REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab"

Transkript

1 REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby), Eik Dahl Bidstrup observatør (Dragør), Jørgen Glenthøj (Frederiksberg), John Engelhardt (Glostrup), Helle Adelborg (Hvidovre), Frank Jensen (København), Erik Nielsen (Rødovre), Henrik Zimino (Tårnby) /3220 REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansættelsesproces beredskabschef 3. Etablering af forberedelses-med 4. Projektets procesplan 5. Patientbefordring 6. Kommende møder 7. Kommunikation 8. Evt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Ansættelsesproces beredskabschef Der skal ansættes en beredskabschef/direktør for det fælles selskab. Af hensyn til fremdriften i implementeringen bør det ske så tidligt i processen som muligt. Den administrative forberedelsesgruppe har derfor opstillet et forslag til proces og tidsplan, som indebærer, at den endelige udvælgelse af kandidat finder sted i sidste halvdel af juni måned med henblik på tiltrædelse i stillingen pr. 1. august Procesforslaget indebærer, at der nedsættes et administrativt indstillingsudvalg, som sørger for at udarbejde stillingsprofil og -opslag, opslå stillingen, modtage ansøgninger og foretage en indledende screening af ansøgerne. Herefter indstilles et antal kandidater (3-5) til bedømmelse i ansættelsesudvalget, som udgøres af et antal borgmestre fra den politiske forberedelsesgruppe og en medarbejderrepræsentant, bistået af en sekretær og kommunaldirektøren fra Glostrup Kommune. 1 af 7

2 Den endelige ansættelse foretages af den samlede politiske forberedelsesgruppe på et møde senest den 26. juni 2015, og Glostrup Kommune vil være ansættelsesmyndighed for beredskabschefen/direktøren i perioden frem til 1. januar 2016, hvor personen overgår til ansættelse i det fælles beredskab. Det indstilles, at 1. Procesplanen for ansættelse af beredskabschefen/direktøren godkendes 2. Medlemmer af ansættelsesudvalget udpeges 1. en godkendt. 2. Alle på nær Brøndby ønsker at deltage i det omfang, det kalendermæssigt kan lade sig gøre. Glostrups borgmester bliver formand. 3. Etablering af forberedelses-med Det fremgår af principaftalen, at der nedsættes et forberedelses-med i implementeringsfasen. Formålet med at etablere et forberedelses-med er at sikre en god inddragelse af medarbejdere og ledere. Indtil der er etableret en organisation i juridisk forstand, bliver MED-udvalget nødt til at fungere som et frivilligt organ uden kompetence i normal MED-forstand. Opgaven med at etablere og sekretariatsbetjene udvalget placeres i HRarbejdsgruppen. Det indstilles, at 1. ledelsessiden repræsenteres ved: a. de fem brand-/beredskabschefer b. én repræsentant for myndighedsberedskaberne i de fem kommuner under Vestegnens brandvæsen c. to repræsentanter fra den administrative forberedelsesgruppe 2. de lokale MED-organer bedes om at udpege i alt 8-12 repræsentanter for medarbejdersiden på en sådan måde, at det sikrer en repræsentativ repræsentation 3. Forberedelses-MED skal ses som et supplement til de eksisterende samarbejdsorganer. Der er således ikke tale om en delegering af kompetence fra eksisterende samarbejdsudvalg. 4. Forberedelses-MED får karakter af et gensidigt orienteringsforum med mulighed for gensidigt at informere, orientere og drøfte processen vedrørende samordning af de ni kommuners beredskaber 2 af 7

3 1. en godkendt. 2. en godkendt. 3. en godkendt. 4. en godkendt. 4. Projektets procesplan Det følger af principaftalen, at der, når denne er tiltrådt af de ni kommuner i løbet af februar og marts måned 2015, skal etableres en implementeringsorganisation. Den administrative forberedelsesgruppe har på sit møde den 4. marts 2015 godkendt kommissorier og overordnet procesplan. Den overordnede procesplan vedlægges til orientering. Til orientering. Bilag: Overordnet procesplan Implementeringsorganisation (blev eftersendt) Til orientering. 5. Overførsel af patientbefordring (ambulance- og sygetransportkørsel) til det kommende 60-selskab Baggrund og anbefaling I forbindelse med etableringen af et nyt 60-selskab på beredskabsområdet i ni af de storkøbenhavnske kommuner skal der tages stilling til, hvilke opgaver der skal overføres fra kommunerne til selskabet. Det vedrører særligt de opgaver, der ikke er omfattet af beredskabsloven, og som dermed må betegnes som kommende forretningsområder. Af de ni kommuner, der overføres til det nye 60-selskab, er det i dag København og Frederiksberg, der er leverandører af ambulancekørsel. Med den kommende kontrakt med Region Hovedstaden, der træder i kraft i februar 2016, vil det være København, der forestår driften i to delområder, delområderne 5 og 6, Byen-vest 3 af 7

4 og Byen-øst. Der ses dermed et vist geografisk sammenfald mellem den kommende geografi for 60-selskabet og kontrakterne. Kontrakterne på ambulanceområdet omfatter en omsætning på over 100 mio. kr. med ca. 200 ansatte. Såfremt Københavns Kommune også vinder to delområder på sygetransportområdet vil det udgøre en samlet omsætning på over 25 mio. kr. med ca. 50 ansatte. Det anbefales, at der træffes beslutning om, grundet de naturlige og hensigtsmæssige synergier, der er mellem patientbefordringsområderne og redningsberedskabet, at den samlede ambulance- og sygetransporttjeneste overføres til det nye 60-selskab fra 1. januar En overførsel af patientbefordringsområderne til det nye 60-selskab vil, såfremt der træffes beslutning derom, skulle forelægges Region Hovedstaden til afgørelse. Synergier mellem ambulance- og beredskabsområderne Der har været lang historisk tradition for ambulancekørsel i København og på Frederiksberg, hvor der altid har været tæt tilknytning og synergi mellem ambulancetjenesten og redningsberedskabet. I Københavns har dette ligeledes været gældende på sygetransportområdet. I det nuværende redningsberedskab i begge beredskaber indgår der således medarbejdere, der forretter tjeneste på begge områder. Dette forekommer som oftest ved fast etablerede turnusser, hvor ambulancemandskabet udfører opgaver i redningsberedskabet på lige fod med brandmandskabet i fire ud af årets 12 måneder. Endelig er det normal praksis, at ambulancemandskabet efter at have kørt ambulancer i en årrække søger over i redningsberedskabet som en del af deres videreudvikling. Det fælles kendskab til opgaverne og de højere kompetencer på begge tjenester vurderes fortsat yderst hensigtsmæssig ud fra en beredskabsmæssig synsvinkel. Det anses som en styrke, at langt de fleste brandmænd i København og på Frederiksberg, der er ansat i dag, har haft erfaring med at køre ambulancer. Det giver unikke kompetencer til stede på skades- og ulykkessteder. Det giver desuden mulighed for, at tjenesterne kan understøtte hinanden, således at der fx ved pludseligt opstået sygdom i den ene tjeneste er mulighed for at anvende medarbejdere fra den anden tjeneste, såfremt der skulle være overtallighed på dagen. Dette har fungeret på optimal vis i mange år og vurderes fortsat at være en stor fordel også fremover. Foruden de faglige synergier mellem patientbefordringsområderne og den øvrige del af selskabets portefølje har en overførelse ligeledes stor betydning for personalets fortsatte tryghed og trivsel samt for stabil drift af nuværende og kommende ambulancekontrakter. 4 af 7

5 Det skal i øvrigt oplyses, at Københavns Kommunes tilbud på både ambulancetjenesten og sygetransporttjenesten har været kontrolleret igennem hele processen af eksternt advokatfirma, Horten, og at prismodellen ligeledes er blevet gennemgået og kontrolleret af eksternt revisionsfirma, PwC, som har fundet denne realistisk og i overensstemmelse med gældende regler. Videre proces Såfremt der træffes beslutning om overførsel af patientbefordringsområderne til det nye 60-selskab vil der blive taget kontakt til Region Hovedstaden om de kontraktuelle forhold, således at det kan blive juridisk formaliseret, at nuværende og kommende kontrakter mellem Region H og København og Frederiksberg kommuner blive overført pr. 1. januar I forhold til den personalemæssige situation vil det medføre, at alle nuværende medarbejdere i Frederiksbergs og Københavns ambulancetjenester blive overført til det nye selskab pr. 1. januar I de tilfælde, hvor medarbejdere i selskabet anvendes mellem forretningsområder (service, ambulance mv), herunder kerneområder (myndighed, brandslukning mv.), skal der tilsikres en model til korrekt fordeling af omkostningerne mellem det fælles beredskab og forretningsområderne. Principper for dette behandles i arbejdsgruppen omhandlende øvrige forretningsområder. til den administrative forberedelsesgruppe Det indstilles, at KK s patientbefordringsområder (ambulance- og sygetransporttjenesterne) overføres til det kommende 60-selskab. Behandling i den administrative forberedelsesgruppe den 4. marts 2015 Den administrative forberedelsesgruppe anerkender den positive synergi, der kan være ved samtidig drift af patientbefordring og øvrige beredskabsopgaver, herunder brandslukning. Det noteres endvidere, at ydelsen patientbefordring ligger inden for rammerne af principaftalens afsnit 2, hvor det er omtalt, at det fælles beredskab med bestyrelsens godkendelse kan levere tilgrænsende opgaver til de enkelte kommuner eller andre offentlige myndigheder (i dette tilfælde Region Hovedstaden). Det væsentligste spørgsmål i relation til at godkende patientbefordring som en del af det fælles beredskabs opgaveområde er, at umiddelbart er svært at vurdere præcis hvor stor en økonomisk risiko, der i værste fald er forbundet med at overtage opgaven. Den administrative forberedelsesgruppe har derfor drøftet forskellige måder at hegne patientbefordringen ind på. Én model kan være at indføre en klausul, hvor det isolerede resultat af driften af patientbefordring gøres op efter ét eller to år, og et eventuelt driftsmæssigt underskud bæres af Københavns Kommune samt indebærer en regulering af 5 af 7

6 Københavns bidrag til beredskabet for resten af kontraktperioden for patientbefordring. En sådan klausul vurderes af de fleste af den administrative forberedelsesgruppe som tilstrækkeligt til at give den fornødne sikkerhed, mens Tårnby tager forbehold. København har indikeret åbenhed over for forslaget med forbehold for revisionens godkendelse. : Det indstilles, at den politiske forberedelsesgruppe drøfter forslaget om at overføre patientbefordringen til det fælles selskab, og beslutter: 1. Om man vil (a) forhåndsgodkende patientbefordring i det fælles selskab, (b) udskyde beslutningen til behandling sammen med vedtægterne i maj eller (c) afvise ambulancedrift samt 2. Indikerer, hvilken model for sikkerhed for økonomien, man ønsker at der skal arbejdes videre med i projektet 1. Løsning a) med forhåndsgodkendelse af, at patientbefordring kan indgå i det fælles selskab, blev godkendt, 2. Der arbejdes videre med en model, hvor det isolerede resultat af driften af patientbefordring gøres op efter to år, jf. ovenfor. Københavns Kommune har fået en foreløbig tilkendegivelse fra revisor om, at en sådan model kan accepteres. Tårnby tager forbehold. Bilag: Rapport omkostningskalkule sygetransport summary Executive summary Notat vedrørende ambulancetjeneste 6. Kommende møder Det fremgår af den overordnede procesplan, at der frem mod sommerferien for nuværende planlægges med nedenstående møder og dagsordenspunkter i den politiske forberedelsesgruppe. 21.maj 2015 Vedtægter Budgetbidrag, rationaliseringsmål 6 af 7

7 Status arbejdsgrupper Kommende møder juni (Uge 26): Godkende kandidat til beredskabschef Det indstilles, at mødedatoer og foreløbige dagsordenspunkter godkendes. en godkendt. 7. Kommunikation fra mødet 1. Det indstilles, at der forberedes såvel intern som ekstern kommunikation til lancering så snart den politiske godkendelse af principaftalen er på plads i alle kommuner, dvs. ultimo marts. 2. Det indstilles, at kommunikation bliver et fast punkt på alle møder i den politiske forberedelsesgruppe. 1. en godkendt 2. en godkendt. 8. Evt. På mødet i maj drøftes organisering. Herunder vil spørgsmålet om, hvordan nærheden sikres i praksis, blive taget op. Steen Christiansen oplyste, at socialdemokraterne vil pege på Helle Adelborg som den første formand for bestyrelsen for det fælles beredskab. Der var enighed om at have fokus på en rettidig kommunikation til medarbejderne omkring overflytning til det fælles selskab, med det formål at sikre, at de nødvendige kompetencer fastholdes i overgangsfasen. 7 af 7

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 22. september 2010. Kl. 16.00. Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 22. september 2010. Kl. 16.00. Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø D A G S O R D E N Onsdag den 22. september 2010 Kl. 16.00 Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise Rask Per Roswall Steen Olesen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE onsdag, den 1. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 13.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 6: Forslag

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

NOTAT. Notat om den videre proces i forbindelse med overvejelse om sammenlægning.

NOTAT. Notat om den videre proces i forbindelse med overvejelse om sammenlægning. NOTAT Notat om den videre proces i forbindelse med overvejelse om sammenlægning. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har i særskilt rapport opstillet fordele og ulemper i forhold til en kommunesammenlægning,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015. Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for

Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015. Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for Tid Den 16. februar 2015 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015 Deltagere Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for KL PROTOKOLLAT Der er enighed mellem

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere