Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer"

Transkript

1 Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 452 af 7. maj Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 1. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsen omfatter 3 specialer: Salgsassistent, Dekoratør og Blomsterdekoratør, hvor specialet Salgsassistent kan gennemføres trindelt med Butiksmedhjælper som trin 1. Salgsassistentuddannelsen kan endvidere gennemføres med profil, der betyder en særlig vægtning af brancheforhold eller driftsform: Brancheprofil, Stormagasinprofil, Nærbutiksprofil, Kapitalkædedriftprofil. Brancheprofilen kan gennemføres inden for 20 brancher. Profilerne justeres løbende af det faglige udvalg. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Ad afsnit 2.3 Skolen fastlægger antallet af skoleperioder og specialefagenes fordeling på skoleperioderne. Det faglige udvalg anbefaler, at indhold i bundne specialefag, som i målbeskrivelsen har karakter af introduktion, placeres så tidligt som muligt i forløbet. De bundne specialefag bør derfor påbegyndes så tidligt som muligt i forløbet. Det vil være hensigtsmæssigt, at mindst to uger er gennemført inden for de første seks måneder af hovedforløbets første år. Skolen skal i tilrettelæggelsen give mulighed for, at valgfri specialefag og påbygning kan indgå i en vekselvirkning med de øvrige forløb, hvor emnet og indholdet i det valgfrie fag tilsiger dette. Det kan f.eks. være valgfrie fag af mere værktøjspræget karakter f.eks. vare- og produktkendskab, truckkørekort, mv. som har til formål at støtte og udbygge elevens kompetence, før eleven fortsætter med det obligatoriske forløb, eller fordi der er behov for faget i forhold til elevens læring i praktikken. Side 1 af 15

2 Nedenstående 9 valgfrie specialefag, på ekspertniveau, bør gennemføres i moduler/skoleperioder af 1 uges varighed, hvad enten det sker inden for uddannelsesaftalens valgfrie specialefag eller som erhvervsrettet påbygning. Hensigten med modulerne er at give eleven mulighed for at fordybe sig i særlige områder, som er relevante i den praktiske uddannelse og/eller for videre uddannelse efter aftale med virksomheden. Eleven får på den måde udvidet sine kompetencer og beskæftigelsesmuligheder. Modulerne kan gennemføres i tilknytning til de obligatoriske skoleperioder, som e-learning eller forlagt undervisningen i virksomheden. Målene for fagene opnås mest optimalt i en vekselvirkning mellem opgaver, der løses i praktikken og undervisning på skoleopholdene: Butiksdrift, 3 uger International detailhandel, 3 uger Innovation og iværksætteri, 3 uger Koncept og marketing, 3 uger Multikanalmarkedsføring, 3 uger Personligt lederskab, 3 uger Produkt og sortiment, 3 uger Salgsoptimering, 3 uger Oplevelsesøkonomi, 3 uger Struktur for hovedforløbet Salgsassistent Butiksmedhjælper Dekoratør Blomsterdekoratør Praktiktid 2 år Praktiktid 1 år Praktiktid 2 år Praktiktid 2 år Profil Bundne specialefag 4 uger 6 uger 8 uger Valgfri specialefag uger uger 0-4 uger 0-4 uger 0 Prøve/Fagprøve 2 dage (0,4 uge) 1 uge 1 uge 1 uge 1 uge I alt (ekskl. påbygning) 4,4 8,4 uger Lovbestemt mulighed for at virksomhed og elev kan aftale påbygning i op til 4 uger. Erhvervsrettet Der kan vælges moduler, som er sammenhængende forløb af valgfri specialefag og påbygning opgaver i praktikvirksomheden Studierettet påbygning Lovbestemt mulighed for at virksomhed og elev kan aftale studierettet påbygning af op til 1½-års varighed. Ad 2.4 Den trindelte Salgsassistentuddannelse Uddannelsen til Salgsassistent kan deles i 2 trin. På trin 1, Butiksmedhjælper, varer hovedforløbet normalt 1 år og består af praktikuddannelse og skoleundervisning samt en afsluttende prøve. Trin 2 består ligeledes af praktikuddannelse og skoleundervisning samt den afsluttende fagprøve og kan gennemføres på således: Side 2 af 15

3 Gennemførelse af trin 2 efter Butiksmedhjælper Elev og virksomhed kan indgå aftale om trin 2, når trin 1, Butiksmedhjælper, er gennemført. Aftalen kan indgås i samme butik, hvis den er godkendt til Salgsassistentuddannelsen eller i en anden butik, der er godkendt. Forløbet varer op til 1 år, hvis eleven har de nødvendige kompetencer, jf. skemaet nedenfor. Hvis eleven skal suppleres, indgår grundfag i hovedforløbet, som kan vare op til 2 år. Udvalget har fastlagt følgende fritagebestemmelser for de særlige kompetencemål og grundfag på trin 2 for Butiksmedhjælper: Særlige kompetencemål Fritagelse Grundfag: Dansk fra niveau E til niveau D 2 uger Erhvervsøkonomi fra niveau E til niveau D 2 uger Informationsteknologi fra niveau E til niveau D 2 uger Engelsk fra niveau E til niveau D 2 uger Salg og Service niveau C Fritagelse 2. fremmedsprog, valgfrit sprog, niveau E Fritagelse Samfundsfag niveau D Fritagelse Maximalt antal uger til grundfag 8 uger Specialefag: Salgsassistent uden profil Salgsassistent med profil Maximalt antal ugers skoleundervisning på trin 2 Fagprøve 2 uger, eller 4 uger 10 - uger 1 uge Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Som særlig kompetencemål nr. 20 er medtaget kompetencen til at udtrykke sig på et andet fremmedsprog i typiske jobsituationer svarende til grundfaget 2. fremmedsprog, niveau E. Eleven kan udskifte grundfaget 2. fremmedsprog med et andet fag eller et højere niveau i et andet fag, da faget alene har videreuddannelsessigte jf. bestemmelsen i hovedbekendtgørelsens 4, stk. 3. Til afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet Skoledelen i hovedforløbet Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedforløbet. Hvor emner, som eleverne har beskæf- Side 3 af 15

4 tiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af emnet fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af at lære mere. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med - Stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed - Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer - Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle - Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen Eleverne skal udvikle både deres faglige og personlige kvalifikationer i løbet af hovedforløbet. I målene for specialerne og specialefagene indgår mål, som forudsætter en fortsat udvikling af elevens personlige kvalifikationer. Det er derfor vigtigt, at skolen ved undervisningens tilrettelæggelse fremmer denne udvikling for den enkelte elev. Undervisningen skal sikre, at eleven får suppleret den viden inden for specialet, som er opnået i praktikuddannelsen i bundne specialefag. I det valgfrie specialefag Supplerende vare- eller produktkendskab erhverver eleven sig viden om vareeller produktgrupper, specielle funktioner eller arbejdsopgaver, særlige regler, værktøjer eller hjælpemidler. Skolen fastsætter i skolens undervisningsplan efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg hvilke vare- eller produktgrupper, der indgår i undervisningen. Vare- eller produktgruppen skal fremgå af skolebeviset eller et bilag hertil. Praktikken Det faglige udvalg har til brug for praktikplanlægning udarbejdet vejledende praktikplaner for specialerne. Planerne kan hentes på udvalgets hjemmeside og praktikmålene fremgår desuden af Elevplan. Med henblik på at nå målene for uddannelsen skal virksomheden tilrettelægge uddannelsen sådan, at eleven får mulighed for i slutningen af praktiktiden at arbejde selvstændigt under anvendelse af de færdigheder, der er erhvervet gennem praktikuddannelsens forskellige funktioner. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til samarbejde og til at løse nye problemstillinger. I løbet af praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. Udvalgets fastlæggelse af praktikmål og tilhørende oplæringsfunktioner tager udgangspunkt i taksonomien Kende, Kunne og Beherske; - Kende: Eleven kender og kan gøre rede for virksomhedens praksis. Eleven skal informeres om virksomhedens praksis på området og have en over- Side 4 af 15

5 ordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. - Kunne: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt. - Beherske: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen. Udvalgets fastlæggelse af taksonomi for praktikmålene skal sikre overensstemmelse med taksonomien for fagene, således at indlæring på niveauer Kende, Kunne, Beherske følger indlæring på niveauerne Begynder, Rutineret, Avanceret. Sammenhæng mellem praktikmål og fleksible oplæringsfunktioner i specialet Salgsassistent/Salgsassistent med profil Udvalgets praktikmål giver mulighed for, at elev og virksomhed kan sammensætte relevante oplæringsfunktioner gennem et pointsystem i specialet Salgsassistent/Salgsassistent med profil og trinnet Butiksmedhjælper. Der er fastlagt et antal obligatoriske praktikmål inden for de 4 områder (Koncept, Salg, Butik og produkt og Drift), og derudover vælger elev og virksomhed blandt et antal praktikmål for at nå målet for praktikken. Kravet til det samlede omfang og dybden af praktikmålene vurderes i gennem et pointsystem: - Specialet Salgsassistent/Salgsassistent med profil; 320 point samlet for de obligatoriske og valgfrie praktikmål. Hvert af de 4 områder (Koncept, Salg, Butik og produkt og Drift) er opdelt i; praktikmål, der er fastlagt på et bestemt niveau, dvs. bundne praktikmål på et obligatorisk niveau praktikmål, hvor man kan vælge niveauet for de enkelte mål, dvs. bundne praktikmål, hvor niveauet er valgfrit for det enkelte mål praktikmål, hvoraf man skal vælge et vist antal og på et aftalt niveau, dvs. valgfrie praktikmål med valgfrit niveau - Trinnet Butiksmedhjælper; 150 point samlet for de obligatoriske og valgfrie oplæringsfunktioner. Gennemførelse af praktikoplæringen Af praktikplanen skal det fremgå, hvordan elevens uddannelsesforløb gennemføres, hvem der har det overordnede ansvar for uddannelsen, og hvem der har ansvaret for den praktiske oplæring i uddannelsesforløbet. Planen skal foreligge inden prøvetidens udløb. Det faglige udvalg har til brug for praktikplanlægning udarbejdet vejledende praktikplaner for specialerne. Planerne kan hentes på Udvalgets hjemmeside ( Den uddannelsesansvarlige i virksomheden har ansvaret for, at den/de oplæringsansvarlige i virksomheden og eleven i samråd løbende ajourfører praktikplanen. Side 5 af 15

6 Her skal beskrives, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i praktikperioden. Oplæringen kan understøttes af virksomhedens interne uddannelse, anden teoretisk uddannelse eller udlandsophold. Disse beskrives også i praktikplanen. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. Side 6 af 15

7 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Butiksmedhjælper Specialerne Grundfag Gælder kun for salgsassistent og salgsassistent med profil, hvor eleven har gennemført 1. trin til Butiksmedhjælper på baggrund af et 38 ugers grundforløb Dansk D 2 uger x Erhvervsøkonomi D 2 uger x Informationsteknologi D 2 uger x Engelsk D 2 uger x Specialefag Bundne specialefag Fælles for specialet Salgsassistent og specialet Salgsassistent med profil 1, 2, 3, 4 Butiksmedhjælper Justeret 1. juli 20 Specialet Salgsassistent 5,6,7,8,9,10,11, 5,6,7,8,9,10,11, 5,6,7,8,9,10,11, 5,6,7,8,9,10,11, 5,6,7,8,9,10,11, Salgsassistent Justeret 1. juli 20 Specialet Salgsassistent med profil Der gennemføres ét af følgende bundne specialefag jf. uddannelsesaftalens profil 1) Brancheprofiler Justeret 1. juli 20 2) Stormagasinprofil Justeret 1. juli 20 3) Nærbutiksprofil Justeret 1. juli 20 4) Kapitalkædedriftsprofil Justeret 1. juli 20 4 uger Avanceret 4 uger x x 2 uger Avanceret 2 uger x 4 uger Avanceret 4 uger x Avanceret 4 uger x Avanceret 4 uger x Avanceret 4 uger x Side 7 af 15

8 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Butiksmedhjælper Specialerne Specialet Dekoratør 10 uger 13, 14, 17, Salg og visuel varepræsentation Avanceret 7 uger x 15, 16, 18 Visuel kommunikation Avanceret 3 uger x Specialet Blomsterdekoratør 14 uger 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 10, 14, 15, 16, 18 Blomsterdekoratør Avanceret 14 uger x Valgfri specialefag 0-4 uger Fælles for specialerne Salgsassistent, Salgsassistent med profil, herunder trinet Butiksmedhjælper, samt Dekoratør Belysning og malerteknikker Avanceret 1 uge x x 18 Blomsterdekoration og binderi Avanceret 1 uge x x 3, 5, 8, 9, 10 Branding og brandingforståelse - forståelse Avanceret 1 uge x x for mærkevarearkitekturen 1, 2, 5, 7, 9, 10, Butiksdrift 1 Avanceret 4 uger x x, 17 2, 8, Butiksopbygning Avanceret 1 uge x x 5, 6, 7 Det digitale hjem Avanceret 1 uge x x 5, 6, 7 Digital dialog med kunderne Avanceret 1 uge x x 5, 6, 7, 10 Digitale markedsvilkår Avanceret 1 uge x x 3, 5, 6, 7, 10 E-butikkens koncept Avanceret 1 uge x x 3, 5, 6, 7, 10 E-design og brugervenlighed Avanceret 1 uge x x 14, 15, 16, 18 Elektroniske værktøjer i dekoration Avanceret 2 uger x x og markedsføring 3, 5, 6, 7, 10 Etablering af E-butik på nettet I Avanceret 2 uger x x 5, 6, 7 Foto Avanceret 1 uge x x 3, 5, 6, 9 Fremstilling af tekst og grafik til digital Avanceret 0,4 uge x x kommunikation 5, 6, 7 Gadgets Avanceret 1 uge x x Side 8 af 15

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Butiksmedhjælper Specialerne 2, 7, 18 Gaffelstablercertifikat Avanceret 1 uge x x 2, 7, 18 Gaffeltruckcertifikat Avanceret 1,5 uge x x 4, 5, 7, 8, 9, 10, IT i butikken Avanceret 1 uge x x 5, 6, 7 IT & tablets Avanceret 1 uge x X 4, 5, 8 Iværksætteri Avanceret 1 uge x x 1, 5, 6, 7, 10 Kampagneoptimering Avanceret 1 uge x x 1, 5, 6 Karriereafklaring Avanceret 1 uge x x 3, 5, 6, 7, 10 Kommerciel brug af sociale medier Avanceret 1 uge x x 2, 5, 10, 17 Konceptstyring i internationalt perspektiv Avanceret 3 uger x x I 1, 5, 8 Kreativitet og innovation Avanceret 1 uge x x 3, 5, 6, 7, 10 Kunde- og kerneværdier i e-butikken Avanceret 1 uge x x 3, 5, 6, 7, 10 Kunde- og købsadfærd i e-butikken Avanceret 1 uge x x 1, 5, 6, 8, 10 Købmandsskab Avanceret 1 uge x x 1, 5, 6, Menneskeforståelse Avanceret 1 uge x x 1, 5, 10 Mærkevareudvikling og partnerskab i Avanceret 1 uge x x e-butikken 5, 6, 7 Netværk Avanceret 1 uge x x 1, 5 Personlig planlægning Avanceret 1 uge x x 3, 5, 6, 7, 10 Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens Avanceret 0,4 uge x x web 3, 5, 9 Projektskrivning Avanceret 1 uge x x 1, 5, 6, 13, 15 Præsentationsteknik og personlig Avanceret 1 uge x x fremtræden 1, 5, 6, 7, 10 Salg personligt salg Avanceret 1 uge x X 1, 5, 6, 7, 10 Salg i B2B Avanceret 1 uge x x 1, 5, 6, 7, 10 Salg via flere kanaler Avanceret 1 uge x x 1, 5, 6, 7, 10 Samhørighed imellem fysiske butikker Avanceret 1 uge x x og onlinebutikker 1, 5, 6, 7, 10 Serviceoplevelser Avanceret 1 uge x x Side 9 af 15

10 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Butiksmedhjælper Specialerne 1, 9, 17 Skab vækst for dig selv og for andre I Avanceret 2 uger x x 3, 10, 14, 15, Skilte og andre medier Avanceret 1 uge x x 16, 18 1, 5, 10, 13 Space management Avanceret 1 uge x x 5, 6, 7 Tilbehør og print Avanceret 1 uge x x 5, 6, 8 Trends & directions Avanceret 2 uger x x 5, 7, 8 Trends og livsstil Avanceret 1 uge x x 3, 8, 10, 13, 15 Vareeksponering og events Avanceret 1 uge x x 5, 6, 7, 10 Grafik og tekster til virksomhedens Avanceret 0,4 uge x x webside 3, 8, 10, 14, 15, Visuel Merchandising Avanceret 1 uge x x 18 4, 5, 9, 10, 11, Økonomi Avanceret 1 uge x x Tabel 2 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Fagnavn 2, 7, 8, 14 Supplerende vare- eller produktkundskab Avanceret 1 uge x x (a) 2, 7, 8, 14 Supplerende vare- eller produktkundskab Avanceret 2 uger x x (b) 2, 7, 8, 14 Supplerende varekundskab - Musikforståelse Avanceret 1 uge x x 3, 9, 17 Teamwork og arbejdsplanlægning Avanceret 1 uge x x Præstationsstandard for faget Vejledende tid Bygger oven på faget: Præstationsstandard Butiksdrift II Ekspert 3 x 1 uge Butiksdrift I Avanceret International detailhandel Ekspert 3 x 1 uge Trends & directions Avanceret Innovation og iværksætteri Ekspert 3 x 1 uge Iværksætteri Avanceret Koncept og marketing Ekspert 3 x 1 uge Konceptstyring i internationalt perspektiv Avanceret Side 10 af 15

11 Multikanalmarkedsføring Ekspert 3 x 1 uge Etablering af e-butik på Avanceret nettet I Personligt lederskab Ekspert 3 x 1 uge Skab vækst for dig selv Avanceret og for andre I Produkt og sortiment Ekspert 3 x 1 uge Supplerende vare- eller Avanceret produktkundskab (b) Salgsoptimering Ekspert 3 x 1 uge Købmandsskab Avanceret Oplevelsesøkonomi Ekspert 3 x 1 uge Serviceoplevelser Avanceret Side 11 af 15

12 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen. Praktikmål Trin 1 Butiksmedhjælper (bundne B eller valgfrie V) Specialerne (bundne B eller valgfrie V) Specialet Salgsassistent og Salgsassistent med profil 1, 2, 3, 4 A. Introduktion B B 1, 2, 3, 4 B1. Koncept (butiksmedhjælper) B 1, 2, 3, 4 B2. Koncept (butiksmedhjælper) V 1, 2, 3, 4 C1. Salg (butiksmedhjælper) B 1, 2, 3, 4 C2. Salg (butiksmedhjælper) V 1, 2, 3, 4 D1. Butik og produkt (butiksmedhjælper) B 1, 2, 3, 4 D2. Butik og produkt (butiksmedhjælper) V 1, 2, 3, 4 E1. Drift (butiksmedhjælper) B 1, 2, 3, 4 E2. Drift (butiksmedhjælper) V 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, B1. Koncept B 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, B2. Koncept V 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, C1. Salg B 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, C2. Salg V 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, D1. Butik og produkt B 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, D2. Butik og produkt V 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, E1. Drift B 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, E2. Drift V Specialet Dekoratør 13, 14, 15, 16, 17, 18 13, 14, 15, 16, 17, 18 13, 14, 15, 16, 17, 18 A. Introduktion B B. Koncept B C. Salg B Side af 15

13 Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen. 13, 14, 15, 16, 17, 18 13, 14, 15, 16, 17, 18 Praktikmål Trin 1 Butiksmedhjælper (bundne B eller valgfrie V) D. Branche og produkt Specialerne (bundne B eller valgfrie V) E. Drift B Specialet Blomsterdekoratør 19, A. Introduktion B 19, 20, 21, 22 B. Koncept B 20, 21, 22, 23, C Salg B 24, 25, 26 D. Binderi B 19, 20, 21, 22, 23 E. Drift B Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Tilrettelæggelsen af skoleundervisning og praktikuddannelsen for at nå kompetencemålene i Salgsassistent- og Butiksmedhjælperuddannelsen bygger på, at det godkendte praktiksted har en vis størrelse i arbejdsområderne: koncept salg butik og produkt - drift. I vurderingen heraf indgår alene praktikvirksomhedens færdigvarersortiment, mens produktion og færdiggørelse af varer kun indgår i specialet blomsterdekoratør. Dybden og bredden i kompetencemålene for uddannelsen opnås gennem, at eleven i praktikken kan afprøve og opnå rutine i at udføre arbejdsfunktioner i sammenhæng med skoleundervisningen. Et praktiksted skal derfor sikre, at eleven i tilstrækkeligt omfang kan arbejde med relevante arbejdsområder. Det faglige udvalg har derfor fastlagt vejledende rammer for; 1. bredde og variation i varesortimentet 2. antal kundeekspeditioner og 3. årsomsætning Rammerne tager højde for de konkrete forhold inden for forskellige brancheområder og butikstyper, og udvalgets vejledende rammer kan hentes på og oplyses desuden ved ansøgning om godkendelse som praktiksted Side 13 af 15

14 Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Ad 6.3 Den afsluttende fagprøve Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for det enkelte speciale, og skal vise såvel dybden som bredden i det pågældende speciale. Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne formulere en ide og fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Bedømmelseskriterier Til bedømmelse af om fagprøven afspejler slutmålene for uddannelsen inden for den pågældende speciale/profil anbefaler udvalget følgende bedømmelseskriterier: 1. Elevens evne til at fremstille og systematisere sin opgave i en rapport. 2. Elevens evne til mundtligt at underbygge og perspektivere sin opgave. 3. Elevens evne til gennem projektet at demonstrere faglig viden om arbejdsopgaver og indhold inden for detailhandelsområdet. 4. Elevens evne til at tænke kreativt i forbindelse med emnevalg. 5. Sammenhængen mellem elevens problemformulering og det udarbejdede projekt 6. Er der draget de konklusioner, som de gennemførte undersøgelser og aktiviteter giver belæg for? 7. Helhedsindtrykket af de udarbejdede skriftlige eller mediebaserede dokumentationsmaterialer. 8. Elevens evne til at evaluere egen indsats i forhold til de af eleven fastsatte mål. Organisering af fagprøven Fagprøven gennemføres som et projekt, der forberedes i den næstsidste skoleperiode, hvor eleven formulerer sin opgave i samarbejde med en lærer. Den fagprøveansvarlige skole skal sørge for at planlægge den dialog og tidsplan, der skal til, for at sikre, at eleven i samarbejde med virksomheden udarbejder en problemformulering problemformuleringen godkendes eleven kan modtage vejledning fra skolen om praksisrelaterede og teoretiske overvejelser i perioden frem til afleveringen af dokumentationen. I den sidste skoleperiode skal en skoles lokaler og øvrige undervisningsudstyr inden for normal undervisningstid så vidt muligt være til rådighed for eleven. I den sidste skoleperiode har eleven krav på den vejledning, som følger af de nor- Side 14 af 15

15 male regler for undervisningens gennemførelse, og som på grundlag af bekendtgørelsen nærmere er beskrevet i skolens lokale undervisningsplan. Elevens praktikvirksomhed inddrages i problemformuleringen, således at der er mulighed for støtte og bistand i virksomheden til det videre arbejde, og så det konstateres, at det er muligt at behandle problemformuleringen i virksomheden. Her tænkes specielt på følsomme oplysninger mv. I den efterfølgende praktikperiode skal eleven have mulighed for informationssøgning i virksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden i forbindelse med fagprøveprojektet. Skolen skal i samspillet med elev og virksomhed løbende sikre, at eleven forfølger målet fra fagprøveformuleringen. Da en elev ikke skal indstilles til fagprøve, og fagprøveproduktet ikke skal antages, for at eleven kan komme til mundtlig eksamination, er det væsentligt, at skolen så tidligt som muligt vejleder elev og virksomhed, hvor skolen vurderer, at eleven er i risiko for at dumpe til fagprøven. Det faglige udvalg støtter derfor, at skolerne afholder midtvejssamtaler eller lignende tæt dialog, hvor det sikres, at eleven er på rette vej. Dialogen skal også ske med virksomheden, som skal kende sit ansvar for, at eleven sikres såvel information og støtte som tid til at gennemføre projektet i virksomheden. Dokumentation for opgaven sker som forudsat i problemformuleringen i et relevant medie og afleveres inden for et tidspunkt fastsat af skolen. Det lokale uddannelsesudvalg Det er den skole, hvor eleven har gennemført de bundne specialefag, der har ansvar for at tilrettelægge og afholde forløbet af den afsluttende prøve, og det faglige udvalg vægter, at det sker i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Derfor skal skolen efter afholdelse af prøver orientere det lokale uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte prøver med henblik på at drøfte, hvorvidt forløbet har givet anledning til at justere tilrettelæggelsen og gennemførelsen, herunder justere den lokale undervisningsplan og den heri indeholdte bedømmelsesplan. Side 15 af 15

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer. Udkast

Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer. Udkast 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil Lokal undervisningsplan Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere