10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER"

Transkript

1 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, Den 1. januar trådte den nye forældelseslov i kraft, og det betyder blandt andet, at arkitekterne og ingeniørerne nu har et 10-årigt projektansvar. Det 10-årige ansvar kan dog undgås, hvis man husker at aftale ABR 89. Dog skal man være opmærksom på: 1. Det 10-årige ansvar fortsat gælder, hvis arkitekten har indgået en rådgivningsaftale med en forbruger selv hvis der er aftalt ABR Hvis arkitektens har indgået en totalrådgivningsaftale med en forbruger, bør arkitekten indgå en særlig aftale med sine underrådgivere om et 10-årigt ansvar. Ellers kan arkitekten blive dømt til at betale for underrådgivningsfejl af egen lomme. Stor forskel på om ABR 89 er en del af aftalen Den nye forældelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2008 har stor betydning for hele byggebranchen, og arkitekterne og ingeniørerne skal være opmærksomme på, at den nye lov også har betydning for arkitekternes og ingeniørernes rådgivningsansvar. Det er sådan i dag, at hvis man ikke har vedtaget ABR 89, så forældes bygherrens krav mod rådgiveren efter 3 år, men suspenderes i op til 10 år. Det betyder, at arkitekterne og ingeniørerne reelt har et 10-årigt projektansvar, når ARB 89 ikke er vedtaget. Reglerne findes i den nye forældelseslov. Hvis der imidlertid er aftalt ABR 89, skal bygherrens krav som hovedregel fremsættes senest 5 år fra arbejdets aflevering. Efter 5 år fra afleveringen kan bygherren ikke fremsætte krav mod rådgiveren. Dette gælder også for skjulte fejl og mangler. Reglen findes i ABR Det betyder, at der ved rådgivningsaftaler efter den nye forældelseslov og hvor ABR 89 ikke finder anvendelse gælder en absolut frist på 10 år, der antages at løbe fra tidspunktet, hvor fejlen begås. Hvis ABR 89 vedtages mellem parterne gælder, der til gengæld fortsat en absolut frist på 5 år fra afleveringen.

2 10 års mangelsansvar i forbrugerforhold Den nye lov er ufravigelig i forbindelse med forbrugeraftaler, og det kan få stor betydning for mange opgaver, fordi forbrugerbegrebet muligvis vil blive opfattet ret bredt. Det forhold at en lov er ufravigelig betyder, at loven gælder uanset, hvad parterne har aftalt. Eksempelvis gælder den 10-årige forældelsesfrist, selvom det i ABR 89 er angivet, at der skal være en 5-årig forældelsesfrist. Det betyder, at arkitekter og ingeniører i realiteten vil have et 10- årigt mangelsansvar over for forbrugere. Forbrugere defineres som en part, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv, mens den erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv. Offentlige myndigheder er at betragte som erhvervsdrivende. Der er ingen tvivl om, at privatpersoner der indgår en rådgiveraftale med en arkitekt, er omfattet af forbrugerbegrebet. Det vigtige spørgsmål er imidlertid, hvorvidt forbrugerens forlængede arm en ejerforening eller andelsboligforening - også kan betragtes som en forbruger. Bevisbyrden Forbrugerbegrebet er endnu ikke blevet endeligt afgrænset i retspraksis, men der vil være en vis risiko for, at ejerforeninger og andelsboligforeninger, vil blive betragtet som forbrugere. Derfor skal arkitekterne og ingeniørerne være klar over risikoen for, at den nye forældelseslov kan være ufravigelig ved aftaler med ejerforeninger, andelsboligforeninger m.v., med den konsekvens, at der er 10-årig forældelse, selvom der er aftalt ABR 89. Det samme gør sig gældende for eksempel for ikke-professionelle sportsklubber og antennelav, der i henhold til retspraksis er at betragte som forbrugere. Det er arkitekten, der har bevisbyrden for, at aftalen ikke er en forbrugeraftale. Totalrådgiveren kan komme i klemme Det kan i sidste ende betyde, at de arkitekter og ingeniører uden kendskab til de nye forældelsesregler der indgår aftaler på grundlag af ABR

3 89 i den tro, at der er aftalt en 5-årig absolut reklamationsfrist med forbrugeren, og som i øvrigt aftales videre med underrådgivere (da ABR 89 sædvanligvis anvendes uden ændringer over for underrådgivere) reelt set har et 10-årigt mangelansvar, UDEN mulighed for at gå videre med kravet over for underrådgivere udover de første 5 år. De pågældende underrådgivere er nemlig ikke reguleret af ufravigelighedsbestemmelsen, da deres kontraktspart (totalrådgiveren) jo ikke er forbruger. Det kan derfor betyde, at forbrugeren kan have et krav over for arkitekten (totalrådgiveren), som arkitekten ikke kan rette imod underrådgiveren (eks. ingeniøren) efter 5 år, selvom det er underrådgiveren (eks. ingeniøren), der har begået fejlen. Forældelse efter 3 år Selvom der i forbrugerforhold er en absolut forældelsesregel på 10 år, får den 10-årige regel kun betydning for skjulte fejl og mangler, idet krav på synlige mangler forældes 3 år efter, at de ellers burde være konstateret. Det vil sige, at man som bygherre skal sørge for at få afbrudt forældelsesfristen senest 3 år efter, at manglen er blevet synlig/burde kunne konstateres. Det kan i realiteten betyde, at krav på mangler forældes 3 år efter afleveringen. Arkitekterne og ingeniørerne skal være opmærksomme på, at i såvel aftaler med forbrugere som med professionelle bygherrer, forældes bygherrens erstatningskrav over for arkitekten efter forældelsesloven 3 år efter, at bygherren blev eller burde være blevet opmærksom på kravet. Dette selvom der er aftalt en reklamationsfrist på 5 år i ABR 89 i Ydermere skal arkitekterne og ingeniørerne også være opmærksomme på, at bygherren skal reklamere over for arkitekten, så snart bygherren er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af arkitektens mulige erstatningsansvar. Hvis bygherren ikke reklamerer, så snart bygherren var eller burde være opmærksom på arkitektens mulige erstatningsansvar, vil bygherren have en risiko for at have mistet sit krav over for arkitekten. Den regel findes i ABR Denne regel vil også være gældende i forbrugerforhold, hvis der er aftalt ABR 89. Rådgivningsaftaler indgået før den 1. januar 2008 Selvom forældelsesloven trådte i kraft den 1. januar 2008, så er der specielle regler for krav, der er opstået før den 1. januar Hvis en bygherre har et krav over for en arkitekt i henhold til en rådgiveraftale, der er opstået før 1. januar 2008 forældes kravet efter en særlig overgangsordning.

4 Det betyder, at for krav opstået før den 1. januar 2008 indtræder forældelse tidligst den 1. januar 2011, medmindre kravet var forældet efter såvel de nye som de gamle regler. Samme regler for entreprenører og developere Forældelsesloven er en lov, der regulerer krav om forældelse i bred forstand, og derfor får den nye lov også betydning for entreprenører, ligesom loven får betydning ved salg af byggematerialer. Derfor vil hovedentreprenører kunne komme til at stå i samme situation som totalrådgivere. Ligeledes vil developere have problemet over for deres købere af ejendomme, da rådgivere og entreprenører typisk aftaler AB 92, ABT 93 og ABR 89 uændret (i hvert fald den del af reglerne i AB 92, ABT 93 og ABR89). Andre reklamationsregler Det skal fremhæves, at der, som nævnt ovenfor, parallelt med forældelsesloven findes reklamationsregler/frister i ABR Afbrydelse af reklamationsfristen i henhold til ABR 89 sker ved et simpelt påkrav, som kan være i form af et brev. Det betyder, at bygherren skal reklamere, så snart bygherren er eller burde være opmærksom på et muligt erstatningsansvar. Ellers mister bygherren sit krav over for arkitekten. I henhold til den seneste voldgiftspraksis har Voldgiftsretten anført, at reklamation 7-8 måneder efter, at bygherren havde fået eller burde have kendskab til kravet, var for sent, og derfor mistede bygherren sit krav. Det er vigtigt at huske på, at afbrydelse af reklamationsreglen i ABR sker ved simpelt påkrav (evt. brev), medens afbrydelse af forældelsesreglerne i forældelsesloven sker ved foretagelse af retslige skridt, eller skylderkendelse. Afbrydelse af forældelse Afbrydelse af forældelsesfristerne i forældelsesloven sker som hovedreglen ved skylderkendelse eller foretagelse af retslige skridt (anlæg af retseller voldgiftssag). Som noget nyt kan der i visse tilfælde ske en foreløbig afbrydelse ved syn og skøn uden for rets- eller voldgiftssager, eller ved forhandlinger om kravet. Det anbefales i disse tilfælde at søge juridisk bistand.

5 Afbrydelse af reklamationsreglen i ABR sker ved simpelt påkrav (evt. ved brev). Det er vigtigt at huske på, at afbrydelse af reklamationsreglen i ABR ikke samtidig medfører en afbrydelse af forældelsesfristen i forældelsesloven. Forsikring Den enkelte arkitekts forsikringsdækning afhænger af den pågældendes aftale med sit forsikringsselskab (policen). Spørgsmålet om længden af forsikringsdækningen må derfor afklares med at læse de enkelte forsikringspolicer. Her skal arkitekterne og ingeniørerne være særlig opmærksomme på, at projektforsikringer typisk af en dækningsperiode på 5 år fra aflevering af byggeriet. Gode råd Den nye forældelseslov med dens ufravigelighed overfor forbrugere afføder således en problemstilling, hvor blandt andet totalrådgiveren hæfter for underrådgiveres mangler i 10 år, hvorfor man som totalrådgiver i sådanne tilfælde i aftalegrundlaget med den enkelte underrådgiver bør fravige forældelsesreglen i ABR , og aftale anvendelse af den nye forældelseslovs 10-årige frist for mangelsansvar. Har du spørgsmål til hvorvidt et krav kan være forældet, eller hvordan du skal forholde dig, når du indgår kontrakter, så kontakt advokat Christian Molt Wengel på eller tlf

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere