6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU"

Transkript

1 Teknik & Miljø -

2 Kolofon: Bornholms Regionskommune; september 2015 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout & Tryk: Teknik og Miljø Journalnummer: P Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag: Geodatastyrelsen 1

3 St. Vibegård, Povlsker St. Vibegård Poulskervej Nexø Ejendomsnummer: CHR nr CVR nr P-nr Tlfnr: Mobiln: miljøgodkendelse til St. Vibegård Gyldighed Denne miljøgodkendelse meddeles efter 12, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, LBK nr af 4. december 2009, med senere ændringer. Miljøgodkendelsen gælder fra annonceringsdatoen den 23. september

4 Indholdsfortegnelse 1 Miljøgodkendelsen Baggrund Forhold til eksisterende miljøgodkendelse Afgørelse Offentlighed og høringssvar Klagevejledning Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Vilkår for 12-miljøgodkendelsen Vilkår vedr. produktionens omfang og fleksibilitet Vilkår vedr. gulvtype Vilkår vedr. gyllekøling Vilkår vedr. lugt Vilkår vedr. foderkorrektion for slagtesvin i trin Vilkår vedr. udbringningsarealer Vilkår vedr. gylleseparering og levering af husdyrgødning til Biokraft A/S Vilkår vedr. drift og indretning Vilkår vedr. information og ændringer på ejendommen Vilkår vedr. staldinventar- og drift Vilkår vedr. gyllehåndtering og opbevaring Vilkår vedr. gylleudbringning Vilkår vedr. spildevand og overfladevand Vilkår vedr. uheld og risici Vilkår vedr. støjkilder Vilkår vedr. skadedyr Vilkår vedr. støv Vilkår vedr. oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier Vilkår vedr. bedste tilgængelige teknologi/renere teknologi Vilkår vedr. tilsyn, kontrol og egenkontrol Miljøteknisk redegørelse Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Opbevaringskapacitet Bedriftens landbrugsjord Beskrivelse af produktionens ressourceforbrug Energi Vand Foder og foderopbevaring Forventede reststoffer og emission fra anlægget Husdyrgødning Kvælstofudvaskning Fosfor Samlet ammoniakfordampning Lugtemission Støvemission Støjkilder Lys Transport Fluer og skadedyr Spildevand Affald Risici Egenkontrol og management Husdyrbrugets ophør

5 10 Vurdering af produktions miljøpåvirkning Kvælstofpåvirkning Fosforudledning Ammoniakdeposition til naturarealer Påvirkning på Natura 2000-områder Påvirkning af Bilag IV-arter Vurdering af ressourceforbrug og affaldshåndtering Vurdering af lugt-, støv-, støj-, flue-, transport- og lysgener Vurdering af anvendelse af bedste tilgængelige teknik Energibesparende foranstaltninger Vandbesparende foranstaltninger Management og Godt Landmandskab Foderoplysninger Staldteknologi Opbevaring/behandling af gødning Udbringning af husdyrgødning Samlede ammoniakemission fra produktionen i forhold til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier Vurdering af hensynet til de landskabelige værdier Vurdering af tiltag ved ophør af husdyrbruget Vurdering af alternativer til beskreven produktionsudvidelse Alternative løsninger alternativ Samlet konkluderende vurdering Bilag 1: Anlægstegning Bilag 2: Udbringningsarealer Bilag 3 Nærmeste natur og nabobebyggelse Bilag 4: OML-beregning

6 1 Miljøgodkendelsen 1.1 Baggrund Bedriften Bjerregård v. Flemming Jensen har ansøgt om en udvidelse af produktionen på ejendommen St. Vibegård, Poulskervej 22, 3730 Nexø, matr. nr. 13a, Povlsker. Svineproduktionen ønskes udvidet fra den nuværende produktion på smågrise og 450 polte svarende til 78,39 DE til smågrise, 450 polte og 5000 slagtesvin svarende til 255,83 DE eller alternativt smågrise og 450 polte svarende til 207,08 DE. Der bygges en ny stald og en ny stålsilo. Ansøgning om miljøgodkendelse er indsendt til Bornholms Regionskommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem (www.husdyrgodkendelse.dk) første gang den 7. maj 2015 (skema nummer samt fiktivt skema nummer 77190). Ansøgningen omfatter alle udbringningsarealer, som hører under bedriften Bjerregård, herunder ejede og forpagtede arealer samt husdyrgødningsaftaler på tredjemandsarealer. 1.2 Forhold til eksisterende miljøgodkendelse Bornholms Regionskommune meddelte 7. december 2011 miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på ejendommen St. Vibegård, Povlskervej 22, 3730 Nexø matr. nr. 13a mfl. Povlsker. Miljøgodkendelsen vedrører en udvidelse fra 107, 87 DE slagtesvin til 138,9 DE smågrise på St. Vibegård. I miljøgodkendelsen indgår endvidere alle udbringningsarealerne under bedriften Bjerregård. Der er godkendt i alt 283,75 ha udbringningsarealer (ejede og forpagtede arealer). Godkendelsen fra 2011 er imidlertid endnu ikke blevet fuldt udnyttet. Den nuværende produktion på ejendommen udgør smågrise og 450 polte svarende til 78,39 DE, hvilket omtrent svarer til det, der i den gældende 11-miljøgodkendelse er beskrevet som etape 2a. Afgørelsen om miljøgodkendelse blev truffet i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 11, stk. 2. Afgørelsen blev annonceret i Rytterknægten den 7. december 2011 med klagefrist på 4 uger fra denne dato. Før den eksisterende 11-miljøgodkendelse bestod produktionen på ejendommen af 4200 slagtesvin ( kg) svarende til 100,00 DE med gældende dyreenhedsberegning. Bornholms Regionskommune har vurderet de miljømæssige ændringer ved husdyrproduktionen på St. Vibegård, Povlskervej 22, 3730 Nexø matr. nr. 13a m. fl. i forhold til den eksisterende 11-miljøgodkendelse af 7. december 2011 og i forhold til den oprindelige nudriftssituation før den eksisterende miljøgodkendelse. Sidstnævnte skyldes, at det i lovens 26 stk. 2 er præciseret, at miljøvurderingen skal foretages på baggrund af alle ændringer og udvidelser siden 1. januar 2007, dog højst over en 8-årig periode. 1.3 Afgørelse Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse på St. Vibegård, Povlskervej 22, 3730 Nexø matr. nr. 13a m. fl. i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 stk. 2 samt øvrig gældende lovgivning 1. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriftens CVR-nr samt P-nr Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) med senere ændringer, tilhørende bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen). 5

7 Godkendelsen gives som en 12-miljøgodkendelse, idet produktionen overstiger 250 DE. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk (skema nummer og fiktivt skema 77190) med tilhørende bilag og øvrigt materiale indsendt af ansøger eller ansøgers konsulent samt efterfølgende beregninger. 12-miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de gældende regler på området og miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Der skal gøres opmærksom på, at etablering af nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra Bornholms Regionskommune. 12-miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse og Teknik og Miljøs bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. Bornholms Regionskommune vurderer, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. 1.4 Offentlighed og høringssvar Bornholms Regionskommune offentliggjorde i perioden 11. maj til 26. maj 2015 på regionskommunens hjemmeside, at kommunen havde modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse. Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen. Udkast til miljøgodkendelse blev i perioden 15. juli -26. august 2015 sendt i høring ved, at udkastet blev lagt offentligt tilgængeligt på regionskommunens hjemmeside, og ved udsendelse af brev med information herom til ansøger selv, naboer (alle naboer inden for konsekvenszonen på 700 m samt nabomatrikler til matriklen, hvor husdyrbruget er placeret) og en række organisationer, der har anmodet herom. Der indkom ingen bemærkninger til udkastet. 1.5 Klagevejledning Regionskommunens afgørelse kan påklages til Natur- & Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. Klage indgives gennem Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Klagefristen er 4 uger fra den 23. september 2015, hvor afgørelsen annonceres på regionskommunens hjemmeside En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 6

8 2 Generelle forhold 2.1 Beskrivelse af husdyrbruget Miljøgodkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen St. Vibegård, Poulskervej 22, 3730 Nexø, matr. nr. 13a Povlsker m. fl. St. Vibegård ejes og drives af Flemming Jensen. St. Vibegård er en del af bedriften Bjerregård, som på nuværende tidspunkt drives som et traditionelt svinebrug med tilhørende planteavl. Udover St. Vibegård ejer og driver ansøger desuden ejendommene Bjerregård og Nørregård/Bukkegård, så der på bedriftens ejendomme er både so-, smågrise- og slagtesvineproduktion. Ændringer og udvidelser, som godkendes i denne miljøgodkendelse, vil ske i forbindelse med, at produktionen på Bjerregård og Nørregård/Bukkegård øges. Husdyrgødningen fra alle bedriftens ejendomme og alle udbringningsarealer under bedriftens CVR-nummer indgår i denne miljøgodkendelse. Til St. Vibegård er tilknyttet husdyrproduktion med CHR nr Bedriften har CVR nr og P-nr Ansøger ønsker at ændre og udvide den eksisterende produktion på St. Vibegård fra den nuværende tilladte produktion på 138,9 DE til i alt 255,83 DE. Den oprindelige produktion på St. Vibegård var på slagtesvin. I december 2011 blev der givet en 11- miljøgodkendelse til en 2-trins udvidelse af produktionen: Trin 1 omfattede udvidelse fra producerede slagtesvin til producerede smågrise (7-25 kg) samt en polteproduktion på i alt 450 om året (25-60 kg). Trin 2 omfattede udvidelse til smågrise om året fordelt på smågrise (7-25 kg) og smågrise (7-30 kg) samt 450 polte. Herunder en overgang mellem de to trin (trin 2a) med mulighed for at de producerede smågrise bliver gående til 40 kg, samt de 450 polte fra 40 til 60 kg. Den nuværende produktion på St. Vibegård er omfattet af den gældende 11-miljøgodkendelses trin 2a. Trin 2 med opførsel af en ny smågrisestald er endnu ikke gennemført. Ansøger ønsker nu at ændre produktionen i forhold til miljøgodkendelsen fra Der søges om en ændring i to trin: Trin 2 ændres og bliver produktion af smågrise (7-28,5 kg), produktion af 450 polte (28,5-120 kg) samt produktion af slagtesvin ( kg). Dette svarer til i alt 255,83 DE. Der opføres en ny stald og en ny silo. Trin 2b ændres og bliver produktion af smågrise (7-30 kg) og 450 polte ( kg), svarende til i alt 207,08 DE. Sektionerne i den nye stald vil i trin 2 blive anvendt til slagtesvin. I takt med at den tilladte udvidelse og effektiviteten øges på Bjerregård, vil de nye sektioner i stedet blive anvendt til smågriseproduktion (trin 2b). I trin 2 har hver sektion i smågrisestalden kapacitet til 2 ugers produktion fra soholdet med den nuværende størrelse af soholdet. En sektion fyldes over 2 uger, dvs. der ved tømning af sektionen er en uges aldersforskel på grisene. Dette betyder, at ca. halvdelen af grisene vejer i gennemsnit 4 kg mindre ved overførsel til slagtesvin. Ved tømning af en sektion vil de mindste af grisene blive overført til den nye slagtesvinestald på St. Vibegård samt til Bukkegård, mens de største af grisene indsættes på Nørregård. I trin 2b vil en uges produktion af smågrise i soholdet svare til en sektion i smågrisestalden. 7

9 Der ønskes fleksibilitet i form af, at der kan ske en gradvis overgang fra slagtesvin til smågrise i takt med udvidelsen i soholdet, således at der kun udnyttes det antal sektioner til smågrise, der er behov for. Alle bedriftens udspredningsarealer er omfattet af denne ansøgning. I forhold til 11-miljøgodkendelsen er der ændringer bl.a. i form af nye husdyrgødningsaftaler. Desuden er separations-anlægget er udskiftet. Den samlede bedrift har et udspredningsareal på i alt 279,43 ha, heraf er 12,5 ha forpagtet. Den del af gyllen, som skal udbringes på bedriftens udspredningsareal, separeres. Separationsanlægget fra Kemira er udskiftet med et mekanisk separationsanlæg. Fiberfraktionen leveres til biogasanlægget Biokraft A/S, og væskefraktionen udbringes på bedriftens udspredningsareal. Den overskydende mængde gylle leveres som rågylle til Biokraft A/S. Der er en gyllebeholder på ejendommen med en kapacitet på m3. Den del af gyllen, der er plads til i beholderen, opbevares her. Resten opbevares i den nye lukkede gyllelagune, som etableres på Bjerregård. 2.2 Meddelelsespligt Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden således: - Når besætningen er nået op på 255,83 dyreenheder - Besætningens/produktionens størrelse den 23. september 2017 (2 år efter godkendelsens dato) og den 23. september 2020 (5 år efter godkendelsens dato) Såfremt der sker ændringer i bedriftens udbringningsarealer, skal dette anmeldes til Bornholms Regionskommune inden planårets begyndelse den 1. august. Nye arealer kan erstatte arealer i denne 12- miljøgodkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang og ikke er mere sårbare. Bornholms Regionskommune skal i hvert tilfælde vurdere, om ændringerne kan gennemføres inden for rammerne af denne miljøgodkendelse. Ændringer må ikke sættes i værk, før Bornholms Regionskommune har accepteret dem. Anmeldelsen skal udarbejdes og indsendes til kommunen via eller på et andet digitalt system, der opfylder kravene, jf. 6 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Teknik og Miljø stiller vilkår om, at ved større vedligeholdelsesarbejder på anlægget (staldinventar, ventilationsanlæg og lignede) skal den valgte løsning leve op til bedste tilgængelige teknik/bat. Arbejdet skal anmeldes til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som vurderer, om kravet om BAT er opfyldt. Formålet er at sikre, at der fremover anvendes den på det pågældende tidspunkt bedste tilgængelige teknologi også ved ændringer, der ellers ikke kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. 2.3 Gyldighed 12-miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt første trin ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Miljøgodkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Andet trin skal være udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse, ellers bortfalder den pågældende del af miljøgodkendelsen. Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. Produktionen må dog hvert år være op til 15 % mindre end den angivne produktion, uden at dette får konsekvenser for miljøgodkendelsen. Hvis ikke miljøgodkendelsen er opfyldt, eller miljøgodkendelsens vilkår ikke efterleves, kan dette medføre, at hele eller dele af miljøgodkendelsen bortfalder. 2.4 Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dato for retsbeskyttelsens udløb er 23. september Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud, før der er forløbet 8 år, jf. 40. st. 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 8

10 2.5 Revurdering af miljøgodkendelsen Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i

11 3 Vilkår for 12-miljøgodkendelsen 12-miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår. Specifikke vilkår: 3.1 Vilkår vedr. produktionens omfang og fleksibilitet Produktionen må udgøre enten (trin 2): smågrise (7-28,5 kg), 450 polte (28,5-120 kg) og 5000 slagtesvin ( kg) svarende til 83 dyreenheder (DE). Eller (trin 2b): smågrise (7-30 kg) og 450 polte ( kg) svarende til 207,08 DE. Der tillades fleksibilitet i form af, at der kan ske en gradvis overgang fra slagtesvin (trin 2) til smågrise (trin 2b) i takt med behovet på bedriften. 3.2 Vilkår vedr. gulvtype I den nye smågrisestald skal stierne indrettes med delvist spaltegulv med % gulv Eksisterende stalde skal fortsat være indrettet med delvist spaltegulv med % gulv. 3.3 Vilkår vedr. gyllekøling Gyllekanalerne i de eksisterende stalde G, F og H - i alt 230 m2 - skal være forsynet med køleslanger, der er forbundet med en varmepumpe Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 4800 kwh. Dette svarer til en køleeffekt på 2,4 kw med en driftstid på 2000 timer om året. Der tillades fleksibilitet mellem køleeffekt og driftstid (antal timer), således at effekten kan reduceres mod, at der køles i et øget antal timer eller omvendt Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer de månedlige og årlige køleydelser målt i kwh. Alternativt kan der monteres en timetæller og en separat elmåler på varmepumpen. I så fald skal følgende ligning overholdes: antal timer årligt x køleeffekt (kw) = mindst årlig køleydelse (kwh) som beskrevet ovenfor Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Anlægget skal mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i anlægstypen. Nødvendige reparationer og justeringer skal foretages Enhver type af driftsstop noteres i logbog sammen med angivelse af årsag og varighed Registreringer fra datalogger, logbogen, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst tre år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 3.4 Vilkår vedr. lugt Det skal på tilsynsmyndighedens forlangende godtgøres, at der på St. Vibegård maksimalt er dyr på stald med en samlet maksimal vægt på kg. Dette vilkår kan opfyldes ved, at der i staldene maksimalt er 3080 smågrise med en gennemsnitlig vægt på 17,75 kg, 120 polte med en 10

12 gennemsnitlig vægt på 74,25 kg og 1350 slagtesvin med en gennemsnitlig vægt på 70,5 kg svarende til den beskrevne produktion i trin 2. Vilkåret kan også opfyldes ved produktionen beskrevet i trin 2b, hvor der i staldene maksimalt er 6642 smågrise med en gennemsnitlig vægt på 18,5 kg og 120 polte med en gennemsnitlig vægt på 75 kg svarende til en samlet maksimal vægt på stald på kg. Ved en gradvis overgang fra slagtesvin (trin 2) til smågrise (trin 2b) vil det samlede antal kg på stald gradvist falde fra niveauet i trin 2 til niveauet i trin 2b Afkasthøjde, afkastdiameter og ydelse skal være i overensstemmelse med forudsætninger lagt til grund for OML-beregningen. Følgende skal opfyldes: Stald F: Afkasthøjde mindst 8,8 m over terræn (hvoraf selve afkastskorstenen udgør 1 m). 2 stk. afkast Ø820 med konus og en ydelse på hver m 3 /h. Stald G: Afkasthøjde mindst 5,1 m over terræn (hvoraf selve afkastskorstenen udgør 1 m). 1 stk. afkast Ø820 med konus og en ydelse på m 3 /h. Stald H: Afkasthøjde mindst 7,5 m over terræn (sydside) og 7,6 m over terræn (nordside) (hvoraf selve afkastskorstenen udgør 2 m). 6 stk. afkast Ø820 med konus og en ydelse på hver m 3 /h. Stald K: Afkasthøjde mindst 7,5 m over terræn (sydside) og 7,6 m over terræn (nordside) (hvoraf selve afkastskorstenen udgør 2 m). 10 stk. afkast Ø820 med konus og en ydelse på hver m 3 /h Som forudsat i OML-beregningen skal der isættes miljøkryds/ensretter i alle afkast Eventuelle ændringer i ventilationsforholdene eller andet, der har indflydelse på staldanlæggets lugtgeneafstande, skal meddeles kommunen, og kommunen kan kræve en ny OML-beregning, som dokumenterer, at lugtgeneafstandene fortsat er overholdt Såfremt der efter kommunens vurdering opstår lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøgodkendelsen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal gennemføres lugtreducerende tiltag. 3.5 Vilkår vedr. foderkorrektion for slagtesvin i trin Den totale mængde fosfor ab dyr pr. år skal være mindre end 6323,46 kg P pr. år som anses for opnåeligt ved anvendelse af BAT. Dette er beregnet som 29,2* kg P/DE ab lager x 166,2 DE slagtesvin + 23,2* kg P/DE ab lager x 89,63 DE smågrise = 6323,46 kg P pr. år. *Emissionsgrænseværdier for fosfor, som anses for opnåeligt ved anvendelse af BAT (ifølge Miljøstyrelsens vejledning vedr. BAT). For at opfylde vilkåret må der anvendes maksimalt 4,70 g P/FE i foderet til slagtesvin eller en tilsvarende kombination, som samlet set kan overholde vilkårsligningen. 11

13 3.5.2 Dokumentation i forbindelse med overholdelse af ovenstående vilkår skal følge regler for type 2 korrektion i gødningsregnskabet. Denne dokumentation kan f.eks. være effektivitets- /produktionskontrol, foderanalyser eller lignende. Dokumentationen skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder Dokumentationen skal opbevares på ejendommen i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 3.6 Vilkår vedr. udbringningsarealer Godkendelsen tager udgangspunkt i de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningsskemaet samt Bilag 2. Der må kun udbringes husdyrgødning på de arealer på den pågældende bedrift, som fremgår af bilag 2. Der må kun leveres husdyrgødning til de aftaler, som er angivet i Tabel Ændringer af udspredningsarealet skal anmeldes til Bornholms Regionskommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare end de nuværende. Fristen for anmeldelse af nye arealer er 1. august forud for det planår, hvor arealerne ønskes anvendt På bedriftens arealer og husdyrgødningsaftaler (se bilag 2) må der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til 570,58 DE pr. planår (1/8 til 31/7), og således at der på bedriftens ejede og forpagtede arealer ikke udbringes mere end 1,3331 DE/ha, således at krav til maksimal nitratudvaskning i områder i Nitratklasse 1 overholdes. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år fx i form af de indsendte gødningsregnskaber. (Dette vilkår træder dog først i kraft fra godkendelsesdatoen, og således skal der ikke de første år kunne fremvises gødningsregnskaber, som dokumenterer dette 5 år tilbage i tiden). Der må herudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som fx affald Flydende husdyrgødning må ikke udbringes på stejle skråninger med en hældning på mere end 6 grader ned mod vandløb, søer over 100 m 2 inden for en afstand af 20 meter fra vandløbers eller søens øverste kant. 3.7 Vilkår vedr. gylleseparering og levering af husdyrgødning til Biokraft A/S Der skal indgås skriftlig aftale om afsætning af fiberfraktionen (udskilt af rågyllen i forbindelse med gylleseparationen) samt den overskydende mængde rågylle uden for husdyrbruget. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: leverandørens og modtagers navn, adresse og CVRnummer, samt hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor, som aftalen omfatter Hvis driftsforstyrrelser på Biokraft A/S eller andre forhold medfører, at husdyrgødning ikke kan leveres til biogasanlægget i de forudsatte mængder, skal ejendommens driftsansvarlige skriftligt overfor tilsynsmyndigheden redegøre for, hvorledes det vil blive sikret, at såvel opbevaring som bortskaffelse af den overskydende husdyrgødningsmængde sker under overholdelse af reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v Fiberfraktionen fra gylleseparering skal på ejendommen opbevares i lukket container. 12

14 Generelle vilkår: 3.8 Vilkår vedr. drift og indretning Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikre at stier holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene. Klimatiske forhold fx meget høje temperaturer kan medføre at grise gøder i et større areal af stien Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at unødigt spil undgås i videst muligt omfang Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 3.9 Vilkår vedr. information og ændringer på ejendommen Ændring i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommune inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften Ændringer af udspredningsarealet, skal anmeldes til Bornholms Regionskommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare end de nuværende Vilkår vedr. staldinventar- og drift Der skal etableres overbrusningsanlæg eller højtryksanlæg, hvor staldluften tilføres forstøvet vand i samtlige stalde. I stalde til smågrise, avls- og slagtesvin taget i brug efter 1. juli 2000 er det et lovkrav, at der til grise over 20 kg opsættes overbrusning eller andre foranstaltninger, der giver grisene mulighed for køling. ( 4 i lov nr. 104 af 14. februar 2000 om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin) Ventilatorer skal renholdes og rengøres inden hver indsætning af nyt hold dyr. Nævnte skal fremgå af egenkontrol journal Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Bygninger, anlæg og omgivelser skal renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt for de omkringboende Vilkår vedr. gyllehåndtering og opbevaring I forbindelse med tømning af beholderen kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag, og der accepteres en periode på 2 uger uden tæt overdækning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstateret manglende overdækning Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på husdyrbruget Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, der ikke lever op til 18 i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrhold og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, 13

15 husdyrgødning, ensilage m.v., skal dette foretages under konstant opsyn, således at evt. brud straks opdages og pumpningen i så fald afbrydes Såfremt der ved en eller flere af gyllebeholderne er etableret fast pumpeudstyr, skal elinstallationen indrettes, så at pumpen ikke kan startes utilsigtet Hvis der er monteret fjernbetjent pumpeudstyr på en eller flere af gyllebeholderne, skal der være monteret en anordning, der sikre at pumpen slår fra automatisk, når der er pumpet, hvad der svarer til indholdet af en gyllevogn. Der kan alternativt etableres en anordning, som sikrer, at pumpen kun kan startes, når der står en gyllevogn under udløbet Vilkår vedr. gylleudbringning Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone Transport af gylle til udspredningsarealerne må ikke foregå gennem byzone på lørdage samt sønog helligdage Vilkår vedr. spildevand og overfladevand Tagvand kan ledes direkte til vandløb eller sø. Overfladevand fra øvrige befæstede arealer skal passere et veldimensioneret sandfang inden udledning til dræn, vandløb eller sø (kræver særskilt tilladelse) Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem og anvendes i henhold til reglerne for husdyrgødning i bekendtgørelse for husdyrhold og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v Vaskevand fra rengøring af stalde skal opsamles i beholder og må herefter anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne for spildevand i husdyrgødningsbekendtgørelsen Vask af maskiner og redskaber uden gødningsrester skal ske på fast vaskeplads. Vaskevandet kan, mod særskilt tilladelse, udledes til dræn, dog skal vandet forinden udløbet gennemgå rensning i et veldimensioneret sandfang og en godkendt olieudskiller Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester og sprøjterester skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. bekendtgørelse for husdyrhold og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v Vilkår vedr. uheld og risici Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: 112 eller Bornholms Politi, tlf.: / Der er udarbejdet en beredskabsplan for St. Vibegård som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Denne beredskabsplan skal vedligeholdes, så oplysningerne i den altid er opdateret Såfremt planen ikke foreligger på tidspunktet, hvor godkendelsen meddeles, skal den indsendes til tilsynsmyndigheden senest én måned efter meddelelse af godkendelsen. 14

16 3.15 Vilkår vedr. støjkilder Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstig følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: Mandag-fredag Kl 7-18 (8 timer) Lørdag Kl 7-14 (7 timer) Alle dage Kl (1 timer) Lørdag Kl (4 timer) Søn- og helligdag Kl (8 timer) Alle dage Kl (½ timer) Alle dage Kl Maksimal værdi 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 μpa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. I våde høstår kan behovet for tørring af korn og andre afgrøder være så stort, at det er nødvendigt at lade blæserne kører i døgndrift. Særligt ved køling af korn kan det være nødvendigt at gøre det om natten, da temperaturen om dagen er for høj til, at der kan køles Vilkår vedr. skadedyr Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.) Vilkår vedr. støv Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal Vilkår vedr. oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier Olie 15

17 Olietanke skal stå på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og som minimum være overdækket med et halvtag Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spil kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand Olie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. Affald Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald Affald skal opbevares og bortskaffes efter BOFA I/S s regulativer Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding af affald, der er tilladt i medfør af BOFA I/S s affaldsregulativ (haveaffald) Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Affaldet skal bortskaffes efter BOFA I/S s regulativer Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container (større dyr under kadaverkappe) eller lignende og placeres ved privatvejen indtil staldanlægget, således at der i tidsrummet indtil afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr Affald bør sorteres i containere opstillet på ejendommen Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i egnet emballage og skal stå på støbt areal. Oplagspladsen skal være under tag. Sprøjtemidler og medicin Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som særligt affald og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer Lægemiddelrester og brugte kanyler skal bortskaffes via autoriserede kanaler som fx kommunale modtageordninger. Ved særlige forholdsregler for bortskaffelse af lægemidler, vil det fremgå af indlægssedlen i pakningen Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte opsugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vandløb Medicinrester og rester af sprøjtemidler samt emballage skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald, herunder reglerne om olie- og kemikalieaffald. 16

18 3.19 Vilkår vedr. bedste tilgængelige teknologi/renere teknologi Der skal i godkendelsesperioden foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener fra stalde og gødningsopbevaring Ved erstatning af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at erstatningen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer Anlæg der er særligt energiforbrugende, fx ventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt Ved større vedligeholdelsesarbejder på anlægget (staldinventar, ventilationsanlæg eller lignende)skal den valgte løsning leve op til bedste tilgængelige teknik (BAT). Arbejdet skal anmeldes til Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, der vurderer, om kravet om BAT er opfyldt. Arbejdet må ikke påbegyndes, inden kommunen har givet skriftlig tilladelse til dette Vilkår vedr. tilsyn, kontrol og egenkontrol På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår Der skal føres journal over dato og aktivitet vedr. udspredning af gylle og sprøjtning i marken. Journalen skal kunne forevises på forlangende af tilsynsmyndigheden Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt Ved driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med håndtering af husdyrgødning, som indebærer fare for forurening, skal forskrifterne i beredskabsplanen følges. Den driftsansvarlige har pligt til at afværge følgerne af uheld bedst muligt Dokumentation i form af forpagtnings- og overførelsesaftaler om husdyrgødning (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. 17

19 4 Miljøteknisk redegørelse 4.1 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrbrugets bygninger Der ønskes opført en ny stald i forlængelse af en eksisterende og en ny silo. Disse bygninger er identiske med dem, som er godkendt i 11-miljøgodkendelse fra Herunder beskrives eksisterende og nye bygninger som beskrevet i 11-miljøgodkendelsen. Anlægstegningen kan ses på bilag 1. Eksisterende bygninger: Ejendommen består af en oprindelig ejendom med et stuehus opført i cirka Dette er opført i røde mursten med eternittag. Nærmere beskrivelse af de forskellige produktionsbygninger fremgår af nedenstående. Bygning B, Foderlade Lade i hvidkalkede mursten og med eternittag. Bygget i Laden er indrettet til foderopbevaring og foderfremstilling. Bygningens mål er 9,75 x 33 m og 3 m høj. Taghældning er 45 grader. Bygning C, Lade/stald Bygning i hvidkalkede mursten og med eternittag. Bygget i Bygningen er opført til svinehold og anvendes til lager opbevaring af landbrugsmaterialer. Bygningens mål er 11 x 43 m og er 3 m høj. Taghældning er 45 grader. Bygning D, Maskinlænge Maskinlængen er beklædt i grønne metalplader og med gråt metaltag. Bygningen er fra 1974 og anvendes til opbevaring af maskiner. Bygningens mål er 12 x 24 m og er 3,5 m høj. Taghældning er 20 grader. Bygning E, Forrum til stald Bygningen er en del af bygning C, Bygningen er opført i hvidkalkede mursten og gråt eternittag. Bygningen er fra Bygningen er indrettet til forrum og servicerum. Bygningens mål er 11 x 5 m og er 3 m høj. Taghældning er 45 grader. Bygning F, stald Bygningen er i gule mursten og gråt eternittag. Bygget i 1912, og renoveret i 1974 og igen i 1998, bygningen anvendes i oprindelig nudrift til slagtesvinestald med ¾ fast gulv. Bygningens mål er 9,75 x 20 m og er 3 m høj. Taghældning er 45 grader. Bygning G, stald Bygningen er i gule mursten og gråt eternittag. Bygget i 1974, og renoveret i 1998, bygningen anvendes ved oprindelig nudrift til slagtesvinestald med ¾ fast gulv. Bygningens mål er 6 x 23 m og er 2,5 m høj. Taghældning er 20 grader. Bygning H, stald Bygningen ar opført i gule mursten og gråt eternittag. Bygget i 1978, og renoveret i 1998, bygningen anvendes i oprindelig nudrift som slagtesvinestald med ¾ fast gulv. Bygningens mål er 22 x 30 m og er 2,5 m høj. Taghældning er 25 grader. Bygning I, Gyllefortank Fortank er af beton, har en diameter på 2,5 m og er 3 m dyb. Fladt betonlåg. 18

20 Gyllebeholder J Beholder er opført i betonelementer fra år 1985 og er 1110 m2. Beholderen er på 19 m i diameter og er 4 m høj, heraf er ca. 2 m over terræn. Beholderen er senest godkendt i Nye bygninger: Bygning K, ny smågrisestald Stalden bygges i forlængelse af eksisterende bygning H med samme taghældning (25 grader) og væghøjde (2,5 m). Bygningen opføres i gule mursten og gråt eternittag. Bredde 22 m, længde 51 m. Gulvtypen er delvis spaltegulv med 2/3 fast gulv. Silo L Ny stålsilo med en diameter på 10 m og en højde på 18 m og med et rumindhold på m Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, afstandskrav mv. St. Vibegård er placeret i landzone lokaliseret ca. 1,9 km vest for Snogebæk. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Poulskervej 14, som er beliggende ca. 210 m sydøst for ejendommens lugtkildecentrum. Nærmeste samlet bebyggelse i nærheden af St. Vibegård er Grennesminde/tidligere Dueodde Efterskole, som i lugtmæssig sammenhæng vurderes som en samlet bebyggelse, som er lokaliseret cirka 210 m sydøst for St.Vibegård. Nærmeste område i landzone udlagt med lokalplan er området omkring Poulsker. Afstandskrav i henhold til 8 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (her regnet i forhold til de nye bygninger) er alle opfyldt. Stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning skal opfylde alle følgende afstandskrav. Ensilageoplag, ensilagebeholdere og lukkede beholdere til husdyrgødning skal opfylde afstandskravene 1-4 og ) Afstandskrav til enkelt og fælles vandforsyningsanlæg på henholdsvis 25 m og 50 m. Afstandskravet er opfyldt. 2) Afstandskravet i forhold til vandløb, søer og dræn er 15m. Ud fra kort kan det konstateres, at der ikke er søer eller vandløb inden for 15 m af planlagt byggeri. Eventuelle dræn nærmere end 15 m fra det planlagte byggeri afskæres i forbindelse med byggeriet. 3) Afstandskravet til offentlig vej eller privat fællesvej er 15 m. Afstandskravet er opfyldt. 4) Afstandskravet til levnedsmiddelvirksomhed er 25m. Der er ingen levnedsmiddelvirksomheder inden for 25 m. 5)Afstandskravet til beboelsen på samme ejendom er 15 m. Nye anlæg placeres mere end 30 m fra stuehuset. 6) Afstandskravet til naboskel er 30 m. Der er mere end 100 m til nærmeste naboskel. 7) Afstandskravet til nabobeboelse er 50 m. Der er over 180 m til nærmeste nabobeboelse fra nye anlæg på St. Vibegård. Endvidere må beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning ikke etableres inden for en afstand af 100 meter til åbne vandløb og til søer over 100 m². Kirkebyggelinje: Nærmeste kirkebyggelinje er beliggende omkring Povls Kirke ca m vest for ejendommen. Skovbyggelinje: Nærmeste skovbyggelinje er beliggende ca m øst for ejendommen. 19

21 Fortidsmindebeskyttelseslinje: Nærmeste fortidsmindebeskyttelseslinje er beliggende ca m fra ejendommen. Strandbeskyttelseslinje: Der er ca m til nærmeste strandbeskyttelseslinje. Søbyggelinje: Den nærmeste søbyggelinje er beliggende ca m øst for ejendommen. Interesseområde (naturbeskyttelse, ferie, fritid): Alle natur- og skovområder på Bornholm er udpeget som særligt naturområde. Herunder også den lille skovbevoksning beliggende ca. 20 m nord for bygning D. Beskyttede jord- og stendiger: Det nærmeste beskyttede sten- eller jorddige er beliggende ca. 500 m syd for ejendommen. Fredede områder: Nærmeste fredede område er beliggende ca m vest for ejendommen. Kulturmiljøområde: Nærmeste kulturmiljøområde er beliggende ca m øst for ejendommen. Natura 2000-område: Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde Dueodde, som er beliggende ca m syd for ejendommen. Beskyttede naturområder ( 3-områder): Nærmeste beskyttede sø er beliggende ca. 75 m øst for bygning D. I en afstand op til 1000 m fra ejendommen er der yderligere ca. 13 små beskyttede søer/vandhuller. Ca. 660 m syd for ejendommen ligger en lille beskyttet eng. Der er herudover ingen beskyttede naturområder inden for en radius af 1000 m fra ejendommen. Kategori 2-natur: Der er ingen kategori II-naturområder inden for mere end 1500 m af St. Vibegård. Kategori 3-natur: Nærmeste mulige kategori 3-natur er en potentielt ammoniakfølsom skov beliggende ca. 570 m syd for St. Vibegård. Der er ingen andre potentielt ammoniakfølsomme skove, overdrev, heder eller moser inden for mere end 1000 m. Nitratfølsomme grundvandsområder: Ingen af udspredningsarealerne er beliggende i områder, hvor overfladevand afvander til nitratfølsomme områder i forhold til grundvandsindvinding. Nitratklasse i forhold til overfladevand. En del af arealerne er beliggende i et område udpeget som nitratklasse 1. Fosforfølsomme områder: Ingen udspredningsarealer er beliggende inden for fosforfølsomme områder Placering i landskabet St. Vibegård er beliggende i landzone i åbent landskab cirka 650 meter nordøst for Poulsker. Landskabsrummet er meget sammensat med dyrkede marker, levende hegn, engarealer, skovarealer, spredte gårde, husmandsbebyggelse langs vejene og landsbyen Poulsker. Nøglekaraktererne for arealerne i lokalområdet består af dyrkede marker, nogle spredte gårde og en del husmandsbrug, der ligger som perler på en snor ved Poulskervej. Det vekslende landskab gør området komplekst og giver mange fine visuelle oplevelsesmuligheder. St. Vibegård ligger i dette flade åbne landskab, som indeholder enkelte spredte levende hegn og små skovbevoksninger ved enkelte af ejendommene. Dette landskab giver mulighed for at se forholdsvis store åbne landskabsflader. Ejendommen er synlig fra Poulskervej og Sprøjtevejen. St. Vibegård knytter sig imidlertid til skovbevoksningen nord og øst for ejendommen, som pakker den nord- og østlige del 20

22 af ejendommen ind og danner en ryg for ejendommen. Den eksisterende svinestald er opført i gule mursten, og materialevalget til den nye stald er valgt, således at bygningerne vil falde naturligt sammen med hinanden. Landskabeligt er St. Vibegård placeret for enden af en privatvej, som går op til Poulskervej, der er en offentlig vej. Stuehusets gavle vender øst/vest, og haven omgiver dets nordside. Syd for den oprindelige ejendom ligger den nuværende produktionsbygning og øst for denne er ejendommens gylletank placeret. I området findes der flere mindre ejendomme, men ingen større produktionslandbrug i umiddelbar nærhed. St. Vibegård ligger tilbagetrukket fra offentlig vej, og som beskrevet ovenfor med en skovbevoksning omkring sig. Skovbevoksningen gør, at ejendommen Ikke virker dominerende i landskabet. Den nye stald vil dog blive synlig i landskabet, idet den placeres vest for de eksisterende bygninger, men bygningen er placeret i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse på ejendommen, og derfor vil den nye bygning opleves som en naturlig del af ejendommen. 21

23 4.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold Den nuværende produktion udgøres af smågrise og 450 polte svarende til 78,39 DE, og der er i den eksisterende 11-miljøgodkendelse godkendelse til op til 138,9 DE. Der ønskes udvidet til smågrise, 450 polte og 5000 slagtesvin svarende til 255,83 DE eller alternativt smågrise og 450 polte svarende til 207,08 DE. I forhold til de miljømæssige aspekter skal miljøvurderingen imidlertid foretages på baggrund af alle ændringer og udvidelser siden 1. januar 2007, dog højst over en 8-årig periode. Dette betyder, at der som nudrift skal regnes med den oprindelige nudriftsituation før den eksisterende miljøgodkendelse fra Den oprindelige nudriftssituation var en produktion bestående af 4200 slagtesvin ( kg) svarende til 100,00 DE med nugældende dyreenhedsberegning. Samlet fra 1. januar 2007 er der således tale om en udvidelse fra 100,00 DE til maksimalt 255,83 DE. Fordelingen af antal af dyr og dyreenheder på dyrekategori ved den oprindelige nudrift (1. januar 2007), den nuværende nudrift og efter den ansøgte udvidelse på St. Vibegård fremgår af Tabel 1. Tabel 1: Ejendommens tilladte husdyrproduktion før og efter udvidelse. Ejendom Oprindelig nudrift (pr. 1. januar 2007) Nuværende nudrift Ansøgt drift Antal DE Antal DE Antal DE St. Vibegård 4200 slagtesvin 100,00 Trin 1: smågrise (7-25 kg) 450 polte (25-60 kg) smågrise fordelt på fra 7-25 kg og fra 7-30 kg 450 polte Trin 1: 138,9 Trin 2: smågrise (7-28,5 kg) 450 polte (28,5-120 kg) 5000 slagtesvin ( kg) smågrise (7-30 kg) 450 polte ( kg) 255,83 207, Staldindretning og drift Såvel eksisterende som ny staldbygning er indrettet/indrettes med delvist fast gulv med 2/3 fast gulv. Ved anvendelse til slagtesvin er det således i kategorien % fast gulv, og ved anvendelse til smågrise indrettes stierne med overdækning som to-klimastier med delvist fast gulv). I nedenstående Tabel 2 og Tabel 3 er en oversigt over dyrehold og staldtyper for ansøgt drift med antal stipladser for de enkelte stalde, hvilket svarer til antal dyr på stald. 22

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU en 37 Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; november 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst m. fl. Kortbilag: Geodatastyrelsen 1 Nørregård

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - 37 Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; april 2014 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag:

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby

12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby 12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby Teknik & Miljø - Maj 2016 Kolofon: Bornholms Regionskommune; maj 2016 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout og tryk: Teknik

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Tilladelse til opførelse af kornsilo

Tilladelse til opførelse af kornsilo Tilladelse til opførelse af kornsilo Efter 28 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gyrupvej 14, 7752 Snedsted 26. maj 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Udkast. Tillæg nr. 1 til 12-miljøgodkendelse til Krusegård Knarregårdsvej 15 3790 Hasle

Udkast. Tillæg nr. 1 til 12-miljøgodkendelse til Krusegård Knarregårdsvej 15 3790 Hasle Udkast Tillæg nr. 1 til 12-miljøgodkendelse til Krusegård Knarregårdsvej 15 3790 Hasle Teknik & Miljø - Januar 2014 Kolofon: Bornholms Regionskommune; xxx 2014 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk:

Læs mere

%RUQGDO 6 QGUH /\QJYHM 5 QQH 7LOO J QU WLO PLOM JRGNHQGHOVHQ Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU

%RUQGDO 6 QGUH /\QJYHM 5 QQH 7LOO J QU WLO PLOM JRGNHQGHOVHQ Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; september 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0029 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

12-miljøgodkendelse til Nørregård, Brandsgårdsvejen 17, 3730 Nexø.

12-miljøgodkendelse til Nørregård, Brandsgårdsvejen 17, 3730 Nexø. 12-miljøgodkendelse til Nørregård, Brandsgårdsvejen 17, 3730 Nexø. Teknik & Miljø - Oktober 2012 Kolofon: Bornholms Regionskommune; Oktober 2012 Udarbejdet af: Layout & Tryk: Journalnummer: Sagsbehandler:

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Opførelse af maskinhus

Opførelse af maskinhus Opførelse af maskinhus Efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Åkærsvej 4, 7755 Bedsted 31. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE STEVNS KOMMUNE XX. XX 2017 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET DYSSEVEJ 2 4673 RØDVIG TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE MEDDELT EFTER HUSDYRBRUGLOVENS 12 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse udarbejdet

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3,

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3, TJØRNTVED A/S Skovsbovej 14 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 23-03-2016 J. nr. 16/2926

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering VAGN POST Rankenbjergvej 9 6623 Vorbasse Sendt til din virksomheds e-boks i CVR nr. 73760615 Tilladelse til etablering af kornsilo på husdyrbruget Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Flarupvej 9, 7760 Hurup 25. november 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned.

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned. Jørn Mikkelsen Stenhøjvej 4 Søften 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Peder Sølvsten Horsensvej 44 8660 Skanderborg Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Skanderborg kommune har den 6. juli 2016 modtaget en anmeldelse om

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opførelse af malkecenter m.m. på ejendommen Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing CVR

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opførelse af malkecenter m.m. på ejendommen Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing CVR Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere