Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg"

Transkript

1 Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Administration Ejendommen administreres af bestyrelsen for Ejerforeningen. Navne på medlemmer af bestyrelsen og deres telefonnumre fremgår af opslag på ejendommenes opslagstavle i stueetagen. Påtaleberettiget er bestyrelsen for Ejendommen Teglvænget/Vangs Allé. Ansvarlig for overholdelse af husordenen er medlemmer af ejerforeningen og lejerne. Ved fremleje/udleje er den oprindelige ejer/lejer ansvarlig for overholdelsen af husordenen og samtidig erstatningspligtig for skader forvoldt af de hos ham boende eller besøgende personer. Udover bestemmelser i denne husorden er bestemmelserne i ejendommens vedtægter og allerede indgåede lejekontrakter gældende. Vicevært Viceværten kan træffe dagligt på telefon i tidsrummet Telefonnummer til vicevært og ejendommens administrator kan ses i ejendommens opslagstavle i stueetagen. Skriftlig besked til viceværten kan lægges i viceværtpostkassen ved kældernedgangen Teglvænget nr. 19. Viceværten og ejendomsadministrator kan på bestyrelsens vegne påtale forhold, hvis de vedtage regler og bestemmelser ikke overholdes. Tag det ikke ilde op, det er en del af deres arbejde og har til formål, at det fortsat skal være rart at bo i ejendommen. Støj Musik og underholdning, herunder sang, må ikke udøves, således at det er til gene for øvrige beboere, og ikke mellem kl til Anvendelse af støjende værktøj skal finde sted under størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere, og kun mellem på hverdage. Der må ikke udføres støjende reparationsarbejde på søn- og helligdage. Vask Beboerne kan reservere vaskerum på de dertil indrettede tavler i kælderen. Som betaling i maskinerne anvendes poletter. Oplysning om hvor poletterne kan købes fremgår af opslag på ejendommens opslagstavle. Er anvendelsen af vaskemaskinerne ikke påbegyndt seneste 1 time efter reservationstidspunktet, kan andre benytte vaskeriet. 1

2 Anvendelse af vaskemaskiner er af støjmæssige hensyn begrænset til tidsrummet kl til Beboerne kan disponere over tørrerum fra kl til næste dag kl Tørrerummet kan reserveres i tavlen ved siden af døren indtil tørrerummet. Vaskehus og tørrerum skal afleveres rengjorte efter brug. Vinduet skal holdes lukket om natten. Anvendelse af vaskehus og tørrerum er forbeholdt lejere og ejere og disses husstand. De må ikke anvendes af andre ej heller af personer i de udlejede loftsværelser. Tørring af tøj udendørs må kun finde sted i tidsrummet fra solopgang til solnedgang, og kun på de i gården opsatte tørrestativer. Ejerforeningen forsøger at leve op til sit ansvar efter arbejdsmiljøloven krav om at holde maskinerne i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Der foretages med regelmæssige mellemrum kontrol af sikkerheden. Det er brugerens pligt at kende og overholde de ved maskinen placerede brugsanvisninger. Hvis der opstår fejl eller mangler i tiden mellem disse eftersyn, skal brugeren hurtigst mulig melde om fejl eller mangler til viceværten eller ejendommens administrator. Affald Nedstyrtningsskakten må kun anvendes til mindre portioner husholdningsaffald, der altid skal være forsvarligt indpakket og aldrig må indeholde spidse eller skærende genstande. Andet affald henvises til containerne i gården, hvor der også er opstillet containere til flasker, papir og batterier. Storskrald Storskrald skal opbevares i egne lokaler indtil afhentning kan ske. Afhentningsdatoerne er udsendt af Aalborg kommune. På afhentningsdagen skal man selv bringe sit storskrald til afhentningspladsen. Byggeaffald fra ombygning og renovering må ikke, uden viceværtens tilladelse, oplagres på ejendommens grund eller fyldes i affaldscontainerne. Såfremt Aalborg kommune udstikker særlige regler for sortering af affaldet, skal disse følges. Der må ikke udkastes brød eller andre madvarer til fuglene, da det tiltrækker rotter. Husdyr Der må ikke holdes husdyr på værelserne i overetagen. Hunde skal føres i snor på ejendommens område, og hundens ejer skal sørge for fjernelse af eventuelle efterladenskaber. 2

3 Fællesområder Sker der forurening af fællesarealerne skal rengøring straks foranstaltes af den ansvarlige. Indretning og anvendelse af fælleskøkkenerne i overetagen skal være af tekøkkenmæssig karakter. Der må ikke være elforbrugende apparater i køkkenerne ud over de installerede kogeplader. Køkkener, toiletter og baderum på overetagen, skal holdes i forsvarlig rengjort stand af beboerne. Beboerne på overetagen skal selv sørge for, at reklamer og aviser bliver bragt til papircontaineren i gården. Kælder- og pulterrum For at reducere brandrisikoen skal alle kælder- og pulterrum være forsynet med forsvarlig lås, og der bør at sikkerhedsmæssige årsager ikke opbevares brandfarlige effekter. Hobbyrum De i kælderen indrettede hobbyrum er stillet til rådighed for ejendommens beboere, og de kan anvendes til hobbybetonede aktiviteter på brugerens eget ansvar. Det i lokalet opslående reglement skal overholdes. Trapper, gang og fællesareal og hensætning af cykler, barnevogne m.m. På ejendommens trapper, i gang, kælderhalse eller porte må der ikke hensættes cykler, barnevogne eller lignende. Disse henvises til de dertil indrettede pladser i kælderen. Dørene mod gårdsiden skal altid være låste. Dørene mod gaden låses automatisk besøgende kan anvende porttelefonanlægget. Navneskilte på porttelefon, brevindkast i entredør, dør på 5. sal og postkasse kan bestilles hos administrator til en pris af 250,00 kr. Administrators telefonnummer er at finde på opslagstavlen i ejendommens stueetage Parkering Parkering på ejendommens grundstykke er kun tilladt for indregistrerede motorkøretøjer med max. Egenvægt på 2 tons. Trailere, campingvogne og lignende må max. Henstilles 1 døgn. Parkering i gården sker altid på eget ansvar, ejerforeningens forsikring dækker ikke nedfaldne tagsten eller lignende. Knallerter og andre benzindrevne køretøjer må af sikkerhedsmæssige grunde ikke stilles i kælderen, men henvises til cykelrummet udenfor kælderen. 3

4 Elevatorer Elevatorer må ikke uden foregående aftale med viceværten bruges til transport af flyttegods. Skader opstået ved flytning kan kræves erstattet. Ejendommens ydre Der må ikke opsættes antenner, paraboler, skilte, markiser eller lignende på ejendommens facader uden ejerforeningens skriftlige tilladelse. De indvendige flader på altanerne, der er synlige fra gaden skal males med maling, der kan hentes hos viceværten. Der må ikke tørres tøj på altanerne, så det er synligt fra gaden. Afbrydelse af forsyning For at foretage reparation/ændringer kan det være nødvendigt at lukke for vand/varme. Sådanne afbrydelser skal ske, så de er mindst muligt til gene for de øvrige beboere. Derfor skal man i videst muligt omfang informere de øvrige beboere i god tid. Viceværten skal altid informeres, eventuelt med en seddel i vicevært postkassen. Driftsforstyrrelser Ved driftsforstyrrelser i de fælles installationer, der hører til ejendommen, så som vand, varme, elevatorer m.m. bedes man rette henvendelse til viceværten eller administrator eller medlemmer af bestyrelsen. På opslagstavlen i ejendommens stueetage oplyses telefonnumrene til førnævnte personer. Ændring af bærende konstruktioner Hvis ombygning indebærer ændring af bærende konstruktioner, kræves der tilladelse og godkendelse af ændringen af både offentlige myndigheder og ejerforeningen. Ejeren af lejligheden skal endvidere tegne en forsvarlig forsikring i forbindelse med ombygningen. 4

5 Reglement for lejere af 5. Sals værelser Støj Af hensyn til naboer og underboere skal der være absolut ro på såvel værelser, baderum som gang efter kl Rengøring Der skal holdes ryddeligt og rent på badeværelser, toiletter, køkken og gange. Bad Der skal udvises mådehold i forbindelse med forbrug af varmt vand under badning. Benyttelse af brusebadene er forbudt i tiden mellem kl og kl El Lyset i køkkenet, badeværelser og toiletter skal være slukket, når rummene ikke benyttes. Aflåsning Af sikkerhedsmæssige grunde Skal dørene fra værelsesgangene til trapperne holdes låste også af hensyn til uvedkommende trafik. Såfremt disse regler ikke overholdes, vil de respektive lejemål søges bragt til ophør. 5

6 Etik/Holdninger 5. sal udlejning, kælder, yderdøre og facade Bestyrelsen arbejder på, at løfte vedligeholdsniveauet således, at alle installationer virker tilfredsstillende og bygningerne er i orden og ser pæne og velholdte ud. På baggrund af denne holdning har vi nogle hjertesuk til alle beboere såvel ejere som lejere. Værelsesgangen på 5. Sal Vedligeholdelsesniveauet har været meget lavt, men er blevet bedre. Der er malet, udskiftet køkkenborde, repareret badeværelser osv. Der mangler stadigt meget inden det er tilfredsstillende, men vi vil løbende udføre forbedringer. Et aktuelt problem på 5. Sal er moralen, beboerklientel, rengøring og orden. Det er trist nedslående at se beboere udleje deres værelser og derefter lade 7 og 9 være lige. Når et værelse udlejes, pålægges der et ansvar på udlejeren. Er det til en socialt belastet eller udlændinge, er det en selvfølge at de ofte har en anden kultur/væremåde og opførsel, der kræver meget opmærksomhed fra udlejeren således, at disse ikke er til en belastning for husets øvrige beboere, men falder naturligt ind i dagligdagen. Det er udlejer der er ansvarlig for disse ting. Vi skal have rengøringsniveauet og moralen på 5. Sal løftet. Det er bestyrelsens agt, at opsøge udlejerne når ovenstående ikke respekteres, og hvis der ikke reageres vil problemet blive diskuteret på efterfølgende bestyrelsesmøde og generalforsamling. Kælderen Kælderen har været udsat for en del indbrud, hvilket vi ikke kan forhindre i fremtiden. Vi vil gerne opfordre alle til at have stabile aflåsninger, og til ikke at have synlige værdigenstande, vin eller spiritusflasker, såvel fulde som tomme, stående fremme. Reager hvis der opholder sig fremmede personer i kælderen. Yderdør Alle vores yderdøre er aflåst ud fra aftalte tidsplaner. Hvis en dør ikke lukker eller holdes åben af krogen, bedes der omgående reageres. Fjern evt. krogen eller giv besked til viceværten. Hvis en ukendt person via porttelefonen vedvarende anmoder om at få åbnet yderdøren, må det ikke ske. Kontakt politiet de er villige til at aflægge et besøg. Facaderne 6

7 Facaderne er vores ansigt udadtil, hvorfor vi hermed opfordre til ikke at opsætte skæmmende læ plader samt antenner. Synlige altanvægge bedes malet med den maling der kan afhentes hos viceværten. En oprydning i de kælderrum der har vindue til facaden, og en lille blomst i trappeopgangens vindueskarm vil også give et lille løft. 7

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10 INDHOLD Fællesarealer 3 Kældre 4 Ved hoveddøre 6 Anlæg og gårde 6 Altaner 7 Støj 8 Fælles installationer 9 Ejervedligehold og renovering 10 Husdyr 11 Udlejning 12 Nøgler, brikker 12 Affald 12 Overtrædelse

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

EF Dybendalsvej 67-73

EF Dybendalsvej 67-73 EF Dybendalsvej 67-73 Beboervejledning www.dybendalsvej.dk Version 1 April 2012 EF DYBENDALSVEJ 67-73 1 VELKOMMEN Denne beboervejledning er udfærdiget til brug for samtlige beboere i EF Dybendalsvej 67-73,

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Afd. 044 Rytterkasernen HUSORDEN

Afd. 044 Rytterkasernen HUSORDEN Afd. 044 Rytterkasernen HUSORDEN Generelt 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere