Indhold Forord Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Forord... 2. Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5"

Transkript

1 Indhold Forord... 2 Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5 Empowerment den aktive borger... 5 Integration mellem sundhed og arbejdsmarkedsområdet... 5 Flere unge skal have en uddannelse... 7 Indsatsen for de udsatte grupper... 9 Langtidsledigheden skal bekæmpes Den virksomhedsvendte indsats Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Samlet oversigt over Jobcenter Tønders mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015:

2 Forord Beskæftigelsesindsatsen står centralt i kommunernes opgaveportefølje og har stor betydning for den samlede udvikling og vækst. Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune ønsker derfor aktivt at følge og påvirke beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesområdet er præget af mange regler og mål. Ikke mindst derfor er det vigtigt at være proaktiv og tage styring på området, så kommunens borgere oplever et nærværende og meningsfuldt møde med jobcenteret. Tønder Kommunes vision om Den aktive borger skal ligge implicit i de mål og indsatser, der arbejdes med på arbejdsmarkedsområdet. Det vil sige, at samarbejdet med ledige og sygemeldte skal være præget af respekt og tillid, men også af en forventning om, at borgerne selv tager et ansvar. Dette stiller krav til ligeværdig dialog og kompetente medarbejdere, og til at kommunens borgere arbejder positivt med og bidrager med de ressourcer, de hver især besidder. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med drøftelserne om Beskæftigelsesplanen for 2015 været i dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd og drøftet udfordringer og indsatser. Beskæftigelsesområdet er tæt forgrenet til erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, sundhedsområdet etc. Det er derfor vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen bredes ud og inviterer samarbejdspartnere og andre med til bordet. I Tønder Kommune er der en række udfordringer, som beskæftigelsesindsatsen spiller en central rolle i at få løst. Ungdomsledigheden skal bekæmpes, og kommunens unge skal sikres en kvalificeret og uddannelsesrettet indsats. Udsatte borgere skal hjælpes og støttes, så de selv kan tage styring i eget liv og nærme sig arbejdsmarkedet. Langtidsledigheden skal bekæmpes i samarbejde med A-kasser, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. De lokale virksomheder skal inviteres med om indsatsen og opleve jobcenteret som en serviceminded og fleksibel samarbejdspartner. I Tønder Kommune er der allerede gjort gode erfaringer med samarbejde på tværs af kommunens fagområder. Vi tror på, at tværfaglige samarbejder og helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger er vejen frem. Det er den måde, vi giver den bedste hjælp til vores ledige og sygemeldte i Tønder Kommune. Derfor vil tværfaglighed og den individuelle tilgang gå på tværs af samtlige indsatser. Nærværende beskæftigelsesplan er centreret om de vigtigste strategier og mål for Hvert indsatsområde afrundes med konkrete målsætninger, som Arbejdsmarkedsudvalget vil følge. Planens strategier og mål vil således blive en fast del af udvalgets opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Susanne Linnet Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune 2

3 Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer De kommende års beskæftigelsesindsats i Tønder vil være præget af at imødegå virkningerne af de seneste års lavkonjunktur og samtidig understøtte betingelser for fremadrettet vækst og udvikling. Beskæftigelsen og ledigheden har de seneste år udviklet sig relativt stabilt, og der er forventninger om en faldende ledighed og svagt stigende beskæftigelse det kommende år. Figur 1: Udviklingen i beskæftigelsen og arbejdsstyrken i Tønder Kommune: Personer Personer Arbejdsstyrken Tilbagetrækningsreform Beskæftigelsen Prognose Antallet af arbejdspladser inden for kommunegrænsen er i løbet af det seneste år faldet for både industri, byggeri, handel/transport og indenfor offentlig service. Der har været en lille jobvækst indenfor landbrug. Væksten i landbruget forventes at være stigende over de kommende år. Tønder kommunes erhvervsråd har udviklet en erhvervsfremmestrategi med en erklæret målsætning om at arbejde for skabelsen af 400 nye arbejdspladser over en 4 årig periode. Potentialet forventes især at ligge indenfor off shore-branchen, vækst i eksisterende virksomheder, eksport- og innovationsorienteret iværksætteri, tiltrækning af eksportorienterede virksomheder og i resultaterne af politisk interessevaretagelse. Det er vigtigt, at jobcenterets indsatser understøtter denne strategi og dens målsætninger. For at øge mulighederne for en positiv beskæftigelsesudvikling fremadrettet skal beskæftigelsesindsats sikre, at de lokale virksomheder har det bedst mulige udbud af arbejdskraft, herunder at arbejdskraften har de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Som det fremgår af nedenstående figur, er der en række brancher, hvor andelen af beskæftigede, som er fyldt 55 år er høj. Den vedtagne tilbagetrækningsreform vil dog betyde, at arbejdsstyrkens fald vil være mindre kraftigt fra 2015 og frem, men reformen vil formentlig ikke være tilstrækkelig til at stoppe arbejdsstyrkens fald i og omkring Tønder. 3

4 Social Sundhed Kultur og fritid Landbrug mv. Off. adm Transport Undervisning Informationstjenst. Videnservice Vandforsyning Finans Råstofudvinding Andre serviceyd. Energiforsyning Ejendomshandel Øvrige I alt Der kan således opstå flaskehalsproblemer og mangel på arbejdskraft på det lokale arbejdsmarked. Desuden kan der opstå mangel på specialiserede kompetencer blandt andet som følge af, at mange ældre vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet over de kommende år. Jobcenterets indsats skal derfor understøtte, at de ledige er fagligt og geografisk mobile i deres jobsøgning og ikke mindst synlige for virksomhederne. Figur 2: Andelen af beskæftigede i brancherne i Tønder, der er over 55 år i 2012 Procent Procent Kilde: Danmarks Statistik. 65+ år år år Den beskæftigelsesrettede indsats i Tønder Kommune på det overordnede strategiske plan skal bidrage til, at flest muligt af de borgere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, kommer tilbage i arbejde eller støttes og forberedes til på sigt at kunne gå i uddannelse eller job. 21,1 pct. af Tønder Kommunes borgere mellem 16 og 64 år er på offentlig forsørgelse. Dette er på niveau med gennemsnittet for Syddanmark. Det er denne gruppe, der så vidt muligt skal gøres klar til at møde arbejdsmarkedets behov og udsluses i job eller uddannelse. 4

5 Strategi og mål for den borgerrettede indsats Empowerment den aktive borger I Tønder Kommunes strategiplan for er en af de bærende visioner: Den aktive borger. Borgerne er omdrejningspunkt for alle indsatser uden borgere ingen kommune. Derfor er det vigtigt, at borgerne tager del i kommunen og føler sig som en del af fællesskabet. Tønder Kommune arbejder sammen med kommunens indbyggere, så alle får mulighed for at bidrage aktivt og tage aktivt del i eget liv. Det betyder, at borgerne i højere grad selv skal tage ansvar, men at kommunen samtidig støtter op om de borgere, der har brug for hjælp til at kunne tage vare på deres egen situation. Visionen om den aktive borger ligger fint i tråd med den udvikling, der i Jobcenter Tønder er arbejdet med de senere år, hvor samtlige medarbejdere har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb i empowerment-metoden. Omdrejningspunktet i metoden er borgerinddragelse, hvor der fokuseres på, at den enkelte hjælpes til at tage et medansvar for egen situation og udvikling. Kunsten er at hjælpe borgeren til at overskue sin livssituation med de valg og handlemuligheder, der måtte være, herunder hvilke konsekvenser de forskellige valg kan have. Gennem coaching, vejledning og rådgivning udvides forståelsen af egen ageren. Borgeren bringes så vidt muligt i stand til selv at handle ud fra et oplyst grundlag. Empowerment-metoden harmonerer i høj grad med de intentioner og den borgertilgang, der ligger implicit i de aktuelle arbejdsmarkedsreformer. Empowerment den aktive borger- vil i Beskæftigelsesindsatsen for 2015 være den overordnede metode og vision indenfor hvilken, der arbejdes. Integration mellem sundhed og arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkeds- og Sundhedsafdelingen har over de seneste år udviklet et tæt samarbejde om indsatsen for jobcenterets målgrupper. Baggrunden herfor er en erkendelse af sundhedens store betydning for den enkeltes muligheder for at få genetableret tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette gælder for sygemeldte såvel som ledige. I Tønder Kommunens egen sundhedsafdeling er der faglighed og kompetencer til at fremme den fysiske såvel som den psykiske sundhed. Samarbejdet er udviklet gennem en række praksisfællesskaber, hvor de forskellige fagligheder har mødtes og i fællesskab gjort sig erfaringer med den tværfaglige indsats. Erfaringen viser, at der dels er god synergi og faglige erfaringer at hente, dels er der en række snitfladeproblematikker, der kan afhjælpes ved at ar- 5

6 bejde tæt sammen. Af nedenstående boks fremgår eksempler på etablerede samarbejder mellem sundhed og arbejdsmarked. Etablerede samarbejder mellem sundhed og arbejdsmarked i Tønder Kommune Screeningsforløb sygedagpenge Kræftrehabilitering Neuroteam Rehabiliteringsteam Motionsforløb Træningsafdeling tilknyttet forløb hos Reva Mindfullness-forløb Stresshåndterings-forløb 4-ugers afklarende forløb Lægesamarbejde Tønder Kommune vil i 2015 arbejde målrettet for en yderligere integration mellem sundhed og arbejdsmarked. 6

7 Flere unge skal have en uddannelse Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. I Tønder kommune er der knap 300 uuddannede unge på uddannelsesydelse. Mens yderligere 200 uuddannede unge er på anden offentlig forsørgelse De mange unge med tidlig kontanthjælpsdebut er en udfordring, fordi de tidlige kontanthjælpsdebutanter i langt mindre grad end andre unge er i uddannelse eller job senere i livet. Det er et problem for beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne, at kun hver sjette (16. pct.) ung på dagpenge eller uddannelsesydelse starter i en uddannelse inden for et år. Ungeindsatsen i Tønder kommune fokuseres på 2 fronter: Den forebyggende indsats Den aktive indsats, der skal sikre, at de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, er målrettet ovenstående udfordring. Jobcentrene har fået en central rolle i at sikre, at kommunens unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en uddannelse. Unge, der er i stand til at tage en uddannelse, skal i gang hurtigst muligt, mens de, der ikke har de fornødne ressourcer til at gennemføre en uddannelse, skal have lagt en plan, der på sigt hjælper dem til at få en uddannelse. Denne opgave kan jobcenteret kun lykkes med i et tæt og koordineret samarbejde med de øvrige aktører på området. For at understøtte ungeindsatsen ønsker Tønder Kommune at etablere en ungeenhed på Campus Tønder. Filosofien bag dette er, at unge skal tilknyttes et uddannelsesmiljø, også selv om de måske ikke er klar til at påbegynde en ordinær uddannelse. Den forebyggende indsats: Den forebyggende indsats på kontanthjælpsområdet er særdeles vigtig. Der er store gevinster at hente, hvis jobcenteret i samarbejde med de øvrige aktører (og de unge selv) kan få flere til at gå direkte over i det ordinære uddannelsessystem. En vigtig del af den forebyggende indsats skal ske allerede inden, den unge fylder 18 år, og bliver berettiget til uddannelseshjælp. For de unge, der vurderes at være i risikozonen, kan der etableres samarbejder med jobcenteret allerede inden det fyldte 18 år. Disse samarbejdsmuligheder skal systematiseres som et vigtigt element i ungeenhedens arbejde. Den aktive indsats: I uddannelsesmiljøet skal der gøres en indsats, der sikrer, at den unge motiveres og forberedes til at kunne gennemføre en uddannelse. Ungeenheden forventes at skulle indeholde et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenteret. På Campus bliver de forskellige fagligheder bragt i spil, så der i samarbejdet med den enkelte unge kan lægges en langsigtet plan indeholdende de nødvendige elementer for, at den unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. Det er vigtigt, at de unge ikke går passive, men kontinuerligt støttes i udviklingen 7

8 mod uddannelse og et efterfølgende liv på arbejdsmarkedet. Dette kan fx ske via brobygningsaktiviteter, læse-, skrive- og regnekurser, virksomhedspraktikker og/eller tilknytning af en mentor. De forskellige indsatser og aktiveringstilbud vil blive koblet tæt op af ungeenheden, så der sikres sammenhæng. Ud over unge på kontanthjælp er der også forsikrede unge, der bliver ledige. Her kan der være tale om dimittender, som kan have gavn af en virksomhedsrettet indsats til styrkelse af erfaring og fagligt netværk. Disse unge skal have en indsats, der er tæt knyttet til jobcenterets virksomhedsindsats. Forebyggelse af frafald fra uddannelserne: Det er vigtigt, at de unge ikke blot starter, men også gennemfører deres uddannelse. Erfaringen viser, at frafaldet blandt offentligt forsørgede unge er højere end blandt andre unge. Ungeenheden på campus får derfor også en vigtig rolle i bestræbelserne på at forhindre frafald fra de ordinære uddannelser. For det første vil den tværfaglige rådgivning og screening kunne medvirke til, at de unges uddannelsesvalg bliver målrettet og foretages på et mere kvalificeret grundlag, og derved er risikoen for at vælge forkert sandsynligvis mindre. Desuden vil der, i takt med, at de fælles erfaringer i det tværgående samarbejde øges, blive udviklet specifikke fastholdelsesstrategier. Flere unge skal have en uddannelse (ministermål 1): Udfordring: Centrale Indsatser: Målsætning: s Knap 300 unge er på uddannelseshjælp i Tønder Kun ca. 5 pct. vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate En stor del af de unge har sociale eller psykiske problemstillinger Der er stor variation i ressourceniveauet hos jobcenterets unge. Etablering af ungeenhed på Campus Tønder Styrket visitation Tæt og koordineret samarbejde med øvrige aktører på området Udvikling af særlige brobygningsaktiviteter 95 pct. af de unge skal være indkaldt til møde en uge efter ansøgning om uddannelseshjælp Mindst hver 5. ung på uddannelseshjælp skal have påbegyndt en uddannelse indenfor et år. Antallet af unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp skal være faldet med 10 pct. fra dec til dec Aktiveringsgrad: Åbenlyst udd.parate: 80 pct. Uddannelsesparate: 70 pct. Aktivitetsparate unge: 50 pct. 8

9 Indsatsen for de udsatte grupper Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværgående og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. I jobcenterets målgrupper er der borgere med komplekse problemstillinger af social, helbredsmæssig og/eller faglig karakter. Jobcenteret har en vigtig rolle i at modvirke marginalisering af de udsatte grupper. I Tønder Kommune satses der på den tidlige tværfaglige indsats. Dette betyder, at den tværfaglige indsats ikke er forbeholdt borgere på langvarig offentlig forsørgelse. Den tværfaglige indsats skal kunne bringes i spil overfor alle forsørgelsesgrupper allerede tidligt i ledigheds- eller sygdomsforløbet, hvis sagsbehandleren i jobcenteret vurderer, at der er tale om en sag, der er i risikozonen for at blive langvarig. Filosofien er, at der iværksættes en tværfaglig indsats for den enkelte, mens der endnu er udviklingsmuligheder. Dette fordrer tidligere indsats og screening af potentielle risikosager for at forhindre, at arbejdsmarkedsperspektiv og udviklingspotentialet smuldrer. Nedenstående indsatser for de svagere borgere er præget af en høj grad af tværfaglighed, men det er vigtigt at pointere, at den arbejdsmarkedsrettede vinkel altid er til stede i tilbuddene, uanset hvor store og komplekse problemstillinger borgeren måtte have. Etablering af tværfagligt screeningsforløb: Erfaringen viser, at det især i arbejdet med de svagere grupper kan være vanskeligt for den enkelte sagsbehandler at vurdere, hvad der skal iværksættes. For at sikre den bedst mulige indsats etableres derfor et tværfagligt screeningsforløb på værkstederne på Hartmannsvej. På forløbet vil borgeren blive mødt med en bred vifte af faglige kompetencer, der alle skal bidrage med at få afdækket den enkelte borgers udfordringer og udviklingspotentiale, så den koordinerende sagsbehandler efterfølgende, i fællesskab med borgeren, kan lægge en målrettet plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Kvalificeringen af visitationen via ovennævnte forløb skal være med til at sikre, at borgeren ikke overlades til passivitet, men i stedet oplever at få en aktiv og sammenhængende indsats i Tønder Kommune. Rehabiliteringsteam og ressourceforløb: Tønder kommunes rehabiliteringsteam er velfungerende og det tværfaglige samarbejde i Tønder Kommune veludviklet. Kommunens socialpsykiatri har de seneste år været forankret under arbejdsmarkedsområdet, og der er etableret et fint samarbejde. Værkstederne på Infanterivej og Hartmannsvej er lagt under samme ledelse 9

10 som socialpsykiatrien. Dette sikrer synergi og sammenhæng i indsatsen for de borgergrupper, der ligger længst fra arbejdsmarkedet, og som jobcenteret tidligere kunne have svært ved at nå. Socialpsykiatrien deltager i samtlige rehabiliteringsmøder og er med til at sikre den arbejdsmarkedsrettede vinkel i selv de tungeste sager. Ud over samarbejdet med socialpsykiatrien er der etableret en række tværgående indsatser i Tønder bl.a. mellem arbejdsmarked og social/misbrugs-området og arbejdsmarked- og sundhedsområdet. De tværgående samarbejder i kommunen har været et opgør med den traditionelle silo-tankegang og et forsøg på - også ad organisatorisk vej - at udnytte de forskellige fagligheder og interessesammenfald områderne imellem. Praksisfællesskaberne vil blive styrket og udviklet i de kommende år og vil også blive en del af tilbuddene til borgere i ressourceudviklingsforløb. Revalidering: Revalidering er tilbud, der skal bidrage til, at borgere med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes i eget job, eller kommer ind på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Redskabet har de senere år ikke være anvendt i større omfang, men Tønder Kommune tror på, at investering i uddannelse til de mere udsatte grupper vil kunne understøtte, at de opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsesrevalideringen kan eksempelvis betyde, at en borger uddanner sig til et helt nyt erhverv for eksempel hvis en tømrer uddanner sig til socialrådgiver. Eller det kan være, at revalideringen består af efteruddannelser inden for det erhverv, vedkommende allerede er uddannet til. I sådan et tilfælde vil uddannelsesrevalideringen typisk være kombineret med virksomhedsrevalidering. Sygedagpenge: Pr. 1. juli 2014 træder en ny sygedagpengereform i kraft. Det overordnede formål er at sikre den sygemeldte økonomisk sikkerhed samt en tidligere og bedre indsats. Reformens elementer ligger i fin tråd med de øvrige reformer, der er indført på arbejdsmarkedsområdet over de senere år. Med en ny varighedsvurdering af sagerne allerede ved 5 måneders sygemelding vil der være borgere, der tidligere i sygdomsforløbet automatisk vil få deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet og dermed modtage en tværfaglig vurdering af deres sag. Jobcenter Tønder vil fokusere udviklingen af indsatser under den nye reform mod et solidt samarbejde med områdets virksomheder. Samarbejdet skal bidrage dels til fastholdelsesindsatsen ude på de konkrete arbejdspladser, såvel som i bestræbelserne på at hjælpe de sygemeldte tilbage til arbejdspladsen. 10

11 Mål i indsatsen for de udsatte grupper (ministermål 2): Udfordring: Centrale Indsatser: Målsætning: Behov for Kvalitet og volumen i de tværfaglige insatser Flere fleksjobberettigede skal i job Sikre progression for borgere i mikrofleksjob Sikre en kvalificeret indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Praksisfællesskaber og tværfaglige sparringsfora Målrettet kontakt til virksomhederne for etablering af fleksjob Tydelig fastholdelsesstrategi i forhold til virksomhederne Kvalificeret screening af borgere med komplekse Problemstillinger Andelen af fleksjobberettigede borgere på ledighedsydelse skal falde fra 20 til 15 pct. fra dec til dec Antallet af borgere i uddannelsesrevalidering skal stige fra 10 til 25 personer Antallet af ny-etablerede ressourceforløb skal i 2015 udgøre mindst 80 Aktiveringsgrad: aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 50 pct. Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige Der vil altid være personer, der berøres af ledighed af den ene eller anden årsag. Jobcenterets opgave er at sikre, at der er så lille en andel som muligt, der bliver ledige, og at varigheden af den enkeltes ledighedsperiode bliver så kort som mulig. Med afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år er det desto vigtigere, at jobcenteret sikrer den rette indsats allerede fra starten af ledighedsperioden, så ingen risikerer at miste forsørgelsen. Regeringens udspil til en reform af beskæftigelsessystemet forventes at få betydning for jobcenterets indsatser og rammer i Jobcenter Tønder tilrettelægger langtidsledighedsindsatsen i tråd med de forventede rammer. 11

12 Jobcenter Tønder vil bekæmpe langtidsledighed på 2 fronter: En forebyggende og tidlig indsats En særlig indsats for dem, der er blevet langtidsledige Tidlig screening og forebyggelse af langtidsledighed Det er af afgørende betydning, at jobcenteret og A-kassen får identificeret de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige så tidligt i deres ledighedsforløb som muligt. En screening for potentielt langtidsledige kan sikre en målrettet og håndholdt indsats tidligt i ledighedsforløbet. I regeringsudspillet er lagt op til, at denne screening skal foretages i den lediges A-kasse. Jobcenter Tønder ønsker at arbejde tæt sammen med A-kasserne også om den tidlige indsats for de ledige, der vurderes som potentielle langtidsledige. A-kasserne har ofte et større kendskab til de enkelte brancher end jobcenteret, og det er oplagt at etablere et samarbejdsfelt, hvor jobcenterets brede kendskab til det lokale arbejdsmarked, uddannelsesmuligheder og aktiveringsvifte suppleres med A-kassernes specialiserede kendskab. En koordineret indsats mellem A-kasse og jobcenter var tidligere forbeholdt dem, der allerede var blevet langtidsledige. Men en af erfaringerne fra Akutpakken har netop været, at hvis der skal være den fornødne tid til at målrette indsatsen for især de mindre ressourcestærke ledige, er den tidligere koordinerede indsats et vigtigt redskab. Aktiveringsredkaber: Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud og uddannelse/opkvalificeringsforløb vil fortsat være centrale i Jobcenter Tønders indsats. Bl.a. vil der i 2015 blive arbejdet med videreudvikling af forskellige kombinationer af virksomhedsvendte indsatser og opkvalificering/uddannelse. De virksomhedsrettede tilbud kan med fordel suppleres med tiltag, der har til formål enten at opkvalificere den ledige mod et konkret job eller indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Dette kan fx ske via jobbankforløb. Jobbankforløb er et samarbejde mellem jobcenter, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og de ledige. Den ledige deltager i et kombineret uddannelses-praktikforløb og bliver efterfølgende tilknyttet en jobbank, som virksomhederne rekrutterer fra. De senere år har Jobcenter Tønder gennemført forskellige former for jobbank-forløb målrettet konkrete brancher. I 2015 vil lignende tiltag blive iværksat bl.a. inden for landsbrugsområdet, hvor der er forventninger til øget vækst. Jobrotation: Jobcenter Tønder har de senere år gjort sig gode erfaringer med jobrotationsforløb i offentligt såvel som privat regi. Jobrotation vil også i 2015 blive anvendt og i videst muligt omfang anvendt som led i langtidsledighedsindsatsen. Realkompetenceafklaring og en individuel plan Nogle af de ledige, der vurderes i risiko for at blive langtidsledige, kan have gavn af at få foretaget en realkompetenceafklaring, der afdækker, hvor den enkeltes ressourcer og udfordringer ligger. I forlængelse heraf kan lægges en individuelt tilrettelagt plan med de nødvendige opkvalificerende tilbud og støttende aktiviteter. 12

13 Langtidsledige: Uanset effektiviteten af den forebyggende indsats vil der være en gruppe, som det ikke lykkes at få hurtigt i job eller uddannelse. Fastlåsningsproblematikkerne hos den langtidsledige er ofte mere udtalte, fordi en længere ledighed påvirker den lediges selvværd, selvtillid, kompetencer og netværk på arbejdsmarkedet. Erfaringen fra Akutpakken viste, at den langtidsledige kan have god gavn af en tæt tilknytning til virksomhedsservices medarbejdere. Virksomhedskonsulenterne har fingeren på pulsen i forhold til de lokale virksomheder og kan via jobcenterets forskellige tilbud sikre, at den ledige fastholder en relation til arbejdsmarkedet. Mange ledige jobs bliver aldrig slået op, og i nogle brancher bliver langt de fleste stillinger besat via netværk. Tønder Kommune ønsker at understøtte, at ledige borgere får del i de netværk, hvorigennem jobbene besættes. Derfor etableres en jobklub, som bl.a. indeholder inspiration og dialog med virksomhedsnetværket. Formidling af ordinære jobs er en service, jobcenteret oplever, at virksomhederne efterspørger i stigende grad. De langtidsledige vil altid blive prioriteret først i forbindelse med en formidlingshenvendelse fra virksomhederne. Mål i indsatsen til bekæmpelse af langtidsledighed (ministermål 3): 297 ledige var langtidsledige i dec heraf var forsikrede ledige Langtidsledigheden er især høj blandt ufaglærte Behov for større faglig og geografisk mobilitet Screening for Langtidsledighed Stærkt fokus på faglig og geografisk mobilitet Jobrotation Opkvalificering målrettet områder med gode jobmuligheder Målrettet virksomhedsvendt indsats Max. 21,5 pct. af de forsikrede bliver langtidsledige. Minimum 70 pct. af alle aktiveringsforløb skal være virksomhedsrettet. Aktiveringsgrad: Jobklare kontanthjælpsmodtagere skal være på minimum 80 pct. 13

14 Den virksomhedsvendte indsats (Ministermål 4) Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Der er behov for øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding Jobcenter Tønder vil samarbejde med områdets virksomheder om at sikre et dynamisk og velfungerende arbejdsmarked. Samspillet med virksomhederne er en af krumtapperne i kommunernes beskæftigelsesindsats. Dette gælder i indsatsen for de stærke såvel som for de udsatte ledige og for de sygemeldte. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af jobrotationsforløb og voksenlærlingeaftaler mv. Virksomhedsnetværket De unge på vej er et projekt etableret og gennemført i Projektet har været en succes og videreføres som et netværk, ikke bare for unge borgere, men for samtlige jobcenterets målgrupper. Der er i øjeblikket 61 lokale virksomheder tilknyttet netværket. Netværksaktiviteterne består af forskellige elementer, der skal hjælpe og understøtte de virksomheder, der vælger at deltage og tage et socialt ansvar i arbejdet med kommunens ledige/sygemeldte borgere. Aktiviteterne er erfa- og temamøder for de involverede virksomheder samt forskellige mentor-kurser. Endvidere er dannet et virksomhedspanel, som har en særlig tilknytning og dialog med jobcenteret. Virksomhedspanelet skal informere jobcenteret om, hvilken type arbejdskraft virksomhederne mener, de vil få behov for, og dermed rådgive om, hvilke typer af opkvalificering jobcenteret skal satse på. Ud over dialogen med virksomhedspanelet vil jobcenteret i 2015 gå i tættere samarbejde med kommunens erhvervsafdeling om konkrete indsatsområder og samarbejdsområder. Virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets service er vigtig. Derfor gennemføres i 2015 en tilfredshedsundersøgelse blandt lokale virksomheder, der skal være med til at give jobcenteret et billede af, hvordan virksomhederne oplever samarbejdet, og hvad der måske kan udvikles eller gøres bedre. Ny organisering af indsatsen: Erfaringen viser, at der er stor variation i virksomhedernes behov og ønsker til samarbejdet med jobcenteret. Derfor lanceres en ny kategorisering af områdets virksomheder, som skal tilgodese de varierende behov, og samtidig sikre at virksomhedsservice har den rette fokus på servicering af virksomhederne. Organiseringen vil blive understøttet af et nyt IT-fagsystem, der sikrer jobcenterledelsen en systematisk opfølgning og overblik over status for samarbejdet med kommunens virksomheder. 14

15 Med udgangspunkt i dialogen med den enkelte virksomhed opdeles Tønder Kommunes virksomheder i 3 kategorier: 1. Virksomheder i netværket: De virksomheder, der ønsker at komme med i kommunens netværk, siger samtidig ja-tak til en tæt diaog og sparring med jobcenteret. Jobcenteret vil i forhold til disse virksomheder fokusere på kundepleje og kommunikation. Og virksomhederne vil blandt andet få tilbud om: - Tematiserede netværksmøder - Mentoruddannelse - Indtræde i et virksomhedspanel - Nyhedsbreve - Kundetilfredshedsanalyse - virksomhedscenteraftale 2. Virksomheder uden for netværket: De virksomheder, som ikke ønsker at være med i netværket, men stadig gerne vil samarbejde med jobcenteret i en eller anden grad, kategoriseres i gruppe 2. Samarbejdet vil typisk tage udgangspunkt i en konkret situation. Fx etablering af jobrotation, løntilskud, fleksjob, formidling etc. 3. Virksomheder uden samarbejde: De virksomheder, der ikke ønsker samarbejde, eller som jobcenteret endnu ikke har kontaktet, kategoriseres i denne gruppe. De, der endnu ikke har fået tilbuddet, vil blive kontaktet af jobcenteret. For at kunne imødekomme de behov, virksomhederne i ovenstående kategorier måtte have til jobcenterets service, bliver der behov for at redefinere konsulenternes rolle og opkvalificere deres kompetencer. Nogle af konsulenterne vil fremover skulle varetage en langt mere servicerende og sælgerpræget rolle i forhold til virksomhederne. Disse konsulenter skal gå i dialog med virksomhederne og sørge for, at der opleves en høj grad af service og fleksibilitet fra jobcenterets side. Det er disse konsulenter, der i samarbejde med jobcenterledelsen også fremadrettet skal være med til at sikre, at jobcenterets virksomhedsservice udvikler sig i takt med virksomhedernes behov. Samtidig vil der stadig i Jobcenter Tønder være de virksomhedskonsulenter, der har den tætte borgerkontakt, og hvis opgave primært handler om etablering og opfølgning på virksomhedsvendte tilbud. 15

16 Mål for den virksomhedsrettede indsats (ministermål 4): Udfordring: Centrale Indsatser: Målsætning: Potentiale for opdyrkelse af nye virksomhedskontakter Behov for højere serviceniveau overfor områdets virksomheder Behov for synliggørelse af jobcenterets ydelser Behov for systematisk registrering af indsats Udvikling af Virksomhedsnetværket Virksomhedscentre for de svagere målgrupper Tydelig serviceprofil overfor virksomhederne bl.a. tilbud om hjælp til rekruttering Nyt IT-system for bedre systematik og registrering Tilfredshedsundersøgelse: Mindst 80 pct. tilfredshed med jobcenterets service Etablering af 5 virksomhedscentre Virksomhedsnetværket skal vokse til 100 virksomheder Mindst 100 jobformidlinger om året. 16

17 Forenkling af arbejdsgange Arbejdsmarkedsområdet er et komplekst system præget af mange regler og retningslinjer. Dette betyder, at systemet hurtigt kommer til at virke tungt og uigennemskueligt for den enkelte borger. Tønder Kommune vil tilbestræbe, at der kontinuerligt er fokus på at lette arbejdsgange og interne procedurer, så borgere oplever mødet med jobcenteret som logisk og smidigt. På samme måde er det vigtigt, at kommunikationen den skriftlige så vel som den mundtlige - gøres letforståelig og ligetil. Mål for forenkling af arbejdsgange i jobcenteret: Udfordring: Centrale Indsatser: Målsætning: Komplekst system præget af mange regler og retningslinjer Svært gennemskueligt for borgeren Fokus på digitaliseringsredskaber og selvbetjeningsredskaber Udvikling af smidigere arbejdsgange og snitflader 4-5 konkrete afbureaukratiseringstiltag i jobcenteret i løbet af

18 Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Afventer fælles skriv 18

19 Samlet oversigt over Jobcenter Tønders mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015: Flere unge skal have en uddannelse: 95 pct. af de unge skal være indkaldt til møde en uge efter ansøgning om uddannelseshjælp Mindst hver 5. ung på uddannelseshjælp skal være på begyndt en uddannelse indenfor et år. Antallet af unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp skal være faldet med 10 pct. fra dec til dec Mål for aktivering af de unge - aktiveringsgrader: Åbenlyst udd.parate: 80 pct. Uddannelsesparate: 70 pct. Aktivitetsparate unge: 50 pct. Indsatsen for de udsatte grupper Andelen af fleksjobberettigede borgere på ledighedsydelse skal falde fra 20 til 15 pct. fra dec til dec Antallet af borgere i uddannelsesrevalidering skal stige fra 10 til 25 personer Antallet af ny-etablerede ressourceforløb skal i 2015 udgøre mindst 80 Mål for aktivering af aktvitetsparate kontanthjælpsmodtagere -Aktiveringsgrad:50 pct. Langtidsledigheden skal bekæmpes Max. 21,5 pct. af de forsikrede bliver langtidsledige. Minimum 70 pct. af alle aktiveringsforløb skal være virksomhedsrettet. Aktiveringsgrad:Jobklare kontanthjælpsmodtagere skal være på minimum 80 pct. Den virksomhedsvendte indsats: 4-5 konkrete afbureaukratiseringstiltag i jobcenteret i løbet af 2015 Tilfredshedsundersøgelse: Mindst 80 pct. tilfredshedhed med jobcenterets service Etablering af 5 virksomhedscentre for de udsatte grupper Virksomhedsnetværket skal vokse til 100 virksomheder Mindst 100 jobformidlinger om året. Forenkling af arbejdsgange: 4-5 konkrete afbureaukratiseringstiltag i jobcenteret i løbet af

20 Implementering og opfølgning på strategier og mål: Tønder Kommunes beskæftigelsesplan for 2015 skal være et aktivt og nærværende redskab for politikkere, ledelse og medarbejdere. Når Beskæftigelsesplanen er endelig vedtaget i Kommunalbestyrelsen, skal dens strategier og mål implementeres i organisationen. Ledelse og medarbejdere vil gå i gang med at udvikle indsatser og etablere samarbejder for at opfylde planens intentioner. Plan og målopfyldelse vil løbende blive gjort til genstand for drøftelser på personale og teammøder. Det er beskæftigelsesplanen, der udstikker prioriteringer og mål for indsatsen, og på politisk niveau bliver planen omdrejningspunktet for en del af arbejdet i De opsatte målsætninger indarbejdes i den månedlige ledelsesinformation, så arbejdsmarkedsudvalget tæt kan følge resultaterne af deres arbejde. 20

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Indhold Forord Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5

Indhold Forord Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5 Indhold Forord... 2 Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5 Empowerment den aktive borger... 5 Integration mellem sundhed og arbejdsmarkedsområdet...

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsområdet hænger sammen i Tønder Kommune

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsområdet hænger sammen i Tønder Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkeds- og Sundhedsområdet hænger sammen i Tønder Kommune...2 Udviklingen på arbejdsmarkedet...4 Ny refusionsreform på beskæftigelsesområdet...5 Strategi og mål for den borgerrettede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017 Evaluering af pejlemærker 2017 Februar 2018 Indhold Arbejdsmarkedsudvalgt...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3 AMU 2 Flere unge har en ordinær uddannelse...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Gladsaxe Kommune vil medvirke til, at borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. For at bidrage

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder

Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget har defineret et tæt samarbejde med virksomhederne, som ét

Læs mere