Kapitel I. Kapitel II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel I. Kapitel II"

Transkript

1 Styrelsesvedtægt

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2 KAPITEL IV... 2 Økonomiudvalget... 2 KAPITEL V... 4 De stående udvalg... 4 Udvalg for Trafik, Teknik og Miljø... 4 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget... 4 Sundhedsudvalget... 5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget... 6 KAPITEL VI... 7 Vederlag m.v... 7 KAPITEL VII... 8 Midlertidige bestemmelser, der gælder til 31. december KAPITEL VIII... 8 Ændringer i vedtægten... 8

3 Kapitel I Kommunalbestyrelsen Langeland Kommunalbestyrelse består af 15 medlemmer. 1 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en viceborgmester og en 2. viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven). 2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr. styrelseslovens 2. Kapitel II Borgmesteren 3 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens 8 og 30. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens Kapitel IV. 4 Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. 5 Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen. Side 1

4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. Følgende udvalg nedsættes: 6 1. Økonomiudvalget 2. Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 3. Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 4. Sundhedsudvalget 5. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 8 Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jf. Styrelseslovens 21 og 31a. 9 De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Kapitel IV Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens 18, og kapitel V. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget Side 2

5 fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning. Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: - køb, salg og pantsætning af fast ejendom - borgerservice - de kommunale relationer til turistområdet. Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens 42 stk. 7. Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. Økonomiudvalget fastsætter regler om: 11 - indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af - budget- og bevillingskontrol. - i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. - samordning af kommunens indkøbsfunktioner. Økonomiudvalget fører tilsyn med: 12 - at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde. - at forvaltningen af kommunens kasser, og kommunens regnskabsføring er forsvarlig. - at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke. - at kommunens arkivalier opbevares på en betryggende måde. Side 3

6 Kapitel V De stående udvalg 13 Udvalg for Trafik, Teknik og Miljø består af 5 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det trafikale, tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: - administration af planloven - bygge- og boligforhold - servitutter og deklarationer - miljøbeskyttelse - offentlig servicetrafik - hyre, rute- og fragtbilkørsel - vandløb - vejvæsen - de kommunale havne - bade- og toiletfaciliteter - projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål - samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område samt drift og vedligeholdelse af: - rekreative områder, herunder parker, idrætsanlæg m.v. og andre fritidsfaciliteter - kommunens kirkegårde - kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder, i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr takster for institutioner og andre anlæg under udvalgets område - anlægsplaner - programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. - navne til nye gader og veje 14 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget består af 7 medlemmer. Side 4

7 Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige og sociale opgaver i forhold til børn og unge under 18 år, herunder opgaver vedrørende: - folkeskolen og skolebiblioteker - ungdomsskolen - musikskolen - samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - drift af skolernes bygninger samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område - fritidsforanstaltninger for børn og unge - voksenundervisningen - biblioteksvæsen - museumsforhold - musikaktiviteter - teater- og biografforhold - udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v. - regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. Stk. 3. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner vedr. tilbud til børn og unge jf. bl.a. Lov om Social Service, afsnit 2 bortset fra sager, der efter lovens 74 behandles af børn- og ungeudvalget, der nedsættes efter 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Udvalget har den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der vedrører: - dagtilbud til børn og unge - særlige tilbud til forældre - personlig hjælp - særlig støtte til børn og unge - private pasningsordninger - børnetilskud og børnefamilieydelser - kommunale sundhedsordninger vedr. børn og unge (Sundhedspleje, tandpleje og skolelægeordning) - indgåelse af rammeaftale med Region Syddanmark inden for udvalgets område. Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - skolebygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisningsmæssige i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. 15 Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer. Side 5

8 Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område til personer over 18 år. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale, sundheds- og forebyggelsesmæssige opgaver, herunder: - tilbud til voksne herunder genoptræning - tilbud til ældre, herunder plejehjem og hjemmepleje - pensioner, personlige tillæg og særlige sociale indsatser vedr. voksne - indgåelse af sundhedsaftaler med Region Syddanmark samt rammeaftaler inden for udvalgets område - anvendelse af midler afsat til aktiviteter inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. - drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. - administration af aftaler og overenskomster der er indgået med private selvejende institutioner på udvalgets område Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende boligydelse, boligsikring og beboerindskud. Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10, samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - anlægsplaner - programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. 16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer. Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de kommunale opgaver i henhold til 14 stk. 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats samt de kommunale erhvervsrelationer herunder: - de kommunale relationer til det regionale vækstforum - de kommunale relationer i forhold til nationale og internationale støtteordning i relation til erhvervsudvikling m.v. - aktivering og revalidering - sygedagpenge - beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige indsatser - integration af voksne indvandrere, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning. - Side 6

9 Stk. 3 Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner i henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Kapitel VI Vederlag m.v. 17 Formanden for Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag. Stk. 2. Formanden for Uddannelses-, Social-, og Kulturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag. Stk. 3. Formanden for Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30% af borgmesterens vederlag. Stk. 4. Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, der udgør 12 % af borgmesterens vederlag. stk. 5. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 2 % af borgmesterens vederlag. Stk. 6. Formanden for Børn- og ungeudvalget, nedsat efter 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område oppebærer et vederlag på 2 % af borgmesterens vederlag. Stk. 7. Den i stk. 1-6 nævnte vederlæggelse ophører, når vedkommende på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption er perioden dog 9 måneder. Stk. 8. Medlemmer af udvalg oppebærer et udvalgsvederlag på 2 % af borgmestervederlaget. 18 Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. 18, stk Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder. Side 7

10 Kapitel VII Midlertidige bestemmelser, der gælder til 31. december Bestemmelsen i Styrelseslovens 15 stk. 2, fraviges, således at borgmesteren i de nævnte situationer indkalder stedfortræder til Kommunalbestyrelsens førstkommende møde uanset den forventede varighed af fraværet. Meddelelse om fravær skal så vidt muligt gives til borgmesteren senest 3 hverdage før kommunalbestyrelsesmødet. Kapitel VIII Ændringer i vedtægten 20 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark Således vedtaget i kommunalbestyrelsens møder, den 7. december og 14. december Langeland Kommune, den 14. december 2009 Knud Gether borgmester Jørgen Christiansen kommunaldirektør Side 8

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Kapitel I Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Forvaltningens bemærkninger Kommunalbestyrelsen 1 Hvidovre Kommunalbestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune 1 Kap. I Byrådet 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunens

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget 3. KFP - Sag: 00.00.00-A00-23-09 Fællessekretariatet 13-02-2014 Kompetencefordelingsplan for 1/14 Kommunalbestyrelsen Udvalget Administrationen Den politikformulerende kompetencefordelingsplan for økonomiudvalget

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 1 af 17 LBK nr 1203 af 10/12/2009 Gældende (Retssikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 12-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 11 LOV

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2013-12215 Doknr. 192095 Dato 21-01-2014 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere