3 mio. i året. Udover ovennævnte aktiebesiddelser kontrolleret af Hans Thygesen besidder bestyrelse, investeringskomité og direktion, samt selskaber, hvor denne personkreds har bestemmende indflydelse, i alt stk. B-aktier. Investor relations På selskabets website ghs2.investea.dk offentliggøres fondsbørsmeddelelser, årsrapporter mv. Meddelelser marts 2009: Ændring af finanskalender 27. marts 2009: Årsregnskabsmeddelelse 14. april 2009: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 15. april 2009: Årsrapport april 2009: Orientering om afholdt generalforsamling 23. april 2009: Ny direktør i Investea German High Street II A/S 29. april 2009: Storaktionærmeddelelse 28. maj 2009: Delårsrapport 1. kvartal juni 2009: Storaktionærmeddelelse 10. august 2009: Storaktionærmeddelelse 20. august 2009: Halvårsrapport september 2009: Storaktionærmeddelelse 19. november 2009: Delårsrapport 1-3. kvartal december 2009: Storaktionærmeddelelse 22. december 2009: Storaktionærmeddelelse Finanskalender marts 2010 Årsregnskabsmeddelelse april 2010 Årsrapport for 1. januar december april 2010 Ordinær generalforsamling maj 2010 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts august 2010 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni november 2010 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2010 Bestyrelse og ledelse Bestyrelse og direktion Investea German High Street II A/S ledelse består af en bestyrelse på fem medlemmer og en direktion med et medlem, som varetager den daglige drift. Bestyrelsen blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2007 og genvalgt på den ordinære generalforsamling d. 23. april Som administrator for Selskabet stiller Investea Ejendomme 12

14 A/S vederlagsfrit en direktør til rådighed for selskabet. Bestyrelsen fastsætter regler for direktørens beføjelser. Investeringskomité Selskabet har nedsat en investeringskomité, som har til opgave at tage stilling til forslag om køb af ejendomme/ejendomsselskaber, som selskabets administrator måtte indstille. For investeringer på op til DKK 100 mio. kan investeringskomiteen endegyldigt godkende investeringen, således at administrator efter godkendelse fra investeringskomiteen kan gennemføre ejendomskøb med forpligtende virkning for selskabet. For investeringer på over DKK 100 mio. skal ejendomskøb, der godkendes af investeringskomiteen, desuden godkendes af bestyrelsen. Investeringskomiteen består af fire medlemmer, hvoraf to udpeges af bestyrelsen og to vælges ved simpelt flertal af B-aktionærerne på en generalforsamling. Administrator Selskabets tidligere administrator, Investea A/S, overdrog administrationsaftalen til Investea Ejendomme A/S pr. 19. august 2009 på uændrede vilkår. Administrator stiller en direktør til rådighed og udfører selskabets administrative opgaver blandt andet i relation til investor relations, generalforsamlinger, kontakt til långivere, fondsbørsen, offentlige myndigheder, rådgivere, registre m.v. Investea Ejendomme står endvidere for selskabets likviditetsdisponering, bogføring, regnskabsaflæggelse, budgettering, omkostningskontrol og driftsrapportering. Som betaling for Investea Ejendommes ydelser under administrationsaftalen betaler selskabet et kvartårligt honorar på 0,1% af ejendommenes værdi. I forbindelse med køb af nye ejendomme modtager administrator endvidere et honorar på 5% af handelsprisen på ejendommene. Administrationsaftalen er uopsigelig indtil 31. december 2012, hvorefter aftalen kan opsiges med 12 måneders varsel. God selskabsledelse (Corporate Governance) Bestyrelsen i Investea German High Street II A/S anser det for sin væsentligste opgave at varetage selskabets og dermed også aktionærernes langsigtede interesser. Retningslinjerne for den overordnede ledelse af selskabet er beskrevet i selskabets vedtægter, mål og strategi og bygger på et værdigrundlag, der tager udgangspunkt i almindeligt anerkendte principper for god selskabsledelse. Nasdaq OMX København har fastlagt anbefalinger vedrørende god selskabsledelse. Bestyrelsen i Investea German High Street II A/S vurderer årligt selskabets regler, politikker og praksis i relation til anbefalingerne om god regnskabsledelse fra Nasdaq OMX København, og det er bestyrelsens opfattelse, at selskabet i al væsentlighed følger anbefalingerne, idet bestyrelsen dog vurderer, at selskabsspecifikke forhold gør det uhensigtsmæssigt eller irrelevant fuldt ud at følge visse anbefalinger. I de følgende afsnit redegøres for selskabets stillingtagen til de specifikke anbefalinger, der ikke i al væsentlighed følges. Den fulde redegørelse for selskabets stillingtagen til anbefalingerne findes på selskabets hjemmeside Offentliggørelse af meddelelser på engelsk Det anbefales, at offentliggørelse sker både på dansk og engelsk og eventuelt andre relevante sprog og omfatter brug af selskabets hjemmeside med identisk indhold på disse sprog. Selskabet følger ikke denne anbefaling, idet meddelelser alene udsendes på dansk. Henset til selskabets størrelse, aktionærkreds og ressourcer vurderes det på nuværende tidspunkt ikke hensigtsmæssigt eller nødvendigt at kommunikere på engelsk. Bestyrelsen overvejer løbende, hvorvidt selskabet også skal offentliggøre meddelelser på engelsk. 13

15 Bestyrelsesmedlemmers uafhængighed Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige i henhold til et nærmere specificeret sæt af betingelser, herunder bestyrelsesmedlemmets økonomiske involvering i selskabet som andet end aktionær. Selskabet er stiftet af Investea A/S i 2007 og administreres af Investea Ejendomme A/S, der ligeledes besidder hele A-aktiekapitalen. Investea Ejendomme A/S har således en kontrollerende indflydelse og en væsentlig økonomisk interesse i selskabet, både som aktionær og som samarbejdspartner. Investea A/S besidder 9,5% af aktiekapitalen. I henhold til de af Nasdaq OMX København opstillede kriterier er personer ansat i Investea Ejendomme A/S og Investea A/S ikke uafhængige. På tidspunktet på denne årsrapports aflæggelse er to ud af bestyrelsens fem medlemmer, herunder formanden, ikke uafhængige. Bestyrelsen vurderer, at det i lyset af selskabets kapitalstruktur, dets strategi og hensynet til stabiliteten i selskabets relationer til banker og andre samarbejdspartnere er hensigtsmæssigt, at administrator samtidig er repræsenteret i bestyrelsen. Vederlag til bestyrelsen og direktionen Det anbefales, at det samlede vederlag (grundløn, bonus, kursrelaterede incitamentsordninger, pension, fratrædelsesordninger og andre fordele) ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsens selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet. Selskabets direktion oppebærer ikke vederlag direkte fra selskabet, idet ledelseshvervet i Investea German High Street II A/S varetages i henhold til en administrationsaftale med Investea Ejendomme A/S. Bestyrelsen har til hensigt at søge at tilpasse det årlige honorar til bestyrelsesmedlemmer til et niveau, der anses for rimeligt og konkurrencedygtigt. Åbenhed om vederlag Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om størrelsen af henholdsvis de enkelte bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede specificerede vederlag og andre fordele af væsentlig art, som ledelsesmedlemmet modtager fra selskabet og andre selskaber i samme koncern. Selskabet følger ikke anbefalingen for så vidt angår vederlag fra andre selskaber i koncernen, hvilket skyldes selskabets særlige ledelsesmæssige forhold, herunder at den fulde administration foretages af Investea Ejendomme A/S, der også er kontrollerende aktionær og derfor indgår i samme koncern som selskabet. Investea Ejendomme A/S varetager administration for en række andre selskaber og driver anden virksomhed, der ikke er relateret til selskabet. Som følge heraf vurderes det ikke at være relevant at oplyse om bestyrelsesmedlemmers og direktørens samlede vederlag og andre fordele fra selskaber i samme koncern. I selskabets børsprospekt og regnskab redegøres i detaljer for principperne for og størrelsen af de honorarer, som Investea Ejendomme A/S i dets egenskab af administrator, oppebærer fra selskabet. 14

16 Ledelse Bestyrelse Hans Thygesen, bestyrelsesformand, født 1950 Uddannelse: Advokat og cand.polit. Stilling: Group CEO i Investea A/S Bestyrelsesformand i følgende selskaber udover Investea German High Street II A/S: Investea Property A/S, Investea Katrineholm City A/S, Investea Stockholm Retail A/S, German High Street Portfolio I-V A/S (fem selskaber), Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S. Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber: Investea Mezzanin A/S, Ejendomsinvesteringsselskabet Nynäshamn A/S, ILVA Ejendomme A/S, Investea Ejendomme A/S, Investea Holding A/S, Investea A/S og Investea Development ApS. Direktør i følgende selskaber: Investea Mezzanin A/S, ILVA Ejendomme A/S, Investea Ejendomme A/S, Investea Holding A/S, Scandinavian Properties A/S, Investea A/S og Investea Development ApS. Steen Puch Holm-Larsen, født 1969 Uddannelse: Advokat, LL.M Stilling: Partner, DAHL Advokatfirma Bestyrelsesformand i følgende selskaber: Scandinavian Properties A/S Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber udover Investea German High Street II A/S: Ingen Direktør i følgende selskaber: Ingen Mikkel Kragh Kjeldsen, født 1977 Uddannelse: Advokat Stilling: Advokat, Godsejer og direktør Bestyrelsesformand i følgende selskaber: Ingen Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber udover Investea German High Street II A/S: Investea Århus Retail A/S, Investea Ejendomsadministration A/S, Amanah A/S og Romania Real Estate Trust A/S. Direktør i følgende selskaber: Romania Real Estate Trust A/S og Investea Århus Retail A/S 15

17 Michael Hansen, bestyrelsesmedlem, født 1962 Uddannelse: HD R og statsautoriseret ejendomsmægler Stilling: Administrationschef i Investea Ejendomme A/S. Bestyrelsesformand i følgende selskaber: Ingen Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber udover Investea German High Street II A/S: German High Street Portfolio I V A/S (fem selskaber), Investea Property A/S, ILVA Ejendomme A/S, Investea Ejendomme A/S, Investea Holding A/S, Scandinavian Properties A/S og Investea A/S. Direktør i følgende selskaber: Investea Property A/S. Torben Schøn, født 1961 Uddannelse: Advokat Stilling: Advokat og partner i Bech-Bruun Bestyrelsesformand i følgende selskaber: Nordicom Sverige A/S, Nordicom boligejendomme A/S, Nordicom butiksejendomme A/S, Nordicom byejendomme A/S, Nordicom domicilejendomme A/S, Logistik- og produktionsejendomme A/S, Nordicom Ejendom A/S, Nordicom Finans A/S, Nordicom Tyskland A/S, Nordicom Udvikling A/S, Nordicom A/S, Aberdeen Property Investors Denmark P/S og Aschengreens Legat. Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber udover Investea German High Street II A/S: Essex GM A/S (næstformand), Essex A/S (næstformand), Essex Invest A/S (næstformand), Kino.dk A/S, Saremo Hotels Germany A/S, Cinemaxx A/S, Executive Hotels A/S. Direktør i følgende selskaber: Ingen Direktion Johannes Rovsing, Adm. direktør, født 1978 Uddannelse: cand.merc.(jur.) Stilling: Vicedirektør i Investea A/S Bestyrelsesformand i følgende selskaber: Ingen Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber: Investea Katrineholm City A/S, Investea Århus Retail A/S (næstformand), Investea Stockholm Retail A/S, Investea Mezzanin A/S, Christian Rovsing A/S, Estate Investment A/S. Direktør i følgende selskaber udover Investea German High Street II A/S: Christian Rovsing A/S, Rovsing Green Energy A/S, Investea Ejendomsadministration A/S og Estate Investment A/S. Investeringskomité Hans Thygesen, Group CEO i Investea A/S (udpeget af bestyrelsen) Steen Puch Holm-Larsen, Partner i DAHL Advokatfirma (udpeget af bestyrelsen) Erik Bresling, Direktør (valgt af B-aktionærerne) Carl Christensen, Adm. direktør (valgt af B-aktionærerne) 16

18

19 Regnskabsberetning Selskabets tredje regnskabsår omfatter perioden 1. januar 31. december RESULTATOPGØRELSE Omsætning Omsætningen udgjorde i 2009 DKK 47,1 mio. mod DKK 46,5 mio. i Resultat før værdireguleringer Bruttoresultatet udgjorde DKK 39,0 mio. efter driftsomkostninger på DKK 8,2 mio. mod et bruttoresultat på DKK 36,9 mio. og driftsomkostninger på DKK 9,6 mio. sidste år. Resultat før værdireguleringer udgjorde DKK 32,8 mio. mod DKK 31,4 mio. i Resultat før finansielle poster Resultatet før finansielle poster udgjorde DKK -25,9 mio. efter en værdiregulering på ejendomsporteføljen på DKK -58,7 mio. I 2008 udgjorde værdireguleringer DKK -15,7 mio. og resultat før finansielle poster DKK 15,6 mio. Resultat før skat Resultatet før skat udgjorde i DKK -52,4 mio. efter finansielle poster, netto, på DKK -26,5 mio. mod DKK -10,3 mio. (finansielle poster, netto: DKK -26,0 mio.) sidste år. Resultat efter skat Årets resultat efter skat i 2009 er et underskud på DKK 42,9 mio. mod et underskud på DKK 8,6 mio. i Minoritetsinteressers andel af resultatet er DKK -0,1 mio. og DKK 0,0 mio. sidste år. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, de øjeblikkelige konjunkturer og markedsforhold i Tyskland taget i betragtning. BALANCE Aktiver Den bogførte værdi af koncernens investeringsejendomme udgjorde DKK 725,5 mio. mod DKK 786,0 mio. pr. 1. januar Udover valutakursreguleringer på DKK -0,9 mio. er værdien reduceret med værdireguleringer på DKK -58,7 mio. og med DKK 0,9 mio. vedrørende korrektion til tidligere års købsomkostninger. Dagsværdien af koncernens investeringsejendomme er pr. 31. december 2009 værdiansat til EUR 97,5 mio. eller DKK 725,5 mio. Værdien af investeringsejendomme er fastsat ejendom for ejendom ud fra afkastkrav på mellem 4,74% og 5,68%, hvilket svarer til 5,33% i gennemsnit. Denne værdiansættelse svarer til lejefaktorer på mellem 15,85 og 18,97 eller 17,26 i gennemsnit. 31. december 2008 var ejendommene værdiansat til EUR 105,5 mio. eller DKK 786,0 mio. svarende til et gennemsnitligt afkastkrav på 5,04% og en gennemsnitlig lejefaktor på 17,98. Koncernen har et udskudt skatteaktiv på DKK 10,5 mio. Aktivet vedrører investeringsejendomme optaget til under skattemæssig værdi samt værdien af fremførbare skattemæssige tab. Årets ændring af det udskudte skatteaktiv udgør DKK 5,2 mio. Herudover omfatter langfristede aktiver koncerngoodwill på uændret DKK 14,2 mio. De samlede aktiver andrager herefter i alt DKK 781,1 mio. mod DKK 835,4 mio. ved årets begyndelse. 18

20 Egenkapital og forpligtelser Egenkapitalen udgjorde DKK 298,2 mio. svarende til en soliditet på 38,2%. Ved regnskabsårets start udgjorde egenkapitalen DKK 340,9 mio. og soliditeten 40,8% Egenkapitalen er i blevet reduceret med årets underskud, DKK 44,6 mio., og forøget med DKK 0,2 mio. i anden totalindkomst. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte. Finansielle gældsforpligtelser udgør DKK 459,5 mio. mod DKK 465,1 mio. ved årets begyndelse. Heraf har DKK 5,0 mio. forfald i Den udskudte skatteforpligtelse udgjorde ved årets begyndelse DKK 17,3 mio. Ved årets udløb udgør den udskudte skat DKK 14,4 mio. efter årets ændring af udskudt skatteforpligtelse på DKK - 2,8 mio. PENGESTRØMME Årets pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK 5,0 mio. mod DKK -2,2 mio. året før. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør DKK 0,0 mio. Sidste år påvirkede tilgange til investeringsejendomme og regulering af købesum af ejendomsportefølje posten med DKK -2,0 mio. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, DKK -4,6 mio., vedrører primært afdrag på koncernens finansielle gældsforpligtelser. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i 2008, DKK 7,1 mio., vedrørte indfrielse af kortfristede banklån, DKK -262,2 mio., der er erstattet med langfristet fremmedfinansiering, DKK 245,3 mio., samt DKK 23,7 mio. vedrørende ændring i sikkerhedsstillelser for långivere. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter 31. december

21 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt årsrapporten for 2009 for Investea German High Street II A/S. Koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet udarbejdes efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB) og de internationale regnskabsstandarder, som er godkendt af EU. Endvidere er koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet aflagt i overensstemmelse med de yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsesberetningen udarbejdes ligeledes efter danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens og moderselskabets pengestrømme for regnskabsåret Endvidere indeholder ledelsesberetningen efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hellerup, den 29. marts 2010 Bestyrelse Hans Thygesen, Bestyrelsesformand Steen Puch Holm-Larsen, næstformand Torben Schøn Mikkel Kragh Kjeldsen Michael Hansen Direktion Johannes Rovsing 20

22 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Investea German High Street II A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Investea German High Street II A/S for regnskabsåret 1. januar december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, aktiver, egenkapital og forpligtigelser, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsesberetningen, der ikke er omfattet af revisionen, udarbejdes ligeledes efter danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 21

23 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, egenkapital og forpligtigelser og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Esbjerg, den 29. marts 2010 PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tonny Løbner Statsautoriseret revisor Kim Rune Brarup Statsautoriseret revisor 22

24 23

25 Resultatopgørelse Koncernen Moderselskabet DKK Note Omsætning Ejendommenes driftsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før værdireguleringer Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder Værdiregulering af investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Aktionærerne i Investea German High Street II A/S Minoritetsinteresser Årets resultat Indtjening pr. aktie, EPS i DKK (svarer til udvandet indtjening pr. aktie) 12-11,70-2,36 Totalindkomstopgørelse Valutakursregulering omregning til præsentationsvaluta Amortisering af rentesikringsaftaler Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst for året efter skat Årets resultat Totalindkomst for året Aktionærerne i Investea German High Street II A/S Minoritetsinteresser Totalindkomst for året

26 Balance Aktiver Koncernen Moderselskabet DKK Note Investeringsejendomme Kapitalandele i dattervirksomheder Udskudt skatteaktiv Koncerngoodwill Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra udlejning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomhed Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

27 Balance Egenkapital og forpligtelser Koncernen Moderselskabet DKK Note Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for rentesikring Overkursfond Overført resultat Aktionærerne i Investea German High Street II A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede finansielle gældsforpligtelser Udskudt skatteforpligtelse Modtagne deposita Langfristede forpligtelser Kortfristede finansielle gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt

28 Egenkapitalopgørelse, koncernen DKK Aktiekapital Reserve for rentesikring Overkursfond Overført resultat Aktionærerne i Investea German High Street II A/S Reserve for valutakursregulering Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst for året Egenkapital 31. december Totalindkomst for året Allokering af negativ minoritetsinteresse Egenkapital 31. december

29 Egenkapitalopgørelse, moderselskabet DKK Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst for året Egenkapital 31. december Totalindkomst for året Egenkapital 31. december

30 Pengestrømsopgørelse Koncernen Moderselskabet DKK Note Årets resultat Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder Værdiregulering af investeringsejendomme Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i kortfristede tilgodehavender Ændring i kortfristede forpligtelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger Renteudbetalinger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsejendomme Køb af ejendomsportefølje Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af lån Indfrielse af lån Modtagne deposita Sikkerhedsstillelser for långivere Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets frie pengestrømme Likvide beholdninger til fri disposition primo Valutakursregulering Likvide beholdninger til fri disposition ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernsregnskabets øvrige bestanddele. Likvide beholdninger til fri disposition Likvide beholdninger stillet til sikkerhed for lejedeposita m.v Likvide beholdninger i alt

31 Noteoversigt Note Anvendt regnskabspraksis 1 Risici 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 3 Segmentoplysninger 4 Personaleomkostninger 5 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 6 Værdiregulering af investeringsejendomme 7 Finansielle indtægter 8 Finansielle omkostninger 9 Skat 10 Resultatdisponering 11 Indtjening pr. aktie 12 Investeringsejendomme 13 Kapitalandele i dattervirksomheder 14 Udskudt skatteaktiv 15 Koncerngoodwill 16 Tilgodehavender fra udlejning 17 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 18 Selskabsskat 19 Likvide beholdninger 20 Aktiekapital 21 Finansielle gældsforpligtelser 22 Udskudt skatteforpligtelse 23 Gæld til tilknyttede virksomheder 24 Selskabsskat 25 Køb af investeringsejendomme ved virksomhedsovertagelser 26 Finansielle instrumenter 27 Valutaeksponering 28 Kapitalstyring 29 Kontraktlige forpligtelser 30 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 31 Eventualforpligtelser 32 Nærtstående parter 33 Efterfølgende begivender 34 30

32 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet udarbejdes efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB) og de internationale regnskabsstandarder, som er godkendt af EU og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven, samt Nasdaq OMX Københavns øvrige bestemmelser for selskaber, der har aktier til notering. Koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet opfylder tillige IFRS udstedt af IASB. Koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet for 2009 aflægges i DKK Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Nye standarder og fortolkningsbidrag Følgende standarder og fortolkningsbidrag er implementeret i regnskabsåret Implementeringen har ikke påvirket årsrapporten væsentligt: IFRS 8, som kræver en fastlæggelse af segmenter og segmentoplysninger baseret på den interne ledelsesrapportering. Ændringen har ingen betydning for koncernen, da koncernen kun har et forretningsmæssigt segment og et geografisk segment. Ændringer til IAS 1 vedrørende præsentation af årsrapporten. Anvendelsen har alene medført ændring til årsrapportens præsentation, der nu også omfatter præsentation af totalindkomstopgørelse. Ændringer til IAS 23, som kræver, at låneomkostninger indgår i kostprisen for aktiver med en længere produktionstid. Anvendelsen af standarden har ikke haft betydning for koncernen, idet koncernen ikke selv opfører investeringsejendomme. Ændringer til IAS 40, der udvider begrebet af investeringsejendomme til at omfatte investeringsejendomme under opførelse. Koncernen opfører ikke selv investeringsejendomme. Ændringen har derfor ikke betydning. Følgende standarder og fortolkningsbidrag, som pr. balancedagen er godkendt af EU og endnu ikke trådt i kraft, er ikke taget i anvendelse før ikrafttrædelsesdatoen: IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger. Ændringen kan få betydning for koncernen, i det omfang, der fremover gennemføres køb eller salg af investeringsejendomme som køb eller salg af ejendomsselskaber. Der er udsendt andre ændringer/fortolkninger, som ikke er relevante for koncernen. 31

33 Noter Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Investea German High Street II A/S samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet, som er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden overtages. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet, som er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden overgår til tredjemand. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret, og dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der indregnes udskudt skat af de foretagne revurderinger. Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag tillagt de omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse reguleringer kun i kostprisen, såfremt den pågældende begivenhed er sandsynlig og effekten på kostprisen kan opgøres pålideligt. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af overtagne identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Goodwill testes årligt for værdiforringelse. Første nedskrivningstest udføres inden udgangen af overtagelsesåret. Ved overtagelsen henføres goodwill til de pengestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende danner grundlag for nedskrivningstest. Ved negative forskelsbeløb (negativ goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af overtagne identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser foretages en revurdering af de opgjorte dagsværdier og den opgjorte kostpris for virksomheden. Hvis dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser efter revurdering fortsat overstiger kostprisen, indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatopgørelsen. Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på af- 32

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

CVR-nr.: halvår

CVR-nr.: halvår CVR-nr.: 30 69 16 44 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte

Læs mere

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september CVR-nr.: 30 69 16 44 Delårsrapport 1. januar 30. september 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. Årsrapport 2010. for perioden 1. januar - 30. september 2009

Delårsrapport. Årsrapport 2010. for perioden 1. januar - 30. september 2009 Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Årsrapport 2010 for perioden 1. januar - 30. september 2009 Kort om German High Street Properties A/S German High Street

Læs mere

INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009

INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 Velkommen Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S

Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s 2012 Årsrapport

German High street properties a/s 2012 Årsrapport German High Street Properties A/S Årsrapport 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Selskabsoplysninger Selskabet Investea Stockholm Retail A/S Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr.: 30583744 Regnskabsår:

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere