Bestyrelse og afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Mikkel Bording adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Ole Pedersen Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Ole Pedersen (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Mikkel Bording Sejlads og sikkerhed i joller. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden Solnedgang på Atlanterhavet Foto: Leo Schmidt

3 Formanden har ordet! En sæson går på hæld, vi fik standeren halet ned og vores både er vinterklargjort. Vejret har denne sommer været fantas sk. I følge DMI den erde solrigste siden 1920 og o ende varmeste siden Flere Landsdækkende varmebølger og tropenæ er flere dage i træk. Vi er også flere der i forbindelse med denne varmebølge har oplevet kra ige regnbyger og skybrud men samlet set en dejlig sæson. Også en hyggelig kom-sammen om a enen ved standerstrygningen. Rig g mange var mødt op l en a en i sejlervennernes lag. 3 E erårets havnerådsmøde blev aflyst da der ikke var indkommet punkter. Havnerådet er et rig g godt forum hvor alle havnens foreninger er repræsenteret og kan fremføre forslag og ønsker. Alle de ønsker vi har ha de 3 år rådet har eksisteret er, så vidt jeg ved gennemført. For eksempel kan jeg nævne etablering af grillpladser langs bølgeskærm og ved bro 1, opgradering af lys og kontakter på broerne, udski ning af sorte fendere ved optagningskajen. Hvis der er medlemmer der har forslag l forbedringer som vi kan fremføre i havnerådet så kom med dem. Kanalbyen er ikke helt død men kun på standby. Det kunne vi læse i Nordjyske. Planen om massivt byggeri i op l fem etager på havnen er ikke død men kun på standby ind l der blæser andre poli ske vinde. Da disse planer blev fremlagt på borgermøde lige før sidste kommunevalg var både poli kkere og borgere klart imod sådan et dominerende byggeri, der intet har med mari- mt miljø at gøre. Men nu kan vi som sagt læse at projektet bare venter på andre poli ske vinde. Man kunne få den tanke at borgeres indsigelser ikke helt tages alvorligt, men man var jo a ængig af vores stemme. Når projektet afventer posi ve poli ske holdninger siger man sam dig at det afventer en situa on, hvor poli kkerne ikke nødvendigvis behøver at ly e l borgernes mening. Stadigvæk mener jeg det er borgerne og havnenes brugere der skal udforme visioner og planer for havnen, så vi fastholder et mari mt miljø l gavn for hele byen og dens turister og ikke boligforeningen. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår Ole Pedersen

4 Michael Derry Ny sprayhood? Eller bare et e ersyn/repara on? Henv. Peder Munks Vej 59, 9300 Sæby Tlf: Dødsfald En kendt skikkelse i sejlklubben, Mogens Termansen, er afgået ved døden. Mogens var i en periode formand for klubben og kom al d med forslag og ideer l gavn for klubben. Blandt andet tog han ini a v l kasserolleholdet, som stadig er en af klubbens vinterak viteter. Han var en dyg g foredragsholder, der fortalte om alt, lige fra sejlads i Skotland l whiskysmagning. Æret være hans minde

5 Galadriel på oceanet Vente d I 12 dage ligger Galadriel på Algarvekysten i det sydlige Portugal, imens vi venter på, at vinden skal dreje fra sydvest l nordlige retninger. Det gælder om at udny e den bedst muligt. Vi pudser og polerer og giver Galadriel et grundigt sikkerhedstjek. Vejrprognoserne er stadig ikke på vores side, men da noget af det vig gste ved at sejle ud, for os er at opleve de lande og områder, vi kommer l, beslu er vi at tage en togrejse l Lisabon. Det bliver tre dage fyldt med gode oplevelser. Så kom den endelig den vejrudsigt vi går og sukker e er. Vejrprognosen lover vinde fra omkring nord med en styrke fra 2 l 8 meter pr. sekund. Det er d l de allersidste forberedelser. Myrna og jeg provianterer, og rsdag den 23. september om formiddagen sejler vi ud af havnen i Albufeira med kurs mod De Canariske Øer. Helt præcis på kurs 213 og en distance på 540 sømil ud i Atlanterhavet. Øen La Graciosa, der er beliggende ved nordspidsen af Lanzarote er målet. Vi er velforberedte, spændte, og mærker lidt sommerfugle i maven. 5 En ny grænse overskrides Vores første sejlads ud over et ocean er begyndt. Det er den længste distance, vi hid l har sejlet. Jeg kommer pludselig l at tænke på den dag for mange år siden, da jeg i den lille 24 fods, stod ud af Grenå havn med kurs ud i Ka egat mod Anholt. Det er præcis den samme følelse jeg har nu. I begyndelsen har vi bidevind, der langsomt rummer, så vi den første nat sejler med vinden ind foran for tværs. Først da vi er kommet længere vest på, går vinden om i nord. Vi har fanget Portugisernorden nordenvinden, der er begyndelsen l Nordøst passaten. Dag 2 ruller meter høje bølger / dønninger ind agten for tværs. Afstanden l nærmeste kyst er 150 sømil. Vi er l havs. På drømmepladsen Tiden går. Viserne på uret drejer med konstant has ghed, men sådan oplever vi det ikke, for den er et rela vt begreb. Somme der, fx når man keder sig, føles det som om den snegler sig af sted. Andre gange har vi det, som om den på det nærmeste har fået vinger. På min drømmeplads på et sæde på agterpulpi en har jeg imidler d o e følelsen af, at den går i stå. Læs videre på side 10

6 Nyt fra 57 o N - 10 o Ø Sæby Havn, e erår 2014 Sejlersæsonen bød på rig g godt vejr. Havnen havde godt overnatninger. I de e tal er indregnet ca. 475 autocampere. Alle tal for de senere år har været inklusiv autocampere. 6 Da sæsonen startede var der på et dspunkt ved at være godt gang i rygtegryden med det budskab at Sæby havn var blevet for dyr og gæstesejlerne vendte os ryggen. Sæsonen lignede på daværende dspunkt sig selv. Det samme må man sige om det endelige resultat på I 2013 var der samlet og i 2012 var tallet også I øjeblikket er der udlejet 220 pladser i havnen og 33 i åen. E erhånden er de fleste både taget på land. I den forbindelse må det være d l at re e opmærksomheden mod sta vpladsen. Der står stadig gamle og ubeny ede sta ver. Havnen har udlejet 10 sta ver i år. En del af de både der står i dem, har også gamle sta ver stående. Jeg vil gerne opfordre l, hvis I er ejer af et sådant udtjent sta v, at få det skro et. Vi vil som dligere gå pladsen igennem og sta ver som ikke kan iden ficeres via telefonnummer eller andet vil blive skro et. I e eråret har vi også lanceret en sms-service som skulle give en reminder om at lse bådene hvis der er storm eller stormvarsel. Selv om der kun var tre der ønskede at beny e denne service, sendte vi alligevel melding ud l alle dem vi havde mobilnummer på, da der var storm i vente. Det var tydeligt at der var flere som kom l havnen for at lse bådene. Jeg har i år bedt de større bå-

7 de der ligger vinteren over i havnen om at fly e ind l kajerne. Dels er det nemmere at lse og gøre noget når vejret er ekstremt og dels er det også nemmere at fortøje når det ikke er de korte bådpladser ved broerne hvor fortøjningerne ikke giver mulighed for at slække ud. Med hensyn l placering af bådene på havnearealet, kunne jeg godt ønske mig at op l 10 både yderligere blev placeret på nordre side. Det er helt naturligt at det er dem der har hjul under sta verne som skal beny e denne mulighed. 7 Ellers er det ikke andet lbage end at ønske jer en glædelig jul og et godt nytår. Håber ikke vinteren byder på for meget dårligt vejr. Ødelæggelserne e er en storm som Bodil gør ondt langt ind i havne- og kommunekasserne. Birger Isaksen Havnefoged, Sæby

8 Sportsgalla 2014 Sportsgalla 2014 hvem vil med? Som forening under Danmarks Idrætsforbund har vi deltaget i lodtrækningen om 2 bille er l Sport 2014 og vi vandt. 8 I selskab med stjerner og repræsentanter fra dansk idræt ser man lbage på årets mange (store) begivenheder. Landets fornemste idrætspriser bliver uddelt l de mest markante præsta oner i 2014, og undervejs er der musikalsk topunderholdning. Showet finder sted den 10. januar kl i Boxen i Herning. Bille erne uddeles e er først l mølle princippet ved henvendelse l formanden.

9 Ungdomsafdeling Sæby Sejlklubs ungdomsafdeling Som ny skipper for ungdomsafdelingen, har jeg været ved at undersøge grundlaget for at starte ungdomsafdelingen op i Sæby Sejlklub igen. I sidste udgave af klubbladet havde vi en føler i, for at høre om der eventuelt var nogle i klubben der havde kendskab l nogle poten elt nye sejlere l ungdomsafdelingen. Der kom en enkelt lbagemelding fra et medlem. Et ikke medlem havde selv taget kontakt l klubben, om at hans søn var interesseret i at prøve at sejle. Sammen med ham begyndte jeg at se på hvad udstyr klubben havde, og hvilken stand det var i. Sønnen skulle sejle europajolle, så vi fandt sådan en frem, men må e konstatere at udstyret på europajollerne ikke var i fantas sk stand. Vi a alte at mødes en dag e er arbejde, i ugen e er, og så prøve at rigge en op mistjolle l, som vi kunne se var i bedre stand end europajollerne. Sønnen fik en fin sejltur inde i havnen. E erfølgende har jeg prøvet at finde en god grund l at starte ungdomsafdelingen op igen, men er kommet frem l at der ikke er det bedste grundlag for at starte afdelingen op P.T. Årsagen er at vi ikke kan lbyde et klubliv der kan matche den juniorafdeling Frederikshavn søsportsklub har. Frederikshavn har en velfungerende juniorafdeling med stor ak vitet, de har by et deres op mistjoller ud med tera- og fevajoller, og sejler stort set ikke i op mistjoller mere. Afstanden l Frederikshavn søsportsklub er ikke særlig stor, så jeg mener at det er smartere at stø e op om en velfungerende juniorafdeling som kan lbyde ungerne sejlerkammerater i alle aldre, og som har noget moderne og velfungerende udstyr. 9 Mikkel Bording.

10 10 Fra side 5 Jeg sidder på drømmepladsen og betragter havet. En af de smukke, høje og afrundede bølger ruller ind mod Galadriel, og jeg bliver med ét hevet lbage l virkeligheden. Lige før en bølge når skibet, kommer 2 delfiner flyvende som misiler ud af bølgen. De når ned l havoverfladen lige ds nok l dykke ned under os. De prag ulde, legesyge og intelligente dyr lhører en mindre flok, der svømmer rundt og holder os ved selskab de næste par minu er. Det skal senere vise sig ikke at blive den sidste oplevelse, disse fantas ske dyr har beslu et at berige os med. Livet om bord finder ind i sin egen rytme Vi taler om, at nogle af de sejlbåde, der skal deltage i de e års Atlan c Rally Cruise fra Gran Canaria l Caribien også må være på vej, nu da vinden er guns g. Vi ser imidler d ingen andre både oceanets udstrækning er enorm. Med satellit telefonen får vi en ny vejrudsigt. Den prognose, vi sejlede ud på, er blevet ændret. Vi får svagere vind. Vindretning, vindstyrke og dønninger gør, at storsejlet ikke er oppe. Forsejlet og motoren på rela vt lave omdrejninger og medstrøm fremkaldt af passat vinden sørger for fremdri en. Vi har fundet ind i en bestemt døgnrytme. Det er lige omkring måneski e, så i mere end 10 mer er det mørk nat herude. Na evagten er fordelt, således, at Myrna har vagten fra klokken Klokken er der vagtski e. Vagten under stjernemylderet med enkelte stjerneskud kan føles lange, især hvis man er i søvnunderskud. God mad er en vig g ingrediens på en langturssejlads. Dønningerne ruller ind agten fra, og det er ikke l at vide, hvornår den næste kommer, der vil sende alle skåle og tallerkner ud på en rutsjetur. Myrna den erfarne skibskok har fået nye udfordringer. Men nye metoder bliver taget i anvendelse, og vi spiser nu som al d god mad om bord. På tredjedagen får vi en ubuden, men meget velkommen gæst. En lille fugl lander på agterdækket. Den ser forståelig nok meget forpjusket og forkommen ud. Vi ser på hinanden. Hvor kommer den fra? Afstanden l den afrikanske kyst er 130 sømil. I størrelse og form ligner fuglen en gærdesmu e, men farven er grønlig. Fuglen er ikke spor sky. Den hopper lidt rundt i cockpi et og ind og ud af handskerummene, inden den sæ er sig l at sove i et hjørne. E er en mes d kommer der mere liv i vores lille gæst, og det viser sig, at det er en tam fugl, vi har fået besøg af. Vi navngiver den Smut. Heldig i mere end en forstand er den, for små fluer lander på båden - fuglefoder sendt fra himlen. Smut hopper rundt. Sæ er sig på vores fødder. Den føler sig i den grad hjemme om bord og insisterer vedholdende på at komme ned i kahy en. Til sidst overgiver vi os, for vi kan ikke holde den ude i cockpi et. Da mørket sænker sig har Smut sat sig på en hylde bag bøger og computer. Der sidder den stadig, da morgenlyset bryder frem.

11

12 Desværre får denne historie ikke en happy end. En halv me senere ligger den lille fugl på siden den er død. Måske er den kommet i klemme mellem bøger og skibsside fremkaldt af bådens bevægelser. Som dligere nævnt får vi af og l besøg af delfiner. Vi oplever flere gange af have de legesyge dyr som ledsagere. Et af besøgene skiller sig ud fra de andre. Delfinerne er denne gang mange, rig g rig g mange. Tæt på 100 siger Myrna, men hun er nu også næsten i ekstase. De mange delfiner er foran, bagved, under og på siderne af Galadriel i ca. et kvarter. Vi er vidne l opvisninger med spring ud af vandet, hvor delfinerne vender bugen opad. De har øjenkontakt med os under deres opvisning. Stående på dækket med beundrende blikke betragter vi de e fantas ske sceneri, der udspiller sig omkring båden. Aldrig dligere har vi oplevet delfinerne som nu og så så mange. Vi er helt høje, da opvisningen slu er. Lige så pludselig, som de dukker op, forsvinder delfinerne igen. 12 Øerne i sigte - en ubeskrivelig dejlig følelse På erdedagen er vi ved at være tæt på målet. Det er sidst på na en. Jeg sidder i cockpi et og kan se nogle af De Canariske Øer i silhuet tegne sig tydeligere og tydeligere forude i det første spæde morgenlys. En ubeskrivelig, men dejlig følelse gennemstrømmer mig. Sejlende i egen sejlbåd er vi nået l øerne i Atlanterhavet en drøm er blevet opfyldt. I havnen på øen La Graciosa bliver vi modtaget af en betjent fra det lokale poli-. Han er meget venlig, men meddeler os, at der desværre ikke er nogen ledige pladser i havnen. Vi ser os omkring og peger på alle de tomme pladser, der er omkring os. De er desværre ikke ledige, får vi at vide. Så er det, at Myrna skruer op for charmen og i den grad appellerer l betjenten om at fremtrylle en plads. Vi har sejlet her l helt fra Portugal. Jeg vil gerne skrive under på, at Myrna ind imellem synes at have magiske overtalelsesevner. Måske nu også betjenten vil, for han finder en plads l os. Nu er det d l at hvile ud, og dere er skal vi på opdagelse. La Graciosa - en perle blandt De Canariske øer Bådsignaturen på naviga onsinstrumenternes elektroniske søkort viser, at Galadriel befinder sig i det smalle stræde imellem nordspidsen af Lanzarote og den lille ø La Graciosa på 27 kvadratkilometer. Andre kortsignaturer oplyser, at vi sejler igennem et naturreservat, der dækker et havområde med øerne La Graciosa, Aleganza, Montana og klippen Roque. De tre sidstnævnte er ubeboede. Dog på Aleganza, der er privatejet, bor en enkelt person. Fyrtårnet er hans bolig! En sejler fortæller os senere, at der på sydkysten af Aleganza er en smuk ankerbugt, som kan anvendes i godt vejr. Her helt inde under kysten kan man af

13 og l få den fantas ske oplevelse at se tun jage makreller i det krystalklare vand. På opdagelse Heldigvis er det er stadig muligt at finde mere eller mindre isolerede og dermed unikke samfund, som det er spændende og interessant at opleve. Munkerepublikken Det Hellige Bjerg, Athos, som jeg besøgte for 2 år siden, er et helt særligt eksempel herpå. La Graciosa kommer også ind under kategorien unikke samfund - uden sammenligning i øvrigt med Athos. La Graciosa er en ø. Ikke uvæsentligt for en sejler med lidt eventyrblod i årerne. Godt fortøjet ved en af broerne i havnen på La Graciosa ser vi os omkring. Bag os ikke langt herfra på den anden side af strædet skyder en nøgen, rå og mørk klippevæg af lava drama sk højt op af havet. Det er kysten af Lanzarote. På den modsa e side har vi billedet af byen og øen La Graciosa. Lave kridhvide huse danner forgrund i billedet af et ørkenlignende landskab med 4 vulkankegler. Meget smukt i al sin enkelthed og nøgenhed. Vi taler om, at vi ikke dligere er kommet l et sted som de e. 13 Standernedhal

14 På opdagelse Drevet af nysgerrighed går vi ind ad broen og molen imod land. Der, hvor molen ender, er der strand på begge sider. Her støder vi på de første hvide huse. Omme bagved ligger byens gader. Vi går stadig på sand. Vejbelægningen i gaderne, omkring og helt ind l husene er gult sand. Måske er det fordi Sahara Ørkenen ikke ligger så langt herfra, at min fantasi skaber billeder af, at vi lige så godt kunne gå der. Intet affald ligger og flyder i gaderne. Byen har et næsten klinisk udseende. De få biler vi ser, er alle firehjulstrukne terrængående køretøjer. Ikke langt fra havnekontoret, hvor turbåde med dagturister fra Lanzarote lægger l, finder vi øens lille turistkontor. Her tager en smilende og venlig kvinde imod. Hun giver os brochurer og kort over øen og supplerer med informa on om de regler, der skal overholdes, når man færdes rundt på øen. Gode ideer l vandreture får vi også. 14 Idealisme contra økonomisk vækst Kvinden på turistkontoret viser sig at være et naturelskende menneske. Hun får en bekymret mine på, da hun også fortæller, at der er fundet olie i området flere tusind meter nede i undergrunden. Den spanske regering har planer, der går ud på at hente olien op l overfladen. Lokalregeringen på De Canariske Øer kæmper imod. Øregeringen bliver stø et af Green Peace og andre miljøorganisa oner. De Canariske Øer har udstrakt grad af selvstyre, og øerne er ikke medlem af EU. Men når det omhandler undergrunden, er det regeringen i Madrid, der bestemmer. Engagerede og idealis ske mennesker som kvinden på turistkontoret er det al d berigende og posi vt at møde. Mennesker, der kæmper for en sag de tror på. I de e lfælde er de imidler d oppe imod en mæg g modstander. Vi ønsker kvinden held og lykke i bestræbelserne på at bevare stedets unikke miljø. Det får befolkningen på De Canariske Øer ganske givet brug for. Vi ved jo alle, at penge styrer verden. Sådan er det, når al udvikling er baseret på teorien om fortsat og evig økonomisk vækst. Havet som eksistensgrundlag På La Graciosa har der levet mennesker siden slutningen af 1800-tallet. Fiskeri har været eksistensgrundlaget. Beviset på havets og fiskeriets dligere så fatale betydning for øbefolkningens liv og overlevelse får vi, da vi går ind i kirken. Her ser vi livet på havet kny et tæt l Vorherre på en måde, som vi aldrig dligere har set. Prædikestolen er et skibsrat, alterbordet hviler på et anker, altertavlen er et skib med lys i lanternerne, døbefonden har form som en muslingeskal osv., osv.

15 I dag har turismen overhalet fiskeriet som indtægtskilde. Posi vt? Ja måske, for det kan ende med at blive en trussel mod øens miljø. Det stod helt klart med det meget store antal besøgende, der kom her l i august. - August var skrækkelig, ganske skrækkelig (i betydningen ødelæggende), fortalte kvinden på turistkontoret. Måske La Graciosa i de kommende år vil miste sin unikke egenart enten på grund af et nyt olieeventyr eller på grund af overdreven turisme. Under alle omstændigheder vil noget meget værdifuldt i så fald være gået tabt. La Graciosa er Verden Et ønske om at vide mere får mig l igen at opsøge kvinden på turistkontoret. Vi præsenterer os denne gang for hinanden, og det bliver en mere personlig samtale. Kris na har sin bolig i Arrecife på naboøen Lanzarote. Hun har taget jobbet her af den simple grund, at hun har brug for lønnen. På spørgsmålet om, hvordan folkene på La Graciosa har modtaget hende, svarer hun: - De accepterer, at jeg er her. Med andre ord. Kris na er her på en slags tålt ophold. Øboerne har brug for hendes kompetencer, fordi stort set ingen af dem taler et fremmedsprog. En del af øens ældre beboere har med stor sandsynlighed aldrig sat deres ben andre steder end her. Kun ganske få er gi med udlændinge, og langt de fleste har fundet sin ægtefælde her på øen. For beboerne er La Graciosa Verden! Øens børn går i skole her, ind l de er 15 år. Dere er skal de på kostskole på Lanzarote. Det er nemt at fores lle sig, hvilken type unge, der vil vende lbage l øen, og hvilke der ser verden i et større perspek v. Påvirkninger ude fra vil dog med al sandsynlighed gradvist ændre det lille samfund i de kommende år. Vores ophold på La Graciosa varer i 5 dage. Vi nyder naturen på vandreture, inden sejladsen fortsæ er l Lanzarote. På næste års sejlads rundt l de forskellige Canariske Øer, vender vi helt bestemt lbage l denne perle af en ø. 15 Leo Schmidt Ørkenlandskab på La Graciosa

16

17 17

18

19 Vinteropbevaring i hal Under klargøring af vores både i foråret 2014 ude hos Jens Peter Gadensgård, blev vi uden forudgående varsel sagt op. Forsøgte, uden held, at tale l hans samvi ghed om ihver ald at udsæ e opsigelsen l foråret 2015, idet vi med så kort varsel havde svært ved at finde et nyt sted/hal. Han var, som forventet, hverken l at hugge eller s kke i, så det må e vi så forholde os l. Heldigvis havde hans formand hørt vi var blevet sagt op og han oplyste, at han kender een ude på Grønhede (ca. 3 km. længere ude) som har 3 store haller og muligvis var interesseret i at vinteropbevare både. Han formidlede telefonisk kontakt og vi Knud Kurtsmann, Knud Erik Kanstrup og undertegnede fik a alt et møde med Jens Pedersen et par dage senere. Vi havde et behageligt møde og ja, han var posi vt interesseret. Hallen vi kunne stå i har ikke noget gulvbelægning, men jorden er dog meget fast og stabilt at holde på og såfremt der kunne komme et fornu igt samarbejde i gang ville han få indkøbt og lagt noget knust beton/affræset asfalt l overkommelig pris, et nyt betonggulv ville blive alt for dyrt. Vi står i skrivende stund 10 både i hallen og der er måske plads l et par stykker mere. Såfremt endnu flere melder sig, har han tanker om at klargøre en anden og større hal. 19 Ps. Under den megen regn her i oktober var jeg ude at kontrollere fug gheden i hallen og oplevede ingen problemer. Adressen er : Jens Laurits Pedersen Lille Grønhedevej Sæby Bent SCOOP

20 Frederikshavn Kommune GP 20 Lørdag d. 27. september afvikledes den sidste sejlads i forbindelse med Frederikshavn Kommune Grand Prix 2014 (FKGP). FKGP har i år været afviklet over 3 stævner Fyrbåkesejladsen, FSK s Hirsholmene Rundt og sidst Strandby Sejlklubs Hirsholmene Rundt. Der sejles om en præmie, kr. 2500,- sponseret af MOTOR OG BÅDCENTRET FREDERIKSHAVN A/S og de 3 deltagende klubber. FKGP har udviklet sig l at blive en serie sejladser i e ersommeren afviklet med 14 dages mellemrum. Før sommerferien ligger div. DM er og store sejladser som Sjælland og Fyn Rundt i vejen for, at vi kan samles i vort område. FSK s Hirsholmene rundt blev skudt i gang i frisk vind fra nordøst ms. Det gav et godt kryds ud mod Hirsholmene og rig mulighed for at få lu et spileren fra anduvningsbøjen ved Strandby og næsten hele vejen lbage l Frederikshavn. Vinden flovede noget mod slutningen af sejladsen, men et tæt felt nåede sikkert i mål l det obligatoriske stjerneskud i klubhuset. Hirsholmene Rundt fra Strandby var den eneste vi deltog i pga. ca. 10 ugers sommersejltur. Var det en kapsejlads eller var det ren overlevelse? det kan vi hver især fundere over, sjovt var det under alle omstændigheder, selv om der var flere i

21 klubhuset e er sejladsen, der godt kunne have brug for sponsorpræmien l diverse udbedringer. Vi kendte alle vejrmeldingen: Ka egat op l kuling m/s, a agende hen på e ermiddagen 8-13 m/s. På østsiden af Hirsholmene måltes op l 17 m/s under sejladsen. Igen - er vi skruptossede? - men sjovt var det! Vi startede agten for tværs. Nogle forsøgte sig med spiler med spektakulær spilerkæntring/opskæring l følge en anden fik spileren blæst ud. Loggen viste i korte perioder 9 kn. Overvejelser om hvordan vi effek vt og hur gt kunne komme igennem læen af en foran sejlende båd blev effek vt løst ved, at denne båd skar op (det er jo lidt ondt, men i kapsejlads gælder den enes død er den andens brød ), jubel ombord! Bomning ved Deget-kardinalen og derpå med slæk på skøderne på BB-halse de ca. 3 sømil ud l Hirsholmene NØ. Så blev det barskt - ren overlevelse for nogle af os. Flere både fik rebet storsejlet og enkelte både lod fokken gøre arbejdet. Vi kunne knap nok holde Hirsholmene NV op. De mest kvikke havde set den dejlige medstrøm, så vi fik pludselig en båd lige foran os, som ellers lå godt bag os. E er NV kardinalen gik det ind mod land på bidevind alt hvad bådene kunne tage. De læ både fik glæde af en dejlig rummer nede ved sejlklubbens udlagte rundingsmærke, hvor de luv både må e acceptere lidt slæk på skøderne. Det er jo også en af de dejlige ng ved kapsejlads, at man ud over besætningens samlede erfaring og styrke også har vejret med som joker. Alle var i mål kl med første både startende kl Så der er nok dsmæssig rekord for de e årlige stævne. Omkostningerne var så også mig bekendt 4 både med skader. En båd må e udgå pga. skader. Ingen besætningsmedlemmer kom l skade. E erfølgende samledes vi l frokost i klubhuset ca. 55 deltagere fra 16 deltagende både. De mange glade deltagere skabte en rig g god stemning ved såvel præmieoverrækkelse som FKGP s sponsorpræmieudlodning. 21 Stor tak l MOTOR OG BÅDCENTRET FREDERIKSHAVN A/S og ikke mindst l alle sejlere. Strandby Sejlklub Jørgen Lindberg Brian Lund Hald, Frederikshavn Sejlklub, modtager kuverten af Peter Lorenzen assisteret af Pernille Abildgaard Glyb.

22 Diverse Tilmeld dig Gedebjergturen 11. januar Søndag den 18. januar skal vi have lidt mo on e er julens madorgie. Vi mødes kl i klubhuset og begiver os af sted l Gedebjerget*. Når vi kommer lbage serverer kasserolleholdet en let juleanretning. HUSK lmelding på listen i klubhuset senest den 11. januar *Gedebjerget er ifølge legenden opkaldt e er vikingehøvdingen Gjede, som brugte "bjerget" som udkigspost l at spejde e er skibe - mulige ofre for hans sørøveri. Gedebjerget ligger højt hævet over Sæbygård Skov med udsigt over havet, byen, skoven og Sæbygård Slot Kon ngent 2015 Husk! 22 kon ngentet skal være betalt senest 1. februar 2015 Billederne på side 17 er fra Leo Schmidts tur på Atlanten. Øverst - første dag på Atlanterhavet Midten tv - Havnen på La Graciosa Midten th - Delfinbesøg Nederst - Skipper med træt gæst

23 Biltlf

24

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox Nr 9 2014 Den søde tid sig nærmer Side 4 Ansigterner Side 6, 12 & 22 glædelig jul!!! Side 31 Digt Tænk Engang Ansigt Jonas Jukebox Velkommen Indhold Den søde tid sig nærmer Et af Ansigterne 1 Side 4 Side

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Dansprint Tour 2002 Bød på mange spændende løb Skandinavisk Rafting Klub Ny klub optaget i DKF Årsmødet svingede vognstangen

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

HVORFOR KYSTFISKERI?

HVORFOR KYSTFISKERI? HVORFOR KYSTFISKERI? Om at vælge og at fremme højværdifiskeriet Af Thomas Højrup 2005 Indhold: Kampen med kapitalismen Partsfiskeriets kultur De unges valg Fiskeri for fremtiden? Kampen om fremtiden Hvad

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Kvarteret. Ta mæ ud og fisk! Vi har byens bedste læreplads Sådan sparer du på varmeregningen Verdens vildeste guitar. 13 / december 2014

Kvarteret. Ta mæ ud og fisk! Vi har byens bedste læreplads Sådan sparer du på varmeregningen Verdens vildeste guitar. 13 / december 2014 13 / december 2014 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Ta mæ ud og fisk! Vi har byens bedste læreplads Sådan sparer du på varmeregningen Verdens vildeste guitar Leder Af Søren Høgsberg 08 Kvarteret

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere