2014 ÅRSSKRIFT BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 ÅRSSKRIFT BERETNING"

Transkript

1 2014 ÅRSSKRIFT BERETNING

2 Kendskab giver venskab FORMANDEN BERETTER Ungdomsskoleforeningen har i de senere år arbejdet på tre ben: Interessevaretagelse, viden og udvikling samt netværk. Men enhver der har siddet på en trebenet skammel eller stol, ved, at det kræver noget helt særligt at holde balancen på tre ben. Hele kroppen skal arbejde sammen og skabe koordination og balance. Dette gælder også for Ungdomsskoleforeningen. For at holde balancen på de tre ben, er det nødvendigt, at de arbejder sammen. Den viden der kommer frem i netværkssamarbejdet bruges også, når vi varetager skoleformens interesser på det politiske niveau. Og de politiske kontakter vi opnår her, bruger vi, når vi undersøger muligheder, udvikler og eventuelt ansøger om midler til nye udviklingsprojekter. Det er her synergieffekterne findes. Ungdomsskoleforeningen har i 2014 brugt meget tid og kræfter på at skabe synlighed for vores skoleform og varetage ungdomsskolens interesser bredt via opbygning af alliancer, netværk og venskaber, samt ikke mindst vedligeholdelse heraf. Det umiddelbare udbytte heraf kan godt fortone sig lidt på den korte bane, men er med til at opbygge et mere solidt fundament og afsæt til øget, forpligtende samarbejde med øvrige foreninger og aktører omkring de unge, således en samlet mere synlig og større gennemslagskraft kan opnås på unge- og fritidsområdet. Ungdomsskoleforeningen i 2014 har fået 2,5 mio. kr. til SoL-projektet om understøttende undervisning. Det et godt eksempel på et sammenhængende forløb, hvor vi helt tilbage fra de første høringssvar omkring folkeskolereformen, dialoger med politikere og embedsmænd, facilitering af reformnetværk og udgivelse af publikationer sammen med medlemsskolerne, har kunnet overbevise Undervisningsministeriet om, at skoleformen har noget kvalificeret at byde ind med og er klar til selv at bidrage med økonomi til at afvente en kvalitets- og metodeudvikling fra Ungdomsskoleforeningen på området. Tak til medlemsskoler for opbakning, deltagelse og til tider også kritisk sparring. Det holder os i bestyrelse på tæerne og er med til at sikre, at foreningens aktiviteter er kontinuerligt relevante for skolerne og når forandringens vinde blæser. Tak til øvrige bestyrelseskolleger for en engageret indsats og konstruktivt samarbejde. Slutteligt, men ikke mindst en tak til de ansatte i foreningens sekretariat, som gennem året har leveret en yderst kompetent indsats, så den daglige drift har kunnet gå hånd i hånd med spændende udviklingsprojekter. Finn Lillelund Christensen 2 Ungdomsskoleforeningen Årsskrift 2014

3 Gensidig udveksling i reformnetværket Jeg vil gerne vide, hvad I kan bringe med jer ind i folkeskolen fx jeres erfaringer med flere faggrupper og sammenbindingen mellem teori og praksis. Sådan formulerede Søren Nielsen sig på Reformnetværkets møde i Nyborg i januar 2014, og konsulent fra Skolelederforeningen Dorit Bamberger, som også var inviteret gæst, stemte i: - Mit mål er at give jer øget viden om, hvad der foregår i hovedet på skolelederne lige nu men også at få noget med hjem til vores forening. Dermed blev reformnetværket et eksempel på, hvordan der kan skabes synergi mellem foreningens ben. Reformnetværket som i 2014 havde 90 deltagere fra 45 ungdomsskoler fra hele landet tilknyttet benyttede sig nemlig i stor udstrækning af at invitere gæster udefra fra andre organisationer, for at høre hvad de tænkte og arbejdede på i relation til folkeskolereformen, men også for at fortælle dem, hvad de måske kunne bruge ungdomsskolerne til. Som året skred frem og flere ungdomsskoler fik konkrete erfaringer med skolereformen, fyldte erfaringsudveksling, fx partnerskaber, den åbne skole, understøttende undervisning og valgfag mere og mere. Netværket fungerede også som ramme for indsamling af viden og materialer til Ungdomsskoleforeningens publikationer om reformens muligheder for ungdomsskoler. Reformnetværket blev også et eksempel på, at foreningens netværksarbejde er organisk: med udgangen af 2014 blev netværket lagt ind under almennetværket, da medlemmernes meldinger var, at nu var arbejdet præget af drift i en vis grad og fokus skiftet fra opstart af aktiviteter og nye samarbejder til hvordan man organiserer reformopgaverne sammen med ungdomsskolernes øvrige virksomhedsområder. Ungdomsskoleforeningen Årsskrift

4 INTER VIEW FINN LILLELUND CHRISTENSEN, FMD FOR BESTYRELSEN Som formand for bestyrelsen har du bl.a. deltaget i Undervisningsministeriets Ny Nordisk Skole-akademidage. Hvorfor er det vigtigt at ungdomsskolerne er repræsenteret i NNS På ungdomsskoleformens vegne er jeg meget tilfreds med, at knap 25 % af landets ungdomsskoler er repræsenteret i NNS partnerskaber, som giver mening i den enkelte kommunes kontekst. Typiske samarbejdsforløb, hvor ungdomsskoler er medaktører, er indsatser med fokus på overgange mellem forskellige institutioner. Målet er klart, at give større indblik i andre fagområder og videndeling på tværs af institutioner, så vigtigheden af ungdomsskolernes aktive deltagelse er åbenlys. Hvilket indtryk er det dit håb de øvrige deltagere har af skoleformen efterfølgende Ungdomsskolerne bliver set som vigtige samarbejdspartnere, som kan gå tværs af alder, geografi og institutioner, og kan hermed bringe en nødvendig operationalitet på tværs ind i indsatserne. Ungdomsskolernes kommunedækkende erfaring og brede netværk bringes i spil på tværs af eksisterende institutionskulturer. Mit håb og forventning til ungdomsskoleformens aktive medvirken i NNS, vil således være at samarbejdspartnerne oplever ungdomsskolen som en innovativ, netværksstærk entreprenør med høj grad af operationalitet inden for klare afstemte økonomiske rammer. Pilotprojekt om dokumentation og illustration -> Doku:SEN I årevis har Ungdomsskoleforeningen i samarbejde med Undervisningsministeriet indsamlet og bearbejdet data til den officielle ungdomsskolestatistik. Den har i store træk lignet sig selv over årerne, men ungdomsskolernes aktiviteter har ændret sig meget igen og igen efter unges ønsker og kommuners behov. I 2013 søsatte foreningen et pilotprojekt for at udvikle metoder til at dokumentere og evaluere ungdomsskolernes indsatser gennem indsatsteori og narrativ teori. Over året er der afholdt fire ledelseslaboratorier med teoretisk input, hvor pilotskolernes ledelse fik værktøjskasserne fyldt op. Senere fyldte sparring på hinandens processer og resultater mere. Pilotskolerne fik tilbud om konsulentbesøg for at udarbejde en indsatsteori. Erfaringerne fra pilotprojektet førte til, at Ungdomsskoleforeningen i efteråret introducerede en videreudvikling af indsatsen: nemlig Doku:SEN - Dokumentation af ungdomsskolevirksomhed gennem statistik, evaluering og narrativer som skal samle traditionel statistik (output) med evalueringer og narrativer (outcome) i en ny måde at tænke ungdomsskoledokumentation på for alle skoler. Pilotskolerne var oprindeligt: Hvidovre Ungdomsskole, Køge Ungdomsskole, Lolland Ungdomsskole, Roskilde Ungdomsskole, Ungfredensborg, UngHolbæk, Helsingør Ungdomsskole, Esbjerg Ungdomsskole, Syddjurs Ungdomsskole, Ungdomsskolen Kolding og Ungdomsskolen Thisted. Enkelte skoler faldte fra under forløbet. 4 Ungdomsskoleforeningen Årsskrift 2014

5 Netværk for liberoer på fritidsområdet Ungenetværket satte fokus på alternative uddannelsesveje på Folkemødet Sammen med de øvrige deltagere i Ungenetværket* tidligere Ungekartellet satte Ungdomsskoleforeningen fokus på det forhold, at ikke alle unge kan eller skal gå den lige vej i uddannelsessystemet, uagtet hvor meget vi ønsker os det. Derfor blev der under overværelse af ca. 100 deltagere også MFere - uddelt en alternativ lærerpris for undervisere i den 3. sektor på et arrangement på Galleri Klejn i Allinge en solrig junidag. Prisen gik til en ungdomsskolemedarbejder, nemlig Hanne Aamund fra KKU, som fik den overrakt af Politikens uddannelsesredaktør Jacob Fulgsang, ledsaget af et foredrag fra CeFUs centerleder Noemi Katznelson. På landsmødet 2014 i Nyborg lød en medlemsopfordring til at oprette et netværk for ungdomsskoleklubber. Klubopgaven i ungdomsskolen er under hastig udvikling, og ungdomsskoler har behov for et forum, hvor man frit kan debattere og udveksle erfaringer om det at drive klub i og sammen med en ungdomsskoles øvrige portefølje, lød rationalet. Ungdomsskoleforeningen samlede en baggrundsgruppe af nogle af de medlemsskoler, der efterspurgte et sådant netværk for mere præcist at få sat ord på, hvad det var skolerne havde behov for og ønsker om og vel og mærke som de ikke allerede kunne få opfyldt andetsteds. Ingen grund til at gå hinanden i bedene. Der er pt. fem aktive netværk i foreningens regi: Netværk for HU, almen, ungdomsskoleklub, 7-by-netværket og 10. klasse. MasterClass- og demokratinetværkene er slået sammen med almennetværket. I efteråret fandt det stiftende møde sted i Kolding, hvor direktør i Næstved Kommune Per. B. Christensen perspektiverede ungdomsskolernes og - klubbernes rolle fremover til at være spilfordeler i de kommunale ungdomspolitikker og på fritidsområderne. Derfor må og skal klubberne stadig forny og udfordre. Netværket blev stiftet med 62 deltagere fra 37 ungdomsskoler. Andre Ungdomsskoleforeningsaktiviteter på årets Folkemøde var tale på Speakers Corner samt et debatarrangement med paneldeltagelse af Agi Csonka, fmd. Rådet for børns læring, Christine Zacho, EVA, Susan Jakobsen, DUSK-net og formand Finn Lillelund Christensen om uddannelsesmæssigt at tænke ud af boxen. *Ungenetværket består foruden Ungdomsskoleforeningen af: Produktionsskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Skole og Forældre, SSP-samrådet, Frie Fagskoler, VUC-foreningen, Private Gymnasier og Landsforeningen af 10. kl. skoler. Ungdomsskoleforeningen Årsskrift

6 INTERVIEW EJNAR BO PEDERSEN, SEKRETARIATSCHEF Du har i 2014 både siddet i CeFUs (Center for Ungdomsforskning) og DFS (Dansk Folkeoplysningssamråd) bestyrelser. Hvad får ungdomsskolerne ud af det Netværk og bestyrelser er vigtige. De giver personkendskab og professionelle relationer og åbner døre i forhold til synliggørelse, indbyrdes forståelse og indimellem også fælles indsatser. Det handler om at sætte skoleformen på dagsordenen, sådan helt overordnet sagt. I forhold til CeFU giver det også indsigt i og indflydelse på, hvad der forskes i inden for ungdoms interesser (både skole og fritid). I Dansk Folkeoplysnings Samråd handler det også om, at skabe alliancer og fælleskab med alle de andre skoleformer, som tænker sig ind i vores brede tradition for folkeoplysning, demokratisk og almen dannelse samt læring. Her agerer jeg og vi sammen med fx højskoler, produktionsskoler, efterskoler, frie fagskoler, men også en hel række af oplysningsforbund bredt hen over hele det politiske landskab Hvorfor er det vigtigt for skoleformen Jeg tænker, at det er vigtigt at få information og give information til andre. Vi kommer på nethinden relevante steder, vi knytter kontakter og vi får skaffet fx oplægsholdere og samarbejdspartnere til konferencer. Det gælder både fx i forhold til brobygning konkret i forhold til den ny kombinerede ungdomsuddannelse, men også oplysningstiltag for flygtninge Du var med på Sorø-mødet i august. Hvad er det vigtigste signal fra det møde Et meget vigtigt signal fra mødet var undervisningsminister Christine Antorinis stærke betoning af ordet livsduelighed som overordnet mantra for al læring alle steder i uddannelsessystemet. Jeg havde fornøjelsen af at deltage sammen med ungdomsskoleleder Per Christensen fra Odense, og vi tog inspiration, ny viden og venskab med en masse skolefolk med hjem. Hvad kunne ungdomsskolen byde ind med Gode fortællinger om og synliggørelse af unge, der ikke nødvendigvis går den lige vej igennem uddannelsessystemet, men alligevel når i mål og bliver livsduelige mennesker i både arbejds- og familielivet. I et uddannelseslandskab, hvor value for money, fremdriftsreform - altså hurtigst muligt gennem uddannelsen og frem til eksamen - og validering og effektivisering er overordnede nøgleord, må der godt være en stemme for de unge, som kan have det svært, går andre veje, prøver nye ting af og alligevel eller måske netop derfor bliver en succes. At gøre opmærksom herpå var langt hen ad vejen den rolle, Per og jeg forsøgte at udfylde. 6 Ungdomsskoleforeningen Årsskrift 2014

7 Genveje eller omveje var titlen og tema på årets efterårskonference, inspireret af DEAs tænketank, hvor sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen havde medvirket. Det vigtigste er ikke, hvilken vej de unge tager, men at de kommer i mål i forhold til 95 %-målsætningen sagde undervisningsminister Christine Antorini i sin åbningstale og kvitterede for ungdomsskolens roller i alle de reformer, der er vedtaget. Det er godt, at ungdomsskolen er på banen i forhold til den understøttende undervisning. Netop her er der muligheder for en anden pædagogisk tilgang for tilrettelæggelse af undervisningsforløb, som kan andet og mere end det, der normalt sker i almindelig klasseundervisning. Og ungdomsskolen har vist sig gode til at motivere unge i de mange forløb, som de samarbejder med erhvervsskoler om. Konferencen bød endvidere på oplæg fra DEA, DI, UU-Danmark samt input og debat fra en række politikere fra alle sider af det politiske spektrum. HU-projektet afsluttet Det to årige projekt Metode- og kvalitetsudvikling i ungdomsskolens heltidsundervisning sluttede i Det endelige punktum blev sat på en konference i Nyborg i december, men forud var gået et forår med metode- og værktøjsafprøvning på model- og partnerskabsskoler, samt en skrivefase i efteråret. Erfaringer fra projektet er samlet i en publikation Udvikling af heltidsundervisningen, som kan downloades fra foreningens hjemmeside, ligesom materialer fra modelskoler og EVAs rapport ligger til download for andre heltidsundervisninger. Materialet er desuden tilgængeligt for alle på EMU-portalen. Ungdomsskoleforeningen Årsskrift

8 Konferencer og kurser 13 planlagte og 10 gennemførte kurser og konferencer blev det til i Lidt usædvanligt for Ungdomsskoleforeningen lagde vi ud i januar med et arrangement om lov 409. Usædvanligt fordi foreningen har en arbejdsfordeling med fagforeningerne på ungdomsskoleområdet, hvor vi styrer uden om overenskomster og andre fagforeningspolitiske temaer. Her samarbejdede foreningen dog både med LU og Uddannelsesforbundet om en fælles dag mhp. at skabe en fælles forståelse af lovens indhold. Efterfølgende meldinger tyder på at konflikterne i ungdomsskolerne har været færre og mindre omfattende end i andre skoleformer, hvilket er blevet lagt mærke til. Så måske var dagen en god måde at tænke ud af boxen på. 8 Ungdomsskoleforeningen Årsskrift 2014 I foråret afholdte foreningen konferencen Lad det gro om ungdomsskolernes muligheder i en kommende EUD-reform. Især KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse) og EUD-10 er af interesse for skoleformen. Det handler i høj grad om skolernes evne til at samarbejde bredt, hvorfor en lang række repræsentanter fra andre skoleformer deltog med oplæg og i debatter. Fx: Danske Erhvervsskoler, 10. kl. centre, Produktionsskoleforeningen, Undervisningsministeriet samt en bred vifte af praktikere. Der var planlagt to knallertunderviserkurser over året, men blot grundlag for at gennemføre ét, der dårligt hang sammen økonomisk. Men med den nye knallertordning, har foreningen en særlig forpligtelse for at udbyde underviserkursus, idet dette nu er obligatorisk før en ny lærer kan begynde at undervise. Tal fra Sikker Trafik viser, at søgningen til knallertkørekort er faldet med 39 %, så nogle steder i landet har man pt. overkapacitet. Andre kursus- og konferencetilbud i 2014 var: sekretærkursus, lokale bestyrelseskurser, inklusion og uren pædagogik-kursus, statistikkursus mv. Det handler i høj grad om skolernes evne til at samarbejde bredt, hvorfor en lang række repræsentanter fra andre skoleformer deltog med oplæg og i debatter

9 INTER VIEW FINN LILLELUND CHRISTENSEN, FMD FOR BESTYRELSEN Ungdomsskoleforeningen har i løbet af 2014 holdt en række samarbejdsmøder med Ungdomsringen. Hvad var formålet Mellem Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen ligger der underskrevet samarbejdsaftale om et antal årlige møder, hvor formålet er at sikre samarbejdet i relation til ungdomsskoleområdet og vores fælles berøringsflader. Som ny formand har det således været naturligt sammen med næstformand og sekretariatschef at holde møder med Ungdomsringens daglige ledelse bestående af formand, 2 næstformænd og sekretariatsleder. Dialog fremmer i den grad forståelsen, når nye tiltag iværksættes i foreningsregi på begge sider. Hvad er status her primo 2015 Fra de afholdte møder i 2014 forelægger en gensidig forståelse af de to foreningers primære arbejdsfunktioner og foreningsmæssige afsæt, men tillige en erkendelse af fælles udfordringer i de kendte fritidsområder og vigtigheden af en revitalisering af eksisterende samarbejdsaftale. Konkret er der planlægning i gang omkring fælles debatmøder og tiltag på Folkemødet på Bornholm i juni 2015, fælles håndslag på i ramme af Skolekontaktudvalget at afvikle visionsseminar i løbet af 2015 om ungdoms- og fritidspædagogik anno 2015 og i perspektivering heraf, afvikle 3-4 samarbejdsmøder henover året og løbende kontakter sekretariaterne imellem. SoL Samarbejde om Læring i den åbne skole eller SoL i daglig tale er et ministerielt understøttet projekt, der har til formål at klarlægge hvilke former for samarbejde, ungdomsskolen indgår i med folkeskoler samt at undersøge hvilken læring de unge opnår, altså afdække i hvor høj grad, hvordan og med hvilke typer af fag/aktiviteter, ungdomsskolerne bliver brugt i ambitionerne om den åbne skole. Projektet afsluttes i 2016 med et praksiskatalog. Projektet sker i samarbejde med syv caseskoler: KKU, Ung Egedal, UngNord i Odense, Ungdomsskolen Kolding, Randers Ungdomsskole UngNorddjurs og Horsens Ungdomsskole. Efter ansættelsen af en projektkoordinator Mads Søndergaard Thomsen i september, gennemførtes en række besøg på caseskolerne som opstart, derefter fokusgruppeinterviews med unge, og lederinterviews ude på skolerne. En følgegruppe med deltagelse af KL, Skole og forældre, skolelederforeningen, LU, Uddannelsesforbundet og DFS, blev nedsat denne mødtes dog først i 2015 Ungdomsskoleforeningen Årsskrift

10 Driftslignende tilskud 2014 blev året hvor Ungdomsskoleforeningen for første gang fik driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet og ikke som tidligere tilskud til konsulentvirksomhed efter 30. Medlemmerne kommer ikke til at mærke den store forskel i praksis, midlerne går til øremærkede indsatser efter aftale med ministeriet. I 2014 gik tilskuddet til fire indsatsområder: Ungdomsskolestatistik 2013/14 Pilotprojekt om dokumentation og illustration Folkeskolereformen og ungdomsskolen herunder to publikationer, arbejdsgruppe om ungdomsskolens tilbud på afgangsbevis, udvikling af bestyrelseskursus samt løbende dækning i blad og netværk Optimering af samspil med ungdomsuddannelserne herunder information om EUD10, særnummer af bladet Ungdomsskolen. 10 Ungdomsskoleforeningen Årsskrift 2014

11 Ungdomsskoleforeningen i tal Bestyrelse siden landsmødet 2014: Formand Finn Lillelund Christensen, Frederikshavn Ungdomsskole Næstformand Kent Sørensen, Ungdomsskolen-Skive Kasserer Jørgen Sams, KKU Lise Zaar, Hvidovre Ungdomsskole Per L. M. Christensen, UngVest - Odense Lars Buchholt Kristensen, Silkeborg Ungdomsskole Hans Mosegaard, Vejle Ungdomsskole Sekretariatet: pr. 31. dec bestod sekretariatet af: Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef Christina Bremholm, økonomi- og administrativ medarbejder Mette Lund Andersen, sekretariatsmedarbejder Louise V. Hansen, konsulent Mikael Hansen, konsulent Søren Hanmann Larsen, konsulent Mads Søndergaard Thomsen, projektkoordinator Bjarne Mouridsen, redaktør af blad Salg og ydelser 34% Andre projekter 8% Driftslign. tilskud 17% Kontingent 41% Omsætning: kr ,- Kontingent: kr ,- Driftslign. tilskud fra Undervisningsministeriet: kr ,- Andre projektmidler: kr ,- Bladet: oplag: 2072, heraf 1707 solgte eksemplarer 365 gratis, 10 udgaver Kurser/konferencer: 10 gennemførte med i alt 682 deltagere, 3 aflyste Ungdomsskoleforeningen Årsskrift

12 Salg og ydelser 34% Rugårdsvej 9 B, 5000 Odense C Tlf , fax

Nyhedsbrev. # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole

Nyhedsbrev. # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Ungepakkens Nyhedsbrev # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Indhold: NY NORDISK SKOLE ONLINE-BIBLIOTEK PÅ VEJ NY STOR SATSNING

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

MENINGSFULD DOKUMENTATION

MENINGSFULD DOKUMENTATION KonferenSEN 2016 samtalesalon interview læringsmål spørgeskema indsatsteori refleksion MENINGSFULD DOKUMENTATION At gøre det vigtige målbart, ikke det målbare vigtigt Statistik Dokumentation + Evaluering

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Årsskrift. Ungdomsskoleforeningens beretning 2012

Årsskrift. Ungdomsskoleforeningens beretning 2012 Årsskrift Ungdomsskoleforeningens beretning 2012 Formanden beretter Vi mener, at vi bedst fremmer vores sag ved at indgå i konstruktiv dialog. Da jeg tiltrådte som formand for Ungdomsskoleforeningen for

Læs mere

Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole

Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole Rapport over projektets forløb og resultater Rapporten er udarbejdet i september 2014 af: Line Høgh, DOF Indhold Baggrund for projektet side 2 Opstart og organisering

Læs mere

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 :

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 : KL, konference,28.04. 2015 : 10. klasse, hvad nu? Finn Lillelund Christensen Ungdomsskoleleder Ungeenhed 15-25 år Side 1 EUC Nord, Martec 75 m Historik og kontekst 2011 2012 5/9: 222 2013 5/9: 236 2014

Læs mere

Håndbog om Ungdomsskoleforeningen

Håndbog om Ungdomsskoleforeningen Håndbog om Ungdomsskoleforeningen Indhold Ungdomsskoleforeningens opgave, vision, mission og værdier.... 4 Ungdomsskoleforeningens adresse... 5 Kontakt... 5 Åbningstider... 5 Hvor bor Ungdomsskoleforeningen....

Læs mere

2013 ÅRSSKRIFT BERETNING

2013 ÅRSSKRIFT BERETNING 2013 ÅRSSKRIFT BERETNING Ungdomsskoleforeningen kan for første gang melde om 100 % medlemsopbakning. Det er jeg som formand ydmyg overfor, stolt af, taknemlig for og ser det som en cadeau til vores målrettede

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

ÅRSSKRIFT. - en beretning om året der gik

ÅRSSKRIFT. - en beretning om året der gik ÅRSSKRIFT 2015 - en beretning om året der gik Den kst. formand beretter Det er med blandende følelser jeg som konstitueret formand skriver disse linjer til årets beretning for 2015. For jeg var som bekendt

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Fornavn Efternavn Ungdomsskole Stilling Bemærkninger Email

Fornavn Efternavn Ungdomsskole Stilling Bemærkninger Email Fornavn Efternavn Ungdomsskole Stilling Bemærkninger Email Lars Olsen Oplægsholder Mattias Tesfaye Oplægsholder Kristine Cecilie Zacho Pedersen EVA Oplægsholder Mikkel Wittenburg Pedersen EVA Oplægsholder

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Det er påkrævet at sætte fokus på området. Kommunerne og KL går derfor sammen om projekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud.

Det er påkrævet at sætte fokus på området. Kommunerne og KL går derfor sammen om projekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Projektbeskrivelse: God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud 1. Baggrund I Danmark er størstedelen af børn i alderen 1-6 år i dagtilbud. Det giver rige muligheder for at sætte ind i forhold til det enkelte

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Om Ny Nordisk Skole Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud. Ny

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Velkommen til Landsmøde. (og vores 5 års jubilæum)

Velkommen til Landsmøde. (og vores 5 års jubilæum) Velkommen til Landsmøde (og vores 5 års jubilæum) Siden sidste Landsmøde Medlemskommuner. Opsamling af materiale. Brev til Antorini. Brev til Ellen Trane Nørby. Rådet om børns læring. Lyn summen. Albertslund,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Genveje eller omveje DECEMBER 2014. Unge på ungdomsskolekonference Ny Nordisk Skole Ny struktur i Aarhus Sagt ligeud om kulturelt ophav

Genveje eller omveje DECEMBER 2014. Unge på ungdomsskolekonference Ny Nordisk Skole Ny struktur i Aarhus Sagt ligeud om kulturelt ophav [ ] Genveje eller omveje # DECEMBER 2014 Unge på ungdomsskolekonference Ny Nordisk Skole Ny struktur i Aarhus Sagt ligeud om kulturelt ophav Flere unge på Erhvervsuddannelserne Flere initiativer i Viborg

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

REFERAT. Styregruppen, UU Nordvestjylland

REFERAT. Styregruppen, UU Nordvestjylland Ungdommens Uddannelsesvejledning Nørreport Centret Nørregade 58, 2. sal 7500 Holstebro Tlf. 9664 3040 Fax 9664 3042 uunvj@uunvj.dk www.uunordvestjylland.dk REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Tirsdag

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016.

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Baggrund: Dansk Friskoleforening har sin rod i den foreningsdemokratiske tanke, og ønsker at fastholde sit

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014 Randers Ungdomsskole AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Udgivet af Efterskoleforeningen 2014 Fra 2005 begyndte vi at lave nogle særlige tiltag for at få en mere mangfoldig skole, for på daværende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Ledelse af processer i

Ledelse af processer i Tilbagespil fra LU-kursusdag Ledelse af processer i Fremtidens fritidsundervisning/almenkurser og klubvirksomhed i fremtidens ungdomsskole LU organiserede d. 28. februar 2013 i Vejle kursusdag for ca.

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Afslutningskonference om Samarbejde om Læring DGIbyen, København Torsdag d. 10. marts MULIGHEDERNES SKOLE Ungdomsskolen i folkeskolen

Afslutningskonference om Samarbejde om Læring DGIbyen, København Torsdag d. 10. marts MULIGHEDERNES SKOLE Ungdomsskolen i folkeskolen Afslutningskonference om Samarbejde om Læring DGIbyen, København Torsdag d. 10. marts 2016 OM KONFERENCEN Understøttende undervisning fungerer bare ikke. Afskaf den længere skoledag. Konklusioner er hårde,

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16. D A G S ORDEN Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.00 Den 11. oktober 2011 Jnr 07.30.02 G60 Sagsid 000225737 Sted: Munkebjerg

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere