Indhold Forord Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Forord... 2. Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5"

Transkript

1 Indhold Forord... 2 Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5 Empowerment den aktive borger... 5 Integration mellem sundhed og arbejdsmarkedsområdet... 5 Flere unge skal have en uddannelse... 7 Indsatsen for de udsatte grupper... 9 Langtidsledigheden skal bekæmpes Den virksomhedsvendte indsats Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Samlet oversigt over Jobcenter Tønders mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015:

2 Forord Beskæftigelsesindsatsen står centralt i kommunernes opgaveportefølje og har stor betydning for den samlede udvikling og vækst. Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune ønsker derfor aktivt at følge og påvirke beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesområdet er præget af mange regler og mål. Ikke mindst derfor er det vigtigt at være proaktiv og tage styring på området, så kommunens borgere oplever et nærværende og meningsfuldt møde med jobcenteret. Tønder Kommunes vision om Den aktive borger skal ligge implicit i de mål og indsatser, der arbejdes med på arbejdsmarkedsområdet. Det vil sige, at samarbejdet med ledige og sygemeldte skal være præget af respekt og tillid, men også af en forventning om, at borgerne selv tager et ansvar. Dette stiller krav til ligeværdig dialog og kompetente medarbejdere, og til at kommunens borgere arbejder positivt med og bidrager med de ressourcer, de hver især besidder. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med drøftelserne om Beskæftigelsesplanen for 2015 været i dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd og drøftet udfordringer og indsatser. Beskæftigelsesområdet er tæt forgrenet til erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, sundhedsområdet etc. Det er derfor vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen bredes ud og inviterer samarbejdspartnere og andre med til bordet. I Tønder Kommune er der en række udfordringer, som beskæftigelsesindsatsen spiller en central rolle i at få løst. Ungdomsledigheden skal bekæmpes, og kommunens unge skal sikres en kvalificeret og uddannelsesrettet indsats. Udsatte borgere skal hjælpes og støttes, så de selv kan tage styring i eget liv og nærme sig arbejdsmarkedet. Langtidsledigheden skal bekæmpes i samarbejde med A-kasser, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. De lokale virksomheder skal inviteres med om indsatsen og opleve jobcenteret som en serviceminded og fleksibel samarbejdspartner. I Tønder Kommune er der allerede gjort gode erfaringer med samarbejde på tværs af kommunens fagområder. Vi tror på, at tværfaglige samarbejder og helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger er vejen frem. Det er den måde, vi giver den bedste hjælp til vores ledige og sygemeldte i Tønder Kommune. Derfor vil tværfaglighed og den individuelle tilgang gå på tværs af samtlige indsatser. Nærværende beskæftigelsesplan er centreret om de vigtigste strategier og mål for Hvert indsatsområde afrundes med konkrete målsætninger, som Arbejdsmarkedsudvalget vil følge. Planens strategier og mål vil således blive en fast del af udvalgets opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Susanne Linnet Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune 2

3 Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer De kommende års beskæftigelsesindsats i Tønder vil være præget af at imødegå virkningerne af de seneste års lavkonjunktur og samtidig understøtte betingelser for fremadrettet vækst og udvikling. Beskæftigelsen og ledigheden har de seneste år udviklet sig relativt stabilt, og der er forventninger om en faldende ledighed og svagt stigende beskæftigelse det kommende år. Figur 1: Udviklingen i beskæftigelsen og arbejdsstyrken i Tønder Kommune: Personer Personer Arbejdsstyrken Tilbagetrækningsreform Beskæftigelsen Prognose Antallet af arbejdspladser inden for kommunegrænsen er i løbet af det seneste år faldet for både industri, byggeri, handel/transport og indenfor offentlig service. Der har været en lille jobvækst indenfor landbrug. Væksten i landbruget forventes at være stigende over de kommende år. Tønder kommunes erhvervsråd har udviklet en erhvervsfremmestrategi med en erklæret målsætning om at arbejde for skabelsen af 400 nye arbejdspladser over en 4 årig periode. Potentialet forventes især at ligge indenfor off shore-branchen, vækst i eksisterende virksomheder, eksport- og innovationsorienteret iværksætteri, tiltrækning af eksportorienterede virksomheder og i resultaterne af politisk interessevaretagelse. Det er vigtigt, at jobcenterets indsatser understøtter denne strategi og dens målsætninger. For at øge mulighederne for en positiv beskæftigelsesudvikling fremadrettet skal beskæftigelsesindsats sikre, at de lokale virksomheder har det bedst mulige udbud af arbejdskraft, herunder at arbejdskraften har de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Som det fremgår af nedenstående figur, er der en række brancher, hvor andelen af beskæftigede, som er fyldt 55 år er høj. Den vedtagne tilbagetrækningsreform vil dog betyde, at arbejdsstyrkens fald vil være mindre kraftigt fra 2015 og frem, men reformen vil formentlig ikke være tilstrækkelig til at stoppe arbejdsstyrkens fald i og omkring Tønder. 3

4 Social Sundhed Kultur og fritid Landbrug mv. Off. adm Transport Undervisning Informationstjenst. Videnservice Vandforsyning Finans Råstofudvinding Andre serviceyd. Energiforsyning Ejendomshandel Øvrige I alt Der kan således opstå flaskehalsproblemer og mangel på arbejdskraft på det lokale arbejdsmarked. Desuden kan der opstå mangel på specialiserede kompetencer blandt andet som følge af, at mange ældre vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet over de kommende år. Jobcenterets indsats skal derfor understøtte, at de ledige er fagligt og geografisk mobile i deres jobsøgning og ikke mindst synlige for virksomhederne. Figur 2: Andelen af beskæftigede i brancherne i Tønder, der er over 55 år i 2012 Procent Procent Kilde: Danmarks Statistik. 65+ år år år Den beskæftigelsesrettede indsats i Tønder Kommune på det overordnede strategiske plan skal bidrage til, at flest muligt af de borgere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, kommer tilbage i arbejde eller støttes og forberedes til på sigt at kunne gå i uddannelse eller job. 21,1 pct. af Tønder Kommunes borgere mellem 16 og 64 år er på offentlig forsørgelse. Dette er på niveau med gennemsnittet for Syddanmark. Det er denne gruppe, der så vidt muligt skal gøres klar til at møde arbejdsmarkedets behov og udsluses i job eller uddannelse. 4

5 Strategi og mål for den borgerrettede indsats Empowerment den aktive borger I Tønder Kommunes strategiplan for er en af de bærende visioner: Den aktive borger. Borgerne er omdrejningspunkt for alle indsatser uden borgere ingen kommune. Derfor er det vigtigt, at borgerne tager del i kommunen og føler sig som en del af fællesskabet. Tønder Kommune arbejder sammen med kommunens indbyggere, så alle får mulighed for at bidrage aktivt og tage aktivt del i eget liv. Det betyder, at borgerne i højere grad selv skal tage ansvar, men at kommunen samtidig støtter op om de borgere, der har brug for hjælp til at kunne tage vare på deres egen situation. Visionen om den aktive borger ligger fint i tråd med den udvikling, der i Jobcenter Tønder er arbejdet med de senere år, hvor samtlige medarbejdere har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb i empowerment-metoden. Omdrejningspunktet i metoden er borgerinddragelse, hvor der fokuseres på, at den enkelte hjælpes til at tage et medansvar for egen situation og udvikling. Kunsten er at hjælpe borgeren til at overskue sin livssituation med de valg og handlemuligheder, der måtte være, herunder hvilke konsekvenser de forskellige valg kan have. Gennem coaching, vejledning og rådgivning udvides forståelsen af egen ageren. Borgeren bringes så vidt muligt i stand til selv at handle ud fra et oplyst grundlag. Empowerment-metoden harmonerer i høj grad med de intentioner og den borgertilgang, der ligger implicit i de aktuelle arbejdsmarkedsreformer. Empowerment den aktive borger- vil i Beskæftigelsesindsatsen for 2015 være den overordnede metode og vision indenfor hvilken, der arbejdes. Integration mellem sundhed og arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkeds- og Sundhedsafdelingen har over de seneste år udviklet et tæt samarbejde om indsatsen for jobcenterets målgrupper. Baggrunden herfor er en erkendelse af sundhedens store betydning for den enkeltes muligheder for at få genetableret tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette gælder for sygemeldte såvel som ledige. I Tønder Kommunens egen sundhedsafdeling er der faglighed og kompetencer til at fremme den fysiske såvel som den psykiske sundhed. Samarbejdet er udviklet gennem en række praksisfællesskaber, hvor de forskellige fagligheder har mødtes og i fællesskab gjort sig erfaringer med den tværfaglige indsats. Erfaringen viser, at der dels er god synergi og faglige erfaringer at hente, dels er der en række snitfladeproblematikker, der kan afhjælpes ved at ar- 5

6 bejde tæt sammen. Af nedenstående boks fremgår eksempler på etablerede samarbejder mellem sundhed og arbejdsmarked. Etablerede samarbejder mellem sundhed og arbejdsmarked i Tønder Kommune Screeningsforløb sygedagpenge Kræftrehabilitering Neuroteam Rehabiliteringsteam Motionsforløb Træningsafdeling tilknyttet forløb hos Reva Mindfullness-forløb Stresshåndterings-forløb 4-ugers afklarende forløb Lægesamarbejde Tønder Kommune vil i 2015 arbejde målrettet for en yderligere integration mellem sundhed og arbejdsmarked. 6

7 Flere unge skal have en uddannelse Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. I Tønder kommune er der knap 300 uuddannede unge på uddannelsesydelse. Mens yderligere 200 uuddannede unge er på anden offentlig forsørgelse De mange unge med tidlig kontanthjælpsdebut er en udfordring, fordi de tidlige kontanthjælpsdebutanter i langt mindre grad end andre unge er i uddannelse eller job senere i livet. Det er et problem for beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne, at kun hver sjette (16. pct.) ung på dagpenge eller uddannelsesydelse starter i en uddannelse inden for et år. Ungeindsatsen i Tønder kommune fokuseres på 2 fronter: Den forebyggende indsats Den aktive indsats, der skal sikre, at de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, er målrettet ovenstående udfordring. Jobcentrene har fået en central rolle i at sikre, at kommunens unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en uddannelse. Unge, der er i stand til at tage en uddannelse, skal i gang hurtigst muligt, mens de, der ikke har de fornødne ressourcer til at gennemføre en uddannelse, skal have lagt en plan, der på sigt hjælper dem til at få en uddannelse. Denne opgave kan jobcenteret kun lykkes med i et tæt og koordineret samarbejde med de øvrige aktører på området. For at understøtte ungeindsatsen ønsker Tønder Kommune at etablere en ungeenhed på Campus Tønder. Filosofien bag dette er, at unge skal tilknyttes et uddannelsesmiljø, også selv om de måske ikke er klar til at påbegynde en ordinær uddannelse. Den forebyggende indsats: Den forebyggende indsats på kontanthjælpsområdet er særdeles vigtig. Der er store gevinster at hente, hvis jobcenteret i samarbejde med de øvrige aktører (og de unge selv) kan få flere til at gå direkte over i det ordinære uddannelsessystem. En vigtig del af den forebyggende indsats skal ske allerede inden, den unge fylder 18 år, og bliver berettiget til uddannelseshjælp. For de unge, der vurderes at være i risikozonen, kan der etableres samarbejder med jobcenteret allerede inden det fyldte 18 år. Disse samarbejdsmuligheder skal systematiseres som et vigtigt element i ungeenhedens arbejde. Den aktive indsats: I uddannelsesmiljøet skal der gøres en indsats, der sikrer, at den unge motiveres og forberedes til at kunne gennemføre en uddannelse. Ungeenheden forventes at skulle indeholde et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenteret. På Campus bliver de forskellige fagligheder bragt i spil, så der i samarbejdet med den enkelte unge kan lægges en langsigtet plan indeholdende de nødvendige elementer for, at den unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. Det er vigtigt, at de unge ikke går passive, men kontinuerligt støttes i udviklingen 7

8 mod uddannelse og et efterfølgende liv på arbejdsmarkedet. Dette kan fx ske via brobygningsaktiviteter, læse-, skrive- og regnekurser, virksomhedspraktikker og/eller tilknytning af en mentor. De forskellige indsatser og aktiveringstilbud vil blive koblet tæt op af ungeenheden, så der sikres sammenhæng. Ud over unge på kontanthjælp er der også forsikrede unge, der bliver ledige. Her kan der være tale om dimittender, som kan have gavn af en virksomhedsrettet indsats til styrkelse af erfaring og fagligt netværk. Disse unge skal have en indsats, der er tæt knyttet til jobcenterets virksomhedsindsats. Forebyggelse af frafald fra uddannelserne: Det er vigtigt, at de unge ikke blot starter, men også gennemfører deres uddannelse. Erfaringen viser, at frafaldet blandt offentligt forsørgede unge er højere end blandt andre unge. Ungeenheden på campus får derfor også en vigtig rolle i bestræbelserne på at forhindre frafald fra de ordinære uddannelser. For det første vil den tværfaglige rådgivning og screening kunne medvirke til, at de unges uddannelsesvalg bliver målrettet og foretages på et mere kvalificeret grundlag, og derved er risikoen for at vælge forkert sandsynligvis mindre. Desuden vil der, i takt med, at de fælles erfaringer i det tværgående samarbejde øges, blive udviklet specifikke fastholdelsesstrategier. Flere unge skal have en uddannelse (ministermål 1): Udfordring: Centrale Indsatser: Målsætning: s Knap 300 unge er på uddannelseshjælp i Tønder Kun ca. 5 pct. vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate En stor del af de unge har sociale eller psykiske problemstillinger Der er stor variation i ressourceniveauet hos jobcenterets unge. Etablering af ungeenhed på Campus Tønder Styrket visitation Tæt og koordineret samarbejde med øvrige aktører på området Udvikling af særlige brobygningsaktiviteter 95 pct. af de unge skal være indkaldt til møde en uge efter ansøgning om uddannelseshjælp Mindst hver 5. ung på uddannelseshjælp skal have påbegyndt en uddannelse indenfor et år. Antallet af unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp skal være faldet med 10 pct. fra dec til dec Aktiveringsgrad: Åbenlyst udd.parate: 80 pct. Uddannelsesparate: 70 pct. Aktivitetsparate unge: 50 pct. 8

9 Indsatsen for de udsatte grupper Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværgående og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. I jobcenterets målgrupper er der borgere med komplekse problemstillinger af social, helbredsmæssig og/eller faglig karakter. Jobcenteret har en vigtig rolle i at modvirke marginalisering af de udsatte grupper. I Tønder Kommune satses der på den tidlige tværfaglige indsats. Dette betyder, at den tværfaglige indsats ikke er forbeholdt borgere på langvarig offentlig forsørgelse. Den tværfaglige indsats skal kunne bringes i spil overfor alle forsørgelsesgrupper allerede tidligt i ledigheds- eller sygdomsforløbet, hvis sagsbehandleren i jobcenteret vurderer, at der er tale om en sag, der er i risikozonen for at blive langvarig. Filosofien er, at der iværksættes en tværfaglig indsats for den enkelte, mens der endnu er udviklingsmuligheder. Dette fordrer tidligere indsats og screening af potentielle risikosager for at forhindre, at arbejdsmarkedsperspektiv og udviklingspotentialet smuldrer. Nedenstående indsatser for de svagere borgere er præget af en høj grad af tværfaglighed, men det er vigtigt at pointere, at den arbejdsmarkedsrettede vinkel altid er til stede i tilbuddene, uanset hvor store og komplekse problemstillinger borgeren måtte have. Etablering af tværfagligt screeningsforløb: Erfaringen viser, at det især i arbejdet med de svagere grupper kan være vanskeligt for den enkelte sagsbehandler at vurdere, hvad der skal iværksættes. For at sikre den bedst mulige indsats etableres derfor et tværfagligt screeningsforløb på værkstederne på Hartmannsvej. På forløbet vil borgeren blive mødt med en bred vifte af faglige kompetencer, der alle skal bidrage med at få afdækket den enkelte borgers udfordringer og udviklingspotentiale, så den koordinerende sagsbehandler efterfølgende, i fællesskab med borgeren, kan lægge en målrettet plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Kvalificeringen af visitationen via ovennævnte forløb skal være med til at sikre, at borgeren ikke overlades til passivitet, men i stedet oplever at få en aktiv og sammenhængende indsats i Tønder Kommune. Rehabiliteringsteam og ressourceforløb: Tønder kommunes rehabiliteringsteam er velfungerende og det tværfaglige samarbejde i Tønder Kommune veludviklet. Kommunens socialpsykiatri har de seneste år været forankret under arbejdsmarkedsområdet, og der er etableret et fint samarbejde. Værkstederne på Infanterivej og Hartmannsvej er lagt under samme ledelse 9

10 som socialpsykiatrien. Dette sikrer synergi og sammenhæng i indsatsen for de borgergrupper, der ligger længst fra arbejdsmarkedet, og som jobcenteret tidligere kunne have svært ved at nå. Socialpsykiatrien deltager i samtlige rehabiliteringsmøder og er med til at sikre den arbejdsmarkedsrettede vinkel i selv de tungeste sager. Ud over samarbejdet med socialpsykiatrien er der etableret en række tværgående indsatser i Tønder bl.a. mellem arbejdsmarked og social/misbrugs-området og arbejdsmarked- og sundhedsområdet. De tværgående samarbejder i kommunen har været et opgør med den traditionelle silo-tankegang og et forsøg på - også ad organisatorisk vej - at udnytte de forskellige fagligheder og interessesammenfald områderne imellem. Praksisfællesskaberne vil blive styrket og udviklet i de kommende år og vil også blive en del af tilbuddene til borgere i ressourceudviklingsforløb. Revalidering: Revalidering er tilbud, der skal bidrage til, at borgere med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes i eget job, eller kommer ind på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Redskabet har de senere år ikke være anvendt i større omfang, men Tønder Kommune tror på, at investering i uddannelse til de mere udsatte grupper vil kunne understøtte, at de opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsesrevalideringen kan eksempelvis betyde, at en borger uddanner sig til et helt nyt erhverv for eksempel hvis en tømrer uddanner sig til socialrådgiver. Eller det kan være, at revalideringen består af efteruddannelser inden for det erhverv, vedkommende allerede er uddannet til. I sådan et tilfælde vil uddannelsesrevalideringen typisk være kombineret med virksomhedsrevalidering. Sygedagpenge: Pr. 1. juli 2014 træder en ny sygedagpengereform i kraft. Det overordnede formål er at sikre den sygemeldte økonomisk sikkerhed samt en tidligere og bedre indsats. Reformens elementer ligger i fin tråd med de øvrige reformer, der er indført på arbejdsmarkedsområdet over de senere år. Med en ny varighedsvurdering af sagerne allerede ved 5 måneders sygemelding vil der være borgere, der tidligere i sygdomsforløbet automatisk vil få deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet og dermed modtage en tværfaglig vurdering af deres sag. Jobcenter Tønder vil fokusere udviklingen af indsatser under den nye reform mod et solidt samarbejde med områdets virksomheder. Samarbejdet skal bidrage dels til fastholdelsesindsatsen ude på de konkrete arbejdspladser, såvel som i bestræbelserne på at hjælpe de sygemeldte tilbage til arbejdspladsen. 10

11 Mål i indsatsen for de udsatte grupper (ministermål 2): Udfordring: Centrale Indsatser: Målsætning: Behov for Kvalitet og volumen i de tværfaglige insatser Flere fleksjobberettigede skal i job Sikre progression for borgere i mikrofleksjob Sikre en kvalificeret indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Praksisfællesskaber og tværfaglige sparringsfora Målrettet kontakt til virksomhederne for etablering af fleksjob Tydelig fastholdelsesstrategi i forhold til virksomhederne Kvalificeret screening af borgere med komplekse Problemstillinger Andelen af fleksjobberettigede borgere på ledighedsydelse skal falde fra 20 til 15 pct. fra dec til dec Antallet af borgere i uddannelsesrevalidering skal stige fra 10 til 25 personer Antallet af ny-etablerede ressourceforløb skal i 2015 udgøre mindst 80 Aktiveringsgrad: aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 50 pct. Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige Der vil altid være personer, der berøres af ledighed af den ene eller anden årsag. Jobcenterets opgave er at sikre, at der er så lille en andel som muligt, der bliver ledige, og at varigheden af den enkeltes ledighedsperiode bliver så kort som mulig. Med afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år er det desto vigtigere, at jobcenteret sikrer den rette indsats allerede fra starten af ledighedsperioden, så ingen risikerer at miste forsørgelsen. Regeringens udspil til en reform af beskæftigelsessystemet forventes at få betydning for jobcenterets indsatser og rammer i Jobcenter Tønder tilrettelægger langtidsledighedsindsatsen i tråd med de forventede rammer. 11

12 Jobcenter Tønder vil bekæmpe langtidsledighed på 2 fronter: En forebyggende og tidlig indsats En særlig indsats for dem, der er blevet langtidsledige Tidlig screening og forebyggelse af langtidsledighed Det er af afgørende betydning, at jobcenteret og A-kassen får identificeret de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige så tidligt i deres ledighedsforløb som muligt. En screening for potentielt langtidsledige kan sikre en målrettet og håndholdt indsats tidligt i ledighedsforløbet. I regeringsudspillet er lagt op til, at denne screening skal foretages i den lediges A-kasse. Jobcenter Tønder ønsker at arbejde tæt sammen med A-kasserne også om den tidlige indsats for de ledige, der vurderes som potentielle langtidsledige. A-kasserne har ofte et større kendskab til de enkelte brancher end jobcenteret, og det er oplagt at etablere et samarbejdsfelt, hvor jobcenterets brede kendskab til det lokale arbejdsmarked, uddannelsesmuligheder og aktiveringsvifte suppleres med A-kassernes specialiserede kendskab. En koordineret indsats mellem A-kasse og jobcenter var tidligere forbeholdt dem, der allerede var blevet langtidsledige. Men en af erfaringerne fra Akutpakken har netop været, at hvis der skal være den fornødne tid til at målrette indsatsen for især de mindre ressourcestærke ledige, er den tidligere koordinerede indsats et vigtigt redskab. Aktiveringsredkaber: Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud og uddannelse/opkvalificeringsforløb vil fortsat være centrale i Jobcenter Tønders indsats. Bl.a. vil der i 2015 blive arbejdet med videreudvikling af forskellige kombinationer af virksomhedsvendte indsatser og opkvalificering/uddannelse. De virksomhedsrettede tilbud kan med fordel suppleres med tiltag, der har til formål enten at opkvalificere den ledige mod et konkret job eller indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Dette kan fx ske via jobbankforløb. Jobbankforløb er et samarbejde mellem jobcenter, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og de ledige. Den ledige deltager i et kombineret uddannelses-praktikforløb og bliver efterfølgende tilknyttet en jobbank, som virksomhederne rekrutterer fra. De senere år har Jobcenter Tønder gennemført forskellige former for jobbank-forløb målrettet konkrete brancher. I 2015 vil lignende tiltag blive iværksat bl.a. inden for landsbrugsområdet, hvor der er forventninger til øget vækst. Jobrotation: Jobcenter Tønder har de senere år gjort sig gode erfaringer med jobrotationsforløb i offentligt såvel som privat regi. Jobrotation vil også i 2015 blive anvendt og i videst muligt omfang anvendt som led i langtidsledighedsindsatsen. Realkompetenceafklaring og en individuel plan Nogle af de ledige, der vurderes i risiko for at blive langtidsledige, kan have gavn af at få foretaget en realkompetenceafklaring, der afdækker, hvor den enkeltes ressourcer og udfordringer ligger. I forlængelse heraf kan lægges en individuelt tilrettelagt plan med de nødvendige opkvalificerende tilbud og støttende aktiviteter. 12

13 Langtidsledige: Uanset effektiviteten af den forebyggende indsats vil der være en gruppe, som det ikke lykkes at få hurtigt i job eller uddannelse. Fastlåsningsproblematikkerne hos den langtidsledige er ofte mere udtalte, fordi en længere ledighed påvirker den lediges selvværd, selvtillid, kompetencer og netværk på arbejdsmarkedet. Erfaringen fra Akutpakken viste, at den langtidsledige kan have god gavn af en tæt tilknytning til virksomhedsservices medarbejdere. Virksomhedskonsulenterne har fingeren på pulsen i forhold til de lokale virksomheder og kan via jobcenterets forskellige tilbud sikre, at den ledige fastholder en relation til arbejdsmarkedet. Mange ledige jobs bliver aldrig slået op, og i nogle brancher bliver langt de fleste stillinger besat via netværk. Tønder Kommune ønsker at understøtte, at ledige borgere får del i de netværk, hvorigennem jobbene besættes. Derfor etableres en jobklub, som bl.a. indeholder inspiration og dialog med virksomhedsnetværket. Formidling af ordinære jobs er en service, jobcenteret oplever, at virksomhederne efterspørger i stigende grad. De langtidsledige vil altid blive prioriteret først i forbindelse med en formidlingshenvendelse fra virksomhederne. Mål i indsatsen til bekæmpelse af langtidsledighed (ministermål 3): 297 ledige var langtidsledige i dec heraf var forsikrede ledige Langtidsledigheden er især høj blandt ufaglærte Behov for større faglig og geografisk mobilitet Screening for Langtidsledighed Stærkt fokus på faglig og geografisk mobilitet Jobrotation Opkvalificering målrettet områder med gode jobmuligheder Målrettet virksomhedsvendt indsats Max. 21,5 pct. af de forsikrede bliver langtidsledige. Minimum 70 pct. af alle aktiveringsforløb skal være virksomhedsrettet. Aktiveringsgrad: Jobklare kontanthjælpsmodtagere skal være på minimum 80 pct. 13

14 Den virksomhedsvendte indsats (Ministermål 4) Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Der er behov for øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding Jobcenter Tønder vil samarbejde med områdets virksomheder om at sikre et dynamisk og velfungerende arbejdsmarked. Samspillet med virksomhederne er en af krumtapperne i kommunernes beskæftigelsesindsats. Dette gælder i indsatsen for de stærke såvel som for de udsatte ledige og for de sygemeldte. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af jobrotationsforløb og voksenlærlingeaftaler mv. Virksomhedsnetværket De unge på vej er et projekt etableret og gennemført i Projektet har været en succes og videreføres som et netværk, ikke bare for unge borgere, men for samtlige jobcenterets målgrupper. Der er i øjeblikket 61 lokale virksomheder tilknyttet netværket. Netværksaktiviteterne består af forskellige elementer, der skal hjælpe og understøtte de virksomheder, der vælger at deltage og tage et socialt ansvar i arbejdet med kommunens ledige/sygemeldte borgere. Aktiviteterne er erfa- og temamøder for de involverede virksomheder samt forskellige mentor-kurser. Endvidere er dannet et virksomhedspanel, som har en særlig tilknytning og dialog med jobcenteret. Virksomhedspanelet skal informere jobcenteret om, hvilken type arbejdskraft virksomhederne mener, de vil få behov for, og dermed rådgive om, hvilke typer af opkvalificering jobcenteret skal satse på. Ud over dialogen med virksomhedspanelet vil jobcenteret i 2015 gå i tættere samarbejde med kommunens erhvervsafdeling om konkrete indsatsområder og samarbejdsområder. Virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets service er vigtig. Derfor gennemføres i 2015 en tilfredshedsundersøgelse blandt lokale virksomheder, der skal være med til at give jobcenteret et billede af, hvordan virksomhederne oplever samarbejdet, og hvad der måske kan udvikles eller gøres bedre. Ny organisering af indsatsen: Erfaringen viser, at der er stor variation i virksomhedernes behov og ønsker til samarbejdet med jobcenteret. Derfor lanceres en ny kategorisering af områdets virksomheder, som skal tilgodese de varierende behov, og samtidig sikre at virksomhedsservice har den rette fokus på servicering af virksomhederne. Organiseringen vil blive understøttet af et nyt IT-fagsystem, der sikrer jobcenterledelsen en systematisk opfølgning og overblik over status for samarbejdet med kommunens virksomheder. 14

15 Med udgangspunkt i dialogen med den enkelte virksomhed opdeles Tønder Kommunes virksomheder i 3 kategorier: 1. Virksomheder i netværket: De virksomheder, der ønsker at komme med i kommunens netværk, siger samtidig ja-tak til en tæt diaog og sparring med jobcenteret. Jobcenteret vil i forhold til disse virksomheder fokusere på kundepleje og kommunikation. Og virksomhederne vil blandt andet få tilbud om: - Tematiserede netværksmøder - Mentoruddannelse - Indtræde i et virksomhedspanel - Nyhedsbreve - Kundetilfredshedsanalyse - virksomhedscenteraftale 2. Virksomheder uden for netværket: De virksomheder, som ikke ønsker at være med i netværket, men stadig gerne vil samarbejde med jobcenteret i en eller anden grad, kategoriseres i gruppe 2. Samarbejdet vil typisk tage udgangspunkt i en konkret situation. Fx etablering af jobrotation, løntilskud, fleksjob, formidling etc. 3. Virksomheder uden samarbejde: De virksomheder, der ikke ønsker samarbejde, eller som jobcenteret endnu ikke har kontaktet, kategoriseres i denne gruppe. De, der endnu ikke har fået tilbuddet, vil blive kontaktet af jobcenteret. For at kunne imødekomme de behov, virksomhederne i ovenstående kategorier måtte have til jobcenterets service, bliver der behov for at redefinere konsulenternes rolle og opkvalificere deres kompetencer. Nogle af konsulenterne vil fremover skulle varetage en langt mere servicerende og sælgerpræget rolle i forhold til virksomhederne. Disse konsulenter skal gå i dialog med virksomhederne og sørge for, at der opleves en høj grad af service og fleksibilitet fra jobcenterets side. Det er disse konsulenter, der i samarbejde med jobcenterledelsen også fremadrettet skal være med til at sikre, at jobcenterets virksomhedsservice udvikler sig i takt med virksomhedernes behov. Samtidig vil der stadig i Jobcenter Tønder være de virksomhedskonsulenter, der har den tætte borgerkontakt, og hvis opgave primært handler om etablering og opfølgning på virksomhedsvendte tilbud. 15

16 Mål for den virksomhedsrettede indsats (ministermål 4): Udfordring: Centrale Indsatser: Målsætning: Potentiale for opdyrkelse af nye virksomhedskontakter Behov for højere serviceniveau overfor områdets virksomheder Behov for synliggørelse af jobcenterets ydelser Behov for systematisk registrering af indsats Udvikling af Virksomhedsnetværket Virksomhedscentre for de svagere målgrupper Tydelig serviceprofil overfor virksomhederne bl.a. tilbud om hjælp til rekruttering Nyt IT-system for bedre systematik og registrering Tilfredshedsundersøgelse: Mindst 80 pct. tilfredshed med jobcenterets service Etablering af 5 virksomhedscentre Virksomhedsnetværket skal vokse til 100 virksomheder Mindst 100 jobformidlinger om året. 16

17 Forenkling af arbejdsgange Arbejdsmarkedsområdet er et komplekst system præget af mange regler og retningslinjer. Dette betyder, at systemet hurtigt kommer til at virke tungt og uigennemskueligt for den enkelte borger. Tønder Kommune vil tilbestræbe, at der kontinuerligt er fokus på at lette arbejdsgange og interne procedurer, så borgere oplever mødet med jobcenteret som logisk og smidigt. På samme måde er det vigtigt, at kommunikationen den skriftlige så vel som den mundtlige - gøres letforståelig og ligetil. Mål for forenkling af arbejdsgange i jobcenteret: Udfordring: Centrale Indsatser: Målsætning: Komplekst system præget af mange regler og retningslinjer Svært gennemskueligt for borgeren Fokus på digitaliseringsredskaber og selvbetjeningsredskaber Udvikling af smidigere arbejdsgange og snitflader 4-5 konkrete afbureaukratiseringstiltag i jobcenteret i løbet af

18 Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Afventer fælles skriv 18

19 Samlet oversigt over Jobcenter Tønders mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015: Flere unge skal have en uddannelse: 95 pct. af de unge skal være indkaldt til møde en uge efter ansøgning om uddannelseshjælp Mindst hver 5. ung på uddannelseshjælp skal være på begyndt en uddannelse indenfor et år. Antallet af unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp skal være faldet med 10 pct. fra dec til dec Mål for aktivering af de unge - aktiveringsgrader: Åbenlyst udd.parate: 80 pct. Uddannelsesparate: 70 pct. Aktivitetsparate unge: 50 pct. Indsatsen for de udsatte grupper Andelen af fleksjobberettigede borgere på ledighedsydelse skal falde fra 20 til 15 pct. fra dec til dec Antallet af borgere i uddannelsesrevalidering skal stige fra 10 til 25 personer Antallet af ny-etablerede ressourceforløb skal i 2015 udgøre mindst 80 Mål for aktivering af aktvitetsparate kontanthjælpsmodtagere -Aktiveringsgrad:50 pct. Langtidsledigheden skal bekæmpes Max. 21,5 pct. af de forsikrede bliver langtidsledige. Minimum 70 pct. af alle aktiveringsforløb skal være virksomhedsrettet. Aktiveringsgrad:Jobklare kontanthjælpsmodtagere skal være på minimum 80 pct. Den virksomhedsvendte indsats: 4-5 konkrete afbureaukratiseringstiltag i jobcenteret i løbet af 2015 Tilfredshedsundersøgelse: Mindst 80 pct. tilfredshedhed med jobcenterets service Etablering af 5 virksomhedscentre for de udsatte grupper Virksomhedsnetværket skal vokse til 100 virksomheder Mindst 100 jobformidlinger om året. Forenkling af arbejdsgange: 4-5 konkrete afbureaukratiseringstiltag i jobcenteret i løbet af

20 Implementering og opfølgning på strategier og mål: Tønder Kommunes beskæftigelsesplan for 2015 skal være et aktivt og nærværende redskab for politikkere, ledelse og medarbejdere. Når Beskæftigelsesplanen er endelig vedtaget i Kommunalbestyrelsen, skal dens strategier og mål implementeres i organisationen. Ledelse og medarbejdere vil gå i gang med at udvikle indsatser og etablere samarbejder for at opfylde planens intentioner. Plan og målopfyldelse vil løbende blive gjort til genstand for drøftelser på personale og teammøder. Det er beskæftigelsesplanen, der udstikker prioriteringer og mål for indsatsen, og på politisk niveau bliver planen omdrejningspunktet for en del af arbejdet i De opsatte målsætninger indarbejdes i den månedlige ledelsesinformation, så arbejdsmarkedsudvalget tæt kan følge resultaterne af deres arbejde. 20

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigelsesplan 2015 Arbejdsmarkedscenter Ringsted Byrådet den 6. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik 2013 2016 og beskæftigelsesplan

Læs mere