FERSKVANDSFISKERIBLADET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERSKVANDSFISKERIBLADET"

Transkript

1 FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr årg. april / maj 2012 Debat om forskernes undersøgelse i Gudenåen Gjorslev gods fik bøde for "defekt" åletrappe Efterskoleelever lærte om rugekasse-metoden Tværfaglig interesseorganisation for lystfiskeri ferskvandsfiskeri akvakultur og bredejerinteresser

2 leder Uheldig samfundsudvikling Niels Barslund, formand Det går den forkerte vej med topstyring fra regering/folketing. Eksempelvis har folketinget vedtaget, at kommunerne kan nøjes med at oplyse ændringer af vandløbsregulativer m.m. på kommunernes hjemmeside (der vil komme store ændringer i forbindelse med vandplanerne), hvor man før skulle orienterer de berørte borgere direkte. Man kan frygte, at ændringerne ikke vil blive opdaget af dem der bliver berørt. Helt uforståeligt er det dog, at fødevareministeren har fremsat et lovforslag om, at randzoner ved åer og søer skal være offentlige tilgængelige. Det er en grov krænkelse af privat ejendomsret det må være en form for gratis ekspropriation! indholdsfortegnelse Formandens leder Voldsom debat om de døde ål ved tangeværket Gjorslev Gods fik bøde for ufunktionelt ålepas tilskud til vandløbsrestaurering ændret...12 enestående opslagsværk om ferskvandsfisk Fiskeriregulering i vestjyske vandløb efterskoleelever hørte om rugekasser Forlænget fredning i Ringkøbing Fjord dambrugsejerne fik ekstra sæbetildeling Samlet bekendtgørelse for dambrug danmarks ældste dambrug KORt NYt FerskvandsFiskeribladet

3 Ferskvandsfiskeriforeningen For danmark afholder generalforsamlingen lørdag den 21. april 2012 kl I langå Kulturhus, bredgade 4,8870 langå. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Behandling af forslag til vedtægtsændring 6. Behandling af indkomne forslag 7. Budget for Fastsættelse af dagpenge og evt. løn til bestyrelsen 9. Kontingent Valg af bestyrelsen På valg er: Dambruger Ove Ahlgreen, Ole Valgaard Holanng Lystfiskere Max Thomsen, Hilmar Jensen, Torben Salling Lodsejere Niels Barslund 11. Valg til 4 bestyrelsessuppleanter Dambrug Jens Andreas Grøn Lystfiskere Lars Kielsgaard Lodsejere Uffe Pedersen Erhvervsfiskere Gert Nielsen 12. Valg af revisorer På valg er: Claus Rasmussen og Jens Salling Jensen 13. Eventuelt Generalforsamlingen starter med en let frokost samme sted kl Tilmelding er nødvendig og skal ske til kontorhjælpen, Gitte Underbjerg, Norgesvej 1, 8700 Horsens, tlf På bestyrelsens vegne, Niels Barslund Forslag til vedtægtsændringer 7. Bestyrelsen 12. Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer fordelt med: 4 lystfiskere, 3 dambrugere, 1 erhvervsfisker og 2 repræsentanter for lodsejer- eller regulativforeninger. 14. Bestyrelsen afholder 4 ordinære møder om året. Hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom, indkaldes bestyrelsen. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden. FErskvaNDsFiskEribladeT

4 Tangeværket retter voldsom kritik mod forskers resultat Seniorforsker Niels Jepsen er til gengæld dybt forarget på Tangeværkets formand bent Kornbek I sidste nummer af Ferskvandsfiskeribladet omtalte vi kort en undersøgelse, DTU Aqua havde gennemført med 45 blankål på deres vej frem mod gydepladserne i Sargassohavet. Offentliggørelsen af denne rapport, som viser at Tangeværket er en ren dødsfælde for de gydemodne ål, har skabt stor opmærksomhed, også i internationale fiskekredse, men seniorforsker Niels Jepsens rapport har samtidig ført til voldsomme udfald fra Tangeværkets side. Formanden for Tangeværket, Bent Kornbek, har bl.a. i Bjerringbro Avis skrevet, at der er flere faktuelle fejl i den videnskabelige artikel, der ligger til grund for DTU Aquas pressemeddelelse om åledødeligheden ved Tangeværket. Bent Kornbek har krævet en berigtigelse af DTU Aqua. Og det har gjort seniorforsker Niels Jepsen meget vred. 4 FErskvaNDsFiskEribladeT

5 Tangeværkets bestyrelsesformand Bent Kornbek: DTU Aqua fortolker ensidigt ud fra deres data. Vi vender senere her i artiklen tilbage til den voldsomme debat, undersøgelsen har medført, men lad os lige kort opfriske, hvad det hele handler om: I tilfældet her drejer det sig altså om en videnskabelig undersøgelse med 45 blankål (hunner), der blev forsynet med akustiske sendere for at finde ud af, hvordan de havde det med at foretage en vandring på blot 64 kilometer i Gudenåen fra Lindå til Randers. 75 pct. af ålene med akustiske sendere var ikke nået frem, da forsøget sluttede efter et halvt år. Afstanden til gydepladserne i Sargassohavet er ca km.,men alene strækningen de første kilometer i Gudenåen kom altså i henhold til forskernes undersøgelser til at koste tre ål ud af fire livet, og det var specielt, da ålene nåede frem til Tangeværket, det gik hårdt ud over forsøgsålene 58 pct. af ålene gik tabt i forbindelse med passage af værket. Seniorforsker Niels Jepsen fra DTU Aqua i Silkeborg, som er en af forskerne bag den interessante undersøgelse, siger i det udsendte nyhedsbrev, at undersøgelsen falder i tråd med flere udenlandske undersøgelser, der viser, at ål har svært ved at overleve mødet med vandkraftværker. I kombination med tidligere undersøgelser, der har vist en stor dødelighed på turen gennem Randers Fjord, må vi konkludere, at kun ganske få procent af de ål, der har brugt 8-16 år på at opnå voksenstørrelse i Gudenåen, faktisk når ud til kysten, for slet ikke at tale om helt til Sargassohavet, siger Niels Jepsen, DTU Aqua, i det udsendte nyhedsbrev, som virkelig har fået Gudenåcentralen/Tangeværket til at fare i blækhuset. Gudenåcentralen med bestyrelsesformand Bent Kornbek i spidsen accepterer på ingen måde de konklusioner, som seniorforsker Niels Jepsen drager af undersøgelsen med de radioudstyrede ål på deres vej forbi Tangeværket. Tangeværkets ledelse har derfor ifølge Bjerringbro Avis sendt en skriftlig klage til DTU Aqua med krav om berigtigelse. Bent Kornbek afviser bl.a. Niels Jepsens påstand om, at en stor del af de radio-mærkede blankål er omkommet på Tangeværkets riste. Til Bjerringbro Avis siger Bent Kornbek: Vi finder denne påstand om at blankålene dør på Tangeværkets riste for udokumenteret. En Konklusion, som er udtryk for en helt ensidig fortolkning af data. FErskvaNDsFiskEribladeT

6 Gudenåcentralens ledelse mener eksempelvis ikke at Niels Jepsen og hans forskerkolleger har kontrol med om de pågældende forsøgsål på deres vandring kan være spist af gedder, ørreder, skarv, odder eller fiskehejre. Seniorforsker Niels Jepsen har i Bjerringbro Avis taget kraftigt til genmæle mod Gudenåcentralen og Bent Kornbeks protestbrev mod DTU Aqua`s forskningsresultat. - Jeg har intet imod, at man stiller kritiske spørgsmål og rejser tvivl om vore resultater. Men jeg bryder mig ikke om, at blive beklikket på min faglighed og det synes jeg, at Bent Kornbek og Gudenåcentralen er meget tæt på at gøre i sit klagebrev, siger Niels Jepsen til avisen og gør samtidig opmærksom på at DTU Aqua`s ledelse agter at tage til genmæle og svare Gudenåcentralen. For noget af det der står i Bent Kornbeks brev betegner Niels Jepsen som det rene vrøvl. Der må da være en kant for, hvad man selv som forskerskal finde sig i, siger Tangeværket, som ifølge DTU Aqua`s undersøgelser tager livet af mange gydemodne ål. 6 FErskvaNDsFiskEribladeT

7 Niels Jepsen, som samtidig advarer imod, at retorikken bliver så skinger i alt, hvad der har med Tangeværket, fisk og Gudenåen at gøre. Her på DTU/Aqua er vi sat i verden for at udrede de faktiske forhold så godt, det er os muligt. Det er det, man beder os om, når EU også ønsker ålenes forhold i de danske vandløb kortlagt. Og her er vores konklusion indtil andre forskningsresultater måtte lede os i anden retning at ålens vandring i Gudenåsystemet ikke fungere ret godt på grund af eksistensen af et vandkraftværk, siger Niels Jepsen bl.a. til Bjerringbro Avis, og vil du læse meget mere udførligt om, hvad Bent Kornbek og Niels Jepsen skriver, så kan du gå ind og læse det på nettet, hvor der ud over skriverierne i Bjerringbro Avis, også er meget mere om den interessante undersøgelse af ålens vandring i Gudenåen på DTU Aqua`s hjemmeside. Sådan gjorde forskerne! I forbindelse med DTU Aqua`s udsendelse af resultatet af undersøgelsen i Gudenåen af ålens vandring, blev der tillige sendt en klar redegørelse for, hvad forskerne gjorde i forsøget. Her kan du læse forskernes fremstilling af forsøget: 45 blankål, alle hunner (Anquilla anguilla) på mellem cm. blev mærket med akustiske sendere og genudsat i Gudenåen, hvor deres bevægelser blev fulgt på en 64 km. lang strækning. Åstykket inkluderede både et stykke uforstyrret stykke åløb, et opstemt område (Tange Sø) og åens passage forbi Danmarks største vandkraftværk Tangeværket, seks kilometer fra Bjerringbro og 35 km. før Gudenåen møder Kategat. Mærkningsforsøget viste, at ålen vandrede hurtigt i den øvre, uhindrede del af vandløbet, mens vandringshastigheden og overlevelsen faldt betydeligt ved passagen gennem det opstemmede område og vandkraftværket. To ål blev aldrig registreret ved en lyttestation og blev derfor ikke talt med i den endelige opgørelse. Af de 43 ål forsvandt 33 før de nåede havet. Hele 38 klarede den første uforstyrrede å-strækning og nåede Tange Sø. Men kun 16 klarede at passere søen og kraftværket. 22 ål forsvandt i forbindelse med passage af Tangeværket, og tabet af ål ved Tangeværket var dermed det største på hele strækningen. De 16 ål som kom forbi kraftværket brugte i gennemsnit mere end otte dage ved indgangen til værket inden det lykkedes. Yderligere seks ål forsvandt på den sidste del af åen inden havet. Dermed nåede kun 10 af de 43 ål havet (23 procent) FErskvaNDsFiskEribladeT

8 Ålepasset var ikke effektivt Gjorslevs godsejer fik bøde Hvorfor ikke bare en telefonopringning til godskontoret, frem for at sætte det store retmaskineri i gang, spurgte den dømte i retten Der blev virkelig talt om ålepas og dets funktion, da Politimesteren i Roskilde havde rejst straffesag mod godsejer Peter Henrik Tesdorpf, Gjorslev Gods på Stevns, for misligholdelse af pligten til at opretholde et såkaldt ålepas til Gjorslev Møllesø. Sagen blev ført ved kriminalretten i Roskilde, efter at Fiskerikontrollen havde anmeldt den stevnske godsejer for overtrædelse af særlov 898 om opsætning og vedligeholdelse af ålepas, og det skulle vise sig at blive lidt mere end bare en bagatelsag. Det hele startede, da Fiskerikontrollen i Roskilde foretog kontrol af samtlige ålepas i det østdanske område. Ved kontrol af ålepasset fra vandløbet op til Gjorslev Møllesø bemærkede Fiskerikontrollen, at det rør, som glasålene skulle søge op igennem til Møllesøen ikke var funktionsdygtigt røret ramte simpelthen ikke det hul som var i stigbordet ved opstemningen, og derfor ville de små glasål ikke have mulighed for 100 pct. at komme op i Møllesøen. Det blev der så udarbejdet en rapport Gjorslevs ålepas, inden det blev forbundet med stigbordet her fotograferet i februar. 8 FErskvaNDsFiskEribladeT

9 Godsejer Peter Henrik Tesdorpf: Hvorfor skal det store og bekostelige retsapparat sættes i gang? om og sendt til godsejeren, som så svarede, at der muligvis havde været hærværk på ålepasset, da det er anbragt i et område, hvor offentligheden har adgang. Nu var fejlen imidlertid rettet, og godsejeren havde sat en mand til at kontrollerer ålepasset hver dag. Næste gang Fiskerikontrollen kom på kontrolbesøg, var der imidlertid igen fejl ved ålepasset, så glasål ikke havde mulighed for at komme op i Møllesøen, og nu anmeldte Fiskerikontrollen så godsejeren til politiet, som så rejste straffesag mod Gjorslevs godsejer med krav om en bøde på ikke under 2500 kroner. Det betød så, at godsejer Peter Henrik Tesdorpf den 19. januar 2012 sad på anklagebænken i kriminalretten i Roskilde, anklaget for at have overtrådt særlov 898 vedr. ålepas. Og hvad var det så, der havde sat det store retsopgør i gang? Jo, det var såmænd, at to fiskeribetjente ved kontrol af alle østdanske ålepas i sommeren forud havde bemærket, at det såkaldte ålepas et plastrør med enkamat, anbragt så glasål kunne komme op i Gjorslevs Møllesø, lå i forskudt terræn med 2-3 meter mellem vandløb og sø. Peter Tesdorpf forklarede i retten, at han var særdeles optaget af en god biologi i søen, og selvom anklageren flere gange forsøgte at spørge ind til om Tesdorpf eventuelt skulle have nogle ønsker om at forhindre f.eks. ål i at komme op i Møllesøen, så afviste godsejren dog dette med stor overbevisning og kom tillige med nogle bemærkninger om, hvor vigtigt det er at forhindre den europæiske ål i at uddø. Der blev i retten fremlagt flere fotos taget af fiskerikonkrollens betjente, men det kunne ikke klart dokumenteres om der overhovedet var et hul i stigbordet, så røret kunne ramme ind i søen. Godsejeren kunne dog fastslå, at der naturligvis var et hul i stigbordet, så røret kunne komme igennem til søen. Peter Tesdorpf prøvede flere gange at komme til orde med bemærkninger om, at han fandt det urimeligt og kostbart at sætte det store retsmaskineri i gang, når det hele kunne have været klaret med en telefonopringning til godskontoret, hvorefter han selv ville FErskvaNDsFiskEribladeT

10 være hastet til stedet, hvor ålepasset var anbragt ved møllesøen.. Efter retsmødet blev der snakket videre om denne muligheden for samarbejde frem for politirapporter og retsmøder, men fiskerikontrollens betjente gjorde helt klart, at man ikke kunne stå og diskutere disse ting på åstedet. -Vi kan være uenige om den tekniske udformning af installationen, men det er ikke hensigtsmæssigt med en uanmeldt besigtigelse af to personer, og derpå hele møllen med politi og retsmøde, siger Peter Tesdorpf. Han tilføjer at han også er bekendt med stor utilfredshed i Jylland, hvor fremgangsmåden fra fiskerikontrollens side er den samme. Godsejeren mener, det ville være langt bedre med et samarbejde, f.eks. også med hensyn til hjælp til anskaffelse af enkamat, som senest kostede kr. for en balle, når det skulle importeres. Der har tidligere været problemer mellem Gjorslev Gods og Fiskerikontrollen, bl.a. har kontrollen forlangt, at overløb fra søen skulle etableres uanset om der skulle slås hul i dæmningen og uanset vandstanden. - Det ville have været meget uheldigt for den øvrige fauna, hvis vandstanden skulle sænkes under bræmmen af siv og rør, siger godsejer Tesdorpf. Det ville have medført iltsvind og ville have ødelagt det arbejde vi gør med biomanipulation for at forbedre forholdene i Møllesøen, fastslår han. I øvrigt finder Peter Tesdorpf ikke, at Det er via denne bæk glasålene skal kunne komme op i Gjorslev Møllesø. ålen mangler opvækstpladser eller at tilgangen til disse er problemet. Den glasål, der trækker op i ferske vande, er på størrelse med en tændstik og kan forcere næsten hvad som helst. For 50 år siden kom de på dette sted i tusindevis og trak bl.a.mod Møllesøen. Her snoede de sig simpelthen op gennem mos og lav på den lodrette dæmning eller de tog tuen gennem græsset. alt om ålepas i omfattende FfD-brochure Vi skal i forbindelse med striden om ålepas på Stevns gøre opmærksom på, at Ferskvandsfiskeriforeningen 10 FErskvaNDsFiskEribladeT

11 for Danmark har fået udarbejdet en udførlig brochure om Ålepas hvorfor og hvordan? Her kan du læse alt om, hvorfor det er så vigtigt at hjælpe ålebestanden, hvordan reglerne er for etablering af ålepas, og hvordan de skal være udformet og anbragt. I lovens paragraf 1 står der bl.a.: Ved stemmeværker, styrt, møller, engvandingsanlæg, industrielle anlæg, herunder anlæg, hvor der er anbragt turbiner eller lignende anlæg i ferske vande, skal der i tiden 1. april til 31. oktober være anbragt ålepas for ejerens bekostning. Ålepassets vedligeholdelse påhviler ligeledes stemmeværkets ejer. 2. Et ålepas skal bestå af et for ål og vand let passabelt godkendt plastmateriale, der er lagt i et rør med en diameter med mindst 100 mm. eller en trækasse med dimensionerne 20x20 cm. Fyldmaterialet skal udgøre en sammenhængende forbindelse mellem vandløbsbunden i bagvandet og overvandet og skal være let passable for ål. Ålepasset skal være forsynet med vand i hele sin længde. Teksten i brochuren er udarbejdet af fhv. statsbiolog mag.scient. Jørgen Dahl og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. Brochuren kan fås ved at kontakte foreningens kontorhjælp Gitte Underbjerg tlf eller Gjorslev Møllesø er både stor og rig på flere fiskearter. FErskvaNDsFiskEribladeT

12 Flere kurser for ferskvandsfiskere Danmarks Sportsfiskerforbund indbyder til en række interessante kurser for ferskvandsfiskere i søer og vandløb. Desværre er man lidt sent ude, så i nogle tilfælde er tilmeldelserne lige oppe over eller allerede forpasset. Men her er altså de kurser, som man endnu kan nå at tilmelde sig, hvis der ikke allerede er overtegnet: Kursus i vandløbsrestaurering del april i Vejle. Her er sidste frist for tilmeldelse den 26. marts Genopfriskningskursus i elektrofiskeri lørdag den 12. maj. Dette kursus henvender sig udelukkende til personer med elektrofiskeribevis, der er mere end otte år gammelt. Tilmeldelsesfrist 27. april. Kursus i vandløbsrestaurering september i Vejle. Dette kursus henvender sig først og fremmest til personer, der tidligere har deltaget i grundkurset. Sidste frist for tilmeldelse er den 6. august. Kursus i elektrofiskeri efter moderfisk oktober i Gram. Tilmeldelse senest 28. september. Kurserne er åbne for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforening og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og betales af Fiskepleje-midlerne. Kurserne er i øvrigt nærmere beskrevet på Tilskud til vandløbsrestaurering ændres Den Europæiske Fiskerifond (EFF) giver tilskud til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora, f.eks. i form af tilskud til vandløbsrestaurering især større projekter, som normalt udføres af kommuner. Der er tidligere udarbejdet en principaftale mellem Miljøministeriet og Fødevareministeriet om bl.a. vandløbsrestaureringer inden for EFF i årene 2012 og Derfor skal reglerne om tilskud til beskyttelse og udvikling af akvatisk fauna og flora ændres, hvilket betyder at bekendtgørelsen er ophævet. Det betyder så også, at ansøgningsperioden ikke som tidligere blev åbnet den 1. februar. NaturErhvervsstyrelsen forventer, at der åbnes for nye ansøgninger under en revideres ordning senere på året. NaturErhvervsstyrelsen forventer, at der åbnes for en ny og mere omfattende ordning for vandløbsrestaurering, når EU-Kommissionen har godkendt en ændring af det danske fiskeriudviklingsprogram. 12 FErskvaNDsFiskEribladeT

13 Omfattende opslagsværk om de danske ferskvandsfisk den almindelige danske ferskvandsfisker har også bidraget med interessante iagttagelser om arternes udbredelse Af: Henning Nielsen Et imponerende værk Atlas over danske Ferskvandsfisk er blevet færdigproduceret og nu udbudt til salg. Det er det mest omfattende opslagsværk over danske ferskvandsfisk, der nogensinde er udgivet, og med sine 700 sider beskrivelser, illustrationer og præcise udbredelseskort, er det et værk der bør findes Det nye fiskeatlas er et spændende og omfattende opslagsværk. hos enhver med interesse for et meget stort afsnit af den danske natur ferskvandsfisken. Bogen er finansieret af Åge V. Jensens Fonde, hvorfor den vejledende pris da også kan holdes under 400 kroner. Bogen har været undervejs siden 2006, og den er blevet til i et fint samarbejde mellem forskere fra Statens Naturhistoriske Museum og DTU Aqua, men også den almindelige lyst- og fritidssfisker samt fiskeiagttagere i det hele taget har bidraget med mange informationer. Vi har her i Ferskvandsfiskeribladet flere gange efterlyst iagttagelser fra vore læsere, og det har også givet stof til mange interessante beretninger i bogen. Mere end registreringer indgår i opslagsværket, og selvom det er forskere, der har skabt værket, har man satset meget på at gøre informationer og beretninger så jordnære og forståelige, at der virkelig er tale om et enestående populærvidenskabeligt opslagsværk. I materialet indgår også oplysninger fra FErskvaNDsFiskEribladeT

14 tidligere undersøgelser som ikke tidligere har været præsenteret, men ellers er det nye feltundersøgelser, der tæller godt i de mange registreringer. DTU Aqua har stået for feltundersøgelserne i Jylland, og her har det overrasket seniorforsker Søren Berg, at man gang på gang er stødt på fremmede, eksotiske fisk i den danske natur. Han fortæller, at der er fundet mange fisk, som slet ikke kan yngle i Danmark, f.eks. en fisk som græskarpen. Derfor må hver eneste fisk af den art nødvendigvis være hældt ud af en person, som har haft fiskene i sin havedam. Det uhyggelige er bare, at græskarpen kan forringe miljøet i en hel sø, fordi den spiser vandplanterne og dermed er med til at skabe opblomstringen af alger, siger Søren Berg til DTU Aquas nyhedsbrev. Hidtil har man troet, at regnløjen (den mindste af vore karpefisk, næppe over 10 cm.) kun fandtes på Sjælland, men i 1914 blev den første gang fanget i Jylland, og senere også på Lolland og Møn, og ved feltundersøgelser i forbindelse med fiskeatlasset er der konstateret mere end 200 nye lokaliteter, som bringer antallet af kendte lokaliteter for regnløjen op på ca Selv på Bornholm i Boderne Havn har man som eneste sted i landet fundet regnløjen i brakvand. Sådan er der mange beretninger om 66 mere eller mindre kendte arter af ferskvandsfisk og arternes finurligheder i det omfattende værk, og f.eks. skallen den fisk som alle os med fiskeinteresse som barn har prøvet af fange på en snøre med krog og prop har fået i Den ene af opslagsværkets ene forfattere, Henrik Carl, med en græsguldkarpe. 14 FErskvaNDsFiskEribladeT

15 Aborren er en af de mest udbredte ferskvandsfisk i Danmark. Dens biologi og store fiskerimæssige betydning, både erhvervsmæssigt og rekreativt, beskrives detaljeret i bogen. alt 12 siders omtale, samt 10 sider om rudskallen. Skallen er en af de mest almindelige ferskvandsfisk herhjemme, og i nogle søer en den så talrig, at man har gjort forsøg med biomanipulationer opfiskning og destruktion af tonsvis af skaller. Skallen har aldrig haft ry af at være en god spisefisk, bl.a. fordi den som så mange andre karpefisk er fuld af ben, og jo heller ikke har den store størrelse. Alligevel er den tidligere blevet brugt i den mindre velhavende del af befolkningen, fortæller fiskeatlasset. Det må jo være den del jag har tilhørt, for jeg husker tydeligt, hvordan min mor fremstillede fiskefrikadeller af de ofte skaller, jeg kunne komme hjem med fra en fisketur. De smagte da aldeles herligt og drøjede da helt sikkert også lidt på indkøbet hos fiskehandleren. Det var lidt af sidespring, men også en konstatering af, at det fantastiske opslagsværk kan give både nye informationer og pirre lidt ved gamle minder gennem masser af rigtig spændende læsning. Det er Henrik Carl og Peter Rask Møller fra Statens Naturhistoriske Museum, København, der har redigeret bogværket, og bag atlasset står desuden Gorm Rasmussen og Søren Berg fra DTU Aqua. Michael Ingemann Pedersen, DTU Aqua, har desuden skrevet et specielt afsnit om ålen. I øvrigt er der fuld gang i også at lave et fiskeatlas om saltvandsfisk. Henrik FErskvaNDsFiskEribladeT

16 Carl fortæller, at der stadig kommer masser af spændende iagttagelser ind til Statens Naturhistoriske Museum om netop saltvandsfisk jeg tør godt sige, at vi er mange der glæder os til at saltvandsfiskene også får deres atlas. Der er udbredelseskort for de fleste fiskearter i det nye atlas. Her viser kortet stallingens tilholdssteder. Forekomster i Gudenåen, på Fyn og Nordjylland før 1996 skyldes udsætninger. 16 FErskvaNDsFiskEribladeT

17 Forlænget fredningstid for laksen i flere jyske vandløb Flere reguleringer for fiskeriet skal beskytte og øge laksebestanden Laksen er som udgangspunkt fredet hele året i vandsystemerne Varde Å, Sneum Å, Konge Å, Ribe Å, Brede Å, Vidå, Skjern Å og Storå, men på baggrund af fremgangen i laksebestanden, er det fundet forsvarligt at åbne for fiskeri og landing af laks i et begrænset omfang, uden at dette forhindre genopbygning af bestanden, der er i gang. I en ny bekendtgørelse, der er trådt i kraft den 1. april 2012, fremgår det således, at der uanset den helårlige fredning, efter biologisk rådgivning fra DTU Aqua, vil kunne tillades et begrænset fiskeri og landing af laks. Oprindelig havde NaturErhvervsstyrelsen foreslået en afkortning af fiskesæsonen med en måned to uger i hver ende af fredningsperioden, men efter at forslaget har været i høring er bekendtgørelsen nu tilpasset, så sluttidspunktet for fiskeri fastsættes som hidtil til den 31. oktober, mens fiskesæsonen først må starte tidligst den 16. april ( mod tidligere den 1. april) I udkastet stod der også, at det ikke ville være tilladt at anvende kroge med modhager, men nu hedder det, at der er indført mulighed for på visse vilkår at benytte kroge med modhager ved anvendelse af agn. Ligeledes der en stramning om fiskeri med naturligt agn. Der er i den nye bekendtgørelse indført mulighed for på visse vilkår at anvende andre krogtyper end cirkelkroge, når der anvendes små krogstørrelser. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Ovenstående bestemmelser gælder dog ikke i søer, som er en del af vandsystemet. Den nye bekendtgørelse har bl.a. til formål at beskytte og øge laksebestandene i de nævnte vandløb, hvor der er tale om genetisk unikke, oprindelige laksebestande. Bekendtgørelsen er gældende indtil 31. december 2013 med henblik på, at der fremover vil være den fornødne tid til at informere alle med interesse i fiskeriet inden fiskestart. FErskvaNDsFiskEribladeT

18 Alle former for transport af fiskeaffald Bjarne s Fisketransport Dalsvinget Grindsted Tlf eller FErskvaNDsFiskEribladeT

19 Rugekasse-teknik er blevet fag på efterskole eleverne på blåkilde efterskole følger med stor interesse livet i en rugekasse i Tarm Møllebæk Det er med ovenud stor interesse en flok elever på Blåkilde Efterskole ved Tarm har fået et nyt tema på deres undervisningsplan, nemlig teorien om rugekasseteknik som et led i fiskeplejen i vore vandløb. Derfor var det lidt af en historisk dag på Blåkilde Efterskole på selveste Kyndelmisse den 2. februar, da der for første gang i Danmark blev taget rugekasser i brug i et undervisningsprojekt. Bag projektet står Logen til Havørredens Ve og Vel med ildsjælen Lasse Hagebro Mikaelsen i spidsen. Efter indhentede fornødne tilladelser fra fiskeriinspektoratet i Esbjerg og med opbakning fra Ringkøbing Skjern Her orienterer Lasse Mikaelsen efterskoleeleverne om rugekassens muligheder, mens TV2 optager begivenheden. FErskvaNDsFiskEribladeT

20 Kommune blev der i Tarm Møllebæk udlagt to rugekasser med befrugtede lakseæg. Oprindeligt skulle der have været havørred-æg i rugekasserne, men da der som omtalt i sidste nummer af Ferskvandsfiskeribladet, var opstået sygdom i havørredproduktionen på Dansk Center for Vildlaks. Derfor fik man med godkendelse fra Fiskeriinspektionen ændret projektet til at omfatte ½ liter lakserogn på øjenægstadiet, svarende til ca stk. æg. Lasse er gået ud i møllebækken for at demonstrere rugkassen for efterskolens biologihold. Det hele startede i skolens aula, hvor en masse elever samt Blåkilde Efterskoles forstander Henning Kristensen, biologilærer Peter Dahl, landinspektør Michael Jacobsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Knud Pedersen fra Logen til Havørredens Ve og Vel, m.fl. var til stede, bl.a. også naturfotograf Bo Skelmose som lavede indslag til TV 2Midt-og Vest. Efter at Lasse havde demonstreret og fortalt om, hvordan rugkassesystemet virkede, begav selskabet sig til Tarm Møllebæk, der løber i kort afstand fra skolen. Selvom der var minus 8 i det udendørs solskin, var opbakningen til selve udsætningen helt i top. Lasse Mikaelsen fortalte, at det var vigtigt med den rigtige placering af rugekasserne, da det er vigtigt, at de befrugtede æg får rigeligt med ilt. Efter at rugekasserne var blevet forsigtigt placeret i Tarm Møllebæk med de 4000 æg, kan eleverne på Blåkilde Efterskole nu følge med i hvordan udviklingen af laksene foregår, og de har fået et helt oplagt tema på deres timer i biologi Lasse Mikaelsen fortæller, at man efter ti dage med nætter med ned til 20 graders frost har konstateret gode resultater i rugekasserne. I den ene fandt man således kun et enkelt dødt æg, mens der i den anden kasse var to døde æg. I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune vil der til efteråret blive udarbejdet en bestandsanalyse, og kommunen har også lovet 20 FErskvaNDsFiskEribladeT

21 De ca lakseæg fra DCV skulle gerne ende med at blive til næsten lige så mange laks i Tarm Møllebæk. Lasse Mikaelsen fortæller i øvrigt, at der er stigende interesse ud over landet for at benytte rugekasser i fiskeplejen, senest er en aktivitet på vej i Køge, men det er altså ikke noget man bare kan gøre uden godkendelse fra fiskerimyndighederne og DTU Aqua. Vi bringer i øvrigt en udtalelse fra DTU Aqua om rugekasse-teknikken i næste udgave af Ferskvandsfiskeribladet. Biologerne er ret betænkelige ved den store interesse, der lige nu er for rugekasser. at etablere gydebanker, så der vil være gode yngleforhold for de små laks, når de efter 4½ år vender tilbage til Tarm Møllebæk efter en tur ud i Atlanten. Tarm Møllebæk blev i øvrigt udførligt omtalt i sidste nummer af ferskvandsfiskeribladet i forbindelse med reportagen om Ringkøbing-Skjern Kommunes fremragende indsats for naturgenopretning. Et tidligere stemmeværk var fjernet og dambruger Niels Raabjerg var gået over til at anvende recirkulerende vand fra undergrunden i sit dambrug, så Tarm Møllebæk kunne føres frit forbi det gamle stemmeværk. - Jeg glæder mig rigtig meget til at kunne sidde i min have og se vandløbets vilde bestande af laks udnytte deres nye gydepladser, sagde han. Nu kan glæden blive endnu større, når han også får lejlighed til at se de nye bestande af smålaks begynder at boltre sig i Tarm Bybæk. Dambrugsejer Niels Raabjerg, Tarm, får endnu mere at glæde sig over, når de små laks bliver udklækket. FErskvaNDsFiskEribladeT

22 Fortsat fredning i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å Fredningsbestemmelserne er nødvendige af hensyn til beskyttelse af Skjern Å-laksen I marts 2010 blev der udstedt særlig bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å. Denne fredning var gældende frem til og med 31. marts 2012, men fredningen er nu blevet forlænget. NaturErhvervsstyrelsen har nemlig efter høring vurderet, at der fortsat er behov og grundlag for at opretholde de forskellige bestemmelser i bekendtgørelsen, som blev fastlagt i 2010, herunder hensynet til den særlige beskyttelsesforpligtelse af Skjern Å-laksen samt hensynet til fiskeriet i fjorden. NaturErhvervsstyrelsen har derfor efter høring uændret forlænget bekendtgørelsen til og med den 31. marts Et af bekendtgørelsens mange kort om fredningsbælter her er det udløbet fra Vom Å i Ringkøbing Fjord. 22 FErskvaNDsFiskEribladeT

23 Vedrørende fredning af laks og ørred hedder det i bekendtgørelsens 2: Det er ikke tilladt at fiske efter laks, opbevare, sælge, udbyde til salg eller på anden måde omsætte mod eller uden vederlag laks(salmo salar) havørred (Salmo trutta)og andre ørredarter f.eks.(onchonrynchus mykiss) fra Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord Von Å og udløbet af Ringkøbing Fjord i Nordsøen. Stk 2. Fangede laks og ørred skal straks genudsættes i frit vand, og så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at de ikke genfanges af redskabet. I den ret omfattende bekendtgørelse hedder det også, at fiskeri i Ringkøbing Fjord med ruseredskaber, herunder bundgarn, dog bortset fra kasteruser, ikke er tilladt i perioden fra 15. marts til og med den 31. maj. Det oplyses også i bekendtgørelsen, at erhvervsfiskere med A-status og bierhvervsfiskere efter forudgående anmeldelse til Fiskeridirektoratet må fiske med ruseredskaber, herunder bundgarn, når radgarnet sænkes mindst 30 centimeter under den til enhver tid værende vandoverflade. Det handler også om, at Fiskeridirektoratet kan meddele erhvervsfiskere, som kan dokumentere at have haft en væsentlig del af sin erhvervsmæssige indtægt ved beskæftigelse efter sild, som er fanget i bundgarn i Ringkøbing Fjord, tilladelse til at fiske med sildebundgarn. Bekendtgørelse om fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil fjord og Vom Å kan i deres helhed med i alt 6 udførlige kortbilag, der viser fredningsbælternes omfang, findes på internettet under netop ovenstående overskrift. Alt træarbejde udføres i fineste kvalitet Tuder, riste, skodder og ristepinde. Landbrugshaller - Vinduer træ og plast. Føvling Træbyg v/ Erling H. Viuf Tlf Kløvermarken 3, 6683 Føvling FErskvaNDsFiskEribladeT

24 Fra det gamle Ferskvandsfiskeriblad: Dambrugerne fik ekstra sæbetildeling i 1948 Bernt Renè Voss, Hvilested, har sendt os et af de gamle eksemplarer af Ferskvandsfiskeribladet, og der er altid noget spændende at læse i de gamle blade. I dette eksemplar som er fra l. november 1948, berettes bl.a.om problemer med at få sæberationeringerne til at slå til for dambrugerne. I samme blad er der også en interessant artikel om en amerikansk fiskestang med elektrisk bremse på hjulet. Den historie får du i næste udgave af Ferskvandsfiskeribladet. 24 FErskvaNDsFiskEribladeT

25 Samlet bekendtgørelse om danske ferskvandsdambrug Ny bekendtgørelse skal gøre det lettere for både kommuner og dambrugsejere En ny bekendtgørelse om miljøgodkendelse og sagsbehandling af ferskvandsdambrug trådte i kraft den 15. februar i år efter at et udvalg gennem et års tid har arbejdet med sagen. Den nye bekendtgørelse afløser den gamle bekendtgørelse for ferskvandsdambrug og bekendtgørelsen for moderne dambrug fra maj Der er dermed nu kun én samlet bekendtgørelse for ferskvandsdambrug i Danmark. Smukt syn af et næsten historisk ferskvandsdambrug. FErskvaNDsFiskEribladeT

26 Bekendtgørelsen har til formål at indføre en resultatbaseret forvaltning, der har indbygget incitamenter for ferskvandsdambrugserhvervet til at anvende bedst tilgængelige teknik, og samtidig giver mulighed for produktionsudvidelse, uden at forureningen af vandmiljøet øges, hedder det i bekendtgørelsens kapitel 1, 1 om formål, område og definitioner. Den nye bekendtgørelse har samlet tre bekendtgørelser i én, således at der frem over vil være én samlet bekendtgørelse for ferskvandsdambrug. (Bekendtgørelse om ferskvandsdambrug, bekendtgørelse om modeldambrug type 3 eller lignende anlæg og bekendtgørelse om samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug) overgår til nu at hedde Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug og kan findes i sin fulde ordlyd på Miljøstyrelsens hjemmeside under Ny bekendtgørelse og FAQèr. Med den ny bekendtgørelse har Miljøstyrelsen udarbejdet et værktøj som specielt kommunerne har efterlyst. Den ny bekendtgørelse indeholder regler om at dambrug, der ønsker at udvide eller ændre deres produktion, skal overgå til nye regler om udlederkrav. Bekendtgørelsen foreskriver samtidig konkrete BAT krav for alle anlæg GRAFISK PRODUKTION BUREAU ONLINE Stagehøjvej Silkeborg Telefon: FErskvaNDsFiskEribladeT

27 og etablere et langt bedre beregningsgrundlag for regulering af udledning af medicin og hjælpestoffer ligeledes for alle anlægstyper. Den nye bekendtgørelse udgør et godt grundlag for kommunernes udarbejdelse af miljøgodkendelser af alle ferskvandsdambrug samtidig med, at branchen gives mulighed for at udvide deres produktion via miljøteknologi til glæde for miljø og erhverv. 29 kommuner har tilsammen 228 ferskvandsdambrug Miljøstyrelsen sendte i december 2011 en anmodning til dambrugskommunerne om en halvårlig tilbagemelding, som skulle være Miljøstyrelsen i hænde i januar Ifølge den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen er der januar 2012 i alt 29 kommuner med tilsammen 228 ferskvandsdambrug. Af disse har 135 en miljøgodkendelse og 93 ferskvandsdambrug har endnu ikke en miljøgodkendelse. I undersøgelsen blev der også spurgt om, hvor mange dambrug i hver kommune, der forventes at overgå til udlederregulering indenfor en kortere årrække. Besvarelserne viste, at op til 55 dambrug forventes at ville overgå til udlederkontrol indenfor en kortere årrække. Annoncepriser 1/1 side (131 x 192 mm)... kr ,- 1/2 side (131 x 94 mm)... kr ,- 1/3 side (131 x 60 mm)... kr ,- 1/4 side (131 x 44 mm)... kr. 900,- Alle annoncepriser er inkl. 4-farver og ekskl. moms. Annonceindleveringsfrist Ferskvandsfiskeribladet udkommer 6 gange årligt.: 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. december. Sidste frist for rettidig indlevering af annoncer, er den 20. i måneden før udgivelse. Al henvendelse vedr. annoncer rettes til: Niels Lauritsen Silkeborg Bogtryk, Postbox Silkeborg, Tlf REPARATION AF DAMBRUG Udførelse af nye kummeanlæg Indhent uforbindende tilbud. Holstebrovej 79, Hee, 6950 Ringkøbing Tlf / Fax: FErskvaNDsFiskEribladeT

28 Danmarks ældste dambrug havde mange besøgende Foto fra Hvilested Lystfiskersøers arkiv. Søndag den 25. marts var der inviteret til at kikke nærmere på Danmarks ældste dambrug, Hvilested Dambrug, som har været i drift i mere end 100 år. Der var stor interesse for at høre om, hvordan vilkårene for dambrugsdrift har ændret sig gennem de mange år, og om hvordan produktionen er blevet tilpasset de skiftende tider. et emne som Hvilested Dambrugs ejer, Ole Bjørn på en interessant måde kunne berette om. På Hvilested Dambrug produceres både små og store ørreder. Blandt andet opdrættes yngel af sjællandske havørreder, der udsættes i sjællandske vandløb, og der produceres naturligvis også ørreder til udsætning i lystfiskersøerne lige ved siden af dambruget, ligesom en del af produktionen eksporteres til Tyskland. For en del år siden blev der gennemført et større projekt, der giver fiskene i Vester Nebel Å fri passage forbi dambruget, og bl.a. dette projekt blev forevist og omtalt af dambrugsejer Ole Bjørn og Hans-Martin Olsen, Kolding Kommune. 28 FErskvaNDsFiskEribladeT

29 Formand Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Tlf Mobil Næstformand Max Thomsen, Gl. Viborgvej 405, Ålum, 8900 Randers. Tlf Medlemsskab og kontigent Personligt medlemsskab kr. 475,- årligt (inkl. Ferskvandsfiskeribladet) Foreningensmedlemsskab kr. 870,- årligt (afhængigt af medlemsantal) kontorhjælper Gitte Underbjerg, Norgesvej 1, 8700 Horsens. Tlf Telefontid alle hverdage kl aqua-dam Jens Kristian Nielsen, Toftvej 14, 6950 Ringkøbing Tlf Fax Bestyrelse Akvakultur Hans Jørgen Holm... tlf Ove Ahlgreen... tlf Ole Valgaard Holang... tlf Søren Lauritsen... tlf Erhvervsfiskere Leif Olesen... tlf Lystfiskere Max Thomsen... tlf Hilmar Jensen... tlf Torben Salling... tlf Bjarne Bach... tlf Torben Buchardt Jensen... tlf Bredejere Schneider Philipsen... tlf Niels Barslund... tlf Jord- og støbearbejde til NYE Kummeanlæg udføres! sjællandsvej Brande Tlf Fax Bil FErskvaNDsFiskEribladeT

30 KORT NYT Piratfiskere afsløret i Odense Å Et ørredgarn sat på tværs af Odense Å ved udløbet på sydsiden af Stige Ø er blevet afsløret, skriver Fyens Stiftstidende. Fiskerikontrollen er sat på sagen med håb om at kunne afsløre piratfiskerne. I det afklippede garn befandt sig tre levende fisk som straks blev sluppet fri. - Det er noget svineri, og de skyldige har hverken moral eller forståelse for miljøet, siger Lars Fabrin, kontrollantformand ved Odense Å Sammenslutningen. Sportsfiskerne er chokeret over, at piratfiskere kan finde på at sætte et net op lige i den allermest fredede del af de fynske vandløb å-udløbet, men sportsfiskerne er også grundig kede af, at garnfiskeri i Odense Fjord går hårdt ud over ørredbestanden. Fiskene har svært ved at nå op til deres gydepladser i åen fordi fjorden er spækket med garn ulovlige såvel som lovlige, skriver Fyens Stiftstidende. Gylleudslip i Liver Å Et gylleudslip har ramt Liver Å nord for Hjørring, skriver Nordjyske. Det ret store gylleudslip skete fra en gård på Nørlevvej i Nørlev nordvest for Hjørring. Gårdejeren var i gang med at tømme sin stald, da han opdagedes, at gylle løb ned i en nærliggende bæk med tilslutning til Liver Å. Samtidig opdagede en lystfisker ved Liver Å, at der løb grumset vand ud i åen. Landmanden får hurtigt lavet en indsats mod gylleudslippet, men gyllen når alligevel at løbe ud i Liver Å, siger indsatsleder Dennis Ottosen fra beredskabet i Hjørring til Nordjyske. - Der vil opstå skader på åen, men vi kan ikke overskue omfanget, siger Dennis Ottosen. Landmænd ønsker ikke offentlig adgang Næsten 60 procent af den danske befolkning støtter regeringens planer om offentlig adgang til de nye randzoner langs vandløb og søer. Det viser en ny meningsmåling foretaget af Altinget, men det får ikke landbruget til at droppe protesterne mod den offentlige adgang, skriver DR P4 Nyheder Midt og Vest. Kun 28 procent af befolkningen er imod en offentlig adgang til randzonerne Formanden for Vestjyske Landboforening Søren Christensen er ikke overrasket over den store opbakning til offentlig adgang. 30 FErskvaNDsFiskEribladeT

31 Til radiostationen siger han, at folk gerne vil have gratis adgang til privat jord. Sådan er det altid med gratis goder, siger han. Landmændene skal udlægge de 10 meter randzoner efter høsten i år af hensyn til vandmiljøet. Det blev vedtaget allerede under den borgerlige regering, som dog ville forbyde offentligheden adgang til bræmmerne. De nye meningsmålinger får ikke landmændene til at ændre kurs. - Vi mener fortsat, at regeringens forslag reelt er en ekspropriation af vores jord, siger Søren Christensen fra Vestjysk Landboforening til DR4 Nyheder. Danske oddere skal tælles I løbet af foråret besøger Naturstyrelsen 113 steder på Fyn i håb om at finde oddere for at kunne tælle dem. Det er et led i en landsdækkende kortlægning af odderbestanden i Danmark. Da der blev fundet en død, påkørt odder ved Heden på Midtfyn, var det første gang i 30 år, man så en odder på Fyn, fortæller TV2 Fyn. Naturstyrelsen anser det derfor sandsynligt at der er flere oddere på Fyn. Bestanden i Jylland er nemlig voksende, og det kan få de unge dyr til at vandre andre steder hen. De kan tage Lillebæltsbroen eller vandre over isen, mener Leif Bisschop-Larsen, naturvejleder ved Naturstyrelsen i Odense. Odderen er et meget sky dyr, så biologerne regner ifølge TV2 Fyn ikke med at se selve dyret, men kun efterladenskaber. Det sikreste spor er ekskrementer. Ved seneste optælling i 2004 blev der ikke fundet en eneste odder, men der kan sagtens være kommet nogle til siden. kommune anklaget for ulovlig oprensning Holbæk Kommune er anklaget for ulovlig oprensning af Tuse Å. Det skriver dagbladet Nordvestnyt. Åen er død, og det er resultatet af en hårdhændet oprensning af en strækning af Tuse Å. Sådan lyder anklagen mod Holbæk Kommune fra lystfiskere og lodsejeren på Kildegården, hvis jord støder op til den pågældende å-strækning. Ifølge Tuse Å`s Ørredsammenslutning strider kommunens fremgangsmåde mod både naturbeskyttelse og vandløbsloven. Formand Rune Hulby fortæller til bladet, at konsekvensen er, at dyrelivet i åen er ødelagt. Der vil ikke leve ørreder overhovedet de næste to-tre år. Gydebankerne samt de dybe huller og stryg, der var godt for miljøet, er bare gravet op. Baggrunden for oprensning er ifølge John Harpøth (DF), formand for kommunens klima-og miljøudvalg, en politisk beslutning om at gøre noget for at afvande markerne længere oppe langs åen. FErskvaNDsFiskEribladeT

32 Alt til dambrug hav- og ålebrug Vi holder dambrugsmesse onsdag den 13. juni og torsdag den 14. juni fra kl begge dage på Vestermarken 3, Klovborg Vi glæder os til at se jer! Alt i plastrør og slanger og tilhørende fittings Vi er med til at sikre bredden B Vestermarken Klovborg Tlf Fax Se netbutikken på: redaktion Henning Nielsen Halsebyvej 30, 4220 Korsør Tlf indleveringsfrister Indlevering af redaktionelt stof og annoncer til næste blad skal ske senest den 20. maj TrYk Silkeborg Bogtryk Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg Tlf annoncer Henvendelse vedr. annoncer til Niels Lauritsen, Silkeborg Bogtryk Tlf Stof til bladet indsendes til redaktionen som , på diskette eller CD-ROM. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens officielle politik. Forsidefoto: Forårsstemning i Elverdamsåen ved Holbæk Foto: Viola Nielsen FErskvaNDsFiskEribladeT Norgesvej Horsens

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 10. marts Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Lovtidende A Udgivet den 10. marts Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. marts 2012 9. marts 2012. Nr. 232. Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb I medfør af 10 d, 30-31, 32, stk.

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Ny Forvaltningsplan for Laks Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Baggrund I 2004 udkom National Forvaltningsplan for Laks. En drejebog til genskabelse af

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 6 111. årg. november/december 2013 Det Dyreetiske Råd misforstår mange ting Voldsomt med fisk i Vester Nebel Å Toggergarn

Læs mere

KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS

KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS Side 1 af 15 KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS Projektet 'Landmanden som Vandforvalter' har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 1 110. årg. januar / februar 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune i front Handlingsplanen for fiskeplejen i 2012 Landmænd

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb BEK nr 1420 af 12/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7440-000020 Senere ændringer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Jura J.nr. NST-400-00068 Ref. peran Den 16. oktober 2013 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om udnyttelse

Læs mere

Tuse Å s Ørredsammenslutning har igennem 30 års frivilligt arbejde, været den direkte årsag til, at Tuse Å i dag er Sjællands bedste ørredvandløb.

Tuse Å s Ørredsammenslutning har igennem 30 års frivilligt arbejde, været den direkte årsag til, at Tuse Å i dag er Sjællands bedste ørredvandløb. Tølløse den 12. marts 2012. Til Borgmester, Søren Kjærsgaard Vedrørende Klima- og Miljøudvalgsformand, John Harpøth s beslutning om oprensning af Tuse Å på en 300 meter lang strækning af hovedløbet fra

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

Side 1 af 5 Denne tekst er printet fra www.aqua.dtu.dk 18.12.09 Ål på dagsordenen DTU Aqua tilhører eliten, når det gælder forskning for at sikre den truede europæiske ål. På en temadag den 4. november

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: November 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind.

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind. Referat fra BSF generalforsamling 2016 Generalforsamlingen blev afholdt torsdag 1. december 2016 kl. 19:00 i Bjerringbro Idrætspark, kantinen, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. Der var mødt i alt 55

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

DCV Danmarks Center for Vildlaks

DCV Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Forord Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb 1 og 10 i vandløbsloven 2.

Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb 1 og 10 i vandløbsloven 2. «navn» «adresse» «postnr_og_by» 12. maj 2015 Nedklassificering af Porskær Bæk 1+2 Silkeborg Kommune træffer hermed afgørelse om at nedklassificere Porskær Bæk nord og syd beliggende ved Porskærvej, 8600

Læs mere

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af DANSKE LAKS OG HAVØRREDER Udgivet af Kolofon Titel: Udgiver: Illustrationer: Fotos: Forfattere: Layout: Konsulenter: Oversættere: Redaktør: Danske laks og havørreder Danmarks Sportsfiskerforbund Thomas

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks Varde Å 50 km forhindringsløb for laks LAKS I VARDE Å Niels Jepsen (nj@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Michael Deacon (mde@ribeamt.dk) Ribe Amt Laks, laks, laks...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I HORNBÆK. 17 deltagere: Jimmy og Kirsten, Hindb.7; Martin Hindb.8; Inger, Tran.13; Merle,

Læs mere

Red laksen i Varde Å!

Red laksen i Varde Å! Red laksen i Varde Å! Af Einar Eg Nielsen og Anders Koed Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri (Ferskvandsfiskeribladet 98(12), 267-270, 2000) Sportsfiskere og bi-erhvervsfiskere

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug?

Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug? Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug? Gylle og livet i åerne Lars Brinch Thygesen, Miljøkonsulent, Danmarks Sportsfiskerforbund Hvordan påvirker gyllen dyrelivet

Læs mere

Brev til Folketingets medlemmer. Lukning af ålekister var en ekspropriation. De rekreative fiskere går sammen om fælles visioner

Brev til Folketingets medlemmer. Lukning af ålekister var en ekspropriation. De rekreative fiskere går sammen om fælles visioner FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 3 112. årg. juni/juli 2014 Brev til Folketingets medlemmer Lukning af ålekister var en ekspropriation De rekreative

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013 Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Efter et par år hvor vi ikke har kunnet levere på grund en kombination af sygdomme på dambruget og oddere der har spist vores fisk, er vi igen ved at være oppe

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt Undersøgt 212-215 Josianne G Støttrup & Søren Berg DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 1 109. årg. januar / februar 2011 Ålel elar arve ver kan nu pro rodu duce cere res Lyst fis kere hjæ jælp lper kom

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 2 111. årg. marts/april 2013 Stop for ålekister er ekspropriation Kvoterne for smålaks er blevet lidt større Nordjylland

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Slip Gudenåen fri! - læs inde i bladet

Slip Gudenåen fri! - læs inde i bladet FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 2-113. årg. April/maj 2015 Slip Gudenåen fri! - læs inde i bladet Tværfaglig interesseorganisation for for lystfiskeri

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Seminar Fregatten, 2016 Overblik og historik Danmark Prædation på fisk pattedyr (däggdjur) Fugle - skarv Forvaltning

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere. Generalforsamling

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere. Generalforsamling Generalforsamling Onsdag, den 28. oktober 2015, kl. 14.00 Miljø og Fødevareministeriet Mødesal F Slotsholmsgade 12 1216 København K. Dagsorden i henhold til Vedtægten: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur Lovtidende A Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur I medfør af 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere