Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Essay Et sagsforløb omkring sygedagpenge i Viborg Kommune. Rimelig eller urimelig? Dette essay er skrevet i løbet af august måned 2015 op til femårsdagen for en måske urimelig sagsbehandling, som startede den 2. september 2010 i Beskæftigelsesforvaltningen, Job & Velfærd, i Viborg Kommune. I dette tilfælde er et essay, en relativ kort prosatekst, valgt som formidlingsformat, da teksten er udtryk for borgerens, forfatterens, personlige fremstilling af indtryk, erfaringer og tanker omkring sagsbehandlingens forløb, men teksten er dog systematisk opbygget efter en tidslinje fra begyndelsen til enden for sagsforløbet. Hele sagsforløbet omkring bevilling af sygedagpenge startede allerede den 19. januar 2010, hvor borgeren - som det her drejer sig om - helt efter reglerne var berettiget til sygedagpenge efter arbejdsrelaterede, og korrekt anmeldte skader i henholdsvis 2006 og Efter anmodning til beskæftigelsesforvaltningen blev visitering og opfølgningsplan oprettet den 2. februar 2010 af sagsbehandler Charlotte Nielsen, men allerede den 4. marts 2010 blev en ny sagsbehandler, Annette Risgård Jensen, ansvarlig for sagsforløbet i forvaltningen. Borgeren blev efter et møde i forvaltningen den 15. marts 2010 sendt i et genoptræningsforløb i Sports Club Viborg grundet følgevirkninger fra de påførte arbejdsrelaterede skader, og forløbet fra den 23. marts 2010 blev betegnet som et aktiveringsforløb. Hele forløbet med genoptræning i Sports Club i sommerhalvåret 2010 blev af borgeren fulgt uden noget fravær overhovedet, og der var i hele forløbet kun et yderligere møde med forvaltningen, nemlig den 20. juli Af de to møder i foråret og sommerhalvåret var kun mødet i marts med sagsbehandler Annette Risgård Jensen som deltager. Ved det andet møde i juli måned var sagsbehandleren, Annette Risgård Jensen, fraværende og en anden sagsbehandler blev med minutters varsel nødt til at tage mødet med borgeren; - et møde af mindre end fem minutters varighed. Den 2. september 2010 sker det, som derefter får store konsekvenser, nemlig at borgeren fratages retten til sygedagpenge efter kun 32 uger med én dags varsel. Borgeren er kort sagt raskmeldt af sagsbehandler Annette Risgård Jensen uden videre forklaring og uden nogen form for møde eller partshøring i forvaltningen. Frist for partshøring angives i brev om fratagelsen til at være er den 10. september 2010, men dette var ikke korrekt i henhold til lovgivningen. Den 2. september var imidlertid en torsdag, og borgeren modtog brevet om fratagelse af sygedagpenge ved hjemkomst efter genoptræning i Sports Club Viborg. Fredag formiddag - dagen efter - retter borgeren henvendelse til Sygedagpengeafdelingen for om muligt at få en forklaring. Dette afvises uden videre i receptionen med besked om, at borgeren kan klage efter gældende regler. Allerede dagen før, om torsdagen, havde borgeren rettet henvendelse til sit fagforbund, som omgående indvilger i med fuldmagt at fremsende klage/anke over afgørelsen om fratagelse af sygedagpenge efter 32 uger. Der kunne ikke på nogen måde udbetales dagpenge fra forbundets A-kasse grundet en fortsat gyldig sygemelding - arbejdsskadesagen var endnu ikke afsluttet i Arbejdsskadestyrelsen. 1

2 Forsørgelsesgrundlaget, sygedagpengene, var altså bortfaldet med sagsbehandlerens egenhændige afgørelse, og borgeren blev således fredag den 2. september 2010 henvist til Ydelseskontoret, hvor der kunne ansøges om kontanthjælp. Under mødet i Ydelseskontoret blev det gjort klart, at fast ejendom og andet af værdi skulle sælges eller afskaffes før der kan udbetales kontanthjælp, og borgeren skulle derefter henvende sig i Jobcenter igen for opfølgning på ansøgningen om kontanthjælp. Efter middagspause i forvaltningen, altså fredag eftermiddag, blev borgeren af en kontorelev efter elevens konsultation med en mellemleder per telefon visiteret til straksaktivering for modtagelse af kontanthjælp, en såkaldt straksdom, med start den førstkommende mandag, den 6. september 2010, på kommunens værksted Work4You på Lundvej i Viborg. Fristen for partshøring er på dette tidspunkt naturligvis ikke udløbet, men der er nu tilknyttet en ny socialrådgiver, Gitte Bundgaard, til borgeren, som nu den 3. september 2010 er betegnet som indsatsklar. Begrundelse for fratagelse af borgerens ret til sygedagpenge beror tilsyneladende på en enkelt sætning i en vurdering foretaget af en 76-årig lægekonsulent, og den 13. september 2010 fremsender sagsbehandler Annette Risgård Jensen en endelig afgørelse om ophør af sygedagpenge med bemærkning om, at borgeren har valgt ikke at kommentere sagen. Frist efter lovgivningen var dog ikke udløbet. Fagforbundet har imidlertid på daværende tidspunkt bestridt afgørelsen og fremsender derefter en anke/klage helt efter reglerne. Det viser sig senere, at Sygedagpengeafdelingen har henlagt klagen fra fagforbundets advokat, og ikke sendt den til Beskæftigelsesankenævnet for Midtjylland i Ringkøbing. En helt klar forvaltningsretlig brist i forvaltningen, som burde have haft alvorlige konsekvenser for de involverede i forvaltningen. Mandag den 6. september 2010 møder borgeren naturligvis om morgenen på det kommunale værksted på Lundvej til aftjening af sin straksdom, straksaktiveringen, uden nogen form for arbejdsprøvning eller erhvervsevnevurdering. I aktiveringen sættes borgeren umiddelbart til med en barkspade at afhøvle træstammer til bygning af sheltere. Også lige den rigtige opgave på et koldt betonunderlag udendørs for en lyskeopereret borger med fodskader, og igen et udtryk for mangel på kompetencer blandt kommunalt ansatte medarbejdere. Under forløbet blev der ikke udleveret handsker, fodtøj eller anden arbejdsbeklædning til værn mod skarpe værktøjer, som barkhøvle jo nu engang er. Efter at værkstedet havde fået tilsendt borgerens papirer fra forvaltningen blev borgeren sat til at skrue øskner på fuglehuse. En ganske interessant opgave til aktivering af en sprogligt og administrativt uddannet borger med mere end tyve års forvaltningserfaring. Det såkaldte afklaringsforløb på værkstedet blev afsluttet efter fire uger efter aftale med socialrådgiver Gitte Bundgaard, og borgeren blev således igen den 4. oktober 2010 sendt tilbage til det samme aktiveringsforløb med genoptræning i Sports Club, som borgeren var i før fratagelse af sygedagpenge fire uger tidligere. Nu havde borgeren jo bare haft en umiddelbar indtægtsnedgang på 33 %, som var forskellen på sygedagpenge og kontanthjælp. En følgevirkning af den åbenbare inkompetente sagsbehandling i forvaltningen, som det jo senere skulle vise sig at være, men også en rigtig fin besparelse for Viborg Kommune. Indsigelse og ankesag fra fagforbundet var jo indsendt rettidigt, og som nævnt var der i forløbet ingen partshøring, da anken jo ubevidst - men dog nok alligevel fuldt bevidst - var blevet henlagt i Sygedagpengeafdelingen. Det blev af socialrådgiveren nævnt, at det nu 2

3 pludselig var muligt at benytte en plads i Sports Club, hvilket ikke havde været muligt før. Frem til september havde man kun et meget begrænset antal pladser til rådighed i Sports Club, og dem havde sygedagpengeafdelingen siddet på. Det lugtede lidt af, at sagsbehandlerne lige skulle have fjernet et par stykker fra genoptræningsforløbet i Sports Club efter 32 uger i stedet for 52 uger for at få plads til nogle nye borgere på sygedagpenge. Herefter kom en periode med gentagne henvendelser fra borgeren til forvaltningen for om muligt at få en dato for ankens/klagens behandling i Beskæftigelsesankenævnet, og en samtale med et lokalt byrådsmedlem førte til et personligt kaffemøde med forvaltningschef Jette Lorenzen den 8. februar Ved mødet blev borgeren igen forsikret om, at klagen var sendt til Beskæftigelsesankenævnet for Midtjylland, og man kunne forvente en afgørelse derfra snarest. Endelig den 14. april 2011 efter endnu et par henvendelser, hvor forvaltningschef Jette Lorenzen sender et svarbrev den 7. april 2011, bliver borgeren igen inviteret til et møde den 28. april 2011 med faglig koordinator Sofie Steensgaard og afdelingsleder Tina Koed Nymann. På mødet uden referat meddeles med beklagelse, krokodilletårer vil borgeren mene, at forvaltningen desværre havde henlagt fagforbundets anke i seks måneder, og at man nu endelig den 18. april 2011 havde sendt den til Beskæftigelsesankenævnet for Midtjylland. Dette var naturligvis en alvorlig forvaltningsretlig brist, og forvaltningschefen Jette Lorenzen var ikke på noget tidspunkt orienteret om henlæggelsen. Ved senere aktindsigt er det blevet klarlagt, at der i april 2011 er forsøgt ændringer i journalen for borgeren, men sekvens-registreringerne i Opera-systemet viser jo fiflerierne, som absolut ikke burde finde sted i en offentlig forvaltning. Man kan ikke ændre i tidsangivelser for korrespondancer, og man burde have været klar over, at en borger, som har været ansat i administrative stillinger i mere end tyve år, ville blive opmærksom på fiflerierne ved aktindsigt. På samme dag som mødet med mellemlederne i forvaltningen i slutningen af april 2011 blev borgerens faste ejendom efter reglerne om modtagelse af kontanthjælp, samt en helt naturlig mangel på indkomst, solgt på tvangsauktion med et stort formuetab til følge for borgeren. I hele perioden for den ny aktivering i Sports Club er der igen intet fravær fra borgerens side, og der indsendes en ansøgning om førtidspension i januar Dette skyldes, at Arbejdsskadestyrelsen på det tidspunkt, hvis der ikke forelå en ansøgning om førtidspension, ikke ville arbejde videre med borgerens gamle arbejdsskadesag. Der blev i den forbindelse endelig udarbejdet en ressourceprofil, og genoptræningsforløbet i Sports Club gav god mening. Forløbet blev derfor forlænget med yderligere tre måneder. Ved møder med en ny sagsbehandler, Betina Jakobsen, den 10. august 2011 og endelig igen den 17. november 2011 bliver der taget stilling til en arbejdsprøvning, og den 5. december 2011 bliver der afholdt en forsamtale på Vestergaard Pack for under et arbejdsforløb at få udarbejdet en Arbejdsevnevurdering. Arbejdsprøvningen skulle efter reglerne have været gennemført allerede før fratagelse af sygedagpenge efter 32 uger i september En regelret periode på normalt 52 uger med sygedagpenge og genoptræning kunne efter reglerne forlænges med op til 26 uger, og en arbejdsprøvning kunne således have været gennemført i foråret Den pågældende arbejdsprøvning kunne man kalde en symbiose 3

4 mellem en kommunal forvaltning og en privat virksomhed, hvor virksomheden fik udført pakkeopgaver til en meget lav løn, og forvaltningen fik placeret nogle borgere i et projekt. Til moro for mange af de projektaktiverede var kommentaren ofte, at det var billigere end børnearbejde i Kina. Et tolv ugers vurderingsforløb på Vestergaard Pack blev påbegyndt den 12. december 2011, og forløbet blev afsluttet den 2. marts Borgerens erhvervsevne var på det tidspunkt i journalen vurderet nedsat til 65 %. Den 19. marts 2012 blev borgeren af sagsbehandleren Betina Jakobsen ansvarligt og kompetent visiteret til fleksjobordningen, og borgeren deltog derefter i tvungne ugentlige møder i Fleksjobteam. Faktisk var der - desværre - tale om intetsigende møder uden reelt indhold i perioden fra den 2. april 2012 frem til den 22. juni 2012, og borgeren var den eneste på hele holdet i det nævnte mødeforløb, som var på den laveste kontanthjælp. Alle andre deltagere var på ledighedsydelse, hvilket ville sige et indkomstniveau ca. 33 % højere, og borgeren, som der her er tale om, var faktisk helt frem til den 1. juni 2013 underlagt alle de restriktioner loven om modtagelse af kontanthjælp medførte, hvilket i realiteten havde den effekt, at fast ejendom, bil og andre aktiver med værdier over kr ikke måtte være til disposition. Kontanthjælpen blev endelig den 1. juni 2013 omskrevet til fleks- (ledigheds)ydelse, men skulle i tekst og virkning have været ændret allerede den 1. januar 2013, da den ny reform af fleksjobordningen trådte i kraft. Den 20. september 2012 modtog borgeren grundet sine klager over sagsforløbet i Sygedagpengeafdelingen en invitation til et møde den 4. oktober 2012 med forvaltningschef Jette Lorenzen og afdelingskoordinator Sofie Steensgaard i det ny Rådhus - blandt kommunens borgere set som et 300 millioners kommunalt prestigebyggeri. Under mødet fremlægger borgeren til orientering en kopi af sagsnr. BS7C-1579/2011 fra Byretten i København, samt en kopi af et internt notat, sagsnr , fra Københavns Kommune. Bilagene vedrørte en sag mellem BUPL og Københavns Kommune, som var afgjort ved Byretten, men derefter anket til behandling ved højere instans den 12. juni 2013, og som havde en vis lighed med borgerens egen verserende sag ved Beskæftigelsesankenævnet for Midtjylland. Begge repræsentanter for forvaltningen hævdede imidlertid ikke at kende til principsagen i København, som faktisk blev vundet af BUPL. Dette må alt taget i betragtning betegnes som inkompetence, da netop det at være velorienteret på fagområdet er en væsentlig del af den faglige kompetence. Herefter blev borgeren den 22. oktober 2012 henvist til en ekstern aktør, Væksthuset, til et forløb over tolv uger med søgning af potentielle fleksjob i lokalområdet. Forløbet blev afsluttet den 20. januar 2013 efter i alt tolv timers samtaler. Reelt var der af i alt 117 lokale momsregistrerede virksomheder kun 35 virksomheder med ti eller flere medarbejdere, som eventuelt kunne være potentielle arbejdsgivere for fleksjobbere. En realitet, som snart medførte at mange virksomheder bad sig fritaget for henvendelser fra den eksterne aktør, idet der blev ringet til dem i tide og utide. Interessant er det imidlertid i dette forløb for borgeren, at der i timesedlerne til kommunens forvaltning, og dermed til statistikindberetningen til Arbejdsmarkedsstyrelsen i København, blev anført, at borgeren havde fået stillet 180 timers konsulenthjælp til rådighed. Dette er fortsat anført som en 4

5 samfundsudgift på borgerens personnummer, og må betegnes som en bevidst fejlindberetning - tilsyneladende ud fra en simpel økonomisk beregning. Efter afslutningen af forløbet hos den eksterne aktør, Væksthuset, blev borgeren indkaldt til et møde den 23. januar 2013 med Fleksjobteam, hvor det skulle vise sig, at to af teamets konsulenter ikke kendte til LBK 706 (BKG 22) af 17. januar 2013 med nye regler for fleks i egen virksomhed. Reglerne var sendt ud til forvaltningerne, og man burde være orienteret om de nye regler i Fleksjobteam. Borgeren kan vel med rette hævde, at der igen kunne være tale om faglig inkompetence. Senere fik borgeren dog afslag på ansøgning om fleks i egen virksomhed, men kun et enkelt punkt ud af syv punkter i reglerne anført i LBK var ikke opfyldt. Ellers var der i foråret 2013 ikke yderligere kontakt mellem borgeren og Beskæftigelsesforvaltningen. Eventuelt burde man måske som en prøve i systemet have hjulpet borgeren med en ansøgning om dispensation, men det blev ikke gjort. Den 1. juli 2013 blev borgeren sammen med mange andre fleksjobbere indkaldt til møde i Work4You i Viborg grundet nye regler om tvungent curriculum vitae på Jobnet, og borgeren beklager sig her i meget klar tale til de tilstedeværende konsulenter over sagsbehandlingen. Efter dette møde gik det fantastisk hurtigt, og allerede den 5. juli 2013 blev borgeren om morgenen afhentet ved sit hjem til et møde hos en potentiel lokal arbejdsgiver, og et praktikophold blev efter en kort samtale i virksomheden aftalt til start den 29. juli Den 1. november 2013 påbegyndtes således et midlertidigt minifleksjob med 8 timer/uge i den pågældende virksomhed, og borgeren passer fortsat det pågældende fleksjob helt efter reglerne i august måned Man kan retrospektivt hævde, at havde alle sagsbehandlere i forvaltningen i Viborg Kommune gjort deres arbejde korrekt og anstændigt fra starten, havde borgeren været tilknyttet fleksjobteamet to år tidligere, og dermed også været omfattet af den gamle lovgivning og ikke reformens regulativer efter den 1. januar 2013, og ikke mindst havde borgeren ikke haft et indkomst- og formuetab på ca. kr netto. Borgeren skulle, hvis alt var gået korrekt for sig, ganske enkelt ikke på noget tidspunkt have været på kontanthjælp, men på en berettiget ledighedsydelse uden de begrænsninger der var og er i den gældende lovgivning omkring modtagelse af kontanthjælp. Forvaltningen i Viborg Kommune har i hele forløbet siden den første anke, klage, over sagsbehandlingen i september 2010 ageret som modspiller overfor borgeren, og er helt klart gået efter, at sagen skulle falde for forældelse i september Problemet for kommunen var imidlertid, at borgerens fagforbund og advokatfirmaet Elmer & Partnere i København var på forkant, og havde en stævning klar, i det tilfælde Viborg Kommune ikke skriftligt accepterede en udsættelse af tidsfristen. Beskæftigelsesankenævnene i regionerne blev nedlagt den 1. juli 2013, og borgerens anke blev sendt til behandling i Ankestyrelsen i Ålborg, hvorfra der så endelig kom en afgørelse den 3. april

6 Ankestyrelsen i Ålborg ophævede Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 13. januar 2012 og omgjorde dermed i klar skrift Viborg Kommunes afgørelse truffet den 13. september Forvaltningen ved afdelingsleder Thomas Worm i Viborg Kommune har senest i et brev af 28. maj 2014 afvist, at kommunen på nogen måde har et professionelt ansvar for de tab der er påført borgeren ved den inkompetente sagsbehandling, omend kommunen rent faktisk er dækket af en ansvarsforsikring gennem KL, Kommunernes Landsforening. Det skal afslutningsvis i dette essay nævnes, at borgerens sidste forælder døde i april måned 2013, hvor borgeren fortsat, men uberettiget grundet inkompetence i kommunens forvaltning, var anført som kontanthjælpsmodtager, og således ikke kunne arve efter forældrene. Inkompetencer i hele sagsforløbet fra starten den 2. september 2010 og frem til den endelige og korrekte afgørelse fra Ankestyrelsen den 3. april 2014 har naturligvis haft mange - og måske tilsigtede - konsekvenser for borgeren, og man kan håbe de kommunale sagsbehandlere og især mellemledere, som ikke har haft kompetencerne i orden, tænker sig rigtigt godt om fremover ved behandling af sager af lignende art. Et problem er imidlertid, at kassetænkning ofte spiller en meget stor rolle i de interne kommunale regelsæt. Der ligger helt sikkert mange gamle, forkerte afgørelser i kommunerne i kassetænkningens hellige navn, ikke alene i Viborg Kommune, men borgerne flest har ikke haft det mentale eller økonomiske overskud til at anke afgørelserne, og har derfor udover den alvorlige stressfaktor - med konsekvenser for helbred - lidt store økonomiske tab. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, og det burde være muligt efter evaluering at bortvise kommunale sagsbehandlere, som ikke har forvaltet deres stillinger anstændigt. Sådan burde det faktisk være i hele den offentlige sektor, som nu engang betales af borgernes skattekroner, men det er jo et politisk problem, som der sikkert aldrig bliver taget hånd om. Afdelingsleder Thomas Worm i Viborg Kommunes forvaltning anførte ganske vist i sit brev af 28. maj 2014, at borgeren jo bare kunne indbringe kravet for de almindelige domstole, vel vidende, at det havde borgeren ikke nogen økonomisk mulighed for. Ved at gøre denne beskrivelse af sagsforløbet gennem en femårig periode tilgængelig, kan almindelige borgere i alle kommuner danne deres egne meninger om, hvorvidt behandlingen af sagen om sygedagpenge i Viborg Kommune har været rimelig eller urimelig. * * * * * Gert Almind / Smider man en sten i et kobbel hunde hyler den der bliver ramt. 6

Forsørgelsesgrundlaget, sygedagpengene, var altså bortfaldet med sagsbehandlerens egenhændige afgørelse, og borgeren blev således fredag den 2. septem

Forsørgelsesgrundlaget, sygedagpengene, var altså bortfaldet med sagsbehandlerens egenhændige afgørelse, og borgeren blev således fredag den 2. septem Essay Et sagsforløb omkring sygedagpenge i Viborg Kommune. Rimelig eller urimelig? Dette essay er skrevet i løbet af august måned 2015 op til femårsdagen for en måske urimelig sagsbehandling, som startede

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre?

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Ansøgning om plejebolig ( 108 i Serviceloven) Enhver der pga. funktionsnedsættelse eller lignende ønsker en plejebolig kan søge om en

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt Til LO, DA, FTF, AC, 3F, FOA og DH Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne på beskæftigelsesområdet.

Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne på beskæftigelsesområdet. BIU, den 16. august 2007 Punkt 52 Beskrivelse af de væsentligste arbejdsprocesser Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser

Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser INDLEDNING Denne vejledning beskriver reglerne om adgangen til at klage over Det Frie Forskningsråds afgørelser og ministeriets

Læs mere

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist Til: Vejle Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Serviceinformation Vedtaget december 2013 Gyldighedsperiode 2014 til 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 3 2.

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 5. maj 2006 Orientering vedr. 2 praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen vedr. Hjælp i særlige tilfælde og Fleksjob.

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

STATSADVOKATEN. Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg DK Porto kentretleret. Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej Hobro

STATSADVOKATEN. Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg DK Porto kentretleret. Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej Hobro Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg 00790 DK4530018 Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej 13 9500 Hobro Porto kentretleret Kurt Kristian Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro ~ DATO 29. juni 2015 JOURNAL NR. SAV-2015-42-0579

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Ny, pinlig taber-sag for Det Faglige Hus! Cicilie Mikkelsen fra Juelsminde fremstår med grotesk sag.

Ny, pinlig taber-sag for Det Faglige Hus! Cicilie Mikkelsen fra Juelsminde fremstår med grotesk sag. Ny, pinlig taber-sag for Det Faglige Hus! Cicilie Mikkelsen fra Juelsminde fremstår med grotesk sag. Opringninger og sager sendt via detufagligehus.dk s mailbox Detufagligehus.dk har modtaget flere kedelige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Oplæg til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Fleks og førtidspensionsreformen Konsekvenser for arbejdsskadede fleksere ved midlertidige fleksjob

Oplæg til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Fleks og førtidspensionsreformen Konsekvenser for arbejdsskadede fleksere ved midlertidige fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 11 Offentligt Oplæg til Folketingets beskæftigelsesudvalg Fleks og førtidspensionsreformen 2012 Konsekvenser for arbejdsskadede fleksere ved midlertidige fleksjob

Læs mere

LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune.

LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune. LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune. BETINGELSER FOR AT BLIVE VISITERET TIL EN LEDSAGERORDNING. Kan visiteres til borgere fra det 18 år til folkepensionsalderen.

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere