Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb rapport efter Forløb III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb rapport efter Forløb III"

Transkript

1 Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb rapport efter Forløb III

2 Hæftet kan bestilles eller afhentes hos: Ungdomsskolen Kolding C. F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding Telefon Hjemmeside: Henvendelse om den pædagogiske metode kan i øvrigt ske til: Fastholdelseskaravanen Konsulent Henrik Mosbæk Holbergsgade 6, 1057 København K Telefon: Publikationen kan hentes på hjemmesiden Forord: Christine Rasmussen Research og opsamling: Gitte Skov Munk (vejleder og underviser) Billeder: Ungdomsskolen Kolding s arkivbilleder

3 Intensive vejledningsforløb I efteråret 2009 indgik Fastholdelseskaravanen, Ungdomsskolen Kolding og UU-Kolding et samarbejde om at udvikle et tilbud til unge om intensive vejledningsforløb i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Formålet var og er at skabe personlig og faglig afklaring og motivation, en øget positiv selvbevidsthed og et personligt ressourcesyn. Indholdet i det 3. pilotforløb har taget afsæt i kognitive metoder til at afdække urealistiske og negative tanker i forbindelse med blandt andet selvopfattelse og fremtidsmål og erstatte disse med positive livesforandringer. Hæftet er lavet på baggrund af uddannelsesbiografiske dybdeinterviews med 7 kursister tilmeldt Intensive vejledningstilbud - pilotforløb III i Kolding 2010.

4

5 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er uafklarede unge, ikke i uddannelse/job og uden afsluttet ungdoms-uddannelse, med faglige og sociale udfordringer. Heriblandt unge med anden etnisk baggrund end dansk, men også unge med f.eks. indlæringsvanskeligheder eller ordblindhed tilhører målgruppen. Mange af målgruppens unge har negative skoleerfaringer og flere forsøg på, at gennemføre ungdomsuddannelse bag sig. Målgruppen er karakteriseret ved en mangel på basale færdigheder f.eks, socialt, fagligt eller emotionelt. Generelt set er det unge med lavt selvværd, urealistisk oplevelse af egen formåen, muligheder og ressourcer og som f.eks. har svært ved at overholde aftaler eller fungere i sociale sammenhænge. Enkelte kursister har misbrugs- og/ eller kriminalitetsproblemer. En fællesnævner er, at kursisterne udtrykker oplevelsen af, ikke at kunne honorere kravene i en ungdomsuddannelse fagligt og socialt, samt ikke at kunne honorere kravene og forholdene i livsvilkår socialt og emotionelt. Målgruppen i projekt III adskiller sig fra de øvrige unge i tidligere projekter ved ikke at have den hyppige vejleder-kontakt, ikke at være opsøgende i forhold til hjælpe- og støtteforanstaltninger, ikke være udfarende, men er generelt unge som stille og roligt er gledet ud af uddannelsessystemet og befinder sig i afklarende forløb, uden tilsyneladende progression og uden åbenlyse årsager til den manglende progression. De gør ikke opmærksom på sig selv i systemerne, men affinder sig stille og roligt med status og position, som den måtte være pt.

6

7 Kursisterne Det overordnede spørgsmål er, hvad der kendetegner kursisterne i intensive vejledningsforløb. Herunder er der især interesse for at belyse, hvordan eller hvorvidt de adskiller sig fra andre elever i samme aldersgruppe, samt hvor stor en antaget procentvis andel af restgruppen i uddannelse kursisterne udgør. Det har vi undersøgt ved at indsamle oplysninger om baggrundsvariable som skole-, bolig- og familieforhold, forældres uddannelse og erhverv, samt fritidsaktiviteter og interesser, dels via interview/forsamtaler og dels igennem supervisions- og vejledningssamtaler i forløb 1, 2 og 3. Vi vil kort beskrive, hvad der specielt kendetegner kursisterne socialt, fagligt og emotionelt, samt de i forløbene udtrykte livsvilkår kursisterne repræsenterer og som influerer på uddannelse. På baggrund af dette vil vi forsøgsvis give et bud på, hvor stor en andel kursisterne repræsenterer i restgruppen, med særlige vilkår og forhold, som er afgørende for frafald eller ikke-valg. Pt. har 25 kursister gennemført et intensivt vejledningsforløb. 10 piger og 15 drenge i alderen år. Heraf er 10 etniske danskere og 10 af anden etnisk herkomst end dansk - 2 født og opvokset i Danmark, 1 adopteret, 1 ankommet i 3-års alderen og 1 ankommet i 8-års alderen. De mest betydelige fællestræk, som adskiller kursisterne fra andre unge, er en høj forekomst af: 1. Kursister med meget lavt fagligt niveau, som fordrer specielt tilrettelagt undervisning (CSV, STU, støtte under uddannelse m.fl.) 2. Brudte familier/livsvilkår, hvilket påvirker tryghed, relationsdannelse og følelse af tilhørsforhold og mgl. tillid til fungerende systemer og strukturer. 3. Lavt aktivitetsniveau i fritiden 4. De udtrykte livsvilkår er så ustabile/utilfredsstillende, at de påvirker kursisternes evne til valg og

8

9 fastholdelse væsentligt (familiesituation, økonomi og boligsituation). 5. Forældrene til kursisterne har: 10 ingen uddannelse, 4 faglærte, 6 kort uddannelse, og 5 mellemlang uddannelse unge kursister vurderes endvidere at have behov for yderligere/andre behandlingstilbud (terapi/psykolog m.v.) 7. De unge er ikke pt. deltagerende i uddannelsesforløb men delvist i stand-by position - enten i form af afklarende ikke-kompetencegivende forløb, på jobcenter eller lign. med henblik på aktivering/afklaring. De unge i forløb III har generelt haft meget lidt kontakt med vejledere i deres skoleforløb, idet de tilsyneladende har fundet vej og først langt senere er faldet fra eller har vist et mønster i deres uddannelsesadfærd i form af frafald. De er altså ikke den tidskrævende gruppe af de samlede deltagere, set med vejleder-øjne. Typisk har de unge i forløb I og II haft gennemsnitlig kontakt med vejledere 20 gange i løbet af deres skole/uddannelsesforløb, men de unge i forløb III har haft kontakt med vejledere gennemsnitligt 5 gange. Der angives af deltagerne endvidere ikke få mulige årsager til frafald og omvalg eller ikke-valg. Det er ikke socialt, det er ikke mangel på motivation, det er ikke faglige krav. Det er i højere grad indre anliggender og problemstillinger som kendetegner gruppen af unge i forløb III. Et fællestræk hos de unge i alle tre forløb er dog, angsten for at vælge og svigte igen. Manglende selvtillid og følelsen af at svigte udtrykkes generelt af kursisterne og dermed følger en vis

10

11 tilbageholdenhed ift. at træffe nye valg/omvalg. Mangel på et umiddelbart overskueligt mål i ikke al for fjern fremtid er en væsentlig årsag til frafald. Antager vi, at de 25 kursister fra intensive vejledningsforløb er repræsentative for gruppen af unge uden gennemført ungdomsuddanelse, ville statistikken fordele sig således: Ad % har behov for særligt tilrettelagt undervisning/støtte i ungdomsuddannelse. Ad % kommer fra brudte familier. Ad ,3% har ikke og har aldrig haft fritidsinteresser. Ad ,5% udtrykker så ustabile/utilfredsstillende livsvilkår, at det påvirker valg og gennemførelse af uddannelse negativt. Ad % af forædregruppen har ingen uddannelse eller bruger ikke den opringdelige uddannelse. Ad ,6% af kursisterne har behov for yderligere/særlige behandlingstilbud. Særligt interessant er det, at af det samlede antal tosprogede unge i intensive vejledningsforløb udgør andelen af de unge som har behov for særlig tilrettelagt undervisning/ støtte i uddannelse 83 %, mens det for den etnisk danske gruppe udgør 40%. Endvidere at der hos gruppen af tosprogede deltagere er 62% som har behov for yderligere/særlige behandlingstilbud, mens tilsvarende er gældende for 10% af de etnisk danske deltagere.

12

13 Ressourcer 73 % af de 25 unge har igennem længere perioder haft fast arbejde, som de har været glade for og passet stabilt. En forholdsvis stor andel af de unge, 76% - har stærke relationer til et andet menneske. 82 % af de unge vægter det sociale element væsentligt og betragter sig selv som meget aktive socialt både i uddannelse og fritid. Endvidere indtager kreativitet en ganske særlig plads hos de unge, idet at have mulighed for flere tilgange/løsninger på udfordringer og opgaver understreges af majoriteten af de unge deltagere, nemlig 86 % som fremhæver netop dette element i job/uddannelse. Autonomi nævnes i 62 % af interviewene som en væsentlig årsag til valg/omvalg. Manglende mulighed for at få indflydelse og blive hørt har for størstedelen af de unge været udslagsgivende i frafald. Yderligere har ungdomsmantraet Man skal være sig selv har i høj grad fodfæste blandt de unge deltagere og er man utilfreds Skal man gøre noget ved det (vælge fra/ vælge om). Der er således tale om særdeles handlekraftige unge, som er bevidste om, at de søger deres rette element og bevidste om, at de endnu ikke har fundet det. Der er i det hele taget en høj grad af bevidsthed omkring problematikken i at vælge sin vej, - og ikke at have valgt den endnu blandt de unge, som delvist udtrykker bekymring herfor og føler sig pressede til at vælge og delvist forbeholder sig ret til gentagne omvalg fordi det valgte ikke var dem (de kunne ikke være sig selv ). 99 % af de unge deltagere fremhæver selvforsørgelse som centralt og anser overførselsindkomst som negativt. 82 % af deltagerne har modtaget god vejledning og fået mange informationer om uddannelsesmuligheder igennem tiden, mener de, men er stadig i tvivl om selv helt basale uddannelsesorienterede fakta f.eks. hvor ligger vejle tekniske skole og hvordan finder man ud af hvor den ligger? De helt basale navigationsværktøjer i livet generelt er således ikke optimalt udviklede. Overskuelighed bliver hermed en væsentlig præmis for valg/ikke-valg og fravalg. Yderligere er der meget høj grad af bevidsthed om egen situation blandt de unge og det forekommer dem relativt nemt, at italesætte dette i en nær relation. I interviews har det været erfaringen, at de unge er meget direkte og uforbeholdne i deres egne beskrivelser af sig selv og deres situation.

14

15 Forandringspotentiale Målgruppen indeholder stort potentiale for forandring og er meget forandringsvillige. 85 % af de unge beskriver sig selv, som på vej, her underforstået søgende/undersøgende/i bevægelse. I den nære relation reflekterer målgruppen og forandringen i de unges syn på sig selv er mærkbar, selv under et relativt kort intensivt vejledningsforløb. I dialogen og den kognitive metode finder individet forandringspotentialet i sig selv og i gruppen trygheden til blandt ligesindede at gennemføre forandringen. De unge i forløb III har udvist stor forandringspotentiale idet de alle har set, anerkendt og foretaget ændringer i hidtidige uhensigtsmæssige handlings og valgstrategier. Det skønnes af 85 % af deltagerne i de tre samlede forløb har forandringspotentiale og med 1. øgede praktiske læringsformer, 2. øgede praktikmuligheder (at afprøve), 3. lettere/øget adgang til støtte i uddannelser, 4. øget socialt fokus i uddannelser og 5. øget fokus på voksen-relationer og dialog vil vælge/gennemføre en ungdomsuddannelse. Handlekraft og strategier ifht. udfordringer i en ungdomsuddannelse 54% af målgruppen beskriver eget faglige niveau som dårligt eller utilstrækkeligt og adspurgt har de unge ikke selv svar på, hvor eller hvordan de kan finde den nødvendige støtte, har ikke kvalificeret sig til støtte eller synes det er uoverskueligt/svært at få støtte i uddannelserne. De unge som har fået tilbudt særlig støtte (STU, EGU, CSV mv.) har opfattet tilbuddet som marginaliserende og derfor afvist. Dette kombineret med at det er vanskeligt, at finde hjælp i hjemmet eller blandt kammerater til f.eks. lektier og projekter fremhæves af 40% som en væsentlig årsag til frafald. Her skal det fremhæves, at 100 % af de tosprogede deltagere, pointerer at det er meget vanskeligt for dem at få studiehjælp i familie eller omgangskreds. 68,5% af de unge udtrykker så ustabile og utilfredsstillende livsvilkår, at en forholdsvis struktureret hverdag vanskeligt lader sig gennemføre. Vilkår udenfor uddannelsen familievilkår, levevilkår, økonomi, relationer, struktur i dagligdagen

16 m.fl. påvirker disse unge i så høj grad, at de har vanskeligt ved at gennemføre et studieforløb. Dertil kommer at manglende studieteknik notatteknik, kalenderføring, opgavestruktur/gennemskuelighed mv. for 64 % af deltagerne er ukendt. Som en deltager pointerer: jeg kan jo ikke engang skrive notater og slet ikke skrive notater, følge med, høre hvad læreren og de andre siger og samtidig deltage i undervisningen. 34 % af de unge udtrykker selv, at de har tendens til at give op (frafald), når de faglige krav bliver høje eller undervisningen for enformig. Tæt på 72 % angiver at de falder fra uddannelser, når hverdagen udenfor skolen bliver for uoverskuelig pga. livsvilkår, for som en af disse unge udtrykker det: Når det er svært derhjemme og oven i købet også i skolen, så bliver det bare for meget for mig.

17 Motivationsfaktorer Et fremtrædende træk hos de unge i forløb III er, at de igennem samtale opdager og genkender egne adfærdsmønstre de havde måske en mistanke om, at der er et eller andet der forhindrer valg eller gennemførsel, men har hidtil haft vanskeligt ved at præcisere disse faktorer. Igennem kognitive samtaler visualiseres de gældende faktorer og de unge handler herefter i forhold til et ønske om, at ændre disse hidtidige adfærdsmønstre.

18

19 SÅ ER DET NU! Han havde sagt ja til at være med i det intensive vejledningsforløb, fordi NU SKULLE DER SKE NOGET! I rigtig god tid, iført den helt nye hvide kardigan og en sort cap stod han foran indgangen, lige klar til at komme i gang med kurset. Smøgen blev hurtigt skoddet, og med en frisk replik sprang han op ad trapperne. Humøret var højt, vi var ikke bare på fornavn, men han præsenterede sig med det navn vennerne havde givet ham! Mr. Bozi havde dagen i forvejen fået tildelt programmet og var blevet informeret om, at dag 1 var team-building dag! Vi skulle i skoven og ud til stranden! Bozi skulle med, selvom tøjet nok var lidt for fint, i hvert tilfælde lidt for koldt til 3 timer i skoven! De efterfølgende 3 kursusdage mødte Bosi ikke op, selvom der blev sendt sms, ringet og kursuslederen kørt ud på den praivate adresse for at banke ham op! Vi havde nok ikke forventet at se mere til Bozi, men pludselig var han der igen! Bosi kom ind i en gruppe, og blev ligesom de øvrige kursister tilbudt en individuel samtale. Bosi fortæller, at han som 11 årig flyttede til Danmark sammen med sine forældre og 4 søskende. De første 3 år går Bosi på 3 forskellige folkeskoler, inden han flyttes i en specialklasse. Her går han 3 år og som 17 årig starter Bosi på efterskole. Dette forløb afbrydes efter 1 måned. Herefter følger 3 måneder med arbejde. De efterfølgende 3 år er Bosi tilmedlt flere grundforløb:produktion og udvikling, Det merkantile grundforløb, Bygge og anlæg, mad til mennesker. Alle grundforløb afbrydes iflg. Bosi på grund af alt for meget fravær. Efter 3 måneder på offentlig forsørgelse flytter Bosi kommune og starter på grundforløbet Bygge og anlæg. Efter 3 måneder afbrydes dette forløb igen pga af fravær. Bosi er nu 20 år, og vil gerne i gang med en uddannelse. Vi snakker om hvad, der evt. skal være anderledes. Bosi kommer med nogle ønsker og der udarbejdes en Bosi-plan. Bosi er villig til at tage imod al den hjælp, han kan få. En kæreste venter i kulissen, og de kan først blive gift, når han har en uddannelse. Bosi indvilger i at deltage i nye tiltag. Humøret og drømmene er høje Drømmen om at komme til at gå i jakkesæt og køre i en stor BMV er ved at få vinger. Deværre er Bosi ikke mødt op og er derfor ikke kommet i gang med en uddannelse endnu! I næste måned fylde Bosi 21 år.

20

21 Anonymiserede biografier Anders Anders er 18 år og hjemmeboende. Udtrykker ønske om at blive mekaniker. Fremstår umiddelbart uddannelsesparat og meget motiveret. Har en måske læreplads, men har ikke ansøgt om optagelse eller bekræftet lærepladsen. Positive skoleerfaringer. Middel fagligt niveau. Anders udtrykker det er svært, at tage stillig og har svært ved at vise initiativ. Mor tager teten og presser ofte på. Lader sig let lede af venner følger med og siger nødigt nej. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9 kl. Privatskole : Hansenberg, mekanik, bil, fly. - afbrudt : Hansenberg, Prod. og udv. - afbrudt : UCK : Praktik : Hansenberg, mekanik.,bil, fly.- afbrudt Har siden haft kontakt med/eller forsøgt kontakt fra vejleder/uu center 14 gange - Vil gerne mekaniker, vil gerne grundforløb igen, vil gerne arbejde, vil gerne fuldtid, vil gerne praktik. Anders har deltaget i et længerevarende praktikforløb via UU og har en udfyldt uddannelsesbog/plan. I vejledning fremstår Anders, fagligt såvel som personligt. Drømmer om at blive mekaniker har muligheden, men opsøger den ikke, for hvad hvis det ikke går? Anders får via kognitive metoder indsigt i sin egen handlingslammelse og opsøger selv den mulige læreplads, som bekræftes. Han ansøger endvidere Hansenberg og pt. i gang som mekaniker med læreplads.

22 Dawid Dawid er 17 år, hjemmeboende og polsk. Dawid står i en frustrerende situation, da han er blevet udvist fra sin gymnasiale udd. Han er meget opsat på, at komme tilbage igen. Dawid er diagnosticeret med asphbergers syndrom i mild grad og har meget vanskeligt ved at forstå årsagen til bortvisningen. Det er en nervøs, anspændt og stresset Dawid, som melder sig til at deltage i vejledningsforløbet. Fremstår uddannelsesparat og er til dels empatisk (tillært) dvs. Dawid kan indgå i sociale sammenhænge. Meget højt fagligt niveau. Positive skoleerfaringer. Uddannelsesforløb : grundskole til og med 9. Kl., Munkevænget : IB - afbrudt : Munkensdam gymnasium Har siden haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 7 gange. Dawid har i 9. og 10. Kl. ikke været i praktik eller brobygningsforløb. Har ingen udfyldte uddannelsesbøger/planer. I vejledning viser sig en målrettet ung mand, som gerne vil videre med sit uddannelsesforløb og som er frustreret og ikke forstår bortvisningen. Via samtaler i gruppen opnår Dawid indsigt i, at bortvisningen er fortjent (de øvrige deltagere forklarer ham hvorfor han er bortvist) og spejlingen i de øvrige deltageres øjne får Dawid til at ændre indstilling til sin bortvisning (han tilføjer deres moral til sine tillærte sociale færdigheder). Hermed åbner Dawid op for at søge nye veje og ender med at blive optaget på Munkensdam gymnasium, hvilket han fortsat er i gang med og glad for.

23 Baran Baran er 18 år, somalisk afstamning og pt. anbragt som del af ungdomssanktion hos plejefamilie. Ingen kontakt med far. Baran vil gerne leve et ordentligt liv, som han udtrykker det. Fremstår uddannelsesparat. Lav motivation, handlekompetence, hænger fast i gangster -adfærden og mangler alternativer hertil. Middel fagligt niveau. Negative skoleerfaringer. Føler sig tynget af social baggrund og ønsker at bryde mønstret. Søger kontinuerlig støtte og opbakning. Lavt fagligt niveau. Uddannelsesforløb : Folkeskole til og med 9 kl., Bramdrup skole : IBC, hg - afbrudt : Ungdomssanktion/afsoning : 10 kl. Bakkeskolen Baran har været anbragt udenfor kommunen og vi har derfor ikke oplysninger om antallet af kontakter med UU. Vil gerne hg, vil gerne arbejde, vil gerne hf, vil gerne pædagog. I vejledningen fremstår Baran frustreret. Kan ikke motivere sig selv og holde fast. Vil meget gerne ændre adfærd, men ved ikke hvordan. Er bange for at falde tilbage til gamle venner og adfærdsmønstre men det er de eneste han kender. Søger nye indentifikationsmuligheder. Erkender mgl. faglighed i fht. ønsket på længere sigt om at blive pædagog og starter i 10. kl. for at forbedre det faglige niveau.

24 Elia Elia er 18 år og hjemmeboende hos far. Hendes kæreste bor hos hende. Er diagnosticeret med psoreasis gigt i led. Ønsker at flytte hjemmefra vigtigt at tjene penge og klare sig selv. Lidt og sporadisk kontakt med mor. Måtte revurdere uddannelsesmål med diagnosen, som blev stillet efter længere tids indlæggelse og sygdom. Fremstår uddannelsesparat, men uafklaret og usikker. Føler sig sat i stå! Middel fagligt niveau. Positive skoleerfaringer. Uddannelsesforløb : Grundskole til og med 9 kl. Lyshøjskolen : Hansenberg, Dyr, planter og natur gennemført : IBC, hg Har siden haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 7 gange. Vil fortsat gerne arbejde med dyr, men fysikken begrænser. I vejledning er Elia ubeslutsom og søger afklaring omkring personlige, såvel som faglige udfordringer. Elia har indtil nu synes hun har kæmpet med sygdommen og gjort alt hvad hun kan. Via den kognitive metode erkender Elia, at hun måske alligevel ikke har gjort alt hvad hun kunne, da hun genkender et mønster hos sig selv, idet hun bakker ud i sidste øjeblik hver gang en handling er nært forestående hun undskylder det med, at hun alligevel ikke er sikker. For efter længere tids overvejelser igen at lande på det samme hvorefter mønstret gentager sig. Elia forpligtiger sig selv og tilmelder sig hg hvor hun er under fortsat uddannelse mhp. på arbejde i en dyrehandel.

25 Sandra Sandra er 19 år og hjemmeboende hos mor. At klare sig selv er meget vigtigt og Sandra er meget selvstændig. God kontakt til mor. Sporadisk kontakt til far. Har gennemført grunduddannelse som dyrepasser, men ikke fundet læreplads. Fremstår uddannelsesparat, men usikker, uafklaret og søgende. Middel fagligt niveau. Positive skoleerfaringer. Meget socialt kompetent. Uddannelsesforløb : Grundskole til og med 9 kl., Aller friskole : 10 kl., Sydvestfyns efterskole : Hansenberg, Dyr, planter og natur Gennemført : Arbejde : Søger praktik : Mad til mennesker, Syddansk erhvervsskole Har siden været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 6 gange. Vil gerne være finde læreplads indenfor kvæg og søger mange. Overvejer alternativer, men vil helst fortsætte søgningen. Har være ikke været i praktik eller brobygning i UU Kolding. Har ingen udfyldt udd. plan/bog. Sandra er fagligt velfunderet og har middel fagligt niveau. I vejledning fremstår en tilsyneladende selvstændig og initiativrig ung, som splittes imellem ønsket om at forfølge den valgt uddannelsesretning og erkendelsen af, at det ikke er muligt at finde praktik og et omvalg er nødvendigt. Får i løbet af forløbet prøvet bager/konditor, hvilket hun ender med at vælge som alternativ uddannelse. Er startet på bager-forløbet, bor på skolehjem i Vejle og er meget glad for det.

26 Alan Alan er 19 år og bor sammen med sin kæreste. Ingen kontakt til far og sporadisk kontakt til mor. Er flyttet fra Roskilde til Kolding til sin kæreste. Overvægtig med helbredsproblemer dårlig ryg m.v. Efterlyser opbakning og har probelmatisk økonomi føler sig meget alene mht. uddannelse/skole. Lavt selvværd og handlekraft. Fremstår uddannelsesparat, men usikker. Middel fagligt niveau. Positive. Uddannelsesforløb : Grundskole til og med 9 kl., Tjørnegårdsskolen : 10. KL. Tjørnegårdsskolen - afbrudt : Tek. og kom., Roskilde tekniske skole - afbrudt : Base 4000, prod.skole, Roskilde afbrudt : UCK, Kolding - afsluttet : Hansenberg strøm, styring. Afbrudt : Offentlig forsørgelse : Vuc, HF Har siden været i kontakt med/forsøgt kontakt fra UU/vejleder 8 gange. Vil gerne It-supporter, elektriker, bager. I vejledning fremstår en følsom ung, med mange nederlag og følelse af manglende opbakning. Alan er forundret over, hvorfor han tilsyneladende ikke magter at gennemføre en uddannelse, for han er da ikke fagligt dårlig, siger han. Føler han har svigtet mange gange pga. afbrudte forløb. Finder igennem den kognitive metode ud af, at det sociale element er meget centralt for ham og også meget problematisk, idet han ofte støder andre fra sig igennem sin adfærd og dermed ender med at føle sig ensom og uønsket eller ikke anerkendt. Desuden at han har vanskeligt ved at strukturere sin hverdag, selv om han har stort behov for den tryghed og ro det giver. Er meget positivt overrasket over, at han faktisk gennemfører de 3 ugers forløb uden at komme for sent og uden at overveje en enkelt gang at blive hjemme. Alan ender med at være afklaret ved HF, da han på længere sigt ønsker at blive pædagog.

27 Dario Dario er 21 år og far til to børn, med forskellige kvinder, som han har begrænset samværsret med. Bor hos forældrene og sover på gulvet i stuen. Er Albansk af nationalitet. Har tidligt i ungdommen været tilknyttet den kriminalpræventive indsats og tidligere tilknyttet tilsynsværge, en ordning som er stoppet ved flytningen til Kolding. Kom til danmark som 5-årig og har både ældre og yngre brødre. Dario er klar over, at han ikke har det let fagligt, men ønsker ingen test eller specialundervisning. Undgår systematisk kontakt med offentlige systemer og myndigheder dukker simpelthen ikke op! Fremstår ikke uddannelsesparat. Meget lavt fagligt niveau. Negative skoleerfaringer og sporadisk skolegang siden 5. kl. Uddannelsesforløb : Grundskole til og med 9. Kl., Søndre Skole, Rødbyhavn : BOA, CEUS, Lolland-falster - Afbrudt : Afsoning : BOA, CEUS, Lolland-falster - Afbrudt : Hansenberg, BOA afbrudt : Hansenberg, mekanik. afbrudt : Ofentlig forsørgelse : UCK : Voksenspecialundervisning, CSV Har siden været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 10 gange. Megen kontakt går ud på at tilbyde Dario ekstra støtte fagligt ASV/CSV, Ord og tal værksted osv. Ønsker skibsassistent, ønsker mekaniker, ønsker tømrer Har i 9. Kl. været i praktik som tømrer og mekaniker. Brobygningsforløb på BOA. I vejledning fremstår en ung som er meget svær, at nå ind til. Dario er utryg og har vanskeligt ved at udvise tillid til de andre deltagere, vejledere m.fl. Dario er tillukket omkring personlige og faglige problemstillinger. Samtidig frustreret over han ikke kommer videre. Indser via kognitiv metode, at adfærdsmønstret med at undvige offentlige myndigheder og institutioner hindrer ham gang på gang og at han har behov for ordblindetest. Ender med at blive testet opsøger selv, være i praktik og få lagt udd.plan sammen med samgsbehandler på jobcentret (opsøger selv med støtte fra vejleder). Ændrer grundlæggende syn fra forfulgt offer (hvad vil de mig hvorfor kan de ikke lade mig være?) til opsøgende og accepterende overfor eget behov for støtte og hjælp via myndigheder og institutioner. Er pt. i gang med CSV ordblinde undervisning og med skoleplads på Nyborg søfartsskole aug

28 Ungdomsskolen Kolding C. F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding Telefon

Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb

Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb Hæftet kan bestilles eller afhentes hos: Ungdomsskolen Kolding C. F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding Telefon 79 79 70 70 E-mail: ung@kolding.dk Hjemmeside:

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

Evaluering af Klinkehuset

Evaluering af Klinkehuset SØNDERBORG KOMMUNE 2013 Evaluering af Klinkehuset 95%-målsætningen: Transfaglighed i et ungeperspektiv Anna-Maj Stride Geyti Forskning og Innovation University College Lillebælt Indhold Læsevejledning...

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008 Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø Resultater og erfaringer Projekt TripleU 2008 Mit sprogs grænser er min verdens grænser, og sproget er for tanken, hvad

Læs mere

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning 2013 1 2 Efterskolens betydning for unges ordblindes liv

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003 Hvor gik det galt? Hvem er de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? af

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Indhold Indledning... 3 Formål for vejledning på Ågård Efterskole... 3 Fokus... 3 Metode... 3 Perspektiv... 3 Vejledning i samspil... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til hjemmebesøg FAMILIESAMARBEJDE I ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

Midtvejsevaluering af tiltag med mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole

Midtvejsevaluering af tiltag med mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole af tiltag med mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole Til LBR i Randers, Favrskov og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 3 3. Baggrunden for mentorordningen...

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere