Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden"

Transkript

1 Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er der truffet beslutning om, at hospitalerne i Århus skal samles i Det nye Universitetshospital i Århus. Det er samtidig nødvendigt at gennemføre en række større anlægsprojekter på det somatiske og psykiatriske område. Hospitalerne i Viborg, Randers og Horsens skal omdannes til akuthospitaler med fælles akutmodtagelse, der skal bygges et nyt hospital i Gødstrup, der skal etableres et Center of Excellence i Silkeborg og det psykiatriske hospital i Risskov skal flyttes ud til DNU. Dato Niels Pedersen Tel Side 1 Samtidig skal der foretages vedligeholdelses- og driftsnødvendige investeringer i de fysiske rammer på regionens hospitaler og institutioner. Desuden skal der hvert år investeres i en udskiftning og nyanskaffelse af tidssvarende medicoteknisk udstyr, for at det er muligt at give patienterne den optimale behandling. Det giver alt i alt et stort pres på anlægsbudgetterne i Region Midtjylland og et pres, der vil fortsætte i de kommende år. I forbindelse med budget 2010 blev en investeringsplan for godkendt (Regionsrådsmøde den 19. august 2009). Investeringsplanen indeholder et forslag til prioritering af anlægsmidlerne i 2009 og Derudover indeholder investeringsplanen et skøn over anlægsøkonomien i de kommende år. I dette notat fremlægges et mere detaljeret billede af anlægsøkonomien. Først gives der et samlet overblik over de anlægsøkonomiske udfordringer, som Region Midtjylland står overfor i de kommende 20 år. Samtidig redegøres der for de forudsætninger, der med tiden har ændret sig. Derefter opstilles der en række handlemuligheder. Der opstilles en realistisk investerings- og finansieringsplan for perioden , hvor investeringerne i nyt sygehusbyggeri gennemføres hurtigst muligt ud fra, hvad der er bygningsmæssigt hensigtsmæssig. En hurtig realisering af byggeriet er ønskelig ud fra et driftsøkonomisk perspektiv, idet effektiviseringsgevinster og salgsindtægter fra sygehusbygninger, der skal nedlægges, hurtigere indfries. Investerings- og finansieringsplanen hviler på følgende generelle forudsætninger, der skal drøftes med staten: Der er givet et foreløbigt tilsagn til DNU på 6,35 mia. kr. Der planlægges ud fra denne anlægssum i notatet. Regionsrådet mener på det foreliggende grundlag, at det er mere realistisk, at DNU-projektet har en anlægssum på 8,96 mia. kr. Differencen er på 2,61 mia. kr. Det forudsættes, at hvis regeringens forudsætninger ikke holder vil anlægsrammen blive øget. I så fald vil de ekstra anlægsmidler udover de 6,35 mia. kr. blive anvendt fra 2015 og i de efterfølgende år. Anlægsudgiften til Det Ny Hospital i Gødsstrup er indregnet med 4 mia. kr., hvortil der forudsættes fuldt tilskud på 62,5 % fra kvalitetsfonden. Der er i planen ikke indtil videre

2 indregnet tilskud fra kvalitetsfonden til andre større byggerier: flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til DNU samt nødvendige investeringer i Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Silkeborg. Disse projekter er i planen forudsat egenfinansieret selv om staten i løbet af foråret vil blive ansøgt om tilskud fra kvalitetsfonden. Der er foreløbig afsat samlet 2,7 mia. kr. Til finansiering af investeringerne er det forudsat, at regionen kan indregne det fulde salgsprovenu af de sygehusmatrikler, der skal frasælges. Salgsindtægterne forventes at udgøre 4 mia. kr. (opgjort på basis af de offentlige ejendomsvurderinger). Endvidere er der indregnet 12,5 % lånefinansiering af kvalitetsfondsprojekterne svarende til 1,4 mia. kr. Økonomiaftalen for 2010 mellem Danske Regioner og regeringen er i notatet fortolket således, at lånefinansieringen bliver modregnet i salgsprovenuet ved frasalg af sygehusbygninger, og at effektiviseringsgevinsterne ved nye sygehusbyggerier ikke kan anvendes til tilbagebetaling af lån. Det fremgår i notatet, at det ikke er realistisk at gennemføre kvalitetsfondsprojekterne i perioden ud fra de nuværende finansieringsbetingelser, da betingelserne ikke modsvarer det eksisterende finansieringsbehov. Presset på anlægsøkonomien vil endvidere blive forværret, hvis det skulle vise sig, at anlægssummen for DNU bliver højere end de 6,35 mia. kr., der er givet foreløbigt tilsagn til. I notatet fremgår det ligeledes, at det på en længere bane er muligt at få sammenhæng mellem den forventede finansiering og de forventede anlægsudgifter. Det vil derfor være ønskeligt med en mere dynamisk finansieringsmodel, hvor der vil være mulighed for en større låneadgang i perioden frem til 2018, og hvor det er muligt at benytte effektiviseringsgevinsterne til at tilbagebetale lånene med. Hvis det ikke bliver muligt at anvende effektiviseringsgevinsterne til at tilbagebetale lånene, vil det i realiteten betyde, at lånefinansieringen skal ske via en aktivitetsnedgang, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Ud fra et driftsøkonomisk perspektiv er en vis lånefinansiering ønskelig. Investerings- og finansieringsplanen forudsætter i øvrigt, at der ikke er kassefinansieret anlægsbyggeri. Dermed påvirker planen ikke regionens likviditet 2. Anlægsbehov i Region Midtjylland 2.1. Kvalitetsfondsprojekterne Regeringen har fastsat en række rammer for udmøntningen af midlerne fra kvalitetsfonden. De økonomiske forudsætninger for Kvalitetsfondsprojekterne står beskrevet i økonomiaftalen for Der afsættes samlet set 40 mia. kr. i Kvalitetsfonden, hvor statens andel er 25 mia. kr., og regionerne skal bidrage med de resterende 15 mia. kr. I forhold til de enkelte anlægsprojekter vil der således være 62,5% statslig finansiering og 37,5% egenfinansiering for regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen 2010, at der er mulighed for at optage lån i de år, hvor der er størst finansieringsbehov. Regionerne kan låne 12,5 % af tilsagnsrammen, indtil salget af nuværende matrikler kan realiseres. Den resterende andel af regionernes egenfinansiering (25%) skal komme fra regionernes almindelige anlægsramme, der årligt fastlægges i forbindelse med økonomiaftalerne, eller fra regionens likvide aktiver. Side 2

3 Regionerne kan udover deres almindelige anlægsramme og likvide aktiver finde midler til deres forudsatte egenfinansiering via salg af overskydende hospitalsmatrikler. De store kvalitetsfondsprojekter indebærer en samling af funktioner på færre matrikler, hvilket betyder, at der vil være matrikler, der ikke længere skal benyttes til hospitalsfunktioner. Region Midtjylland har fået et foreløbigt tilsagn fra regeringen om et projekt til 6,35 mia. kr. til Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) og 1,15 mia. kr. til en om- og udbygning af Regionshospitalet Viborg. Der arbejdes i øjeblikket med ansøgninger til regeringen for et få et endeligt tilsagn til de to projekter. DNU DNU-Projektet er særligt langt fremme i processen. Regionsrådet godkendte på mødet den 17. marts 2010 ansøgningen til endeligt tilsagn, som nu er sendt af sted til behandling i regeringens rådgivende udvalg. Den 1. april 2010 påbegyndes den konkrete projektering og planlægning af den første etape af byggeriet. Det indebærer, at man efter sommer begynder arbejdet med at involvere brugere i den konkrete planlægning. Det er derfor af afgørende betydning at kende de finansieringsmæssige muligheder, således at man ikke får startet en proces op, som senere må udskydes. Den skitserede realiseringstakt er udarbejdet under indtryk af, at de politiske tilkendegivelser skal realiseres hurtigst muligt, og ud fra hvad der byggemæssigt er en hensigtsmæssig realiseringstakt. Såfremt økonomien ikke tillader realisering i denne takt, kan projektet naturligvis realiseres i en langsommere takt, hvilket vil forsinke udflytningen af de fysisk trængte afdelinger på Århus Sygehus og i sidste ende bliver dyrere. Viborg Regionshospitalet Viborg fik et foreløbigt tilsagn fra regeringen på et projekt til 1,15 mia. kr. Der arbejdes i øjeblikket på en ansøgning til regeringen for at få et endelig tilsagn til projektet. Nybyggeriet skal bl.a. indeholde en ny fælles akut modtagelse, operationsfaciliteter, billeddiagnostik, auditorium og ny hovedindgang. Renoveringen vil primært omfatte den nuværende sengebygning, hvor standarden af ambulatorier og sengestuer vil blive væsentligt forbedret. Projektet omfatter endvidere en samling af de akutte funktioner fra Regionshospitalet Skive samt flere akutte funktioner fra Regionshospitalet Silkeborg. Gødstrup Regeringen har i før-screeningen godkendt Regionsrådets forslag om, at der skal etableres et nyt hospital i Gødstrup. Her skal Region Midtjylland senest den 1. juni 2010 indsende en ansøgning om et foreløbigt tilsagn. COWI A/S har i forbindelse med en sammenligning af henholdsvis ud- og ombygning af Regionshospitalet Herning og etablering af et nyt hospital beregnet en anlægssum på et nyt hospital til ca. 4 mia. kr Investeringsprofiler Der er tilknyttet forskellige investeringsprofiler til kvalitetsfondsprojekterne. En investeringsprofil angiver et projekts samlede anlægssum fordelt ud på år. De enkelte projekter er på forskellige stadier i planlægningsfasen, og der er således også forskel på investeringsprofilernes detaljeringsniveau. Planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Århus har været i gang i flere år, hvilket betyder, at investeringsprofilen er mere Side 3

4 gennemarbejdet end investeringsprofilerne for Det Nye Hospital i Gødstrup og for Regionshospitalet Viborg. Investeringsprofilernes udformning gør, at Region Midtjylland i enkelte år vil være særligt presset på anlægsbudgettet i forhold til kravet om egenfinansiering. Som det fremgår af nedenstående tabel 1, vil der særligt i årene frem til 2015 være et stort udgiftspres. Tabel 1: Investeringsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne (note 1) Projekt \år 2010 og I alt tidligere DNU 548,8 738,1 850, Viborg 86, , Vest I alt , , , Note 1: Der planlægges ud fra en anlægssum på 6,35 mia. kr., som der er givet foreløbigt tilsagn til. Ud fra Regionsrådets forudsætninger vil projektet have en anlægssum på 8,96 mia. kr. og dermed 2,61 mia. kr. dyrere. Hvis Regionsrådets forudsætninger passer forudsættes det, at anlægsrammen øges tilsvarende og at de resterende beløb vil falde i 2015 og frem til og med For Det nye hospital i Gødstrup er der anvendt den investeringsprofil baseret på de udregninger, som COWI A/S har benyttet i deres sammenligningsrapport fra foråret For Regionshospitalet Viborg er der benyttet en investeringsprofil baseret på en erfaringsmæssig procentvis fordeling af beløb i den type anlægsprojekter. 2.2 Større projekter Som følge af Akutplanen og Hospitalsplanen skal der ske større strukturelle ændringer på det somatiske område, hvilket har væsentlige anlægsmæssige konsekvenser. Udover de nævnte projekter i forbindelse med DNU, Viborg og Det Nye Hospital i Gødstrup skal Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens omdannes til et akuthospital med fælles akutmodtagelse. På Regionshospitalet Silkeborg skal der etableres et Center of Excellence. Inden Det Nye Hospital i Gødstrup er bygget skal der etableres en fælles akutmodtagelse i Hospitalsenheden Vest. Inden at DNU er bygget skal der foretages en række driftsnødvendige investeringer på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Der er igangsat og gennemført en række fase 0-projekter på de nævnte somatiske hospitaler. Fase 0-projekterne er projekter, der har været en forudsætning for at de efterfølgende faser i de store projekter, kan gennemføres. Nu skal processen med etablering af fælles akutmodtagelse og ændring af de fysiske rammer fortsættes, så der også kan skabes plads til de patienter, der flyttes fra de mindre hospitaler. For Psykiatriens vedkommende skal der gennemføres en Psykiatriplan, hvor der i relation hertil skal gennemføres en række anlægsprojekter. Samtidig er der planer om, at det psykiatriske hospital i Risskov skal flyttes ud til DNU. Region Midtjylland har søgt om finansiering af de større anlægsprojekter hos regeringen via regeringens rådgivende udvalg. Regionen har som nævnt kun fået et foreløbigt tilsagn til finansiering af Det Nye Universitetshospital i Århus og udbygning og renovering af Regionshospitalet Viborg. I finansloven 2010 er det samtidig meldt ud, at der skal bygges et nyt hospital i Gødstrup. Regeringen har indtil videre ikke givet tilsagn til projekterne i Psykiatrien eller til projekterne på regionshospitalerne i Randers og Horsens, hvor der vil være behov for etablering af fælles akutmodtagelser og betydelige om- og tilbygninger. Side 4

5 Der er på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet reviderede ansøgninger til Det rådgivende udvalg om finansiering af de projekter, der ikke fik tilsagn om finansieringen i 1. runde af udmøntningen af midler fra Kvalitetsfonden. 2. runde af udmøntningen fra kvalitetsfondsmidlerne vil finde sted i efteråret Der er prioriteret 100 mio. kr. årligt i perioden , til de større projekter udover kvalitetsfondsprojekterne. Herefter øges beløbet gradvist til 150 mio. kr. årligt. Fra 2017 vil størstedelen af de store kvalitetsfondsprojekter efter planen være gennemført, og der vil være behov for at foretage nødvendige investeringer på alle regionens hospitaler. 2.3 Vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter Det er nødvendigt, at der årligt afsættes midler til vedligeholdelsesprojekter, for at kunne holde regionens bygninger i en fornuftig stand. Der er eksempelvis forbundet væsentlige udgifter til at vedligeholde bygningernes klimaskærme. Samtidig er det uundgåeligt, at der kommer uforudsete anlægsprojekter. Det kan f.eks. være i forbindelse med pludselig udskiftning af elevatorer, ventilation og andre bygningsmæssige ændringer. Endelig vil der løbende være behov for at gennemføre mindre driftsnødvendige anlægsprojekter, hvor der f.eks. er behov for at ændre eller udvide de fysiske rammer, for at kunne rumme nye behandlinger. Der er i investeringsplanen for skønnet et behov på 200 mio. kr. årligt til vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter i perioden I den efterfølgende tiårsperiode fra er der skønnet et behov på 100 mio. kr. årligt. I dette notat er der årligt prioriteret 100 mio. kr. til vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter i hele perioden I perioden er beløbet hævet til 125 mio. kr. årligt. Det er et lavere beløb end tidligere, men det er valgt som en konsekvens af den pressede økonomiske situation. Dette vil uden tvivl give betydelige udfordringer ikke mindst set i lyset af, at Århus Universitetshospital, Skejby, som regionens nyeste hospital, har nået en alder, hvor der efterhånden er behov for omfattende vedligeholdelsesprojekter. Endelig er der prioriteret, at Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Viborg får 2,4 mio. kr. årligt og Hospitalsenheden Vest får 7,2 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse i perioden Det følger samme procedure som i tidligere år. Årsagen her til er, at de pågældende hospitaler har fået fjernet budgetmidler til vedligeholdelse tilbage i amterne i forbindelse med en økonomiaftale, hvor der blev mulighed forøget låneadgang til anlæg. 2.4 Medicoteknisk udstyr Det årlige behov for anskaffelse af medicoteknik er minimum ca mio. kr., men det er besluttet at afsætte midler fra den medicotekniske ramme til IT-området i Der er afsat 230 mio. kr. i 2011 til medicoteknisk udstyr og 30 mio. kr. i 2011 til IT-området, for at få balance på IT-området. Det sætter et pres på den nødvendige løbende udskiftning og opgradering af det øvrige medicotekniske udstyr på hospitalerne. Der kan således være behov for at udskyde en række medicotekniske anskaffelser til senere år. I perioden er der årligt afsat 260 mio. kr. Det vurderes, at der vil være et øget behov for udstyr i takt med, at der kommer flere patienter på regionens hospitaler som følge af den forventede befolkningsudvikling. Der er derfor indregnet øgede udgifter til indkøb af medicoteknisk udstyr fra 2015, hvor beløbet stiger med 20 mio. kr. hvert 5 år i perioden frem til Side 5

6 I forbindelse med nedskaleringen af DNU er det forudsat, at en del af det medicotekniske udstyr i DNU kan finansieres via puljen til medicoteknisk udstyr. Der er behov for en plan, som kan rummes inden for det afsatte beløb til medicoteknisk udstyr. Det kan i den forbindelse være behov for, at leasingfinansiere udstyr i år med særligt store investeringer, mod senere betaling via den medicotekniske pulje. Side 6

7 2.4 Et samlet overblik over anlægsudgifterne Nedenfor gives et samlet overblik over de forventede anlægsudgifter i perioden Det skal bemærkes, at der for DNU og Viborg har været afholdt anlægsudgifter i 2010 og tidligere, hvorfor den samlede sum i tabel 2 ud for de to projekter ikke udgør den reelle anlægssum for projekterne. Tabel 2: Oversigt over de forventede anlægsudgifter for perioden

8 3. Finansiering af anlægsprojekter Finansieringen af Region Midtjyllands anlægsbudget sker via forskellige kanaler. For det første afsættes der årligt i forbindelse med økonomiaftalerne en anlægsramme for regionerne. I økonomiaftalen for 2010 blev anlægsrammen lagt på 630 mio. kr., hvoraf 42,4 mio. kr. er en låneadgang til medicoteknisk udstyr. For det andet vil Region Midtjylland også opnå en indtægt ved salg af matrikler, der fraflyttes i forbindelse med samling af funktioner på færre matrikler. Det fremgår af nedenstående tabel 3, at der forventes væsentlige salgsindtægter specielt i forbindelse med salg af matrikler i Århus. De største salgsindtægter forventes at indtræffe i 2014, 2016, 2018 og Tabel 3: Forventede salgsindtægter (mio. kr.) og salgsår (note 2) Projekt \år I alt Grenaa, Brædstrup, Odder 21,2 21,2 DNU, T.H Gade + PP Ørumsgade 86 DNU, Nr.br.gade Skive Herning & Holstebro Risskov I alt 21, ,2 Note 2: For DNU anvendes de forventede salgsindtægter, som indgår i ansøgningen til endeligt tilsagn. Salgstidspunkterne for matriklerne i Århus er fremrykket i forhold til ansøgningen, hvor der planlægges ud fra en anlægssum på 8,96 mia. kr. og dermed også en længere byggeperiode, der afsluttes i For de resterende projekter anvendes de oplysninger, som fremgår af screeningsskemaerne til regeringens rådgivende udvalg fra august Her blev den offentlige ejendomsvurdering anvendt. Der er for alle projekterne forbundet en vis usikkerhed ved salgsindtægterne, da markedsvilkårene løbende ændres. Salg af Regionshospitalet Odder og Regionshospitalet Brædstrup fremrykkes i forhold til tidligere skøn, da det har været muligt at flytte funktioner til Horsens tidligere end forventet. Det skal desuden bemærkes, at der for Grenaa, Brædstrup og Odder samlet set forventes en større salgsindtægt for de tre matrikler. Det anførte beløb er den salgsindtægt, der forventes at være i De resterende salgsindtægter er endnu ukendte. Region Midtjylland har i planlægningen af kvalitetsfondsprojekterne forudsat, at regionen skulle bidrage med egenfinansieringen til projekterne i forbindelse med salg af de overskydende matrikler. Det var således forudsat, at Region Midtjylland kunne starte med at bruge den statslige finansieringsandel og først bagefter bidrage med egenfinansieringen i takt med, at de overskydende matrikler blev solgt. I økonomiaftalen for 2010 fremgår det, at regionerne samlet set er forpligtede til at bidrage med egenfinansiering på 1 mia. kr. pr. år startende fra Den løbende egenfinansiering skal således udgøre 37,5% af den årlige anlægssum dog mindst 212 mio. kr. årligt for Region Midtjyllands vedkommende svarende til Region Midtjyllands andel af 1 mia. kr. Der er desuden mulighed for, at låne 12,5 % af projektets samlede anlægsramme til egenfinansieringen. Det vil sige, at regionen skal egenfinansiere 25% af den årlige anlægssum og, at der optages lån på 12,5% af den årlige anlægssum. I nedenstående tabel 4 er den forventede finansiering for perioden angivet. Den samlede finansiering består af regionens almindelige anlægsramme, den statslige finansiering på 62,5 %, lånemuligheden på 12,5 % samt salgsindtægter, der kan anvendes til anlægsprojekter, efter at der er afdraget på lånet på 12,5% til kvalitetsfondsprojekterne.

9 I tabel 5 fremgår det, hvorledes de forventede salgsindtægter anvendes til både afdrag af lån og til anlægsprojekter. Lånet afdrages i 2016 og 2018, hvor der er betydelige salgsindtægter fra salg af matriklen på Nørrebrogade i Århus og matriklen i Risskov. Der er ikke i tabel 4 og 5 taget hensyn til renteeffekten. Tabel 4: Oversigt over den forventede finansiering for perioden (note 3 og 4) Note 3: I økonomiaftalen for 2010 blev anlægsrammen lagt på 630 mio. kr., hvoraf 42,4 mio. kr. er en låneadgang til medicoteknisk udstyr. Note 4: Renteudgifterne ved lån til kvalitetsfondsprojekterne er forudsat finansieret via driftsrationaliseringer. Det kan blive nødvendigt at tages stilling til mindre periodemæssige udfordringer. Tabel 5: Oversigt over provenu ved salg af matrikler, afdrag på lån og salgsindtægt til anlæg I tabel 6 fremgår den forventede difference mellem anlægsudgifter og finansiering for perioden samt den akkumulerede difference for samme periode Tabel 6: Oversigt over den forventede difference mellem anlægsudgifter og finansiering for perioden

10 Som det fremgår af de foregående tabeller, vil der fra år til år være et varierende tryk på anlægsøkonomien. Det skyldes, at de store projekter har forskellige investeringsprofiler. Der vil dog være år, hvor der skal afsættes betydelige anlægssummer til både DNU, Regionshospitalet Viborg og Det Nye Hospital i Gødstrup. Det fremgår ligeledes, at Region Midtjylland ikke umiddelbart har mulighed for at gennemføre de nævnte anlægsprojekter i den planlagte takt, og under de betingelser, som regeringen har givet for egenfinansiering til kvalitetsfondsprojekterne. Det viser den negative difference mellem den forventede finansiering og de forventede udgifter i de kommende 7 år. Med de givne betingelser vil det ikke være muligt også at afsætte anlægsmidler til indkøb af medicoteknisk udstyr og gennemførelse af større projekter samt vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter, som anført i tabel 3 uden et uhensigtsmæssigt stort træk fra regionens likvide aktiver. Region Midtjylland vil først have reel mulighed for egenfinansiering, når der har været salg af gamle matrikler primært i Århus. De økonomiske udfordringer kan ligeledes illustreres ved hjælp af grafer. Som det fremgår af graf 1, forventes der i de fleste år i perioden at være flere udgifter til anlægsprojekter end den forventede finansiering kan rumme (almindelige anlægsramme og salgsindtægter). Anlægsbudgettet bliver dog hjulpet ved, at Region Midtjylland efter de nuværende planer sælger matriklen Tage Hansens Gade i Århus i 2014, Nørrebrogade i Århus i 2016, matriklerne i Herning og Holstebro i 2018 og. I 2020 er der desuden indregnet et salg af matriklen i Risskov. Graf 1: Oversigt over forventet finansiering og forventede udgifter ( ) Mio. kr År Forventede finansiering (alm. ramme og salg) Forventede udgifter

11 Den vanskelige økonomiske situation kan ligeledes beskrives ved at se på den akkumulerede difference mellem den forventede finansiering og de forventede anlægsudgifter i perioden Den akkumulerede difference samler de forventede difference sammen over en årrække. Det vil sige, at f.eks. et års underskud føres over til det kommende år. Graf 2: Oversigt over den akkumulerede difference mellem anlægsbudget og forventede anlægsudgifter ( ) Mio. kr År Graf 2 viser, at Region Midtjylland ud fra de nuværende betingelser vil have en negativ akkumuleret difference til og med Det er ikke en holdbar økonomisk situation. Det vil derfor i de kommende afsnit blive gennemgået, hvilke handlemuligheder Region Midtjylland har. Det skal endelig siges, at de andre regioner står overfor samme udfordringer som Region Midtjylland i forhold til egenfinansieringen. Andre regioner er derudover udfordret ved, at de i ringere grad har mulighed for at opnå salgsindtægter ved salg af overskydende matrikler. Side 11

12 4. Handlemuligheder Der er forskellige handlemuligheder for at imødekomme de anlægsøkonomiske udfordringer, som Region Midtjylland står overfor. For det første skal der tages stilling til, hvordan den økonomiske situation i 2011 løses, hvor der på nuværende tidspunkt forventes en negativ difference mellem den forventede finansiering og de forventede udgifter på ca. -179,9 mio. kr. Det vil blive håndteret i forbindelse med budget Gennemførelse af kvalitetsfondsprojekter i en langsommere takt Kvalitetsfondsprojekterne giver som nævnt i notatet et stort pres på anlægsøkonomien i årene indtil, at man kan sælge matrikler. Dette pres kan afhjælpes ved at gennemføre projekterne i en langsommere takt end planlagt. Fordelen er, at presset på Region Midtjyllands anlægsøkonomi vil blive fordelt udover flere år. Modsat indeholder denne handlemulighed en række ulemper. Det vil således vare væsentlig flere år, før det bliver muligt at høste de kvalitetsmæssige og driftsmæssige gevinster ved nye forberede fysiske rammer. Samtidig forlænges den periode, hvor det er nødvendigt at investere i gamle bygninger, der ikke i fremtiden skal benyttes til hospitalsfunktioner, for at kunne levere den rette behandling af patienterne. Det vil ligeledes være muligt at fordele presset på anlægsøkonomien ved at foretage en tidsmæssig prioritering af kvalitetsfondsprojekterne, hvor der først gennemføres et projekt, før det næste projekt påbegyndes. Der kunne også være tale om overlap mellem projekterne, så overgangen fra projekt til projekt sker gradvis. Denne mulighed kan illustreres ved hjælp af DNU. Investeringsprofilen for DNU er angivet nedenfor i tabel 7. Samtidig fremgår den difference, som der forventes at være de enkelte år i det samlede anlægsbudget. Tabel 7: Investeringsprofil for DNU og balance for samlet anlægsbudget. Projekt \år DNU 738,1 850, Difference i budget jf. tabel 6-179,9-141,4-322,7 434,6-517,9 162,7-86,4 819,6 Akkumuleret difference i budget jf. tabel 6-179,9-321,3-644,0-209,4-727,3-564,6-651,0 168,6 Hvis det udelukkende er DNU-projektet, der gennemføres i en langsommere takt for at skabe balance mellem budget og samlede udgifter, så vil investeringsprofilen for projektet blive ændret markant. Der finder naturligvis en hel række forskellige kombinationsmuligheder med hensyn til at udskyde forskellige projekter. DNU er blot brugt som illustration. Hvis differencen mellem den forventede finansiering og de forventede udgifter skal gå i 0, vil det i 2011 være nødvendigt at stoppe byggeriet af DNU inkl. fase 0-projekterne. Den nødvendige reduktion slår meget kraftigt igennem, da regionens umiddelbare egenfinansiering kun udgør 25%. En ubalance på eksempelvis 100 mio. kr. kræver således, at investeringerne i kvalitetsfondsprojekterne reduceres med 400 mio. kr. for at opnå balance, da den statslige finansiering og lånemuligheden udgør tilsammen 75%. Side 12

13 I 2012 kan der anvendes ca. 250 mio. kr., og i 2013 kan der anvendes ca. 90 mio. kr. Der forventes ikke det samme udgiftspres fra de andre kvalitetsfondsprojekter i de første år, og der er således ikke så store beløb at hente i de første år ved at gennemføre projekterne i en langsommere takt. Ved at prioritere enkelte projekter frem for andre, er der mulighed for at kunne opnå de ønskede faglige og driftsnødvendige gevinster ved nogle kvalitetsprojekter inden for planlagt tid, mens de ønskede effekter for de andre projekter må udskydes til senere år. For de projekter der udskydes, vil der ligeledes være gældende, at det vil være nødvendigt at investere i gamle bygninger, der ikke i fremtiden skal benyttes til hospitalsfunktioner, for at kunne levere den rette behandling af patienterne. Endelig vil salgsindtægten fra de matrikler, der skal fraflyttes, blive udskudt, fordi rømningen ikke kan ske i den planlagte takt. I realiteten vil denne handlemulighed indebære, at kvalitetsfondsprojekterne først vil være gennemført efter en del flere år end de nuværende planer. Det vil betyde en ikke hensigtsmæssig byggetakt og kan derfor ikke anbefales. 4.2 Forhandling med staten om senere egenfinansiering En anden handlemulighed er, at der indledes en forhandling med regeringen, om at udskyde regionens egenfinansiering til et senere tidspunkt, hvor salget af nuværende matrikler er realiseret. Nedenfor i tabel 8 fremgår det, hvilket egenfinansieringspres som Region Midtjylland står overfor i den kommende periode , hvor kvalitetsfondsprojekterne, ud fra de nuværende investeringsprofiler, forventes at skulle gennemføres. Tabel 8: Oversigt over egenfinansiering pr. år i perioden (note 6) Note 6: Der planlægges ud fra en anlægssum på 6,35 mia. kr. til DNU. Som det fremgår af ovenstående tabel 8, er der tale om betydelige summer pr. år, der belaster Region Midtjyllands anlægsøkonomi. Det er muligt at foretage en vurdering af, hvor stort et beløb, der kan afsættes til egenfinansiering til kvalitetsfondsprojekterne via det almindelige anlægsbudget ud fra den forudsætning at der skal opnås balance. Det vil sige, at differencen skal gå i 0. Dette beløb kan findes ved at trække de udgifter, der er til allerede besluttede projekter og til puljer og rammer i de enkelte år fra det budget, der forventes at være for de enkelte år (inkl. salgsindtægter). Denne vurdering af foretaget i nedenstående tabel 8 i rækken mulig egenfinansiering til kvalitetsfondsprojekter. Side 13

14 Tabel 9: Oversigt over egenfinansiering pr. år med delvis udskudt egenfinansiering Der opstår ved denne fremgangsmåde en egenfinansieringsgæld, der bliver større i de år, hvor det ikke er muligt at afsætte de 25 % til egenfinansiering og mindre i de år, hvor det er muligt at afsætte mere end 25 % til egenfinansiering. Det fremgår i tabel 9 i rækken Akkumuleret difference. Dele af egenfinansieringsgælden for perioden kan betales i forbindelse med salget af Tage Hansens Gade i Århus i 2014, når afdelingerne på Tage Hansens Gade er flyttet til DNU. Ligeledes kan den manglende egenfinansiering betales i 2016 og 2018 via de forventede indtægter fra salg af matrikler i Århus og i Vestjylland. I de år hvor der forventes en salgsindtægt til anlæg er der tilsvarende et stort beløb i rækken Mulig egenfinansiering. Som det fremgår af tabel 9 vil Region Midtjyllands egenfinansieringsandel være betalt i Denne fremgangsmåde vil bevirke, at der er muligt at gennemføre anlægsprojekterne efter de nuværende byggeplaner. Dog hviler det på en forudsætning om, at der indgås aftale med staten. 4.3 Forhandling om fremrykket salg af matrikler i Århus En tredje mulighed er, at der indledes en forhandling med Staten om et fremrykket salg af matrikler i Århus. Der har f.eks. været interesse fra Aarhus Universitet om et køb af matriklen på Nørrebrogade i Århus. Aarhus Universitet er i dag nabo til matriklen, og de vil derfor have en mulighed for en ønsket udvidelse af universitetet. Et fremrykket salg vil give mulighed for at afhjælpe anlægsbudgettet tidligere end i 2016, hvor det i dag forventes, at matriklen på Nørrebrogade i Århus skal sælges. Til denne løsning knytter sig en udfordring i forhold til regler om deponering i forbindelse med, at regionen lejer bygninger. Reglerne er således, at der ved leje af bygninger skal deponeres et beløb svarende til bygningens værdi. Det vil således være nødvendigt at forhandle en aftale på plads med staten herom, ellers vil det fremrykkede salg af bygninger ikke frigive de nødvendige midler til egenfinansiering af kvalitetsfondsprojekterne, såfremt der skal betales leje af de bygninger, der er solgt. Alternativt skal bygningerne kunne sælges med henblik på senere overtagelse, og uden at regionen skal betale for leje af bygningerne. Side 14

15 I nedenstående graf 3 er der illustreret et eksempel, hvor salg af Nørrebrogade i Århus er fremrykket til 2012, salget af Risskov er fremrykket til 2014 og salget af Herning og Holstebro er fremrykket til Samtidig antages det, at der ikke er krav om deponering. Graf 3: Oversigt over forventet finansiering og forventede udgifter ( ) ved fremrykket salg af matrikler i Århus og i Vestjylland Mio. kr År Forventede finansiering (alm. ramme og salg) Forventede udgifter I den efterfølgende graf 4 er den akkumulerede difference mellem forventet finansiering og forventede udgifter illustreret ud fra samme eksempel Mio. kr År Side 15

16 Ovenstående eksempel med fremrykning af salg af matrikler vil løse den finansieringsmæssige udfordring på nær i Det kræver dog en forhandling med staten om fremrykket salg og fritagelse for deponering. 4.4 Udvidelse af lånemulighederne De nuværende lånemuligheder giver mulighed for at låne 12,5 % af tilsagnsrammen i forbindelse med kvalitetsfondsprojekterne. En udvidelse af lånemulighederne svarende til de forventede salgsindtægter fra matrikler, der afhændes vil betyde, at projekterne vil kunne realiseres i en langt mere hensigtsmæssig takt. Der vil være en yderligere renteudgift forbundet hermed, men de forventede produktivitetsgevinster ved ibrugtagning af de nye bygninger vil også hurtigt kunne realiseres. Samlet set forventes der for DNU, Gødstrup og Viborg at kunne realisere en produktivitetsgevinst svarende til ca. 300 mio. kr. årligt, hvilket kan finansiere den yderligere låntagning. 5 Konklusion Region Midtjylland står overfor store udfordringer på anlægsområdet i de kommende mange år. Betingelserne for finansieringen af de store kvalitetsfondsprojekter sætter Region Midtjyllands almindelige anlægsramme under et stort pres. Det er således tydeligt, at de nuværende finansieringsmuligheder ikke passer til de politiske ambitioner med hensyn til kvalitetsfondsprojekterne. Der er behov for en afklaring af finansieringsbetingelserne i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger f.eks. i form af senere egenbetaling, et fremrykket salg af matrikler eller mulighed for yderligere låntagning. Det er helt afgørende for det videre proces med DNU, at der kommer en afklaring i forhold til finansieringen, idet man starter den konkrete projektering og planlægning den 1. april 2010 og brugerinddragelsen starter umiddelbart efter sommerferien Administrationen forslår derfor, at den principielle gennemførelsesstrategi for DNU så vidt muligt fastholdes, idet dette giver mulighed for realisering af betydelige salgsindtægter og produktivitetsgevinster ved udflytning af det eksisterende Århus Sygehus til DNU. Dette kan betyde, at Viborg og Gødstrup ikke kan realiseres i den ønskede takt, såfremt der ikke opnås de nødvendige finansieringsaftaler med staten. Administrationen forslår yderligere, at der på baggrund af de aftaler, der kan opnås med regeringen, udarbejdes et forslag til realisering af de øvrige projekter baseret på de bygningsmæssige og driftsøkonomiske konsekvenser heraf. Side 16

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Rammer for investeringsplan

Rammer for investeringsplan Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Rammer for investeringsplan 2017-2025 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Det er i økonomiaftalen mellem

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital i Aarhus Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 9888 www.dnu.rm.dk Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Bilag 11. Den 31.maj2011. Oplæg tilfremtidigtanlægsniveau/udmøntning afanlægsniveau herunderledig prioriteringsrum. Aarhus Kommune

Bilag 11. Den 31.maj2011. Oplæg tilfremtidigtanlægsniveau/udmøntning afanlægsniveau herunderledig prioriteringsrum. Aarhus Kommune Bilag 11 Den 31.maj2011 Oplæg tilfremtidigtanlægsniveau/udmøntning afanlægsniveau herunderledig prioriteringsrum. Formålog baggrund Formåletmedde te notater atpræsentere etoplæg tildetfremtidige investeringsniveauiaarhuskommune,herunder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger.

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Ekspertpanelets indstilling til regeringen

Ekspertpanelets indstilling til regeringen Ekspertpanelets indstilling til regeringen Temamøde for Regionsrådet 28. november 2008 Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Aktivitets- og investeringsplanlægning Leif Vestergaard Pedersen, Direktør, Region

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Forretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015

Forretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015 Forretningsudvalget den 13. august 2014 1. behandling af forslag til budget 2015 Grundlag for Budget 2015 Basisbalance før realvækst inkl. forventninger til R2014, jf. 1. økonomirapp., juni 2014 Økonomiaftale

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Investeringsplan Forslag til Investeringsplan Indledning

Investeringsplan Forslag til Investeringsplan Indledning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning/ Koncernøkonomi Investeringsplan 2017-2026 - Forslag til Investeringsplan 2017-2026 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere