D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011."

Transkript

1 D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B : 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Kristine Schmidt Usterud) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret (BS 26B-4884/2012) den 30. oktober 2012, er ved kendelse af 20. februar 2013 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september Med denne afgørelse godkendte Ankestyrelsen, at X Kommune den 10. november 2010, efter at kommunens oprindelige afgørelse af 21. december 2009 var erklæret ugyldig, kunne træffe afgørelse med virkning fra den 31. december 2009 om, at sagsøgerens ret til sygedagpenge ikke kunne forlænges ud over varighedsbegrænsningen i sygedagpengelovens 24, stk. 1.

2 - 2 - Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at hun har ret til udbetaling af sygedagpenge fra den 1. januar 2010 til og med den 10. november Sagsøgte, Ankestyrelsen, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Ankestyrelsen traf den 23. september 2011 afgørelse i As sag mod X Kommune om kommunens forpligtelse til efter hjemvisning at betale sygedagpenge efter varighedsbegrænsningens indtræden, jf. sygedagpengelovens 24, stk. 1, når der ikke har været truffet en lovlig afgørelse om standsning. Sagen, der tidligere var afgjort af Statsforvaltningen Syddanmark, Beskæftigelsesankenævnet, den 1. februar 2011, var antaget til principiel afklaring af det nævnte spørgsmål. Det hedder i Ankestyrelsens afgørelse blandt andet: Afgørelse i din sag om sygedagpenge Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af en kommunes forpligtelse til efter hjemvisning at betale sygedagpenge efter varighedsbegrænsningens indtræden, når der ikke har været truffet en lovlig afgørelse om standsning. Resultatet er X Kommune skal ikke betale sygedagpenge efter varighedsbegrænsningens indtræden den 31. december 2009, selvom der ikke har været truffet en lovlig afgørelse om standsning. Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Syddanmark. Der var enighed på mødet. Begrundelsen for afgørelsen Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har lagt vægt på, at en bebyrdende forvaltningsakt normalt ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft. En afgørelse om afslag

3 - 3 - på forlængelse af sygedagpenge efter lov om sygedagpenge 27, stk. 1, nr. 1-7 kan dog meddeles med tilbagevirkende kraft i de tilfælde, hvor du forud for afgørelsen vidste eller burde vide, at du ikke længere var berettiget til sygedagpenge, og dermed ikke havde en berettiget forventning om fortsat udbetaling af sygedagpenge. Udgangspunktet er, at en forvaltningsafgørelse først har virkning, når den er meddelt, og dermed er kommet frem til modtager. Udgangspunktet er tillige, at en hjemvisning efter almindelig forvaltningsret indebærer en annullation af den påklagede afgørelse, med mindre andet fastsættes i hjemvisningsafgørelsen, og retsvirkningerne af den påklagede afgørelse ophæves. Din ret til sygedagpenge ophørte efter den 31. december 2009, hvor varighedsbegrænsningen indtrådte. Kommunen sendte den 15. december 2009 din ressourceprofil i partshøring hos dig og meddelte samtidig, at kommunen påtænkte at standse udbetalingen af dine sygedagpenge ved varighedsbegrænsningens indtræden. Du havde derfor en faktisk viden om, at retten til dagpenge ville ophøre ved varighedsbegrænsningens indtræden, og dermed ikke en berettiget forventning om fortsat udbetaling af sygedagpenge efter den 31. december Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er opmærksomme på, at X Kommunes afgørelse af 21. december 2009 om afslag på forlængelse af sygedagpenge ved nævnets tidligere afgørelse blev ophævet, fordi den var truffet af en anden aktør, hvilket er tiltrådt af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du fik en ny afgørelse om afslag på forlængelse af dine sygedagpenge af X Kommune den 10. november 2010, hvilket er tiltrådt af Beskæftigelsesankenævnet. Selvom kommunens afgørelse af 21. december 2009 blev erklæret ugyldig, medfører dette dog ikke, at du havde en berettiget forventning om fortsat udbetaling af sygedagpenge efter den 31. december Sygedagpenge er som udgangspunkt en korttidsydelse, og sygedagpengeperioden kan kun forlænges udover den generelle varighedsbegrænsning, hvis en eller flere af forlængelsesbetingelserne i sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr. 1-7 er opfyldt. Bemærkninger til klagen Vi bemærker, at vi alene har antaget sagen til afklaring af en kommunes forpligtelse til efter hjemvisning at betale sygedagpenge efter varighedsbegrænsningens indtræden, når der ikke har været truffet en lovlig afgørelse om standsning. Vi bemærker endvidere, at spørgsmålet om forlængelsesgrundene ikke er antaget til principiel behandling, og nævnets afgørelse herom er derfor gældende. Forløbet forud for Ankestyrelsens afgørelse er følgende:

4 - 4 - A blev den 25. november 2008 sygemeldt fra sit arbejde og modtog i den forbindelse sygedagpenge frem til den 31. december En medarbejder ved Falck Jobservice A/S, der som led i en partnerskabsaftale mellem X Kommune og Falck Jobservice A/S var tilknyttet som sagsbehandler i Jobcenter X, Sygedagpenge, traf efter i perioden december 2009 at have udarbejdet en arbejdsevnevurderingsjournal - den 21. december 2009 på vegne af X Kommune afgørelse om, at As ret til sygedagpenge ophørte den 31. december 2009, idet hun ikke opfyldte betingelserne for udbetaling af sygedagpenge efter dette tidspunkt. Det hedder i afgørelsen blandt andet: Afgørelse om ophør af dagpengeretten Det meddeles herved, at X Kommunes sygedagpengeafdeling har truffet afgørelse om at standse udbetaling af sygedagpenge med sidste beregningsdag den , idet du ikke opfylder betingelserne om forlængelse af dagpengeperioden jf. Dagpengelovens 27, stk Ifølge Dagpengelovens 24 ophører dagpengeretten, når der er udbetalt sygedagpenge/løn under sygdom for mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder. Partshøring: Du er i brev af blevet partshørt jf. forvaltningslovens 19, og i den forbindelse er der ikke modtaget bemærkninger fra dig. Der henvises til partshøringens 7a vurdering. Baggrund: Du har været sygemeldt i et år pga. depression. Det fremgår af attest fra egen læge dateret , at bedringen er ustabil og prognosen er usikker. Der kan ikke siges noget om, hvor længe uarbejdsdygtigheden vil vare. Tiden må absolut være til at forsøge arbejdsprøvning/aktivering ganske gradvist. Det er mest sandsynligt, at der skal støtte til for at A kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. - Se vedlagte skrivelse fra din læge og vurderingen fra kommunens lægekonsulent. Der er taget stilling til forlængelsesmulighederne jf. dagpengeloven 27. Umiddelbart findes der ikke grundlag for at forlænge dagpengene jf. forlængelsesmulighederne i dagpengelovens 27, stk Begrundelsen herfor

5 - 5 - Det vurderes at der ikke er yderligere forlængelsesmuligheder jf. dagpengeloven 27. Ad. 1. Der kan på nuværende tidspunkt ikke tages stilling til, om du er berettiget til revalidering. Du er fortsat i behandling for depression. Bedringen er ustabil og prognosen er usikker. Det er således uafklaret, hvornår der kan iværksættes afklarende foranstaltninger. Ad. 2. Der kan ikke iværksættes en afklaring af din arbejdsevne. Bedringen af din psykiske tilstand er ustabil og prognosen er usikker. Der kan ikke siges noget om, hvor længe uarbejdsdygtigheden vil vare. På den baggrund kan der ikke iværksættes en afklaring af arbejdsevnen på nuværende tidspunkt, da det ikke vil give et reelt billede af din arbejdsevne. Ad. 3. Der foreligger ikke en lægevurdering af, at du er under eller venter på lægebehandling, som vil kunne medføre tilbagevenden til hidtidig arbejde indenfor 2 x 52 uger. Din læge vurderer ligeledes, at du sandsynligvis har behov for støttende tiltag, for at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ad. 4. Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for at du ikke vil kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår, hvorved behovet for udelukkende at afklare berettigelse til fleksjob eller førtidspension ej heller er til stede. Ad. 5. Der er ikke tale om at du har en livstruende sygdom, hvor behandlingsmulighederne er udtømte. Ad. 6. Der er ikke tale om en aktiv arbejdsskadesag. Ad. 7. Der er ikke påbegyndt sag om førtidspension. Du henvises derfor til at rette henvendelse til din a-kasse med henblik på at stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet, såfremt at du ikke allerede er i arbejde. Såfremt din a-kasse skulle vurdere at du ikke står til rådighed og dermed ikke vil være berettiget til dagpenge derfra, så bedes du hurtigst muligt henvende dig til kommunen med henblik på ansøgning om kontanthjælp ved personlig henvendelse til Økonomisk Rådgivning. Du skal være opmærksom på, at man tidligst kan være berettiget til kontanthjælp fra den dag ansøgningsskemaet er modtaget i Økonomisk Rådgivning. Det er således vigtigt, at du sørger for at aflevere ansøgningsskemaet til kontanthjælp dagen efter sidste beregningssag for sygedagpenge, dvs. for dit vedkomne inden den Afgørelsen blev af As fagforening, 3F, påklaget til Statsforvaltningen Y, Beskæftigelsesankenævnet, som den 2. september 2010 ophævede kommunens afgørelse og hjemviste

6 - 6 - sagen til fornyet behandling, herunder vurdering af om betingelserne for forlængelse af sygedagpengeperioden var opfyldt. Beskæftigelsesankenævnet henviste til, at afgørelsen af 21. december 2009 var ugyldig, fordi den i strid med sygedagpengelovens 19, stk. 2, var truffet af en medarbejder ved Falck Jobservice A/S (såkaldt anden aktør ). Af Beskæftigelsesankenævnets afgørelse fremgår endvidere: Afgørelsen betyder ikke umiddelbart, at kommunen skal genoptage udbetalingen af sygedagpenge til A, da fortsat udbetaling af sygedagpenge i en forlængelsesperiode forudsætter, at der er et særligt grundlag herfor, men at kommunen på ny skal vurdere, om sygedagpengeperioden burde have været forlænget efter sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr X Kommune indbragte Beskæftigelsesankenævnets afgørelse for Ankestyrelsen, som antog sagen for principielt at afklare, om der er tale om en ugyldig afgørelse, når en medarbejder, der er ansat som led i en partnerskabsaftale, træffer afgørelse om retten til sygedagpenge. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte ved en principafgørelse af 2. september 2011, at kommunens afgørelse af 21. december 2009 var ugyldig, og anførte, at X Kommune skulle træffe en ny afgørelse om retten til sygedagpenge efter den 31. december Af Beskæftigelsesudvalgets afgørelse fremgår, at udvalget ikke har taget stilling til eventuel genudbetaling af sygedagpenge. X Kommune havde i mellemtiden, den 10. november 2010, truffet en ny afgørelse om, at A ikke havde ret til sygedagpenge efter den 31. december Det hedder i afgørelsen blandt andet: Afgørelse om ophør af dagpengeretten I forbindelse med at X Kommune, har fået hjemvist din sygedagpengesag til fornyet behandling i forhold til mulighederne for forlængelse af din sygedagpen[ge]ret udover d , er din sag blevet gennemgået og der er taget stilling til forlængelsesmulighederne. Der vurderes ikke mulighed for forlængelse af sygedagpengeretten udover d , idet du ikke opfylder betingelserne om forlængelse af dagpengeperioden jf. dagpengelovens 27, stk. 1-7.

7 - 7 - Ifølge Dagpengelovens 24 ophører dagpengeretten, når der er udbetalt sygedagpenge/løn under sygdom for mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder. Partshøring: Du er i brev af blevet partshørt jf. Forvaltningslovens 19, og i den forbindelse er der indkommet følgende bemærkninger fra din faglige organisation 3F. 3F henviser til deres anke af samt til oplysninger, som ligger efter , nemlig i forhold til din aktuelle sociale situation. I forhold til anken af henviser 3F til, at din sygedagpengeret bør forlænges iht. 27,1,3, se nedenfor i forhold til vurdering af dette forlængelsesgrundlag. I forhold til din aktuelle sociale situation skal det bemærkes at denne afgørelse skal træffes på baggrund de oplysninger, som forelå på tidspunktet for afgørelsen, nemlig , udviklingen i din sag over sommeren og efteråret 2010 kan således ikke lægges til grund for denne afgørelse. Der henvises i øvrigt til partshøringens 7a vurdering. Baggrund for afgørelsen: Du har været sygemeldt siden pga. depression. I perioden frem til har du været i vedvarende antidepressiv behandling, dels medicinsk, dels via psykiatrisk mobilteam. Der er indgået specifik helbredsattest fra din praktiserende læge B. Af denne fremgår, at din psykiske tilstand er ustabil og at prognosen for din fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet er usikker. På tidspunktet for varighedsbegrænsningen var det således ikke muligt, at vurdere prognosen i forhold til din helbredsmæssige situation og dermed ikke muligt, via en evt. arbejdsprøvning at skabe et retvisende billede af din arbejdsevne. Det var ligeledes ikke muligt at vurdere, hvor lang tid, der ville gå, før din tilstand var tilstrækkeligt afklaret til, at der kunne iværksættes foranstaltninger, som kunne skabe et retvisende billede af arbejdsevnen. Det vurderes ikke, at der er mulighed for at forlænge sygedagpengeretten i henhold til Sygedagpengelovens 27, stk Ad. 1. På tidspunktet for varighedsbegrænsningen var det ikke muligt at vurdere, om du kunne være berettiget til revalidering iht. aktivlovens 46. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at din helbredsmæssige tilstand ved varighedsbegrænsningen indtræden var uafklaret og prognosen usikker. Ad. 2. På tidspunktet for varighedsbegrænsningen var din helbredsmæssige tilstand fortsat ustabil og prognosen usikker. På den baggrund vurderes det ikke sandsynligt, at der indenfor en periode på 26 uger fra varighedsbegrænsningens indtræden kunne skabes et retvisende billede af din arbejdsevne via afklarende foranstaltninger. Ad. 3. Der forelå, på tidspunktet for varighedsbegrænsningens indtræden ikke en lægefaglig vurdering af, at du var under eller ventede på lægebehandling, som ville kunne medføre tilbagevenden til hidtidig arbejde indenfor 2 x 52 uger. 3F henviser til en forlængelse efter denne paragraf, hertil skal flg. anføres: På tidspunktet for afgørelsen, , forelå der ikke en sikker lægefaglig vurdering af prognosen for raskmelding. I forhold til de oplysninger 3F anfører omkring din

8 - 8 - aktuelle situation nov. 2010, vurderes disse ikke at kunne lægges til grund for en afgørelse af da det på daværende tidspunkt ikke kunne forudsiges, hvordan din psykiske situation ville udvikle sig. Ad. 4. Der forelå, på tidspunktet for varighedsbegrænsningens indtræden ikke tilstrækkelig dokumentation for, at du ikke ville kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår, hvorved behovet for udelukkende at afklare berettigelse til fleksjob eller førtidspension ej heller er til stede. Ad. 5. Der var, på tidspunktet for varighedsbegrænsningens indtræden ikke tale om, at du havde en livstruende sygdom, hvor behandlingsmulighederne var udtømte. Ad. 6. Der var, på tidspunktet for varighedsbegrænsningens indtræden ikke tale om en aktiv arbejdsskadesag. Ad. 7. Der var, på tidspunktet for varighedsbegrænsningens indtræden ikke påbegyndt sag om førtidspension. Ved vurderingen af forlængelsesmulighederne er der lagt vægt på de lægelige oplysninger i sagen. Det fremgår af attest fra egen læge dateret , at bedringen var ustabil og prognosen usikker. Der kunne ikke siges noget om, hvor længe uarbejdsdygtigheden ville vare. Tiden måtte absolut være til at forsøge arbejdsprøvning/aktiverings ganske gradvist. Det vurderedes af egen læge mest sandsynlig, at der skulle støtte til, for at du kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det vurderes, at du på tidspunktet for varighedsbegrænsningens indtræden fortsat var fuldt uarbejdsdygtig pga. depression. På trods af dette, vurderes der fortsat ikke grundlag for udbetaling af sygedagpenge efter varighed Du blev vejledt i forhold til at søge kontanthjælp. Af sagsakterne ses det, at du siden varighedsbegrænsningens indtræden har modtaget kontanthjælp. Den fremtidige plan, ved varighedsbegrænsningens indtræden, var, at du skulle passe din medicinske behandling og deltage i samtaler vis psykiatrisk mobilteam. Først når der er bedring i depressionen og bedringen er stabil, kan arbejdsevnen afklares. Indtil dette sker, findes det hensigtsmæssigt at du aktiveres i den mellemliggende periode, hvilket også er sket via beskæftigelsesrådgivningen i Jobcenter X. X Kommunes afgørelse af 10. november 2010 blev af 3F påklaget til Statsforvaltningen, Beskæftigelsesankenævnet, som den 1. februar 2011 stadfæstede afgørelsen, således at A ikke havde ret til sygedagpenge efter den 31. december F indbragte afgørelsen for Ankestyrelsen, som traf den afgørelse af 23. september 2011, der er til påkendelse under denne sag.

9 - 9 - Forklaring A har forklaret blandt andet, at hun forud for sygemeldingen i november 2008 havde arbejdet i fem år på et vaskeri, hvor hun sorterede og pakkede tøj. Hun fik en depression og var herefter i kontakt med egen læge og et psykiatrisk mobilteam. Hun modtog behandling og medicin, som hun dog efterfølgende ophørte med at tage. I april 2009 forsøgte hun at vende tilbage til vaskeriet i en deltidsstilling, men efter tre måneder blev hun afskediget og fik på ny en depression. Hun hørte i forbindelse med sygemeldingen ikke noget fra kommunen, bortset fra to telefonsamtaler efter syv måneder. Senere modtog hun et brev om, at hendes ret til sygedagpenge ophørte med udgangen af Hun vidste, at der var nogle muligheder for forlængelse af retten til sygedagpenge. Den psykolog, der bistod hende, havde i den forbindelse sagt, at hun ville være i stand til at komme på arbejdsmarkedet inden for 2 x 52 uger. Hun var efter modtagelsen af afgørelsen om ophør af retten til sygedagpenge til et møde hos kommunen, hvor hun fik at vide, at der ikke var mulighed for forlængelse af retten til sygedagpenge. Hun modtog ikke sygedagpenge efter den 31. december 2009, hvor hun i stedet modtog kontanthjælp. Hun blev endvidere arbejdsprøvet. I løbet af 2010 blev hun sat op i arbejdstid, og omkring november 2010 arbejdede hun cirka 30 timer om ugen. Hun blev raskmeldt pr. 1. marts 2011 og arbejder nu i et bofællesskab med en arbejdstid på 30 timer ugentligt. Hun lider ikke længere af depression. Procedure A har procederet i overensstemmelse med anbringenderne i påstandsdokument af 26. august 2014, hvoraf fremgår: Til støtte for påstanden gøres det overordnet gældende, at sagsøgtes afgørelse af 23. september 2011 er forkert. X Kommune har således været forpligtet til at fortsætte As sygedagpengeudbetaling efter den 31. december [2009] og frem til det tidspunkt, hvor X Kommune traf en lovlig afgørelse, idet X Kommune bragte As udbetaling af sygedagpenge til ophør på baggrund af en ugyldig afgørelse. Det gøres gældende,

10 at X Kommune uden fornøden hjemmel hertil overlod det til en ekstern aktør at træffe afgørelse om udbetaling af As sygedagpenge, hvilket udgør en væsentlig retlig mangel ved afgørelsen, samt at afgørelsen af 21. december 2009 om ophør af As sygedagpenge derfor er ugyldig, jf. også Ankestyrelsens afgørelse [af 2. september 2011]. i bilag 19. Det gøres endvidere gældende, at afgørelsen af [21.] december 2009 var ugyldig, jf. bilag 19 [Ankestyrelsens principafgørelse af 2. september 2011], hvorfor den bebyrdende afgørelse skulle annulleres og retsvirkningerne af denne (ophøret af udbetalingen af sygedagpenge) fjernes, at konsekvensen af at de bebyrdende retsvirkninger fjernes, rettelig er, at As sygedagpengeydelse skal genoprettes, indtil der træffes en lovlig afgørelse om ophør af sygedagpenge, at en bebyrdende retsakt som alt overvejende udgangspunkt ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft, at der kræves særdeles klar lovhjemmel for at tillægge en bebyrdende forvaltningsafgørelse virkning med tilbagevirkende kraft, jf. fx UfR Ø, at der hverken direkte i sygedagpengeloven eller forarbejderne hertil er hjemmel til at tillægge sådanne bebyrdende afgørelser tilbagevirkende kraft, at andre forhold herunder tungtvejende hensyn til private eller offentlige interesser heller ikke kan resultere i, at der kan træffes afgørelser om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, hvorfor at A følgelig er berettiget til efterbetaling af sygedagpenge i perioden 31. december 2009 til 10. november Ankestyrelsen har i afgørelse af 23. september [2011], jf. bilag 20 anført, at en afgørelse om afslag på forlængelse af sygedagpenge efter lov om sygedagpenge 27 stk. 1. nr. 1-7 kan meddeles med tilbagevirkende kraft, idet A vidste eller burde vide, at hun ikke længere var berettiget til fortsat udbetaling af sygedagpenge. Dette bestrides. Det gøres i den forbindelse gældende, at A er berettiget til efterbetaling, uanset om hun har været berettiget til sygedagpenge efter den 31. december 2009, at A er berettiget til efterbetaling, uanset om hun har haft en berettiget forventning om at modtage sygedagpenge efter den 31. december 2009, idet inddragelse af dette hensyn ikke kan lempe kravet om klar hjemmel,

11 at A rent faktisk var berettiget til sygedagpenge efter den 31. december 2009, idet forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven var til stede, at A således har haft en berettiget forventning om fortsat at kunne modtage sygedagpenge, idet hun i december 2009 var i bedring, behandling og klar til langsom og gradvis arbejdsstart med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, samt at A rent faktisk også blev fuldt ud arbejdsdygtig inden for perioden på 2 gange 52 uger. A er derfor berettiget til sygedagpenge i den angivne periode, jf. Ankestyrelsens afgørelse af 22. september 2011 (nummer ) modsætningsvist. Ankestyrelsen har procederet i overensstemmelse med anbringenderne i påstandsdokument af 26. august 2014, hvoraf fremgår: Der er ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011 (bilag 20), hvor Ankestyrelsen stadfæstede Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 1. februar 2011 (bilag 16), om at X Kommune havde været berettiget til ikke at udbetale sygedagpenge til sagsøgeren efter 31. december 2009, da betingelserne i sygedagpengelovens 27, ikke var opfyldte. Ankestyrelsen har ved afgørelsen været opmærksom på og lagt vægt på at der var tale om en bebyrdende afgørelse, der normalt ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft. En bebyrdende afgørelse kan dog meddeles med tilbagevirkende kraft, hvis borgeren forud for afgørelsen ikke havde en berettiget forventning om fortsat udbetaling. Udgangspunktet er, at en hjemvisning efter almindelig forvaltningsret indebærer en annullation af den påklagede afgørelse, med mindre andet fastsættes i hjemvisningsafgørelsen, og retsvirkningerne af den påklagede afgørelse ophæves. Ved afgørelsen lagde Ankestyrelsen vægt på, at sagsøgerens ret til sygedagpenge ophørte efter 31. december 2009, hvor varighedsbegrænsningen indtrådte. Kommunen havde den 15. december 2009 sendt ressourceprofilen til partshøring og samtidig meddelt, at kommunen påtænkte at standse udbetalingen af sygedagpenge til sagsøgeren pr. 31. december Sagsøgeren havde dermed en viden om, at retten til sygedagpenge ville ophøre pr. 31. december 2009 og havde derfor ikke en berettiget forventning om fortsat udbetaling af sygedagpenge efter den dato. Sygedagpenge er en korttidsydelse, og forlængelse af sygedagpengene efter varighedsbegrænsningen indtræden kræver, at en eller flere af betingelserne i lovens 27, stk. 1, nr. 1-7, er opfyldte.

12 Da X Kommune og Beskæftigelsesankenævnet ikke vurderede, at betingelserne for forlængelse i 27, stk. 1, nr. 1-7, var opfyldte i sagsøgerens sag, og da sagsøgeren ikke har haft en berettiget forventning om at modtaget sygedagpenge efter 31. december 2009, var der grundlag for med tilbagevirkende kraft at træffe afgørelse om, at sagsøgeren ikke er berettiget til sygedagpenge efter 31. december Landsrettens begrundelse og resultat X Kommunes oprindelige afgørelse af 21. december 2009 om ophør af As ret til sygedagpenge den 31. december 2009 var ugyldig, fordi den blev truffet af en medarbejder ansat hos Falck Jobservice A/S, som havde indgået en partnerskabsaftale med X Kommune (såkaldt anden aktør ). Følgen af, at en forvaltningsretlig afgørelse ophæves og hjemvises af rekursinstansen som ugyldig på grund af en formel mangel, er som udgangspunkt, at retsvirkningerne af afgørelsen bortfalder, og at adressaten for denne skal stilles, som om der ikke var truffet en afgørelse, indtil der træffes og meddeles en gyldig afgørelse. Sagen angår, hvorvidt X Kommune desuagtet den 10. november 2010 kunne træffe afgørelse om, at As ret til sygedagpenge ophørte med udløbet af varighedsbegrænsningen den 31. december Ole Dybdahl og Martin Broms udtaler herefter: Der var og er ikke i sygedagpengeloven hjemmel til - og det er heller ikke i forarbejderne til loven forudsat - at der kan træffes afgørelse om ophør af retten til sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, således som det er sket i denne sag. Det følger imidlertid af sygedagpengelovens 24 sammenholdt med 27, stk. 1, nr. 1 7, at retten til sygedagpenge ophører ved varighedsbegrænsningens udløb, medmindre kommunen forinden har truffet en særskilt afgørelse om forlængelse af sygedagpengeperioden. Kommunen har i den forbindelse pligt til, forud for at udbetalingen af sygedagpenge kan ophøre, at undersøge, om den sygemeldte er berettiget til revalidering, visitation til fleksjob eller førtidspension, jf. sygedagpengelovens 28.

13 Efter det foreliggende lægger disse voterende til grund, at afgørelsen af 21. december 2009 om ophør af sygedagpenge blev truffet i overensstemmelse med sygedagpengelovens 24 sammenholdt med 27 og 28. Der blev således i perioden december 2009 udarbejdet en arbejdsevnevurderingsjournal, ligesom der ved et brev af 15. december 2009 blev foretaget partshøring af A. Der blev endvidere den 21. december 2009 truffet en afgørelse om ophør af retten til sygedagpenge pr. den 31. december 2009, hvori der blev taget begrundet stilling til de enkelte muligheder i 27, stk. 1, nr. 1 7, for forlængelse af sygedagpengeperioden ud over varighedsbegrænsningen. Disse voterende finder, at A i det anførte forløb modtog konkrete og klare oplysninger om såvel retsgrundlaget som de faktiske omstændigheder, der indgik i vurderingen efter sygedagpengelovens 24 sammenholdt med 27, stk. 1, nr. 1 7, og 28, og at hun herefter ikke havde en berettiget forventning om, at hun efter den 31. december 2009 opfyldte betingelserne for udbetaling af sygedagpenge. På denne baggrund, og idet afgørelsen om, at A ikke opfyldte betingelserne i sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr. 1 7, for forlængelse af sygedagpengeperioden ud over varighedsbegrænsningen, ikke er til påkendelse under denne sag, finder disse voterende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011 om, at X Kommune ikke skal betale sygedagpenge efter varighedsbegrænsningens indtræden den 31. december Disse voterende stemmer derfor for, at Ankestyrelsen frifindes. Ejler Bruun udtaler: Kommunens afgørelse af 21. december 2009, der afviste forlængelse af sygedagpengeperioden ud over varighedsbegrænsningen, var ugyldig og blev senere afløst af kommunens afgørelse af 10. november Sagsøgerens kendskab til den ugyldige afgørelse af 21. december 2009 kan efter min opfattelse ikke begrunde, at kommunen den 10. november 2010 tillagde

14 sin afgørelse tilbagevirkende kraft. Jeg stemmer derfor for at tage sagsøgerens påstand til følge. Der afsiges dom efter stemmeflertallet. Efter sagens karakter, udfald og omfang skal 3F som mandatar for A i medfør af retsplejelovens 312, stk. 1, betale sagens omkostninger til Ankestyrelsen med kr. til dækning af Ankestyrelsens udgifter til advokat. T h i k e n d e s f o r r e t : Ankestyrelsen frifindes. 3F skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til Ankestyrelsen med kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Principafgørelse hjemviste sager

Principafgørelse hjemviste sager Principafgørelse 101-15 hjemviste sager Hvis Ankestyrelsen hjemviser en afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge efter 24, stk. 1, jf. 27, stk. 1, til fornyet behandling med den retsvirkning, at

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER SOCIALR ET L IG KONFERENC E 27-28. SEPTEMBER 2016 HOTEL NYBORG STRAND TRINE SCHULTZ OG JOHN KLAUSEN JURIDISK INSTITUT AALBORG UNIVERSITET Baggrunden

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15 KEN nr 11324 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-40140 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægebehandling - træning på egen hånd

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægebehandling - træning på egen hånd KEN nr 10445 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-31687 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt Til LO, DA, FTF, AC, 3F, FOA og DH Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

Ugyldige afgørelser i socialretten II

Ugyldige afgørelser i socialretten II Ugyldige afgørelser i socialretten II Af lektor, ph.d. Trine Schultz og lektor, ph.d. John Klausen, Aalborg Universitet, Juridisk Institut Denne artikel behandler virkningerne af ugyldighed og er en forsættelse

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom KEN nr 10017 af 14/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-24409 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009 2009 1-3 Partshøring ved standsning af sygedagpenge En sygedagpengemodtager udeblev fra et møde som kommunen havde indkaldt ham til. Kommunen mente derfor at han uden rimelig grund havde undladt at medvirke

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Stop for sygedagpenge - udeblivelse - forveksling af mødedatoer -!

Stop for sygedagpenge - udeblivelse - forveksling af mødedatoer -! Stop for sygedagpenge - udeblivelse - forveksling af mødedatoer - hjemvisning til Ankestyrelsen Vestre Landsrets dom af 21. juni 2007 14. afd., sag B-0966-06 Sgr. (advokat Therése Kemp) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

Sagsøgte 1, X Kommune, Jobcenter X har påstået frifindelse. Sagsøgte 2, Ankestyrelsen, har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning.

Sagsøgte 1, X Kommune, Jobcenter X har påstået frifindelse. Sagsøgte 2, Ankestyrelsen, har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning. RETTEN I RANDERS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. april 2015 i sag nr. BS 4-703/2014: A mod X Kommune Jobcentret og Ankestyrelsen (tidl. Beskæftigelsesankenævnet) Amaliegade 25 1022 København K Sagens

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Det Sociale Nævn for Nordjyllands Amt. Praksisundersøgelse Standsning af sygedagpenge

Det Sociale Nævn for Nordjyllands Amt. Praksisundersøgelse Standsning af sygedagpenge Det Sociale Nævn for Nordjyllands Amt Praksisundersøgelse 2006 Standsning af sygedagpenge Er vi snart klar til arbejdsprøvning??? Indholdsfortegnelse: 1. Undersøgelsens resultater 4 2. Anbefalinger til

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Højesterets dom af 10. september 2015

Højesterets dom af 10. september 2015 Højesterets dom af 10. september 2015 Den konkrete sag: Varighedsbegrænsningen indtrådte den 31. december 2009. Anden aktør traf afgørelse 22. december 2009. Afgørelsen var ugyldig på grund af kompetencemangel.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Gennemsnitlig månedsløn (36.930,97 kr./4 måneder) 9.232,74 kr Pension (1.842,76 kr./4 måneder) 460,69 kr. I alt pr. måned 9.693,43 kr.

Gennemsnitlig månedsløn (36.930,97 kr./4 måneder) 9.232,74 kr Pension (1.842,76 kr./4 måneder) 460,69 kr. I alt pr. måned 9.693,43 kr. RETTEN I RANDERS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. juli 2016 i sag nr. BS 5-1377/2015: HK Danmark som mandatar for Jens Baggesens Vej 3 8920 Randers NV mod Randers Kommune Odinsgade 14 8900 Randers

Læs mere

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 B 95 Bilag 1 Offentligt HK/Danmark Arbejdsliv og analyseafdelingen 9. februar 2010 Sygedagpengesager 2010 Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Sagerne illustrerer

Læs mere

Rapport fra Borgerrådgiver

Rapport fra Borgerrådgiver Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger

Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger En mand var sygemeldt og modtog sygedagpenge. Efter 1 år vurderede kommunen at ingen af de særlige grunde for at forlænge sygedagpengene ud over 1 år var

Læs mere