Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere"

Transkript

1 Transmissionsteknik \ utomatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem til decentral installation PROFIUS-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/ / D

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Dokumentationens omfang Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisninger Generelt Målgruppe estemmelsesmæssig anvendelse Transport, opbevaring Opstilling Elektrisk tilslutning Sikker adskillelse Drift Typebetegnelse Typebetegnelse PROFIUS-interface Typebetegnelse PROFIUS-feltfordeler Mekanisk installation Installationsforskrifter Feltbusinterface MF.. / MQ Feltfordelere Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Installationsforskrifter feltbus-interface, feltfordeler Tilslutning tilslutningsmodul MFZ21 med MFP.. / MQP.. på MOVIMOT Tilslutning af feltfordeler MFZ23 med MFP.. / MQP Tilslutning feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP.. / MQP Tilslutning af de digitale ind-/udgange i felbusinterfacet MF.. / MQ ustilslutning med optionel tilslutningsteknik Tilslutning med hybridkabel Tilslutning af pc Idrifttagning Idrifttagningsforløb PROFIUS-interfacet MFP's funktion LED-indikationens betydning PROFIUS-interfacet MQP's funktion LED-indikationens betydning Fejltilstande Overensstemmelseserklæring... 1 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 3

4 1 Generelle anvisninger Dokumentationens omfang 1 Generelle anvisninger 1.1 Dokumentationens omfang Denne dokumentation indeholder de generelle sikkerhedsanvisninger og en udvalgt række informationer om PROFIUS-interfaces og -feltfordelere. emærk, at denne dokumentation ikke kan erstatte den komplette håndbog og driftsvejledningen. Læs først den komplette håndbog og den komplette driftsvejledning, før du påbegynder arbejdet med PROFIUS-interfaces og -feltfordelere. Overhold, og følg de informationer, anvisninger og henvisninger, der findes i den komplette håndbog og i driftsvejledningen. Dette er en forudsætning for at opnå problemfri drift af PROFIUS-interface og -feltfordeler samt for at opfylde eventuelle garantikrav. Den komplette håndbog og driftsvejledning samt yderligere dokumentation til PROFIUS-interface og -feltfordelere findes i pdf-format på den vedlagte cd eller dvd. Den samlede tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE kan downloades i pdf-format fra SEW-EURODRIVEs hjemmeside: Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNLORD! Faretype og -kilde. Mulige følger af manglende overholdelse af anvisningerne. Forholdsregler til afværgelse af fare. Piktogram Signalord etydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne Eksempel: FRE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser Fare generelt DVRSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser Specifik fare, f.eks. elektrisk stød STOP! Mulige materielle skader eskadigelse af drivstationssystemet eller dets omgivelser EMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at betjene systemet. 4 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

5 Sikkerhedsanvisninger Generelt 2 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger har til formål at undgå personskader eller materielle skader. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at de personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, der arbejder med omformeren på eget ansvar, har læst og forstået driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 2.1 Generelt eskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. fhængigt af kapslingsklassen kan MOVIMOT -drev under driften have spændingsførende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger findes i dokumentationen. 2.2 Målgruppe lt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagelse, fejlafhjælpning og reparation skal udføres af en elektromekaniker (overhold IEC eller CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110 og nationale ulykkesforebyggende forskrifter). Elektromekaniker betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagelse og drift af produktet og har de kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. Enhver form for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der er uddannede til dette arbejde. 2.3 estemmelsesmæssig anvendelse Feltfordeler og feltbusinterface er beregnet til industrielle anlæg. De er konstrueret i overensstemmelse med de gældende normer og forskrifter og opfylder kravene i lavspændingsdirektiv 2006/9/EF. Tekniske data og tilslutningskrav fremgår af typeskiltet og dokumentationen og skal altid overholdes. Idrifttagning (påbegyndelse af korrekt anvendelse) er ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen overholder EMC-direktivet, 2004/108/EF, og at slutproduktet er i overensstemmelse med Maskindirektivet, 2006/42/EF (EN skal ligeledes overholdes). MOVIMOT -omformere opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/9/EF. De standarder, der er nævnt i overensstemmelseserklæringen, anvendes til MOVIMOT - omformeren. Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

6 2 Sikkerhedsanvisninger Transport, opbevaring Sikkerhedsfunktioner Feltfordeler, feltbusinterface og MOVIMOT -omformer må ikke varetage sikkerhedsfunktioner, medmindre disse er udtrykkeligt beskrevet og tilladt. Når MOVIMOT -omformerne bruges til sikkerhedsformål, skal den supplerende brochure "MOVIMOT.. Funktionel sikkerhed" overholdes. I sikkerhedsapplikationer må der kun anvendes komponenter, som udtrykkeligt er leveret af SEW-EURODRIVE! i denne udførelse Hejseværksapplikationer Ved anvendelse af MOVIMOT -omformere i hejseværksapplikationer skal den specielle konfiguration og indstillingerne til hejseværks-applikationer, der fremgår af driftsvejledningen til MOVIMOT, overholdes. MOVIMOT -omformere må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr til hejseværksapplikationer. 2.4 Transport, opbevaring nvisningerne for transport, opbevaring og korrekt betjening skal overholdes. Overhold de klimatiske betingelser, der er beskrevet i kapitlet "Tekniske data" i driftsvejledningen. Tilspænd påskruede transportringe. De er dimensioneret til at bære vægten af MOVIMOT -enheden. Der må ikke monteres ekstra belastninger. Ved behov anvendes egnede, tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler (f.eks. wireføring). 2. Opstilling Opstillingen og afkølingen af omformerne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i den tilhørende dokumentation. MOVIMOT -omformerne skal beskyttes mod ikke-tilladte belastninger. Følgende anvendelser er forbudte, medmindre apparatet udtrykkeligt er beregnet hertil: nvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer. nvendelse i miljøer med skadelig olie, syre, gas, damp, støv, stråling etc. nvendelse af ikke-stationære opstillinger, hvor der optræder kraftige mekaniske svingnings- og stødbelastninger iht. dokumentationen. 2.6 Elektrisk tilslutning Ved arbejde på MOVIMOT -omformerne under spænding skal de gældende nationale ulykkesforebyggende bestemmelser overholdes (f.eks. GV 3). Den elektriske installation gennemføres iht. de gældende forskrifter (f.eks. ledningstværsnit, sikringer, beskyttelseslederforbindelse). Yderligere henvisninger findes i dokumentationen. Henvisninger til EMC-korrekt installation f.eks. smøring, jording, placering af filtre og kabelføring findes i dokumentationen. Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de grænseværdier, der kræves ifølge EMC-lovgivningen, overholdes. Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal være i overensstemmelse med de gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativet EN eller EN ). For at sikre isolationen skal der foretages spændingsprøvninger på MOVIMOT - drevene iht. EN :2007, kapitel.2.3.2, før de tages i brug. 6 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

7 Sikkerhedsanvisninger Sikker adskillelse Sikker adskillelse MOVIMOT -omformeren opfylder alle krav til sikker adskillelse af lednings- og eltilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. 2.8 Drift nlæg, hvor MOVIMOT -omformerne er monteret, skal udstyres med ekstra overvågnings- og beskyttelsesudstyr iht. de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. lov om tekniske arbejdsmidler, uheldsforebyggende forskrifter osv. I applikationer med øget risiko for fare kan det være nødvendigt at anvende ekstra sikkerhedsudstyr. Når strømmen til MOVIMOT -omformeren, en eventuel feltfordeler eller et eventuelt busmodul er blevet slået fra, må kan ikke straks røre ved spændingsførende dele og effekttilslutninger, da kondensatorerne muligvis kan være opladet. Vent mindst 1 minut, efter at strømmen er slået fra. Så snart der er forsyningsspænding på MOVIMOT -omformerne, skal tilslutningskasserne være lukket, dvs.: MOVIMOT -omformeren skal være skruet fast. Dækslet på den eventuelle feltfordelers tilslutningsboks og det eventuelle busmodul skal være skruet fast. Stikket på et eventuelt hybridkabel skal være isat og skruet fast. dvarsel: Servicekontakten på en eventuel feltfordeler afbryder kun netstrømmen til den tilsluttede MOVIMOT -enhed og motor. Feltfordelerens klemmer er stadig forbundet med netspændingen, når servicekontakten er blevet aktiveret. Slukningen af drifts-led'en og andre visningselementer er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstilstand. fhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at drivenhed starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. Pas på! Fare for forbrænding: Overfladen på MOVIMOT -enheden og de eksterne enheder, f.eks. kølelegemer på bremsemodstanden, kan være mere end 60 C varm under driften! Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 7

8 3 Typebetegnelse Typebetegnelse PROFIUS-interface 3 Typebetegnelse 3.1 Typebetegnelse PROFIUS-interface MFP 21 D / Z21 D Variant Tilslutningsmodul: Z11 = til Interus Z21 = til PROFIUS Z31 = til DeviceNet og CNopen Z61 = til S-interface Variant 21 = 4 x I / 2 x O 22 = 4 x I / 2 x O 32 = 6 x I 23 = 4 x I / 2 x O 33 = 6 x I (Tilslutning via klemmer) (tilslutning via konnektor og (+)-klemmer) (tilslutning via konnektor og (+)-klemmer) (LWL-Rugged-Line, kun til Interus) (LWL-Rugged-Line, kun til Interus) MFI.. MQI.. MFP.. MQP.. MFD.. MQD.. MFO.. MFK.. = Interus = Interus med integreret kompakt styring = PROFIUS = PROFIUS med integreret kompakt styring = DeviceNet = DeviceNet med integreret kompakt styring = CNopen = S-interface 3.2 Typebetegnelse PROFIUS-feltfordeler Eksempel MF../Z.3., MQ../Z.3. MFP21D/Z23D Tilslutningsmodul Z13 = til Interus Z23 = til PROFIUS Z33 = til DeviceNet og CNopen Z63 = til S-interface Feltbusinterface se under "Typebetegnelse PROFIUS-interface" Eksempel MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. MFP22D/MM1C-03-00/Z27F 0 Tilslutningstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilslutningsmodul Z17 = til Interus Z27 = til PROFIUS Z37 = til DeviceNet og CNopen Z67 = til S-interface MOVIMOT -omformer Feltbusinterface se under "Typebetegnelse PROFIUS-interface" 8 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

9 Typebetegnelse Typebetegnelse PROFIUS-feltfordeler Eksempel MF../Z.6., MQ../Z.6. MFP21D/Z26F/F0 Tilslutningsteknik F0 = F1 = F2 = F3 = F6 = Kabelindføring metrisk med Micro-Style-konnektor/M12-stik til DeviceNet og CNopen M12-konnektor til PROFIUS M12-konnektor til PROFIUS + M12-konnektor til DC-forsyning M12-konnektor til S-interface-tilslutning Tilslutningsmodul Z16 = til Interus Z26 = til PROFIUS Z36 = til DeviceNet og CNopen Z66 = til S-interface Feltbusinterface se under "Typebetegnelse PROFIUS-interface" Eksempel MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. MFP22D/MM22C-03-00/Z28F 0/F0 Tilslutningsteknik F0 = F1 = F2 = F3 = F6 = Kabelindføring metrisk med Micro-Style-konnektor/M12-stik til DeviceNet og CNopen M12-konnektor til PROFIUS M12-konnektor til PROF IUS M12-konnektor til DC-forsyning M12-konnektor til S-interface-tilslutning Tilslutningstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilslutningsmodul Z18 = til Interus Z28 = til PROFIUS Z38 = til DeviceNet og CNopen Z68 = til S-interface MOVIMOT -omformer Feltbusinterface se under "Typebetegnelse PROFIUS-interface" Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 9

10 4 Mekanisk installation Installationsforskrifter 4 Mekanisk installation 4.1 Installationsforskrifter EMÆRK Ved levering af feltfordelerne skal stikkonnektoren til motorudgangen (hybridkabel) forsynes med en transportbeskyttelse. Denne har kun kapslingsklasse IP40. For at opnå den specificerede kapslingsklasse skal transportbeskyttelsen fjernes og den passende konnektormodpart sættes på og skrues fast Montering Feltfordeleren må kun monteres på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Til fastgørelse af feltfordeler MFZ.3 skal der anvendes skruer i størrelse M med passende underlagsskiver. Skruerne spændes med momentnøgle (tilladt tilspændingsmoment 2,8-3,1 Nm (2-27 lb.in)). Til montering af feltfordeleren MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8 skal der anvendes skruer i størrelse M6 med passende underlagsskiver. Skruerne spændes med momentnøgle (tilladt tilspændingsmoment 3,1-3, Nm (27-31 lb.in)) Opstilling i vådrum eller udendørs nvend passende forskruninger til kablerne (anvend eventuelt reduktioner). Ubenyttede kabelgennemføringer og M12-stikdåser skal tætnes med lukkeskruer. Ved kabelindføring fra siden skal kablet trækkes med en drypsløjfe. Før genmontering af feltbus-interface/tilslutningsboksdækslet skal du kontrollere tætningsflader og rengøre dem om nødvendigt. 10 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

11 Mekanisk installation Feltbusinterface MF.. / MQ Feltbusinterface MF.. / MQ.. Feltbusinterface MF.. / MQ.. kan monteres på følgende måde: Montering på MOVIMOT -tilslutningsboks Feltmontering Montering på MOVIMOT -tilslutningsboks 1. Slå udslagsbrikkerne ("knock-outs") i MFZ-underdelen ud indefra som vist på nedenstående illustration: MFZ.. [1] EMÆRK De brudkanter, der opstår efter brud af knock-outs [1], skal afgrates efter behov! Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 11

12 4 Mekanisk installation Feltbusinterface MF.. / MQ.. 2. Feltbus-interfacet monteres på MOVIMOT -tilslutningskassen iht. nedenstående illustration: MF../MQ Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

13 Mekanisk installation Feltbusinterface MF.. / MQ Feltmontering Nedenstående illustration viser montering af en MF i nærheden af motoren.. / MQ.. Feltbusinterface: 102 mm 1 mm 82, mm M4 MFZ... M4 [1] MF../MQ.. MF../MQ.. [1] Længde af skruer min. 40 mm Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 13

14 4 Mekanisk installation Feltfordelere 4.3 Feltfordelere Montering feltfordeler MF../Z.3., MQ../Z.3. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.3.: M 17 mm 0 mm 100 mm M Montering feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z.6. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.6.: 36 mm M6 180 mm M Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

15 Mekanisk installation Feltfordelere Montering feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.7.: 23.7 mm M6 9. mm M Montering feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. (størrelse 1) Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (typestørrelse 1): 200 mm M6 290 mm 270 mm M Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 1

16 30mm 4 Mekanisk installation Feltfordelere 4.3. Montering feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. (størrelse 2) Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (Størrelse 2): 20 mm M6 290 mm M Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

17 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Elektrisk installation.1 Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter.1.1 nvisninger til placering og montering af installationskomponenter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jordforbindelse og fungerende potentialudligning er af afgørende betydning for en vellykket installation af decentrale drivenhed. Som udgangspunkt skal de gældende normer overholdes. Vær desuden specielt opmærksom på følgende punkter: Potentialudligning Selvom der anvendes funktionsjording (beskyttelsesledning), skal det sikres, at potentialudligningen har lav ohm-værdi og er HF-kompatibel (se også VDE 0113 eller VDE 0100 del 40), f.eks. via flad forbindelse af metalliske anlægsdele ved brugen af båndjordelektroder (HF-bånd) Dataledningers ledningsskærm må ikke anvendes til potentialudligning. Dataledninger og forsyning Disse skal trækkes adskilt fra støjførende ledninger (f.eks. magnetventilers styreledninger, motorledninger). Feltfordelere Til forbindelsen mellem feltfordeler og motor anbefaler SEW-EURODRIVE at anvende de specialkonfektionerede SEW-hybridkabler Kabelforskruninger De skal have en stor skærmkontaktflade (jvf. anvisningerne til valg og korrekt montering af kabelsamlinger). Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 17

18 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Ledningsafskærmning Ledningsafskærmningen skal udvise gode EMC-egenskaber (høj afskærmningsdæmpning), Den skal bruges som mekanisk beskyttelse af kablet og som afskærmning, Den skal på ledningsenhederne være fladet forbundet med enhedens metalhus (via EMC-metal-kabelforskruninger) (bemærk også de yderligere henvisninger i dette kapitel til valg og bestemmelsesmæssig montering af kabelforskruninger). Yderligere oplysninger findes i SEW-brochuren "Drivteknikken i praksis EMC inden for drivteknikken".1.2 Eksempel på forbindelse af feltbus-interface MF.. / MQ.. og MOVIMOT Ved adskilt montering af feltbus-interface MF.. / MQ.. og MOVIMOT skal RS-48- forbindelsen realiseres på følgende måde: ved medføring af DC-forsyning anvend afskærmede ledninger Læg afskærmningen på begge enheder via EMC-metal-kabelforskruninger på huset (bemærk også de øvrige anvisninger på bestemmelsesmæssig montering af EMC-metal-kabelforskruninger i dette kapitel) Sno lederne parvist (se nedenstående illustration) RS+ RS- 24V RS+ 24V RS uden medføring af DC-forsyning: Hvis MOVIMOT forsynes med DC via separat tilførsel, skal RS-48-forbindelsen udføres på følgende måde: anvend afskærmede ledninger Læg afskærmningen på begge enheder via EMC-metal-kabelforskruninger på huset (bemærk også de øvrige anvisninger på valg og bestemmelsesmæssig montering af kabelforskruninger i dette kapitel) Referencepotentialet skal generelt medføres ved RS-48-interfacet Sno lederne (se nedenstående illustration) RS+ RS Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

19 Elektrisk installation Installationsforskrifter feltbus-interface, feltfordeler.2 Installationsforskrifter feltbus-interface, feltfordeler.2.1 Tilslutning af netledninger MOVIMOT -omformerens referencespænding og -frekvens skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Vælg kabeltværsnit iht. indgangsstrøm I net ved måleydelse; Flere oplysninger herom findes i kapitlet "Tekniske data" i driftsvejledningen. Installer en ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag samleskinneforgreningen. nvend sikringer type D, D0, NH eller ledningssikkerhedsafbrydere. Dimensionering af sikringen til kablets tværsnit. Det er ikke tilladt at anvende et almindeligt fejlstrømsrelæ som beskyttelsesanordning. Det er tilladt at anvende universalstrømsensitive fejlstrømsrelæer (type ) som sikkerhedsudstyr. I normal drift af MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer kan der opstå afledningsstrømme på > 3. m. I henhold til EN 0178 er det nødvendigt med en ekstra PE-forbindelse (min. i tværsnittet for tilledningen) parallelt til beskyttelseslederen via separate tilslutningssteder. Der kan opstå driftsmæssige afledningsstrømme på > 3. m. Til omkobling af MOVIMOT -drivenheder skal der anvendes kontaktor-omkoblingskontakter i anvendelseskategori C-3 iht. IEC 18. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (it-net) anvendes isolationsvagter med puls-kode-måling. Derved undgås fejludløsning af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapacitet. Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 19

20 Elektrisk installation Installationsforskrifter feltbus-interface, feltfordeler.2.2 nvisninger om PE-tilslutning og/eller potentialudligning FRE! Forkert tilslutning af PE. Fare for dødsfald, alvorlige kvæstelser eller materielle skader ved elektrisk stød. Det tilladte tilspændingsmoment for forskruningen er 2,0 til 2,4 Nm (18-21 lb.in). Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Ikke tilladt montering: nbefales: montering med gaffelkabelsko Tilladt til alle tværsnit M Montering med massiv tilslutningstråd, tilladt til tværsnit op til maks. 2, mm 2 M 2. mm² [1] [1] Gaffelkabelsko, der passer til M-PE-skruer.2.3 Tilladt tilslutningstværsnit og strømbelastning for klemmerne Effektklemmer X1, X21 (skrueklemmer) Styreklemmer X20 (fjederklemmer) Tilslutningstværsnit (mm 2 ) 0,2 mm 2-4 mm 2 0,08 mm 2-2, mm 2 Tilslutningstværsnit (WG) WG 24-WG 10 WG 28-WG 12 Strømbelastning 32 maksimal konstantstrøm 12 maksimal konstantstrøm Det tilladte tilspændingsmoment for effektklemmerne ligger på 0,6 Nm ( lb.in)..2.4 Videresløjfning af DC-forsyningsspænding ved modulbærer MFZ.1 DC-forsyningens tilslutningsområde findes 2 stagbolte M4 x 12. Disse kan anvendes til videresløjfning af DC-forsyningsspænding Tilslutningsboltene kan belastes med 16. Det tilladte tilspændingsmoment for tilslutningsboltenes sekskantmøtrikker ligger på 1,2 Nm (11 Ib.in) ± 20 %. 20 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

21 Elektrisk installation Installationsforskrifter feltbus-interface, feltfordeler.2. Yderligere tilslutningsmuligheder ved feltfordelere MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I DC-forsyningens tilslutningsområde findes der en klemblok X29 med 2 stagbolte M4 x 12 og en indstiksklemme X Klemblokken X29 kan også bruges til klemme X20 (se kapitlet "Enhedsopbygning" i driftsvejledningen) videresløjfning af DC-forsyningsspændingen. egge stagbolte er internt forbundet med tilslutningen på klemme X20. Klemmekonfiguration Nr. Navn Funktion X29 1 spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer (stagbolte, kortsluttet med klemme X20/11) 2 0V24V referencepotential til modulelektronik og sensorer (stagbolt, brokoblet med klemme X20/13) Den stikbare klemme X40 (Safety Power) er beregnet til den eksterne DC-forsyning af MOVIMOT -omformeren via en automatsikring. Med denne konfiguration kan en MOVIMOT -drivenhed anvendes i sikkerhedsapplikationer. Du kan finde flere oplysninger herom i brochuren til "Sikker deaktivering for MOVIMOT MM.." til de relevante MOVIMOT -enheder. Klemmekonfiguration Nr. Navn Funktion X40 1 spændingsforsyning til MOVIMOT til deaktivering med sikkerhedsafbryder 2 0V24 referencepotentiale til MOVIMOT til frakobling med sikkerhedsafbryder X29/1 er brokoblet med X40/1 og X29/2 med X40/2 fra fabrikken, så MOVIMOT - omformerens DC-spændingsforsyning er den samme som feltbusinterface. Retningsværdierne for begge stagbolte er: Strømbelastning: 16 Tilladt tilspændingsmoment for sekskantmøtrikker: 1.2 Nm (11 Ib.in) ± 20 %. Retningsværdierne for skrueklemme X40 er: Strømbelastning: 10 Tilslutningstværsnit: 0,2 mm 2-2, mm 2 (WG24-WG12) Tilladt tilspændingsmoment 0,6 Nm ( Ib.in) Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 21

22 Elektrisk installation Installationsforskrifter feltbus-interface, feltfordeler.2.6 EMC-metalkabelforskruninger De af SEW leverede EMC-metalkabelforskruninger skal monteres på følgende vis: [1] dvarsel: Skær isolationsfolien [1] af, og slå den ikke tilbage! Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

23 Elektrisk installation Installationsforskrifter feltbus-interface, feltfordeler.2.7 Kontrol af ledningsføring Før første tilslutning af spændingsforsyningen skal du kontrollere kabelføringen, så person- og anlægsskader som følge af forkert kabelføring undgås. Træk alle feltbusinterfaces fra tilslutningsmodulet Frakobl alle MOVIMOT -omformere fra tilslutningsmodulet (kun ved MFZ.7, MFZ.8) dskil alle stikkonnektorer på motorudgangene (hybridkabler) fra feltfordeleren Kontrollér ledningsføringens isolering iht. de gældende nationale normer Kontrol af jordforbindelse Kontrol af isolering mellem netledning og DC-ledning Kontrol af isolering mellem netledning og kommunikationsledning Kontrol af polaritet i DC-ledning Kontrol af polaritet i kommunikationsledningen Kontrol af netfasefølgen Kontrollér, at potentialudligningen mellem de forskellige feltbusinterfaces er korrekt Efter kontrol af ledningsføring Sæt alle motorudgange (hybridkabler) på, og skru dem fast lle felbusinterfaces skal sættes på og skrues fast lle MOVIMOT -omformere monteres og skrues fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Montér alle dækslerne til tilslutningskasserne Ubenyttede stiktilslutninger skal tætnes.2.8 Tilslutning af PROFIUS-ledning i feltfordeler Vær opmærksom på følgende ved tilslutning af PROFIUS-ledninger i feltfordeleren: at tilslutningslederne inden i feltfordeleren er så korte som muligt at PROFIUS-tilslutningslederne til den indgående og udgående bus altid er lige lange Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 23

24 Elektrisk installation Tilslutning tilslutningsmodul MFZ21 med MFP.. / MQP.. på MOVIMOT.3 Tilslutning tilslutningsmodul MFZ21 med MFP.. / MQP.. på MOVIMOT.3.1 Tilslutningsmodul MFZ21 med PROFIUS-interface MFP.. / MQP.. på MOVIMOT MFZ21 + MFP.. MQP.. [2] MFZ21 (PROFIUS) D = potentialniveau 0 1 = potentialniveau D res. [4] PROFIUS DP [4] VP D res. X DC RS+ RS- [3] V MOVIMOT R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [1] [1] [1] [2] [3] [4] Ved skilt montering MF../Z21 / MOVIMOT : Læg afskærmningen til RS-48-kablet via EMC-metal-kabelforskruningen på MFZ og MOVIMOT -huset Sørg for potentialudligning mellem alle busenheder Klemmekonfiguration ( side 31) EMC-metalkabelforskruning Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 2 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 3 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) 4 Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) 6 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) reserveret 8 VP Udgang + V udgang (maks. 10 m) (kun til test) 9 D - Referencepotentiale til VP (klemme 8) (kun til test) reserveret 11 Indgang spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer 12 Udgang spændingsforsyning (brudt med klemme X20/11) 13-0V24V referencepotential til modulelektronik og sensorer 14-0V24V referencepotential til modulelektronik og sensorer 1 Udgang spændingsforsyning til MOVIMOT (kortsluttet med klemme X20/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 18-0V24 referencepotentiale til MOVIMOT (kortsluttet med klemme X20/13) 24 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

25 Elektrisk installation Tilslutning af feltfordeler MFZ23 med MFP.. / MQP...4 Tilslutning af feltfordeler MFZ23 med MFP.. / MQP Tilslutningsmodul MFZ23 med PROFIUS-interface MFP21 / MQP21, MFP22 / MQP22 og 2 adskilte DC-spændingskredse L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ23 + MFP21 MQP21 MFP22 MQP22 X1 PE L1 L1 L2 L2 4 mm 2 (WG10) 2. mm (WG12) 4 mm (WG10) X20 X L3 L3 PE x DC 24V1 1 D res. VP PROFIUS-DP [1] [1] D res. D V2I24 V2I V1 1 24V2 2 24V = potentialniveau 0 1 = potentialniveau = potentialniveau 2 [1] EMC-metalkabelforskruning Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 2 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 3 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) reserveret VP Udgang + V udgang (maks. 10 m) (kun til test) 6 Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) 7 Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) 8 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) reserveret 10 D - Referencepotentiale til VP (klemme ) (kun til test) X21 1 Indgang spændingsforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 Udgang spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X21/1) 3-0V24 referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4-0V24 referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT V2I24 Indgang spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 6 V2I24 Udgang spændingsforsyning til aktorer kortsluttet med klemme X21/ 7 2-0V24V referencepotential til aktuatorer 8 2-0V24V referencepotential til aktuatorer Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 2

26 Elektrisk installation Tilslutning af feltfordeler MFZ23 med MFP.. / MQP Tilslutningsmodul MFZ23 med PROFIUS-interface MFP21 / MQP21, MFP22 / MQP22 og 1 adskilte DC-spændingskredse L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ23 + MFP21 MQP21 MFP22 MQP mm 2 X1 (WG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (WG12) 4 mm (WG10) X20 X x DC 24V D res. VP D PROFIUS-DP [1] [1] res. D V2I24 V2I V = potentialniveau 0 1 = potentialniveau = potentialniveau 2 [1] EMC-metalkabelforskruning Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 2 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 3 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) reserveret VP Udgang + V udgang (maks. 10 m) (kun til test) 6 Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) 7 Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) 8 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) reserveret 10 D - Referencepotentiale til VP (klemme ) (kun til test) X21 1 Indgang spændingsforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 Udgang spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X21/1) 3-0V24 referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4-0V24 referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT V2I24 Indgang spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 6 V2I24 Udgang spændingsforsyning til aktorer kortsluttet med klemme X21/ 7 2-0V24V referencepotential til aktuatorer 8 2-0V24V referencepotential til aktuatorer 26 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

27 Elektrisk installation Tilslutning af feltfordeler MFZ23 med MFP.. / MQP Tilslutningsmodul MFZ23 med PROFIUS-interface MFP32 / MQP32 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (WG10) MFZ23 MFP32 + MQP32 PE L1 L1 L2 L2 2. mm (WG12) 4 mm (WG10) X20 X L3 L3 PE x DC 24V D res. VP PROFIUS-DP [1] [1] D res. D res. res. res. res. 24V = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] EMC-metalkabelforskruning Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 2 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 3 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) reserveret VP Udgang + V udgang (maks. 10 m) (kun til test) 6 Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) 7 Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) 8 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) reserveret 10 D - Referencepotentiale til VP (klemme ) (kun til test) X21 1 Indgang spændingsforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 Udgang spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X21/1) 3-0V24 referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4-0V24 referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT - - reserveret reserveret reserveret reserveret Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 27

28 Elektrisk installation Tilslutning feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP.. / MQP... Tilslutning feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP.. / MQP....1 Tilslutningsmoduler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med PROFIUS-interface MFP21 / MQP21, MFP22 / MQP22 og 2 adskilte DC-spændingskredse MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (WG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (WG12) 3 36 X20 MFZ28 + MFP21 MFP22 MQP21 MQP22 2 x DC 24V1 1 24V2 2 [1] D 4 PROFIUS- DP D res. [1] VP D res. V2I24 V2I V1 1 24V = potentialniveau 0 1 = potentialniveau = potentialniveau 2 [1] [2] EMC-metalkabelforskruning Klemmekonfiguration ( side 31) Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 2 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 3 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) 4 Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) 6 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) reserveret 8 VP Udgang + V udgang (maks. 10 m) (kun til test) 9 D - Referencepotentiale til VP (klemme 8) (kun til test) reserveret 11 Indgang spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer 12 Udgang spændingsforsyning (brudt med klemme X20/11) 13-0V24V referencepotential til modulelektronik og sensorer 14-0V24V referencepotential til modulelektronik og sensorer 1 V2I24 Indgang spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 16 V2I24 Udgang spændingsforsyning til aktorer kortsluttet med klemme X20/ V24V referencepotentiale til aktuatorer (digitale udgange) V24V referencepotentiale til aktuatorer (digitale udgange) 28 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

29 Elektrisk installation Tilslutning feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP.. / MQP....2 Tilslutningsmoduler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med PROFIUS-interface MFP21 / MQP21, MFP22 / MQP22 og 1 fælles DC-spændingskreds MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ27 [2] 2 X mm (WG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (WG12) 3 36 X20 MFZ D D res. VP D res. V2I24 V2I MFP21 MFP22 MQP21 MQP22 1 x DC 24V PROFIUS- [1] DP [1] 24V = potentialniveau 0 1 = potentialniveau = potentialniveau 2 [1] [2] EMC-metalkabelforskruning Klemmekonfiguration ( side 31) Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 2 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 3 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) 4 Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) 6 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) reserveret 8 VP Udgang + V udgang (maks. 10 m) (kun til test) 9 D - Referencepotentiale til VP (klemme 8) (kun til test) reserveret 11 Indgang spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer 12 Udgang spændingsforsyning (brudt med klemme X20/11) 13-0V24V referencepotential til modulelektronik og sensorer 14-0V24V referencepotential til modulelektronik og sensorer 1 V2I24 Indgang spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 16 V2I24 Udgang spændingsforsyning til aktorer kortsluttet med klemme X20/ V24V referencepotentiale til aktuatorer (digitale udgange) V24V referencepotentiale til aktuatorer (digitale udgange) Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 29

30 Elektrisk installation Tilslutning feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP.. / MQP....3 Tilslutningsmoduler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med PROFIUS-interface MFP32 / MQP32 MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (WG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm 2 (WG12) X20 MFZ28 + MFP32 MQP32 1 x DC 24V D 4 PROFIUS- [1] DP [1] D res. VP D res. res. 16 res. 17 res. 18 res. 24V = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] [2] EMC-metalkabelforskruning Klemmekonfiguration ( side 31) Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 2 Indgang PROFIUS-DP dataledning (indgående) 3 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) 4 Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) Udgang PROFIUS-DP dataledning (udgående) 6 D - Datareferencepotentiale til PROFIUS-DP (kun til test) reserveret 8 VP Udgang + V udgang (maks. 10 m) (kun til test) 9 D - Referencepotentiale til VP (klemme 8) (kun til test) reserveret 11 Indgang spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer 12 Udgang spændingsforsyning (brudt med klemme X20/11) 13-0V24V referencepotential til modulelektronik og sensorer 14-0V24V referencepotential til modulelektronik og sensorer 1 V2I24 - reserveret 16 V2I24 - reserveret reserveret reserveret 30 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

31 Elektrisk installation Tilslutning af de digitale ind-/udgange i felbusinterfacet MF.. / MQ...6 Tilslutning af de digitale ind-/udgange i felbusinterfacet MF.. / MQ.. Feltbus-interfaces tilsluttes via klemmer eller M12-konnektor..6.1 Tilslutning af feltbusinterface via klemmer Ved feltbusinterfaces med 4 digitale indgange og 2 digitale udgange: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 kombineret med MF.21 MF.22 MF.23 MQ.21 MQ.22 X20 DI 0 VO24 DI 1 VO24 DI 2 VO24 DI 3 VO24 DO 0 2 DO1 2 V2I24 [1] [1] kun MFI23: reserveret, alle andre MF..-moduler: V2I24 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 Nr. Navn Retning Funktion X20 19 DI0 Indgang Koblingssignal fra sensor 1 1) 20-0V24 referencepotentiale til sensor 1 21 V024 Udgang spændingsforsyning til sensor 1 1) 22 DI1 Indgang Koblingssignal fra sensor V24 referencepotentiale til sensor Udgang spændingsforsyning til sensor 2 2 DI2 Indgang Koblingssignal fra sensor V24 referencepotential til sensor 3 27 V024 Udgang spændingsforsyning til sensor 3 28 DI3 Indgang Koblingssignal fra sensor V24 referencepotential til sensor 4 30 V024 Udgang spændingsforsyning til sensor 4 31 DO0 Udgang Koblingssignal fra aktuator V24 referencepotential til aktuator 1 33 DO1 Udgang Koblingssignal fra aktuator V24 referencepotentiale til aktuator 2 3 V2I24 Indgang spændingsforsyning til aktuatorer kun ved MFI23: reserveret; kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: kortsluttet med klemme 1 eller V24 referencepotentiale til aktuatorer; kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: kortsluttet med klemme 17 eller 18 1) anvendt i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J til tilbagemeldingssignal til servicekontakt (lukker). nalyse kan foretages via styringen. Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 31

32 Elektrisk installation Tilslutning af de digitale ind-/udgange i felbusinterfacet MF.. / MQ.. Ved feltbusinterfaces med 6 digitale indgange: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 kombineret med MF.32 MF.33 MQ.32 X20 DI 0 VO24 DI 1 VO24 DI 2 VO24 DI 3 VO24 DI 4 DI res = potentialniveau Nr. Navn Retning Funktion X20 19 DI0 Indgang Koblingssignal fra sensor 1 1) 20-0V24 referencepotentiale til sensor 1 21 V024 Udgang spændingsforsyning til sensor 1 1) 22 DI1 Indgang Koblingssignal fra sensor V24 referencepotentiale til sensor Udgang spændingsforsyning til sensor 2 2 DI2 Indgang Koblingssignal fra sensor V24 referencepotential til sensor 3 27 V024 Udgang spændingsforsyning til sensor 3 28 DI3 Indgang Koblingssignal fra sensor V24 referencepotential til sensor 4 30 V024 Udgang spændingsforsyning til sensor 4 31 DI4 Indgang Koblingssignal fra sensor 32-0V24 referencepotentiale til sensor 33 DI Indgang Koblingssignal fra sensor V24 referencepotentiale til sensor 6 3 res. - reserveret 36-0V24 referencepotentiale til sensorer 1) anvendt i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J til tilbagemeldingssignal til servicekontakt (lukkekontakt). nalyse kan foretages via styringen. 32 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

33 Elektrisk installation Tilslutning af de digitale ind-/udgange i felbusinterfacet MF.. / MQ Tilslutning af feltbusinterfaces via M12-konnektor Feltbusinterfaces MF.22, MQ.22, MF.23 med 4 digitale indgange og 2 digitale udgange: Tilslut sensorer/aktuatorer enten via M12-bøsninger eller via klemmer Ved brug af udgange: tilsluttes til V2I24 / 2 Tilslut sensorer/aktuatorer med to kanaler til DI0, DI2 og DO0. DI1, DI3 og DO1 kan i så fald ikke anvendes til andre formål (V024) (V024) DI1 DI3 DO1 DI0 [1] 4 3 DIO DI2 4 3 DI2 DO DO0 DI1 DI3 DO1 (V024) DI1 4 3 (V024) DI3 4 3 DO [1] i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J må DI0 ikke anvendes EMÆRK Ubenyttede tilslutninger skal forsynes med M12-muffer for at garantere kapslingsklassen IP6! Ved feltbusinterface MF.22H: Tilslut sensorer/aktuatorer enten via M12-bøsninger eller via klemmer Ved brug af udgange: tilsluttes til V2I24 / 2 Følgende sensorer/aktuatorer kan tilsluttes: Fire sensorer med en kanal og to aktuatorer med en kanal eller fire sensorer med to kanaler og to aktuatorer med to kanaler. Ved anvendelse af sensorer/aktuatorer med to kanaler er den anden kanal ikke tilsluttet. Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 33

34 Elektrisk installation Tilslutning af de digitale ind-/udgange i felbusinterfacet MF.. / MQ.. (V024) (V024) n.c. n.c. n.c. DI0 [1] 4 3 DIO DI2 4 3 DI2 DO DO0 DI1 DI3 DO1 (V024) DI1 4 3 (V024) DI3 4 3 DO [1] i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J må DI0 ikke anvendes EMÆRK Ubenyttede tilslutninger skal forsynes med M12-muffer for at garantere kapslingsklassen IP6! Feltbusinterfaces MF.32, MQ.32, MF.33 med 6 digitale indgange: Tilslut enten sensorer via M12-stik eller klemmer Slut sensorer med to kanaler til DI0, DI2 og DI4. Herefter kan DI1, DI3 og DI ikke længere anvendes (V024) (V024) (V024) DI1 DI3 DI DI0 [1] 4 3 DIO DI2 4 3 DI2 DI4 4 3 DI4 DI1 DI3 DI (V024) DI1 4 3 (V024) DI3 4 3 (V024) DI [1] i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J må DI0 ikke anvendes 34 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

35 Elektrisk installation Tilslutning af de digitale ind-/udgange i felbusinterfacet MF.. / MQ.. Ved feltbusinterface MF.32H: Tilslut enten sensorer via M12-stik eller klemmer Følgende sensorer kan tilsluttes: Seks sensorer med en kanal eller seks sensorer med to kanaler. Ved anvendelse af sensorer med to kanaler er den anden kanal ikke tilsluttet. (V024) (V024) (V024) n.c. n.c. n.c. DI0 [1] 4 3 DIO DI2 4 3 DI2 DI4 4 3 DI4 DI1 DI3 DI (V024) DI1 4 3 (V024) DI3 4 3 (V024) DI [1] i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J må DI0 ikke anvendes EMÆRK Ubenyttede tilslutninger skal forsynes med M12-muffer for at garantere kapslingsklassen IP6! Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 3

36 Elektrisk installation ustilslutning med optionel tilslutningsteknik.7 ustilslutning med optionel tilslutningsteknik.7.1 Tilslutningsflange F2 Tilslutningsflangen F2 kan ved standard-udførelsen F0 også kombineres med feltfordelerne til PROFIUS MFZ26F og MFZ28F. F2 har et M12-stiksystem til PROFIUS-tilslutning. På apparatsiden er der monteret en konnektor X11 til den indgående og en bøsning X12 til den videreførende PRO- FIUS. M12-forbindelsesstykkerne er udført i Reverse-Key-kodning (ofte også betegnet som - eller W-kodning). [2] [3] [4] [1] [] [6] [1] [2] [3] [4] [] [6] Frontplade Konnektor M12, indgående PROFIUS (X11) eskyttelseskappe øsning M12, udgående PROFIUS (X12) Låseskruen M20 Låseskruen M Tilslutningsflange F2 er udformet i overensstemmelse med anbefalingerne i PROFIUS-retningslinje nr Tilslutningsteknik til Profibus EMÆRK Til forskel fra standardudførelsen må busafslutningen, der er sluttet til MFP.. / MQPinterfacet, ikke længere bruges ved brug af F2. Der skal anvendes en monterbar busafslutning (M12) i stedet for den videreførende bustilslutning X12 ved den sidste deltager! 36 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

37 Elektrisk installation ustilslutning med optionel tilslutningsteknik Ledningsføring og stikkonfiguration F2 GN RD N U RD GN X11 X M12-stik X11 Pin 1 Pin Pin Pin 4 Pin Gevind nvendes ikke -ledning PROFIUS (indgående) nvendes ikke -ledning PROFIUS (indgående) nvendes ikke fskærmning og beskyttelsesjord M12-bøsning X12 Pin 1 VP-forsyningsspænding V til afslutningsmodstand Pin 2 -ledning PROFIUS (udgående) 1 2 Pin 3 D-referencepotentiale til VP (pin 1) 4 3 Pin 4 -ledning PROFIUS (udgående) Pin nvendes ikke Gevind fskærmning og beskyttelsesjord Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 37

38 Elektrisk installation ustilslutning med optionel tilslutningsteknik.7.2 Tilslutningsflange F3 Tilslutningsflangen F3 kan ved standard-udførelsen F0 også kombineres med feltfordelerne til PROFIUS MFZ26F og MFZ28F. F3 har et M12-stiksystem til PROFIUS-tilslutning. På apparatsiden er der monteret en konnektor X11 til den indgående og en bøsning X12 til den videreførende PRO- FIUS. M12-forbindelsesstykkerne er udført i Reverse-Key-kodning (ofte også betegnet som - eller W-kodning). Desuden er F3 udstyret med et M12-tilslutningsstik X1 (4-polet, normal kodning) til tilførsel af forsyningsspændingen/forsyningsspændingerne. [2] [3] [4] [] [6] [1] [7] [6] [8] [1] [2] [3] [4] [] [6] [7] [8] Frontplade Konnektor M12, indgående PROFIUS (X11) øsning M12, udgående PROFIUS (X12) Reduktion Stik M12, spændingsforsyning (X1) Låseskruen M20 eskyttelseskappe Låseskruen M Tilslutningsflange F3 er udformet i overensstemmelse med anbefalingerne i PROFIUS-retningslinje nr Tilslutningsteknik til Profibus EMÆRK Til forskel fra standardudførelsen må busafslutningen, der er sluttet til MFP.. / MQP..- interfacet, ikke længere bruges ved brug af F2. Der skal anvendes en monterbar busafslutning (M12) i stedet for den videreførende bustilslutning X12 ved den sidste deltager! 38 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

39 Elektrisk installation ustilslutning med optionel tilslutningsteknik Ledningsføring og stikkonfiguration F3- GN RD N U N U WH K RD GN X11 X12 X M12-stik X11 Pin 1 Pin Pin Pin 4 Pin Gevind nvendes ikke -ledning PROFIUS (indgående) nvendes ikke -ledning PROFIUS (indgående) nvendes ikke fskærmning og beskyttelsesjord M12-bøsning X12 Pin 1 VP-forsyningsspænding V til afslutningsmodstand Pin 2 -ledning PROFIUS (udgående) Pin 3 D-referencepotentiale til VP (pin 1) Pin 4 -ledning PROFIUS (udgående) Pin nvendes ikke Gevind fskærmning og beskyttelsesjord M12-stik X1 Pin Pin 2 Pin 3 Pin 4 spændingsforsyning, til modulelektronik og sensorer V2I24 spændingsforsyning, til aktuatorer - 0V24 referencepotentiale, til modulelektronik, sensoren 2-0V24 referencepotentiale til aktuatorer Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 39

40 Elektrisk installation Tilslutning med hybridkabel.8 Tilslutning med hybridkabel.8.1 Hybridkabel mellem feltfordelere MFZ.3. eller MFZ.6. og MOVIMOT (sagsnummer ) + MFZ.3 MFZ.6 Vær opmærksom på frikoblingen af omdrejningsretningen Klemmekonfiguration MOVIMOT -klemme Lederfarve/betegnelse hybridkabel L1 sort/l1 L2 sort/l2 L3 sort/l3 rød/24v Ø hvid/0v RS+ orange/rs+ RS- grøn/rs- PE-klemme grøn-gul + smøreende EMÆRK Kontrollér, om den ønskede rotationsretning er frikoblet. Flere oplysninger herom findes i kapitlerne "Idrifttagelse..." i driftsvejledningen til "MOVIMOT...". 24V L R egge omdrejningsretninger er frigivet 24V L R kun omdrejningsretning Venstrerotation er frigivet; Setpunkt-programmeringer for højrerotation fører til stop af drivenheden. 24V L R kun omdrejningsretning Højrerotation er frigivet; Setpunkt-programmeringer for venstrerotation medfører, at motoren stopper 24V L R Motoren er blokeret eller standset 40 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

41 Elektrisk installation Tilslutning af pc.8.2 Hybridkabel mellem feltfordelere MFZ.7. eller MFZ.8. og drejestrømsmotorer (sagsnummer ) + MFZ.8 MFZ Kablets udvendige skærm skal forbindes til motorklemkassens hus via en EMC-metalkabelforskruning. Klemmekonfiguration Motorklemme U1 V1 W1 4a 3a a 1a 2a PE-klemme Lederfarve/betegnelse hybridkabel sort/u1 sort/v1 sort/w1 rød/13 hvid/14 blå/1 sort/1 sort/2 grøn-gul + skærmende (indvendig afskærmning).9 Tilslutning af pc Diagnose-interfacet kan tilsluttes en almindelig pc med følgende ekstraudstyr: US11 med US-interface, sagsnummer eller UWS21 med serielt interface RS-232, sagsnummer US US11 RJ10 PC + MOVITOOLS MF../MQ.. RS-232 UWS21 RJ Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 41

42 6 I 0 Idrifttagning Idrifttagningsforløb 6 Idrifttagning 6.1 Idrifttagningsforløb EMÆRK Dette kapitel indeholder en beskrivelse af idrifttagningen for MOVIMOT MM..D og C i Easy-tilstand. Oplysninger om idrifttagning af MOVIMOT MM..D i eksporttilstand findes i driftsvejledningen "MOVIMOT MM..D...". FRE! Før MOVIMOT -omformeren afmonteres/monteres, skal strømtilførslen afbrydes. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Fare for dødelige og alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Sluk for strømmen til MOVIMOT -omformeren, og sørg for at sikre den, så strømmen ikke kan slås til igen ved et uheld. Vent derefter mindst 1 minut. DVRSEL! Overfladen på MOVIMOT -omformeren og de eksterne enheder, f.eks. bremsemodstand (især på kølelegemet), kan opnå høje temperaturer under brug. Fare for forbrændinger. Rør først MOVIMOT -enheden og det eksterne udstyr, når disse dele er kølet godt af. NVISNINGER Før du tager feltbusinterfacet (MFP / MQP) af eller sætter det på, skal du deaktivere DC-spændingsforsyningen! usforbindelsen fra indgående og videreførende PROFIUS er integreret i tilslutningsmodulet, så PROFIUS-ledningen heller ikke er afbrudt ved frakoblet modulelektronik. Følg de ekstra anvisninger i den komplette håndbog, kapitlet "Supplerende idrifttagningsanvisninger feltfordeler". NVISNINGER Før idrifttagning skal beskyttelsen mod maling fjernes fra status-led'en. Før idrifttagning skal folien, der beskytter typeskiltene mod maling, fjernes. Kontrollér, om alle beskyttelsesafskærmninger er installeret korrekt. For netkontaktoren K11 skal der overholdes en minimumfrakoblingstid på 2 sekunder. 42 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

43 Idrifttagning Idrifttagningsforløb I Kontrollér, at MOVIMOT -omformeren og PROFIUS-interfacet (MFZ21, MFZ23, MFZ26, MFZ27 eller MFZ28) er korrekt tilsluttet. 2. Stil DIP-kontakten S1/1 til MOVIMOT -omformeren (se den relevante MOVIMOT - driftsvejledning) på "ON" (= adresse 1). ON ON Skru låse-skruen af via setpunkt-potentiometeret f1 på MOVIMOT -omformeren. 4. Indstil det maksimale omdrejningstal på setpunkt-potentiometeret f1. f[hz] 100 f [1] [1] Potentiometerposition. Skru låseskruen til setpunkt-potentiometeret i igen med tætning. EMÆRK Kapslingsklassen, der er angivet i de tekniske data, gælder kun, hvis låseskruerne på setpunktpotentiometeret og diagnoseinterface X0 er korrekt monteret. Hvis låseskruen ikke er monteret eller er monteret forkert, kan der opstå skader på MOVIMOT -omformeren Indstil minimumfrekvensen f min på omskifter f2. Funktion Indstilling Omskifterstilling Minimumfrekvens f min [Hz] Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 43

44 6 I 0 Idrifttagning Idrifttagningsforløb Hvis rampetiden ikke angives via feltbussen (2 PD), skal du indstille rampetiden på kontakten t1 på MOVIMOT -omformeren. Rampetiderne indstilles i setpunkt-spring på 0 Hz. Funktion Indstilling Omskifterstilling Rampetid t1 [s] Kontrollér, om den ønskede omdrejningsretning på MOVIMOT er frigivet. Klemme R Klemme L etydning ktiveret ktiveret egge omdrejningsretninger er frikoblet 24V R L ktiveret Ikke aktiveret Kun omdrejningsretning Højrerotation er frigivet Setpunkt-programmeringer for venstrerotation medfører, at motoren stopper 24V R L Ikke aktiveret ktiveret Kun omdrejningsretning Venstrerotation er frigivet Setpunkt-programmeringer for højrerotation medfører, at motoren stopper 24V R L Ikke aktiveret Ikke aktiveret Enheden er spærret, resp. motoren standses 24V R L 9. Indstil PROFIUS-adressen på feltbus-interfacet MFP/MQP. Indstillingen af PRO- FIUS-adressen sker med DIP-kontakterne 1 til 7 (fabriksindstilling: adresse 4). 8 [2] x 0 = 0 2 x 0 = x 1 = 16 [1] Eksempel: adresse 17 [2] Kontakt 8 = Reserveret x 0 = x 0 = 0 [1] dresse 0 til 12: dresse 126: dresse 127: gyldig adresse understøttes ikke roadcast x 0 = 0 ON x 1 = Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

45 Idrifttagning Idrifttagningsforløb I 0 6 Nedenstående tabel viser på eksemplet for adresse 17, hvordan DIP-switch-positionerne findes for vilkårlige busadresser. eregning Rest DIP-switch-position Valens 17 / 2 = 8 1 DIP 1 = "ON" 1 8 / 2 = 4 0 DIP 2 = "OFF" 2 4/2 = 2 0 DIP 3 = "OFF" 4 2/2 = 1 0 DIP 4 = "OFF" 8 1 / 2 = 0 1 DIP = "ON" 16 0/2 = 0 0 DIP 6 = "OFF" 32 0/2 = 0 0 DIP 7 = "OFF" ktivér på sidste busdeltager bus-afslutningsmodstanden på feltbus-interface MFP / MQP. Hvis feltbusinterfacet MFP/MQP befinder sig i slutningen af et PROFIUS-segment, sker tilslutningen til PROFIUS-nettet kun via den indgående PROFIUSledning (klemme 1/2). For at undgå forstyrrelser af bussystemet på grund af refleksioner osv., skal PROFIUS-segmentet afsluttes med busafslutningsmodstandene ved den fysiske første og sidste enhed. us-afslutningsmodstandene er allerede realiseret på feltbus-interfacet MFP / MQP og kan aktiveres via 2 DIP-kontakten (se følgende billede). usafslutningen er realiseret for ledningstype iht. EN 0170 (volume 2)! usafslutning ON = til usafslutning OFF = fra Fabriksindstilling ON 9 ON EMÆRK Ved brug af feltfordelere med tilslutningsflange F2 eller F3 skal du være opmærksom på følgende: Hvis du vil bruge tilslutningsflangen F2 / F3, må du ikke længere bruge den aktiverbare busafslutning på MFP / MQP-modulet. I stedet skal du ved den sidste deltager bruge en stikbar busafslutning (M12) i stedet for den videreførende bustilslutning X12 (se også kapitlet "Tilslutning af feltbus-interface via M12-konnektor" ( side 33)). 11.Sæt MOVIMOT -omformeren og MFP/MQP-husdækslet på feltfordeleren, og skru den fast. 12.ktivér DC-forsyningsspændingen til PROFIUS-interface MFP/MQP og MOVIMOT -omformeren. Den grønne LED "RUN" på feltbusinterfacet MFP/MQP skal nu lyse, og den røde LED "SYS-F" skal gå ud. 13.Projekter PROFIUS-interfacet MFP/MQP i DP-masteren. Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 4

46 7 PROFIUS-interfacet MFP's funktion LED-indikationens betydning 7 PROFIUS-interfacet MFP's funktion 7.1 LED-indikationens betydning PROFIUS-interface MFP har 3 LED'er til diagnose. LED "RUN" (grøn) bruges til visning af den normale driftstilstand LED "US-F" (rød) bruges til visning af fejl på PROFIUS-DP LED "SYS-F" (rød) bruges til visning af systemfejl i PROFIUS-interface MFP eller MOVIMOT -omformer. EMÆRK LED'en "SYS-F" har generelt ingen funktion i DP-konfigurationerne "0PD+DI/DO" og "0PD+DI". MFP PROFIUS DP RUN US-F SYS-F etydninger af LED'en "RUN" (grøn) RUN US-F SYS-F etydning Fejlafhjælpning Til x x MFP-modul-hardware OK Til Fra Fra Korrekt MFP-drift MFP er i gang med en dataudveksling med DPmasteren (Data-Exchange) og MOVIMOT OFF x x MFP ikke klar til drift DC-forsyning mangler linker x x PROFIUS-adressen er indstillet højere end 12. x = vilkårlig tilstand Kontrollér DC-spændingsforsyningen Tænd for MFP-interfacet igen. Udskift modulet, hvis problemet optræder igen. Kontrollér den indstillede PROFIUS-adresse på feltbus-interfacet MFP. 46 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

47 PROFIUS-interfacet MFP's funktion LED-indikationens betydning etydninger af LED "US-F" (rød) RUN US-F SYS-F etydning Fejlafhjælpning Til OFF x MFP er i gang med en dataudveksling med DP-masteren (Data-Exchange) Til linker x aud-hastigheden registreres, men aktiveres ikke af DP-masteren MFP er ikke projekteret eller er forkert projekteret i DP-masteren. Til Til x Forbindelsen til DP-masteren er afbrudt. MFP registrerer ikke nogen baud-hastighed usafbrydelse DP-masteren er ude af drift x = vilkårlig tilstand Kontroller DP-masterens projektering. Kontrollér MFP's PROFIUS-DP-tilslutning. Kontrollér DP-masteren Kontroller samtlige kabler i PROFIUS-DP-nettet etydninger af LED "SYS-F" (rød) RUN US-F SYS-F etydning Fejlafhjælpning Til x OFF Normal driftstilstand for MFP og MOVIMOT Til x linker 1 x Til x linker 2 x x = vilkårlig tilstand MFP-driftstilstand OK, MOVIMOT melder fejl MOVIMOT reagerer ikke på setpunkter fra DP-masteren, fordi PO-data ikke er frigivet Til x Til Kommunikationsforbindelsen mellem MFP og MOVIMOT har fejl eller er afbrudt Servicekontakten på feltfordeleren står på "OFF" nalysér fejlnummeret i MOVIMOT -statusord 1 i styringen Følg driftsvejledningen for MOVIMOT for at afhjælpe fejl Nulstil MOVIMOT efter behov via styringen (reset-bit i styreord 1) Kontrollér DIP-switchene S1/1..4 i MOVIMOT Indstil RS-48-adresse 1, så PO-dataene frigives Kontrollér den elektr. forbindelse mellem MFP og MOVIMOT (klemmerne RS+ og RS-) Se også kapitlet Elektrisk installation og kapitlet "Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter" ( side 17) Kontrollér indstillingen af serviceafbryderen på feltfordeleren Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 47

48 8 PROFIUS-interfacet MQP's funktion LED-indikationens betydning 8 PROFIUS-interfacet MQP's funktion 8.1 LED-indikationens betydning PROFIUS-interface MQP har 3 LED'er til diagnose. LED "RUN" (grøn) til visning af den normale driftstilstand LED "US-F" (rød) til visning af fejl på PROFIUS-DP LED "SYS-F" (rød) til visning af systemfejl på MQP eller fra MOVIMOT MQP PROFIUS DPV1 RUN US-F SYS-F etydninger af LED'en "RUN" (grøn) RUN US-F SYS-F etydning Fejlafhjælpning Til x x MQP-modul-hardware OK Til Fra Fra Korrekt MQP-drift MQP er i gang med en dataudveksling med DPmasteren (Data-Exchange) og MOVIMOT OFF x x MQP er ikke driftsklar DC-forsyning mangler linker x x PROFIUS-adressen er indstillet højere end 12. Kontrollér DCspændingsforsyning MQP tilkobles igen. Udskift modulet, hvis fejlen stadig findes. Kontrollér den indstillede PROFIUS-adresse på MQP x = vilkårlig tilstand 48 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

49 PROFIUS-interfacet MQP's funktion LED-indikationens betydning etydninger af LED "US-F" (rød) RUN US-F SYS-F etydning Fejlafhjælpning Til OFF x MQP er i gang med en dataudveksling med DPmasteren (Data-Exchange) Til linker x aud-hastigheden registreres, men aktiveres ikke af DP-masteren MQP er ikke projekteret eller er forkert projekteret i DP-masteren. Til Til x Forbindelsen til DP-masteren er afbrudt. MQP registrerer ingen baudrate usafbrydelse DP-masteren er ude af drift x = vilkårlig tilstand Kontroller DP-masterens projektering. Kontrollér PROFIUS- DP-tilslutningen for MQP. Kontrollér DP-masteren Kontroller samtlige kabler i PROFIUS-DP-nettet etydninger af LED "SYS-F" (rød) RUN US-F SYS-F etydning Fejlafhjælpning x x OFF Normal driftsstatus MQP'en er i færd med at udveksle data med de tilsluttede MOVIMOT x x linker ensartet x = vilkårlig tilstand MQP er i fejltilstand I MOVITOOLS -statusvinduet vises en fejlmeddelelse. x x Til MQP'en udveksler ikke data med de tilsluttede MOVIMOT. MQP'en er ikke konfigureret eller de tilsluttede MOVIMOT svarer ikke. Servicekontakten på feltfordeleren står på OFF emærk den tilhørende fejlbeskrivelse (se fejltabellen til feltbus-interfacet) Kontroller ledningsføringen for RS-48 mellem MQP og de tilsluttede MOVIMOT samt spændingsforsyningen for MOVIMOT Kontroller, om de adresser der er indstillet på MOVIMOT -stemmer overens med de adresser, der er indstillet i IPOSprogrammet (kommando MovcommDef) Kontrollér, om IPOSprogrammet er startet Kontrollér indstillingen af servicekontakten på feltfordeleren Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 49

50 8 PROFIUS-interfacet MQP's funktion Fejltilstande 8.2 Fejltilstande Feltbus-timeout Frakoblingen af feltbusmasteren eller trådbrud i feltbusledningsføringen medfører en feltbus-timeout i MQP. De tilsluttede MOVIMOT -enheder standses, idet der i hvert proces-udgangsdataord sendes 0. Desuden sættes de digitale udgange på "0". Dette svarer f.eks. til et hurtigstop i styreord 1. EMÆRK emærk! Hvis MOVIMOT -enheden aktiveres med 3 procesdataord, med 0 sek. i det 3. ord! Fejlen Feltbus-timeout nulstiller automatisk, dvs. MOVIMOT -enheden modtager straks efter genoptagelsen af feltbus-kommunikationen de faktiske procesudgangsdata fra styringen. Fejlreaktionen kan frakobles via P831 i MOVITOOLS -Shell RS-48-TIMEOUT Hvis MQP ikke længere kan få adgang til en eller flere MOVIMOT -enheder via RS-48, vises fejlkode 91 Systemfejl i statusord 1. LED'en SYS-F begynder herefter at lyse. Fejlen overføres også via diagnoseinterfacet. MOVIMOT -enhed, som ikke indeholder nogen data, standser efter 1 sekund. Forudsætningen for dette er, at dataudvekslingen mellem MQP og MOVIMOT sker via MOVCOMM-kommandoerne. MOVIMOT -enhed, som modtager data, kan viderestyres som sædvanlig. Timeout nulstilles automatisk, dvs. de faktiske procesdata udskiftes omgående igen, når kommunikationen med den MOVIMOT -enhed, hvor forbindelsen var afbrudt til, er blevet genetableret Hardwarefejl Feltbusinterfacene MQP kan registrere en række hardwaredefekter. Så snart en hardwarefejl er detekteret, spærres systemenhederne. De nøjagtige fejlreaktioner og afhjælpningsforanstaltninger finder du i kapitlet "Fejltabel feltbusinterface". En hardwarefejl medfører, at fejl 91 vises i procesindgangsdataene i statusord 1 fra alle MOVIMOT -enheder. LED'en SYS-F på MQP-modulet blinker så konstant. Den nøjagtige fejlkode kan vises via diagnoseinterfacene i MOVITOOLS. I IPOS-programmet kan fejlkoden læses og behandles med kommandoen "GETSYS". 0 Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler

51 Overensstemmelseserklæring Fejltilstande 9 9 Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-lickle-Straße 42, D ruchsal erklærer hermed på eget ansvar, at følgende produkter opfylder kravene til overensstemmelse Frekvensomformer i serien eventuelt i forbindelsen med MOVIMOT D drejestrømsmotor iht. Maskindirektivet 2006/42/EF 1) Lavspændingsdirektivet 2006/9/EF EMC-direktivet 2004/108/EF 4) anvendte harmoniserede standarder: EN :2008 ) EN : 2007 ) EN :2004 EN :2007 EN :2003 EN :2007 1) Produkterne er beregnet til at blive indbygget i maskiner. Det er forbudt at tage produkterne i drift, indtil det er konstateret, at de maskiner, som produkterne skal indbygges i, overholder bestemmelserne i Maskindirektivet. 4) De anførte produkter kan iht. EMC-direktivet ikke anvendes selvstændigt. Først når disse produkter er integreret i et samlet system, kan systemet vurderes mht. EMC. Vurderingen er foretaget for en typisk anlægsopsætning og ikke for det enkelte produkt. ) lle de sikkerhedstekniske anvisninger i den produktspecifikke dokumentation (driftsvejledning, håndbog osv.) skal overholdes i hele produktets levetid. ruchsal Johann Soder Sted Dato Teknisk direktør a) b) a) efuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten b) efuldmægtiget til at samle de tekniske bilag Kompakt håndbog PROFIUS-interface, -feltfordeler 1

52 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. ox 3023 D ruchsal/germany Phone Fax

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service open Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2008 16738497 / DA Håndbog

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopeninterfaces, -feltfordelere Udgave 07/2006 11400692 / DA FC220000 Håndbog

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC310000 Udgave 12/2005 11407093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Udgave 11/2009 16885295 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D GC320000 Udgave 09/2005 11212497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler)

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22515135_0516* Håndbog MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Udgave 05/2016 22515135/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC

* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *19484895_0115* Driftsvejledning Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Udgave 01/2015 19484895/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Driftsvejledning Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Udgave 07/2012 17060893 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Eltilslutning af LH..E Condensing Unit med EC ventilator(er)

Eltilslutning af LH..E Condensing Unit med EC ventilator(er) Eltilslutning af LH..E Condensing Unit med EC ventilator(er) Dette informationsark supplerer driftsvejledningen fra ventilatorproducenten af den specifikke elektriske forbindelse Ventilatorer kan udgøre

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

AUTOMATIK G9000 TILSLUTNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A

AUTOMATIK G9000 TILSLUTNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A AUTOMATIK G9000 TILSLUTNING DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning.........................................b 2. Tilslutning af automatik til ovn..........................1 2.1. Tilslutning til Cerama ovn

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 2 Konfigurering af

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

HBSR-HFC Switch. Instruktionsmanual. Til detektering af HFC kølemiddel Spændningsforsyning: 90 240 V AC Udgang: Solid State Relay 40 W

HBSR-HFC Switch. Instruktionsmanual. Til detektering af HFC kølemiddel Spændningsforsyning: 90 240 V AC Udgang: Solid State Relay 40 W Instruktionsmanual HBSR-HFC Switch Til detektering af HFC kølemiddel Spændningsforsyning: 90 240 V AC Udgang: Solid State Relay 40 W Instruktionsmanual - Refrigeration Switch (HBSR-HFC-SSR-001-DK) 1 /

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere