Bestyrelse og afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Mikkel Bording adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Ole Pedersen Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Ole Pedersen (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Mikkel Bording Sejlads og sikkerhed i joller. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden Solnedgang på Atlanterhavet Foto: Leo Schmidt

3 Formanden har ordet! En sæson går på hæld, vi fik standeren halet ned og vores både er vinterklargjort. Vejret har denne sommer været fantas sk. I følge DMI den erde solrigste siden 1920 og o ende varmeste siden Flere Landsdækkende varmebølger og tropenæ er flere dage i træk. Vi er også flere der i forbindelse med denne varmebølge har oplevet kra ige regnbyger og skybrud men samlet set en dejlig sæson. Også en hyggelig kom-sammen om a enen ved standerstrygningen. Rig g mange var mødt op l en a en i sejlervennernes lag. 3 E erårets havnerådsmøde blev aflyst da der ikke var indkommet punkter. Havnerådet er et rig g godt forum hvor alle havnens foreninger er repræsenteret og kan fremføre forslag og ønsker. Alle de ønsker vi har ha de 3 år rådet har eksisteret er, så vidt jeg ved gennemført. For eksempel kan jeg nævne etablering af grillpladser langs bølgeskærm og ved bro 1, opgradering af lys og kontakter på broerne, udski ning af sorte fendere ved optagningskajen. Hvis der er medlemmer der har forslag l forbedringer som vi kan fremføre i havnerådet så kom med dem. Kanalbyen er ikke helt død men kun på standby. Det kunne vi læse i Nordjyske. Planen om massivt byggeri i op l fem etager på havnen er ikke død men kun på standby ind l der blæser andre poli ske vinde. Da disse planer blev fremlagt på borgermøde lige før sidste kommunevalg var både poli kkere og borgere klart imod sådan et dominerende byggeri, der intet har med mari- mt miljø at gøre. Men nu kan vi som sagt læse at projektet bare venter på andre poli ske vinde. Man kunne få den tanke at borgeres indsigelser ikke helt tages alvorligt, men man var jo a ængig af vores stemme. Når projektet afventer posi ve poli ske holdninger siger man sam dig at det afventer en situa on, hvor poli kkerne ikke nødvendigvis behøver at ly e l borgernes mening. Stadigvæk mener jeg det er borgerne og havnenes brugere der skal udforme visioner og planer for havnen, så vi fastholder et mari mt miljø l gavn for hele byen og dens turister og ikke boligforeningen. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår Ole Pedersen

4 Michael Derry Ny sprayhood? Eller bare et e ersyn/repara on? Henv. Peder Munks Vej 59, 9300 Sæby Tlf: Dødsfald En kendt skikkelse i sejlklubben, Mogens Termansen, er afgået ved døden. Mogens var i en periode formand for klubben og kom al d med forslag og ideer l gavn for klubben. Blandt andet tog han ini a v l kasserolleholdet, som stadig er en af klubbens vinterak viteter. Han var en dyg g foredragsholder, der fortalte om alt, lige fra sejlads i Skotland l whiskysmagning. Æret være hans minde

5 Galadriel på oceanet Vente d I 12 dage ligger Galadriel på Algarvekysten i det sydlige Portugal, imens vi venter på, at vinden skal dreje fra sydvest l nordlige retninger. Det gælder om at udny e den bedst muligt. Vi pudser og polerer og giver Galadriel et grundigt sikkerhedstjek. Vejrprognoserne er stadig ikke på vores side, men da noget af det vig gste ved at sejle ud, for os er at opleve de lande og områder, vi kommer l, beslu er vi at tage en togrejse l Lisabon. Det bliver tre dage fyldt med gode oplevelser. Så kom den endelig den vejrudsigt vi går og sukker e er. Vejrprognosen lover vinde fra omkring nord med en styrke fra 2 l 8 meter pr. sekund. Det er d l de allersidste forberedelser. Myrna og jeg provianterer, og rsdag den 23. september om formiddagen sejler vi ud af havnen i Albufeira med kurs mod De Canariske Øer. Helt præcis på kurs 213 og en distance på 540 sømil ud i Atlanterhavet. Øen La Graciosa, der er beliggende ved nordspidsen af Lanzarote er målet. Vi er velforberedte, spændte, og mærker lidt sommerfugle i maven. 5 En ny grænse overskrides Vores første sejlads ud over et ocean er begyndt. Det er den længste distance, vi hid l har sejlet. Jeg kommer pludselig l at tænke på den dag for mange år siden, da jeg i den lille 24 fods, stod ud af Grenå havn med kurs ud i Ka egat mod Anholt. Det er præcis den samme følelse jeg har nu. I begyndelsen har vi bidevind, der langsomt rummer, så vi den første nat sejler med vinden ind foran for tværs. Først da vi er kommet længere vest på, går vinden om i nord. Vi har fanget Portugisernorden nordenvinden, der er begyndelsen l Nordøst passaten. Dag 2 ruller meter høje bølger / dønninger ind agten for tværs. Afstanden l nærmeste kyst er 150 sømil. Vi er l havs. På drømmepladsen Tiden går. Viserne på uret drejer med konstant has ghed, men sådan oplever vi det ikke, for den er et rela vt begreb. Somme der, fx når man keder sig, føles det som om den snegler sig af sted. Andre gange har vi det, som om den på det nærmeste har fået vinger. På min drømmeplads på et sæde på agterpulpi en har jeg imidler d o e følelsen af, at den går i stå. Læs videre på side 10

6 Nyt fra 57 o N - 10 o Ø Sæby Havn, e erår 2014 Sejlersæsonen bød på rig g godt vejr. Havnen havde godt overnatninger. I de e tal er indregnet ca. 475 autocampere. Alle tal for de senere år har været inklusiv autocampere. 6 Da sæsonen startede var der på et dspunkt ved at være godt gang i rygtegryden med det budskab at Sæby havn var blevet for dyr og gæstesejlerne vendte os ryggen. Sæsonen lignede på daværende dspunkt sig selv. Det samme må man sige om det endelige resultat på I 2013 var der samlet og i 2012 var tallet også I øjeblikket er der udlejet 220 pladser i havnen og 33 i åen. E erhånden er de fleste både taget på land. I den forbindelse må det være d l at re e opmærksomheden mod sta vpladsen. Der står stadig gamle og ubeny ede sta ver. Havnen har udlejet 10 sta ver i år. En del af de både der står i dem, har også gamle sta ver stående. Jeg vil gerne opfordre l, hvis I er ejer af et sådant udtjent sta v, at få det skro et. Vi vil som dligere gå pladsen igennem og sta ver som ikke kan iden ficeres via telefonnummer eller andet vil blive skro et. I e eråret har vi også lanceret en sms-service som skulle give en reminder om at lse bådene hvis der er storm eller stormvarsel. Selv om der kun var tre der ønskede at beny e denne service, sendte vi alligevel melding ud l alle dem vi havde mobilnummer på, da der var storm i vente. Det var tydeligt at der var flere som kom l havnen for at lse bådene. Jeg har i år bedt de større bå-

7 de der ligger vinteren over i havnen om at fly e ind l kajerne. Dels er det nemmere at lse og gøre noget når vejret er ekstremt og dels er det også nemmere at fortøje når det ikke er de korte bådpladser ved broerne hvor fortøjningerne ikke giver mulighed for at slække ud. Med hensyn l placering af bådene på havnearealet, kunne jeg godt ønske mig at op l 10 både yderligere blev placeret på nordre side. Det er helt naturligt at det er dem der har hjul under sta verne som skal beny e denne mulighed. 7 Ellers er det ikke andet lbage end at ønske jer en glædelig jul og et godt nytår. Håber ikke vinteren byder på for meget dårligt vejr. Ødelæggelserne e er en storm som Bodil gør ondt langt ind i havne- og kommunekasserne. Birger Isaksen Havnefoged, Sæby

8 Sportsgalla 2014 Sportsgalla 2014 hvem vil med? Som forening under Danmarks Idrætsforbund har vi deltaget i lodtrækningen om 2 bille er l Sport 2014 og vi vandt. 8 I selskab med stjerner og repræsentanter fra dansk idræt ser man lbage på årets mange (store) begivenheder. Landets fornemste idrætspriser bliver uddelt l de mest markante præsta oner i 2014, og undervejs er der musikalsk topunderholdning. Showet finder sted den 10. januar kl i Boxen i Herning. Bille erne uddeles e er først l mølle princippet ved henvendelse l formanden.

9 Ungdomsafdeling Sæby Sejlklubs ungdomsafdeling Som ny skipper for ungdomsafdelingen, har jeg været ved at undersøge grundlaget for at starte ungdomsafdelingen op i Sæby Sejlklub igen. I sidste udgave af klubbladet havde vi en føler i, for at høre om der eventuelt var nogle i klubben der havde kendskab l nogle poten elt nye sejlere l ungdomsafdelingen. Der kom en enkelt lbagemelding fra et medlem. Et ikke medlem havde selv taget kontakt l klubben, om at hans søn var interesseret i at prøve at sejle. Sammen med ham begyndte jeg at se på hvad udstyr klubben havde, og hvilken stand det var i. Sønnen skulle sejle europajolle, så vi fandt sådan en frem, men må e konstatere at udstyret på europajollerne ikke var i fantas sk stand. Vi a alte at mødes en dag e er arbejde, i ugen e er, og så prøve at rigge en op mistjolle l, som vi kunne se var i bedre stand end europajollerne. Sønnen fik en fin sejltur inde i havnen. E erfølgende har jeg prøvet at finde en god grund l at starte ungdomsafdelingen op igen, men er kommet frem l at der ikke er det bedste grundlag for at starte afdelingen op P.T. Årsagen er at vi ikke kan lbyde et klubliv der kan matche den juniorafdeling Frederikshavn søsportsklub har. Frederikshavn har en velfungerende juniorafdeling med stor ak vitet, de har by et deres op mistjoller ud med tera- og fevajoller, og sejler stort set ikke i op mistjoller mere. Afstanden l Frederikshavn søsportsklub er ikke særlig stor, så jeg mener at det er smartere at stø e op om en velfungerende juniorafdeling som kan lbyde ungerne sejlerkammerater i alle aldre, og som har noget moderne og velfungerende udstyr. 9 Mikkel Bording.

10 10 Fra side 5 Jeg sidder på drømmepladsen og betragter havet. En af de smukke, høje og afrundede bølger ruller ind mod Galadriel, og jeg bliver med ét hevet lbage l virkeligheden. Lige før en bølge når skibet, kommer 2 delfiner flyvende som misiler ud af bølgen. De når ned l havoverfladen lige ds nok l dykke ned under os. De prag ulde, legesyge og intelligente dyr lhører en mindre flok, der svømmer rundt og holder os ved selskab de næste par minu er. Det skal senere vise sig ikke at blive den sidste oplevelse, disse fantas ske dyr har beslu et at berige os med. Livet om bord finder ind i sin egen rytme Vi taler om, at nogle af de sejlbåde, der skal deltage i de e års Atlan c Rally Cruise fra Gran Canaria l Caribien også må være på vej, nu da vinden er guns g. Vi ser imidler d ingen andre både oceanets udstrækning er enorm. Med satellit telefonen får vi en ny vejrudsigt. Den prognose, vi sejlede ud på, er blevet ændret. Vi får svagere vind. Vindretning, vindstyrke og dønninger gør, at storsejlet ikke er oppe. Forsejlet og motoren på rela vt lave omdrejninger og medstrøm fremkaldt af passat vinden sørger for fremdri en. Vi har fundet ind i en bestemt døgnrytme. Det er lige omkring måneski e, så i mere end 10 mer er det mørk nat herude. Na evagten er fordelt, således, at Myrna har vagten fra klokken Klokken er der vagtski e. Vagten under stjernemylderet med enkelte stjerneskud kan føles lange, især hvis man er i søvnunderskud. God mad er en vig g ingrediens på en langturssejlads. Dønningerne ruller ind agten fra, og det er ikke l at vide, hvornår den næste kommer, der vil sende alle skåle og tallerkner ud på en rutsjetur. Myrna den erfarne skibskok har fået nye udfordringer. Men nye metoder bliver taget i anvendelse, og vi spiser nu som al d god mad om bord. På tredjedagen får vi en ubuden, men meget velkommen gæst. En lille fugl lander på agterdækket. Den ser forståelig nok meget forpjusket og forkommen ud. Vi ser på hinanden. Hvor kommer den fra? Afstanden l den afrikanske kyst er 130 sømil. I størrelse og form ligner fuglen en gærdesmu e, men farven er grønlig. Fuglen er ikke spor sky. Den hopper lidt rundt i cockpi et og ind og ud af handskerummene, inden den sæ er sig l at sove i et hjørne. E er en mes d kommer der mere liv i vores lille gæst, og det viser sig, at det er en tam fugl, vi har fået besøg af. Vi navngiver den Smut. Heldig i mere end en forstand er den, for små fluer lander på båden - fuglefoder sendt fra himlen. Smut hopper rundt. Sæ er sig på vores fødder. Den føler sig i den grad hjemme om bord og insisterer vedholdende på at komme ned i kahy en. Til sidst overgiver vi os, for vi kan ikke holde den ude i cockpi et. Da mørket sænker sig har Smut sat sig på en hylde bag bøger og computer. Der sidder den stadig, da morgenlyset bryder frem.

11

12 Desværre får denne historie ikke en happy end. En halv me senere ligger den lille fugl på siden den er død. Måske er den kommet i klemme mellem bøger og skibsside fremkaldt af bådens bevægelser. Som dligere nævnt får vi af og l besøg af delfiner. Vi oplever flere gange af have de legesyge dyr som ledsagere. Et af besøgene skiller sig ud fra de andre. Delfinerne er denne gang mange, rig g rig g mange. Tæt på 100 siger Myrna, men hun er nu også næsten i ekstase. De mange delfiner er foran, bagved, under og på siderne af Galadriel i ca. et kvarter. Vi er vidne l opvisninger med spring ud af vandet, hvor delfinerne vender bugen opad. De har øjenkontakt med os under deres opvisning. Stående på dækket med beundrende blikke betragter vi de e fantas ske sceneri, der udspiller sig omkring båden. Aldrig dligere har vi oplevet delfinerne som nu og så så mange. Vi er helt høje, da opvisningen slu er. Lige så pludselig, som de dukker op, forsvinder delfinerne igen. 12 Øerne i sigte - en ubeskrivelig dejlig følelse På erdedagen er vi ved at være tæt på målet. Det er sidst på na en. Jeg sidder i cockpi et og kan se nogle af De Canariske Øer i silhuet tegne sig tydeligere og tydeligere forude i det første spæde morgenlys. En ubeskrivelig, men dejlig følelse gennemstrømmer mig. Sejlende i egen sejlbåd er vi nået l øerne i Atlanterhavet en drøm er blevet opfyldt. I havnen på øen La Graciosa bliver vi modtaget af en betjent fra det lokale poli-. Han er meget venlig, men meddeler os, at der desværre ikke er nogen ledige pladser i havnen. Vi ser os omkring og peger på alle de tomme pladser, der er omkring os. De er desværre ikke ledige, får vi at vide. Så er det, at Myrna skruer op for charmen og i den grad appellerer l betjenten om at fremtrylle en plads. Vi har sejlet her l helt fra Portugal. Jeg vil gerne skrive under på, at Myrna ind imellem synes at have magiske overtalelsesevner. Måske nu også betjenten vil, for han finder en plads l os. Nu er det d l at hvile ud, og dere er skal vi på opdagelse. La Graciosa - en perle blandt De Canariske øer Bådsignaturen på naviga onsinstrumenternes elektroniske søkort viser, at Galadriel befinder sig i det smalle stræde imellem nordspidsen af Lanzarote og den lille ø La Graciosa på 27 kvadratkilometer. Andre kortsignaturer oplyser, at vi sejler igennem et naturreservat, der dækker et havområde med øerne La Graciosa, Aleganza, Montana og klippen Roque. De tre sidstnævnte er ubeboede. Dog på Aleganza, der er privatejet, bor en enkelt person. Fyrtårnet er hans bolig! En sejler fortæller os senere, at der på sydkysten af Aleganza er en smuk ankerbugt, som kan anvendes i godt vejr. Her helt inde under kysten kan man af

13 og l få den fantas ske oplevelse at se tun jage makreller i det krystalklare vand. På opdagelse Heldigvis er det er stadig muligt at finde mere eller mindre isolerede og dermed unikke samfund, som det er spændende og interessant at opleve. Munkerepublikken Det Hellige Bjerg, Athos, som jeg besøgte for 2 år siden, er et helt særligt eksempel herpå. La Graciosa kommer også ind under kategorien unikke samfund - uden sammenligning i øvrigt med Athos. La Graciosa er en ø. Ikke uvæsentligt for en sejler med lidt eventyrblod i årerne. Godt fortøjet ved en af broerne i havnen på La Graciosa ser vi os omkring. Bag os ikke langt herfra på den anden side af strædet skyder en nøgen, rå og mørk klippevæg af lava drama sk højt op af havet. Det er kysten af Lanzarote. På den modsa e side har vi billedet af byen og øen La Graciosa. Lave kridhvide huse danner forgrund i billedet af et ørkenlignende landskab med 4 vulkankegler. Meget smukt i al sin enkelthed og nøgenhed. Vi taler om, at vi ikke dligere er kommet l et sted som de e. 13 Standernedhal

14 På opdagelse Drevet af nysgerrighed går vi ind ad broen og molen imod land. Der, hvor molen ender, er der strand på begge sider. Her støder vi på de første hvide huse. Omme bagved ligger byens gader. Vi går stadig på sand. Vejbelægningen i gaderne, omkring og helt ind l husene er gult sand. Måske er det fordi Sahara Ørkenen ikke ligger så langt herfra, at min fantasi skaber billeder af, at vi lige så godt kunne gå der. Intet affald ligger og flyder i gaderne. Byen har et næsten klinisk udseende. De få biler vi ser, er alle firehjulstrukne terrængående køretøjer. Ikke langt fra havnekontoret, hvor turbåde med dagturister fra Lanzarote lægger l, finder vi øens lille turistkontor. Her tager en smilende og venlig kvinde imod. Hun giver os brochurer og kort over øen og supplerer med informa on om de regler, der skal overholdes, når man færdes rundt på øen. Gode ideer l vandreture får vi også. 14 Idealisme contra økonomisk vækst Kvinden på turistkontoret viser sig at være et naturelskende menneske. Hun får en bekymret mine på, da hun også fortæller, at der er fundet olie i området flere tusind meter nede i undergrunden. Den spanske regering har planer, der går ud på at hente olien op l overfladen. Lokalregeringen på De Canariske Øer kæmper imod. Øregeringen bliver stø et af Green Peace og andre miljøorganisa oner. De Canariske Øer har udstrakt grad af selvstyre, og øerne er ikke medlem af EU. Men når det omhandler undergrunden, er det regeringen i Madrid, der bestemmer. Engagerede og idealis ske mennesker som kvinden på turistkontoret er det al d berigende og posi vt at møde. Mennesker, der kæmper for en sag de tror på. I de e lfælde er de imidler d oppe imod en mæg g modstander. Vi ønsker kvinden held og lykke i bestræbelserne på at bevare stedets unikke miljø. Det får befolkningen på De Canariske Øer ganske givet brug for. Vi ved jo alle, at penge styrer verden. Sådan er det, når al udvikling er baseret på teorien om fortsat og evig økonomisk vækst. Havet som eksistensgrundlag På La Graciosa har der levet mennesker siden slutningen af 1800-tallet. Fiskeri har været eksistensgrundlaget. Beviset på havets og fiskeriets dligere så fatale betydning for øbefolkningens liv og overlevelse får vi, da vi går ind i kirken. Her ser vi livet på havet kny et tæt l Vorherre på en måde, som vi aldrig dligere har set. Prædikestolen er et skibsrat, alterbordet hviler på et anker, altertavlen er et skib med lys i lanternerne, døbefonden har form som en muslingeskal osv., osv.

15 I dag har turismen overhalet fiskeriet som indtægtskilde. Posi vt? Ja måske, for det kan ende med at blive en trussel mod øens miljø. Det stod helt klart med det meget store antal besøgende, der kom her l i august. - August var skrækkelig, ganske skrækkelig (i betydningen ødelæggende), fortalte kvinden på turistkontoret. Måske La Graciosa i de kommende år vil miste sin unikke egenart enten på grund af et nyt olieeventyr eller på grund af overdreven turisme. Under alle omstændigheder vil noget meget værdifuldt i så fald være gået tabt. La Graciosa er Verden Et ønske om at vide mere får mig l igen at opsøge kvinden på turistkontoret. Vi præsenterer os denne gang for hinanden, og det bliver en mere personlig samtale. Kris na har sin bolig i Arrecife på naboøen Lanzarote. Hun har taget jobbet her af den simple grund, at hun har brug for lønnen. På spørgsmålet om, hvordan folkene på La Graciosa har modtaget hende, svarer hun: - De accepterer, at jeg er her. Med andre ord. Kris na er her på en slags tålt ophold. Øboerne har brug for hendes kompetencer, fordi stort set ingen af dem taler et fremmedsprog. En del af øens ældre beboere har med stor sandsynlighed aldrig sat deres ben andre steder end her. Kun ganske få er gi med udlændinge, og langt de fleste har fundet sin ægtefælde her på øen. For beboerne er La Graciosa Verden! Øens børn går i skole her, ind l de er 15 år. Dere er skal de på kostskole på Lanzarote. Det er nemt at fores lle sig, hvilken type unge, der vil vende lbage l øen, og hvilke der ser verden i et større perspek v. Påvirkninger ude fra vil dog med al sandsynlighed gradvist ændre det lille samfund i de kommende år. Vores ophold på La Graciosa varer i 5 dage. Vi nyder naturen på vandreture, inden sejladsen fortsæ er l Lanzarote. På næste års sejlads rundt l de forskellige Canariske Øer, vender vi helt bestemt lbage l denne perle af en ø. 15 Leo Schmidt Ørkenlandskab på La Graciosa

16

17 17

18

19 Vinteropbevaring i hal Under klargøring af vores både i foråret 2014 ude hos Jens Peter Gadensgård, blev vi uden forudgående varsel sagt op. Forsøgte, uden held, at tale l hans samvi ghed om ihver ald at udsæ e opsigelsen l foråret 2015, idet vi med så kort varsel havde svært ved at finde et nyt sted/hal. Han var, som forventet, hverken l at hugge eller s kke i, så det må e vi så forholde os l. Heldigvis havde hans formand hørt vi var blevet sagt op og han oplyste, at han kender een ude på Grønhede (ca. 3 km. længere ude) som har 3 store haller og muligvis var interesseret i at vinteropbevare både. Han formidlede telefonisk kontakt og vi Knud Kurtsmann, Knud Erik Kanstrup og undertegnede fik a alt et møde med Jens Pedersen et par dage senere. Vi havde et behageligt møde og ja, han var posi vt interesseret. Hallen vi kunne stå i har ikke noget gulvbelægning, men jorden er dog meget fast og stabilt at holde på og såfremt der kunne komme et fornu igt samarbejde i gang ville han få indkøbt og lagt noget knust beton/affræset asfalt l overkommelig pris, et nyt betonggulv ville blive alt for dyrt. Vi står i skrivende stund 10 både i hallen og der er måske plads l et par stykker mere. Såfremt endnu flere melder sig, har han tanker om at klargøre en anden og større hal. 19 Ps. Under den megen regn her i oktober var jeg ude at kontrollere fug gheden i hallen og oplevede ingen problemer. Adressen er : Jens Laurits Pedersen Lille Grønhedevej Sæby Bent SCOOP

20 Frederikshavn Kommune GP 20 Lørdag d. 27. september afvikledes den sidste sejlads i forbindelse med Frederikshavn Kommune Grand Prix 2014 (FKGP). FKGP har i år været afviklet over 3 stævner Fyrbåkesejladsen, FSK s Hirsholmene Rundt og sidst Strandby Sejlklubs Hirsholmene Rundt. Der sejles om en præmie, kr. 2500,- sponseret af MOTOR OG BÅDCENTRET FREDERIKSHAVN A/S og de 3 deltagende klubber. FKGP har udviklet sig l at blive en serie sejladser i e ersommeren afviklet med 14 dages mellemrum. Før sommerferien ligger div. DM er og store sejladser som Sjælland og Fyn Rundt i vejen for, at vi kan samles i vort område. FSK s Hirsholmene rundt blev skudt i gang i frisk vind fra nordøst ms. Det gav et godt kryds ud mod Hirsholmene og rig mulighed for at få lu et spileren fra anduvningsbøjen ved Strandby og næsten hele vejen lbage l Frederikshavn. Vinden flovede noget mod slutningen af sejladsen, men et tæt felt nåede sikkert i mål l det obligatoriske stjerneskud i klubhuset. Hirsholmene Rundt fra Strandby var den eneste vi deltog i pga. ca. 10 ugers sommersejltur. Var det en kapsejlads eller var det ren overlevelse? det kan vi hver især fundere over, sjovt var det under alle omstændigheder, selv om der var flere i

21 klubhuset e er sejladsen, der godt kunne have brug for sponsorpræmien l diverse udbedringer. Vi kendte alle vejrmeldingen: Ka egat op l kuling m/s, a agende hen på e ermiddagen 8-13 m/s. På østsiden af Hirsholmene måltes op l 17 m/s under sejladsen. Igen - er vi skruptossede? - men sjovt var det! Vi startede agten for tværs. Nogle forsøgte sig med spiler med spektakulær spilerkæntring/opskæring l følge en anden fik spileren blæst ud. Loggen viste i korte perioder 9 kn. Overvejelser om hvordan vi effek vt og hur gt kunne komme igennem læen af en foran sejlende båd blev effek vt løst ved, at denne båd skar op (det er jo lidt ondt, men i kapsejlads gælder den enes død er den andens brød ), jubel ombord! Bomning ved Deget-kardinalen og derpå med slæk på skøderne på BB-halse de ca. 3 sømil ud l Hirsholmene NØ. Så blev det barskt - ren overlevelse for nogle af os. Flere både fik rebet storsejlet og enkelte både lod fokken gøre arbejdet. Vi kunne knap nok holde Hirsholmene NV op. De mest kvikke havde set den dejlige medstrøm, så vi fik pludselig en båd lige foran os, som ellers lå godt bag os. E er NV kardinalen gik det ind mod land på bidevind alt hvad bådene kunne tage. De læ både fik glæde af en dejlig rummer nede ved sejlklubbens udlagte rundingsmærke, hvor de luv både må e acceptere lidt slæk på skøderne. Det er jo også en af de dejlige ng ved kapsejlads, at man ud over besætningens samlede erfaring og styrke også har vejret med som joker. Alle var i mål kl med første både startende kl Så der er nok dsmæssig rekord for de e årlige stævne. Omkostningerne var så også mig bekendt 4 både med skader. En båd må e udgå pga. skader. Ingen besætningsmedlemmer kom l skade. E erfølgende samledes vi l frokost i klubhuset ca. 55 deltagere fra 16 deltagende både. De mange glade deltagere skabte en rig g god stemning ved såvel præmieoverrækkelse som FKGP s sponsorpræmieudlodning. 21 Stor tak l MOTOR OG BÅDCENTRET FREDERIKSHAVN A/S og ikke mindst l alle sejlere. Strandby Sejlklub Jørgen Lindberg Brian Lund Hald, Frederikshavn Sejlklub, modtager kuverten af Peter Lorenzen assisteret af Pernille Abildgaard Glyb.

22 Diverse Tilmeld dig Gedebjergturen 11. januar Søndag den 18. januar skal vi have lidt mo on e er julens madorgie. Vi mødes kl i klubhuset og begiver os af sted l Gedebjerget*. Når vi kommer lbage serverer kasserolleholdet en let juleanretning. HUSK lmelding på listen i klubhuset senest den 11. januar *Gedebjerget er ifølge legenden opkaldt e er vikingehøvdingen Gjede, som brugte "bjerget" som udkigspost l at spejde e er skibe - mulige ofre for hans sørøveri. Gedebjerget ligger højt hævet over Sæbygård Skov med udsigt over havet, byen, skoven og Sæbygård Slot Kon ngent 2015 Husk! 22 kon ngentet skal være betalt senest 1. februar 2015 Billederne på side 17 er fra Leo Schmidts tur på Atlanten. Øverst - første dag på Atlanterhavet Midten tv - Havnen på La Graciosa Midten th - Delfinbesøg Nederst - Skipper med træt gæst

23 Biltlf

24

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 1-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 98464237 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter?

Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter? PRESSEMEDDELSE Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter? Forbløffende pa en orløb bør følges op, mener fysioterapeut Nels Asmussen, Helsinge - Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mine år som

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Coachuddannelsen version 1.0

Coachuddannelsen version 1.0 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010

17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010 17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010 Dag 1 Vi mødes i Københavns Lu havn kl. 11.30 og flyver med Delta Airlines l New York kl. 13.20. Herfra er der en kort flyvetur l Las Vegas,

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Vejledning l virksomheder

Vejledning l virksomheder Vejledning l virksomheder Digital kursus lmelding Ansøgning om VEU godtgørelse og befordrings lskud Sønderhøj 9 8260 Viby J Telefon: 8936 3000 business@aabc.dk www.aabc.dk Digital kursus lmelding og VEU

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE www.e eruddannelse.dk 2 Kursus lmelding på www.e eruddannelse.dk Digital lmelding nye regler Pr. 1. november 2011 skal virksomheder lmelde deres medarbejdere

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Hvad kan jeg læse om i bladet

Hvad kan jeg læse om i bladet D e n S o r t e S e j l e r 1-2012 1 Hvad kan jeg læse om i bladet Sejlads i Skotland Fantas sk sejllads i skotland. Jan skriver om foredraget i klubhuset om det at sejle i Skotland side 23 & 24 Seniorak

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Hvad kan jeg læse om i bladet

Hvad kan jeg læse om i bladet D e n S o r t e S e j l e r 2-2012 1 Hvad kan jeg læse om i bladet Indkaldelse l ordinær generalforsamling side 11 Et nyt medlem og hans båd side 15-17 Interview med Niels formand side 13-14 Klubmesterskab

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere