(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)"

Transkript

1 Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) 1 I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret senest ved lov nr. 649 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer: 1. I 14, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter udgifterne til statstilskuddet efter 12 :, udgifterne til finansiering af tilskuddet efter Efter 16 indsættes: 17. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Tilskudsrammen udgør 300 mio. kr. og reguleres fra og med 2018 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Tilskuddet finansieres fra tilskudsåret 2018 af det kommunale bloktilskud. 2 I lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lov nr. 996 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 1, 1. pkt. ændres 2016 og 2017 til: 2016, 2017 og I 3, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres i 2017 til: i 2017 og I 3, stk. 2, 1. pkt., ændres 2016 og 2017 til: 2016, 2017 og I 3, stk. 2, 1. og 2. pkt.., ændres i 2017 til: i 2017 og I 3 indsættes som stk. 7 og 8:

2 Stk. 7. Kommuner, som har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst eller et tab som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, tillagt eller fratrukket beløb beregnet efter stk. 1-3, og hvor gevinsten eller tabet beregnes at overstige 20 mio. kr. i 2018, betaler et bidrag henholdsvis modtager et tilskud. Bidraget og tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst henholdsvis tab, som overstiger 20 mio. kr. i Overstiger det samlede bidrag det samlede tilskud, anvendes nettobidrag på op til 50 mio. kr. til finansiering af en forhøjelse af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner til særlig vanskeligt stillede kommuner. Den del af nettobidraget, der overstiger 50 mio. kr., tilbagebetales til kommunerne efter indbyggertal. Overstiger det samlede tilskud det samlede bidrag, finansieres nettotilskuddet af alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 8. For tilskudsåret 2018 foretages der ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2018 pr. 1. juli 2017 en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1, 2, 3 og 7, og forhøjelsen af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. stk. 7, fastsættes. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. For tilskudsåret 2017 finansieres puljen efter 1, nr. 2, af staten. 3 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund Lovforslaget indebærer to ændringer: Oprettelse af en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, og forlængelse af den midlertidige kompensationsordning i forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet til Den første del af lovforslaget udmønter et punkt i finanslovsaftalen for 2017 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om, at der skal oprettes en ny særtilskudspulje målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Lovforslaget indebærer, at der med virkning fra 2017 oprettes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. Puljen målrettes til kommuner, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Den anden del af lovforslaget indebærer, at den midlertidige kompensationsordning, som blev indført med virkning for 2016 og 2017 i forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet, forlænges, så den også får virkning for Da den midlertidige ordning blev indført i august 2015 var det under den forudsætning, at der fra tilskudsåret 2018 ville blive gennemført en permanent tilpasning af det kommunale udligningssystem med henblik på at imødegå de langsigtede utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger af refusionsomlægningen. Arbejdet med tilpasning af udligningssystemet er imidlertid blevet forlænget således, at ændringer af udligningen i stedet planlægges gennemført med virkning fra tilskudsåret På den baggrund foreslås det at forlænge kompensationsordningen for 2017, så den også vil komme til at gælde for Lovforslagets indhold 2.1. Ny særtilskudspulje Gældende ret Det kommunale udligningssystem er baseret på en udligning af forskelle mellem kommunernes strukturelle underskud, som er forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Systemet indeholder desuden nogle særlige tilskudsordninger med henblik på at kunne tage hensyn til særlige forhold, som ikke opfanges af det generelle udligningssystem. Det drejer sig om en pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner, jf. 16, og en pulje til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, jf. 19. Den sidstnævnte pulje efter 19 finansieres af bidrag fra hovedstadskommunerne. Herudover har der i årene været en særtilskudspulje til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Denne pulje er blevet nedlagt med virk- 3

4 ning fra 2017, jf. lov nr. 649 af 8. juni Formålet var i stedet at prioritere midlerne til kommuner i en svær økonomisk situation Økonomi- og Indenrigsministeriets overvejelser Det indgik i finanslovsaftalen for 2017 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at der skal oprettes en ny særtilskudspulje målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Forslaget om oprettelse af en særtilskudspulje målrettet kommuner i en svær økonomisk situation skal ses i lyset af nedlæggelsen af den sociale særtilskudspulje, som blev nedlagt med virkning fra Den tidligere sociale særtilskudspulje gik særligt til større bykommuner og kommuner i hovedstadsområdet. Regeringen ønsker at omprioritere midlerne til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår som følge af demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Den foreslåede pulje vil på den baggrund især være rettet mod land- og yderkommuner. Generelt er det de kommuner, som har mest behov for et ekstra økonomisk tilskud for at kunne løfte deres opgaver. Puljen vil blive fordelt efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler de aktuelle forhold. Udmeldingen forudsættes at kunne ske sammen med den generelle udmelding af tilskud og udligning pr. 1. juli i året før tilskudsåret. Dermed vil tilskuddet kunne indgå i kommunernes budgetlægning. Den foreslåede særtilskudspulje vil fra 2018 og frem blive finansieret kollektivt af kommunerne gennem bloktilskuddet. I 2017 vil særtilskudspuljen udgøre ekstraordinær finansiering, idet kommunernes bloktilskud for 2017 er udmeldt, og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at modregne bagudrettet i bloktilskuddet Den foreslåede ordning Lovforslaget indebærer, at der med virkning fra 2017 oprettes en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Puljen vil blive fordelt af økonomi- og indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1-2, med tilhørende bemærkninger Forlængelse af overgangsordningen Gældende ret Med virkning fra 2016 blev der gennemført en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Med henblik på at imødegå utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger for kommunerne blev der med virkning fra 2016 gennemført nogle initiale ændringer af udligningssystemet. Samtidigt blev der indført en midlertidig kompensationsordning for 2016 og Kompensationsordningen begrænser kommunernes tab og gevinster til henholdsvis 0,1 procent af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 procent i Desuden indebærer den et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til henholdsvis 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i Et evt. overskud fra ordningen med det absolutte gevinst- og tabsloft anvendes til en forhøjelse af tilskuddet efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og reserveres til særtilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning på disse kommuners økonomiske situation Samtidigt blev der igangsat et arbejde i Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på at udarbejde grundlaget for en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som vil kunne træde i kraft pr. 1. 4

5 januar Formålet var at imødegå utilsigtede forskydninger i kommunernes økonomi som følge af reformen. Arbejdet med at forberede ændringer i udligningssystemet er imidlertid blevet forlænget således, at der først kan gennemføres ændringer i udligningen med virkning fra tilskudsåret Der henvises i den forbindelse til, at fremlæggelsen af et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem vil få betydning for det kommunale udligningssystem, hvorfor der er behov for, at konsekvenserne af et nyt ejendomsvurderingssystem kan indgå i arbejdet med udligningstilpasninger. Forlængelsen af arbejdet indebærer, at ændringer i udligningssystemet kan gennemføres med virkning fra tilskudsåret 2019 På den baggrund foreslås det at forlænge den midlertidige kompensationsordning, så den også vil komme til at begrænse kommuners tab og gevinster ved reformen af refusionssystemet i 2018 med de samme grænser, som gælder med ordningen for Kompensationen vil som i 2016 og 2017 tage udgangspunkt i oplysninger om fordelingen af kommunernes udgifter i 2015, som er det seneste år inden refusionsomlægningens ikrafttræden Økonomi- og Indenrigsministeriets overvejelser Det følger af aftalen mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet, at Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg har fået til opgave at udarbejde et grundlag for ændringer i det kommunale udligningssystem, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasning af udligningssystemet af 2. februar Formålet med ændringerne er at afbøde de mere langsigtede og utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger, som følger af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Finansieringsudvalgets arbejde om udligningen var forudsat afsluttet i Det er imidlertid nødvendigt, at fristen for arbejdets afslutning forlænges med ét år. Der henvises til at fremlæggelsen af et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem vil få betydning for det kommunale udligningssystem. Der er behov for, at konsekvenserne af et nyt ejendomsvurderingssystem indgår i Finansieringsudvalgets arbejde om udligningssystemet. Forlængelsen af arbejdet indebærer, at der først kan gennemføres ændringer i udligningssystemet med virkning fra tilskudsåret I lyset af behovet for en forlængelse af Finansieringsudvalgets arbejde og for at sikre ro om kommunernes økonomi foreslås det at forlænge den midlertidige ordning, der afbøder de byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne af refusionsomlægningen, så ordningen for 2017 også gælder for Den foreslåede ordning Lovforslaget indebærer, at den midlertidige kompensationsordning, som blev indført med virkning for 2016 og 2017 i forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet, forlænges, så den også får virkning for Der henvises til lovforslagets 2, nr. 1-5, med tilhørende bemærkninger. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige For 2017 indebærer lovforslaget om oprettelse af en ny særtilskudspulje en merudgift for staten på 300 mio. kr. og en tilsvarende merindtægt for kommunerne. For de efterfølgende år vil der alene være tale om en omfordeling mellem kommunerne. 5

6 Overgangsordningen som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet indebærer en vis omfordeling mellem kommunerne med henblik på at imødegå utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger. Samlet set vil refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og de gennemførte tilpasninger af udligningen give anledning til visse byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne. Kommuner med beregnede tab og gevinster på over 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2018 modtager dog tilskud og betaler bidrag svarende hertil. Herudover begrænses absolutte gevinster og tab til højst 20 mio. kr. i Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for regionerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den xx.xx 2016 til den xx.xx 2017 været sendt i høring hos KL. 6

7 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindreudgifter For 2017 indebærer lovforslaget om oprettelse af en ny særtilskudspulje en merudgift for staten på 300 mio. kr. og en tilsvarende merindtægt for kommunerne. For de efterfølgende år vil der alene være tale om en omfordeling mellem kommunerne. Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for regionerne. Samlet set vil refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og de gennemførte tilpasninger af udligningen give anledning til visse byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne. Kommuner med beregnede tab og gevinster på over 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2018 modtager dog tilskud og betaler bidrag svarende hertil. Herudover begrænses absolutte gevinster og tab til højst 20 mio. kr. i Negative konsekvenser/ merudgifter Samlet set vil refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og de gennemførte tilpasninger af udligningen give anledning til visse byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne. Kommuner med beregnede tab og gevinster på over 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2018 modtager dog tilskud og betaler bidrag svarende hertil. Herudover begrænses absolutte gevinster og tab til højst 20 mio. kr. i Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X) Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Ja Nej x Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 7

8 Til 1 Til nr. 1 Det følger af 14, stk. 4, 2. pkt., at det kommunale bloktilskud inden fordelingen til kommunerne reguleres for udgifterne til visse forhold. Det drejer sig aktuelt om statens udgifter til udligningstilskud til kommunerne efter 2, stk. 3, og statens udgifter til tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud efter 12. Med lovforslaget foreslås det, at bloktilskuddet fra 2018 tilsvarende reguleres med et beløb svarende til udgifterne til finansiering af den nye særtilskudspulje efter 17. Dermed vil den nye særtilskudspulje blive finansieret af det kommunale bloktilskud. Til nr. 2 Med lovforslaget foreslås oprettet en ny særtilskudspulje, der målrettes kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Med henblik på at mindske bureaukrati for kommunerne og forenkle fordelingen af puljen, lægges der op til, at særtilskudspuljen årligt fordeles til kommunerne på baggrund af et lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer, eksempelvis i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer, eksempelvis i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by. Puljen vil blive fordelt i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier skal modtage tilskud i det enkelte år. De konkrete fordelingskriterier vil blive fastsat hvert år, så de afspejler de aktuelle forhold. Udmeldingen forudsættes at kunne ske sammen med den generelle udmelding af tilskud og udligning pr. 1. juli i året før tilskudsåret. Dermed vil tilskuddet kunne indgå i kommunernes budgetlægning. Puljen vil blive finansieret af det kommunale bloktilskud, jf. bemærkningerne til nr. 1 ovenfor. Til 2 Til nr. 1-4 Efter de gældende regler er der indført en midlertidig kompensationsordning for årene 2016 og Det fremgår af overgangsbestemmelserne i lov nr. 996 af 30. august 2015 om tilpasninger i udligningssystemet som følge af en omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Den midlertidige kompensationsordning begrænser kommunernes tab og gevinster til henholdsvis 0,1 procent af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 procent i Desuden indebærer den et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til henholdsvis 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i Forslaget indebærer, at reglerne for den midlertidige kompensationsordning for 2017 videreføres, så de også får virkning for Den foreslåede ordning for 2018 vil således indebære, at de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab som følge af refusionsomlægningen og tilpasningerne i udligningssystemet, som overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag i 2018, vil modtage et tilskud svarende til den del af tabet, der overstiger grænseværdien på 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i Den midlertidige kompensationsordning for 2018 indebærer endvidere, at de kommuner, der har en beregnet byrdefordelingsmæssigt gevinst som følge af den foreslåede refusionsomlægning og tilpasningerne i udligningssystemet, som overstiger 0,2 pct. af 8

9 kommunens beskatningsgrundlag i 2018, betaler et bidrag svarende til den del af gevinsten, der overstiger grænseværdien på 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i En eventuel forskel mellem samlet tilskud og samlet bidrag opkræves eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal, dvs. den samme fordelingsnøgle, som anvendes for den del af bloktilskuddet, der ikke anvendes til udligning. Til nr. 5 Til stk. 7 Efter de gældende regler, jf. 3, stk. 4, i lov nr. 996 af 30. august 2015, om tilpasninger i udligningssystemet som følge af en omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet, er der ud over den kompensationsordning, der for 2017 begrænser tab og gevinster til 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget, jf. nr. 1-4 ovenfor, også indført et midlertidigt gevinst- og tabsloft, der yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 20 mio. kr. i Forslaget indebærer, at der for 2018 indføres et tilsvarende gevinst- og tabsloft, der begrænser de absolutte gevinster og tab for den enkelte kommune til 20 mio. kr. i 2018, svarende til det gældende loft for Et positivt nettobidrag fra begrænsningen af de absolutte gevinster og tab på op til 50 mio. kr. anvendes til finansiering af særtilskuddet til særlig vanskeligt stillede kommuner. Midlerne overføres til tilskudsrammen til særlig vanskeligt stillede kommuner efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Midlerne fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Hvis nettobidraget skulle overstige 50 mio. kr., tilbageføres den del af nettobidraget, der overstiger 50 mio. kr., til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. Hvis tilskuddet overstiger bidraget finansieres nettotilskuddet af alle kommuner efter indbyggertal. Det bemærkes, at det af reglerne for 2017 fremgår, at midler overført til tilskudsrammen til vanskeligt stillede kommuner efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner som følge af denne ordning skal anvendes til tilskud til kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Denne særlige binding af midlerne foreslås ikke videreført til tilskudsåret For 2018 foreslås det som nævnt ovenfor, at de midler, der overføres til puljen til vanskeligt stillede kommuner, indgår i den eksisterende pulje til vanskeligt stillede kommuner og derfor fordeles ud fra en samlet vurdering af de pågældende kommuners økonomi, idet der i den forbindelse bl.a. kan inddrages evt. udfordringer på beskæftigelsesområdet og konsekvenser af refusionsomlægningen. Til stk. 8 Efter de gældende regler, jf. 3, stk. 6, i lov nr. 996 af 30. august 2015 om tilpasninger i udligningssystemet som følge af en omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet, foretages der ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 en endelig beregning af den midlertidige kompensationsordning for Samtidig fastsættes forhøjelsen af særtilskudspuljen for Forslaget indebærer, at der indføres en tilsvarende ordning for Det vil sige, at kompensationsordningen for 2018 beregnes endeligt i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2018 pr. 1. juli Samtidig fastsættes forhøjelsen af særtilskudspuljen for Til 3 9

10 Til stk. 1 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Det betyder, at særtilskuddet efter lovforslagets 1 for tilskudsåret 2017 kan udbetales til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskuddet for 2017, som afregnes til kommunerne i månederne oktober, november og december Særtilskuddet for tilskudsåret 2018 vil kunne indgå i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding pr. 1. juli 2017 af tilskud og udligning for Særtilskuddet for 2018 vil herefter blive udbetalt til kommuner i månedlige rater i Den midlertidige kompensationsordning for 2018 efter lovforslagets 2 vil ligeledes indgå i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding pr. 1. juli 2017 af tilskud og udligning for Til stk. 2 Den foreslåede overgangsbestemmelse i stk. 2 indebærer, at den nye særtilskudspulje i det første år, dvs. 2017, finansieres af staten. Dermed vil særtilskudspuljen for 2017 udgøre en ekstraordinær finansiering for kommunerne. Baggrunden er, at kommunernes bloktilskud for 2017 er udmeldt, og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at modregne bagudrettet i bloktilskuddet. For de følgende år vil særtilskudspuljen blive finansieret af bloktilskuddet, jf. lovforslagets 1. 10

11 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret senest ved lov nr. 649 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer: Stk Stk. 4. Det årlige tilskud fastsat efter stk. 1-3 fordeles af social- og indenrigsministeren. Ved fordelingen reguleres tilskuddet forlods for statens andel af udgifterne til udligningstilskud efter 2, stk. 3, udgifterne til statstilskuddet efter 12 samt forskellen mellem tilskud og bidrag efter 38, stk Tilskuddet fordeles herefter i forhold til de enkelte kommuners andel af det samlede indbyggertal, jf. dog stk. 5. Dog kan social- og indenrigsministeren med Finansudvalgets tilslutning helt eller delvis fordele reguleringer efter stk. 3 i forhold til de enkelte kommuners andel af det samlede beskatningsgrundlag. Stk I 14, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter udgifterne til statstilskuddet efter 12 :, udgifterne til finansiering af tilskuddet efter (Ophævet) 2. Efter 16 indsættes: 17. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Tilskudsrammen udgør 300 mio. kr. og reguleres fra og med 2018 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Tilskuddet finansieres fra tilskudsåret 2018 af det kommunale bloktilskud. 2 I lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lov nr. 996 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 11

12 3 Stk. 1. Kommuner, som i tilskudsårene 2016 og 2017 har et samlet beregnet byrdefordelingsmæssigt tab som følge af de ændringer i refusion og tilskud, der følger af denne lovs 1 samt lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, og hvor tabet i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, ydes et tilskud. Tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige tab, som i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Stk. 2. Kommuner, som i tilskudsårene 2016 og 2017 har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, og hvor gevinsten i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, betaler et bidrag. Bidraget fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst, som i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i ,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Stk. 3. Forskellen mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 4. Kommuner, som har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst eller et tab som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, tillagt eller fratrukket beløb beregnet efter stk. 1-3, og hvor gevinsten eller tabet beregnes at overstige 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017, betaler et bidrag henholdsvis modtager et tilskud. Bidraget og tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst henholdsvis tab, som overstiger 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i Overstiger det samlede bidrag det samlede tilskud, anvendes nettobidraget til finansiering af en forhøjelse af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom- 1. I 3, stk. 1, 1. pkt. ændres 2016 og 2017 til: 2016, 2017 og I 3, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres i 2017 til: i 2017 og I 3, stk. 2, 1. pkt., ændres 2016 og 2017 til: 2016, 2017 og I 3, stk. 2, 1. og 2. pkt.., ændres i 2017 til: i 2017 og

13 muner til særlig vanskeligt stillede kommuner med henblik på, at økonomi- og indenrigsministeren i 2016 og 2017 kan yde et tilskud til de kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Overstiger det samlede tilskud det samlede bidrag, finansieres nettotilskuddet af alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 5. For tilskudsåret 2016 foretages ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2016 en foreløbig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4, og forhøjelsen af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. stk. 4, fastsættes. Ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 pr. 1. juli 2016 opgøres en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4 for tilskudsåret Forskellen mellem den foreløbige og den endelige beregning for den enkelte kommune afregnes ved midtvejsreguleringen af tilskuds- og udligningsbeløb for Den samlede forskel mellem den foreløbige og den endelige beregning for kommunerne under ét for 2016 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 6. For tilskudsåret 2017 foretages der ved udmeldingen af tilskudsog udligningsbeløb for 2017 pr. 1. juli 2016 en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4, og forhøjelsen af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. stk. 4, fastsættes. 5. I 3 indsættes som stk. 7 og 8: Stk. 7. Kommuner, som har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst eller et tab som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, tillagt eller fratrukket beløb beregnet efter stk. 1-3, og hvor gevinsten eller tabet beregnes at overstige 20 mio. kr. i 2018, betaler et bidrag henholdsvis modtager et tilskud. Bidraget og tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst henholdsvis tab, som overstiger 20 mio. kr. i Overstiger det samlede bidrag det samlede tilskud, anvendes nettobidrag på op til 50 mio. kr. til finansiering af en forhøjelse af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner til særlig vanskeligt stillede kommuner. Den del af nettobidraget, der overstiger 50 mio. kr., tilbagebetales til kommunerne efter indbyggertal. Overstiger det samlede tilskud det samlede bidrag, finansieres nettotilskuddet af alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 8. For tilskudsåret 2018 foretages der ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2018 pr. 1. juli 2017 en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1, 2, 3 og 7, og forhøjelsen af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom- 13

14 muner, jf. stk. 7, fastsættes. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. For tilskudsåret 2017 finansieres puljen efter 1, nr. 2, af staten. 14

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1183 Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 171 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 171 Folketinget Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Tak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor.

Tak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til: Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 10-03-2015 Sagsnr. 2015-0062128 Dokumentnr. 2015-0032849-1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

2014/2 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2014/2 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2014/2 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Juli 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi Maj 2014 21.05.2014 Præsentationens titel - april 2012

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-2269 Doknr. 474765 Dato 30-06-2017 Kommunernes budgetlægning for 2018 Til brug for kommunernes budgetlægning

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015. Samtlige regioner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for regionernes budgetlægning for 2015 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg 1. Orientering om aftale om justeringer i udligningssystemet Økonomiafdelingen indstiller, 1. at orienteringen tages til efterretning Beskrivelse af sagen: D. 16. maj indgik Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere