Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb rapport efter Forløb III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb rapport efter Forløb III"

Transkript

1 Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb rapport efter Forløb III

2 Hæftet kan bestilles eller afhentes hos: Ungdomsskolen Kolding C. F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding Telefon Hjemmeside: Henvendelse om den pædagogiske metode kan i øvrigt ske til: Fastholdelseskaravanen Konsulent Henrik Mosbæk Holbergsgade 6, 1057 København K Telefon: Publikationen kan hentes på hjemmesiden Forord: Christine Rasmussen Research og opsamling: Gitte Skov Munk (vejleder og underviser) Billeder: Ungdomsskolen Kolding s arkivbilleder

3 Intensive vejledningsforløb I efteråret 2009 indgik Fastholdelseskaravanen, Ungdomsskolen Kolding og UU-Kolding et samarbejde om at udvikle et tilbud til unge om intensive vejledningsforløb i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Formålet var og er at skabe personlig og faglig afklaring og motivation, en øget positiv selvbevidsthed og et personligt ressourcesyn. Indholdet i det 3. pilotforløb har taget afsæt i kognitive metoder til at afdække urealistiske og negative tanker i forbindelse med blandt andet selvopfattelse og fremtidsmål og erstatte disse med positive livesforandringer. Hæftet er lavet på baggrund af uddannelsesbiografiske dybdeinterviews med 7 kursister tilmeldt Intensive vejledningstilbud - pilotforløb III i Kolding 2010.

4

5 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er uafklarede unge, ikke i uddannelse/job og uden afsluttet ungdoms-uddannelse, med faglige og sociale udfordringer. Heriblandt unge med anden etnisk baggrund end dansk, men også unge med f.eks. indlæringsvanskeligheder eller ordblindhed tilhører målgruppen. Mange af målgruppens unge har negative skoleerfaringer og flere forsøg på, at gennemføre ungdomsuddannelse bag sig. Målgruppen er karakteriseret ved en mangel på basale færdigheder f.eks, socialt, fagligt eller emotionelt. Generelt set er det unge med lavt selvværd, urealistisk oplevelse af egen formåen, muligheder og ressourcer og som f.eks. har svært ved at overholde aftaler eller fungere i sociale sammenhænge. Enkelte kursister har misbrugs- og/ eller kriminalitetsproblemer. En fællesnævner er, at kursisterne udtrykker oplevelsen af, ikke at kunne honorere kravene i en ungdomsuddannelse fagligt og socialt, samt ikke at kunne honorere kravene og forholdene i livsvilkår socialt og emotionelt. Målgruppen i projekt III adskiller sig fra de øvrige unge i tidligere projekter ved ikke at have den hyppige vejleder-kontakt, ikke at være opsøgende i forhold til hjælpe- og støtteforanstaltninger, ikke være udfarende, men er generelt unge som stille og roligt er gledet ud af uddannelsessystemet og befinder sig i afklarende forløb, uden tilsyneladende progression og uden åbenlyse årsager til den manglende progression. De gør ikke opmærksom på sig selv i systemerne, men affinder sig stille og roligt med status og position, som den måtte være pt.

6

7 Kursisterne Det overordnede spørgsmål er, hvad der kendetegner kursisterne i intensive vejledningsforløb. Herunder er der især interesse for at belyse, hvordan eller hvorvidt de adskiller sig fra andre elever i samme aldersgruppe, samt hvor stor en antaget procentvis andel af restgruppen i uddannelse kursisterne udgør. Det har vi undersøgt ved at indsamle oplysninger om baggrundsvariable som skole-, bolig- og familieforhold, forældres uddannelse og erhverv, samt fritidsaktiviteter og interesser, dels via interview/forsamtaler og dels igennem supervisions- og vejledningssamtaler i forløb 1, 2 og 3. Vi vil kort beskrive, hvad der specielt kendetegner kursisterne socialt, fagligt og emotionelt, samt de i forløbene udtrykte livsvilkår kursisterne repræsenterer og som influerer på uddannelse. På baggrund af dette vil vi forsøgsvis give et bud på, hvor stor en andel kursisterne repræsenterer i restgruppen, med særlige vilkår og forhold, som er afgørende for frafald eller ikke-valg. Pt. har 25 kursister gennemført et intensivt vejledningsforløb. 10 piger og 15 drenge i alderen år. Heraf er 10 etniske danskere og 10 af anden etnisk herkomst end dansk - 2 født og opvokset i Danmark, 1 adopteret, 1 ankommet i 3-års alderen og 1 ankommet i 8-års alderen. De mest betydelige fællestræk, som adskiller kursisterne fra andre unge, er en høj forekomst af: 1. Kursister med meget lavt fagligt niveau, som fordrer specielt tilrettelagt undervisning (CSV, STU, støtte under uddannelse m.fl.) 2. Brudte familier/livsvilkår, hvilket påvirker tryghed, relationsdannelse og følelse af tilhørsforhold og mgl. tillid til fungerende systemer og strukturer. 3. Lavt aktivitetsniveau i fritiden 4. De udtrykte livsvilkår er så ustabile/utilfredsstillende, at de påvirker kursisternes evne til valg og

8

9 fastholdelse væsentligt (familiesituation, økonomi og boligsituation). 5. Forældrene til kursisterne har: 10 ingen uddannelse, 4 faglærte, 6 kort uddannelse, og 5 mellemlang uddannelse unge kursister vurderes endvidere at have behov for yderligere/andre behandlingstilbud (terapi/psykolog m.v.) 7. De unge er ikke pt. deltagerende i uddannelsesforløb men delvist i stand-by position - enten i form af afklarende ikke-kompetencegivende forløb, på jobcenter eller lign. med henblik på aktivering/afklaring. De unge i forløb III har generelt haft meget lidt kontakt med vejledere i deres skoleforløb, idet de tilsyneladende har fundet vej og først langt senere er faldet fra eller har vist et mønster i deres uddannelsesadfærd i form af frafald. De er altså ikke den tidskrævende gruppe af de samlede deltagere, set med vejleder-øjne. Typisk har de unge i forløb I og II haft gennemsnitlig kontakt med vejledere 20 gange i løbet af deres skole/uddannelsesforløb, men de unge i forløb III har haft kontakt med vejledere gennemsnitligt 5 gange. Der angives af deltagerne endvidere ikke få mulige årsager til frafald og omvalg eller ikke-valg. Det er ikke socialt, det er ikke mangel på motivation, det er ikke faglige krav. Det er i højere grad indre anliggender og problemstillinger som kendetegner gruppen af unge i forløb III. Et fællestræk hos de unge i alle tre forløb er dog, angsten for at vælge og svigte igen. Manglende selvtillid og følelsen af at svigte udtrykkes generelt af kursisterne og dermed følger en vis

10

11 tilbageholdenhed ift. at træffe nye valg/omvalg. Mangel på et umiddelbart overskueligt mål i ikke al for fjern fremtid er en væsentlig årsag til frafald. Antager vi, at de 25 kursister fra intensive vejledningsforløb er repræsentative for gruppen af unge uden gennemført ungdomsuddanelse, ville statistikken fordele sig således: Ad % har behov for særligt tilrettelagt undervisning/støtte i ungdomsuddannelse. Ad % kommer fra brudte familier. Ad ,3% har ikke og har aldrig haft fritidsinteresser. Ad ,5% udtrykker så ustabile/utilfredsstillende livsvilkår, at det påvirker valg og gennemførelse af uddannelse negativt. Ad % af forædregruppen har ingen uddannelse eller bruger ikke den opringdelige uddannelse. Ad ,6% af kursisterne har behov for yderligere/særlige behandlingstilbud. Særligt interessant er det, at af det samlede antal tosprogede unge i intensive vejledningsforløb udgør andelen af de unge som har behov for særlig tilrettelagt undervisning/ støtte i uddannelse 83 %, mens det for den etnisk danske gruppe udgør 40%. Endvidere at der hos gruppen af tosprogede deltagere er 62% som har behov for yderligere/særlige behandlingstilbud, mens tilsvarende er gældende for 10% af de etnisk danske deltagere.

12

13 Ressourcer 73 % af de 25 unge har igennem længere perioder haft fast arbejde, som de har været glade for og passet stabilt. En forholdsvis stor andel af de unge, 76% - har stærke relationer til et andet menneske. 82 % af de unge vægter det sociale element væsentligt og betragter sig selv som meget aktive socialt både i uddannelse og fritid. Endvidere indtager kreativitet en ganske særlig plads hos de unge, idet at have mulighed for flere tilgange/løsninger på udfordringer og opgaver understreges af majoriteten af de unge deltagere, nemlig 86 % som fremhæver netop dette element i job/uddannelse. Autonomi nævnes i 62 % af interviewene som en væsentlig årsag til valg/omvalg. Manglende mulighed for at få indflydelse og blive hørt har for størstedelen af de unge været udslagsgivende i frafald. Yderligere har ungdomsmantraet Man skal være sig selv har i høj grad fodfæste blandt de unge deltagere og er man utilfreds Skal man gøre noget ved det (vælge fra/ vælge om). Der er således tale om særdeles handlekraftige unge, som er bevidste om, at de søger deres rette element og bevidste om, at de endnu ikke har fundet det. Der er i det hele taget en høj grad af bevidsthed omkring problematikken i at vælge sin vej, - og ikke at have valgt den endnu blandt de unge, som delvist udtrykker bekymring herfor og føler sig pressede til at vælge og delvist forbeholder sig ret til gentagne omvalg fordi det valgte ikke var dem (de kunne ikke være sig selv ). 99 % af de unge deltagere fremhæver selvforsørgelse som centralt og anser overførselsindkomst som negativt. 82 % af deltagerne har modtaget god vejledning og fået mange informationer om uddannelsesmuligheder igennem tiden, mener de, men er stadig i tvivl om selv helt basale uddannelsesorienterede fakta f.eks. hvor ligger vejle tekniske skole og hvordan finder man ud af hvor den ligger? De helt basale navigationsværktøjer i livet generelt er således ikke optimalt udviklede. Overskuelighed bliver hermed en væsentlig præmis for valg/ikke-valg og fravalg. Yderligere er der meget høj grad af bevidsthed om egen situation blandt de unge og det forekommer dem relativt nemt, at italesætte dette i en nær relation. I interviews har det været erfaringen, at de unge er meget direkte og uforbeholdne i deres egne beskrivelser af sig selv og deres situation.

14

15 Forandringspotentiale Målgruppen indeholder stort potentiale for forandring og er meget forandringsvillige. 85 % af de unge beskriver sig selv, som på vej, her underforstået søgende/undersøgende/i bevægelse. I den nære relation reflekterer målgruppen og forandringen i de unges syn på sig selv er mærkbar, selv under et relativt kort intensivt vejledningsforløb. I dialogen og den kognitive metode finder individet forandringspotentialet i sig selv og i gruppen trygheden til blandt ligesindede at gennemføre forandringen. De unge i forløb III har udvist stor forandringspotentiale idet de alle har set, anerkendt og foretaget ændringer i hidtidige uhensigtsmæssige handlings og valgstrategier. Det skønnes af 85 % af deltagerne i de tre samlede forløb har forandringspotentiale og med 1. øgede praktiske læringsformer, 2. øgede praktikmuligheder (at afprøve), 3. lettere/øget adgang til støtte i uddannelser, 4. øget socialt fokus i uddannelser og 5. øget fokus på voksen-relationer og dialog vil vælge/gennemføre en ungdomsuddannelse. Handlekraft og strategier ifht. udfordringer i en ungdomsuddannelse 54% af målgruppen beskriver eget faglige niveau som dårligt eller utilstrækkeligt og adspurgt har de unge ikke selv svar på, hvor eller hvordan de kan finde den nødvendige støtte, har ikke kvalificeret sig til støtte eller synes det er uoverskueligt/svært at få støtte i uddannelserne. De unge som har fået tilbudt særlig støtte (STU, EGU, CSV mv.) har opfattet tilbuddet som marginaliserende og derfor afvist. Dette kombineret med at det er vanskeligt, at finde hjælp i hjemmet eller blandt kammerater til f.eks. lektier og projekter fremhæves af 40% som en væsentlig årsag til frafald. Her skal det fremhæves, at 100 % af de tosprogede deltagere, pointerer at det er meget vanskeligt for dem at få studiehjælp i familie eller omgangskreds. 68,5% af de unge udtrykker så ustabile og utilfredsstillende livsvilkår, at en forholdsvis struktureret hverdag vanskeligt lader sig gennemføre. Vilkår udenfor uddannelsen familievilkår, levevilkår, økonomi, relationer, struktur i dagligdagen

16 m.fl. påvirker disse unge i så høj grad, at de har vanskeligt ved at gennemføre et studieforløb. Dertil kommer at manglende studieteknik notatteknik, kalenderføring, opgavestruktur/gennemskuelighed mv. for 64 % af deltagerne er ukendt. Som en deltager pointerer: jeg kan jo ikke engang skrive notater og slet ikke skrive notater, følge med, høre hvad læreren og de andre siger og samtidig deltage i undervisningen. 34 % af de unge udtrykker selv, at de har tendens til at give op (frafald), når de faglige krav bliver høje eller undervisningen for enformig. Tæt på 72 % angiver at de falder fra uddannelser, når hverdagen udenfor skolen bliver for uoverskuelig pga. livsvilkår, for som en af disse unge udtrykker det: Når det er svært derhjemme og oven i købet også i skolen, så bliver det bare for meget for mig.

17 Motivationsfaktorer Et fremtrædende træk hos de unge i forløb III er, at de igennem samtale opdager og genkender egne adfærdsmønstre de havde måske en mistanke om, at der er et eller andet der forhindrer valg eller gennemførsel, men har hidtil haft vanskeligt ved at præcisere disse faktorer. Igennem kognitive samtaler visualiseres de gældende faktorer og de unge handler herefter i forhold til et ønske om, at ændre disse hidtidige adfærdsmønstre.

18

19 SÅ ER DET NU! Han havde sagt ja til at være med i det intensive vejledningsforløb, fordi NU SKULLE DER SKE NOGET! I rigtig god tid, iført den helt nye hvide kardigan og en sort cap stod han foran indgangen, lige klar til at komme i gang med kurset. Smøgen blev hurtigt skoddet, og med en frisk replik sprang han op ad trapperne. Humøret var højt, vi var ikke bare på fornavn, men han præsenterede sig med det navn vennerne havde givet ham! Mr. Bozi havde dagen i forvejen fået tildelt programmet og var blevet informeret om, at dag 1 var team-building dag! Vi skulle i skoven og ud til stranden! Bozi skulle med, selvom tøjet nok var lidt for fint, i hvert tilfælde lidt for koldt til 3 timer i skoven! De efterfølgende 3 kursusdage mødte Bosi ikke op, selvom der blev sendt sms, ringet og kursuslederen kørt ud på den praivate adresse for at banke ham op! Vi havde nok ikke forventet at se mere til Bozi, men pludselig var han der igen! Bosi kom ind i en gruppe, og blev ligesom de øvrige kursister tilbudt en individuel samtale. Bosi fortæller, at han som 11 årig flyttede til Danmark sammen med sine forældre og 4 søskende. De første 3 år går Bosi på 3 forskellige folkeskoler, inden han flyttes i en specialklasse. Her går han 3 år og som 17 årig starter Bosi på efterskole. Dette forløb afbrydes efter 1 måned. Herefter følger 3 måneder med arbejde. De efterfølgende 3 år er Bosi tilmedlt flere grundforløb:produktion og udvikling, Det merkantile grundforløb, Bygge og anlæg, mad til mennesker. Alle grundforløb afbrydes iflg. Bosi på grund af alt for meget fravær. Efter 3 måneder på offentlig forsørgelse flytter Bosi kommune og starter på grundforløbet Bygge og anlæg. Efter 3 måneder afbrydes dette forløb igen pga af fravær. Bosi er nu 20 år, og vil gerne i gang med en uddannelse. Vi snakker om hvad, der evt. skal være anderledes. Bosi kommer med nogle ønsker og der udarbejdes en Bosi-plan. Bosi er villig til at tage imod al den hjælp, han kan få. En kæreste venter i kulissen, og de kan først blive gift, når han har en uddannelse. Bosi indvilger i at deltage i nye tiltag. Humøret og drømmene er høje Drømmen om at komme til at gå i jakkesæt og køre i en stor BMV er ved at få vinger. Deværre er Bosi ikke mødt op og er derfor ikke kommet i gang med en uddannelse endnu! I næste måned fylde Bosi 21 år.

20

21 Anonymiserede biografier Anders Anders er 18 år og hjemmeboende. Udtrykker ønske om at blive mekaniker. Fremstår umiddelbart uddannelsesparat og meget motiveret. Har en måske læreplads, men har ikke ansøgt om optagelse eller bekræftet lærepladsen. Positive skoleerfaringer. Middel fagligt niveau. Anders udtrykker det er svært, at tage stillig og har svært ved at vise initiativ. Mor tager teten og presser ofte på. Lader sig let lede af venner følger med og siger nødigt nej. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9 kl. Privatskole : Hansenberg, mekanik, bil, fly. - afbrudt : Hansenberg, Prod. og udv. - afbrudt : UCK : Praktik : Hansenberg, mekanik.,bil, fly.- afbrudt Har siden haft kontakt med/eller forsøgt kontakt fra vejleder/uu center 14 gange - Vil gerne mekaniker, vil gerne grundforløb igen, vil gerne arbejde, vil gerne fuldtid, vil gerne praktik. Anders har deltaget i et længerevarende praktikforløb via UU og har en udfyldt uddannelsesbog/plan. I vejledning fremstår Anders, fagligt såvel som personligt. Drømmer om at blive mekaniker har muligheden, men opsøger den ikke, for hvad hvis det ikke går? Anders får via kognitive metoder indsigt i sin egen handlingslammelse og opsøger selv den mulige læreplads, som bekræftes. Han ansøger endvidere Hansenberg og pt. i gang som mekaniker med læreplads.

22 Dawid Dawid er 17 år, hjemmeboende og polsk. Dawid står i en frustrerende situation, da han er blevet udvist fra sin gymnasiale udd. Han er meget opsat på, at komme tilbage igen. Dawid er diagnosticeret med asphbergers syndrom i mild grad og har meget vanskeligt ved at forstå årsagen til bortvisningen. Det er en nervøs, anspændt og stresset Dawid, som melder sig til at deltage i vejledningsforløbet. Fremstår uddannelsesparat og er til dels empatisk (tillært) dvs. Dawid kan indgå i sociale sammenhænge. Meget højt fagligt niveau. Positive skoleerfaringer. Uddannelsesforløb : grundskole til og med 9. Kl., Munkevænget : IB - afbrudt : Munkensdam gymnasium Har siden haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 7 gange. Dawid har i 9. og 10. Kl. ikke været i praktik eller brobygningsforløb. Har ingen udfyldte uddannelsesbøger/planer. I vejledning viser sig en målrettet ung mand, som gerne vil videre med sit uddannelsesforløb og som er frustreret og ikke forstår bortvisningen. Via samtaler i gruppen opnår Dawid indsigt i, at bortvisningen er fortjent (de øvrige deltagere forklarer ham hvorfor han er bortvist) og spejlingen i de øvrige deltageres øjne får Dawid til at ændre indstilling til sin bortvisning (han tilføjer deres moral til sine tillærte sociale færdigheder). Hermed åbner Dawid op for at søge nye veje og ender med at blive optaget på Munkensdam gymnasium, hvilket han fortsat er i gang med og glad for.

23 Baran Baran er 18 år, somalisk afstamning og pt. anbragt som del af ungdomssanktion hos plejefamilie. Ingen kontakt med far. Baran vil gerne leve et ordentligt liv, som han udtrykker det. Fremstår uddannelsesparat. Lav motivation, handlekompetence, hænger fast i gangster -adfærden og mangler alternativer hertil. Middel fagligt niveau. Negative skoleerfaringer. Føler sig tynget af social baggrund og ønsker at bryde mønstret. Søger kontinuerlig støtte og opbakning. Lavt fagligt niveau. Uddannelsesforløb : Folkeskole til og med 9 kl., Bramdrup skole : IBC, hg - afbrudt : Ungdomssanktion/afsoning : 10 kl. Bakkeskolen Baran har været anbragt udenfor kommunen og vi har derfor ikke oplysninger om antallet af kontakter med UU. Vil gerne hg, vil gerne arbejde, vil gerne hf, vil gerne pædagog. I vejledningen fremstår Baran frustreret. Kan ikke motivere sig selv og holde fast. Vil meget gerne ændre adfærd, men ved ikke hvordan. Er bange for at falde tilbage til gamle venner og adfærdsmønstre men det er de eneste han kender. Søger nye indentifikationsmuligheder. Erkender mgl. faglighed i fht. ønsket på længere sigt om at blive pædagog og starter i 10. kl. for at forbedre det faglige niveau.

24 Elia Elia er 18 år og hjemmeboende hos far. Hendes kæreste bor hos hende. Er diagnosticeret med psoreasis gigt i led. Ønsker at flytte hjemmefra vigtigt at tjene penge og klare sig selv. Lidt og sporadisk kontakt med mor. Måtte revurdere uddannelsesmål med diagnosen, som blev stillet efter længere tids indlæggelse og sygdom. Fremstår uddannelsesparat, men uafklaret og usikker. Føler sig sat i stå! Middel fagligt niveau. Positive skoleerfaringer. Uddannelsesforløb : Grundskole til og med 9 kl. Lyshøjskolen : Hansenberg, Dyr, planter og natur gennemført : IBC, hg Har siden haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 7 gange. Vil fortsat gerne arbejde med dyr, men fysikken begrænser. I vejledning er Elia ubeslutsom og søger afklaring omkring personlige, såvel som faglige udfordringer. Elia har indtil nu synes hun har kæmpet med sygdommen og gjort alt hvad hun kan. Via den kognitive metode erkender Elia, at hun måske alligevel ikke har gjort alt hvad hun kunne, da hun genkender et mønster hos sig selv, idet hun bakker ud i sidste øjeblik hver gang en handling er nært forestående hun undskylder det med, at hun alligevel ikke er sikker. For efter længere tids overvejelser igen at lande på det samme hvorefter mønstret gentager sig. Elia forpligtiger sig selv og tilmelder sig hg hvor hun er under fortsat uddannelse mhp. på arbejde i en dyrehandel.

25 Sandra Sandra er 19 år og hjemmeboende hos mor. At klare sig selv er meget vigtigt og Sandra er meget selvstændig. God kontakt til mor. Sporadisk kontakt til far. Har gennemført grunduddannelse som dyrepasser, men ikke fundet læreplads. Fremstår uddannelsesparat, men usikker, uafklaret og søgende. Middel fagligt niveau. Positive skoleerfaringer. Meget socialt kompetent. Uddannelsesforløb : Grundskole til og med 9 kl., Aller friskole : 10 kl., Sydvestfyns efterskole : Hansenberg, Dyr, planter og natur Gennemført : Arbejde : Søger praktik : Mad til mennesker, Syddansk erhvervsskole Har siden været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 6 gange. Vil gerne være finde læreplads indenfor kvæg og søger mange. Overvejer alternativer, men vil helst fortsætte søgningen. Har være ikke været i praktik eller brobygning i UU Kolding. Har ingen udfyldt udd. plan/bog. Sandra er fagligt velfunderet og har middel fagligt niveau. I vejledning fremstår en tilsyneladende selvstændig og initiativrig ung, som splittes imellem ønsket om at forfølge den valgt uddannelsesretning og erkendelsen af, at det ikke er muligt at finde praktik og et omvalg er nødvendigt. Får i løbet af forløbet prøvet bager/konditor, hvilket hun ender med at vælge som alternativ uddannelse. Er startet på bager-forløbet, bor på skolehjem i Vejle og er meget glad for det.

26 Alan Alan er 19 år og bor sammen med sin kæreste. Ingen kontakt til far og sporadisk kontakt til mor. Er flyttet fra Roskilde til Kolding til sin kæreste. Overvægtig med helbredsproblemer dårlig ryg m.v. Efterlyser opbakning og har probelmatisk økonomi føler sig meget alene mht. uddannelse/skole. Lavt selvværd og handlekraft. Fremstår uddannelsesparat, men usikker. Middel fagligt niveau. Positive. Uddannelsesforløb : Grundskole til og med 9 kl., Tjørnegårdsskolen : 10. KL. Tjørnegårdsskolen - afbrudt : Tek. og kom., Roskilde tekniske skole - afbrudt : Base 4000, prod.skole, Roskilde afbrudt : UCK, Kolding - afsluttet : Hansenberg strøm, styring. Afbrudt : Offentlig forsørgelse : Vuc, HF Har siden været i kontakt med/forsøgt kontakt fra UU/vejleder 8 gange. Vil gerne It-supporter, elektriker, bager. I vejledning fremstår en følsom ung, med mange nederlag og følelse af manglende opbakning. Alan er forundret over, hvorfor han tilsyneladende ikke magter at gennemføre en uddannelse, for han er da ikke fagligt dårlig, siger han. Føler han har svigtet mange gange pga. afbrudte forløb. Finder igennem den kognitive metode ud af, at det sociale element er meget centralt for ham og også meget problematisk, idet han ofte støder andre fra sig igennem sin adfærd og dermed ender med at føle sig ensom og uønsket eller ikke anerkendt. Desuden at han har vanskeligt ved at strukturere sin hverdag, selv om han har stort behov for den tryghed og ro det giver. Er meget positivt overrasket over, at han faktisk gennemfører de 3 ugers forløb uden at komme for sent og uden at overveje en enkelt gang at blive hjemme. Alan ender med at være afklaret ved HF, da han på længere sigt ønsker at blive pædagog.

27 Dario Dario er 21 år og far til to børn, med forskellige kvinder, som han har begrænset samværsret med. Bor hos forældrene og sover på gulvet i stuen. Er Albansk af nationalitet. Har tidligt i ungdommen været tilknyttet den kriminalpræventive indsats og tidligere tilknyttet tilsynsværge, en ordning som er stoppet ved flytningen til Kolding. Kom til danmark som 5-årig og har både ældre og yngre brødre. Dario er klar over, at han ikke har det let fagligt, men ønsker ingen test eller specialundervisning. Undgår systematisk kontakt med offentlige systemer og myndigheder dukker simpelthen ikke op! Fremstår ikke uddannelsesparat. Meget lavt fagligt niveau. Negative skoleerfaringer og sporadisk skolegang siden 5. kl. Uddannelsesforløb : Grundskole til og med 9. Kl., Søndre Skole, Rødbyhavn : BOA, CEUS, Lolland-falster - Afbrudt : Afsoning : BOA, CEUS, Lolland-falster - Afbrudt : Hansenberg, BOA afbrudt : Hansenberg, mekanik. afbrudt : Ofentlig forsørgelse : UCK : Voksenspecialundervisning, CSV Har siden været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 10 gange. Megen kontakt går ud på at tilbyde Dario ekstra støtte fagligt ASV/CSV, Ord og tal værksted osv. Ønsker skibsassistent, ønsker mekaniker, ønsker tømrer Har i 9. Kl. været i praktik som tømrer og mekaniker. Brobygningsforløb på BOA. I vejledning fremstår en ung som er meget svær, at nå ind til. Dario er utryg og har vanskeligt ved at udvise tillid til de andre deltagere, vejledere m.fl. Dario er tillukket omkring personlige og faglige problemstillinger. Samtidig frustreret over han ikke kommer videre. Indser via kognitiv metode, at adfærdsmønstret med at undvige offentlige myndigheder og institutioner hindrer ham gang på gang og at han har behov for ordblindetest. Ender med at blive testet opsøger selv, være i praktik og få lagt udd.plan sammen med samgsbehandler på jobcentret (opsøger selv med støtte fra vejleder). Ændrer grundlæggende syn fra forfulgt offer (hvad vil de mig hvorfor kan de ikke lade mig være?) til opsøgende og accepterende overfor eget behov for støtte og hjælp via myndigheder og institutioner. Er pt. i gang med CSV ordblinde undervisning og med skoleplads på Nyborg søfartsskole aug

28 Ungdomsskolen Kolding C. F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding Telefon

Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb

Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb Hæftet kan bestilles eller afhentes hos: Ungdomsskolen Kolding C. F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding Telefon 79 79 70 70 E-mail: ung@kolding.dk Hjemmeside:

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 Børn og Skoles sekretariat Dato: Januar 2013 Sagsnr.: Sagsbehandler: acha Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 På baggrund af beslutning

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Analyse af fokuselever En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Indhold 1. Baggrund og formål 2. Analysedesign 3. Analyseresultater 4. Baggrundskarakteristika

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Evaluering af. efterår 2013

Evaluering af. efterår 2013 Evaluering af Brobygning for 10. klasser efterår 2013 Brobygningskurser - nogle tal 2072 koordineringer (elevkurser) 148 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland 131 af disse kurser gennemført 17

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Intensive vejledningsforløb

Intensive vejledningsforløb Intensive vejledningsforløb Baggrunden Intensive vejledningsforløb er tiltænkt unge, som efter grundskolen ikke vælger og/eller fastholder uddannelses- eller praktikforløb på ungdomsuddannelserne. Projektet

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Evaluering af. efterår 2012

Evaluering af. efterår 2012 Evaluering af Brobygning for 10. klasser efterår 2012 Brobygningskurser - nogle tal 1988 koordineringer (elevkurser) 143 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland 115 af disse kurser gennemført 28

Læs mere

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune.

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 114 Offentligt Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Idé: At samle alle interessenter

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Studievejlederkonference

Studievejlederkonference Studievejlederkonference Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Unges motivation og rationale i forhold til uddannelse har ændret sig 90 erne - Lystvalgsdiskursen Identitetsdannelse

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

STU. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup Hvem er vi? Treårig ungdomsuddannelse Udannelsestilbud for 16-25-årige unge med vidt forskellige vanskeligheder Består

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer

Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer Denne pixibog er et af produkterne

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013 Notat Status på ungeindsatsen 3. kvartal 203 I budget 203-6 blev der afsat en innovationsblok på kr.,5 mio. årligt til en styrket indsats overfor unge ledige. Dette forventes at medføre en besparelse på

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER 1/29/14 MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER ANNE BLOM CORLIN CAND.PSYCH.AUT. SOCIALSTYRELSENS KONFERENCE OM PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER NYBORG STRAND 6. FEBRUAR

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Svendborg Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge Linien Dato for bevilling : 21.11.11 Projektperiode

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Alternativklasserne BØRN OG UNGE

Alternativklasserne BØRN OG UNGE Alternativklasserne BØRN OG UNGE Samlet dokument vedr. alternativklasserne Samlet dokument vedr. alternativklasserne... 1 Formål, målgruppe og teoretisk grundsyn... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Teoretisk

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere