Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape"

Transkript

1 Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN Områdets afgrænsning Lokalplanens formål Områdets zonestatus Områdets anvendelse Udstykniger Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Sikring af kloakledninger Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse...11

2 REDEGØRELSE Denne efterfølgende lokalplan indeholder bestemmelser for en ny boligbebyggelse på den resterende del af Grydemosegårds jorder. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser for den fremtidige vejadgang til boligbebyggelsen og naboejendommene mod syd og vest. Lokalplanens områder er vist på nedenstående kort, indrammet med kraftig streg. 3

3 LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens hovedformål at udlægge området til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen opføres i overensstemmelse med en retningsgivende bebyggelsesplan. Der kan efter planen opføres i alt 148 boliger i 1½ etage, samt indrettes fælles faciliteter og viceværtbolig i de eksisterende gårdbygninger. De eksisterende hegn og frugttræer skal bevares i videst muligt omfang. Lokalplanen fastlægger vejadgangen til området, samt til de vest og syd for liggende ejendomme, de er forudsat anvendt til henholdsvis lokalcenter og boligbebyggelse. Ved den endelige godkendelse af lokalplanen overføres området fra landzone til byzone. FORHOLDET TIL TIDLIGERE PLANLÆGNING Helsingør kommuneplan Lokalplanen udgør ifølge kommuneplanens rammer en del af område nr. 3B13, for hvilke følgende gælder: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende, b. at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger 25. c. at bebyggelsen opføres som blandet 1½- og 2-etages bebyggelse, idet den overvejende del af bebyggelsen opføres i 1½ etage, d. at mindst 10 % af området anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området, herunder ikke medregnet parkeringsarealer, e. at der reserveres areal til 2 adgangsveje fra Hovvej og 2 hovedstier fra Hovvej mod vest, f. at områdets overførsel til byzone samt udbygningen af området tidsmæssigt koordineres med etablering af den 2-sporede skole og institutionerne i område 3.D4 og 3.C2, g. at området udbygges i passende etaper fra nord mod syd, h. at der som betingelse for bebyggelsens ibrugtagen etableres en støjafskærmning mod Hornbækvej, i. at det eksisterende grønne hegn mod Hovvej bevares, 4

4 j. at det på kortbilaget med grønt viste areal friholdes for bebyggelse. Kommunens spildevandsplan Området er medtaget i den gældende spildevandsplan. Området skal kloakeres med separate ledninger for regnvand og spildevand. Kloaksystemet kan tilsluttes eksisterende offentlige ledninger i den offentlige sti nord for området og fremtidige ledninger langs Hovvej. Kommunens varmeplan Ifølge kommunens varmeplan er lokalplanområdet beliggende indenfor et område, der vil blive forsynet med naturgas. LOKALPLANENS INDHOLD Boligbebyggelsen Den retningsgivende bebyggelsesplan giver mulighed for opførelse af 148 nye boliger med 1, 2, 3, 4 og 5 værelser. Bebyggelsen opføres i varieret højde i 1-2 etager. Bygningernes ydervægge skal være murede og fremtræde enten som blank mur eller malede. Lokalplanen fastlægger ingen farver på bebyggelsen, men byrådet besluttede på mødet den at henstille til bygherren, at byggeriet opføres med røde sten. Til hver bolig reserveres et mindre havearal omgivet af levende hegn. Den øvrige del af arealet udlægges til fælles friarealer, idet den eksisterende bevoksning med frugttræer bevares i videst muligt omfang. Legepladser vil blive anbragt i passende omfang. Fælleshus Den eksisterende gårdbygning tænkes istandsat og anvendt til fælles faciliteter som samlingslokaler, vaskeri, varmecentral, materialrum m.v.. I forbindelse hermed indrettes bolig for vicevært. 5

5 Grundens udnyttelse Det samlede boligareal udgør i den retningsgivende bebyggelsesplan ca m 2 + udhuse, fælleshus og viceværtbolig, i alt ca m 2. Grundarealet, excl. den fremtidige stamvej udgør ca m 2. Herved fås en boligtæthed på 1 bolig pr. 400 m 2 grundareal. Bebyggelsesprocenten for området bliver ca. 23. Trafikforhold Langs områdets sydskel anlægges en stamvej. Vejen anlægges og skiltes som en stillevej. Stamvejen skal foruden det ny boligområde også betjene et eventuelt fremtidigt lokalcenter vest for området og en kommende boligbebyggelse syd for området. Der anlægges kun gangog cykelsti i vejens nordside, idet et tilsvarende anlæg i sydsiden forudsættes at skulle ske på det førnævnte areal syd for Grydemosegård. Stamvejen etableres med hastighedsdæmpende foranstaltninger, der dog skal tilgodese kørsel til det fremtidige center. I bebyggelsen etableres nogle boligveje, som anlægges og skiltes som lege- og opholdsarealer. Parkeringspladser til bebyggelsen anlægges fortrinsvis i områdets ydergrænser. Der udlægges areal svarende til 1,3 plads pr. bolig, men der vil blive anlagt 1 plads pr. bolig i første omgang. I bebyggelsen anlægges et internt stisystem, der tilsluttes den eksisterende hovedsti langs områdets nordgrænse. 6

6 Eksisterende beplantning Arealet er helt tilplantet med frugttræer. Den nye bebyggelse er søgt indpasset i terrænet uden for store jordarbejder, hvorved en meget stor del af træerne vil kunne bevares. Det eksisterende hegn i sydskellet vil blive bevaret. Stamvejen er rykket så langt fra skellet, at der ikke vil ske skader på bevoksningen. De eksisterende træer om gårdbygningerne vil blive bevaret, idet der dog vil ske en udtynding af nåletræerne heri. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at de ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private servitutter angående bebyggelse og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 7

7 HELSINGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.9 for FOR GRYDEMOSEGÅRD SYD I ESPERGÆRDE Kortbilag nr. 1: Matrikelkort mål 1:1000 Kortbilag nr. 2: Retningsgivende bebyggelsesplan mål 1:500 Teknisk Forvaltning, Espergærde d MG/ml 8

8 I medfør af kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 287 af med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: 1 - OMRÅDETS AFGRÆNSNING stk. 2 Lokalplanområdet er vist på kortbilag nr. 1, indrammet med kraftig streg. Området omfatter pr matr.nre. 7 a og 8 c Tibberup By, Mørdrup sogn samt alle parceller, der efter denne dato udstykkes fra de nævnte matr.nre. stk. 3 Lokalplanens område opdeles i 3 enheder, betegnet med nre LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål, at overføre det af planen omfattede område fra landzone til byzone, at fastlægge adgangsforholdene til området, at fastlægge en retningsgivende bebyggelsesplan for enhederne 1 og 2, at sikre bevaringen af en del af den eksisterende beplantning. 3 - OMRÅDETS ZONESTATUS Med byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan overføres det under 1 nævnte område fra landzone til byzone. 4 - OMRÅDETS ANVENDELSE Enhed nr. 1 udlægges til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav boligbebyggelse. Byrådet kan tillade, at der fra bebyggelsen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af at virksomheden drives af den, der beboer ejendommen, at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. stk. 2 Enhed nr. 2 udlægges til fællesfaciliteter og bolig for vicevært. Der kan indrettes samlingslokaler, vaskeri, varmecentral, materiel- og værkstedsrum m.m. 9

9 stk. 3 Enhed nr. 3 udlægges til offentlig formål med henblik på etablering af en vejadgang til lokalplanområdet og de syd og vest for liggende ejendomme. stk. 4 Indenfor lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 5 - UDSTYKNIGER Udstykninger af det omhandlede område må kun finde sted i overensstemmelse med de på bilag nr. 1 viste enhedsgrænser. 6 - VEJ- OG STIFORHOLD Der udlægges areal til en ny stamvej, som vist i princippet på bilag nr. 2. stk. 2 Stamvejen skal etableres med hastighedsdæmpende foranstaltninger. Stamvejen skal anlægges og skiltes som stillevej. stk. 3 Vejadgangen til boligområdet må kun ske fra vejende A og B, der i princippet er vist på bilag nr. 2. Vejene skal udføres med hastighedsdæmpende foranstaltninger. stk. 4 Stien for cyklister og gående i boligområdet skal anlægges som det i princippet er vist på bilag nr. 2. stk. 5 stk. 6 Der udlægges areal til fælles parkeringspladser i et antal svarende til 1,3 plads pr. bolig, og med beliggenhed som angivet i princippet på bilag nr. 2. Veje og stier skal udføres i overensstemmelse med SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle og Dansk Ingeniørforenings anvisning for Planlægning og indretning af udendørs områder med henblik på handicappedes færden med eventuelt senere ændringer. 7 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING stk. 2 Området må kun bebygges i overensstemmelse med den på bilag nr. 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan. Det samlede antal boliger må ikke overstige bolig for vicevært, der indrettes i de eksisterende gårdbygninger. stk. 3 Det samlede bruttoetageareal, incl. udhuse, fællesrum og viceværtbolig, må ikke overstige m 2 bruttoetageareal, svarende til en bebyggelsesprocent på 25. stk. 4 Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. 8 - BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Ydervægge på huse skal være murede og fremtræde blanke eller malede efter byrådets nærmere godkendelse. Enkelte facadepartier (f.eks. gavle) kan udføres med beklædning efter byrådets nærmere godkendelse. 10

10 Udhuse og carporte skal udføres af mur eller træ malet i en farve, som harmonerer med husene. stk. 2 stk. 3 Taghældningen skal være o med vandret plan. Tage på udhuse kan udføres med lavere hældning. Der må ikke opsættes TV-antenner på de enkelte huse. Der kan med byrådets godkendelse opsættes fællesantenner. stk. 4 Bygninger skal udføres handicapegnede, jfr. SBI-anvisning nr og DIF-anvisning DS/R UBEBYGGEDE AREALER stk. 2 Etablering af de grønne fælles friarealer, herunder beplantning, nærlege- og kvarterlegeområder samt stier, skal ske efter en af byrådet godkendt plan, der skal udarbejdes efter de retningslinier, der er angivet på bilag nr. 2. Det eksisterende hegn i områdets sydskel og træerne omkring gårdbygningerne samt lindetræerne langs Hovvej må ikke fældes uden byrådets særlige godkendelse. stk. 3 Hegning i området må kun bestå af levende hegn. Ved husenes terrasser kan dog opsættes en max. 4 m lang og 1,65 m høj læskærm bestående af trælameller. stk. 4 Der skal etableres et plantebælte langs Hovvej, som vist på bilag 2. stk. 5 Belysning af veje, stier m.v. i bebyggelsen må kun etableres ved hjælp af parklamper SIKRING AF KLOAKLEDNINGER 1 Det på bilag nr. 2 med skraveret signatur viste areal udlægges til sikring af en fremtidig offentlig kloakledning. Der må indenfor arealet ikke bebygges eller plantes træer og buske med dybtgående rødder FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Før ny bebyggelse tages i brug skal følgende være etableret: - belægninger og udstyr i øvrigt på veje, parkeringspladser, stier og pladser, - beplantning, tilsåning m.v. af fællesarealer og fælles friarealer, - etablering af opholds- og legearealer, - tilslutning til fællesantenneanlæg for TV. - tilslutningen til naturgasanlægget, - etablering af nævnte anlæg kan foregå etapevis efter en af byrådet godkendt plan, når dette sker i overensstemmelse med en etapevis udbygning af bebyggelsen. 1 Til yderligere sikring af nødvendige forhold i forbindelse med kloakledningerne vil der blive udarbejdet nogle servitutbestemmelse, som vil blive tinglyst på ejendommen. 11

11 SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, den P.B.V. Ove Thelin / Mogens Eeg I henhold til 27 i Kommuneplanloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. HELSINGØR BYRÅD, den P.B.V. Ove Thelin / Mogens Eeg 12

12

13

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 1.103. for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør. Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012

Lokalplan nr. 1.103. for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør. Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 Lokalplan nr. 1.103 for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Baggrund for lokalplanen...3 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR.9 FOR BOLIGOMRÅDE l DANNEMARE

LOKALPLAN NR.9 FOR BOLIGOMRÅDE l DANNEMARE LOKALPLAN NR.9 FOR BOLGOMRÅDE l DANNEMARE RUDBJERG KOMMUNE APRL 1988 E L AJNT FOR DEL AF 1 J3OH- X GOJXERÅDE B _ X DA.NTlSrEiyiA.REi Rudb j erg kommune. Lokalplan nr. 9 for del af boligområde B. 1.4. i

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan for det

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere