Øget udlån til økonomien: Gennemførelse af EIB s kapitalforøgelse samt Kommissionens og EIB s fælles initiativer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget udlån til økonomien: Gennemførelse af EIB s kapitalforøgelse samt Kommissionens og EIB s fælles initiativer"

Transkript

1 Øget udlån til økonomien: Gennemførelse af EIB s kapitalforøgelse samt Kommissionens og EIB s fælles initiativer Fælles rapport fra Kommissionen og EIB til Det Europæiske Råd den 27. og 28. juni 2013

2 Øget långivning til økonomien: Gennemførelse af EIB's kapitalforhøjelse samt Kommissionens og EIB's fælles initiativer RESUMÉ Efter den kapitalforhøjelse, som Det Europæiske Råd vedtog i 2012, har Den Europæiske Investeringsbank intensiveret sine aktiviteter meget kraftigt, hvilket har haft en konjunkturstimulerende effekt for den europæiske økonomi. Det vil vare et par år, før den endelige virkning af EIB's aktiviteter kan vurderes, men man kan allerede nu se betydelige resultater. Den kraftige forøgelse af antallet af lånetilsagn og nye udlånsinitiativer samt det øgede fokus på SMV og sårbare lande vil skabe øgede investeringer og øget beskæftigelse netop der, hvor der er størst behov for det. Det er vigtigt, at vi fortsætter vores fælles indsats og sikrer, at de disponible ressourcer bliver effektivt kanaliseret ud i realøkonomien. Med henblik herpå arbejder Europa-Kommissionen og EIB tæt sammen om at udvikle nye fælles initiativer til støtte for SMV. Når EIB's ressourcer kombineres med EU-midler, kan man forstærke virkningerne af EIB's långivning dér, hvor der er mest brug for det. Baggrunden Efter den afgørelse, der blev truffet på mødet i Det Europæiske Råd i 2012, er kapitalforhøjelsen nu begyndt at give resultat og vise sig som et effektivt og kraftfuldt middel til at øge EIB's konjunkturstimulerende aktiviteter og få genoprettet långivningen til økonomien til støtte for vækst og beskæftigelse. De gunstige lånevilkår, EIB kan tilbyde i alle EU-lande (på grund af sin førsteklassestatus på kapitalmarkederne), er med til at modvirke fragmenteringen af markederne i Europa, med særligt fokus på de mest sårbare lande. Inden for rammerne af Vækst- og beskæftigelsesfaciliteten vil EIB's udlånsaktiviteter i EU få tilført yderligere op til 60 mia. EUR i årene , svarende til en stigning på 49 % i forhold til den långivning, der var planlagt for EU før kapitalforhøjelsen. Denne forøgelse af EIB's udlånsvolumen afhænger af en fortsat udstrakt brug af kapitalmarkederne, hvilket igen afhænger af den fortsatte evne til at tiltrække investorer fra lande både inden for og uden for EU. EIB's øgede aktivitet ventes at mobilisere yderligere investeringer i hele EU på ca. 180 mia. EUR. Denne yderligere långivning skal gå til levedygtige projekter i alle medlemsstater, med særligt fokus på i) innovation og kvalifikationer, ii) SMV's adgang til finansiering, iii) ressourceeffektivitet og iv) strategiske infrastrukturer. Tilsammen vil EIB's øgede långivningskapacitet og Den Europæiske Investeringsfonds (EIF) specialiserede aktiviteter samt Kommissionens og EIB's fælles finansielle instrumenter - herunder de nye initiativer i den kommende flerårige finansielle ramme - udgøre et meget vigtigt bidrag til vækst og beskæftigelse i de kommende år. 1

3 Resultaterne af EIB's aktiviteter i første halvår 2013 Det ses tydeligt, hvordan kapitalforhøjelsen har resulteret i en mobilisering af yderligere udlånskapacitet i EIB I de første fem måneder af For alle medlemsstaterne som helhed ses en stigning i antallet af undertegnede tilsagn i EU på 66 % (inkl. den særlige indsats i programlandene) i forhold til samme periode i Samtidig med denne stigning i udlånsvolumen er der også kommet flere produkter til. I Grækenland ventes den nye handelsfinansieringsfacilitet (som blev undertegnet i begyndelsen af juni) at mobilisere op til 1,5 mia. EUR, og de første transaktioner med støtte fra den græske garantifond blev undertegnet i januar Det styrkede kapitalgrundlag har sat EIB i stand til at tilpasse sin risikotolerance, som ventes at udvikle sig yderligere i takt med den økonomiske udvikling. Målet er, at EIB's lån for egen risiko til mere risikoprægede projekter i EU - de særlige aktiviteter - skal stige til 7,8 mia. EUR i 2013, heraf 5,5 mia. EUR på EIB's balance (mod 1,5 mia. EUR i 2012). Stigningen i udlånsaktiviteten skyldes især det øgede fokus på støtte til SMV som de vigtigste drivkræfter for vækst og beskæftigelse i Europa - det oprindelige mål på 13,6 mia. EUR i långivning til SMV i 2013 er nu ved at blive opjusteret til 15,9 mia. EUR, i forhold til 10,7 mia. EUR i Når man medregner EIF, ventes der at blive tale om lån til SMV i EU på i alt 19,1 mia. EUR. Det vil få stor betydning for jobskabelse og bevarelse af eksisterende arbejdspladser. EIB regner med, at bankens lån til projekter inden for infrastrukturer, ressourceeffektivitet og videnøkonomien alene i 2013 direkte vil skabe arbejde til omkring en halv million mennesker. Desuden vil de SMV'er og de lidt større virksomheder, som modtager finansiering fra EIB og EIF, kunne opretholde beskæftigelsen af ca. 2 mio. mennesker hvert år. Kommissionens og EIB's fælles initiativer Kommissionen og EIB har arbejdet tæt sammen om at udvikle og iværksætte risikodelingsinstrumenter, hvor der kan opnås en løftestangseffekt ved at kombinere midler fra EU's budget med EIB's långivning. Et af de mest synlige eksempler herpå er projektobligationsinitiativet, hvor der allerede er godkendt 9 projekter i 6 lande. Lignende instrumenter er udviklet i samarbejde med EIF til støtte for SMV og de lidt større virksomheder. Brugen af finansielle instrumenter ventes at blive øget under den næste flerårige finansielle ramme i programmer som Connecting Europe-faciliteten, Horizon 2020 samt inden for rammerne af EU's struktur- og investeringsfonde. Det er alt sammen blevet sat i værk i det sidste års tid, og der ses allerede begyndende tegn på bedring, men det ventes at give mere betydelige virkninger for økonomien i de kommende par år. Hvordan kan virkningerne øges yderligere? EIB's initiativ "Kvalifikationer og job - investering i ungdommen" vil give SMV bedre adgang til finansiering af investeringer i uddannelse, jobrelaterede kompetencer og uddannelse på arbejdspladsen. Sammen med en hurtig iværksættelse af Kommissionens ungdomsbeskæftigelsesinitiativ og en fremskyndelse af investeringerne i unge mennesker via Den Europæiske Socialfond ventes det at kunne få langt flere unge i arbejde i Europa. Kommissionen og EIB er i gang med at undersøge mulighederne for at indføre risikodelingsordninger inden for rammerne af den nye flerårige finansielle ramme, som vil give medlemsstaterne mulighed for frivilligt at øremærke en del af strukturfondmidlerne hertil. Det overvejes bl.a. at indføre et fælles instrument, hvor EU-midler fra COSME og Horizon 2

4 2020 kombineres med 10 mia. EUR fra struktur- og investeringsfondene i samarbejde med EIB/EIF for at tilvejebringe yderligere långivning til SMV. Kommissionen har foreslået tre alternative måder, hvorpå man i årene kan få mobiliseret op til 100 mia. EUR, alt efter medlemsstaternes deltagelse, de tilpasninger, der foretages i forordningerne om struktur- og investeringsfondene, samt timingen og reaktionerne fra finansmarkederne. EIB og EIF er sammen med Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) i gang med at analysere, hvordan man bedst kan øge SMV's adgang til finansiering, stimulere securitisationmarkedet som et middel til at mobilisere flere ressourcer og sørge for, at risikoen fordeles i økonomien på en bæredygtig måde. 3

5 Fælles rapport fra Kommissionen og EIB til Det Europæiske Råd Øget långivning til økonomien: gennemførelse af EIB's kapitalforhøjelse samt Kommissionens og EIB's fælles initiativer 1. Indledning I juni 2012 lancerede Det Europæiske Råd en vækst- og beskæftigelsespagt, der indeholder en række politikker, som har til formål at stimulere en intelligent, bæredygtig, inklusiv, ressourceeffektiv og jobskabende vækst På baggrund af det påtrængende behov for at få øget långivningen til økonomien var en af de foranstaltninger, som Det Europæiske Råd nåede til enighed om i vækst- og beskæftigelsespagten, en forøgelse af EIB's kapital med 10 mia. EUR. Kapitalforøgelsen skal styrke EIB's kapitalgrundlag, så banken kan øge sine udlån med op til 60 mia. EUR i årene Dermed kan der mobiliseres yderligere investeringer for op til 180 mia. EUR. Den øgede udlånskapacitet skal komme alle dele af Den Europæiske Union til gode, herunder også de mest sårbare lande. Som led i denne store indsats for at øge finansieringsmulighederne i økonomien er synergien mellem EIB og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) blevet forbedret, og EIF har i samarbejde med de offentlige finansielle institutioner i medlemsstaterne styrket udviklingen af sine aktiviteter, bl.a. med henblik på at fremme venturekapital og bidrage til igen at få gang i securitisationsmarkedet i EU. Samtidig er EIB og Kommissionen blevet opfordret til at udvikle nye instrumenter, der kan få støtten fra EIB til at virke som en løftestang for vækst og jobskabelse i hele EU. II juni 2013 skal Det Europæiske Råd gøre status over gennemførelsen af pagten med særlig vægt på de foranstaltninger, der skal skabe job og øgede finansieringsmuligheder i økonomien og dermed bane vej for hurtigtvirkende vækstforanstaltninger. Kommissionen og EIB er blevet anmodet om at gøre rede for, hvordan pagten, herunder EIB's kapitalforhøjelse, kan anvendes. 2. Den økonomiske og finansielle situation Der er gjort betydelige fremskridt med at overvinde krisen og styrke de institutionelle rammer i EU, men den økonomiske situation er fortsat vanskelig. Det aftagende pres på de finansielle markeder er ikke slået fuldt igennem i realøkonomien. Investeringerne i EU har været faldende i de seneste syv kvartaler, med et ekstra stort fald i slutningen af Samtidig indskrænker behovet for at sikre en holdbar gæld stærkt forgældede medlemsstaters muligheder for at føre konjunkturstimulerende politikker. Forholdene på arbejdsmarkederne i EU og i euroområdet er fortsat forværret siden udgangen af 2012 som følge af den økonomiske afmatning og tilpasningerne på arbejdsmarkederne. Kreditmarkederne er stadig fragmenterede, og det faktiske kreditvolumen til ikke-finansielle virksomheder er faldet de seneste år i mange medlemsstater, selv om der er store forskelle fra medlemsstat til medlemsstat. Udlånsrentespændet afhænger tilsyneladende ikke blot af låntagerens kreditkvalitet, men også af geografisk placering. Det tyder på, at der er store forskelle i virksomheders finansieringsvilkår i det indre marked. Sideløbende med forskellene mellem landene i bankernes udlånsrenter er spændet mellem rentesatserne for små virksomheder i forhold til store virksomheder også vokset siden slutningen af

6 Vækst- og beskæftigelsespagten udgør en vigtig reaktion på EU's vanskeligheder. EIB's kapitalforhøjelse og den øgede anvendelse af Kommissionens og EIB's fælles risikodelingsinstrumenter er sammen med synergien mellem EIB's og EIF's særlige aktiviteter afgørende for pagtens succes. Efter iværksættelsen af vækst- og beskæftigelsesfaciliteten fokuserer EIB nu endnu mere på at overvåge vækst- og beskæftigelsesvirkningerne af de projekter, den finansierer. EIB vil også regelmæssigt aflægge beretning til sit styrelsesråd om projekternes resultater. EIB fokuserer fortsat på finansiering af projekter med høj rentabilitet, hvilket sikrer, at de enkelte investeringsprojekter bidrager væsentligt til den økonomiske vækst. Den mere generelle indvirkning på økonomierne i EU som følge af investeringernes indirekte effekter vil være langt større og forventes at blive stærkest i de medlemsstater, der i øjeblikket har meget høj arbejdsløshed. Eksempler på projekter Innovation & kvalifikationer En på verdensplan førende spansk virksomhed inden for vedvarende energiteknologi, navnlig solkraftvarme, nyder godt af en innovativ ordning for kreditrisikodeling, som Kommissionen og EIB har etableret i fællesskab. EIB's finansiering gør det muligt for virksomheden at fortsætte med at udvikle den næste generation af udstyr til forbedring af kapaciteten til at lagre den opsamlede energi og konvertere den til el. Dette projekt vil direkte medføre ansættelse af ca. 750 medarbejdere på forskningsog udviklingsområdet i Spanien og berøre en lang række leverandører i hele EU. I Irland støtter EIB et projekt, der omfatter 49 skoler, og som vil øge antallet af undervisningsplader og forbedre uddannelsesfaciliteterne i hele landet. Dette projekt vil direkte komme flere end elever til gavn og forbedre uddannelsesfaciliteterne der, hvor der er mest brug for det. Bygningerne vil overholde de højeste standarder for energieffektivitet. Projektet vil medføre en beskæftigelse svarende til ca mandår, hvilket mest vil komme små byggevirksomheder til gavn. Denne investering i uddannelse er vigtig for at kunne tage de befolkningsmæssige udfordringer op i Irland og sikre børnene de kvalifikationer, der er nødvendige i et økonomi, der er under udvikling. I Frankrig har EIB finansieret en stor bilproducent med henblik på at investere i teknologi til elkøretøjer, der vil reducere de virkninger, persontransport har på miljøet. EIB-finansieringen vil støtte F&U og medvirke til at udvikle en ny generation af effektive og billige elektriske og hybridelektriske køretøjer. Den nye køretøjsplatform vil have et enklere og betydeligt mindre omkostningskrævende drivaggregat (motor og gearkasse) og en letvægtsvognkasse. Investeringen vil generere en direkte efterspørgsel på ca mandeår for højt uddannede ingeniører og videnskabsfolk. EIB støtter bygningen af nye uddannelses- og forskningsbygninger samt ombygningen og opgraderingen af forsknings- og undervisningsfaciliteter på ti universiteter uden for Helsinkiområdet, der har pladser til ca studerende. Projektet skal revolutionere undervisningen ved et design, der giver den bedste støtte til læring, studier og skabelse af ny viden. De forskellige projekter, der skal modernisere de eksisterende faciliteter vil også hjælpe med til at forbedre 5

7 mulighederne for brug og give besparelser på driftsomkostningerne. Det anslås, at opgraderingen vil nedbringe CO 2 -emissionerne med omkring 10 %. EIB yder støtte til en førende integreret italiensk energikoncern, der driver virksomhed inden for kemiske stoffer, for at støtte omdannelsen af et gammelt og tabsgivende petrokemisk værk på Sardinien til et moderne grønt kemisk produktionsanlæg og et F&U-center. Projektet vil medvirke til at bevare 676 job i en region, der er præget af høj arbejdsløshed og stigende deindustrialisering, og samtidig have andre positive eksterne virkninger. Det er et flagskibsprojekt, der er baseret på brug af innovative proces- og produktteknologier, herunder centrale støtteteknologier. Projektet vil styrke konkurrencedygtigheden i en europæisk midcap-leder og bidrage til at sikre beskæftigelsesmuligheder i Europa og fremme Europas stilling som en vigtig leverandør af teknologi. SMV'ers og mid cap-selskabers adgang til finansiering En samarbejdsaftale mellem EIB og BPI France (BanquePublique d Investissement) øger den samlede virkning af national og europæisk støtte til SMV'er, som kanaliseres ud via et omfattende lokalt fransk net tæt på kunderne. EIB har udviklet sin første handelsfinansieringsfacilitet, som vil øge likviditeten i, genskabe samhandlen mellem og mindske finansieringsudgifterne for græske SMV'er i import- og eksportsektoren. Ved hjælp af dette instrument for kortsigtede lån vil der blive ydet støtte til transaktioner til en værdi af 1,5 mia. EUR om året på et tidspunkt, hvor handel spiller en vigtig rolle for den økonomiske genopretning i Grækenland. I Portugal nåede EIB og Millennium bcp til enighed om en aftale til støtte for den økonomiske udvikling af små og mellemstore portugisiske virksomheder. Det vil have positiv indflydelse på den økonomiske aktivitet og jobskabelsen i landet, da det vil sikre finansieringen af mindre projekter på områderne industri, turisme, tjenesteydelser, herunder forskning og innovation, energi og miljøbeskyttelse. Den Europæiske Investeringsfond (EIF) øgede sit mandat til at stille risikovillig kapital, der finansieres af EIB, til rådighed med 1 mia. EUR, som navnlig vil gå til højrisikomezzaninfinansiering som en del af EIB's og EIF's fælles indsats for at løse mellemstore europæiske virksomheders problemer med at få finansieret nye innovations- og vækstplaner. I Italien har EIF undertegnet to aftaler om transaktioner med BancoPopolare og Cassa di Risparmio di Cento, hvorved der stilles op til 160 mio. EUR til rådighed til lån til innovative SMV'er. Disse aftaler blev indgået inden for rammerne af risikodelingsinstrumentet (RSI), der er EIF's, EIB's og Europa-Kommissionens (Generaldirektoratet for Forskning og Innovation) fælles forsøgsgarantiordning, der har til formål at give bankerne et incitament til at låne til SMV'er og mid cap-selskaber (med færre end 500 ansatte), som har brug for midler til investering og/eller driftskapital til støtte for forskning, udvikling og innovation. Ressourceudnyttelse Via en kreditfacilitet til den investeringsfremmende bank i Slovenien vil der blive samfinansieret en række projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi. Både private og offentlige initiativtageres mindre investeringer vil få store positive økonomiske virkninger og på lokalt plan have stor jobskabelsesvirkning i hele landet. EIB's finansiering er vigtig for at afhjælpe manglen på finansiering som følge af nedtrapningen af de offentlige tilskud. 6

8 Støtten til en stor vindmøllepart med 80 turbiner i den tyske del af Nordsøen vil i alt generere 288 MW. Der er brug for havmølleparker, for at Tyskland kan gennemføre sin ambitiøse plan om at sætte gang i produktionen af grøn el. EIB yder støtte til etableringen af den centrale del af Warszawas nye metrolinje og fremmer derved udviklingen af bæredygtig offentlig transport i en af Europas mest trafikerede byer. Støtten til Warszawas metro vil forbedre kvaliteten af den offentlige transport og gøre den hurtigere, mere komfortabel og pålidelig. CO2-udledningen skønnes herved at blive mindsket med ca t pr. år. Dette EIB-støttede projekt vil ud over de miljømæssigt gavnlige virkninger også sætte gang i jobskabelsen, da den planlagte udvidelse af metrodriften vil kræve flere metroførere, vedligeholdelsesarbejdere og kontorpersonale. EIB støtter gennemførelsen af et integreret system til forvaltning af fast affald i Sofia i Bulgarien, herunder et kontrolleret deponeringsanlæg, et anlæg til mekanisk-biologisk behandling og et anlæg til kompostering af bioaffald og grønt affald. Strategisk infrastruktur EIB finansierer etableringen af en ny containerterminal i Savona havn i Italien, hvilket er et af de største havneprojekter i Europa. Den nye terminal er beregnet til store globale rederier, der besejler Middelhavet og vil fremme europæisk handel. Projektet vil føre til skabelsen af mandår i beskæftigelse under etableringen og direkte skabe ca. 400 nye job, når terminalen tages i brug. Terminalen vil desuden være med til at fremme handlen og logistikvirksomheden i Europa, hvorved erhvervslivets udgifter til produktion og distribution mindskes. EIB's finansiering af investeringer i nyt rullende materiel til London Overgroundwill afstedkommer mandår i beskæftigelse i eksisterende produktionsanlæg. Det vil i betydelig grad forbedre kvaliteten af den offentlige transport, mindske trafikken i Storlondon og derved lette adgangen hertil til gavn for økonomien i bred forstand. Den finansielle støtte til Litauens vitale togkorridorer vil gøre det muligt at indkøbe 590 nye godsvogne og ni nye passagertog. Passagertallet er vokset stødt og nåede i 2012 op på 4,8 millioner, og de ni nye passagertog kan støtte denne tendens. De 590 nye godsvogne vil hovedsageligt blive anvendt til jernbanetrafik på tværs af grænserne mellem Litauen og dets naboer mod øst og vil være mere stille og lettere end de vogne, der skrottes. I 2012 blev der i alt transporteret 49,5 mio. t gods via Litauens jernbanenet. 7

9 mia. EUR 3. Gennemførelse af EIB's kapitalforøgelse og Kommissionens og EIB's fælles initiativer 3.1 Gennemførelse af EIB's kapitalforøgelse I slutningen af 2012 vedtog EU's medlemsstater i EIB's styrelsesråd enstemmigt kapitalforøgelsen. Kapitalforøgelsen har forbedret EIB's risikonøgletal betydeligt 1, idet den har bidraget til at styrke EIB's kreditværdighed og status som førsteklasses udsteder på kapitalmarkederne. Det er afgørende for, at EIB fortsat kan skabe finansiel merværdi for sine aktionærer. Operationelt har kapitalforøgelsen gjort det muligt at hæve målet for långivningen i EU med 62 mia. EUR (+/- 10 %) i 2013 og de samlede mål for långivningen for med 182 mia. EUR. Udviklingen i EIB's låneprogram Ekstra kapacitet som følge af kapitalforøgelsen Undertegnede lånetilsagn ud over niveauet før krisen Basisscenario for undertegnede lånetilsagn ifølge forretningsplanen Udbetalinger, faktiske oig lofter Al yderligere långivning er bestemt for EU, og der er tale om en forøgelse på 60 mia. EUR eller 49 % i målene for långivningen i EU over treårsperioden sammenlignet med forretningsplanen før kapitalforøgelsen. Et lignende program for øget udlån blev realiseret i begyndelsen af den økonomiske og finansielle krise. På grundlag af den gennemsnitlige samfinansieringssats forventes denne yderligere långivning at støtte de samlede investeringer med ca. 180 mia. EUR. EIB arbejder tæt sammen med Kommissionen og medlemsstaterne om at anvende kapitalforøgelsen på de prioritetsområder, der afspejler Europa 2020-målene og de landespecifikke henstillinger afspejler i forbindelse med det europæiske semester. Inden for 1 Som resultat af kapitalforøgelsen steg EIB's kapitalgrundlag fra 23,1 % ved udgangen af 2012 til 28,0 % ultimo marts 2013, og gearingsgraden blev forbedret, idet den faldt fra 976 % til 821 % over samme periode. 8

10 rammerne af faciliteten for vækst og beskæftigelse støtter den yderligere långivning, som kapitalforøgelsen har muliggjort, levedygtige projekter i alle medlemsstater med særligt fokus på i) innovation og kvalifikationer, ii) SMV'ers adgang til finansiering, iii) ressourceeffektivitet og iv) strategisk infrastruktur. For at kunne håndtere de stadig mere forskelligartede økonomiske forhold i de enkelte EU-lande udarbejdes der skræddersyede finansieringsstrategier, der fokuserer på de regioner og sektorer, hvor de finansielle begrænsninger er størst, og hvor investeringer kan mobiliseres hurtigt. Ved at udvikle og tilbyde målrettede finansielle produkter (herunder garantier, venturekapital og mikrofinansiering) øger EIF SMV'ernes adgang til finansiering i hele EU og fremmer beskæftigelse, vækst og konkurrenceevne gennem iværksætteri, innovation, forskning og udvikling. EIB's långivning fordeles på de forskellige politikområder, som fremgår af nedenstående tabel, der også indeholder anslåede 2 beløb i de kommende tre år. Anslået EIB-långivning i EU pr. politikområde (i mia. EUR) Offentlige politiske målsætninger (i EU) Realiseret 2012 Anslået Gennemsnit Støtte til SMV'er 10,7 13,6 13,3 13,3 13,4 Vidensøkonomi 8,9 11,1 10,6 10,6 10,7 Transport (transeuropæiske net, bæredygtighed) Energi (transeuropæiske net, vedvarende energi og effektivitet) 9,3 12,5 11,8 11,8 12,0 7,2 12,5 12,5 12,5 12,5 Byplanlægning og sundhed 2,3 2,9 2,7 2,7 2,8 Miljø og "ikke-tværgående" konvergens- og klimatiltag* 6,1 9,5 9,1 9,1 9,3 I alt (i EU) 44,7 62,0 60,0 60,0 60,7 *Projekter, der ikke kan komme i betragtning under de primære COP-mål, men som kan accepteres inden for rammerne af konvergens- eller klimapolitiske kriterier. Pr. 31. maj 2013 androg de år-til-dato lånetilsagn, der er undertegnet af EIB, allerede 13,8 mia. EUR (66 % mere end pr. 31. maj 2012). EIB forventer, at de årlige mål for långivningen i det væsentlige bliver opfyldt. 2 Tallene i tabellen for perioden er udelukkende vejledende, da de er udledt af forhåndenværende prognoser over EIB-transaktioner i Europa (inkl. i kandidatlande og potentielle kandidatlande) ved at anvende en forholdsvis nedsættelse på baggrund af i) den forventede udlånsprocent i EU og ii) den samlede forventede udlånsprocent i Europa. 9

11 Nedenstående tabel viser udviklingen i EIB s undertegnede tilsagn i de medlemsstater, der i øjeblikket modtager finansiel støtte og har aftalt et makroøkonomisk tilpasningsprogram med Kommissionen. Til trods for den vanskelige finansielle og økonomiske situation har EIB opretholdt konstante aktivitetsniveauer i programlandene. I 2013 forventes det, at der vil blive investeret over 3,5 mia. EUR i programlandene ud af EU s samlede mål på 62 mia. EUR. EIB s undertegnede tilsagn i programlande (i mio. EUR, egne indtægter) anslået 2013 Grækenland Irland Portugal Cypern I første halvdel af 2013 steg de samlede udbetalinger til programlande og tidligere programlande 3 i forhold til samme periode i 2012 (fra 1,4 mia. EUR til 1,9 mia. EUR), svarende til en samlet stigning på ca. 36 %. EIB har siden forslagene i 2012 vedrørende kapitalforøgelsen iværksat en række foranstaltninger med henblik på at gøre det så let som muligt at nå de nye mål for långivningen i den vanskelige økonomiske kontekst. EIB har gennemført en pakke af foranstaltninger for at tilpasse sin risikotolerance og prisfastsættelse til de ændrede forhold og videreføre sin virksomhed i alle medlemsstaterne. Derudover er EIB ved at omprioritere sin udlånsvirksomhed, således at der lægges større vægt på de projekter, som har stor indvirkning på beskæftigelsen. EIB har optrappet sin støtte til SMV er og selskaber med mellemstor markedsværdi gennem adskillige foranstaltninger. o Den har øget sin långivning til SMV er i EU betydeligt. I 2012 blev de undertegnede tilsagn til SMV er øget og nåede op på 10,7 mia. EUR. For 2013 er målet for undertegnede tilsagn for SMV er 13,6 mia. EUR. Ifølge den nuværende prognose vil beløbet være endnu højere, nemlig ca. 15,9 mia. EUR (hvilket svarer til en stigning på ca. 49 % i forhold til 2012). Hvis man medregner EIF-aktiviteter og midler fra tredjeparter, forventes den samlede finansiering til støtte for SMV er og selskaber med mellemstor markedsværdi i år at beløbe sig til ca. 19,1 mia. EUR. o Den er i færd med at udvikle nye sikkerhedsstrukturer og produkter og iværksætter nye initiativer. EIB har f.eks. udviklet og godkendte i maj 2013 for første gang en handelsfinansieringsfacilitet på 500 mio. EUR til at støtte en handelsomsætning på 1,5 mia. EUR om året i Grækenland, og den er i færd med at undersøge lignende faciliteter i andre lande, hvor der ikke er adgang til midler fra andre kilder på rimelige vilkår. o Til at afhjælpe det tomrum, der opstod på grund af institutionelle investorers tilbagetrækning, har man styrket risikokapitalmandatet og etableret en tidsubegrænset revolverende fond på 7 mia. EUR, der skal forvaltes af EIF på vegne af EIB. o Til opfølgning af Det Europæiske Råds konklusioner om vækst- og beskæftigelsespagten er EIF i færd med at styrke partnerskaberne med 3 Ud over Cypern, Grækenland, Irland og Portugal omfatter det Ungarn, Letland og Rumænien. 10

12 nationale institutioner for at tilbyde forskellige egenkapitals- og gældsløsninger gennem en bred vifte af finansielle partnere i hele EU. - I EU har EIB hævet sit mål for långivning til "særlige aktiviteter" 4 i 2013 til 7,8 mia. EUR, hvoraf 5,5 mia. EUR kommer fra EIB's balance. 3.2 Fælles EIB-EU-risikodelingsinstrumenter Kommissionen og EIB har arbejdet tæt sammen om de kombinerede risikodelingsinstrumenter, hvor EU-budgettets virkning geares ved at udnytte EIB s udlånskapacitet effektivt til at finansiere yderligere "særlige aktiviteter" inden for EU's prioriterede indsatsområder. Sådanne instrumenter er særligt effektive i sårbare lande, programlande og højrisikosektorer, f.eks. forskning og udvikling, hvor det er vanskeligt for projektansøgere at finde kilder til langsigtet finansiering. Finansieringsfaciliteten for risikodeling (RSFF), lånegarantien for TEN-transportprojekter (LGTT) og risikodelingsinstrumentet (RSI), der forvaltes af EIF, hører til denne kategori. Desuden har Kommissionen og EIB i november 2012 lanceret projektobligationsinitiativet for at støtte kapitalmarkedernes rolle i finansieringen af langsigtede infrastrukturinvesteringer. Inden for rammerne af dette innovative instrument har EIB s bestyrelse allerede godkendt ni TEN-T- og TEN-E-projekter i seks forskellige medlemsstater. Projekterne omfatter motorvejsprojekter i SK, DE, BE og UK samt nettilslutning af havvindmølleparker i DE og UK og af gaslagre i ES og IT. De første finansielle afslutninger af disse projekter forventes i anden halvdel af Godkendelsen af Kommissionens forslag til ændring af forordningen om strukturfondene og den efterfølgende omprogrammering har ført til oprettelsen af en ny ordning til støtte for SMV'er i Grækenland (foruden ovennævnte handelsfinansieringsfacilitet). Ordningen har givet mulighed for, at uudnyttede strukturfondsmidler kan anvendes til at oprette en garantifond i forbindelse med EIB-lån til SMV er på grundlag af en portefølje med den mest risikovillige tilgang. De første transaktioner, der understøttes af fonden, blev undertegnet i begyndelsen af Kommissionen har også udarbejdet et supplerende forslag vedrørende visse bestemmelser om finansiel forvaltning for programlande. Anvendelsen af fælles risikodelingsinstrumenter forventes at vokse i løbet af den næste flerårige finansielle ramme (FFR) i programmer som Connecting Europe-faciliteten og Horisont 2012 samt inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde. 4. Det videre forløb Kommissionen og EIB arbejder også sammen med ECB om at udvikle en EU-strategi med henblik på at lette de finansielle begrænsninger for SMV er. Drøftelserne fokuserer på muligheden af at genetablere de strukturerede kreditmarkeder med henblik på at støtte långivningen til SMV'erne navnlig (men ikke udelukkende) i de mere sårbare medlemsstater. Samarbejdet vil skulle omfatte to dimensioner: i) tilstrækkelig finansiering til den banksektor, der specifikt fokuserer på långivning til SMV er, og ii) kreditforbedring af eksisterende eller nye lånepuljer for SMV er for at reducere fordrejede kreditmarginer og tiltrække institutionelle investorer i store SMV-lånepuljer og således mindske nogle af de vigtigste problemer i forbindelse med finansieringen af investeringer. 4 Særlige aktiviteter omfatter transaktioner, der medfører en højere kreditrisiko, end i henhold til EIB's almindelige interne bestemmelser. 11

13 Ud over at se på et eventuelt kortsigtet aktivbaseret EIB-ECB-initiativ, er Kommissionen og EIB ved at udforske fælles risikodelingsmekanismer, der skal udvikles under den nye FFR, gennem en kombination af EU-budgetmidler (Cosme, Horisont 2020), strukturfondsmidler og långivningskapaciteten hos EIB, EIF og de nationale investeringsfremmende banker. Ved således at forene kræfterne kan der opnås stordriftsfordele ved ordninger, der omfatter hele EU, og skabes bedre finansiering for alle deltagende medlemsstater. Instrumenterne udformes, så der er sikkerhed for, at de beløb, som en given medlemsstat bidrager med fra sine programmer under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF-programmer) vil kunne generere lån, hvis værdi er flere gange højere end det pågældende beløb, gennem udlån til SMV'er i medlemsstaten til fordel for de respektive programområder. Nøglen til skabelsen af løftestangseffekter af sådanne fælles instrumenter er bred deltagelse fra medlemsstaternes side. Deltagelse gennem bidrag fra programmer under ESIF må nødvendigvis være frivillig. Men for alle medlemsstater ligger der en tilskyndelse til at bidrage til de fælles instrumenter fra deres ESIF-bevillinger i det forhold, at deres bidrag vil støtte øget udlån til SMV'er på medlemsstatens eget område og øge løftestangseffekten for alle. Kommissionen har udviklet tre overordnede modeller for fælles instrumenter 5. Det er nødvendigt at skabe en kritisk masse i et sådant centralt i fælles EU-instrument, som kan mobilisere EU- og EIB-midler og eventuelt knyttes sammen med ECB-beslutninger, og derfor præsenteres følgende tre alternative modeller. Et eventuelt fælles instrument vil selvfølgelig eksistere side om side med mange initiativer, der støttes af de europæiske struktur- og investeringsfonde på regionalt og nationalt plan, og udelukker ikke oprettelsen af yderligere sideløbende fælles instrumenter på andre politikområder i EU, som allerede forventet i henhold til udkastet til forordningen om fælles bestemmelser for ESIF. Det foreslåede vejledende tal på 10 mia. EUR 6 er en andel af de samlede 400 mia. EUR på ESIF-budgettet og udgør en forholdsvis lille procentdel af de samlede ESIF-midler, som medlemsstaterne og regionerne har planer om at afsætte til støtteforanstaltninger til SMV'er. Inden gennemførelsen vil der blive foretaget en mere dybdegående vurdering af virkningerne af de foreslåede instrumenter. Det bør bemærkes, at medlemsstaterne alene i brugte 23 mia. EUR til driftsprogrammer i direkte støtte til SMV'er og SMV'erne dragede yderligere indirekte gavn af 25 mia. EUR. Alle medlemsstaterne har i forbindelse med den næste FFR givet udtryk for, at de vil øge deres støtte til SMV'er, navnlig gennem finansielle instrumenter. Endelig vil gennemførelsen og absorberingen af instrumentet afhænge af udviklingen på andre politikområder, som håndteres sideløbende. Spørgsmål vedrørende finansiel regulering kan f.eks. har stor virkning på udviklingen af et europæisk marked for securitiseringer og tages op i forbindelse med høringen om Kommissionens grønbog, som udløber den 25. juni. 1) fælles SMV-garantiinstrument kombineret med et fælles sucuritisationsinstrument for nye lån Under dette instrument samles midlerne fra Cosme, Horisont 2020 og ESIF og kombineres med EIB's og EIF's ressourcer, således at der skabes en kombination af: a) garantier er for finansielle formidleres udlån til nye SMV'er inden for rammerne af et fælles garantiinstrument. 5 6 Se bilaget for flere detaljer. Supplerer de andre foreslåede kombinationsfaciliteter (PBI, RSFF, RSI os). 12

14 b) Garantier for porteføljer af nye lån til SMV'er med henblik på securitisation. Bankerne vil skulle opbygge sådanne låneporteføljer inden for et bestemt tidsrum (to-tre år) med henblik på securitisation. Ved denne option, hvor 75 % garantier kombineres med 25 % securitisationer tildeles 10 mia. EUR fra ESIF mio. EUR fra Cosme og Horisont 2020 til generering af långivning til SMV'er på anslået mia. EUR (gearingsgrad på ca. 1:5), som kommer SMV'er til gode. Denne option nødvendiggør ikke ændringer i udkastet til forordningen om fælles bestemmelser (CPR). 2) fælles securitisationsinstrument, der muliggør securitisation af både nye og eksisterende porteføljer af lån til SMV'er Under et sådant fælles securitisationsinstrument kombineres offentlige midler (ESIF, Cosme, Horisont 2020, EIF, EIB og nationale investeringsfremmende banker) med henblik på sucuritisation af porteføljer af lån til SMV'er. Den formidlende bank vil blive underlagt krav om finansiering af nye til SMV'er, der står i forhold til det beløb, som er dækket af det fælles instrument. Securitisation af porteføljer af eksisterende lån kan forøge virkningen af og umiddelbarheden ved dette instrument i sammenligning med option nr. 1. Ved denne option, hvor 10 mia. fra ESIF og 420 mio. EUR fra Cosme og Horisont 2020 allokeres til generering af långivning til SMV'er på anslået mia. EUR (gearingsgrad på ca. 1:6), som kommer SMV'er til gode. Det vil nødvendiggøre begrænsede ændringer af udkastet til CPR med henblik på at udvide omfanget af SMV-lån, der er omfattet, og revidere omfanget af arbejdskapital, der er omfattet, hvorved udviklingen af instrumentet og dets udbredelse lettes. 3) fælles securitisationsinstrument, der muliggør securitisation af både nye og eksisterende porteføljer af lån til SMV'er og gensidig fordeling af beskyttelse mod risici Denne option vil ligne option 2, men dog give mulighed for risikosammenlægning og udvide deltagelseskriterierne, så de omfatter eksisterende SMV-lån og revidere omfanget af arbejdskapital, der er omfattet, samtidig med, at den sikrer, at de formidlende banker yder nye lån til SMV'erne til en værdi, som er flere gange højere end det beløb, som den pågældende medlemsstat har afsat til programmet. Risikosammenlægningen muliggør en bedre diversificering af låneporteføljer og skaber dermed en højere gearing end de øvrige optioner. Desuden giver det mulighed for at sikre øjeblikkelig kapital og likviditet til banker, som fremmer hurtig ydelse af nye lån til SMV er. I forbindelse med denne løsningsmodel vil 10 mia. EUR fra de europæiske strukturfonde og investeringsfonde og 420 mio. EUR fra Cosme og Horisont 2020 blive afsat til lån til SMV er til et anslået beløb på 100 mia. EUR (en løftestangseffekt i forholdet ca. 1:10) til gavn for ca SMV er. Denne løsning ville kræve de samme ændringer af udkastet til forordningen, som i option 2. EIB vil arbejde sammen med Kommissionen om udviklingen af det foreslåede instrument og i det nødvendige arbejde vedrørende forberedelse af de påkrævede ændringer og bidrage med dens markeds- og erhvervserfaring. Løftestangseffekten vil afhænge af medlemsstaternes endelige beslutninger og af de private finansielle institutioners optag. 4.2 Ungdomsbeskæftigelse 13

15 Efter at Kommissionen i december 2012 havde forelagt ungdomsbeskæftigelsespakken, vedtog Det Europæiske Råd den februar at iværksætte et ungdomsbeskæftigelsesinitiativ med et budget på 6 mia. EUR for perioden Initiativet skal navnlig støtte unge i alderen år, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse i EU-regioner med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 % i 2012, ved at integrere dem på arbejdsmarkedet. Flere medlemsstater har også bebudet flere initiativer. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet supplerer andre af Kommissionens instrumenter inden for uddannelse og på det sociale område, som har et betydeligt potentiale til at mindske ungdomsarbejdsløsheden. Navnlig foreslås der nye finansielle instrumenter under den næste FFR for så vidt angår studielån (garantier for studerende under Erasmus + ), mikrofinansiering (garantier, mikrokredit og egenkapital via institutioner, der investerer eller yder lån til iværksættere, særlig dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet) og udvikling af socialøkonomisk virksomhed. I forbindelse med det kommende Europæiske Råd har Kommissionen den 19. juni 2013 forelagt en særskilt meddelelse om ungdomsbeskæftigelse, som beskriver de umiddelbare prioritetsområder for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, herunder en aftale om den næste FFR og ledsagende programmer, fremskrivningen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og gennemførelsen af de relevante landespecifikke henstillinger og ungdomsgarantien på nationalt plan. Sammen med Kommissionen og medlemsstaterne foreslår EIB at supplere Kommissionens og medlemsstaternes indsats ved at iværksætte det specifikke program "kvalifikationer og jobs - investering i ungdommen" for at bidrage til at imødegå den hurtige stigning i ungdomsarbejdsløsheden Programmet understreger EIB's engagement i at anvende sine øgede ressourcer og fokusere dem på at takle et af EU s mest akutte problemer. Bankens program består af to elementer: i) "jobs til unge" - forbedring af SMV ers adgang til finansiering og ii) "investering i kvalifikationer" - yde lån til projekter, der højner de unges kvalifikationer, herunder investeringer i uddannelsesinfrastruktur, I forbindelse med "jobs til unge" undersøger EIB - sammen med partnerbanker - mulighederne for at kæde yderligere lån til SMV er med henblik på at stimulere beskæftigelsen, idet disse er de største arbejdsgivere. Investeringerne under investeringer i kvalifikationer omfatter EIB's etablerede finansiering af investeringer i skoler og universiteter samt en bred vifte af uddannelsesordninger, især programmer, der øger og forbedrer kvaliteten af den erhvervsfaglige uddannelse i Europa. Fokuseringen på jobrelaterede kvalifikationer under uddannelse fra det sekundære til det tertiære trin anses for at have de største virkninger med hensyn til forbedring af de unges beskæftigelsesegnethed og indebærer også den bedste beskyttelse mod arbejdsløshed. De støttede foranstaltninger omfatter også støtte til mobilitetsordninger for studerende og ansatte i hele EU. Ud over at bistå Kommissionen med en hurtig gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet vil EIB også via egne ressourcer fokusere på at hjælpe medlemsstaterne med at fremskynde deres nationale og regionale programmer for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Disse initiativer forventes at rette EIB s investeringer yderligere mod områder, der i høj grad kan bidrage til at skabe beskæftigelse for de unge og fremme erhvervsuddannelse, men EIB s långivning vil kunne få langt større indvirkning og være bedre målrettet, hvis det samtidig sikres, at der er flere EU-midler til rådighed til blandede instrumenter på dette område. 14

16 4.3. Større indvirkning Medlemsstaterne, Kommissionen og EIB bør overveje yderligere foranstaltninger til at sætte EIB i stand til fortsat at spille en betydelig rolle inden for disse markeder og sektorer, hvor kreditgivningen er knap, og hvor der ikke er midler til rådighed fra andre kilder på rimelige vilkår. Disse foranstaltninger vil gøre det muligt for EIB i væsentlig grad at udvide sine aktiviteter til støtte for SMV er og i sårbare lande og programlande, hvor EIB s långivning bør udvikles yderligere. EIB overvejer bl.a. i forbindelse med eventuelle yderligere midler at forstærke EIF, så den kan støtte nye initiativer, der gennemføres på vegne af EIB, hvorved EIF's specifikke erfaringer udnyttes bedst. Der er skabt et særligt mandat mellem EIB og EIF med henblik på at mobilisere långivning gennem aktivbaserede instrumenter, der tegner sig for 4,5 mia. EUR i perioden Der ses også på at udvide den handelsfinansieringsfacilitet, der gennemføres i Grækenland, til at omfatte andre lande. Hvis de generelle økonomiske forhold i EU bliver bedre, og den finansielle stabilitet i euroområdet øges, vil EIB kunne analysere forskellige metoder til at engagere sig yderligere i mere omfattende aktiviteter inden for rammerne af en forsvarlig økonomisk forvaltning Derudover er EIB ved at kigge på, hvordan den ellers kan styrke sin långivning og rådgivningsaktiviteter for at sikre gennemførelsen af projekter, fremskynde udbetalingerne og de faktiske investeringer samt øge medlemsstaternes kapacitet til at udnytte EU-midler. Endelig vil Kommissionen og EIB fortsat samarbejde og udbygge netværket med andre europæiske, nationale eller regionale offentlige investeringsinstitutioner og banker samt den private sektor for at maksimere den synergi og kapacitet, der er nødvendig for at gennemføre og fremme de tiltag i form af långivning med yderligere ressourcer og kreditforbedring, som er iværksat og samfinansieres af Kommissionen og EIB. 5. Konklusion Vækst- og beskæftigelsespagten er et af de vigtigste elementer i EU s reaktion på krisen. Som en integrerende del af pagten kan EIB i kraft af sin kapitalforøgelse bidrage væsentligt til at støtte bæredygtig vækst og beskæftigelse på baggrund af de alvorlige økonomiske udfordringer. Kommissionens, medlemsstaternes og EIB s udvikling af fælles finansielle instrumenter tager sigte på at stimulere den private sektors og kapitalmarkedets investeringer i SMV er og infrastruktur, således at afhængigheden af statslig (støttet) finansiering til sådanne prioriterede investeringer mindskes. Fragmenteringen af kreditmarkederne og den store spredning mellem medlemsstaterne i rentesatserne for banklån til virksomheder underminerer bankernes og de finansielle systemers modstandsdygtighed og indebærer også, at der er mindre kapital til rådighed, og at kapitalomkostningerne øges for virksomhederne og forbrugerne. Der er derfor tale om en væsentlig hindring for vækst og beskæftigelse. Som en af de få institutioner, der udsteder gældsbeviser på europæisk niveau på AAA-finansieringsvilkår, kan EIB bidrage til at afbøde problemerne med fragmenteringen af EU s finansielle markeder. Ved målrettet at sikre langsigtet finansiering til banker for at lette SMV ernes adgang til finansiering udfyldes der et stort tomrum, som ikke kan takles ved centralbankernes mellemkomst, samtidig med at en række vigtige forsyningsproblemer for investeringer mindskes. Hvis man fremmer økonomisk og finansielt levedygtige infrastrukturprojekter, kan det få betydelige konjunkturstabiliserende virkninger og bidrage til at skabe beskæftigelse i 15

17 opbygningsfasen, navnlig i den del af arbejdsstyrken, der er hårdest ramt af krisen. Samtidig bidrager infrastruktur, som fokuserer på at forbedre markedsadgangen, til at øge eksporten. EIB vil fortsat gøre brug af sin katalysatorevne til at tiltrække midler fra kapitalmarkederne til at dække de langsigtede finansieringsbehov i Europa. Samtidig vil den styrke sit samarbejde med offentlige investeringsbanker i medlemsstaterne, da dette vil gøre det muligt for EIB at udvide sine aktiviteter yderligere, i og med at der dermed opnås større distributionsnet og yderligere risikokapacitet, som sikres af de nationale offentlige banker. Denne indsats vil være i tråd med og supplere Kommissionens arbejde med henblik på at støtte langsigtede investeringer i Europa, således som det er fremhævet i Kommissionens grønbog om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi fra marts For at sikre at EIB s interventioner bliver så effektive som muligt, er det vigtigt, at forudsætningerne fortsat forbedres på EU-plan og på nationalt plan. Strukturreformer kan bidrage til at afhjælpe de dybereliggende årsager til interne og eksterne ubalancer og styrke EIB-investeringernes virkninger for beskæftigelsen. I betragtning af de meget forskellige økonomiske og finansielle forhold i hele EU udvikler EIB i tæt samarbejde med medlemsstaterne resultatorienterede investeringsstrategier, der er tilstrækkeligt afpasset efter de nationalt, regionale og lokale væsktprioriteter, under hensyntagen til de horisontale prioriteter i den årlige vækstundersøgelse og de landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester. De kommende måneder og år vil helt sikkert blive en udfordring. Kommissionen og EIB er fortsat fast besluttede på at udforske nye veje, der kan hjælpe EU med igen at sætte gang i vækst og beskæftigelse. 16

18 Bilag Alternative optioner for det fælles SMV-initiativ 1) fælles SMV-garantiinstrument kombineret med et fælles sucuritisationsinstrument for nye lån Under dette instrument samles midlerne fra Cosme, Horisont 2020 og ESIF og kombineres med EIB's og EIF's ressourcer, således at der skabes en kombination af: a) garanti er for finansielle formidleres udlån til nye SMV'er inden for rammerne af et fælles garantiinstrument. Instrumentet vil yde garantier til banker, som yder lån til SMV'er. Bankerne vil nyde delvis kapitalfritagelse, for så vidt angår nye lån, gennem ubegrænsede porteføljegarantier. Bankerne vil dog fortsat bære mindst 20 % af risiciene, således at der sikres interessesammenfald. b) Garantier for porteføljer af lån til nye SMV'er med henblik på securitisation. Bankerne vil skulle opbygge sådanne låneporteføljer inden for et bestemt tidsrum (to-tre år) med henblik på securitisation. Kapitalfritagelsen og den yderligere likviditet vil blive udløst senere, når porteføljen er fuldt oprettet og securitiseret. Det skal også bemærkes, at med henblik på at undgå ESIF-dobbeltfinansiering vil de to instrumenter blive anvendt parallelt og ikke kumulativt. Den foreslåede tildeling er 75/25 % med henblik på en jævn budgetudnyttelse. Gearing ( ) 10 mia. EUR fra de europæiske strukturfonde og investeringsfonde (ESIF) mio. EUR fra Cosme og Horisont 2012 => støtte af mia. i udlån til SMV'er til gavn for SMV'er (gearingsgrad på ca. 1:5) Fordele Ansporer til ny SMV-långivning gennem delvis kapitalaflæsning for nye porteføljer af lån til SMV'er Kan realiseres uden større ændringer af udkastet til forordningen om fælles bestemmelser for ESIF Medlemsstaternes ESIF-midler vil udelukkende blive anvendt til at yde lån og dække tab på SMV'er på deres område i de tilsvarende programmer. Kombinationen af to instrumenter vil hjælpe SMV'erne og bidrage til at puste nyt liv i SMV-securitisationsmarkedet om ca. tre år. Ulemper Securitisation kan udelukkende foretages to-tre år efter opbygningen af porteføljer af lån til nye SMV'er. For begge instrumenters vedkommende bliver bankerne nødt til på forhånd at trække på deres egenkapital for at kunne yde lån til SMV'erne. I den nuværende fase af bankernes nedgearing og banksaneringen som forberedelse til den fælles tilsynsmekanisme (FTM) og bankunionen lægger det begrænsninger på, hvor hurtigt nye 17

19 porteføljer kan opbygges. Ingen rolle til private/institutionelle investorer i de kommende to-tre år og derfor stor afhængighed af offentlig midler. Delt forvaltning er teknisk kompleks ved tildeling ud fra kategori eller region. Manglende risikosammenlægning begrænser diversificeringen af låneporteføljer og dermed virkningen af gearingen. 2) fælles securitisationsinstrument, der muliggør securitisation af både nye og eksisterende porteføljer af lån til SMV'er Under et sådant fælles securitisationsinstrument kombineres offentlige midler (ESIF, Cosme, Horisont 2020, EIF, EIB og nationale investeringsfremmende banker) med henblik på sucuritisation af porteføljer af lån til SMV'er. Det betyder, at lån til SMV'er vil blive samlet i pakker og garanteret med henblik på kapitalaflastning af de formidlende banker i tilfælde af ufinansieret securitisation. Såfremt trancher sælges videre til institutionelle investorer (finansieret securitisation), vil de også skabe likviditet, som bankerne kan anvende til nye lån til SMV'er. Den formidlende bank vil være underlagt krav om finansiering af nye til SMV'er, der står i forhold til det beløb, som er dækket af det fælles instrument. Sucuritisation af porteføljer af eksisterende lån vil øge den generelle og umiddelbare virkning af dette instrument i sammenligning med option nr. 1 Gearing ( ) 10 mia. EUR fra ESIF mio. EUR fra Cosme og Horisont 2020 => støtte af 65 mia. i udlån til SMV'er til gavn for SMV'er (gearingsgrad på ca. 1:6) Fordele Partnerbanker vil ikke få behov for at rejse ny kapital for at udstede nye lån. Det vil fremskynde udstedelsen af nye lån til SMV'er. Tiltrækker privat kapital fra institutionelle investorer, der opkøber securitiserede aktiver. Det nedbringer tilsvarende efterspørgslen efter offentlige midler fra EIB/EIF. Disse midler kan så anvendes til andre formål. Det gør SMV'er i EU mindre afhængige af bankfinansiering. Medlemsstaternes ESIF-midler vil blive anvendt til at udstede nye lån til SMV'er og dække tab på SMV'er på deres område. Bidrager til at puste nyt liv i det kommercielle securitisationsmarked, som kan åbne for alternative kilder til finansiering af SMV'er, som i øjeblikket er næsten fuldstændigt afhængige af bankfinansiering. Ulemper Securitisation af eksisterende porteføljer forudsætter, at udkastet til forordningen om fælles bestemmelser ændres. Der skal oprettes en kompleks struktur, og - som for option 1's vedkommende - forøger delt forvaltning den tekniske kompleksitet Manglende risikosammenlægning begrænser diversificeringen af 18

20 låneporteføljer og dermed virkningen af gearingen. 3) fælles securitisationsinstrument, der muliggør securitisation af både nye og eksisterende porteføljer af lån til SMV'er Denne option vil have alle fordelene og opfylde kravene til option 2, men derudover give mulighed risikosammenlægning, samtidig med, at den sikrer, at de formidlende banker yder nye lån til SMV'erne til en værdi, som er flere gange højere end det beløb, som den pågældende medlemsstat har afsat til programmet. Gearing ( ) 10 mia. EUR fra ESIF mio. EUR fra Cosme og Horisont 2020 => 100 mia. EUR til støtte for långivning til SMV er til gavn for SMV er (gearing på ca. 1: 10) Fordele Partnerbanker vil ikke skulle mobilisere ny kapital til nye lån. Dette vil fremskynde tilvejebringelsen af nye lån til SMV'er. Tiltrækker private midler fra institutionelle investorer, der opkøber securitiserede aktiver. Dette mindsker igen efterspørgslen efter offentlige midler fra EIB/EIF, som vil kunne frigøres til andre formål. Risikosammenlægning mulig større porteføljediversificering og gearing. En centralt styret struktur giver stordriftsfordele med hensyn til gebyrer omkostninger og er mindre kompleks end en struktur med delt forvaltning. Medlemsstaterne vil med deres ESIF-midler skabe en gearing, der er mindst lige så stor som i option 2, men vil takket være risikosammenlægningen på EU-plan opnå endnu større udlånsvoluminer i deres regioner. Ulemper Anvendelse af ESIF-midler til garantier for securitisation af eksisterende SMV-låneporteføljer, der involverer andre medlemsstater, vil kræve yderligere ændringer af udkastet til forordning om fælles bestemmelser Realiseringen af instrumentets potentielle vil afhænge af en bred deltagelse fra medlemsstaternes side. 19

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) 5734/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5188/17 Vedr.: ECOFIN 50

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011.

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0659 Bilag 1 Offentligt Notat 22. november 2011 INT/AKJ Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål. Finansieringsinstrumenter

En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål. Finansieringsinstrumenter En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål , medfinansieret af de europæiske struktur- og investeringsfonde, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling medfinansieret via Den Europæiske Fond for Regional Udvikling er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. oktober 2008 (10.10) (OR. en) 13266/2/08 REV 2 ECOFIN 348 UEM 169 ENER 269 NOTE fra:

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2014

ECB Månedsoversigt September 2014 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede Styrelsesrådet på mødet den 4. september 2014 at nedsætte renten ved Eurosystemets primære markedsoperationer med 10 basispoint

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget Folketingets Økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. november

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Til Finansudvalget Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. februar 2015 EU-note Europæiske semester

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. marts 2015 Kapitalmarkedsunion skal

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 FORELØBIG TEKST TALEN SOM OPTAGET I MØDEREFERATET ERSTATTER MANUSKRIPTET. Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 Mine damer og herrer

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere