Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør"

Transkript

1 Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade Helsingør Tlf Mob Dato Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen 2014 Folketinget vedtog d. 25. juni 2014 reform af sygedagpengesystemet. Reformen træder i kraft af to omgange. Første del trådte i kraft d. 1. juli Anden del træder i kraft d. 1. januar Formålet med reformen er at give økonomisk sikring til sygemeldte samt foretage en tidligere og bedre indsats. Sygedagpengereformen indeholder følgende hovedelementer: Ændring af ydelsesperioden og fremrykning af revurderingstidspunkt, til der er modtaget sygedagpenge i 5 måneder. Jobafklaringsforløb til sygemeldte, der ikke kan få forlænget perioden med sygedagpenge. Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser. Ny visitationsmodel med tre kategorier på grundlag af den konkrete udsigt til raskmelding og til at vende tilbage i arbejde. Indsats med udgangspunkt i den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Tidlig indsats og mulighed for, at borgere og arbejdsgivere kan anmode om et fast track-forløb, hvor opfølgningen iværksættes ekstraordinært tidligt. Digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler for lønmodtagere. Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom. Reformens første del med ikrafttrædelse d. 1. juli 2014 I første del af sygedagpengereformen indføres jobafklaringsforløb, ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom og forsøg med mulighed for at afvise lægehjælp uden ydelsesmæssige konsekvenser. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler

2 Kommunen skal inden 22 uger (5 måneder) af et sygdomsforløb vurdere om modtageren af sygedagpenge er berettiget til forlængelse af ydelsen. Til de gældende forlængelsesregler tilføjes, at personer med livstruende, alvorlig sygdom kan få ubegrænset forlængelse af sygedagpengeydelse. Der skal foreligge en konkret lægelig vurdering af, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Sygedagpengeperioden kan forlænges hvis; 1. det er overvejende sandsynligt, at den sygemeldte kan revalideres til beskæftigelse dog ikke støttet beskæftigelse. Ved revalidering forstås omskoling, optræning inden for eget arbejdsområde eller en boglig uddannelse. Forlængelsens varighed afhænger af, hvornår forrevalideringen ophører, og den egentlige revalidering starter. 2. det er nødvendigt med en afklarende indsats herunder en helbredsmæssig afklaring for at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Forlængelsen kan være op til 69 uger. 3. den sygemeldte er under- eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 uger, hvis den lægelige vurdering er, at den sygemeldte vil blive arbejdsdygtig inden for perioden. Ventetid på behandling på sygehuse tæller ikke med i de 134 uger. 4. kommunen vurderer, at den sygemeldtes sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet afgørelse. 5. den sygemeldte lider af en livstruende, alvorlig sygdom. Forlængelsen har ingen tidsbegrænsning. 6. der er rejst sag om en arbejdsskadeerstatning. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse. 7. kommunen har modtaget en ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (efter pensionslovens 17, stk. 2). Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet denne afgørelse. Det er muligt at få flere forlængelser af sygedagpengeperioden. Når forlængelsen af sygedagpengene udløber, skal kommunen igen vurdere, om der er nye muligheder for forlængelse. Der er muligt at få forlænget sygedagpengeperioden igen, hvis den sygemeldte lever op til en af de øvrige forlængelsesregler. Såfremt det vurderes at den sygemeldte ikke kan forlænges på sygedagpenge efter en af forlængelsesreglerne, men fortsat er uarbejdsdygtig, overgår denne til et jobafklaringsforløb med en ydelse, som svarer til kontanthjælp. Jobafklaringsforløbet skal senest iværksættes en måned efter udbetalingen af sygedagpenge ophører. Borgeren må ikke være i målgruppen for revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Jobafklaringsforløbet er en tværfaglig indsats med det formål at bringe den sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Indtil den 52. uge af sygeforløbet gives kommunen refusion til borgere på jobafklaringsforløb. Herefter afholder kommunen samtlige udgifter. Et

3 Jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i op til 2 år ad gangen. Der kan som udgangspunkt gives op til to jobafklaringsforløb. I særlige situationer kan der gives yderligere forløb, hvis den sygemeldte fortsat er uarbejdsdygtig og tilbuddet fortsat skønnes relevant. Inden ophør af et Jobafklaringsforløb skal kommunen således foretage en vurdering af arbejdsevne og muligheder for at komme tilbage i beskæftigelse, herunder vurdere om; den sygemeldte kan vende tilbage i arbejde den sygemeldte er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og fortsat er i målgruppen for et nyt Jobafklaringsforløb eller den sygemeldte er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Indholdet og hvilke aktiviteter der sættes i gang på et jobafklaringsforløb, varierer efter den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse. Indholdet kan f.eks. være: Vejlednings- og opkvalificeringsforløb Virksomhedspraktik Løntilskudsjob Støtte fra en mentor, eksempelvis ved start på en virksomhedspraktik Andre indsatser, der kan stabilisere og forbedre den sygemeldtes fysiske, psykiske og sociale situation for at understøtte, at han kan deltage i de andre tilbud Kurser i at lære at håndtere f.eks. smerter i forbindelse med arbejde eller stress og angst. Sygemeldte, som fortsat er ansat hos en arbejdsgiver, skal have Jobafklaringsforløbet tilrettelagt sådan, at han hurtigst muligt kan vende tilbage til sit job og arbejdsgiveren skal inddrages. Arbejdet skal således delvist genoptages, når det bliver muligt. Kommunen har mulighed for at stoppe et jobafklaringsforløb, hvis den sygemeldte uden rimelig grund ikke følger den plan, som bliver lagt eller hvis det vurderes at han kan arbejde. Mulighed for at afvise lægebehandling Fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2016 bliver det som forsøg muligt, for sygedagpengemodtagere og borgere på jobafklaringsforløb, at afvise lægebehandling uden at dette får ydelsesmæssige konsekvenser. Lægebehandling forstås her som behandlinger eller operationer foretaget af en læge samt behandling med lægeordineret medicin. Der kan således ikke afvises behandling hos fysioterapeut eller psykolog. Såfremt sygedagpengemodtageren afviser lægebehandling, skal sagen forelægges klinisk funktion i regionen, med henblik på at vurdere om anden behandlingsmulighed kan anbefales. Hvis sygedagpengemodtageren nægter at medvirke til at sagen

4 forelægges klinisk funktion, kan kommunen stoppe udbetaling af ydelsen. Sygedagpengemodtageren kan dog efter nyt behandlingsforslag fra klinisk funktion, afvise dette uden ydelsesmæssige konsekvenser. Reformens anden del med ikrafttrædelse d. 1. januar 2015 I anden del af sygedagpengereformen indføres ny visitationsmodel, nye regler for a- dagpenge under de første 14 dages sygdom og harmonisering af genoptjeningsregler. Ny visitationsmodel Formålet med de nye visitationskategorier er at sikre, at indsatsen matcher den sygemeldtes behov. Således følger indsatsgraden visitationskategorien og ressourcerne rettes mod risikosager. Dvs. sager, hvor det ikke forventes at den sygemeldte raskmeldes inden 8 uger. De 3 kategorier: 1. Forventet raskmelding inden 8 uger. 2. Langt, men forudsigeligt forløb. 3. Langt og komplekst sygdomsforløb med andre udfordringer end den sygemeldtes helbred, f.eks. sociale forhold. Ved kategori 1 er der ikke centrale lovkrav til opfølgningsgrad- eller sekvens. For kategori 2 og 3 skal der ske opfølgning hver 4. uge og den første opfølgning skal senest foretages ved udgangen af den 8. uge i sygdomsforløbet. Den sygemeldte og dennes arbejdsgiver kan dog anmode om en tidligere indsats en såkaldt fast-track. Ved kategori 2 skal den sygemeldte desuden have en arbejdsbaseret indsats. Ved kategori 3 skal der iværksættes en tværfaglig indsats efter sagen er behandlet i rehabiliteringsteamet. A-dagpenge under de første 14 dages sygdom I de første 14 dage af et sygdomsforløb skal a-kassen udbetale arbejdsløshedsdagpenge under sygdom. Efter 14 dages sygdom, stopper a-kasserne deres udbetaling og anmelder sygefraværet til medlemmets opholdskommune. Det er herefter kommunens opgave at udbetale sygedagpenge og foretage sygeopfølgning. I sygdomsforløbet første 14 dage er kommunen fritaget for medfinansiering af a- dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Harmonisering af genoptjeningsregler For at være berettiget til sygedagpenge, skal sygemeldte opfylde de almindelige beskæftigelseskrav til lønmodtagere og ledige. Således vil borgere der i de foregående 9 måneder har fået udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger, ikke være berettiget til sygedagpenge ved fornyet sygdom.

5 Økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune Som konsekvens af sygedagpengereformen, korrigeres kommunerne i bloktilskuddet, således at der foretages en beskæring for den forventede faldende mængde på sygedagpenge og tildeles penge til ydelser til borgere i jobafklaringsforløb. Helsingør Kommunes andel af dette i 2014 og 2015 vises nedenfor. Tabel 1 - Korrektioner i bloktilskuddet for sygedagpenge i 2014, Helsingør Kommunes andel i mio. kr. Sygedagpenge Mængde Brutto Netto Afgang Heraf 30 % refusion Heraf 50 % refusion Tabel 2 - Korrektioner i bloktilskuddet for borgere i jobafklaringsforløb i 2014, Helsingør Kommunes andel i mio. kr. Jobafklaringsforløb Mængde Brutto Netto Tilgang Heraf 0 % refusion Heraf 30 % refusion Heraf 50 % refusion Driftsomkostninger Tabel 3 - Korrektioner i bloktilskuddet for sygedagpenge i 2015, Helsingør Kommunes andel i mio. kr. Sygedagpenge Mængde Brutto Netto Afgang Heraf 30 % refusion Heraf 50 % refusion Tabel 4 - Korrektioner i bloktilskuddet for borgere i jobafklaringsforløb i 2015, Helsingør Kommunes andel i mio. kr. Jobafklaringsforløb Mængde Brutto Netto Tilgang Heraf 0 % refusion Heraf 30 % refusion Heraf 50 % refusion Driftsomkostninger I tabel 5 ses beløbene fra tabel 1-4 og DUT-Kompensationen. Dette viser de forventede samlede økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen for Helsingør Kommune.

6 Tabel 5 - Samlet økonomiske effekter af sygedagpengereformen for Helsingør Kommune. Før og efter DUT i mio. kr Sygedagpenge Jobafklaringsforløb I alt inden DUT DUT-Kompensation I alt efter DUT 0 0 Således er sygedagpengereformen ifølge aftalen udgiftsneutral for kommunerne, på trods af større besparelse på sygedagpenge, end der er merudgifter til jobafklaringsforløb. Det skyldes at kommunen reguleres gennem DUT, for den forventede difference mellem besparelserne på sygedagpenge og meromkostningerne ved jobafklaringsforløb. Det er dog Center for Job og Uddannelses vurdering, at sygedagpengereformen fører til en forøgelse i antallet af forlængelsessager for sygedagpengemodtagere. Dette skyldes at flere sygedagpengemodtagere, end forventet ved den 20. uge, vil blive vurderet til at kunne opnå fuld arbejdsevne ved lægelig behandling. Således skønnes det at afgangen af sygedagpengemodtagere vil blive mindre, end der er regnet med i aftalen om reformen. For jobafklaringsforløb er det endnu for tidligt, at vurdere hvorvidt den reelle mængdeudvikling vil følge forventningen fra aftalen om sygedagpengereformen. Aktuelt ses dog en nedgang i antallet af sygemeldte borgere, som er sygemeldt under 22 uger. Dette er dog karakteristisk for årstiden, da også tidligere års erfaringer er at der på dette tidspunkt af året, er et fald i antallet af sygemeldte under 22 uger. Det er således på nuværende tidspunkt vanskeligt at give et præcist skøn af de økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen. Dog skønnes det at der ikke vil forekomme den afgang af sygedagpengemodtagere, som det forventes i aftalen. Da mængden på sygedagpenge ikke skønnes at udvikle sig med samme afgang, som forventes i aftalen om reformen, vil der således ikke forekomme den angivne besparelse. Det kan således ikke forventes at sygedagpengereformen holdes udgiftsneutral for Helsingør Kommune, til trods for at dette forventes i aftalen om reformen. Center for Job og uddannelse vil løbende have fokus på udviklingen i antallet af forlængelsessager og indhente erfaringer fra andre kommuner med henblik på at vurdere, om forudsætningerne i sygedagpengereformen holder.

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere